навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ НА КОНТРОЛА КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Издаден от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се урежда организацията на работата на Съвета за координация на контрола към Националния Съвет по безопасност на храните.

Чл. 2. Съветът за координация на контрола има за цел осигуряване на ефективна координация и сътрудничество при извършване на официалния контрол на производството и търговията с храни.


Чл. 3. (1) В състава на Съвета за координация на контрола се включват главният държавен здравен инспектор, главният ветеринарно-санитарен инспектор, заместник-генералния директор, отговарящ за държавния ветеринарно-санитарен контрол, генералният директор на Националната служба по растителна защита, директорът на Националната служба по зърното и фуражите, директорът на Агенция "Митници" и директорът на Национална служба "Полиция".
(2) Съветът за координация на контрола се председателства от председателя на Националния съвет по безопасност на храните.
(3) Председателят на съвета по ал. 2 участва в заседанията му с право на съвещателен глас.

Раздел II.
Функции


Чл. 4. Основните функции на съвета за координация на контрола са:
1. координация и планиране на контролните дейности на всички етапи на производството и търговията с храни, включително съвместни проверки от регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве и регионалните ветеринаромедицински служби в обектите за търговия на дребно, в които се предлагат храни от неживотински и от животински произход, и в заведенията за обществено хранене;
2. обмен на информация и съгласуване на процедурите за контролните дейности, извършвани самостоятелно от органите на държавния здравен контрол и държавния ветеринарно-санитарен контрол, както и от другите компетентни органи;
3. осъществяване на контакти с Европейската комисия и нейни структури по въпросите, свързани с официалния контрол върху храните;
4. осъществяване координация на дейността и взаимодействие с компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз;
5. утвърждаване на единния многогодишен национален контролен план и доклада до Европейската комисия по чл. 29ж от Закона за храните;
6. изготвяне на ежегоден анализ за ефективността на официалния контрол и предложения за подобряването му.


Чл. 5. (1) Председателят на съвета:
1. свиква съвета на редовни и извънредни заседания;
2. утвърждава дневния ред за заседанията на съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на съвета.
(2) В отсъствие на председателя заседанията се ръководят от определен от него член на съвета.


Чл. 6. (1) Дейността на съвета се подпомага от технически секретар, определен от Националния съвет по безопасност на храните.
(2) Техническият секретар на съвета:
1. организира подготовката на заседанията;
2. води неговата документация.

Раздел III.
Организация на работа


Чл. 7. (1) Редовните заседания на съвета се провеждат най-малко един път месечно по предварително установен график, приет на заседание на съвета.
(2) Извънредни заседания на съвета се свикват от председателя:
1. по негова инициатива;
2. по решение на съвета от предходно заседание;
3. по предложение на член на съвета или член на Националния съвет по безопасност на храните.


Чл. 8. (1) Заседанията на съвета се провеждат по предварително определен дневен ред, който се изготвя от секретаря и се утвърждава от председателя на съвета.
(2) Предложения за включване в дневния ред на въпроси за обсъждане и приемане на решения се правят писмено от членовете на съвета до председателя на съвета.


Чл. 9. (1) За заседанията на съвета членовете се уведомяват от секретаря на съвета с писмена покана не по-късно от 3 дни преди датата на заседанието.
(2) Поканата трябва да съдържа информация за:
1. мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
2. въпросите от дневния ред, предложени за обсъждане.
(3) Към поканата се прилагат писмените материали, отнасящи се до включените в дневния ред въпроси.
(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефон, факс или електронна поща.


Чл. 10. (1) Членовете на съвета участват в работата на съвета лично.
(2) Всеки от членовете на съвета, в случай че е възпрепятстван да присъства на заседание, може да изрази писмено становището си по материалите от дневния ред. Становището се прилага към протокола от заседанието.
(3) За участие в отделни заседания по решение на съвета могат да бъдат поканени представители на държавни органи, на неправителствени организации и други лица.


Чл. 11. Заседанията се считат за редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете на съвета.


Чл. 12. Съветът взема решения с единодушие. В случай че по даден въпрос не се постигне единодушие, въпросът се разглежда на следващо заседание на съвета и в този случай съветът взема решение с обикновено мнозинство.


Чл. 13. За всяко заседание на съвета се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове. Копие от протокола се предоставя на всеки член на съвета.


Чл. 14. Националният съвет по безопасност на храните осигурява материално-технически дейността на съвета.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 29е, ал. 4 от Закона за храните и е съгласуван с министъра на финансите.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума