навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerПриета с Решение № 5 на СОС по Протокол № 46 от 18.12.2002 г.; изм. и доп. с Решение № 315 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г.; изм. с Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г.

Издадена на основание на чл. 22 ЗМСМА, чл. 16 - 17 ЗЖ, чл. 123, чл. 126 ППЗВМД

Частично отменена след приемането на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци (кучета и котки) на територията на Столична община с Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г.

Раздел I.
 Общи положения


Чл. 1. Наредбата регламентира реда и начина на придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни домашни любимци и селскостопански животни на територията на Столична община, както и взаимоотношенията между общинската администрация, РВМС, неправителствените природозащитни организации (НПО) и собствениците на животни.

Раздел II.
Отглеждане на животни домашни любимци (Отм. - Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г.)

Чл. 2. (Отм. - Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г.)


Чл. 3. (Отм. - Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г.)


Чл. 4. (Отм. - Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г.)


Чл. 5. (Отм. - Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г.)


Чл. 6. (Отм. - Решение № 379 по Протокол № 92 от 23.06.2011 г.)

Раздел III.
 Селскостопански животни


Чл. 7. Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове, се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания. Помещенията за отглеждането на животни трябва да отстоят на три метра от оградата и на десет метра от жилищата на съседите.


Чл. 8. Стопаните на селскостопански животни осигуряват места в своя двор за временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор). Допуска се депонирането на тора да се извършва и на собствени на домакинството места, отстоящи на повече от 300 метра извън населеното място.


Чл. 9. (1) Собствениците, които притежават временно или постоянно селскостопански животни, са длъжни да ги регистрират в районите и в РВМС в срок от седем работни дни от придобиването им.
(2) Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на животните, да ги предпазват от болка и страдание и да не ги изоставят.


Чл. 10. Придвижване на селскостопански животни на територията на Столична община става само по маршрути, определени от районните общински администрации.


Чл. 11. Животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на ЗВМД, ППЗВМД, Наредбата на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ, бр. 46/1992 г., изм. и доп., бр. 46/1994 г. и бр. 89 от 1996 г.) и на чл. 16 и чл. 17 от Закона за животновъдството (ДВ, бр. 65 от 2000 г.).


Чл. 12. Забранява се пашата на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства, сметоразтоварища и на местата, допълнително забранени за паша с разпореждане на местните административни органи.


Чл. 13. Кметовете на съответните населени места и райони определят със заповед терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на стопаните на селскостопанските животни.

Раздел IV.
 Административно-наказателни разпоредби


Чл. 14. (1) Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на СО, кметовете на райони и населени места, упълномощените от тях длъжностни лица и Столичният инспекторат.
(2) Неправителствените природозащитни организации (НПО) съдействат на органите по ал. 1 при осъществяване на контролните им правомощия.


Чл. 15. Контролните органи по чл. 14 извършват проверка само на писмени сигнали за нарушения по смисъла на настоящата Наредба. Проверките се извършват съгласно чл. 7 на Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (ДВ, бр. 52/1980 г., изм., бр. 68/1988 г. и бр. 55/2000 г.).


Чл. 16. (1) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на нарушителите се налагат глоби от 20 лв., а при повторни нарушения до 200 лева.
(2) Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.


Чл. 17. При установяване на нерегистрирано животно, съгласно чл. 3 (3), собственикът се глобява от районната администрация със сумата по чл. 16, ал. 1, като му се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок.


Чл. 18. При подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен адрес на отглеждане, се извършва съвместна проверка от инспектор от районната администрация и представител на НПО. При доказани данни за агресивно поведение на куче на обществено място на собственика се налага глоба съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящата наредба.


Чл. 19. При подадени писмени сигнали за агресивно куче на неизвестен адрес на отглеждане районната администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса на собственика към РВМС и Районното управление на полицията. При установяване на адреса се процедира по реда на чл. 18.


Чл. 20. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления са извършва по реда на ЗАНН.
1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и такси, Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Правилника за приложение на ЗВМД (ППЗВМД) и Закона за животновъдството.
2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Столична община и кметовете на районите на територията на София.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
- "идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка, паспортни и регистрационни данни;
- "животно домашен любимец" е всяко животно, отглеждано или предназначено да бъде отглеждано от човека в неговия дом за удоволствие или като компаньон;
- "отглеждане и развъждане с търговска цел" е отглеждане и развъждане със стопанска цел;
- "търговия с животни домашни любимци" са всички сделки, извършвани редовно със стопанска цел, включващи прехвърляне на правото на собственост върху тези животни;
- "приют за животни домашни любимци" е обект с нетърговска цел, където могат да бъдат държани голям брой животни. Когато това не противоречи на нормативните документи, в обекта могат да бъдат настанявани и скитащи животни;
- "хотел за животни домашни любимци" е обект с търговска цел за временно настаняване на животни;
- "училище за животни домашни любимци" е обект с търговска цел за временен престой на животни с цел дресура;
- "скитащо животно" е всяко животно домашен любимец, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик или гледач и не е под контрола или под прекия надзор на собственик или гледач.
- "агресивно куче" е:
а) куче, отглеждано или дресирано с цел повишаване на агресивността, респективно кучета, при които се предполага завишено в противоестествена степен желание за нападение, готовност за борба и злоба;
б) куче, доказало се като хапещо;
в) куче, склонно към преследване и убиване на дивеч и селскостопански животни (това не се отнася за ловни кучета, които преследват дивеч по време на официален ловен излет);
г) куче, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин;
д) куче, хапало нееднократно без провокация и необходимост от защита при нападение;
е) куче, хапало други кучета, въпреки недвусмислени жестове на подчинение (типични за вида);
- кучето "не е агресивно", ако е хапало при самозащита или защита на стопанина (респективно човека, под чийто контрол се намира в момента);
- "селскостопански животни" са едри и дребни преживни животни, свине, птици и еднокопитни (коне, магарета и техните хибриди).


§ 2. Тази наредба влиза в сила три месеца след приемането й от Столичен общински съвет.


§ 3. В срок от един месец, считан от влизането в сила на измененията и допълненията в Наредбата, неправителствените природозащитни организации представят списък на районните кметове с данните на лицата за контакти с тях, относно съдействието на НПО за ефективното изпълнение на настоящата Наредба.


§ 4. Измененията и допълненията на Наредбата влизат в сила от приемането им от СОС.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума