навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 16 МАЙ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

В сила от 27.05.2008 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2008г., изм. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.72 от 8 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.48 от 31 Май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 29 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., изм. ДВ. бр.91 от 4 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.48 от 27 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства през отоплителния сезон.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г.) Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите, определени след 1.07.2008 г., се намалява с коефициент 1,384.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За всеки нов отоплителен сезон със заповед на министъра на труда и социалната политика коефициентът се актуализира на верижна основа с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход (ГМД), чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) Диференцираният минимален доход за отопление се определя, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за лице, живеещо само - 233,08 на сто от ГМД;
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто, живеещо само - 272,68 на сто от ГМД;
3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за дете сирак - 219,88 на сто от ГМД;
4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за самотен родител с дете до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст - 272,68 на сто от ГМД;
5. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за всеки един от съвместно живеещи съпрузи - 167,08 на сто от ГМД;
6. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст - 180,28 на сто от ГМД;
7. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г.) за дете с трайно увреждане - 219,88 на сто от ГМД;
8. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за дете, настанено в семейство на роднини и близки или в приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето - 224,68 на сто от ГМД;
9. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство - 224,68 на сто от ГМД;
10. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за бременни жени 45 дни преди раждане - 206,68 на сто от ГМД;
11. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст - 206,68 на сто от ГМД;
12. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице на възраст над 70 години - 206,68 на сто от ГМД;
13. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице на възраст над 65 години, живеещо само - 297,88 на сто от ГМД;
14. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице на възраст над 75 години, живеещо само - 311,08 на сто от ГМД;
15. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто - 206,68 на сто от ГМД;
16. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - 246,28 на сто от ГМД;
17. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2013 г., в сила от 29.06.2013 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) за лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто - 297,88 на сто от ГМД.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) При наличие на повече от едно основание за определяне на процент по ал. 4 се прилага процентът с по-висок размер.
(7) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2014 г.) Месечният размер на целевата помощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 385 квтч електроенергия, от които 280 квтч дневна и 105 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври на текущата календарна година.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г.)
(3) Размерът на целевата помощ за отопление по ал. 1 се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) До издаването на нова заповед в съответствие с ал. 1 за отпуснатите помощи се определя авансов размер на помощта от предходния отоплителен сезон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Издадените по реда на предходната алинея заповеди за отпускане на помощта се изменят след определяне на нов размер на помощта в съответствие с ал. 1 и произтичащите промени се компенсират при изплащането на помощта по реда на чл. 5, ал. 2, т. 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) При промяна на цената на електроенергията, която води до промяна на месечния размер на целевата помощ за отопление по ал. 1 до десет процента за съответния отоплителен сезон, целевата помощ може да се определи по реда на ал. 3 в размера и от предходния отоплителен сезон.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) Лицата и семействата подават заявление-декларация по образец съгласно приложението в дирекции "Социално подпомагане" по настоящ адрес и при спазване на изискванията по чл. 26, ал. 2, 4, 5, 6, 7 и 8 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
(2) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) В заявление-декларацията по ал. 1 задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) В срок до 20 дни от подаване на заявление-декларацията социален работник в съответствие с изискванията на чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане извършва социална анкета и изготвя социален доклад, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г.) В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г.) Заповедта по ал. 4 се връчва в 14-дневен срок от издаването и и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.) Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:
1. при отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ - в пари на правоимащото лице или семейство;
2. при отопление с твърдо гориво:
а) в пари на правоимащото лице или семейство;
б) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката - при изрично отразено в заявление-декларацията желание от страна на лицето или семейството.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.) Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подават в дирекции "Социално подпомагане" от 1 юли до 31 октомври, като при отопление с електроенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.) Целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца и се изплаща по следния ред:
1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г.) за месеците ноември и декември - не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта;
2. до 31 януари на следващата година - за месеците януари, февруари и март.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.) За лицата и семействата, които се отопляват с твърдо гориво в случаите по чл. 4а, т. 2, буква "б", целевата помощ се изплаща на търговците на твърдо гориво по реда на ал. 2.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.) Изплащането на помощта в случаите по по чл. 4а, т. 1 и т. 2, буква "а" може да се извършва по касов и безкасов път.
(8) В случаите, при които е налице затруднение в снабдяването с твърдо гориво, директорът на дирекция "Социално подпомагане" по изключение може да измени заповедта за отпускане на целева помощ за отопление, като същата се изплаща в пари на лицата или семействата по реда на ал. 2.


Чл. 5а. (1) (Нов - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., предишен текст на чл. 5а, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Дължимите суми по чл. 5, ал. 6 се превеждат по следния ред:
1. правоимащите лица и семейства, които се отопляват с твърдо гориво, представят заповедта по чл. 4, ал. 4 на избран от тях търговец на твърдо гориво в срок не по-късно от 20 ноември на текущата година;
2. търговците на твърдо гориво осигуряват снабдяването с твърдо гориво на правоимащите лица и семейства в срок до 30 ноември на текущата година;
3. при предоставянето на твърдото гориво търговецът на твърдо гориво издава фактура с включен данък върху добавената стойност;
4. фактурата се издава на името на правоимащото лице и се подписва от него при получаването на твърдото гориво;
5. във фактурата задължително се вписва и номерът на заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на помощта;
6. на правоимащото лице се предоставя оригиналът на фактурата;
7. търговецът на твърдо гориво изпраща в съответната дирекция "Социално подпомагане" заявка за превеждане на сумите по издадените фактури до 5-о число на месеца, следващ този, през който е предоставено твърдото гориво;
8. крайният срок за представяне на всички заявки от търговците на твърдо гориво за съответния отоплителен сезон е 5 декември на текущата година;
9. към заявката по т. 7 се прилагат:
а) опис на издадените фактури;
б) екземпляр от издадените фактури;
10. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) дирекция "Социално подпомагане" извършва проверка на представения опис и превежда на търговците на твърдо гориво сумите по банков път по реда на чл. 5, ал. 6.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Дирекции "Социално подпомагане" представят до 30 ноември на съответните електроразпределителни дружества списъци, съдържащи трите имена на бенефициента, клиентски номер и титуляр на сметката, за които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с електроенергия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Електроразпределителните дружества връщат информация на дирекции "Социално подпомагане" по подадените списъци за наличие на неразплатени в срок задължения и предприети действия по прекъсване на електрозахранването за всеки едни от месеците през отоплителния сезон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) При установяване на случаи по ал. 3, в които отпусната помощ не е била използвана по предназначение, се прилагат разпоредбите на чл. 14, ал. 6 ЗСП.


Чл. 6. Недобросъвестно получената целева помощ за отопление подлежи на установяване и връщане по реда на чл. 14а и 14б от Закона за социално подпомагане.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.) При прилагане на наредбата се спазва § 1 от допълнителната разпоредба на ППЗСП, като освен посочените в т. 10 доходи за целите на тази наредба не се счита за доход месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца.


§ 2. "Отоплителен сезон" е периодът от 1 ноември до 31 март.


§ 3. "Диференциран минимален доход за отопление" е индивидуалната граница за достъп до целева помощ за отопление за всяко лице съобразно възрастта, семейното положение и здравословното състояние, определена по реда на чл. 2, ал. 4.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г.) "Търговец на твърдо гориво" е всеки търговец, който извършва продажби на дребно на твърдо гориво на територията на страната.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) "Твърдо гориво" са въглища, брикети, пелети, дърва и други сходни, които се предлагат в търговската мрежа и/или се предоставят от горските стопанства и отговарят на установените стандарти за качество и екологични норми.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) "Актуализиране на верижна основа" е пресмятане на стойността на коефициента за съответния период, при което за база служи величината му от предходния период.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 53 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2004 г., бр. 35, 70 и 89 от 2005 г., бр. 87 от 2006 г. и бр. 82 от 2007 г.).


§ 5. Неусвоените средства по отменените чл. 8 и 8а от Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2007 - 2008 г. се възстановяват по досегашния ред, но не по-късно от 30 октомври 2008 г.


§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г.) Отпуснатите целеви помощи за настоящия отоплителен сезон ще се изплащат по следния ред:
1. в срок до 30 септември всички лица и семейства, които вече са подали молба-декларация, са длъжни да декларират желания от тях начин за изплащане на помощта;
2. когато целевата помощ ще се изплаща на търговец на твърдо гориво, лицата и семействата са длъжни да върнат връчената им заповед за отпускане на помощта в срок до 30 септември;
3. директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 7 дни допълва издадената заповед съгласно чл. 4, ал. 4 за начина на изплащане на помощта;
4. заповедта по т. 3 се връчва по реда на чл. 4, ал. 5.


§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД 07/5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2008 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2008 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 5. Разпоредбите по § 1 се прилагат и за подадените молби-декларации до датата на влизане в сила на тази наредба.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 08.09.2009 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник" и се прилага за всички подадени молби-декларации от 1.VII.2009 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2010 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
към НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2013 Г.)

§ 2. За отоплителен сезон 2013/2014 г. целевата помощ за отопление е в размер на 65,72 лв. месечно.

§ 3. При промяна на крайната продажна цена на електроенергията за битов потребител до началото на отоплителния сезон 2013/2014 г. във всички случаи, в които вече е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление, се издава нова заповед, с която се изменя размерът на отпуснатата помощ в съответствие с определения размер по реда на чл. 3, ал. 3 и изравняването на отпуснатите суми се осъществява при плащането по реда на чл. 5, ал. 2, т. 2.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2013 Г.)

§ 2. В случаите, при които с издадените до влизането в сила на тази наредба заповеди за отпускане на целева помощ за отопление е определен размер на помощта, който съответства на размера, определен по реда на чл. 3, ал. 3 за отоплителен сезон 2013/2014 г., не се издават нови заповеди.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2014 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2014 Г.)

§ 2. Молби-декларациите за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г., подадени до влизането в сила на тази наредба, при определяне правото на целева помощ за отопление се разглеждат по новия ред.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2014 Г.)

§ 2. Разпоредбата на § 1 се прилага и за отпуснатите до влизането в сила на тази наредба целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.07.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2016 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 14.07.2017 Г.)

§ 7. Срокът за подаване на заявления-декларации за отоплителен сезон 2017 - 2018 г. започва от 17 юли 2017 г.

§ 8. Заявленията-декларации, подадени до влизане в сила на тази наредба, се разглеждат и приключват по досегашния ред, като отпуснатите целеви помощи се изплащат от съответната дирекция "Социално подпомагане", издала заповедта.

§ 9. До осигуряването на формулярите по новия образец на заявление-декларация могат да се използват наличните формуляри по образеца до влизането в сила на тази наредба. Във формулярите се отразяват необходимите корекции, което се удостоверява с подписа на длъжностното лице, приемащо заявлението-декларация.

§ 10. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2018 Г.)

§ 6. До осигуряването на формулярите по новия образец на заявление-декларацията да се използват наличните формуляри по образеца до влизането в сила на тази наредба, като във формулярите се отразяват необходимите корекции, което се удостоверява с подписа на длъжностното лице, приемащо заявление-декларацията.

§ 7. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за подадените заявление-декларации до влизането и в сила.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.


Приложение към чл. 4, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)


Вх. № .................../.................
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ"
..................................................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на целева помощ за отопление с
  0 електроенергия 0 твърдо гориво
  0 топлоенергия 0 природен газ
 
От .................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ........................................................ , област ................................................................................................................................................................................................
община ......................................................................, ж.к./ кв. ...............................................................................................................................................................................................
ул. ................................................................... № ....... , бл. ......... , вх. ......., ет. ......, ап. ......., тел: ..........................................................................................................................................

Настоящ адрес: гр. (с.) ........................................................, област ..........................................................................,

община ............................................................, ж.к./кв. ............................................................,

ул. ......................................................... № ....., бл. ............, вх. ............., ет. ..........., ап. ........., тел: ........................

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М
 
І. Семейно положение:
Лични данни Декларатор Съпруг (съпруга)
1 2 3
Име    
Презиме    
Фамилия    
ЕГН    
Семейно положение    
Лична карта    
№ .............,    
издадена на ................................
   
от .........................................
   
Паспорт,    
серия, № ......,    
издаден на .................................
   
от ..........................................
   
Адресна регистрация    
Социална 0 Работещ 0 Безработен 0 Работещ 0 Безработен
група 0 Осигурен 0 Неосигурен 0 Осигурен 0 Неосигурен
  0 Пенсионер 0 Учащ се 0 Пенсионер 0 Учащ се
  0 Други   0 Други  
Здравословно 0 Здрав 0 С ЛКК 0 Здрав 0 С ЛКК
състояние 0 С ТЕЛК/НЕЛК   0 С ТЕЛК/НЕЛК  
  0 90 и над 90 % с ЧП 0 90 и над 90 % 0 90 и над 90 % с ЧП 0 90 и над 90 %
  0 от 70 % до 89,99 % 0 от 50 % до 69,99 % 0 от 70 % до 89,99 % 0 от 50 % до 69,99 %
ІІ. В състава на семейството ми има/няма деца до 18-годишна възраст (учащи, до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст), несключили граждански брак, и те са:
Име, презиме, фамилия ЕГН Посещава училище В държавно/ общинско училище На пълна държавна издръжка Здравословно състояние
1.   0 да 0 да 0 да 0 Здрав 0 С ЛКК
    0 не 0 не 0 не 0 С ТЕЛК/НЕЛК  
          0 90 и над 90 % с ЧП 0 90 и над 90 %
          0 от 70 % до 89,99 % 0 от 50 % до 69,99 %
2.   0 да 0 да 0 да 0 Здрав 0 С ЛКК
    0 не 0 не 0 не 0 С ТЕЛК/НЕЛК  
          0 90 и над 90 % с ЧП 0 90 и над 90 %
          0 от 70 % до 89,99 % 0 от 50 % до 69,99 %
3.   0 да 0 да 0 да 0 Здрав 0 С ЛКК
    0 не 0 не 0 не 0 С ТЕЛК/НЕЛК  
          0 90 и над 90 % с ЧП 0 90 и над 90 %
          0 от 70 % до 89,99 % 0 от 50 % до 69,99 %
4.   0 да 0 да 0 да 0 Здрав 0 С ЛКК
    0 не 0 не 0 не 0 С ТЕЛК/НЕЛК  
          0 90 и над 90 % с ЧП 0 90 и над 90 %
          0 от 70 % до 89,99 % 0 от 50 % до 69,99 %
5.   0 да 0 да 0 да 0 Здрав 0 С ЛКК
    0 не 0 не 0 не 0 С ТЕЛК/НЕЛК  
          0 90 и над 90 % с ЧП 0 90 и над 90 %
          0 от 70 % до 89,99 % 0 от 50 % до 69,99 %
6.   0 да 0 да 0 да 0 Здрав 0 С ЛКК
    0 не 0 не 0 не 0 С ТЕЛК/НЕЛК  
          0 90 и над 90 % с ЧП 0 90 и над 90 %
          0 от 70 % до 89,99 % 0 от 50 % до 69,99 %
ІІІ. Съжителствам със следните лица:
Име, презиме, фамилия ЕГН Постоянен адрес Лична карта (паспорт) № ..., издадена на ... от ... Родствена връзка с декларатора
1.        
2.        
3.        
4.        
ІV. Лица, задължени по закон да осигуряват издръжка (на декларатора):
Име, презиме, фамилия ЕГН Постоянен адрес Лична карта (паспорт) № ..., издадена на ... от ... Родствена връзка с декларатора
1.        
2.        
3.        
4.        
V. Брутните ми доходи, на семейството ми (на съжителстващите с мен родители) през предходните шест месеца са:
Общо
............................................................................
лв.
В това число от:    
1. трудова дейност
............................................................................
лв.
2. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство
............................................................................
лв.
3. продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество
............................................................................
лв.
4. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества    
и други форми на собственост
............................................................................
лв.
5. наем, рента и аренда
............................................................................
лв.
6. авторски и лицензионни възнаграждения
............................................................................
лв.
7. дивиденти и доходи от дялово участие
............................................................................
лв.
8. премии и награди от спортни състезания
............................................................................
лв.
9. обезщетения и помощи
............................................................................
лв.
10. пенсии (без добавката за чужда помощ на хората с увреждания с определена чужда помощ; на ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война; еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии)
............................................................................
лв.
11. стипендии
............................................................................
лв.
12. помощи и добавки по Закона за семейни помощи за деца    
(с изключение на чл. 6, , и 10а)
............................................................................
лв.
13. присъдени издръжки
............................................................................
лв.
14. други доходи
............................................................................
лв.
VІ. Вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа общо ...................... лв.
VІІ. Обитавано жилище
Състои се от ............... стаи (без преходен хол, кухня и сервизни помещения).
Собственост на: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0 Собствено                0  Съсобствено (ползвател)              0 Държавно (ведомствено)                0 Общинско
0 Не притежавам
То е единствено за моето семейство: 0 Да   0 Не
VІІІ. Аз и членовете на семейството ми притежавам(е) следната друга недвижима и движима собственост:
жилищен имот 0 да
...........................................
0 не
    (брой)  
вилен имот 0 да
...........................................
0 не
    (брой)  
земеделска земя 0 да
...........................................
0 не
    (брой)  
движима собственост 0 да
...........................................
0 не
    (брой)  
други имоти: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описание)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ІХ. Прехвърляне на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години:
0 да: описание .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
0 да с цел смяна на жилище по чл. 10, ал. 11 ППЗСП; описание: .................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0 не
Х. Прехвърляне чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години:
0 да; описание - .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0 не
ХI. Регистрация като ЕТ, собственост на капитала на търговско дружество:
0 да; описание - .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0 не
ХII. Договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане:
0 да; описание - .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
0 не
ХIII. Налагани санкции за укрити доходи през последните 3 години по Закона за данъците върху доходите на физическите лица:
0 да, налагани са: описание ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
0 не
ХІV. Информиран(и) съм/сме, че ще бъде извършена проверка на декларираните обстоятелства по реда на чл. 6, ал. 2 ЗСП
0 да                   0 не
ХV. Уведомен(а/и) съм(сме), че:
1. При промяна на условията, при които е отпусната помощта, се задължавам(е) в едномесечен срок да уведомя (уведомим) дирекция "Социално подпомагане".
2. При ненавременно уведомяване на дирекция "Социално подпомагане" за промяна на условията и обстоятелствата, при които е отпусната помощта, ще бъда (бъдем) лишен (лишени) от правото на социална помощ за срок от една година.
3. При неизползване на отпуснатата целева помощ по предназначение ще бъда (бъдем) лишен (лишени) от правото на този вид помощ и през следващия отоплителен сезон. Недобросъвестно получените суми се възстановяват ведно с лихвата, определена за държавните вземания.

4. Сроковете за изплащане на целевата помощ за отопление за месеците ноември и декември са не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта, а за месеците януари, февруари и март са до 31 януари на следващата година.

5. За вписването на неверни данни в това заявление-декларация нося/носим наказателна и гражданска отговорност.

 
Подпис: 1) .......................................................
2) .......................................................
ХVІ. Абонатен/клиентски номер:

1. Топлоенергия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

титуляр ................................................................................
2. Електроенергия
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

титуляр .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ХVІІ. Желая (желаем) помощта:
1. Да се превежда по банкова сметка - за електроенергия, твърдо гориво, топлоенергия или природен газ:

0 да                            0 не

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банка ............................................................... Банков клон ......................................................................................................................................................................................................................
2. Да се изплати чрез териториалните поделения на "Български пощи" - ЕАД - за електроенергия, твърдо гориво, топлоенергия или природен газ:
0 да                            0 не
Пощенски код: .....................
3. Да се превежда на търговец на твърдо гориво:
0 да                            0 не
Прилагам следните документи: .............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Дата: ................................ Декларатор:
1) ...........................................................................................................................
  Съпруг(а):
2) ..........................................................................................................................
  Съжителстващи лица:
1) ................................................................................................
   
2) .................................................................................................
   
3) .................................................................................................
 
Заявлението-декларация е прието и проверено от: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност)

 
Дата: .............................. Подпис: ..........................................................


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума