навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ ОТ СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА


In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerПриета с Решение № 76 на СОС по Протокол № 99 от 08.02.2007 г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 407 по Протокол № 109 от 15.05.2007 г. на СОС

Глава първа.
Общи положения


Чл. 1. Настоящата наредба урежда реда и условията за получаване на дарения, направени от физически и юридически лица в полза на Столичната община и нейни организационни структури и поделения, както и контрола при стопанисване и използване на даренията и спазване на волята на дарителите.

Чл. 2. Тази наредба има за цел да стимулира дарителството в полза на Столичната община и нейните граждани, чрез създаване на прозрачни процедури за приемане и управление на даренията и на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите, както и недопускането на злоупотреби с общественополезния характер на дарителството, с авторитета и доброто име или имуществените интереси на Столична община.

Глава втора.
Дарители, дарения и бенефициенти


Чл. 3. Дарители на Столичната община могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.


Чл. 4. На Столична общината могат да бъдат дарявани, съответно тя може да приема дарения под формата на:
1. труд и услуги;
2. вещи;
3. пари;
4. недвижими имоти


Чл. 5. Получатели на даренията (дарени) могат да бъдат:
1. Столичната община
2. районите и кметствата;
3. общинските предприятия;
4. общинските образователни, културни и социални учреждения.

Глава трета.
Условия за дарителите и дарителството


Чл. 6. (1) Не могат да бъдат дарители:
1. лица, осъдени с влязла в сила присъда;
2. лица, обвинени в извършване на престъпление, до приключване на съдебното производство и оправдаването им;
3. юридически лица, в чиито управителни или надзорни съвети участват лица по т. 1 и т. 2;


Чл. 7. Не се приемат дарения:
1. от анонимни дарители;
2. които противоречат на морала и добрите нрави;
3. поради своя характер или условия са в състояние да накърнят или променят политиката на Столичната община, формулирана в плановете за развитие на столицата за отделните сфери, да доведат до нарушения на нормативната уредба на Столичната община, на общия градоустройствен план и други стратегически документи;
4. на парични средства, когато условие на дарението е избягване или заобикаляне на Закона за обществените поръчки;
5. в дългосрочен план предполагат получаването на преки стопански облаги от страна на дарителя;


Чл. 8. (1) Не могат да бъдат дарявани:
1. Столичния общински съвет;
2. търговските дружества с общинско участие;


Чл. 9. Дарения в полза на общинските образователни и културни учреждения могат да се правят, съответно получават, само ако чрез даренията не се оказва пряко или косвено въздействие върху учебната програма и съдържанието на обучението или на културната и репертоарна програма на съответните учреждения.


Чл. 10. Дарения в полза на общинските предприятия могат да се правят, съответно получават само, ако чрез даренията не се оказва пряко или косвено въздействие върху тяхното управление и изпълнението на поставените им задачи.


Чл. 11. (1) Отказват се дарения, когато чрез тях дарителят упражнява стопанска дейност.
(2) Физически и юридически лица, които са спечелили търгове или конкурси могат да правят последващи дарения само под формата на труд или вещи.
(3) Физически и юридически лица, дарили парични средства или имоти, дори и за целеви нужди, не се допускат до участие в общински търгове и конкурси за срок от една година след датата на дарението


Чл. 12. Дарения на преместваеми съоръжения (елементи на градското обзавеждане, детски площадки, паметници и др.под.) се приемат само ако съоръженията са изработени по утвърдени от ДАГ типови или индивидуални проекти.


Чл. 13. Дарения под формата на труд се приемат за извършване на дейности, които са залегнали в плановете за развитие на Столичната община и районите и съответната дейност се извършва на базата на предварително издадени разрешения и утвърдени проекти от Столичната община.


Чл. 14. (1) Отказват се дарения на недвижими имоти с условия за използване на имота или на доходите от него, когато волята на дарителя не може да бъде изпълнена, поради недостатъчни приходи от експлоатацията на имота или когато разноските по поддръжката на имота са в такъв размер, че не дават възможност за изпълнение на условието на дарението.
(2) Изключения от горното се допускат с решение на Столичния общински съвет, когато имотът има значителна историческа или културна стойност и от гледна точка на обществения интерес е оправдано разходите за неговата поддръжка да бъдат поети от общинския бюджет.


Чл. 15. Независимо от разпоредбите на този раздел лицата, оправомощени по силата на тази наредба да приемат дарения, могат винаги да откажат да приемат дарение от физическо или юридическо лице, когато у тях се пораждат съмнения в безкористността на дарението, без да е необходимо да мотивират отказа си.

Глава четвърта.
Приемане на даренията


Чл. 16. (Изм. и доп. - Решение № 407 по Протокол № 109 от 15.05.2007 г.) (1) Съобразно вида и стойността на даренията, същите се приемат, както следва:
1. дарения на имоти - от Столичен общински съвет;
2. дарения на пари, вещи и труд/услуги:
а. до 5.000 лв. - от кметовете на райони и директорите на образователни, културни и социални учреждения; от кмета на Столична община съгласно волята на дарителя
б. от 5.000 лв. до 100.000 лв. - от Кмета на СО;
в. над 100.000 лв. - от СОС.
(2) Оценката на стойността на даренията по т. 2 на предходната алинея се прави от длъжностното лице, до когото е адресирано предложението за дарение, на базата на пазарни цени на съответните вещи или дейности. Съответното длъжностно лице носи отговорност за преценката си и решава дали да приеме дарението или да информира за акта на дарение висшестоящият орган, който да приеме дарението по силата на тази наредба.


Чл. 17. (1) Дарения в полза на образователни или културни учреждения се приемат от техните директори, които носят отговорност за спазването на изискването на чл. 9.
(2) Когато дарението се прави чрез организация за подпомагане на културата по Закона за меценатството, ограниченията на чл. 16 не се прилагат.


Чл. 18. Дарения в полза на общински предприятия се приемат от кмета на Столичното община, който носи отговорност за спазването на изискването на чл. 10.


Чл. 19. Дарения, за реализирането на чиято цел се налага съфинансиране от Столичната община, независимо от техния размер, се приемат от Столичния общински съвет.


Чл. 20. (1) Даренията на имоти в полза на Столичната община се приемат с решение от Столичния общински съвет с което се приемат условията на дарението, ако има такива.
(2) Имотите, дарени на Столичната община се обявяват задължително за публична общинска собственост.
(3) Договорите за приемане на дарението на имот в полза на Столичната община се извършва в писмена форма, с договор от кмета на Столичната община, на база на решението на Столичният общински съвет за приемане на дарението. Договорът подлежи на впиване в Службата по вписвания.


Чл. 21. (1) Дарението на парични средства и/или вещи или дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности в полза на общината, се извършва от кмета на район/кметство или кмета на СО с писмен договор и чрез предаване на вещта/извършване на услугата, при спазване на разпоредбите на чл. 16.
Стойността на вещите/извършените услуги се доказват чрез представяне на финансово-счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение.
(2) Издаването на необходимите разрешения и утвърждаването на проекти за осъществяване на дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги/труд от страна на дарителя, са за сметка на Столичната община, освен ако дарителят поеме и тези разноски за своя сметка.


Чл. 22. Във всички случаи в акта на приемане на дарение на вещи и имоти (решение на СОС, договор) се посочва начина за финансиране на поддръжката и експлоатацията на дарението.

Глава пета.
Управление на даренията. Контрол.


Чл. 23. (1) Даренията се ползват и управляват точно съгласно волята на дарителя.
(2) Отговорността за спазването на волята на дарителя, както и за ползването, управлението и поддръжката на даренията се носи от длъжностното лице, приело дарението по силата на тази наредба, а за даренията, приети от Столичният общински съвет - от кмета на Столичната община.


Чл. 24. Разходването на дарени парични средства става от длъжностното лице, приело дарението, а за даренията, приети от СОС - от кмета на СО, при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.


Чл. 25. Дарителите на преместваеми съоръжения са длъжни да осигурят поддръжката им, освен ако в договора за приемане на дарението е указано друго. В противен случай същите се отстраняват от СО.


Чл. 26. Управлението и стопанисването на дарени недвижими имоти се осъществява от изрично посочена от кмета на СО структура на общинската администрация под надзора на Постоянната комисия на СОС по въпросите на културата.

Глава шеста.
Регистър на даренията


Чл. 27. Всички дарения, направени в полза на Столичната община, нейните райони, кметства, общински предприятия и образователни, културни и социални учреждения се обявяват в публичен регистър в интернет, с копие на хартиен носител.
(2) Регистърът съдържа информация за даренията по раздели:
1. дарения на труд/услуги;
2. дарения на вещи;
3. дарения на пари;
4. дарения на имоти.
(3) Всеки от разделите на регистъра съдържа информация, както следва:
1. дата на дарението;
2. дарител;
3. дарен (бенефициент)
4. вид на дарението (пари, вещ, услуга, вид на имота)
5. стойност на дарението;
6. условие на дарението;
7. информация за изпълнение волята на дарителя.
(4) Всяко длъжностно лице, упълномощено по силата на тази наредба да получава дарения в полза на Столичната община (кмет, кмет на район, директори на образователни, културни и социални учреждения) е длъжно в тридневен срок от получаването на дарението да го обяви в публичния регистър. Необявяването на дарение дава основание на Столичният общински съвет да поиска проверка за установяване на евентуален опит за прикриване на факти и обстоятелства около дарението, които противоречат на нормите на тази наредба.
(5) Информацията в регистъра се съхранява за вечни времена.

Глава седма.
Популяризиране на дарителството


Чл. 28. (1) Дарителите на вещи и имоти, както и дарителите на труд/услуги, в резултат на които се изгражда траен обект, имат право да поискат обозначаването на дарението, чрез отбелязване върху него на името и/или фирмата им по дискретен начин.
(2) Обозначаването на дарението с името/фирмата на дарителя не може да има характер на търговска реклама.


Чл. 29. В зависимост от характера и размера на дарението и значимостта му за общността Столичната община или Столичният общински съвет могат да предприемат действия за популяризирането му и по своя инициатива.


Чл. 30. (Изм. и доп. - Решение № 407 по Протокол № 109 от 15.05.2007 г.) Всеки дарител има право да получи свидетелство - акт за дарение. Свидетелствата се изработват по единен унифициран образец за цялата Столичната община, освен ако в нормативен акт е указано друго.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Разпоредбите на тази наредба се прилагат по аналогия и за завещанията в полза на Столичната община. За приемане на завещанията се прилагат и нормите на Закона за наследството.


§ 2. (Нов - приет с Решение № 407 по Протокол № 109 от 15.05.2007 г.) Наредбата не се прилага при дарение в полза на Столичната община на имоти, за които е налице одобрен, но не приложен план за регулация, с оглед прилагането му. Такива дарения се приемат от кмета на Столична община с договор.


§ 3. С приемането на тази наредба се отменят чл. 5, чл. 8 и чл. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 508 по протокол № 54 от 28.07.2005 г., посл. доп. с Решение № 710 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г.


§ 4. В срок от шест месеца от датата на приемане на тази наредба кметът на Столичната община се задължава да постави в действие публичния регистър на даренията по смисъла на раздел VІ.


§ 5. Контролът за спазване на наредбата се възлага на кмета на Столичната община.


§ 6 Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


§ 7. Тази наредба влиза в сила от деня на приемането й от Столичен общински съвет.


Образец 1


ДОГОВОР
за дарение от юридическо лице
 
Днес, .................... ,200 ... г. в гр. София, между страните:
1....................................................................................., със седалище и адрес на
управление ...........................................................................................................................................................................................
съд. регистрация по ф.д. ..............., по ......................................................... съд,
БУЛСТАТ .................................... ДАН № .........................................................., представляван/а/ от .....................................................................................................
ЕГН ............................................, на длъжност ...................................................,
наричан /а/ за краткост ДАРИТЕЛ от една страна и
2. Столична община, гр. София, ул. "Московска" № 33, БУЛСТАТ Серия Ю 000696327, ДАН № 1223027772, представлявана от Кмета Бойко Методиев Борисов, наричана за краткост ДАРЕН, на основание чл. 21, ал.1 от Наредба за реда за получаване и управление на дарения от СО, се сключи настоящия договор за следното:
Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ дарява на ДАРЕНИЯ следните вещи /парични средства/, а именно:
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
единична стойност ........................... лв./словом/ ................................................
на обща стойност ................................... / ..................................................... / лв.
Чл. 2. ДАРЕНИЯТ заявява, че е съгласен и приема с благодарност дарението по описаните в чл. 1 на настоящия договор вещи /парични средства/.
Чл. 3. Приемането на дарението се извършва чрез предаване на вещите по опис с приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни при спазване на разпоредбите на чл. 16 от Наредбата.
Чл. 4. Подробно описаните в чл. 1 вещи /парични средства/ се даряват с цел да бъдат предоставени безвъзмездно на СО за нуждите на .....................................
Чл. 5. 3а всички неуредени в настоящият договор случаи се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално законодателство.
В изпълнение на чл. 27, ал. 4 от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община този договор трябва да се обяви в публичния регистър.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
 
ДАРИТЕЛ: ДАРЕН:
  Кмет на СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/...................................../ /Бойко Борисов/
/име и фамилия/  
   


Образец 2


ДОГОВОР
за дарение от физическо лице
 
Днес, .................... ,200 ... г. в гр. София, между страните :
1....................................................................................., живуща в ....................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
притежаващ л.к. № ......................., изд. на ...................................... от ..............................................., ЕГН ........................................................................,
наричан /а/ за краткост ДАРИТЕЛ от една страна и
2. Столична община, гр. София, ул. "Московска" № 33, БУЛСТАТ Серия Ю 000696327, ДАН № 1223027772, представлявана от Кмета Бойко Методиев Борисов, наричана за краткост ДАРЕН, на основание чл. 21, ал. 1 от Наредба за реда за получаване и управление на дарения от СО, се сключи настоящия договор за следното:
Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ дарява на ДАРЕНИЯ следните вещи /парични средства/, а именно:
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
единична стойност ........................... лв./словом/ ................................................
на обща стойност ................................... / ..................................................... / лв.
Чл. 2. ДАРЕНИЯТ заявява, че е съгласен и приема с благодарност дарението по описаните в чл. 1 на настоящия договор вещи /парични средства/.
Чл. 3. Приемането на дарението се извършва чрез предаване на вещите по опис с приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни при спазване на разпоредбите на чл. 16 от Наредбата.
Чл. 4. Подробно описаните в чл. 1 вещи /парични средства/ се даряват с цел да бъдат предоставени безвъзмездно на СО за нуждите на .....................................
Чл. 5. 3а всички неуредени в настоящият договор случаи се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално законодателство.
В изпълнение на чл. 27, ал. 4 от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община този договор трябва да се обяви в публичния регистър.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
 
ДАРИТЕЛ: ДАРЕН:
  Кмет на СТОЛИЧНА ОБЩИНА
/...................................../ /Бойко Борисов/
/име и фамилия/  
   


Образец 3


До ............................................................................................................................................................................................................

 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за дарение
 
от ............................................................................................................................,
живущ/а/ в .......................................................................................................................................................................................................
притежаващ/а/ л.к. № .................................., изд.на ............................................,
от ............................................................................................................................,
ЕГН ..............................................................., действуващ(а) в качеството си на .................................................................................................................................,
на фирма ................................................................................................................,
седалище и адрес на управление в ......................................................................,
съдебна регистрация по ф.д. № ................................................ г., по описа на
............................................................................................................................съд,
с настоящото заявявам желанието си да даря на ...........................................................................................................................................................
следните вещи или парични средства: .....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Цел на дарението: .............................................................................................................................................................................................
За кого е предназначено: ..................................................................................................................................................................................
Други условия: ............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Приложения:
1. Копие от съдебна регистрация, данъчна регистрация, Булстат и удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 6 от Наредбата за реда за получаване и управление на даренията от Столична община;
 
гр. ..........................................
Дата: ...................................г.
Подпис .................................
 


Образец 4


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
ДОЛУПОДПИСАНИЯТ (ТА) ..............................................................................,
живущ/а/ в .......................................................................................................................................................................................................
ЕГН ..............................................................., действуващ(а) в качеството си на .................................................................................................................................,
на фирма ................................................................................................................,
с настоящата на основани чл. 6 от Наредбата за реда за получаване и управление на даренията от Столична община декларирам, че:
1. не съм осъден с влязла в сила присъда;
2. не съм обвинен в извършване на престъпление, по което не е приключило съдебното производство;
3. в състава на управителни или надзорни съвети на юридическото лице, което представлявам не участват лица, осъдени с влязла в сила присъда или обвинени в извършване на престъпление, по което не е приключило съдебното производство;
 
гр. ..........................................
Дата: ...................................г.
 
ДЕКЛАРАТОР .................................
 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума