навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ЦЕНИТЕ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Приета с Решение № 81 на СОС по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г., доп. с Решение № 512 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. и доп. с Решение № 281 по Протокол № 17 от 09.07.20202 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player
Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Изм. - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г., изм. - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г.) Наредбата определя основните принципи, специалните правила и приложимите методи за определяне на цените при сделки с недвижими имоти, собственост на Столична община, цените при придобиване на имоти от общината.

Чл. 2. (1) Наредбата регламентира:
1. условията и реда за определяне на цените при сделки на управление и разпореждане с общински недвижими имоти, сключвани при преференциални условия;
2. изискванията на Столична община при изготвяне на пазарни оценки при сделки с общински недвижими имоти, извършвани по общия ред;
3. примерни методи за изготвяне на площообразуване на сгради и обекти в сгради;
4. примерни правила за определяне на идеални части от право на строеж, съответстващо на сгради и обекти в сгради в имоти, при продажба на земя по чл. 35, ал. 2 от ЗОС;
5. (изм. - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) рамковия договор е сертифицирани оценители и фирми, извършващи оценки на недвижими имоти и задълженията им към Столична община;
6. (изм. - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г., изм. - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г.) определянето на видовете дължими плащания при учредяване на някои сервитутни права и методите и процедурите за определяне на размера им;
(2) Правилата на настоящата наредба се прилагат, доколкото в закон или, подзаконов нормативен акт не е предвидено друго.
(3) Столичният общински съвет може да приема специфични правила за управление и разпореждане с недвижими имоти, общинска собственост, при:
А) (доп. - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г.) изпълнение на Програмите за реализиране на Стратегията за развитие на Столична община и Стратегията за управление на общинската собственост;
Б) реализация на проекти, по които Столична община е едновременно водеща организация и бенефициент.
(4) Решенията по предходната алинея се приемат с мнозинство от 2/3 (две трети) от общия брой на общинските съветници.


Чл. 3. (1) При изготвянето на пазарни оценки следва да се използват подходи и методи на оценяване, които са международно признати, допустими или предвидени от българското законодателство и възприети като стандарти за бизнесоценяване.
(2) Оценките се изготвят при използване на: приходен подход, подход на разходите и пазарен подход.
(3) Оценките се изготвят при използване на минимум два метода от следните:
1. Метод на вещната стойност;
2. Метод на приходната стойност;
3. Остатъчен метод;
4. Метод на сравнимите продажби;
5. Методи, които отчитат предвиденото застрояване при оценка на незастроени имоти;
(4) При наличие на сравнима пазарна информация задължително се изготвя и трета оценка по метода на сравнимите продажби към двете оценки съгласно ал. 1.
(5) Не се приемат оценки, формирани въз основа на един от методите по ал. 3 и по метод на сравнимите продажби.
(6) Оценките се съобразяват с категорията на териториалната единица, административно териториалната единица (по смисъла на ЗАТУРБ), зоната и подзоната, в която попада оценяваният недвижим имот (Приложение № 1 и Приложение № 2).
(7) (Изм. - Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Оценките се изготвят въз основа на възлагателни писма от дирекции "Общинска собственост", "Инвестиционно отчуждаване", "Обществени поръчки и концесии", други дирекции при СО и кметовете на райони в рамките на тяхната дейност. Договорите за извършване на услугата се сключват с лицата, страна по бъдещите сделки, които заплащат цената по тях.
(8) (Нова - Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г.) Разноските по изготвяне и актуализация на пазарните оценки за имоти и вещни права се заплащат от СО или от съответния район, когато разпореждането или отдаването под наем ще се реализира чрез търг или конкурс.


Чл. 4. (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) При наличие на различни оценки на сертифицирани оценители, вносителите на проекти за решения за сделки задължително посочват това обстоятелство в докладите си до Столичен общински съвет, който се произнася по целесъобразност.


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г.) При спор за цена между администрацията на Столична община и насрещна страна по сделки, които се сключват без решение на Столичен общински съвет, се подготвя доклад до Постоянната комисия по бюджет и финанси към СОС, която се произнася със становище по цената.
(2) (Нова - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) При учредяване право на строеж върху съсобствени урегулирани поземлени имоти, за дела, притежаван от Столична община, Постоянната комисия по финанси и бюджет към Столичен общински съвет, определя процента за обезщетение, което да получи общината, въз основа на пазарния процент за обезщетение, предложен от лицензиран оценител, по доклад на специализираната комисия, по Наредбата за общинската собственост.


Чл. 6. (Изм. - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г., изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Столичен общински съвет одобрява примерен договор с общи условия, между Столична община и фирми и сертифицирани оценители, на които да се възлага изготвяне на оценки при сделки с общински имоти.


Чл. 7. (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Изготвянето на пазарна оценка се възлага само на фирми и сертифицирани оценители, сключили със Столична община договора по чл. 6.


Чл. 8. (1) В оценката задължително се посочва срок на валидност съобразно състоянието и динамиката на пазара, но не повече от 6 месеца.
(2) Изготвената оценка е база за определяне от Столичен общински съвет на цена по съответната сделка.
(3) (Отм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.)


Чл. 9. (1) Не се приемат оценки, които са формирани чрез използване на коефициенти:
1. за единствен купувач;
2. за съсобственост;
3. за разчистване и подравняване на имота;
4. за разходи за изместване или изграждане на техническа инфраструктура;
(2) Не се приемат оценки, в които са използвани повече от един от допустимите коефициенти, намаляващи цената, които са еднакви или близки по съдържание.


Чл. 10. (1) Допуска се използването на коефициент за единствен купувач 0.9 при продажби по чл. 35, ал. 3 от ЗОС, в случаите, когато:
- правото на строеж е реализирано в пълен обем;
- когато строителството е започнато, но обектът не е завършен.


Чл. 11. Фирмите и независимите лицензирани оценители, сключили договор за изготвяне на оценки по възлагане от Столична община са длъжни да подготвят тримесечни доклади, съдържащи информация за средните пазарни цени, на изготвените от тях оценки, по видове обекти и местонахождение и зона на населеното място, които се предоставят на Постоянната комисия по бюджет и финанси и Постоянната комисия по стопанска политика към СОС.

Част втора.
НАЕМНИ ЦЕНИ


Чл. 12. (1) Наемните цени на общинските недвижими имот са пазарни или преференциални.
(2) Общинските недвижими имоти се отдават под наем по пазарни цени.
(3) Пазарните цени се определят въз основа на оценка, изготвена от лицензиран оценител, при използване на подходящи подходи и методи, избрани от оценителя, но минимум по два метода - приходен и сравнителен. Оценката няма задължителен характер за Столична община и Столичен общински съвет, а е база за провеждане на търга или конкурса.
(4) Преференциалните наемни цени се определят въз основа на базови наемни цени, формули и методология за различните видове имоти, посочени в наредбата, в изпълнение на нормативен акт или на решение на Столичен общински съвет.

Актуализация на наемните цени при сключени договори за наем


Чл. 13. (1) Договорите за наем се сключват с клауза за ежегодна актуализация на наемната цена, при която е сключен договорът. Актуализация на цената се извършва и по договорите за наем, сключени преди влизане в сила на наредбата, в които липсва такава клауза.
(2) Ежегодно, през месеца, следващ месеца, в който е подписан наемния договор, наемната цена по сключените договори се актуализира с Индекса на потребителските цени - месечен, спрямо същия месец на предходната година, по формулата ИПЦ, м (см пг) = 100,%, официално обявен от Националния статистически институт, с изключение на наемните цени на общинските жилища и наемните цени, определени със Закона за политическите партии.
(3) (Изм. - Решение № 281 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Актуализацията на цената се извършва по силата на договора за наем веднъж годишно, като наемателят се уведомява от Столична община.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ПО ВИДОВЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ

Наемни цени на общински жилища


Чл. 14. (1) По правилата на Наредбата се определя наемната цена на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, отговарящи на условията по чл. 43 и 45 от ЗОС, общински ведомствени жилища и общински жилища от фонд резервни.
(2) Оценките за наем на обектите по алинея 1 се изготвят от служители на общинската администрация.


Чл. 15. Наемната цена за общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, отговарящи на условията по чл. 43 и 45 от ЗОС се определя по формулата :
НЦ = БЦ х КК х полезна площ, където:
НЦ е крайната, фактическа наемна цена, по която се сключва сделката;
БЦ е базовата (основната) цена (стойност) за 1 кв. м полезна площ от жилището;
КК е групата от приложими корекционни коефициенти. КК се образува от умножението на приложимите в конкретния случай корекционни коефициенти.


Чл. 16. (1) Базовата наемна цена за 1 кв.м. общинско жилище е 0,80 (нула цяло и осемдесет стотни) лева.
(2) Базовата цена по ал. 1 се отнасят за жилище с определени параметри, както следва:
1. местонахождение на жилището според категорията на населеното място и зоната, в която попада: четвърта зона;
2. конструкция на сградата - панелна;
3. разположение на жилището във височина - първи етаж;
4. изложение - преобладаващ изток или югозапад за жилищните (без сервизните) помещения;
5. благоустройствено съоръжаване - с водопровод, канализация и електрификация.
(3) Ако жилището не отговаря на изискванията на ал. 2 базовата цена се коригира със съответните корекционни коефициенти по приложение № 1 и приложение № 2.
(4) Кметът на Столична община има право ежегодно да внася предложение за актуализация на базовата наемна цена.


Чл. 17. (1) При определяне на наемната цена на жилища се ползват следните корекционни коефициенти:
1. Коефициент за подзоната, в която попада жилището - Приложение № 1;
2. Коефициенти по Приложение № 2 за:
а. Местонахождение на жилищата според категорията на населеното място и зоната;
б. Конструкция на сградите;
в. Разположение на жилищата във височина;
г. Преобладаващо изложение на жилищните (без сервизните) помещения;
д. Благоустройствено съоръжаване
(2) Фактическа наемна цена се определя, чрез коригиране (увеличаване или намаляване) на основната наемна, чрез прилагане на корекционните коефициенти до размерите определени в Приложение № 1 и Приложение № 2.


Чл. 18. Когато жилището надвишава нормите по чл. 17 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, за жилищната площ над тези норми до 5 кв.м. се заплаща удвоен размер на наема, а за площ над 5 кв.м. се заплаща пазарна наемна цена, определена от лицензиран експерт-оценител, до пренастаняването на наемателите.


Чл. 19. Месечната наемна цена за площта, ползвана общо от двама или повече наематели - членове на различни семейства, които не представляват домакинства, се разпределя помежду им пропорционално на броя на членовете на семействата.


Чл. 18. Когато жилището надвишава нормите по чл. 17 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, за жилищната площ над тези норми до 5 кв.м. се заплаща удвоен размер на наема, а за площ над 5 кв.м. се заплаща пазарна наемна цена, определена от лицензиран експерт-оценител, до пренастаняването на наемателите.

Наемни цени на ателиета за творческа дейност


Чл. 20. (1) Наемната цена на ателиета за творческа дейност се определя в двоен размер спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели.
(2) Цената по ал. 1 е база за определяне на първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем, ако не са налице условия за провеждане на процедура по НРПУРОИ.

Наемни цени на гаражи и паркоместа


Чл. 21. (1) Общински гаражи и паркоместа, разположени в сгради, се отдават под наем по пазарни цени, на притежатели на собствени моторни превозни средства.
(2) Наемните цени се намаляват с 50 % от пазарната цена, когато гаражи/паркоместа се отдават под наем на инвалиди, притежатели на собствени леки автомобили.

Наемни цени на помещения за здравни и спортни дейности


Чл. 22. (1) Наемната цена на общински имоти и съоръжения за спортни дейности се определя по тази наредба, в случаите когато се отдават под наем на спортни клубове (СК), спортни федерации (СФ), обединени спортни клубове (ОСК) и национални спортни организации (НСО), определени със Закона за физическото възпитание и спорта.
(2) Наемната цена на общински имоти и съоръжения за спортни дейности се определя по пазарни цени за лица, извън определените със Закона за физическото възпитание и спорта.
(3) Базовата наемна цена на общински имоти и съоръжения за спортни дейности, в случаите по ал. 1, е 1(един) лев за кв.м


Чл. 23. (1) (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Помещения, предназначени за здравни дейности се отдават под наем по пазарни цени, определени от сертифицирани оценители.
(2) Лицата, ползващи преференции по чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, заплащат 10 % от определения наем по ал. 1.

Наемни цени на имоти публична общинска собственост


Чл. 24. При отдаване под наем на имоти или части от имоти, публична общинска собственост на частни училища и детски градини, открити и лицензирани по Закона за народната просвета, при условията и по реда на чл. 17а от НРПУРОИ, се провежда конкурс с начална конкурсна наемна цена в размер на 50 % от пазарната наемна цената.


Чл. 24а. (Нов - Решение № 512 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) При отдаване под наем на имоти или части от имоти, публична общинска собственост на културни оператори (организации и физически лица), се провежда конкурс с начална конкурсна наемна цена в размер на 50% от пазарната наемна цена.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ С ОГЛЕД НАЕМАТЕЛИТЕ

Наемни цени на помещения, отдаване под наем на политически партии, Български червен кръст и лица, осигуряващи ученическо столово хранене


Чл. 25. Нежилищни имоти - частна общинска собственост се отдават под наем за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията на Закона за политическите партии, като при определяне на наемната цена се прилагат амортизационните норми, установени в Закона за корпоративното подоходно облагане.


Чл. 26. (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) В случаите, когато се отдават под наем общински имоти по общия ред на ЗОС (търг/конкурс), на политически партии, които не попадат в хипотезите на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП, наемната цена се определя на базата на пазарна наемна цена, изготвена от сертифициран оценител.


Чл. 27. Наемната цена на помещения, за отдаване под наем на Българския Червен кръст и организациите на инвалидите е 50 % спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели.


Чл. 28. (1) Дейността по ученическото столово хранене се възлага въз основа на конкурс по реда и условията на глава четвърта от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
(2) При провеждането на конкурсите, наемната цена се определя на база 50 % от наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели.

Част трета.
ЦЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ


Чл. 29. (1) Общинските нежилищни имоти - застроени и незастроени, и нежилищните обекти, се продават по пазарни цени, при спазване на изискванията на общите разпоредби на тази наредба.
(2) Продажната цена на жилищни сгради и жилищни обекти на наемателите им, е преференциална и се определя по правилата на част трета.


Чл. 30. (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) При продажбата на свободни общински жилища по чл. 44, т. 4 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, на търг, началната тръжна цена се определя на базата на пазарна оценка, изготвена от сертифициран оценител, но не по-ниска от цената, определена по настоящата наредба.


Чл. 31. (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Жилищата, придобити от общината чрез сделка след 14.07.2005 г., в срок до 5 години от придобиването им се продават по по-високата между определената по тази наредба цена и придобивната им стойност. След изтичане на този срок продажната цена се определя по реда на наредбата.

Продажна цена на жилищни сгради и жилищни обекти в сгради на настанените в тях наематели по административен ред


Чл. 32. (1) (Доп. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Жилищните сгради и жилищата в тях се оценяват на квадратен метър застроена (бруто) площ, при използване на базовата стойност за 1 кв.м., вида и конструкцията на сградата, коефициентите за зоната на населеното място, за подзоната на населеното място (Приложение № 1 от Наредбата) и други корекционни коефициенти. В случаите, когато жилищните сгради се намират на границата на две зони или подзони, се използва коефициента на по-високата зона или подзона.
(2) (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Продажната цена на общинските жилища по чл. 43, ал. 1 и чл. 44, т. 1, 2 и 3 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община се формира при базова стойност за квадратен метър площ на общинско жилище и годишна корекция за овехтяване в %, но не повече от 50%, както следва:

Вид на сградата/обекта Жилищни  
Вид Под Конструкция на Цена КО в    
  вид сградата/обекта   %    
1 - Паянтови сгради 160 1 %    
2 - Полумасивни сгради 275 0,8    
3   Масивни сгради: - -    
3 А сгради от готови сглобяеми етернитови и други плоскости (бунгала) 330 0,7    
3 Б с дървен гредоред на подовите конструкции 355 0,7    
3 В с железен гредоред, стоманени греди или ферми на подовите конструкции 380 0,6    
3 Г с частични стоманобетонни елементи: стоманобетонни полета (части), единични стоманобетонни колони и греди, пояси, щурцове и др. 405 0,6    
3 Д сгради с носещи стени и изцяло монолитни или сглобяеми стоманобетонни подови конструкции без противоземетръсни шайби и колони 440 0,5    
4 - сгради, строени по системите едропанелен и пълзящ кофраж 485 0,5    
5 - сгради, строени по системите с пакетоповдигани плочи, едроплощен кофраж (всички разновидности) скелетно-безгредови конструкции монолитни сглобяеми скелети и рамкови конструкции с противоземетръсни шайби и колони 680 0,5    
             
(3) Получената базова цена по ал. 2, се умножава по коефициентите за зона и подзона, съгласно Приложение № 1.
(4) Продажната цена на жилището се определя по следната формула:
С = С1 + С2 + С3 + Пс + Ип
Където:
С е пълната цена на отделното жилище, вкл. припадащите се складови помещения, общи части на сградата и правото на строеж;
С1 - цената на отделния обект без складовите помещения, общите части и без право на строеж;
С2 - цената на складовите помещения, припадащи се към отделния обект (жилище, ателие, гараж, магазин и др.);
С3 - цената на припадащите се към съответния обект (жилище, ателие, гараж, магазин и др.) идеални части от общите части на сградата;
Пс - общата стойност на правото на строеж;
Ип - общата стойност на подобренията за отделния обект, вкл. съответната част от подобренията в общите части;
(5) Стойността на С1 се получава при използване на формулата:
С1 = F1 х Ц х Ки х Кв х Км х Кив х Кпп х Кок х Кпг х Кк
Където:
F1 е застроената (бруто) площ на отделния обект без общите части от сградата и без складовите помещения
Ц - цената на 1 кв. м застроена площ получена в Първи етап на оценката на жилище
Ки - коефициент на изложение на жилището;
Кв - коефициент за разположение на жилището във височина;
Км - коефициент за жилища над магазини, гаражи и работилници;
Кив - коефициент за конструктивна височина на жилища, по-голяма от 2,70 м; за ателие, по-голяма от 2,50; за гаражи, по-голяма от 2,40 м, и за магазини, работилници, складове и други подобни - над 3,20 м;
Кок - коефициент за особени качества;
Кпг - коефициент за подземни гаражи - използва се само при оценка на подземен гараж;
Кпп - коефициент за жилища и ателиета в подпокривното пространство на сгради със скатен покрив;
Кк - коефициент за различни нива на помещенията.
(6) Стойността на С2 се получава при използване на формулата:
С2 = F2 х Ц х Ксп
Където:
F2 - светлата площ на складовите помещения, припадащи се към съответния обект (жилище, ателие, гараж, магазин и др.);
Ц - цената на 1 кв. м застроена площ получена по правилата на Първи етап са съответното складово помещение
Ксп - коефициент за складови помещения
(7) Стойността на С3 се получава при използване на формулата:
С3 = F3 x Ц х К %
Където:
F3 - разгънатата застроена площ на общите помещения на сградата - стълбища и площадки, и цялата площ на лоджии, балкони и веранди към същите помещения, асансьорни шахти и др., без стопанската площ на сградата;
Ц - е частта от цената получена в Първи етап
К % - процента на идеалната част от общите части на сградата, припадаща се на отделния обект;
(8) Стойността на Ип се определя по формулата:
Ип = а + б + в + ...,
където: а, б, в ... са стойностите на отделните подобрения в обекта
(9) Стойността на Пс се определя, като средната пазарна цена на 1 кв. м земя за съответния район, се умножава по застроената площ на сградата или по площта на урегулирания поземлен имот (когато сградата не е в комплексно застрояване), а полученият резултат се умножава по идеалните части, припадащи към съответния обект.
(10) Съобразно разположението на жилищните стаи, дневните (холовете), кабинетите, библиотеките и трапезариите в жилищата се прилагат следните коефициенти за изложението им (Ки):
Изложение Коефициент
юг, югоизток 1,04
изток, югозапад 1,02
запад, североизток 0,98
север, северозапад 0,96
   
(11) За жилищата се определя осреднен коефициент за изложение съобразно изложението на отделните стаи, дневните, кабинетите и трапезариите, независимо от тяхната площ. При различно изложение на помещенията коефициентите им се сумират и се разделят на броя на помещенията. Когато едно помещение има прозорци с различни изложения, се взема под внимание най-благоприятното изложение независимо от големината на прозорците.
(12) За кухните, вестибюлите, санитарните възли, антретата, балконите, лоджиите и други подобни помещения не се определят коефициенти за изложение и те не се вземат предвид при определяне на осреднения коефициент за изложение на жилището.
(13) Цената на складовите помещения към жилищата - мазета и тавани, се определя според светлата им площ, като за цена на 1 кв.м. се приема цената на 1 кв.м. застроена жилищна площ от съответната категория и конструкция, коригирана с коефициенти както следва:
1. за складови помещения в подземни или полуподземни етажи - 0,30 без пряко осветление и 0,40 -с пряко осветление;
2. за складови помещения в надземни етажи - 0,50, без пряко осветление и 0,60 - с пряко осветление.
(14) Цената на отоплителните инсталации и асансьорните уредби, се определеля въз основа на пазарна цена, коригирана с коефициент за овехтяване в размер на 2% годишно, но не повече от 50%.
(15) (Нова - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) В случаите на чл. 18 от наредбата, за жилищната площ, надвишаваща нормите по чл. 17 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, се определя пазарна оценка от сертифициран оценител, която се включва в продажната цена на жилището.


Чл. 33. (1) За жилищни сгради на 2 и повече етажи се прилагат следните коефициенти за разположение на жилищата във височина (Кв):

  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ЕТАЖ
Етажност на жилищна сграда 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Последен
2 етажни 0,95 1,05 - - - - - - - -
3 - 5 етажа 0,94 1,03 1,03 1,03 - - - - - 0,97
6 - 9 етажа 0,93 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 - 0,96
10 етажа и +> 0,92 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 0,95
Коефициент Кв Кв Кв Кв Кв Кв Кв Кв Кв Кв
                     
(2) Коефициентите за разположение на жилищата във височина за първия етаж се прилагат при височина на пода на първия етаж над средното ниво на терена от 0,30 до 1,0 м. Ако височината на пода на етажа е над 1,0 м или под 0,30 м, коефициентите се увеличават или се намаляват на всеки пълни 10 см с 0,005, но не повече от коефициента за втория етаж.
(3) Когато под жилищата има гаражи или складови помещения за лично ползване, разположение над нивото на прилежащия терен на 2,40 м и повече, за първи етаж се приема етажът на гаражите или складовите помещения за лично ползване.
(4) Когато в подпокривното пространство на жилищна сграда със скатен покрив са изградени жилища, ателиета и стаи, те се считат за последен етаж и етажността на сградата се определя, като се броят и те. В този случай за етажа под тези помещения не се прилага коефициент за последен етаж по ал. 1 на този член.
(5) При различна височина на терена от различните страни на сградата се взема за меродавна височината на терена към страната, към която са ориентирани помещенията. Ако тези помещения са разположени на две или повече страни на сградата с различна височина на терена пред тях, се определя осреднен коефициент.
(6) Коефициентът за височина на жилища в полуподземни (сутеренни) етажи се определя, като се взема под внимание коефициентът за първия етаж и за всеки пълни 10 см под нивото на терена коефициентът се намалява с 0,03, но не повече от 50 на сто от коефициента за първия етаж.
(7) Когато под жилището има магазини, работилници, складове или други обекти, разположени над нивото на терена (освен гаражи и складови помещения за лично ползване), приема се, че то е на втория етаж.


Чл. 34. Цените на жилищата или на части от тях, разположени непосредствено над магазини, клубове, гаражи, работилници и проходи и в съседство (отдолу, отгоре и отстрани) с трафопостове, помпени агрегати, асансьорни машинни помещения, абонатни станции и други източници на шум, топлина и пр., се коригират със следните допълнителни коефициенти (Км):
1. над магазини и клубове - 0,98;
2. в съседство с трафопостове, помпени агрегати, асансьорни машинни помещения, абонатни станции и други източници на шум, топлина и др. - 0,94;
3. над гаражи, работилници и проходи - 0,96.


Чл. 35. (1) За жилище с височина, по-голяма от 2,70 м, измерена от горните нива на готовите подови конструкции на отделните етажи, цената се увеличава с 0,5 на сто за всеки 5 или части от 5 см в повече, но не повече от 5 на сто (Кив).
(2) За жилища с особени качества (положителни или отрицателни) като: изложение към паркове и градини, намалени отстояния, с неправилна геометрична форма на помещенията и др. се прилага корекционен коефициент (Кок) от 0,98 до 1,02.
(3) За жилища с различни нива на помещенията в тях се прилага корекционен коефициент (Кк) = 1,05.


Чл. 36. (1) Цената на жилищата, изградени в подпокривното пространство на сгради със скатен покрив, които са с прави или частично наклонени тавани, се определя съобразно застроената площ, като за цена на 1 кв. м се приема цената на 1 кв. м застроена площ на жилищата от съответната категория конструкция, коригирана с коефициент за подпокривно пространство (Кпп) = 0,90.
(2) Алинея 1 се прилага и за самостоятелни стаи, изградени в подпокривното пространство на сгради със скатен покрив, определени за ползване на обитателите на жилища в сградата (за творчески нужди - работни кабинети). Застроената им площ представлява неразделна част от застроената площ на съответните жилища.
(3) При оценяване на обектите по ал. 1 и 2 се взема предвид само площта, която е с височина от пода до тавана 1,50 м или повече. Разликата до пълната застроена площ на жилището, ателието или стаята с височина до 1,50 м. се оценява като складова площ.


Чл. 36а. (Нов - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) (1) Оценките на жилищата за продажба по реда на наредбата се изготвят от сертифицирани оценители.
(2) Продажната цена на жилищата се определя с оценителен протокол, подписан от изготвилия оценката и комисия, назначена със заповед от кмета на съответния район.
(3) Срокът на валидност на цената по ал. 2 е 12 (дванадесет) месеца от подписване на протокола.

Продажни цени на нежилищни обекти в жилищни сгради, на нежилищни сгради и отделни обекти в тях


Чл. 37. (1) Продажбата на самостоятелни обекти в жилищните сгради, като: ателиета, помещения за творческа дейност, гаражи, административни помещения, клубове, детски заведения, летни кухни и други подобни с обслужващо предназначение извън жилищните сгради, се извършва по пазарни цени, доколкото друго не е предвидено в закон или специален подзаконов акт.
(2) (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Пазарните оценки се изготвят от сертифицирани оценители, определени по реда на чл. 22 от ЗОС, при спазване на изискванията на общите разпоредби на тази наредба.


Чл. 38. (1) Продажбата на самостоятелни сгради с културно предназначение - кина, театри, салони, галерии, читалища, библиотеки и др., административни сгради, сгради и помещения със стопанско и производствено предназначение - навеси, леки постройки за отоплителни материали, обори, ферми за селскостопански животни, работилници, хангари, халета, сервизи за услуги, магазини, складове, фабрично-заводски помещения, цехове, маслобойни, мандри, винарски изби, мелници, воденици, тухларни, керемидарни (цигларни) и други от подобен характер, се извършва по пазарни цени, доколкото друго не е предвидено в закон или специален подзаконов акт.
(2) Незастроените имоти (урегулирани поземлени имоти и поземлени имоти) се продават по пазарни цени.
(3) (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Пазарните оценки се изготвят от сертифицирани оценители, определени по реда на чл. 22 от ЗОС, при спазване на изискванията на общите разпоредби на тази наредба.

Част четвърта.
ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ПРИ ЗАМЯНА И УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

Цена на правото на собственост върху общински недвижими имоти при замяна


Чл. 39. (1) (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Пазарната оценка на общински недвижими имоти, или на право на строеж върху тях, при замяна, се изготвя от сертифицирани оценители при спазване на правилата, принципите и методите на тази наредба, като оценката се съобразява и с максимално допустимото застрояване съгласно зоната, в която попада имота по Закона за устройство и застрояване на Столична община.
(2) В изготвената пазарна оценка по ал. 1 изрично следва да се съдържат данни за размера на обезщетението при строителство върху имота за съответния район в проценти и в разгъната застроена площ на база параметрите за застрояване.
(3) В замяна на общинския имот или правото на строеж върху него, насрещната страна по сделката следва да предостави на Столична община жилища с обща разгъната застроена площ не по-малка от тази, която общината би получила при предоставяне на имота за строителство срещу обезщетение (чл. 37, ал. 2 от ЗОС) с обекти в новопостроената сграда върху имота.

Цени на право на ползване, строеж, надстрояване и пристрояване


Чл. 40. (1) Правото на ползване се учредява по пазарни цени.
(2) (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) При учредяване право на ползване, пазарната оценка, изготвена от сертифициран оценител, е база за определяне на начална тръжна/конкурсна цена.


Чл. 41. (1) Пазарната оценка при учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване по общия ред, се изготвя на база на Разгънатата застроена площ на сградата, включваща площта на всички подземни и надземни нива, както и помещенията в подпокривното пространство.
(2) При надстрояване и/или пристрояване на заварени сгради, разходите за укрепване на сградата (на основите, носещите конструкции) и др., във връзка с надстрояването или пристрояването са за сметка на инвеститора и не следва да се приспадат от пазарната цена.


Чл. 42. (1) При учредяване на право на строеж при условията на чл. 37, ал. 2 от ЗОС се изготвя пазарна оценка на правото на строеж, която представлява начална тръжна/конкурсна цена.
(2) (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Сертифицираният оценител посочва и пазарния процент за обезщетение при строителство, с който стартира процедурата.
(3) Участниците в конкурса наддават за двете стойности: пазарна цена и процент на обезщетение.
(4) Столичен общински съвет в решението за учредяване право на строеж, може да фиксира процентът на обезщетение, а участниците да наддават само по отношение на пазарната цена.
(5) (Отм. - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г.)

Цени на право на строеж, сервитутни права, право на ползване и използване на общински имоти за техническа инфраструктура


Енергийна инфраструктура
Чл. 43. (1) (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Правото на строеж за изграждане или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях, върху имот - частна общинска собственост, се учредява в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект, по пазарна цена, определена от сертифициран оценител, избран по реда на чл. 22 от ЗОС и тази наредба.
(2) Видът и местоположението на енергийните обекти по ал. 1, се определят в общи и подробни устройствени планове.


Чл. 44. (1) (Изм. - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г., изм. - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г.) Използването на мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти, публична общинска собственост, за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи, газопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи от енергийните предприятия, е безвъзмездно.
(2) (Нова - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г., отм., нова - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г.) Ползването на части от сгради, общинска собственост, от
енергийните предприятия за монтиране на средства за измерване и други съоръжения, свързани с доставката на електрическа и топлинна енергия и природен газ, е безвъзмездно.
(3) (Нова - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г., отм., нова - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г.) Столична община има право на обезщетение за нанесени щети върху собствените й имоти, в случаите на ал. 1 и 2.
(4) (Нова - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г.) В случай, че одобрения инвестиционен проект за реконструкция и/или полагане на нови енергийни проводи, съвпада частично с местоположението на съществуващ такъв към 03.05.2008 г., цената на правото на ползване от енергийните предприятия се определя по реда на ал. 2 за нови участъци.
(5) (Нова - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г., отм. - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г.)
(6) (Предишна ал. 2 - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г.) Ползването на части от сгради, общинска собственост, от енергийните предприятия за монтиране на средства за измерване и други съоръжения, свързани с доставката на електрическа и топлинна енергия и природен газ, е безвъзмездно.
(7) (Предишна ал. 3, изм. - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г.) Столична община има право на обезщетение за нанесени щети върху собствените й имоти, в случаите на ал. 1 и 6.


Чл. 45. (Изм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Лицата, на които се учредява право на строеж за изграждане или разширение на енергийни обекти, както и енергийните предприятия и предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, които използват безвъзмездно имоти, публична общинска собственост, или в полза на които възникват сервитути върху общински имоти, задължително сключват Договор за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура, съобразно Наредбата за изграждане на елементи на техническата инфраструктура на Столична община.


Чл. 46. (1) В случаите когато с влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) е определен сервитут върху общински имот, при разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на енергийните предприятия, се изготвя пазарна оценка от независим лицензиран експерт, за изплащане на еднократно обезщетение на Столична община.
(2) Пазарната оценка на обезщетенията се определя при прилагане на следните критерии:
1. площта на общинския поземлен имот, включен в границите на сервитута;
2. видовете ограничения на ползването;
3. срок на ограничението;
(3)Пазарната оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута се утвърждава от Комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията при Столична община.
(4) Независимо от обезщетението по ал. 1, енергийното предприятие дължи възстановяване на всички причинени вреди на общинския имот или съответно парично обезщетение.


Чл. 47. Пазарната оценка на обезщетенията се изготвя по следната Методика:
- Конкретната градска зона или зони, в които се учредява правото на преминаване
- Определяне на ширината на полосата за изграждане на електронната съобщителна мрежа. Всички електронни съобщителни мрежи се третират като линейни обекти с дължина L. Широчината на полосата по дължината на всички кабелни мрежи се приема със номинална широчина от 1 метър. При тази предпоставка площта на земята, върху която се простират сервитута е идентична с дължина L на трасетата.
- Определяне на дължината на полосата за всеки от трите елемента: улици, тротоарни настилки и зелени площи;
- Определяне на квадратурата на площта за отделните зони и съответната цена за право на преминаване.
Формулата за определяне на пазарната стойност на учредените ограничения е:
Вариант 1
Пазарната стойност на учредените сервитути върху урегулирани и неурегулирани поземлени имоти се определя по израза:


Където:
- К е коефициент със стойност 0,7 при учредено право на преминаване;
- L е дължината на трасето на участък от него с една и съща пазарна стойност на земята;
- n е брой участъци от трасето с различна пазарна стойност на земята;
- ПСm2, i е пазарна стойност за кв.м. земя за отделните участъци, n на брой от трасето, в границите на които стойността на земята не се променя.
Вариант 2
Оценката на сервитута се извършва по следната формула:
Ссерв = Сзем * Кс * Ксп където:
Ссерв - пазарна стойност на сервитута
Сзем. - пазарна стойност на земята
Кс - коефициент отчитащ срока, за който е учредено ограниченото вещно право с точност до три знака след десетичната запетая
Кс = (1-1,05-п), където "п" е броят на годините, за които е учредено правото. Коефициентът не може да бъде по голям от 0,9
Ксп - експертно определян коефициент отчитащ вида на сервитута/при
отрицателен сервитут е равен на 1,00, а при положителен се определя в
зависимост от ограниченията, които сервитута налага на собственика на
земята за ползването и е в границите между 0,5 и 1,0
Сзем. = (Sтр. + Sш + Sт + Sд)Цзем.
където:
Sтр - площ на трасето на положените кабели в м2
Sш - площ на шахтите в м2
Sт - площ на таблата в м2
Sд - площ заета от други съоръжения в м2
Цзем.- относителна пазарна стойност на земята в района на преминаване на трасето в лева/ кв.м.
За намиране на относителната пазарна цена на земята за съответните райони на преминаване на трасетата се използва метода на пазарните множители / аналога/. При този метод, се използват пазарни коефициенти за извършване на сравнение между аналога и оценяваната земя с цел определяне на пазарната й цена. За прилагането на този метод се налага да се използват като източници на информация, достатъчен брой аналози с подобен на оценявания имот пазарен статус.


Чл. 48. (1) Пазарните оценки по чл. 43 се възлагат за изготвяне чрез възлагателно писмо от Дирекция "Общинска собственост" при Столична община, а договорът за извършване на услугата се сключва със съответното предприятие, което заплаща цената по него.
(2) Пазарните оценки на обезщетенията по чл. 46 се възлагат за изготвяне чрез възлагателно писмо от Дирекция "Инвестиционно отчуждаване" при Столична община, а договорът за извършване на услугата се сключва със съответното предприятие, което заплаща цената по него.


Чл. 49. (1) Въз основа на решението на Комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, Кметът на Столична община издава заповед, в която се указва цената, дължимите данъци и такси, срока и сервитута.
(2) След заплащане на цената и дължимите данъци и такси, се сключва договор между Столична община, представлявана от Кмета, и лицата по чл. 43.
(3) Договорите се вписват по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Електронна съобщителна инфраструктура (Отм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.)

Сервитути (Отм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.)


Чл. 50. (Изм. - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., отм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.)


Чл. 51. (Отм. - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г.)


Чл. 52. (Изм. - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., отм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Базова цена" е цената за един кв. м от оценявания обект/право в лева, която се коригира със съответните корекционни коефициенти, процентни увеличения или намаления, предвидените в настоящата наредба или друг нормативен акт. Базисните цени се определят в закон, подзаконов нормативен акт на държавен орган или на Столичен общински съвет.


§ 2. "Полезна площ на жилището" по смисъла на наредбата е сумарната площ на всички помещения в него, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения - мазе, барака или таван.


§ 3. (1) Средствата, набрани по реда на чл. 42 от НРПУРОИ, се разходват за:
1. възнаграждения на допълнително привлечени специалисти;
2. техническо оборудване на службите и материално стимулиране на лицата, заети с дейностите по общинската собственост.
(3) Възнагражденията по ал. 1 се изплащат всеки месец по условия и ред, определени от Кмета на Столична община.


§ 4. "Жилище" е съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Продажбата на общински жилища на настанените в тях по административен ред наематели, за които има решение на Столичен общински съвет за продажба, се довършват по реда и при условията на Наредбата за базисните пазарни цени на недвижимите имоти на Столична община.
(2) Започнатите процедури за учредяване на право на строеж за индивидуално, групово и кооперативно жилищно строителство, на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и на жилищно-строителни кооперации, формирани от такива, които са определени със заповед на кмета за инвеститори до 31 декември 2007 г., се довършват при условията на досегашния чл. 57, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.


§ 2. (Отм. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.)


§ 3. Настоящата Наредба отменя Наредбата за базисните пазарни цени на недвижимите имоти на Столична община (Приета с Решение № 1 по Протокол № 22 от 31.01.1997 г., изм. и доп., Решение № 37 по Протокол № 44 от 8.06.1998 г., в сила от 1.07.1998 г., изм., Решение № 74 по Протокол № 46 от 27.07.1998 г., Решение № 4 на СОС по Протокол № 51 от 30.11.1998 г., доп. с Решение № 56 по Протокол № 57 от 3.05.1999 г., изм. с Решение № 30 по Протокол № 47 от 6.02.2003 г., доп. с Решение № 377 по Протокол № 30 от 28.10.2004 г.; изм., Решение № 685 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г; изм., Решение № 710 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г).


§ 4. Настоящата наредба се издава на основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, ал. 8, чл. 22, ал. 3, чл. 34, ал. 5, чл. 47, ал. 2 и др. от Закона за общинската собственост.


§ 5. Указания по прилагането на Наредбата, както и контролът по нейното изпълнение, се възлага на кмета на Столичната община.


§ 6. Настоящата наредба влиза в сила в деня на приемането й от Столичен общински съвет.


§ 7. В Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, се правят следните изменения:
1. В чл. 58, текстът "..0,60.. " се заменя с "..0,80.. ".
2. В чл. 59, текстът "... Наредбата от 26.01.1998 г. за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на СО. " се заменя с текста "..Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община. "
3. Алинея 1 на чл. 61 придобива следното съдържание: "(1). Продажна цена се формира по реда и при условията на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община".
4. Алинея 2 на чл. 61 се заличава.
5. Алинея 3 на чл. 61 става нова алинея 2.


§ 8. В Наредбата за реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение № 508 по Протокол № 54 от 28.07.2005 г. Допълнена с Решение № 685 по Протокол № 63 от 21.11.2005 г. Допълнена с Решение № 741 по Протокол № 64 от 24.11.2005 г. Допълнена с Решение № 279 по Протокол № 76 от 27.04.2006 г.; Допълнена с Решение № 464 по Протокол № 82 от 22.06.2006 г.; Допълнена с Решение № 576 по Протокол № 84 от 20.07.2006 г.; Допълнена с Решение № 710 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 на чл. 57 се заличава.
2. В чл. 42, ал. 1 от НРПУРОИ се заличава текстът "такси във връзка с чл. 30, ал. 1 от Закона за данък добавена стойност"
3. В чл. 42, ал. 1 от НРПУРОИ се създава нова ал. 3 със следното съдържание "Върху режийните разноски по ал. 1 Столична община начислява ДДС при данъчна ставка от 20 %".


§ 9. (Нов - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г., отм. - Решение № 178 по Протокол № 63 от 15.04.2010 г., нов - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.) Общинските жилища, за които има решение на Столичен общински съвет за продажба на настанените в тях по административен ред наематели, се продават по цените, определени с тази наредба, с изключение на жилищата, за които продажната цена е заплатена.


§ 10. (Нов - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г.) Настоящата Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община влиза в сила в деня на приемането й от Столичен общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 578 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО ПРОТОКОЛ № 51 ОТ 24.10.2013 Г.


§ 8. Навсякъде думите "независими лицензирани оценители" се заменят с думите "сертифицирани оценители", а думите "независим/независимият лицензиран оценител" се заменят с думите "сертифициран/сертифицираният оценител".


§ 9. Навсякъде думите "Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество" се заменят с "Наредбата за общинската собственост".


РЕШЕНИЕ № 281 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 09.07.2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ЦЕНИТЕ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Приложение № 1

(Доп. - Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г.)


За определяне на границите на зоните и подзоните в Столична община и населените места на нейна територия и категориите на вилните зони. Корекционни коефициенти.
 
РАЗДЕЛ І. Корекционни коефициенти
 
1. Град СОФИЯ - Категория на населеното място 0 (нулева)
 
ЗОНА Подзона Коефициент
Първа зона 1,5 Лозенец, Иван Вазов 1,125
  Център 1,12
  Изток, ж.к. Изгрев 1,11
  Хиподрума, Стрелбище 1,06
  Гео Милев, Красно село 1,05
  Мотописта, ж.к. Борово, Бели Брези, Гоце Делчев 1,04
  Дианабад, Зона В-15 и Зона В-16 1,03
Втора зона 1,2 Банишора 1,05
  Лагера 1,058
  Възраждане 1,044
  Столетов, Фондови жилища 1,035
  Разсадника 1,02
  Гевгелийски 1,01
  Симеоново, Драгалевци, Манастирски ливади 1,05
  Бояна, Киноцентър, Стамболийски, ж.к. Бъкстон, 1,1
  Дървеница, Мусагеница, Младост 1, Младост 1а 1,04
Трета зона 1,1 Горубляне, Дружба 2 1,04
  Младост 3, Младост 4, Красна поляна 1,061
  Дружба 1, Полигона 1,053
  Княжево 1,053
  Павлово, Горна Баня, Карпузица 1,1
  Овча купел 1 1,085
  Овча купел 2, Младост 2, Малинова долина 1,08
  Люлин, Надежда, Захарна фабрика, ж.к. Връбница 1,042
  Бусманци, кв. Абдовица, кв. Д. Миленков 1,02
  Слатина, Хр. Смирненски 1,046
  Толстой 1,035
Четвърта зона 1,05 Филиповци, Требич 1,0
  Суходол 1,03
  Обеля Модерно предградие 1,03
  Свобода, Илиенци, Бенковски 1,03
  Металург (Левски Г), Враждебна 1,1
  Х. Димитър, Подуяне, Суха река 1,2
  кв. Орландовци, Малашевци 1,04
  Левски А, Левски Б и Левски В 1,12
Пета зона 1,02 Челопечене, Кремиковци, Сеславци, Ботунец 1,04
 
2. Град БАНКЯ - Населено място трета категория
 
ЗОНА Подзона Коефициент
Първа зона Център, Банкя 1,1
  Михайлово, Градоман, Банкя - регулационни граници 1,05
  Вердикал, Иваняне 1,02
 
3. Град НОВИ ИСКЪР - Населено място трета категория
 
ЗОНА Подзона Коефициент
Първа зона Славовци, Кумарица, Курило 1,1
  Гниляне 1,2
 
4. Село БУХОВО - Населено място четвърта категория
 
ЗОНА Подзона Коефициент
Първа зона Първи район 1,02
  Втори район 1,01
 
5. Село ЛОЗЕН - Населено място четвърта категория
 
ЗОНА Подзона Коефициент
Първа зона   1,1
 
6. Село ПАНЧАРЕВО - Населено място четвърта категория
 
ЗОНА Подзона Коефициент
Първа зона Първи район 1,3
  Втори район 1,1
 
7. Село ДОЛНИ БОГОРОВ - Населено място пета категория
 
ЗОНА Подзона Коефициент
Първа зона   1,015
 
8. Село ГОРНИ БОГОРОВ - Населено място шеста категория
 
ЗОНА Подзона Коефициент
Първа зона   1,015
 
9. КАТЕГОРИИ на вилните зони на територията на Столичната община
 
КАТЕГОРИЯ Всички вилни зони на територията на следните райони в регулационните им граници:
ПЪРВА "Витоша", "Панчарево", "Овча купел" и "Банкя"
ВТОРА "Нови Искър"
   
(*) За места, необособени като подзони се приема коефициент 1,0 спрямо коефициента на зоната.

РАЗДЕЛ ІІ. ГРАНИЦИ на зоните в населените места на територията на Столична община
I. ГРАД СОФИЯ - НУЛЕВА КАТЕГОРИЯ
ПЪРВА ЗОНА
От пресечката на бул. "Овча купел" с бул. "Цар Борис III", по него до пресечката с бул. "Хр. Ботев", по него на север до Предгаровия площад, по бул. "Княгиня Мария-Луиза", на изток по северната регулационна граница на Зона В-15 до пресечката с бул. "В. Левски", по него на юг до пресечката с бул. "Ген. Данаил Николаев" по него до северната и източна регулационна граница на ЖК "Подуяне - Редута", по източната регулационна граница на парк "Гео Милев" до ул. "Гео Милев", по нея на запад до пресечката с ул. "Коста Лулчев", по нея до пресечката с ул. "Алфред Нобел", по нея и по ул. "Шипченски проход" до пресечката с бул. "Искърско шосе", по него до пресечката с бул. "Цариградско шосе", бул. "Д-р Г. М. Димитров" до пресечката със Симеоновско шосе, по него на север до южната ограда на Зоопарка, по нея и по източната регулационна граница на НПЗ "Хладилника" до пресечката с околовръстната ЖП линия, по нея на запад до пресечката с р. Дреновичка, по източната и югоизточната регулационна граница на ЖК "Красно село" - Плателен канал до ул. "Т. Каблешков", по него до пресечката с бул. "Цар Борис III".
ВТОРА ЗОНА
ВТОРА ЗОНА - ЗАПАД:
Територията, заключена между външната граница на Първа зона и следните граници: От пресечката на бул. "Цар Борис III" с бул. "Овча купел", по него до пресечката с Владайска река, по нея до пресечката с ул. "Житница", по нея до пресечката с булевард "Горнобански" по него и по западната регулационна граница на ЖК "Красна поляна" до ул. "Суходолска", по нея до пресечката с ул. "Иван Козарев", по продължението му до пресечката с ЖП линията София - Перник, по нея в източна посока, по бул. "Княгиня Мария-Луиза" Предгаров площад.
ВТОРА ЗОНА - ЮГ:
Територията, заключена между външната граница на Първа зона и следните граници: От пресечката на Околовръстната ЖП линия с бул. "Черни връх", по него до пресечката с Околовръстния път, по него до пресечката с бул. "Цар Борис III", по него на изток до пресечката с бул. "Т. Каблешков", включително кварталите Бояна, Драгалевци и Симеоново в техните регулационни граници.
ВТОРА ЗОНА - ИЗТОК:
Територията, заключена между външната граница на Първа зона и следните граници: От пресечката на бул. "Д-р Г. М. Димитров" с бул. "Цариградско шосе", по него на изток до източната граница на АНЕБ при БАН, по нея и по източната регулационна граница на "Младост - 1А" до бул. "Универсиада", по него на запад до пресечката с бул. "Кл. Охридски", по него до пресечката с бул. "Г. М. Димитров".
ТРЕТА ЗОНА
ТРЕТА ЗОНА - ЗАПАД:
Територията, заключена между външните граници на Втора Зона - запад и юг и следните граници: От пресечката на бул. "Цар Борис III" с Околовръстния път, по него на северозапад до пресечката с бул. "Европа", по него на изток до пресечката с ул. "Проф. Йордан Иванов" (Работническа класа), по нея до пресечката с ЖП линията София - Банкя, по западната и северна регулационна граница на ЖК "Надежда" по западната, северна и източна граница на ЖК "Свобода" до ул. "Ген. Никола Жеков", по нея до пресечката с бул. "Ал. Толстой", по него до пресечката с бул. "Княгиня Мария-Луиза", включително кварталите Гърдова глава, Княжево, Мала кория, Горна баня, Карпузица и Дъбето в техните регулационни граници.
ТРЕТА ЗОНА - ИЗТОК:
Територията, заключена между външните граници на Първа и Втора Зона - изток и юг и следните граници: От пресечката на бул. "Ген. Данаил Николаев" с бул. "Ситняково" по ЖП линията София - Пловдив до пресечката с бул. "Хр. Колумб" (бул. Младост), по него на юг до Искърско шосе, по него на изток до източната регулационна граница на ЖК "Дружба-1", по нея до пресечката с улицата северно от жилищни блокове № № 162, 163, 165, 166 и 170, по нея до бул. "Универсиада", по него до пресечката с ул. "Момина чешма", по нея до р. Искър, по р. Искър до пресечката с Околовръстния път, по него до източната регулационна граница на вилна зона "Малинова долина" по нея и по северната и западна регулационна граница на същата до пресечката с Околовръстния път, по него до пресечката с бул. "Черни връх".
ЧЕТВЪРТА ЗОНА
Територията, заключена между външните граници на Първа зона, Втора зона - запад и Трета зона - запад и следните граници: от пресечката на бул. "Европа" с Околовръстния път, по него до пресечката с околовръстната ЖП линия, по нея до пресечката със северната регулационна граница на ЖК "Левски" - зона Г, по нея и по източните регулационни граници на ЖК "Левски" - зона Г и зона Б до пресечката с бул. "Ботевградско шосе", по изграденото нулево решение на Източна тангента, по ул. "Летоструй" до пресечката с ул. "Рилска обител", по нея на юг до пресечката с улица "Ст. Попов", по нея и по ул. "Доганица" до пресечката с ул. "Железни врата", по нея и по ул. "Батуня" до пл. "Пирдоп", на юг до подлеза под ЖП линията София - Пловдив до пресечката със северната регулационна граница на ЖК "Подуяне - Редута", включително кварталите Суходол, Филиповци, Требич, Илиянци, Бенковски и НПЗ "Илиянци-изток" и НПЗ "Илиянци-запад" в техните регулационни граници.
ПЕТА ЗОНА
Територията, заключена между външните граници на Трета зона - изток и Четвърта зона и Околовръстния път, включително кварталите Кремиковци, Сеславци, Челопечене и Ботунец в техните регулационни граници. От границите на тази зона се изключват селата Кубратово, Световрачене, Негован, Чепинци и Бусманци и вилните зони Малинова долина - I част и Врана - Герман в техните регулационни граници.
II. НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ
1. ГРАД БАНКЯ
Първа зона:
град Банкя и кварталите Михайлово и Градоман в техните регулационни граници.
Втора зона:
кварталите Вердикал и Иваняне (в техните регулационниграници).
2. ГРАД НОВИ ИСКЪР
Първа зона:
кварталите Славовци, Кумарица и Курило в техните регулационни граници.
Втора зона:
квартал Гниляне в неговите регулационни граници.
ІІІ. НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ
1. ГРАД БУХОВО
Първа зона: по ул. "Девети септември" до пресечката с ул. "Янтра" по същата до пл. "Миньор", по ул. "Н. Бончев" до пресечката с ул. "Борч" по същата до пресечката с ул. "Ат. Спасов", по същата до ул. "Чучура", по ул. "Ст. Караджа" до пресечката с ул. "Здравец", по същата пресечка с ул. "Д. Бенев", по същата до пресечката с ул. "Рила", по същата до пресечката с ул. "Захари Попов", по същата до пресечката с ул. "Ст. Витков", по същата до пресечката с ул. "Л. Пешев", по същата до бул. "Н. Бончев", по същия до ул. "Градина", по същата до пресечката с бул. "Девети септември".
Втора зона: Във Втора зона попадат всички останали терени, невключени в Първа зона в строителните граници на гр. Бухово, установени с регулационния план.
2. СЕЛО ЛОЗЕН - Първа зона: територията на селото в регулационните му граници.
3. СЕЛО ВЛАДАЯ-Първа зона: Територията на селото в регулационните му граници.
4. СЕЛО ЧЕПИНЦИ
Първа зона: Територията на селото в регулационните му граници.
5. СЕЛО ПАНЧАРЕВО
Първа зона: Територията на селото в регулационните му граници.
6. СЕЛО БИСТРИЦА
Първа зона: Територията на селото в регулационните му граници.
7. СЕЛО ГЕРМАН
Първа зона: Територията на селото в регулационните му граници.
8. СЕЛО КАЗИЧЕНЕ
Първа зона: Територията на селото в регулационните му граници.
VІІ. НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОСМА КАТЕГОРИЯ
1. СЕЛО КЛИСУРА - не са определени зони и техните граници
2. СЕЛО ПЛАНА- не са определени зони и техните граници
РАЗДЕЛ ІІІ. ГРАНИЦИ на подзоните
ГРАД СОФИЯ
ПЪРВА ЗОНА
ПОДЗОНА Лозенец
В границите на: бул. Цариградско шосе, ул. Незабравка, бул. Самоков , Южната околовръстна жп линия от Симеоновско шосе до ул. Козяк, ул. Козяк, ул. Славище, ул. Бяла черква, бул. Петко Ю. Тодоров, бул. Димитър Несторов, бул. Ген. Е. И. Тотлебен, бул. Пенчо Славейков, бул. Евлоги Георгиев.
ПОДЗОНА Център
В границите на: бул. Сливница, бул. Ген. Данаил Николаев, ул. М. Рубенов, бул. Евлоги Георгиев, бул. Пенчо Славейков, бул. Македония, бул. Христо Ботев.
ПОДЗОНА Изток, ж.к. Изгрев
В границите на: бул. Цариградско шосе, бул. Д-р Георги М. Димитров, бул. Драган Цанков, бул. Самоков, ул. Незабравка.
ПОДЗОНА Хиподрума, Стрелбище
В границите на: бул. Димитър Несторов, бул. Петко Ю. Тодоров, бул. Георги Делчев, бул. България, ул. Кюстендил, бул. Цар Борис III.
ПОДЗОНА Гео Милев
В границите на: бул. Д-р Георги М. Димитров, ул. Атанас Узунов, ул. Манастирска, ул. Лулчев, бул. Шипченски проход, бул. Искърско шосе, бул. Цариградско шосе, бул. Евлоги Георгиев.
ПОДЗОНА Красно село
В границите на: бул. Цар Борис III, бул. Гоце Делчев, бул. Ген. Стефан Гошев, бул. Т. Каблешков.
ПОДЗОНА Мотописта, ж.к. Борово, ж.к. Бели Брези и ж.к. Гоце Делчев
В границите на: ул. Кюстендил, бул. България, бул. Гоце Делчев, ул. Сребърна, бул. Тодор Каблешков, ул. Ген. Стефан Гошев, бул. Гоце Делчев.
ПОДЗОНА Дианабад
В границите на: бул. Г. М. Димитров, бул. Симеоновско шосе, бул. Самоков, бул. Др. Цанков.
ПОДЗОНА Зона В-15 и Зона В-16
В границите на: бул. М. Луиза, ул. К. Стоилов, шосе, бул. Сливница, бул. Хр. Ботев.
ВТОРА ЗОНА
ПОДЗОНА Банишора
В границите на: бул. Мария Луиза, бул. Христо Ботев, бул. Сливница, ул. Свищов, ул. Подполковник Калитин.
ПОДЗОНА Стамболийски
В границите на: бул. Сливница, бул. Христо Ботев, бул. Македония, бул. Ген. Тотлебен, ул. Юаким Кърчовски, жп линията до моста Средец, бул. Скобелев, ул. Опълченска.
ПОДЗОНА Лагера
В границите на: бул. Димитър Несторов, бул. Цар Борис III, бул. Гоце Делчев, ул. Хайдушко изворче, ул. Костенец, ул. Мокренски проход.
ПОДЗОНА Възраждане
В границите на: бул. Сливница, ул. Опълченска, бул. Ген. Д. Скобелев, ул. Добруджа, ул. Юаким Кърчовски, ул. Партений Нишавски, ул. Инж. Иван Иванов, бул. Константин Величков.
ПОДЗОНА Столетов
В границите на: ул. Подп. Калитин, ул. Свищов, ул. Сливница, бул. Габрово, бул. Йосиф Щросмайер.
ПОДЗОНА Разсадника
В границите на: бул. Александър Стамболийски, бул. Константин Величков, ул. Инж. Иван Иванов, ул. Партений Нишавски, ул. Йоаким Кърчовски, бул. Ген. Е. И. Тотлебен, бул. Димитър Несторов, ул. Мокрешки проход, ул. Костенец, бул. Гоце Делчев, бул. Горнобански, ул. Ришки проход, бул. Възкресение, ул. Суходолска, ул. Иван Козарев.
ПОДЗОНА Гевгелийски
В границите на: ул. Йосиф Щросмайер, бул. Габрово, бул. Константин Величков, бул. Александър Стамболийски, ул. Иван Козарев, ул. Богданци, ул. Крум Стоянов, ул. Никола Михайловски.
ПОДЗОНА Симеоново, Драгалевци
В границите на: В строителните граници на кв. Симеоново и кв. Драгалевци.
ПОДЗОНА Манастирски ливади
В границите на: бул. България, бул. Т. Каблешков, ул. 495, ул. 493, ул. Сребърна, бул. Черни връх, Околовръстен път.
ПОДЗОНА Бояна
В границите на: В строителните граници на кв. Бояна.
ПОДЗОНА Бъкстон
В границите на: бул. Цар Борис III, бул. Т. Каблешков, бул. България, бул. Никола Петков.
ПОДЗОНА Киноцентъра
В строителните граници на Киноцентъра.
ПОДЗОНА Дървеница, Мусагеница, Младост 1
В границите на: бул. Цариградско шосе, бул. Универсиада, бул. Климент Охридски, бул. Г. М. Димитров.
ПОДЗОНА Младост 1а
В границите на: бул. Ал. Малинов, бул. Цариградско шосе, бул. Универсиада.
ТРЕТА ЗОНА
ПОДЗОНА Горубляне, Дружба 2
В границите на: бул. Искърско шосе, бул. Момина чешма, бул. Цариградско шосе, източната строителна граница на кв. Горубляне, Околовръстен път, Плавателният канал, бул. Универсиада, бул. Искърско шосе, бул. Христофор Колумб, бул. Кръстьо Пастухов.
ПОДЗОНА Младост III и Младост IV
В границите на: бул. Универсиада, Плавателния канал, Околовръстен път, по западната граница на вилна зона "Американски колеж", бул. Ал. Малинов.
ПОДЗОНА Красна поляна
В границите на: ул. Суходолска, ул. Ришки проход, бул. Горнобански, бул. Овча купел, ул. Обиколна, бул. Монтевидео.
ПОДЗОНА Дружба 1, Полигона
В границите на: бул. Искърско шосе, бул. Кръстьо Пастухов, Сандино, бул. Христофор Колумб, бул. Цариградско шосе.
ПОДЗОНА Слатина, Хр. Смирненски
В границите на: ул. Боян Магесник, ж.п. линия, бул. Искърско шосе, бул. Шипченски проход, ул. К. Лулчев, ул. Атанас Узунов.
ПОДЗОНА Княжево
В границите на: ул. Бор, ул. Цветан Божков, Южната регулационна граница на кв. Княжево, ул. 601, Северната регулационна граница на кв. Княжево до пресичане с продължението на ул. Бор.
ПОДЗОНА Павлово, Горна баня
В границите на: ул. Бойчо Бойчев, бул. Никола Петков, ул. Александър Пушкин, ул. Боянска река, ул. 624, ул. Панорамен път, ул. Проф. Николай Держвин, ул. Елша, ул. Бор и по продължението й до пресичането и с ЖП линията София - Перник, ЖП линията София - Перник и по външната граница на кв. Горна Баня до пресичането й с ул. Бойчо Бойчев.
ПОДЗОНА Овча купел 1
В границите на: ул. Обиколна, бул. Овча купел, бул. Гоце Делчев до пресичането му с Владайска река, Владайска река, ул. Коломан, бул. Овча купел, Цар Борис III, бул. Никола Петков, бул. Монтевидео.
ПОДЗОНА Овча купел 2
В границите на: ул. Суходолска, бул. Монтевидео, ул. Бойчо Бойчев.
ПОДЗОНА Малинова долина
В границите на: Южната регулационна граница на "Студентски град", бул. Климент Охридски, Околовръстен път, Волколамско шосе.
ПОДЗОНА Младост 2
В границите на: бул. Универсиада, бул. Ал. Малинов, северната граница на в. зона Американски колеж, р. Рекмарица, и р. Суха река.
ПОДЗОНА Люлин, Надежда, Захарна фабрика, ж.к. Връбница
В границите на: бул. "Сливница", ул. Проф. Йордан Иванов (Работническа класа), улицата, минаваща западно от бл. 515, 509, и 503 от кв. Връбница, по регулационната граница на "Северен парк със "Свобода" до ул. Народни будители, ул. Ген. Никола Жеков, бул. Толстой и по продължението му до ул. Никола Михайлов, ул. Кукуш, бул. Сливница, ул. Богданци, тунела свързващ "Люлин" с кв. Гевгелийски, ул. Добринова скала, южната регулационна граница на "Люлин" - разширението" и по продължението и до Околовръстен път, Околовръстен път до бул. Сливница.
ПОДЗОНА Бусманци
кв. "Бусманци" в границите на регулационния му план.
ПОДЗОНА Толстой
В границите на: ул. Рожен, ул. Лиляна Димитрова, ул. Никола Жеков.
ЧЕТВЪРТА ЗОНА
ПОДЗОНА Филиповци
В регулационните му граници.
ПОДЗОНА Требич
В регулационните му граници.
ПОДЗОНА Суходол
В регулационните му граници.
ПОДЗОНА Обеля, Модерно предградие
В границите на: Ломско шосе, улицата, преминаваща западно от бл. 515, 509 и 503 от кв. "Връбница", ул. Справедливост, ул. Работническа класа, бул. Сливница, Околовръстен път, по Околовръстна ЖП линия до Ломско шосе.
ПОДЗОНА Свобода, Илиенци, Бенковски
В границите на: Северната регулационна граница на кв. Илиенци, улицата източно от гара Илиенци, ул. Лиляна Димитрова, ул. Биримирски извор, ул. Хоризонт и по строителните граници на кв. Бенковски до Околовръстната ЖП линия, ул. Константин Преславски, ул. Първа българска армия, ул. Нешо Бончев, ул. Снежник, ул. Планинско цвете, ул. Първа българска армия, ул. Резбарска, ул. Градинарска, ул. Владайска река, ул. Константин Стоилов, Южно от "Централна гара София" до бул. Мария Луиза, бул. Мария Луиза, ул. Лиляна Димитрова, ул. Никола Жеков, улицата западно от ЖК Свобода, Шосе за Яйцекооп, Източната регулационна граница на Северен парк, Околовръстната ЖП линия.
ПОДЗОНА Хаджи Димитър, Подуяне
В границите на: ул. Резбарска, ул. Витиня, ул. Железни врата, ул. Батуня, бул. Д. Николаев, ул. Владайска река, ул. Градинарска.
ПОДЗОНА Орландовци, Малашевци:
В границите на: Околовръстната ЖП линия от ул. Константин Преславски до бул. Владимир Вазов, бул. Владимир Вазов, ул. Резбарска, ул. Първа българска армия, ул. Снежник, ул. Планинско цвете, ул. Нешо Бончев, ул. Първа българска армия, ул. Константин Преславски.
ПОДЗОНА ж.к. "В. Левски - Г", Враждебна
В границите на: Северната регулационна граница на ЖК В. Левски, продължението и до северната регулационна граница на кв. Враждебна и по нея до бул. Ботевградско шосе, бул. Ботевградско шосе, ул. Летоструй, улицата източно от бл. 19, 20, 25 от "Левски - В", бул. Владимир Вазов, Околовръстна ЖП линия.
ПОДЗОНА ж.к. "В. Левски - А, Левски Б и Левски В"
В границите на: ул. Витиня, бул. Владимир Вазов, по източната граница на кв. "Левски - В", по ул. Летоструй, до пресичането й с ул. Витиня.


Приложение № 2


А. Местонахождение на жилищата според категорията на населеното място
Категория на населеното място Зона Намаление в % Увеличение в %
1. Нулева - гр. София Първа   50
2. Нулева - гр. София Втора   30
  Първа Първа    
3. Нулева - гр. София Трета   20
  Първа Втора    
  Втора Първа    
4. Нулева - гр. София Пета 15  
  Първа Четвърта    
  Втора Трета    
  Трета - гр. Банкя/гр. Нови Искър Втора    
5. Първа Пета 20  
  Втора Четвърта    
  Трета - гр. Банкя/гр. Нови Искър Трета    
6. от четвърта до осма   25  
         
Б. Конструкция на сградите Намаление в % Увеличение в %
1. Жилище в паянтови и полумасивни сгради 25  
2. Жилище в масивни сгради 12  
3. Жилище в сгради с монолитни или сглобяеми скелетни рамкови стоманобетонни конструкции; пакетоповдигани плочи, скелетно-безгредови конструкции, изградени по системите "пълзящ кофраж" и "едроразмерен (едро площен) кофраж"   7
       
В. Разположение на жилищата във височина Намаление в % Увеличение в %
1. Втори етаж при двуетажна жилищна сграда   8
2. Втори до шести етаж   7
3. Последен етаж при жилищни сгради на три и повече етажа и за всеки седми и по-висок етаж 4  
4. За жилище с височина на пода под 0,3 м спрямо средното ниво на терена 1 за всеки пълни 10 см  
       
Г. Преобладаващо изложение на жилищните (без сервизните) помещения Намаление в % Увеличение в %
1. Юг, югоизток   2
2. Запад, североизток 3  
3. Север, северозапад 4  
       
Д. Благоустройствено съоръжаване Намаление в % Увеличение в %
1. За жилище в сграда над 5 етажа без асансьор 5  
2. За жилище с централно отопление   7
3. За жилище без складово помещение 5  
4. За жилище без водопровод и канализация 7  
5. За жилище, разположено в съседство с трафопостове, помпени агрегати, асансьорни машинни помещения, абонатни станции и други източници на шум, топлина и др. 7  
       


Приложение № 3

Столична община е административно-териториална единица с ЕКАТТЕ SOF46. Град София е населено място с ЕКАТТЕ 68134 и код на общината SOF 46.


Попадащите в границите на Столична община населени места са категоризирани със Заповед № РД-02-14-256/31.05.2004 г. на МРРБ, както следва:
НАСЕЛЕНО МЯСТО КАТЕГОРИЯ
по ред    
1. град София 0 (нулева)
2. град Нови Искър 3 (трета)
3. град Банкя 3 (трета)
4. село Бистрица 4 (четвърта)
5. село Бухово 4 (четвърта)
6. село Владая 4 (четвърта)
7. село Волуяк 4 (четвърта)
8. село Герман 4 (четвърта)
9. село Казичане 4 (четвърта)
10. село Лозен 4 (четвърта)
11. село Панчарево 4 (четвърта)
12. село Световрачане 4 (четвърта)
13. село Чепинци 4 (четвърта)
14. село Бусманци 5 (пета)
15. село Долни Богоров 5 (пета)
16. село Долни Пасарел 5 (пета)
17. село Железница 5 (пета)
18. село Кокаляне 5 (пета)
19. село Кривина 5 (пета)
20. село Мировяне 5 (пета)
21. село Мрамор 5 (пета)
22. село Мърчаево 5 (пета)
23. село Негован 5 (пета)
24. село Яна 5 (пета)
25. село Горни Богоров 6 (шеста)
26. село Доброславци 6 (шеста)
27. село Иваняне 6 (шеста)
28. село Кубратово 6 (шеста)
29. село Кътина 6 (шеста)
30. село Локорско 6 (шеста)
31. село Мало Бучино 6 (шеста)
32. село Подгумер 6 (шеста)
33. село Балша 7 (седма)
34. село Войнеговци 7 (седма)
35. село Желява 7 (седма)
36. село Житен 7 (седма)
37. село Клисура 8 (осма)
38. село Плана 8 (осма)
РАМКОВ ДОГОВОР
за възлагане извършването на оценки на имоти и вещни права върху имоти
 
Днес, ....................... 2008 г. между
 
Столична община, Столична община /СО/, със седалище в гр. София, ул. "Московска" 33, БУЛСТАТ Ю 000696327, данъчен № 1223027772, представлявана от БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН 5906136763, с л.карта № 158178639, изд. на 25.01.2000 г. от МВР- София, Кмет на Столична община, от една страна, и от друга
........................................................................................, наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна,
се сключи настоящия договор за следното:
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 
Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение по сключен конкретен договор да извършва експертни оценки за определяне на пазарната стойност на имоти и вещни права върху имоти -собственост на Столична община и имоти и вещни права върху тях - собственост на юридически и физически лица.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва оценките по ал. 1 въз основа на отделни сключени договори между него и определените с възлагателните писма на Столична община физически или юридически лица за извършване на оценки или за извършване на актуализация за дадени вече оценки, отнасящи се до имоти и вещни права върху имоти. В случаите, когато се възлагат оценки на общински имоти, разпореждането с които ще става чрез търг или конкурс, конкретните договори се сключват със Столична община.
(3) Възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се дължи за всяка една извършена оценка по всеки отделен договор от лицето - страна по договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва оценки на:
1. Недвижими имоти - урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти;
2. Части - реални и идеални от недвижими имоти - урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти;
3. Сгради - жилищни и нежилищни;
4. Части от сгради - реални или идеални;
5. Обекти - жилищни и нежилищни (ателиета, гаражи, паркоместа, магазини, складове и др.);
6. Вещни права върху недвижими имоти и обекти, срочни и безсрочни;
7. Обезщетения за сервитути по смисъла на Закона за електронните съобщения.
Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва възложените оценки със свои сили и средства, за своя сметка, чрез използване на подходи и методи на оценяване, които са международно признати, допустими или предвидени от българското законодателство, съгласувани с утвърдените стандарти за оценяване в Република България и съобразени с особеностите на местния пазар, а именно - приходен подход, подход на разходите и пазарен подход.
(2) Оценките се изготвят при използване на минимум два метода от следните: метод на вещната стойност; метод на приходната стойност, остатъчен метод, метод на сравнимите продажби, методи, които отчитат предвиденото застрояване при оценка на незастроени имоти, като оценката се съобразява и с максимално допустимото застрояване съгласно зоната, в която попада имота по Закона за устройство и застрояване на Столична община и с категорията на териториалната единица, административно териториалната единица (по смисъла на ЗАТУРБ), зоната и подзоната, в която попада оценяваният недвижим имот.
(3) При наличие на сравнима пазарна информация задължително се изготвя и трета оценка по метода на сравнимите продажби към двете оценки съгласно ал. 1.
(4) Не се приемат оценки, формирани въз основа на един от методите по ал. 2 и по метод на сравнимите продажби.
(5) В оценката задължително се посочва срок на валидност съобразно състоянието и динамиката на пазара, но не повече от 6 месеца.
Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не изготвя оценки, формирани чрез използване на коефициенти:
1. за единствен купувач;
2. за съсобственост;
3. за разчистване и подравняване на имота;
4. за разходи за изместване или изграждане на техническа инфраструктура;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема оценки, в които са използвани повече от един от допустимите коефициенти, намаляващи цената, които са еднакви или близки по съдържание.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подготвя тримесечни доклади, съдържащи информация за средните пазарни цени, на изготвените от тях оценки, по видове обекти и местонахождение и зона на населеното място, които се предоставят на Постоянната комисия по бюджет и финанси и Постоянната комисия по стопанска политика към СОС.
Чл. 4. (1) Допуска се използването на коефициент за единствен купувач 0.9 при продажби по чл. 35, ал. 3 от ЗОС, в случаите, когато:
- правото на строеж е реализирано в пълен обем;
- когато строителството е започнато, но обектът не е завършен.
(2) Изготвянето на оценките за продажби по чл. 35, ал. 3 от ЗОС следва да се съобразяват с условията, регламентирани в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Столична община.
 
ІІ. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ОЦЕНКИ
 
Чл. 5. (1) Задължението за извършване на конкретна оценка възниква за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от момента на подписване на договора с определените с възлагателните писма на Столична община физически или юридически лица (наричани за краткост"третите лица") за извършване на оценката или за извършване на актуализация на дадена вече оценка.
(2) Към възлагателното писмо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прилага необходимите за извършване на оценката документи - документи за собственост, актуален графичен материал, с указани точни площи и размери, становища за застрояване и др. специфични за всеки отделен случай, както и адрес и телефони за връзка с"третите лица".
Чл. 6. За всяка една оценка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя оценителски доклад в писмена форма, заедно със снимков материал.
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя оценителския доклад по чл. 5 в следните срокове, считано от момента на подписване на договора с определените с възлагателните писма на Столична община "трети лица":
1. При оценка на недвижими имоти - урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти, части - реални и идеални от тях, сгради - жилищни и нежилищни и части от тях, - реални или идеални, обекти - жилищни и нежилищни (ателиета, гаражи, паркоместа, магазини, складове и др.) и вещни права върху недвижими имоти и обекти, срочни и безсрочни - в срок до 5 /пет/ работни дни от сключване на конкретния договор с "третите лица" или общината;
2. При оценка на повече от един обект, имот или вещно право, възложени с едно писмо, с изключение на случаите на доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план или изменение на такъв, - в срок до 7 /седем/ работни дни.
3. При оценка на обезщетения за сервитути по смисъла на Закона за електронните съобщения - в срок до 5 /пет/ работни дни от сключване на договора с "третите лица".
(2) В случаите, когато с едно писмо се възлага изготвяне на оценка на повече от 5 обекта, сроковете се удвояват.
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава оценителския доклад в сроковете по чл. 6 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За предаването на оценителския доклад се съставя приемо-предавателен протокол.
(3) Оценителският доклад по ал. 1, се изготвя на български език и се предава в два/три екземпляра, съобразно писмото за възлагане.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се произнесе по оценителския доклад в срок от 15 /петнадесет/ работни дни от предаването му. В посочения срок, Възложителят има право:
1. Да изиска преработка на оценката;
2. Да възложи рецензиране;
3. Да отхвърли оценката.
(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се произнесе по представения оценителски доклад в срока по ал. 4, се счита че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е приел оценката.
(6) В случаите по ал. 4, т.т. 1, 2, 3 на настоящия член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено се мотивира.
(7) При преработка на оценката по вина на Изпълнителя, не се дължи допълнително възнаграждение, съгласно условията на Договора. При отхвърляне на оценката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща заплатеното възнаграждение.
(8) При предаването на преработен оценителски доклад, се съставя нов приемо-предавателен протокол
 
ІІІ. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ТРЕТИТЕ ЛИЦА
 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е страна в отношенията между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и "третите лица".
Чл. 10. За извършване на заявените оценки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съдейства за осигуряване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на достъп до общинските имоти, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че не е бил допуснат до тях.
Чл. 11. "Третите лица" осигуряват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до собствените им имоти, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че не е бил допуснат до имотите на "третите лица".
 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да съдейства за осигуряване на достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до общинските имоти;
2. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на възложеното и за преодоляване на възникналите трудности, чрез провеждане на разговори и срещи с "третите лица";
3.Да осигури адрес и телефони за връзка с"третите лица".
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право :
1. Да получава в срок заявените оценки;
2. Да получава независими експертни оценки;
3. Да иска отчет за предприетите действия от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за хода на изпълнение на поръчката;
4. Мотивирано да изиска преработка или рецензиране на предадените оценки;
5. Мотивирано да отхвърля предадените оценки;
6. Да получава докладите по чл. 2, ал. 3 от този договор.
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
 
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
1. Да изготвя в срок възложените оценки;
2. Да изготвя възложените оценки чрез лицензирани от Агенцията за приватизация оценители - негови служители или привлечени лица;
3. Да поема разходите по извършването на оценката;
4. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнение на поръчката и за възникналите трудности.
5. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изготвя в срок преработена оценка;
6. Да изготвя докладите по чл. 2, ал. 3 от този договор и ги предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. Да представи списък на лицата - лицензирани оценители, на които ще възлага извършването на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оценки и да актуализира същия при нужда.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получава всички необходими документи за изготвяне на възложените оценки;
2. Да получава съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при осъществяване на възложеното и за преодоляване на възникналите трудности;
3. Да получи достъп до имотите, обект на оценяване.
 
VІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 
Чл. 16. (1) За всяка извършена оценка, лицата по чл. 1, ал. 2, дължат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размерите, посочени в Приложение № 1.
(2) Във възнагражденията по ал. 1 не е включен дължимият ДДС.
(3) При фактическа или друга сложност на наредена оценка, от която за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са възникнали по-големи разходи от обичайните, между лицата по чл. 1, ал. 2 и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да бъде договорено допълнително възнаграждение към дължимото възнаграждение по ал. 1.
(4) Допълнителното възнаграждение по предходната алинея не може да надвишава с повече от 20 % дължимото възнаграждение по ал. 1.
Чл. 17. Възнаграждението по чл. 15 не се дължи, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, е изпълнил частично възложеното. В този случай дължимото възнаграждение се определя със споразумение между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицата по чл. 1, ал. 2.
Чл. 18. Възнаграждението по чл. 15 се плаща от лицата по чл. 1, ал. 2 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 19. (1) При възлагане на актуализация на изготвена оценка, поради изтекъл срок на валидност, се заплаща 20% от възнаграждението за съответната оценка.
(2) При възлагане на актуализация на изготвена оценка, поради изтекъл срок на валидност и при промяна в параметрите на оценявания обект или вещно право, се заплаща 50% от възнаграждението за съответната оценка.
(3) Актуализацията се извършва в сроковете по чл. 6 от настоящия договор.
 
VІІ. САНКЦИИ
 
Чл. 20. (1) При непредаване на заявените оценки в сроковете по чл. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер 1 % от дължимото възнаграждение за всеки ден на забавата, но не повече от 20 %.
(2) При предаване на заявените оценки със закъснение повече от 10 дни три пъти в рамките на един едногодишен период от действието на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след третото забавяне, дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер 50 % от дължимото възнаграждение, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с писмено изявление, както и да откаже плащане на дължимото възнаграждение.
 
VІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 
Чл. 21. (1) (Изм. - Решение № 217 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., в сила от 14.05.2009 г.) Настоящия договор се сключва за срок от 5 (пет) години.
(2) Договорът може да бъде прекратен по всяко време от всяка една от страните с двумесечно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна.
(3) Договорът може да бъде прекратен по всяко време по взаимно писмено съгласие между страните.
Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие с едностранно писмено изявление на основание и при условията на чл. 19, ал. 2 от договора., или при нарушение на клаузите за конфиденциалност, уговорени в настоящия договор.
 
ІХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
 
Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да не разгласява пред трети лица данни и обстоятелства, свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и "третите лица", които са станали известни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на неговите служители при и по повод извършването на възложените оценки или в резултат на породилите се с настоящия договор отношения, както и съдържанието на настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, без изричното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да не разгласява пред трети лица обстоятелствата свързани с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите служители, които са станали известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на неговите служители в резултат на породилите се с настоящия договор отношения.
 
Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 24. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му.
Чл. 25. (1) При сключване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя списък на лицата - лицензирани оценители, на които ще възлага извършването на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оценки.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя копие от издадената му лицензия.
Чл. 26. (1) Възложените по настоящия договор оценки се извършват в съответствие с действащите нормативни актове регламентиращи дейността по оценяването и съгласно методите, посочени в настоящия договор.
(2) Оценките, съответно оценителските доклади, изготвени по силата на настоящия договор са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 27. Неразделна част от настоящия договор е Приложение № 1
Чл. 28. Всички изменения и допълнения към настоящия Договор и Приложенията към него се извършват само с писмено съгласие на двете страни.
Чл. 29. Всички спорове във връзка с тълкуването изпълнението и прекратяването на настоящия договор се решават с преговори между страните, при непостигане на съгласие спорът се отнася пред компетентния български съд и се разглежда по реда на ГПК.
Чл. 30. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 
ЗА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: ..................................................
ЗА: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Приложение № 1 - Ценова Листа към Рамков договор между Столична община и лицензирани експерт-оценители
No. Вид на оценяваните активи - недвижими имоти Площ Възнаграждение
1. Незастроени урегулирани поземлени имоти до 600 кв.м. 220
2. Незастроени урегулирани поземлени имоти от 601-1000 кв.м. 250
3. Незастроени урегулирани поземлени имоти над 1000 кв.м. 300 + 50 за всеки 1000 кв.м, но не повече от 3000 лв.
4. Реални части от поземлени имоти за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план или изменение на такъв до 100 кв.м на всяка част 100
5. Реални части от поземлени имоти за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план или изменение на такъв над 100 кв.м. На някоя от частите или на всички 150
6. незастроени поземлени имоти в урбанизираната територия   180
7. Поземлени имоти, върху които има законни сгради, които не са предмет на оценка при условията и по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС до 600 кв.м. 180
8. Поземлени имоти, върху които има законни сгради, които не са предмет на оценка при условията и по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС над 600 кв.м 200
9. Идеални части от апартаменти, еднофамилни къщи и ателиета до 300 кв.м. 180
10. Апартаменти, еднофамилни къщи и ателиета до 300 кв.м. 180
11. Гаражи и паркоместа до 30 кв.м. 150
12. Гаражи и паркоместа над 30 кв.м. 180
13. Търговски обекти (магазин, ресторант, клуб, кафене и др. заведения за хранене) до 300 кв.м. 300
14. Търговски обекти (магазин, ресторант, клуб, кафене и др. заведения за хранене) над 300 кв.м 600
15. Обезщетения за сервитути по ЗЕС до 5000 кв.м. 450
16. Обезщетения за сервитути по Закона за електронните съобщения от 5000 кв.м. До 15000 кв.м 800
17. Обезщетения за сервитути по Закона за електронните съобщения над 15000 кв.м 1000
18. Застроени имоти - земя и сграда до 500 кв.м. терен 360
19. Застроени имоти - земя и сграда над 500 кв.м. терен 550
20. Земеделски земи до 10 дка 300
21. Земеделски земи от 10 дка до 20 дка 400
22. Земеделски земи над 20 дка 600
23. Право на строеж до 50 кв.м. 100
24. Право на строеж от 50 до 100 кв.м 130
25. Право на строеж от 100 до 300 кв.м. 180
26. Право на строеж от 300 до 600кв.м 250
27. Право на строеж от 600 до 1000кв.м 300
28. Право на строеж от1000 до 3000 кв.м. 450
29. Право на строеж От 3000 до 5000 кв.м. 600
30. Право на строеж Над 5000кв.м. 600+100 на всеки 1000кв.м. над 5000кв.м., но не повече от 3000 лв.
Всички цени са без Данък добавена стойност


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума