навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ИМОТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА


In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerПриета с Решение № 898 на СОС от 28.09.2007 г.; изм. с Решение № 8 по Протокол № 3 от 06.12.2007 г.

Глава първа.
Общи разпоредби


Чл. 1. (1) Тази наредба определя условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и съоръжения със спортно предназначение, наричани за краткост "спортни имоти" и "спортни съоръжения", и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони.
(2) С Наредбата се определят и условията и реда за финансово подпомагане от Столична община на спортните организации за поддържане, експлоатация и ремонт на спортни имоти и спортни съоръжения, общинска собственост, със средства, утвърдени от СОС.
(3) Наредбата има за цел да създаде условия за практикуване и развитие на физическото възпитание и спорта и да въведе нормативни условия за насърчаване на инвестициите в тази област в съответствие с общинската политика и Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община.

Чл. 2. (1) Спортните имоти и спортните съоръжения, общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за общинската собственост, Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община и подзаконовата нормативна уредба, приета от Столичен общински съвет.
(2) Спортните имоти и спортните съоръжения се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.


Чл. 3. (1) Спортните имоти и спортните съоръжения, общинска собственост, по своя характер са публични и частни.
(2) Столичният общински съвет обявява спортните имоти и спортните съоръжения - публична общинска собственост.
(3) Промяна в характера на спортните имоти и спортните съоръжения от публична в частна и обратно, може да стане само е решение на СОС, взето с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
(4) Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от лицата, които имат право да внасят проекти за решения в СОС. Предложението трябва да съдържа: вид и местонахождение на имота; акт за общинска собственост; конкретни мотиви, обосноваващи предложението; "скица от действащия план за регулация и застрояване и становище на районния съвет, на дирекция "Общинска собственост" и на дирекция "Архитектура и градоустройство" при СО.
(5) Подробните устройствени планове или техни изменения, засягащи спортни имоти и спортни съоръжения, публична общинска собственост, когато предвиждат мероприятия, налагащи промяна на публичната в частна общинска собственост, се одобряват след решение на СОС.


Чл. 4. (1) Спортните имоти и спортните съоръжения се категоризират с решение на Столичен общински съвет, по предложение на Кметовете на райони.
(2) Категориите са три - първа, втора и трета, според тяхното значение.
1. Първа категория - спортни имоти и спортни съоръжения от общинско значение;
2. Втора категория - спортни имоти и спортни съоръжения от районно значение;
3. Трета категория - спортни имоти и спортни съоръжения от квартално значение.


Чл. 5. (1) Столична община може да участва в търговски дружества, чийто основен предмет на дейност е свързан с насърчаване развитието на физическото възпитание и спорта на територията на столицата за изграждане, поддържане, модернизация и управление на спортни обекти и спортни съоръжения; за организиране на спортни състезания; за строителство, поддържане и експлоатация на сгради и съоръжения в прилежащите терени към обектите със спортно предназначение.
(2) В капитала на търговските дружества по ал. 1 могат да се апортират спортни имоти и спортни съоръжения - частна общинска собственост или вещни права върху тях, след решение на Столичен общински съвет.


Чл. 6. Спортните имоти и спортните съоръжения, публична общинска собственост, не могат да се апортират в капитала на търговски дружества.


Чл. 7. Дирекция за спорт и превенция на зависимости на Столична община води публичен регистър на спортните имоти и спортните съоръжения, общинска собственост.


Чл. 8. Спортните имоти и спортните съоръжения, общинска собственост, по изключение могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер, ако с това не се препятства общата спортна дейност и не се нанасят повреди върху тях. За всяко конкретно мероприятие се издава заповед от кмета на района, за обектите и съоръженията от втора и трета категория, а за обектите от първа категория - от кмета на Столична община.


Чл. 9. Спортните организации, кандидатстващи по реда на настоящата Наредба, са спортни клубове (СК), спортни федерации (СФ), обединени спортни клубове (ОСК) и национални спортни организации (НСО).


Чл. 10. (1) Право да кандидатстват по реда на настоящата Наредба имат спортни федерации, които:
1. са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
2. притежават спортна лицензия;
3. имат валидно членство в съответната международна спортна федерация;
4. развиват и администрират спорт с престижни или социални функции;
5. нямат финансови задължения към държавата и общините;
6. са изпълнили задълженията си към ДАМС по предходни договори;
7. водят счетоводна отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националния счетоводен стандарт.
(2) Право да кандидатстват по реда на настоящата Наредба имат, спортни клубове, които:
1. са вписани като юридически лица с нестопанска цел и в Националния регистър на спортните организации на ДАМС;
2. са членове на лицензирана спортна федерация;
3. развиват спорт, включен в схемите на ДАМС;
4. имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети;
(3) Право да кандидатстват по реда на настоящата Наредба имат обединени спортни клубове, които:
1. са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и в националния регистър на Министерство на правосъдието, в които членуват най-малко 3 спортни клуба;
2. осъществяват дейности по чл. 5, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта;
3. имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети.

Раздел I.
Управление на спортни имоти и съоръжения, публична общинска собственост


Чл. 11. (1) Управлението на Спортните имоти и спортните съоръжения, обявени за публична общинска собственост от СОС, по реда чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС се извършва от кмета на СО и кметовете на райони.
(2) Столичен общински съвет предоставя с решение управлението на спортни имоти и спортни съоръжения, публична общинска собственост, на общински училища, детски градини, ученическата спортна школа (УСШ) и Столичен център за работа с деца (СтЦРД), за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание и спорт на децата и учениците.
(3) Управлението на имотите по ал. 2 се извършва от ръководителите на съответните заведения.
(4) Столичен общински съвет предоставя с решение управлението на спортни имоти и спортни съоръжения, публична общинска собственост, на специализирани общински предприятия.
(5) Поддържането, експлоатацията и ремонтите на имотите по ал. 2 и ал. 4, се извършва от лицата, които управляват специализираните предприятия и юридическите лица на общинска бюджетна издръжка, в рамките на предвидените в бюджета на общината средства.


Чл. 12. (1) С решение на СОС, части от спортни имоти и спортни съоръжения, публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до пет години, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.
(2) С решението си СОС определя срока за отдаване под наем и реда - търг или конкурс, както и началната тръжна наемна цена за търговете или наемната цена - за конкурсите.
(3) (Отм. - Решение № 8 по Протокол № 3 от 06.12.2007 г.)
(4) Въз основа на резултатите от проведения търг, конкурс или решение на СОС, Кметът на Столична община сключва договор за наем.


Чл. 13. (1) Кметовете на райони и ръководителите на общинските училища и детски градини: организират ползването на предоставените за управление спортни имоти и спортни съоръжения, или части от тях, публична общинска собственост, съвместно с училищните спортни клубове, регистрирани към съответните училища по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за развитие на извънкласната дейност по физическо възпитание, спорт, отдих и туризъм на децата и учениците.
(2) Кметовете на райони, съгласувано с ръководителите на общинските училища сключват договори със спортните клубове, за условията и реда за ползване на спортната база и изработват програма за извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност - неразделна част от договора.
(3) Кметовете на райони изпращат заверено копие от сключените договори на Дирекция за спорт и превенция на зависимости на Столична община.


Чл. 14. (1) Договорите по чл. 13 се прекратяват предсрочно и едностранно от кметовете на райони, съгласувано с ръководителите на общинските училища, при:
1. ползване на базата не по предназначение и не за нуждите за развитие на извънкласната дейност по физическо възпитание, спорт, отдих и туризъм на децата и учениците, а за други дейности и цели;
2. установяване на извършвана стопанска дейност в тях;
3. системно (повече от три пъти) нарушаване на съгласуваната програма, което препятства или затруднява изпълнението на задължителната учебна програма на детската градина или училището;
4. ползване на предоставената база от лица, които не са членове на съответния спортен клуб;
5. ползването на базата по начин, застрашаващ здравето и живота на децата и учениците;
6. ползването на базата по начин, който я поврежда и разрушава;
7. заличаване на регистрацията на спортния клуб;
8. ползване на базата от други физически и юридически лица чрез отдаване под наем или чрез договори за съвместна дейност.
(2) Кметовете на райони информират Дирекция спорт и превенция на зависимости на Столична община за прекратяване на договорите.

Раздел II.
Управление на спортни имоти и спортни съоръжения, частна общинска собственост


Чл. 15. (1) Спортни имоти и спортни съоръжения, частна общинска собственост, се отдават под наем чрез търг или конкурс, на СК, СФ, ОСК и НСО, за срок до 10 години.
(2) Кметът на Столична община издава заповед за провеждане на търг или конкурс от кмета на района, за отдаване под наем на спортните имоти и спортните съоръжения на съответната територия. В заповедта се указва вида на процедурата, срока за отдаване под наем, началната тръжна цена или конкурсната цена, мястото за закупуване на тръжна или конкурсна документация, срок за подаване на оферти и други условия.
(3) Процедурата се провежда съгласно Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
(4) Договорите за наем със спечелилия търга или конкурса, се сключват от кмета на съответния район.


Чл. 16. (1) С решение на Столичен общински съвет, без търг или конкурс, могат да се отдават под наем спортни имоти и спортни съоръжения, частна общинска собственост, на СК, СФ, ОСК и НСО, които са реализирали или реализират проекти на територията на общината от взаимен интерес. С решението се определя наемната цена и срока за отдаване под наем,
(2) Договорите за наем по ал. 1 се сключват от Кмета на Столична община.


Чл. 17. (1) Столична община поддържа спортните площадки, частна общинска собственост и осигурява свободното и безвъзмездното им използване за упражняване на спорт за всички и за активен отдих.
(2) Спортните площадки с общо предназначение, частна общинска собственост, се отдават под наем за срок до 3 (три) години от Кметовете на райони на Столична община, без търг или конкурс, на районни спортни организации, заявили интерес да ползват имота за упражнявания от тях спорт, след представяне на конкретна програма за развитие и инвестиции върху спортното съоръжение.
(3) Спортните площадки със специално предназначение, частна общинска собственост, по изключение, могат да се отдават под наем за срок до 3 (три) години от Кмета на Столична община, без търг или конкурс, на спортни организации, заявили интерес да ползват имота за упражнявания от тях спорт, след представяне на конкретна програма за развитие и инвестиции върху спортното съоръжение.
(4) Кметът на Столична община може да отдава под наем части от имоти, общинска собственост, без търг или конкурс и без решение на Столичен общински съвет, за временно разполагане на сезонни спортни съоръжения.
{5} Кметовете на райони по ал. 2 и кметът на Столична община по ал. 3 и ал. 4, сключват договорите за наем. В тях изрично се определят задълженията на съответната организация за поддържане на спортната площадка, за поемане на консумативите и за осигуряване на достъпа до нея.


Чл. 18. (1) Спортен имот, който се владее или държи без основание, или на отпаднало правно основание, или не се използува по предназначение, се изземва на основание чл. 65 от ЗОС, въз основа на заповед на Кмета на Столична община.
(2) Заповедта по ал. 1 се изпълнява по административен ред със съдействието на органите на Полицията.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Раздел III.
Разпореждане със спортни имоти и спортни съоръжения, частна общинска собственост


Чл. 19. (1) Разпореждането със спортни имоти и спортни съоръжения се осъществява по реда и при условията на Закона за общинската собственост, Закона за физическото възпитание и спорта, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси, по решение на Столичния общински съвет чрез:
1. учредяване на ограничено вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно;
2. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване - възмездно или безвъзмездно;
3. внасяне (апорт) на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества;
4. продажба.
(2) Разпоредителните действия се извършват само с имоти, актовете за които са вписани по съответния ред в службата по вписвания.
(3) Разпореждането се извършва чрез заповед и договор от Кмета на Столична община. Договорът се вписва в Службата по вписвания.
(4) Предложения за разпореждане по ал. 1 се правят в писмена форма от лицата, които имат право да внасят проекти за решения в Столичния общински съвет, въз основа на финансово-икономически, градоустройствени и правни проучвания на спортните имоти и спортните съоръжения, предмет на предложението.
(5) Предложението трябва да съдържа данни за:
1. спортния имот/спортното съоръжение с неговите характеристики: местонахождение, предназначение, застроена и незастроена площ, благоустройствени показатели, фактическо ползване на имота и др.
2. нуждите, за които ще се използва;
3. начинът за разпореждане със спортния имот/спортното съоръжение и реда за определяне на лицата, страна по сделката;
4. резултатите от предварителните проучвания по преходната алинея;
5. срок - при право на ползване и срочно право на строеж;
6. начин на плащане,


Чл. 20. Върху спортни имоти и спортни съоръжения - общинска собственост, може да се учредява концесия на основание чл. 50, ал. 6 от ЗФВС и по реда и при условията на Закона за концесиите.


Чл. 21. (1) Разпореждането със спортни имоти и спортни съоръжения, частна общинска собственост, се осъществява на базата на пазарна оценка, определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.
(2) Разпореждането не може да се извършва по цена, по-ниска от пазарната оценка, освен в случаите, предвидени в закон.
(3) Когато пазарната оценка е по-ниска от данъчната оценка, сделката се сключва по данъчната оценка.


Чл. 22. Продажбата на спортни имоти и спортни съоръжения, частна общинска собственост, се извършва от кмета на Столична община, по решение на Столичен общински съвет, чрез търг или конкурс.


Чл. 23. (1) Правото на ползване се учредява за срок до 10 години, по решение на Столичен общински съвет, със заповед и договор от кмета на Столична община.
(2) С решението по ал. 1 Столичния общински съвет определя процедурата по учредяване на правото на ползване и неговия характер (възмезден или безвъзмезден), срокът на учредяване на правото на ползване и други условия.


Чл. 24. (1)Правото на ползване се учредява възмездно за срок до 10 години, след решение на Столичен общински съвет, без търг или конкурс:
1. на юридически лица, за тренировъчна или състезателна дейност;
2. на училищни и студентски спортни клубове за осъществяване на програмите за развитие на физическото възпитание, спорта, отдиха и туризма на учениците и студентите.
(2) Решението по ал. 1 се взема с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.


Чл. 25. (1) Правото на ползване се учредява безвъзмездно с решение на Столичен общински съвет, за срок до 10 години, на:
1. спортни клубове и организации, които са изпълнявали или работят по изпълнението на общи проекти и програми със Столична община, общинските училища и детски градини за развитието на ученическия спорт и спорта за всички.
2. училищни и студентски спортни клубове за осъществяване на програмите за развитие на физическото възпитание, спорта, отдиха и туризма на учениците и студентите.
3. на общообразователни, средни, специални, професионални и висши училища и извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и извънкласните, извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм и тренировъчна и състезателна дейност на учениците и студентите, върху спортни и туристически обекти и съоръжения.
(2) Решенията по ал. 1, т. 3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(3) Решенията по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от общия брой на общинските съветници.


Чл. 26. (1) Възмездно право на строеж върху незастроени спортни имоти, частна общинска собственост, се учредява по реда и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по решение на СОС след проведен търг или конкурс, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.
(2) Правото на строеж се учредява, възмездно или безвъзмездно, безсрочно или за определен срок.
(3) В условията на търга или конкурса може да се предвиди обезщетяване срещу цената на правото на строеж или на част от нея с равностойни обекти или съоръжения в новопостроения спортен комплекс.


Чл. 27. (1) Право на надстрояване и пристрояване върху сгради със спортно предназначение, частна общинска собственост, построени върху имот - частна общинска собственост, се учредява на трети лица с решение на СОС, след проведен търг или конкурс.


Чл. 28. Безвъзмездно право на строеж върху незастроени спортни имоти, частна общинска собственост може да се учреди без търг или конкурс, на СК, СФ, ОСК и НСО, след решение на СОС, прието с мнозинство 2/3 (две трети) от общия брой на общинските съветници.

Раздел IV.
Условия и ред за финансово подпомагане от Столична община на спортните организации за експлоатация и ремонт на общински спортни обекти и спортни съоръжения


Чл. 29. (1) Спортните организации, на които са предоставени спортни обекти и спортни съоръжения за управление или ползване, могат да кандидатстват за финансови средства за дейности по експлоатацията и ремонта им с проект по реда и условията на настоящата Наредба.
(2) Финансовите средства по ал. 1 се осигуряват целево в бюджета на Столична община.


Чл. 30.(1) Проектът, с който спортните организации кандидатстват за финансова подкрепа за експлоатация и ремонт на спортни обекти и спортни съоръжения се представя по утвърден от Кмета на Столична община образец, и задължително трябва да съдържа следната информация за спортния обект или спортно съоръжение:
1. № на акта за общинска собственост;
2. копие от документа, удостоверяващ предоставените му права върху имота;
3. паспорт на обекта, включващ отделните спортни зали, съоръжения, писти и прилежащите терени и сгради;
4. списък на спортните организации, ползващи обекта;
5. седмичната използваемост на обекта в часове;
6. размер на необходимите финансови средства за реализация на проекта, придружен с количествено-стойностна сметка;
7. размер на осигурените собствени средства.
(2) Кандидатстващата спортна организация задължително представя подробен отчет за своята дейност, свързана с експлоатацията на спортния обект или спортно съоръжение.
(3) Проектът по образец и приложенията към него, се обсъждат от Експертния съвет по спортни дейности към ПК ДМСТ при СОС, който дава становище и прави предложения до ПК ДМСТ за отхвърляне или одобряването му и за размера на неговото финансиране.
(4) ПК ДМСТ при СОС разглежда предложенията по проектите, постъпили от Експертния съвет по спортни дейности и взема окончателно решение по финансирането на проекта.
(5) За всеки обсъден проект ПК ДМСТ съставя протокол, който съдържа:
1. съставна комисията;
2. кратко описание на проекта;
3. становище на. Експертния съвет за Спортни дейности към ПК ДМСТ на СОС;
4. мотиви за отхвърляне или одобряване и за размера на финансирането му;
(6) Протоколът се подписва задължително от всички членове на комисията взели участие в обсъждането, като особените мнения се оформят писмено и се прилагат към него.
(7) На основание на протокола по ал. 4 Кметът на Столична община издава заповед, с която:
1. одобрява и финансира в пълен размер предложения проект;
2. одобрява и частично финансира предложения проект;
3. не одобрява и не финансира предложения проект.


Чл. 31. (1) Проектите на спортните организации се представят в ПК ДМСТ в срок до 01.12 декември на годината, предхождаща годината на реализация на проекта.
(2) В срок от 15 дни след приемане на бюджета на Столична община ПК ДМСТ предлага на Кмета на Столична община, списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за спортните организации за подпомагане възстановяването, ремонта и експлоатацията на общинските спортни обекти и спортни съоръжения.
(3) Списъкът следва да съдържа:
1. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните организации към Държавната агенция за младежта и спорта.
2. пълно и точно наименование на кандидатстващата спортна организация;
3. точната сума на предложената годишна целева субсидия;
4. банкова сметка на кандидатстващата спортна организация.


Чл. 32. (1) Разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор. Договорът за финансово подпомагане на проект по реда на тази наредба се сключва в едномесечен срок от издаване на заповедта на Кмета на Столична община за одобряването му.
(2) В договора се посочват банковата сметка, по която ще бъдат превеждани средствата, лицето, което има разпоредителни права върху сметката, както и правата, задълженията и отговорностите на страните по договора.
(3) Одобреният проект е неразделна част от сключения договор.


Чл. 33. (1) Средствата за финансово подпомагане на спортните организации се предоставят на траншове в размери и срокове в съответствие със сключените договори. ПК ДМСТ на СОС извършва контрол върху дейността на организациите, получили финансови средства по реда на тази наредба.
(2) Спортни организации, които не разходват по предназначение предоставените по тази Наредба средства, ги възстановяват в пълен размер ведно със законоустановената лихва.
(3) При нарушения на изискванията по тази Наредба, Кметът на Столична община "има право едностранно", да прекрати изпълнението на договора за финансово подпомагане.

Раздел V.
Административно-наказателни разпоредби


Чл. 34. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.


Чл. 35. За нарушение на тази наредба се налага административно наказание - глоба от 50 до 500 лева, освен ако със закон не е предвидено друго.


Чл. 36. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на СО.


Чл. 37. (1) За актове, съставени от длъжностни лица на Столичната общинска администрация, наказателните постановления се издават от кмета на СО.
(2) За актове, съставени от длъжностни лица на районите администрации, наказателните постановления се издават от кметовете на районите.


Чл. 38. Административно-наказателното производство за нарушенията се извършва по реда на ЗАНН.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Спортен имот" е имот, застроен със спортни съоръжения и спортни обекти или незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за спортно строителство.
2. "Спортен обект" е обект, предназначен за извършване на спортна, състезателна и тренировъчна дейност.
3. "Спортни съоръжения" са площадки и оборудване, използвани и предназначени за масови физически упражнения и спорт на открито: футболни, волейболни, баскетболни, хандбални, бейзболни, ръгби, миниголф и други игрища за колективни спортове, лекоатлетически писти, кортове за тенис и бадминтон, площадки и алеи за колоездене и конна езда, картинг-писти, гимнастически площадки, открити плувни басейни, открити пързалки за зимни кънки, площадки за скейтборд и ролери и други подобни, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране (санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни и др.)
4. "Спортна площадка", открита и закрита, е спортен обект, за който няма изисквания за съблекални, трибуни и други, й са с общо или специално предназначение, които служат за задоволяване на потребностите на населението от масов спорт и физическо възпитание.
5. Преходни и заключителни разпоредби


§ 2. В тримесечен срок от приемане на Наредбата, по предложение на Кметовете на райони Кметът на Столична община внася в Столичен общински съвет доклад за обявяване на спортни имоти и съоръжения за публична общинска собственост.


§ 3. (1) В тримесечен срок от приемане на Наредбата, по предложение на кметовете на райони Председателят на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма, внася в Столичен общински съвет доклад за категоризация на спортните имоти и съоръжения.


§ 4. В тримесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба Кметът на Столична община прави предложение към СОС за изваждане от капитала на общинските търговски дружества (с изключение на "Спортна София ЕАД") на спортни имоти и спортни съоръжения.


§ 5. Наемните цени за спортните имоти, спортните обекти и спортните съоръжения, се определят по реда на Наредбата за базисните цени на недвижимите имоти на Столична община.


§ 6. В тримесечен срок от приемане на Наредбата, спортните организации, на които са предоставени общински спортни обекти и общински спортни съоръжения за управление или ползване, представят проектите си по чл. 30, за 2008 г., в Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.


§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и НРПУРОИ на СОС - чл. 1, ал. 4, т. 12.


§ 8. Указания по прилагането на Наредбата, както и контролът по нейното изпълнение, се възлага на кмета на Столичната община.


§ 9. (Нов - Решение № 8 по Протокол № 3 от 06.12.2007 г.) В шестмесечен срок от приемане на наредбата кметът на Столичната община да извърши проверка по отношение на предоставените спортни имоти и съоръжения на територията на Столичната община на трети лица. В случай, че сключените договори не отговарят на действащите нормативни актове към момента на сключване на договорите, да се предприемат действия за тяхното прекратяване.


§ 10. Наредбата влиза в сила в деня на приемането й от Столичен общински съвет.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума