навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОФИЯ - ПРОЕКТ"


In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Приет с Решение № 957 на СОС по Протокол № 120 от 11.10.2007 г.


Чл. 1. Този правилник урежда статута, дейността и управлението на общинското предприятие "София - проект".

Чл. 2. ОП "София - проект" се създава на основание чл. 52 - чл. 55 от ЗОС и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.


Чл. 3. ОП "София - проект" е със седалище: гр. София, район "Възраждане", ул. "Димитър Петков" бл. 15Б, вх. Б.


Чл. 4. Общинското предприятие "София - проект" се създава, преобразува и закрива с решение на Столичния общински съвет /СОС/, по предложение на кмета на Столична община.


Чл. 5. С решението на СОС се определя дейността, структурата, числения състав и източниците на средства.
(1) Общинско предприятие "София - проект" е с предмет на дейност:
Комплексна проучвателна и проектна дейност, свързана с инфраструктурата на столицата;
- Транспортно-комуникационни системи включително мостове, естакади, тунели, противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения, корекции на реки и дерета в градски условия;
- Вертикална планировка и паркоустройство към жилищно и обществено строителство;
- Геодезическо, геоложко, хидрогеоложко и екологично обезпечаване на инженерната инфраструктура;
- Общ устройствен план /ОУП/ - инженерно-техническа инфраструктура.
(2) Общинско предприятие "София - проект" е с утвърдена структура, съгласно Приложение № 5.1, неразделна част от Правилника.
(3) Численият състав на общинско предприятие "София - проект" е 36 /тридесет и шест/ души.
(4) Финансирането на общинското предприятие "София - проект" се извършва чрез бюджета на Столична община.
Всички приходи, реализирани от ОП "София - проект" се внасят в приход на Столична община.
Всички разходи на ОП "София - проект" се реализират по Единния Бюджетен Класификатор на разходите по бюджета на Столична община.


Чл. 6. На ОП "София - проект" се предоставя за управление общинско имущество, съгласно Приложение № 5.2, неразделна част от Правилника.


Чл. 7. Общинското предприятие "София - проект" при изпълнение на функциите си осъществява непосредствени връзки със специализираните и функционални звена на Столичната община, Столичния общински съвет, районите, министерствата, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации.


Чл. 8. Кметът на Столичната община сключва трудов договор с директора на общинското предприятие "София - проект".


Чл. 9. Директорът на общинското предприятие "София - проект" назначава останалите служители по трудов договор и определя длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената численост и структура на общинското предприятие при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешни правила за дейността му и други действащи нормативни документи.


Чл. 10. (1) Директорът на общинското предприятие "София - проект" организира, ръководи и контролира цялостната дейност на общинското предприятие при спазване изискванията на действащото законодателство и приетите от СОС наредби, свързани с дейността на общинското предприятие.
(2) Директорът на ОП "София - проект" представлява общинското предприятие пред компетентните органи.
(3) Договорите за осъществяването на дейността на общинското предприятие "София - проект" се сключват от кмета на Столичната община или по пълномощие от директора на общинското предприятие.


Чл. 11. Кметът на Столична община или определено от него длъжностно лице координира и контролира осъществяването на дейността на общинското предприятие "София - проект".


Чл. 12. Директорът на общинското предприятие "София - проект" разработва, а кмета на Столичната община утвърждава Вътрешни правила за дейността му.


Чл. 13. С вътрешните правилата за дейността на общинското предприятие "София - проект" се определят:
1. специализацията на вътрешните структури по дейности;
2. подчинеността и взаимовръзките;
3. правата и задълженията на персонала;
4. санкциите при неспазването на правилата и другите нормативни актове;
5. други специфични правила и изисквания, свързани с дейността.


Чл. 14. (1) ОП "София - проект" изготвя справка за необходимите му бюджетни средства за следващата година, която внася за разглеждане и утвърждаване от Столична община в срок до 30 юли на текущата година.
(2) Бюджетните средства се използуват само по предназначение, съгласно одобрения от Столичен общински съвет бюджет на ОП "София - проект" за съответната година.
(3) Промени в одобрения бюджет са възможни само след разглеждане и утвърждаване от Столичния общински съвет въз основа на мотивирано предложение от ОП "София - проект".


Чл. 15. ОП "София - проект" води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52 - чл. 55 от ЗОС.


§ 2. Правилникът е приет от Столичния общински съвет с Решение № 957 по протокол № 120 от 11.10.2007 г.


Приложение 5.1

СТРУКТУРА НА ОП "СОФИЯ - ПРОЕКТ"Приложение 5.2

СПИСЪК НА НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОФИЯ - ПРОЕКТ"

1. Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Възраждане" - част от ІІІ-ти етаж в административната част на бл. 15-16 в Зона Б-19, III етаж - офиси, обслужващ коридор и 2 броя сервизни помещения - общо 364 кв. м


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума