навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.24 от 4 Март 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2013г., попр. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 9 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 28 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Бюро за съдимост има при всеки районен съд и Централно бюро за съдимост при Министерството на правосъдието.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Централното бюро за съдимост събира, съхранява и актуализира данните за съдимост, като обменя информация с бюрата за съдимост при районните съдилища и с централните органи на други държави - членки на Европейския съюз, както и със системи на Европейския съюз и на международни организации. Мястото на Централното бюро за съдимост в структурата на Министерството на правосъдието се урежда в Устройствения правилник на Министерството на правосъдието.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) За предаването и получаването по електронен път на информацията по ал. 2, включително подаването на заявление по електронен път за издаване на свидетелство за съдимост и на справки за съдимост в електронен вид, Министерството на правосъдието създава и поддържа Централизирана автоматизирана информационна система "Съдебен статус" (ЦАИС "Съдебен статус") с централна база данни. Бюрата за съдимост при районните съдилища и Централното бюро за съдимост поддържат локални бази данни за лицата по чл. 2 и 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Централизираната автоматизирана информационна система "Съдебен статус" обменя по служебен път информация с Националната база данни "Население", Регистъра на задължените лица на Националната агенция за приходите, Единния регистър за чужденци и Националния регистър на българските лични документи на МВР.

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Бюрото за съдимост при районен съд събира, съхранява данни и обменя информация за съдимост на лицата, родени в района на съда, които са:
1. осъдени от български съдилища;
2. освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) български граждани, осъдени от съдилища на държави - членки на Европейския съюз, с влязъл в сила съдебен акт, както и от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 - 470 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).


Чл. 3. (1) Централното бюро за съдимост събира и съхранява данните за съдимост по чл. 2, когато лицата са:
1. родени извън страната;
2. с неизвестно месторождение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Централното бюро за съдимост събира, съхранява и актуализира сведения за осъдени извън страната български граждани и предоставя сведения на бюрата за съдимост.
(3) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Централното бюро за съдимост обменя информация от националните регистри за съдимост с централните органи на други държави членки на Европейския съюз, със системи на Европейския съюз и на международни организации, както и с трети страни.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) Бюрото за съдимост при районен съд издава справки за съдимост на лицата, родени в района на съда, и предоставя данни за съдимост за тези лица, както и издава свидетелства за съдимост на подалите заявление лица при условията и по реда на тази наредба.
(2) Централното бюро за съдимост издава справки за съдимост за лицата по чл. 3, ал. 1, предоставя данни за съдимост за тези лица, както и сведения за съдимост за лицата по чл. 3, ал. 2. Централното бюро за съдимост издава свидетелства за съдимост на подалите заявление лица при условията и по реда на тази наредба.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) Регистрирането в бюрата за съдимост на осъдените и освободените от наказателна отговорност лица се извършва чрез хартиени и електронни бюлетини за съдимост и бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а НК.
(2) Бюрата за съдимост поддържат и съхраняват хартиени и електронни картотеки на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, както и електронни и хартиени азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен вариант.

Глава втора.
БЮЛЕТИНИ ЗА СЪДИМОСТ


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) Бюлетини за съдимост се съставят за всички осъдени лица на наказания по чл. 37 НК, включително и в случаите, когато осъденият е освободен от изтърпяване на наказанието или не е наказан съгласно НК, или е приложено условно осъждане по чл. 66 НК.
(2) Бюлетинът за съдимост се съставя чрез специализиран модул на ЦАИС "Съдебен статус" на бюрата за съдимост.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) В бюлетина за съдимост на осъденото лице се вписват:
1. пълното име на осъденото лице, изписано на кирилица и латиница по начина, по който е изписано в документа му за самоличност; в случай че лицето е встъпило в брак, в бюлетина се вписват и пълните имена на лицето преди сключването му; когато е извършена промяна на име по реда на Закона за гражданската регистрация, на вписване подлежат и предходните имена на лицето;
2. пол;
3. единен граждански номер (ЕГН), личен номер (ЛН) или личен номер за чужденец (ЛНЧ);
4. денят, месецът и годината на раждане;
5. месторождението (за лицата с известно такова);
6. гражданството/гражданствата на лицето;
7. датата и номерът на съдебния акт и съдът, който го е постановил;
8. номерът на делото;
9. извършеното престъпление и неговата квалификация и кодът на деянието съгласно Общата таблица на категориите наказуеми деяния от приложение № 8;
10. формата на вината;
11. времето и мястото на извършване на престъплението;
12. видът и размерът/срокът на наложеното наказание и кодът съгласно Общата таблица на категориите наказания и мерки от приложение № 8;
13. началният и крайният момент на действие на наказанието;
14. приспадането и зачитането на предварителното задържане по чл. 59, ал. 1 НК;
15. освобождаването от изтърпяване на наказанието и неналагането на наказание съгласно НК, както и условното осъждане по чл. 66 НК, при което се посочва и изпитателният срок;
16. датата на влизане в сила на съдебния акт.
(2) На вписване подлежи и следната допълнителна информация, в случай че съдът разполага с нея:
1. вид, номер и дата на документ за самоличност на осъденото лице, както и информация за органа по издаването;
2. псевдоним и/или друго/и използвано/и име/на на осъденото лице;
3. пълните имена на родителите на осъденото лице.
(3) Когато актът на съда е отменен по реда на глава тридесет и трета от НПК, в бюлетина за съдимост се отразява актът по чл. 425 НПК.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) Бюлетинът за съдимост се съставя в тридневен срок от влизане в сила на съдебния акт.
(2) Електронният бюлетин за съдимост се попълва в електронна форма с полета, които съответстват на съдържанието на чл. 7.
(3) Бюлетинът за съдимост на хартиен носител се съставя чрез разпечатването на електронния бюлетин на картон по образец съгласно приложение № 1.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Съдебният служител, определен да съставя бюлетините за съдимост, отбелязва върху хартиения бюлетин датата на съставянето му, прави заверка "Вярно извлечение от оригинала", написва собственото, бащиното и фамилното си име и се подписва. Когато лицето е било осъждано, в горната дясна страна на бюлетина за съдимост се прибавя думата "осъждан". Електронният бюлетин за съдимост съдържа същите реквизити като хартиения бюлетин и се подписва с квалифициран електронен подпис на съдебния служител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Съставеният бюлетин за съдимост се проверява и подписва от председателя на съда или определен от него - заместник, председател на съдебния състав, който е постановил съдебния акт, или съдията-докладчик при разглеждане на наказателното дело като първа инстанция. Електронният бюлетин за съдимост се подписва с квалифициран електронен подпис.
(3) Съдебният служител по ал. 1 отбелязва върху оригинала на влезлия в сила съдебен акт, че е изготвен бюлетин за съдимост, написва собственото, бащиното и фамилното си име, датата и се подписва.


Чл. 10. Когато със съдебен акт са осъдени повече лица, за всяко едно от тях се съставя отделен бюлетин за съдимост, в който след извлечението по чл. 7, ал. 2 се вписват имената на другите осъдени лица.


Чл. 11. (1) Когато осъденото лице има повече от едно име, се съставя бюлетин за съдимост по името, което най-много се ползва, и напомнителни бюлетини по другите имена. Напомнителен бюлетин се съставя и за лице, имащо псевдоним.
(2) На всеки екземпляр от бюлетина се отбелязва съответният брой.


Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Съдебният служител изпраща хартиения бюлетин за съдимост незабавно или най-късно на следващия работен ден от подписването му в съответното бюро за съдимост, придружен с писмо. Централизираната автоматизирана информационна система "Съдебен статус" изпраща автоматично нотификация до районния съд по месторождението на лицето за наличие на изготвен бюлетин за съдимост.
(2) Служителят от бюрото за съдимост, получил писмото, написва върху него собственото, бащиното и фамилното си име, датата, подписва се, поставя печат и го връща на съда, който го е изпратил, в тридневен срок от получаването. Писмото се прилага към делото, по което е издаден бюлетинът за съдимост.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Бюлетинът за съдимост се завежда незабавно в азбучния указател в хартиен и електронен вид, като вписването в електронен вид става автоматично чрез въвеждане на получения електронен запис в локалната база данни. На вписване подлежи и датата на постъпване на хартиения бюлетин. Бюлетинът за съдимост се подрежда в картотеката по азбучен ред по собственото име на осъденото лице.
(2) Когато за едно лице са съставени повече бюлетини за съдимост, те се подреждат в плик в поредност по датата на съставянето им. Върху плика се написват собственото, бащиното и фамилното име, ЕГН или ЛНЧ на осъденото лице.


Чл. 14. (1) Бюлетините, които се съхраняват в Централното бюро за съдимост, се разпределят в два раздела:
1. бюлетини за лица, родени в чужбина;
2. бюлетини за лица с неизвестно месторождение.
(2) Сведенията за осъдени извън страната български граждани, които се съхраняват в Централното бюро за съдимост, се завеждат в отделен азбучен указател. Вписват се данните, посочени в сведението. Сведенията се подреждат в отделна картотека по азбучен ред по собственото име на осъденото лице.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Хартиените бюлетини за съдимост се съхраняват в предназначени за целта технически съоръжения, които се държат заключени на място с ограничен достъп за външни лица.
(2) Забранява се изнасянето на бюлетините за съдимост от местата за съхранението им освен в случаите на разпореждане на председателя на съда или на ръководителя на Централното бюро за съдимост.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Когато се установи, че за определено лице в бюрото за съдимост се намират бюлетини и под други имена, лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в съответния съд, а в Централното бюро за съдимост - неговият ръководител или определен служител юрист, прави незабавно съответните отметки в хартиените и електронните бюлетини за съдимост, както и в азбучния указател, като съставя напомнителни бюлетини.
(2) Редът по ал. 1 се прилага и когато се установи, че за определено лице съществуват различия в единния граждански номер, в личния номер на чужденец, в датата на раждането му или други различия.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) В хартиения и в електронния бюлетин за съдимост служебно се отбелязват допълнителни сведения, когато:
1. престъплението, за което лицето е осъдено, е амнистирано;
2. лицето е реабилитирано;
3. е било допуснато или отменено условно предсрочно освобождаване;
4. определеното наказание е заменено с друго наказание;
5. е било определено общо наказание по чл. 23, 25 и 27 НК;
6. има дата на изтърпяване на наказанието;
7. е постановен съдебен акт по чл. 425 НПК.
(2) При амнистия се посочва законът, с който е дадена.
(3) В тридневен срок от изтърпяване на наказанието органите по изпълнение на наказанията изпращат данни за изтърпяното наказание на бюрото за съдимост при съответния районен съд по месторождението на лицето или на Централното бюро за съдимост за лицата по чл. 3, ал. 1 за отбелязване в бюлетина за съдимост.
(4) Информацията по ал. 3 може да се изпраща и по електронен път и съдържа данни за осъденото лице, номера на делото и съда, постановил съдебния акт, вида на наказанието, датата на изтърпяването му, съответно - датата на освобождаването на лицето от мястото за лишаване от свобода.
(5) Съдебният служител при бюрото за съдимост по разпореждане на лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост, а в Централното бюро за съдимост - служителят по разпореждане на неговия ръководител или на определен служител юрист, отбелязва незабавно или най-късно в рамките на следващия работен ден в хартиения и в електронния бюлетин за съдимост получените от органите по изпълнение на наказанията данни.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Съдът, който определя общото наказание по чл. 23, 25 и 27 НК, както и съдът, който постановява реабилитацията или условното предсрочно освобождаване или отменя условното предсрочно освобождаване, в тридневен срок от влизането в сила на определението изпраща на съответното бюро за съдимост извлечение от него за вписване в бюлетина за съдимост.
(2) Когато бюлетините са повече от един, вписването се извършва върху последния бюлетин.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Когато определеното наказание е заменено с друго наказание, в тридневен срок от постановяване на съдебния акт съдът, който го е постановил, уведомява за това съответното бюро за съдимост, като съобщава номера и датата на акта, с който е извършено заменянето, както и наложеното друго наказание.


Чл. 20. При отбелязване на условното предсрочно освобождаване и на реабилитацията от съд в бюлетина за съдимост се посочват номерът и датата на съдебния акт и извлечение от диспозитива му.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) Поправките и отбелязванията в бюлетина за съдимост се вписват и подписват от лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в съответния съд, а в Централното бюро за съдимост - от неговия ръководител или от определен служител юрист.
(2) Поправките и отбелязванията по ал. 1 незабавно се вписват и в електронния бюлетин за съдимост, като корекциите автоматично се отразяват в централната и в локалната бази данни.

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Когато в бюрото за съдимост се установи, че лице е било осъдено условно или е освободено условно предсрочно и в изпитателния срок е извършило ново престъпление, но съдът не се е произнесъл по изтърпяване на отложеното наказание, в тридневен срок от установяването се изпраща уведомление на съответния прокурор или съд за това обстоятелство. Уведомление до прокурора се изпраща и когато от бюрото за съдимост се установи, че към определено лице вече е била приложена разпоредбата на чл. 182, ал. 3 НК, съответно на чл. 183, ал. 3 НК.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.)


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Всички обстоятелства във връзка с необходимите поправки и отбелязвания на допълнителни сведения се отразяват както в хартиените, така и в електронните бюлетини за съдимост.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Бюлетините за съдимост, по които от датата на раждането на лицата са изтекли сто години, се отделят в специална картотека и се унищожават.
(2) В азбучния указател се отбелязват определените за унищожаване бюлетини, без да се заличават имената на лицата и вписаните сведения. Отбелязванията се подписват от председателя на съда или от определен от него заместник, а в Централното бюро за съдимост - от ръководителя или от определен служител юрист.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Подлежащите на унищожаване хартиени бюлетини за съдимост се унищожават по реда на Закона за националния архивен фонд.


Чл. 25. (1) При загубване или унищожаване на бюлетин за съдимост преди изтичане на срока за съхраняването му бюрото за съдимост изисква нов бюлетин от съда, постановил съдебния акт. Съставянето на нов бюлетин за съдимост се извършва по реда на чл. 7 - 10.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Когато не може да бъде издаден нов бюлетин за съдимост поради изтичане на сроковете за съхраняване на съдебния акт, въз основа на който е издаден бюлетинът, съответното бюро за съдимост изготвя на база данните, съдържащи се в азбучния указател, бюлетин за съдимост, в който на горната лява страна се прибавя думата "дубликат".

Глава трета.
БЮЛЕТИНИ ЗА НАЛОЖЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ ПО ЧЛ. 78а ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) В бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК се вписват:
1. пълното име на осъденото лице, изписано на кирилица и латиница по начина, по който е изписано в документа му за самоличност; в случай че лицето е встъпило в брак, в бюлетина се вписват и пълните имена на лицето преди сключването му; когато е извършена промяна на име по реда на Закона за гражданската регистрация, на вписване подлежат и предходните имена на лицето;
2. пол;
3. ЕГН, ЛН или ЛНЧ;
4. денят, месецът и годината на раждане;
5. месторождението (за лицата с известно такова);
6. гражданството/гражданствата на лицето;
7. датата и номерът на съдебния акт и съдът, който го е постановил;
8. номерът на делото, по което е наложено административното наказание;
9. извършеното престъпление и неговата квалификация и кодът на деянието съгласно Общата таблица на категориите наказуеми деяния от приложение № 8;
10. времето и мястото на извършване на престъплението;
11. формата на вината;
12. видът и размерът на наложеното административно наказание и кодът съгласно Общата таблица на категориите наказания и мерки от приложение № 8;
13. началният и крайният момент на действие на наказанието;
14. датата на влизане в сила на съдебния акт.
(2) На вписване подлежи и следната допълнителна информация, в случай че съдът разполага с нея:
1. вид, номер и дата на документ за самоличност на осъденото лице, както и информация за органа по издаването;
2. псевдоним и/или друго/и използвано/и име/на на осъденото лице;
3. пълните имена на родителите на осъденото лице.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК се съставя в тридневен срок от влизане в сила на съдебния акт от определен за това съдебен служител към съда, който го е постановил. Към записа се прилага и сканирано копие на влезлия в сила съдебен акт.
(2) Електронният бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК се попълва в електронна форма с полета, които съответстват на съдържанието на чл. 26.
(3) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК на хартиен носител се съставя чрез разпечатването на електронния бюлетин на картон съгласно приложение № 2.
(4) Съставеният бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК се проверява и подписва от председателя на съда или определен от него заместник, от председателя на съдебния състав, който е постановил съдебния акт, или от съдията-докладчик при разглеждане на наказателното дело като първа инстанция. Електронният бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК се подписва с квалифициран електронен подпис.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК след получаването му в бюрото за съдимост се завежда в азбучния указател в хартиен и електронен вид, като вписването в електронен вид става автоматично чрез въвеждане на получения електронен запис в локалната база данни. В бюлетина се вписва и датата на получаване на съдебния акт.
(2) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК се подрежда в отделна картотека по азбучен ред по собственото име на осъденото лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) В азбучния указател се отбелязват определените за унищожаване бюлетини, без да се заличават имената на лицата и вписаните сведения. Отбелязванията се подписват от председателя на съда или от определен от него заместник, а в Централното бюро за съдимост - от ръководителя или от определен служител юрист.


Чл. 29. В бюлетина за налагане на административно наказание по чл. 78а НК се отбелязва амнистирането на престъплението, за което на лицето е наложено административното наказание.


Чл. 30. Когато в бюрото за съдимост се установи, че административното наказание по чл. 78а НК е наложено на лице, осъждано за престъпление от общ характер или освобождавано от наказателна отговорност по глава осма НК, се изпраща уведомление до съответната прокуратура.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК се съхраняват и унищожават в срок петнадесет години от влизане в сила на съдебния акт.
(2) При загубване или унищожаване на бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК преди изтичане на срока за съхранение бюрото за съдимост изисква нов бюлетин от съда, постановил съдебния акт по чл. 78а НК. Новият бюлетин се съставя съответно по реда на чл. 8 - 10.
(3) В случай че не може да бъде издаден нов бюлетин, се постъпва по реда на чл. 25, ал. 2.


Чл. 32. По искане на органите по чл. 33, ал. 5 бюрото за съдимост издава справки за наложени административни наказания по чл. 78а НК по реда на чл. 36, чл. 38, ал. 2 и чл. 40.

Глава четвърта.
СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ И СПРАВКИ ЗА СЪДИМОСТ


Чл. 33. (1) Бюрата за съдимост издават свидетелства за съдимост и справки за съдимост.
(2) Свидетелство за съдимост се издава на:
1. лице по негово заявление, подадено в съответното бюро за съдимост;
2. български гражданин по негово заявление, подадено в българско задгранично представителство, когато пребивава на територията на приемащата държава;
3. чужд гражданин чрез чуждестранно дипломатическо или консулско представителство в Република България или чрез българско задгранично представителство.
(3) Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой починал възходящ, низходящ, съпруг, брат и сестра.
(4) Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра или за други лица.
(5) Справка за съдимост се издава за служебна цел на:
1. съд, прокуратура и разследващи органи;
2. органите по § 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация;
3. учреждения и ведомства, когато по закон имат право да получават такива сведения;
4. съдебни органи на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, или в акт на Европейския съюз (ЕС);
5. централен орган за предаване или приемане на информация за съдимост от страна - членка на ЕС;
6. чуждестранни дипломатически и консулски представителства в Република България за техни граждани;
7. (нова - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Централната избирателна комисия - за кандидатите за народни представители, за президент и вицепрезидент, за членове на Европейския парламент и за общински съветници и кметове.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, генерирано от ЦАИС "Съдебен статус", в което лицето вписва допълнително необходимите данни и го подписва. Заявлението може да бъде подадено в бюрото за съдимост към всеки районен съд или в Централното бюро за съдимост.
(2) Когато заявлението е подадено в бюрото за съдимост към районен съд, различен от този по месторождението на лицето, или в Централното бюро за съдимост, се извършва справка в ЦАИС "Съдебен статус". При наличие на бюлетин за съдимост служебно от бюрото за съдимост по месторождение се изискват данни, като се посочва целта, за която се искат, ако същата е отбелязана в заявлението. При наличие на бюлетини и непосочване на целта на документа в свидетелството за съдимост изрично се отбелязва, че то не може да послужи за цел или постъпване на работа, когато закон или указ не заличават последиците от осъждането. Когато в наличната при съда информация липсват данни за изпълнение на наказанието, съдът по месторождение изисква служебно информацията от компетентните органи. Данните се изискват по електронен път, а по изключение и по факс.
(3) В случаите, когато лицето е осъждано, но е реабилитирано или престъплението е амнистирано, бюрото за съдимост по месторождение чрез лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в него, а в Централното бюро за съдимост - неговият ръководител или определен служител юрист, извършва преценка дали тези обстоятелства следва да се отразят в свидетелството за съдимост, предвид целта, за която то се иска, след което генерират документа в ЦАИС "Съдебен статус", а бюрото за съдимост, в което е подадено заявлението, издава свидетелството за съдимост.
(4) Когато заявлението за издаване на свидетелство за съдимост бъде подадено чрез българско задгранично представителство, Централното бюро за съдимост съставя по съответния ред свидетелство за съдимост, поставя апостил, ако е поискан, и го изпраща по надлежния ред. Свидетелството за съдимост може да бъде изпратено до българско задгранично представителство като електронно подписан документ, който се разпечатва на хартиен носител и се заверява от оправомощения в представителството служител.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) (1) Заявлението за издаване на свидетелство за съдимост в хартиен вариант се изготвя по образец съгласно приложение № 3 и съдържа:
1. пълното име на лицето, за което се иска издаване на свидетелство за съдимост, изписано на кирилица и латиница в реда, посочен в документ за самоличност;
2. ЕГН, ЛН или ЛНЧ на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
3. деня, месеца и годината на раждане на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
4. месторождението на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
5. гражданството на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
6. пълните имена на родителите на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
7. целта, за която се иска свидетелството за съдимост, а когато е за постъпване на работа - точната длъжност; посочва се и нормативният акт, който съдържа условията и реда за извършването на работата или заемането на длъжността;
8. държавата, ако свидетелството за съдимост е предназначено за чужбина.
(2) Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, лицето, което иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име и адрес за кореспонденция. Данните относно родствената връзка се проверяват от служителя в бюрото за съдимост посредством служебен достъп до Национална база данни "Население".
(3) Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, лицето, което иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно, съдържащо пълните имена на упълномощителя, изписани на кирилица и на латиница в реда, посочен в документ за самоличност.
(4) Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват допълнително и имената по рождение.
(5) При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта - за българските граждани, или документ за самоличност или документ за пребиваване, издаден от компетентен орган по реда на Закона за българските лични документи - за чужденците.
(6) В заявлението се посочва постановената съдебна реабилитация или амнистията, ако има такива, и се представят необходимите доказателства.
(7) Служителят от бюрото за съдимост при приемане на заявлението по ал. 1 извършва проверка за съответствието на посочените в него данни с представените документи. Посочените данни за месторождението и родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост, се проверяват посредством служебен достъп до Национална база данни "Население".
(8) Чужденец, който не подлежи на вписване в регистъра на населението съгласно Закона за гражданската регистрация, прилага към заявлението по ал. 1 и документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за месторождението и родителите му, в превод на български език.
(9) Свидетелство за съдимост може да се заяви и без посочване на информацията по ал. 1, т. 7, с изключение на случаите по чл. 33, ал. 2, т. 2 и 3. При наличие на бюлетини и непосочване на целта на документа в свидетелството за съдимост изрично се отбелязва, че то не може да послужи за цел или постъпване на работа, когато закон или указ не заличават последиците от осъждането.

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Издаване на електронно свидетелство за съдимост се извършва от Министерството на правосъдието след подаване на заявление по електронен път. Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред.
(2) Електронно свидетелство за съдимост не се издава в случаите по чл. 33, ал. 3 и 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Заявлението по ал. 1 се подава чрез попълване на данни на интернет страница на Министерството на правосъдието, като идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Заявител може да бъде само физическо лице, на което е издаден квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(5) След идентифициране на заявителя и въвеждането от негова страна на пълна информация за ЕГН и допълнителна информация за име, презиме и фамилия с английска транслитерация, съответстващи на документа за самоличност, системата генерира уникален код на заявката и визуализира информация, чрез която да се заплати държавна такса за извършване на услугата.
(6) Министерството на правосъдието предоставя възможност на заявителя да въведе електронен адрес за получаване на код за достъп до електронното свидетелство за съдимост. Електронното свидетелство за съдимост е достъпно чрез предоставения код не по-късно от три работни дни след постъпване на държавната такса по посочената банкова сметка.
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Електронното свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерството на правосъдието и се съхранява в информационната му система за срок от 20 години.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Електронното свидетелство за съдимост е достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп, визуализирано по образец, съгласно приложение № 4.
(9) Електронното свидетелство за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
(11) Вписаните в електронното свидетелство за съдимост данни удостоверяват статуса за лицата по ал. 1.
(12) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Всички обстоятелства във връзка с издаване на електронно свидетелство за съдимост се съхраняват в информационната система на Министерството на правосъдието за срок от 20 години.


Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) се извършва от Министерството на правосъдието след подаване на заявление по електронен път от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, както и от Народното събрание, Централната избирателна комисия, Националната служба за охрана, Сметната палата, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Националния институт на правосъдието чрез оправомощени от тях лица. Електронното служебно свидетелство за съдимост се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред.
(2) Електронното служебно свидетелство за съдимост не се издава в случаите по чл. 33, ал. 3 и 4.
(3) Заявител може да бъде само длъжностно лице от администрацията на съответния орган на изпълнителната власт, както и от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, оправомощено да получава достъп до данните за съдимост на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно установяване на съдебния статус.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава по образец чрез попълване на електронна форма, която се достъпва на интернет страница на Министерството на правосъдието, като идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис.
(5) В заявлението по ал. 1 се попълва ЕГН на лицето, за което се иска издаване на ЕССС, и системата визуализира допълнителна информация за име, презиме и фамилия.
(6) Заявителят получава автоматично генерирано съобщение в случаите, в които лицето не попада в обхвата на ал. 1, изречение второ.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Електронно служебно свидетелство за съдимост се издава незабавно, а при необходимост от информация, налична в бюрото за съдимост към районния съд по месторождение на лицето - в срок не по-късно от три работни дни от датата на заявяване. В случай че за същото лице вече има издадено валидно ЕССС, заявителят може да прецени дали да използва вече издаденото ЕССС, или да заяви издаването на ново ЕССС.
(8) За издаване на ЕССС не се дължи държавна такса.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Електронното служебно свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат по образец съгласно приложение № 5 чрез информационната система на Министерството на правосъдието и се съхранява в нея за срок от 20 години.
(10) Електронното служебно свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца от датата на издаване.
(11) Вписаните в ЕССС данни удостоверяват статуса на лицата по ал. 1.
(12) Всички обстоятелства във връзка с издаване на ЕССС се съхраняват в информационната система на Министерството на правосъдието. В информационната система за издаване на ЕССС задължително се пазят записи за заявяването на всяко ЕССС, за лицето, заявило издаването и/или получило ЕССС, за времето на заявяването/получаването. Записите не подлежат на изтриване за срок от 20 години и са защитени с криптографски методи.
(13) Всяко лице може да получи справка за заявените за него ЕССС. Справките се предоставят след подаване на изрично заявление до Министерство на правосъдието или при техническа възможност на лицето директно на интернет страница на Министерство на правосъдието.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Справката за съдимост се издава въз основа на искане на съответния орган. Искането трябва да съдържа данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4. В искането имената на чуждите граждани задължително се изписват и на кирилица. Данните по чл. 35, ал. 1, т. 6 се посочват, ако са известни на органа, поискал справката.
(2) Искането по ал. 1 се изпраща до бюрото за съдимост по месторождение на лицето, за което се иска справката. В справката се посочват всички осъждания, независимо от последвалата амнистия или реабилитация, и се написват собственото, бащиното и фамилното име на служителя, изготвил справката. Копия от бюлетините за съдимост се изпращат на органа, направил искането, по преценка на председателя на районния съд или определен от него заместник в зависимост от целта, за която се иска справката. В Централното бюро за съдимост тази преценка се прави от неговия ръководител или от определен служител юрист.
(3) Справката се изпраща служебно на органа, направил искането.
(4) В неотложни случаи съответният орган може да подаде искане за издаване на справка за съдимост по факс или по електронен път, като се мотивира за това.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 - 2 могат да получават електронна справка за съдимост, която се генерира от информационната система, обслужваща бюрата за съдимост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Електронната справка за съдимост по ал. 1 се получава след попълване от органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 - 2 на заявление в електронна форма до съответното бюро за съдимост. Заявлението трябва да съдържа данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4. Заявлението може да съдържа част от данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4, когато се отнасят за чужденци.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Ръководителите на органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 - 2 определят служител/и с права за заявяване на електронни справки за съдимост.
(4) Получената електронна справка за съдимост, възпроизведена на хартиен носител и заверена от служителя/ите по ал. 3, има доказателствена сила.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Министерството на правосъдието сключва двустранни споразумения с органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 - 2 за предоставяне на достъп до електронни справки за съдимост по ал. 1.


Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Когато справката за съдимост се издава по искане на органите по чл. 33, ал. 5, т. 3, в нея не се вписват наложените административни наказания по чл. 78а НК, както и осъждането за престъпление, което е амнистирано, или за което лицето е реабилитирано. Осъждане, за което лицето е реабилитирано, се вписва при условията на чл. 39, ал. 3.

Чл. 37. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Заявленията и исканията за издаване на свидетелства и справки за съдимост се завеждат във входящ регистър на хартиен носител и в електронния архив, освен в случаите по чл. 35а и 36а.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три работни дни.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Справка за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от следващия работен ден, с изключение на случаите по чл. 36а.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) В неотложни случаи справката за съдимост се издава незабавно, но не по-късно от деня на поискването, с изключение на случаите по чл. 36а.
(4) Когато е поискано издаване на справка за съдимост, но се установи, че в бюрото за съдимост се намира бюлетин за съдимост на лице, за което данните за самоличност са сходни, но не съвпадат напълно с посочените в искането, издава се специална справка, в която това обстоятелство се отбелязва.


Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) В свидетелството за съдимост се вписват данните по чл. 35, ал. 1, т. 1 - 5 и 7, както и всички осъждания на лицето.
(2) В свидетелството за съдимост не се вписва осъждането за престъпление:
1. което е амнистирано;
2. за което лицето е реабилитирано.
(3) Осъждане, за което лицето е реабилитирано, се вписва само когато реабилитацията съгласно закон или указ не заличава последиците от осъждането. В този случай в свидетелството за съдимост се отбелязва, че лицето е реабилитирано, и се посочва датата на реабилитацията.
(4) Осъжданията се вписват в свидетелството за съдимост по реда на влизане в сила на съдебните актове.
(5) В свидетелството за съдимост се отбелязва конкретната цел, за която то се издава. Когато то се отнася за постъпване на работа, отбелязва се длъжността, за която кандидатства лицето.


Чл. 40. (1) В справката за съдимост се вписват всички осъждания и наложени административни наказания по чл. 78а НК.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Свидетелството за съдимост и справката за съдимост, в които има вписани осъждания, се подписват от определения служител в съответното бюро за съдимост и от лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в съответния съд, а тези, издавани от Централното бюро за съдимост - от определения служител и от неговия ръководител или от определен служител юрист с изключение на случаите по чл. 36а. Под подписите се написват името и фамилията на съответните длъжностни лица и се полага печат.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Свидетелството за съдимост и справката за съдимост се издават на хартиен носител, освен в случаите по чл. 35а и 36а, без поправки и задрасквания.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Свидетелството за съдимост и справката за съдимост, в които няма вписано осъждане, се подписват от определения служител в съответното бюро за съдимост, с изключение на случаите по чл. 36а. Под подписа си той написва името и фамилията си и полага печат.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Когато свидетелството или справката за съдимост се издават, за да послужат в чужбина, те се подписват от определения служител в съответното бюро за съдимост и от лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в съответния съд, а тези, издавани от Централното бюро за съдимост - от определения служител и от неговия ръководител или от определен служител юрист. Под подписите се написват името и фамилията на съответните длъжностни лица и се полага печат.


Чл. 43. Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Свидетелство за съдимост се издава срещу заплащане на държавна такса, определена с Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г. (ДВ, бр. 71 от 1992 г.).


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Свидетелството за съдимост се издава по образец съгласно приложение № 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Справката за съдимост се издава по образец съгласно приложение № 7.


Чл. 46. (1) Справка за осъждане на лице или препис от бюлетин за съдимост се издава по реда на тази наредба по искане на чуждестранен орган, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, или при условията на взаимност, както и по дипломатически път.
(2) Справка за съдимост за български граждани се издава за служебна цел при поискване от чуждестранни дипломатически и консулски представителства в Република България. В искането се посочва конкретно служебната цел.
(3) Предоставянето на справки за съдимост по ал. 2 става при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Глава пета.
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Чл. 47. (1) Централното бюро за съдимост изпълнява задълженията на Министерството на правосъдието като централен орган по международни двустранни и многостранни договори и по актовете на ЕС относно приемане и предаване на информация за съдимост с други държави.
(2) Обменът на информация за съдимост с други държави се осъществява съгласно условията, посочени в съответния международен договор.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Централното бюро за съдимост събира, съхранява и предоставя информация относно гражданството или гражданствата на лицата, за които има постановени присъди от български съд.
(2) При постановена присъда от български съд срещу гражданин на друга държава членка Централното бюро за съдимост уведомява веднага след постъпване на бюлетина за съдимост централния орган на съответната държава членка.
(3) Алинея 2 се прилага и когато осъдено лице е едновременно български гражданин и гражданин на друга държава членка.
(4) Централното бюро за съдимост незабавно предава информация на централния орган на друга държава членка по гражданството на лицето за последващо изменение или заличаване на данни, съдържащи се в регистъра за съдимост.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) В случаите на ал. 2 - 4 при искане на държавата членка Централното бюро за съдимост изпраща и препис от съответните присъди или други наложени мерки.
(6) В случаите на ал. 2 - 5 Централното бюро за съдимост може да уведоми централния орган на другата държава членка, че информацията за присъди и решения, постановени в Република България, не може да се използва за други цели освен за целите на наказателно производство.


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Централното бюро за съдимост съхранява цялата информация за български граждани, която му е предадена по реда на чл. 48, ал. 2 - 4, с цел предоставянето и при запитване от централен орган на друга държава членка.
(2) В случаите на чл. 48, ал. 4 Централното бюро за съдимост отразява и съхранява съответните изменения и заличавания в информацията за български гражданин.
(3) За целите на предаването на данни на друга държава членка се използва само информация, която е актуализирана в съответствие с ал. 2.


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Искане за информация от регистъра за съдимост на друга държава членка за целите на наказателното производство срещу дадено лице или за други цели се подава чрез Централното бюро за съдимост, което отправя искане към централния орган на другата държава членка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Физическо лице може да поиска чрез Централното бюро за съдимост информация за своето досие за съдимост от централен орган на друга държава членка само при условие, че е български гражданин или гражданин на другата държава членка, или пребивава или е пребивавал в Република България или другата държава членка.


Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) При постъпило искане от централен орган на друга държава членка за предоставяне на информация от регистъра за съдимост за целите на наказателно производство Централното бюро за съдимост предоставя информация относно:
1. присъди и решения, постановени в Република България за лица с българско гражданство;
2. присъди, постановени в други държави членки за лица с българско гражданство, които са предадени, съхранявани и вписани в регистъра за съдимост;
3. съдебни актове за лица с българско гражданство, постановени в трети страни и предадени на Централното бюро за съдимост.
(2) При постъпило искане от централен орган на друга държава членка за предоставяне на информация от регистъра за съдимост за цели, различни от наказателно производство, Централното бюро за съдимост предоставя следната информация при спазване на националното законодателство:
1. присъди и решения, постановени в Република България за лица с българско гражданство, и;
2. съдебни актове за лица с българско гражданство, постановени в трети страни и предадени на Централното бюро за съдимост.
(3) В случаите на ал. 2 Централното бюро за съдимост предава при спазване на националното законодателство и информация, съхранявана съгласно чл. 49, ал. 1 и 2.
(4) В случаите, когато Централното бюро за съдимост е било уведомено за забрана за използване на предадената информация за други цели освен за целите на наказателното производство, то уведомява централния орган на запитващата държава членка коя държава членка е предала информацията.
(5) При постъпило искане от трета страна за предоставяне на информация от регистъра за съдимост Централното бюро за съдимост може да предостави информация за присъди, постановени в други държави членки, при спазване на условията в ал. 1 - 4.
(6) В случаите, когато се иска от централния орган на друга държава членка информация от регистъра за съдимост за гражданин на друга държава членка, гражданин на трета страна или лице без гражданство, Централното бюро за съдимост предоставя следната информация:
1. за целите на наказателно производство - цялата налична информация по чл. 40, ал. 1;
2. за цели, различни от наказателно производство - при спазване на националното законодателство.


Чл. 50б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Исканията за информация и отговорите на искания за информация за съдимост от държава членка се изготвят съгласно формуляр по образец съгласно приложение № 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Отговорът на искане за информация за съдимост се придружава от справка за съдимост, когато е поискана от централен орган на друга държава - членка на ЕС, или от свидетелство за съдимост, когато е поискано от гражданин, чрез централен орган на друга държава - членка на ЕС. Централното бюро за съдимост посочва кода на наказуемото деяние в съответствие с таблицата на наказуеми деяния от приложение № 8.
(3) Централното бюро за съдимост подава и приема искания от централните органи на другите държави членки, изпратени по системата ECRIS, на български и на английски език.
(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) При получено запитване от централен орган на държава членка чрез системата ECRIS, с оглед изпълнение на задълженията по чл. 50а, ал. 1 - 3, Централното бюро за съдимост изпраща чрез ЦАИС "Съдебен статус" искане за информация до бюрото за съдимост при районния съд по месторождение на лицето. Искането съдържа пълно име на лицето, ЕГН (в случай че лицето има такова), дата на раждане, място на раждане, гражданство и цел на запитването.
(5) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Бюрото за съдимост при районния съд по месторождение връща чрез ЦАИС "Съдебен статус" отговор на искането за информация съобразно разпоредбите на чл. 50а, ал. 1 - 3, който съдържа:
1. информация за осъждането (съд, постановил акта, дата на съдебния акт, дата на влизане в сила на съдебния акт);
2. информация за всяко от наказуемите деяния (дата, място на наказуемото деяние, правна квалификация на наказуемото деяние и приложими законови разпоредби, кода на деянието в съответствие с Общата таблица на категориите наказуеми деяния от приложение № 8);
3. информация за наказанията, както и за всякакви съпътстващи наказания, мерки за сигурност и последващи решения, променящи изпълнението на наказанията (вид наказание и код в съответствие с Общата таблица на категориите наказания и мерки от приложение № 8).
(6) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) След получаване на отговора от бюрото за съдимост при районния съд по месторождение Централното бюро за съдимост изпраща чрез системата ECRIS отговор на запитването до централния орган на държавата членка, поискала информацията.

Чл. 50в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Централното бюро за съдимост изпраща отговор на искане, отправено от централен орган на друга държава членка по смисъла на чл. 50, ал. 1, незабавно, но не по-късно от 10 работни дни от деня на получаване на искането.
(2) В случаите, когато е необходимо предоставяне на допълнителна информация за идентификация на лицето, Централното бюро за съдимост се консултира незабавно с централния орган на другата държава членка, отправил искането, с цел изготвяне на отговор в рамките на 10 работни дни от получаване на искането.
(3) Централното бюро за съдимост изпраща отговор на искане, отправено чрез централен орган на друга държава членка по смисъла на чл. 50, ал. 2, в срок от 20 работни дни от деня на получаване на искането.


Чл. 50г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Личните данни, получени в отговор на отправено искане от Централното бюро за съдимост, се обработват при условията и по реда на Закона за защита на личните данни и в съответствие с целите, за които са били поискани.

Глава шеста.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


Чл. 51. (1) Председателят на районния съд упражнява постоянен и непосредствен контрол върху дейността на бюрото за съдимост.
(2) Ръководителят на Централното бюро за съдимост упражнява постоянен и непосредствен контрол върху дейността му.
(3) Председателят на районния съд и ръководителят на Централното бюро за съдимост контролират дали унищожаването на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК се извършва по установения ред, проверяват спазено ли е съответствието между вписаните в азбучниците обстоятелства за осъдените лица и тези, вписани в бюлетините, подредени в картотеките, както и изпълнението на други изисквания на наредбата.
(4) При констатирани нарушения контролиращите лица дават препоръки и срокове за отстраняването им, ако не са налице обстоятелства за търсене на дисциплинарна или друга отговорност.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Председателите на районни съдилища до края на месец януари на съответната година изпращат в Министерството на правосъдието списък с имената и образци от подписите на длъжностните лица, които ще подписват свидетелствата за съдимост и справките за съдимост.
(2) При промяна в списъка председателите на районните съдилища уведомяват министъра на правосъдието в тридневен срок от настъпване на обстоятелството и изпращат образци от подписите на новите длъжностни лица, които ще подписват свидетелствата за съдимост и справките за съдимост.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Издаването на свидетелство за съдимост по електронен път не е електронна административна услуга по смисъла на Закона за електронното управление.

Заключителни разпоредби


§ 2. Министърът на правосъдието уведомява Генералния секретариат на Европейската комисия за правомощието по чл. 47, ал. 1 в едномесечен срок от влизане в сила на наредбата.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Тази наредба въвежда разпоредбите на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки (ОВ, L 93 от 7.04.2009 г.) и Решение 2009/316/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) в изпълнение на чл. 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР (ОВ, L 93 от 7.04.2009 г.).


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 77, ал. 4 от Закона за съдебната власт и отменя Наредба № 1 от 2000 г. за организацията и работата на бюрата за съдимост (ДВ, бр. 10 от 2000 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2013 Г.)

§ 26. Наредбата влиза в сила от 15 февруари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 15.07.2014 Г.)

§ 9. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


Приложение № 1 към чл. 8, ал.3

(Предишно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.)

Входящ

номер и

дата на

получаване

 

 

 

БЮЛЕТИН ЗА СЪДИМОСТ

 

 

Пореден номер на бюлетина за лицето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собствено, бащино и фамилно име на осъдения

(изписано на кирилица и на латиница)

Фамилно име,

придобито при

сключване на

граждански брак

 

 

Месторождение

Ден, месец и година
на раждане

ЕГН/ЛНЧ/ЛН

Гражданство

 

 

 

 

Пол на осъденото лице

Вид, №, дата и орган, издал
документа за самоличност

Псевдоним или друго използвано име
на осъденото лице

-

-

-

Собствено, бащино и фамилно име на бащата

 

Собствено, бащино и фамилно име на майката

 

Номер на делото

Дата и номер на съдебния акт

Наименование на съда,
постановил акта

-

-

-

Извършеното престъпление и неговата
квалификация

Код на деянието по Общата таблица на
категориите наказуеми деяния

-

-

Формата на вината

Времето и мястото на извършване на престъплението

-

-

Вид и размер/срок на наложеното наказание

Код на наказанието по Общата таблица на категориите наказания и мерки

-

-

Начален момент на действие на наказанието

Краен момент на действие на наказанието

-

-

Приспадане и зачитане на предварителното задържане по чл. 59, ал. 1 от НК

-

Освобождаване от изтърпяване на наказанието/неналагане на наказание/условно освобождаване с посочване на изпитателния срок

-

Извлечение от влязъл в сила съдебен акт по наказателно дело, което отразява диспозитива

Дата на влизане в сила на съдебния
акт

Дата на съставяне на
бюлетина за съдимост

Вярно извлечение от оригинала!

Съдебен служител:

(име, презиме, фамилия и подпис)

 

Проверил:

(име, презиме, фамилия и подпис)

Дата

Допълнителни сведения - основание, документ, номер и дата

 Подпис
Приложение № 2 към чл. 27, ал. 3

(Предишно Приложение № 5 към чл. 27, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.)

Входящ

номер и

дата на

получаване

 

 

БЮЛЕТИН

за наложено

административно наказание

по чл. 78а НК

 

Пореден номер на бюлетина за лицето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собствено, бащино и фамилно име на осъдения

(изписано на кирилица и на латиница)

Фамилно име,

придобито при

сключване на

граждански брак

 

 

Месторождение

Ден, месец и година
на раждане

ЕГН/ЛНЧ/ЛН

Гражданство

 

 

 

 

Пол на осъденото лице

Вид, №, дата и орган, издал
документа за самоличност

Псевдоним или друго използвано
име на осъденото лице

-

-

-

Собствено, бащино и фамилно име на бащата

 

Собствено, бащино и фамилно име на майката

 

Номер на делото

Дата и номер на съдебния акт

Наименование на съда,
постановил акта

-

-

-

Извършеното престъпление и неговата
квалификация

Код на деянието по Общата таблица на
категориите наказуеми деяния

-

-

Формата на вината

Времето и мястото на извършване на
престъплението

-

-

Вида и размера/срока на наложеното
административно наказание

Код на наказанието по Общата
таблица на категориите наказания и мерки

-

-

Начален момент на действие на
наказанието

Краен момент на действие на наказанието

-

-

Извлечение от влязъл в сила съдебен акт по наказателно дело, което отразява диспозитива

Дата на влизане в сила на съдебния акт

Дата на съставяне на бюлетина за съдимост

Вярно извлечение от оригинала!

Съдебен служител:

(име, презиме, фамилия и подпис)

 

Проверил:

(име, презиме, фамилия и подпис)

Дата

Допълнителни сведения - основание, документ, номер и дата

 Подпис

 

 

 
Приложение № 3 към чл. 35, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.)

                                                                                                         ДО…………………...

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

Пълно име на лицето, за което се иска издаване на свидетелство за съдимост:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

(изписва се на кирилица и на латиница в реда, посочен в документ за самоличност)

Пълно име на заявителя:

………………………………………………………………………………………………..

(в случай че се иска издаване на свидетелство за съдимост за друго лице)

Други имена и/или псевдоним на лицето (имената на лицето, преди да встъпи в брак (ако е настъпила промяна в тях); предходните имена на лицето при извършена промяна на име по реда на Закона за гражданската регистрация, както и други използвани имена на лицето):

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Адрес за кореспонденция:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

ЕГН/ЛН/ЛНЧ на лицето ………………………………………………………….………..

Роден/а на …………………………………………………………………………….…….

(дата, месец и година на раждане)

в гр./с. ……………………………………………………………………………………….

(държава, област, община, град/село, в което лицето е родено)

Гражданство/гражданства:

Пълни имена на родителите на лицето:

1. Имена на бащата:

………………………………………………………………………………………………..

2. Имена на майката:

………………………………………………………………………………………………..

Моля да ми бъде издадено свидетелство за съдимост, което ми е необходимо за:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

(пълно посочване на целта, държава, ако е за чужбина, както и длъжност - за постъпване на работа)

Допълнителни сведения:

0 Съдебна реабилитация

 

0 Амнистия

 

 

Приложения:

Отбележете едно или няколко от посочените.

0 Документ за самоличност на заявителя в оригинал - за справка.

0 Писмено пълномощно в оригинал, когато се изисква свидетелство за съдимост за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра.

0 Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато се изисква свидетелство за съдимост за друго лице, различно от посочените.

0 Доказателства във връзка с постановена реабилитация/амнистия.

0 Документ за платена такса.

0 Документ за платени разходи за пощенски услуги в случай на заявено желание за получаване на свидетелството за съдимост по пощата.

0 Други доказателства:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Заявявам желанието си издаденото свидетелство за съдимост да бъде получено:

0 На място

(подпис на заявителя)

0 Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна препоръчана пощенска пратка, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели

(подпис на заявителя)

0 С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели

(подпис на заявителя)

0 С международна куриерска услуга на адреса, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели

(подпис на заявителя)

 

!

В случай че желаете свидетелството да Ви бъде изпратено чрез лицензиран пощенски оператор, попълнете ЧЕТЛИВО необходимата информация за пощенския плик.

 

АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛ/Address of the recipient

Име/name:

ул. №/str. №

ОБЛАСТ/district:

п.к./Град/postal code/Town:

ДЪРЖАВА/state:

моб. тел./mobile phone:

ЕЛ. ПОЩА/E-MAIL:          

 

 Дата: .....................

 Подпис на заявителя: ..............................

Получил документите

Дата:

Име и фамилия:

Подпис:

 

                                     (печат)Приложение № 4 към чл. 35а, ал. 8

(Ново - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., попр. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., предишно Приложение № 6 към чл. 35а, ал. 8 - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.)


Регистрационен номер: Валидно до:
Registration number: Date of expiry:
 
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
 
Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:
................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
................................................................................................................................................................................................................................................
(name, father's name, surname)
ЕГН: .......................................................................................................................................................................................................................................
Personal number: ...........................................................................................................................................................................................................................
Роден(а):
Date of birth:
 
НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК
 
HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER Art. 78a OF THE CRIMINAL CODE
 
Дата на издаване: (дата)
Date of issue:
Адрес за проверка:
(web адрес) Код за достъп:
Verify at: Access code:
 
Забележка. Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.
Note: The Electronic Conviction Status Sertificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.
Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.
 


Приложение № 5 към чл. 35б, ал. 9

(Ново - ДВ, бр. 18 от 2018 г., предишно Приложение № 7 към чл. 35б, ал. 9 - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.)

Регистрационен номер:                                                           Валидно до:

 

ЕЛЕКТРОННО СЛУЖЕБНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Удостоверява, че лицето:

...............................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН: ......................................................................................................................................

Роден(а):

НЕ Е ОСЪЖДАНО

И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК

 

Дата на издаване: (дата)

Адрес за проверка:

(web адрес)

                                                                                                      Код за достъп:

 


Приложение № 6 към чл. 45, ал. 1

(Предишно Приложение № 2 към чл. 45, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.)

Образец 6.1

МИНИСТЕРСТВО

НА ПРАВОСЪДИЕТО                                         ВАЖИ

ЦЕНТРАЛНО БЮРО                                          ЗА СРОК

ЗА СЪДИМОСТ                                                  ОТ ШЕСТ

ИЛИ                                                                      МЕСЕЦА!

РАЙОНЕН СЪД - ГР. .............

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

Рег. № ...........................................

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО -

ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

ИЛИ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ……………………………………………………………………..

УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ..

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….,

(МП/РС - гр. ...........)

ЧЕ ЛИЦЕТО:

………………………………………………………………….……………………………..

(пълното име на лицето на кирилица)

………………………………………………………………………………………………..

(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ………………………………………………………………………….

РОДЕН(А): …………………………………………………………………………………

(дата и място на раждане)

ГРАЖДАНСТВО/А: ……………………………………………………………………….

 

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

(вписва се, ако е заявено, но при наличие на бюлетин и непосочване на целта се вписва и текстът на изречение второ от чл. 35, ал. 9)

                                СЛУЖИТЕЛ

                                БЮРО СЪДИМОСТ: …………………………………………………

(подпис)

                                                                   ………………………………………………….

                                                                   (име и фамилия)

                                                                   (печат)

 

Образец 6.2

                                                                                                           (когато е за чужбина)

МИНИСТЕРСТВО

НА ПРАВОСЪДИЕТО                           ВАЖИ

ЦЕНТРАЛНО БЮРО                             ЗА СРОК

ЗА СЪДИМОСТ                                     ОТ ШЕСТ

ИЛИ                                                         МЕСЕЦА!

РАЙОНЕН СЪД - ГР. .............

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

Рег. № ...........................................

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО -

ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

ИЛИ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ……………………….

УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ …

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………,

(МП/РС - гр. ..................)

ЧЕ ЛИЦЕТО:

………………………………………………………………………………………………..

(пълното име на лицето на кирилица)

……………………………………………………………………………….………………..

(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ……………………………………………………….…………………

РОДЕН(А): ………………………………………………………………………………….

(дата и място на раждане)

ГРАЖДАНСТВО: …………………………………………………………………………

 

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

(посочват се държавата, целта, а когато е за работа - точната длъжност)

                                       РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО

                                       ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ: ……………………………….……..

                                                                                     (подпис)

                                                                                    ……………………………………….

                                                                                    (име и фамилия)

                                       СЛУЖИТЕЛ

                                       БЮРО СЪДИМОСТ: …………………………………………….

                                                                              (подпис)

                                                                             ……………………………………………

                                                                              (име и фамилия)

                                                                              (печат)

 

Образец 6.3

                                                                                                       (издава се от БС при РС)

РАЙОНЕН СЪД -                                ВАЖИ ЗА

ГР. ......................................                  СРОК ОТ

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ                      ШЕСТ МЕСЕЦА!

Рег. № ................................

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ……………….

УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ …

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………,

(МП/РС - гр. ....................)

ЧЕ ЛИЦЕТО:

………………………………………………….…………………………………………….

(пълното име на лицето на кирилица)

………………………………………………………………………………………………..

(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: …………………………………………………………………………

РОДЕН(А): …………………………………………………………………………………

(дата и място на раждане)

ГРАЖДАНСТВО: ………………………………………………………………………….

 

Е ОСЪЖДАНО

(вписват се осъжданията)

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

(вписва се, ако е заявено)

                                                                РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО

                                                                ЗА СЪДИМОСТ: ………………………………

                                                                                                          (подпис)

                                                                                              ……………………….………

                                                                                                          (име и фамилия)

                                                                СЛУЖИТЕЛ

                                                                БЮРО СЪДИМОСТ: …………….………….….

                                                                                                    (подпис)

                                                                                                    …………………..………..

                                                                                                    (име и фамилия)

                                                                                                    (печат)

 

Образец 6.4

                                                                                                    (издава се от ЦБС при МП)

МИНИСТЕРСТВО

НА ПРАВОСЪДИЕТО                        ВАЖИ ЗА

ЦЕНТРАЛНО БЮРО                          СРОК ОТ

ЗА СЪДИМОСТ                                   ШЕСТ МЕСЕЦА!

Рег. № .............................

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО -

ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ…

………………………………………………………………………………………………..,

(МП/РС - гр. .................)

ЧЕ ЛИЦЕТО:

………………………………………………………………………………………………..

(пълното име на лицето на кирилица)

………………………………………………………………………………………………..

(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ………………………………………………………………………….

РОДЕН(А): ………………………………………………………………………………….

(дата и място на раждане)

ГРАЖДАНСТВО: …………………………………………………………………………..

 

Е ОСЪЖДАНО

(вписват се осъжданията)

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

(вписва се, ако е заявено)

                                                             РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО

                                                             ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ: ……..…………………

                                                                                                                   (подпис)

                                                                                                          ..……………………….

                                                                                                                 (име и фамилия)

                                                             СЛУЖИТЕЛ

                                                             БЮРО СЪДИМОСТ: ………………………

                                                                                                   (подпис)

                                                                                                  ………………………

                                                                                                  (име и фамилия)

                                                                                                  (печат)
Приложение № 7 към чл. 45, ал. 2

(Предишно Приложение № 3 към чл. 45, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.)

Образец 7.1

МИНИСТЕРСТВО

НА ПРАВОСЪДИЕТО                       ВАЖИ

ЦЕНТРАЛНО БЮРО                          ЗА СРОК

ЗА СЪДИМОСТ                                   ОТ ШЕСТ

ИЛИ                                                       МЕСЕЦА!

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ......................

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

Рег. № ..............................................

 

СПРАВКА ЗА СЪДИМОСТ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

ИЛИ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. …………………….

УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ….

 ………………………………………………………………………………………………,

(МП/РС - гр. ......................)

ЧЕ ЛИЦЕТО:

………………………………………………………………………………………………..

(пълното име на лицето на кирилица)

……………………………………………………………………………………………….

(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ………………………………………………………………………….

РОДЕН(А): ………………………………………………………………………………….

(дата и място на раждане)

ГРАЖДАНСТВО/А: ………………………………………………………………….........

 

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩАТА ВАЖИ ЗА ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

                                                                       СЛУЖИТЕЛ

                                                                       БЮРО СЪДИМОСТ: ………………………

                                                                                                             (подпис)

                                                                                                           …………….………….

                                                                                                           (име и фамилия)

                                                                                                           (печат)

 

Образец 7.2

(издава се от МП/РС във връзка

с чл. 33, ал. 5, т. 4 и 5)

МИНИСТЕРСТВО

НА ПРАВОСЪДИЕТО                   ВАЖИ

ЦЕНТРАЛНО БЮРО                      ЗА СРОК

ЗА СЪДИМОСТ                               ОТ ШЕСТ

ИЛИ                                                   МЕСЕЦА!

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ....................

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

Рег. № ...........................................

 

СПРАВКА ЗА СЪДИМОСТ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО -

ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

ИЛИ

РАЙОНЕН СЪД - ГР.        

УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ…....

……………………………………………………………………………………………..…,

 (МП/РС - гр. .................)

ЧЕ ЛИЦЕТО:

…………………………………………………………………………………….…………..

(пълното име на лицето на кирилица)

…………………………………………………………………………………….………….

(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ………………………………………………………………………….

РОДЕН(А): ………………………………………………………………………………….

(дата и място на раждане)

ГРАЖДАНСТВО: …………………………………………………………………………..

 

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩАТА ВАЖИ ЗА ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

                                                            РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО

                                                            ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ: ………………………..

                                                                                                                        (подпис)

                                                                                                          ………………………….

                                                                                                                  (име и фамилия)

                                                           СЛУЖИТЕЛ

                                                           БЮРО СЪДИМОСТ: ……………………..………..

                                                                                                 (подпис)

                                                                                                ……………………….………

                                                                                                 (име и фамилия)

                                                                                                 (печат)

 

Образец 7.3

(издава се от БС при РС)

РАЙОНЕН СЪД -                                   ВАЖИ ЗА

ГР. ......................................                      СРОК ОТ

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ                         ШЕСТ МЕСЕЦА!

Рег. № ................................

 

СПРАВКА ЗА СЪДИМОСТ

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ……………..

УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ....…

………………………………………………………………………………………………..,

(МП/РС - гр. ......................)

ЧЕ ЛИЦЕТО:

………………………………………………………………………………………………..

(пълното име на лицето на кирилица)

………………………………………………………………………………………………..

(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ………………………………………………………………………….

РОДЕН(А): …………………………………………………………………………………

(дата и място на раждане)

ГРАЖДАНСТВО: ………………………………………………………………………….

 

Е ОСЪЖДАНО

(вписват се всички осъждания)

НАСТОЯЩАТА ВАЖИ ЗА ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

                                                                      РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО

                                                                      ЗА СЪДИМОСТ: ………………………….…

                                                                                                               (подпис)

                                                                                                 …………………………...…..

                                                                                                            (име и фамилия)

                                                                    СЛУЖИТЕЛ

                                                                    БЮРО СЪДИМОСТ: ………..…………..…...

                                                                                                         (подпис)

                                                                                                       …………………………..

                                                                                                        (име и фамилия)

                                                                                                        (печат)

 

Образец 7.4

(издава се от ЦБС при МП)

МИНИСТЕРСТВО

НА ПРАВОСЪДИЕТО                        ВАЖИ ЗА

ЦЕНТРАЛНО БЮРО                          СРОК ОТ

ЗА СЪДИМОСТ                                  ШЕСТ МЕСЕЦА!

Рег. № .............................

 

СПРАВКА ЗА СЪДИМОСТ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО -

ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ........

……………………………………………………………………………………………….,

(МП/РС - гр. ....................)

ЧЕ ЛИЦЕТО:

………………………………………………………………………………………………..

(пълното име на лицето на кирилица)

………………………………………………………………………………………………..

(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ………………………………………………………………………….

РОДЕН(А): ………………………………………………………………………………….

(дата и място на раждане)

ГРАЖДАНСТВО: …………………………………………………..……………………...

 

Е ОСЪЖДАНО

(вписват се осъжданията)

НАСТОЯЩАТА ВАЖИ ЗА …………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………….

                                                                РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО

                                                                ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ: …………..…………

                                                                                                                      (подпис)

                                                                                                              ……………………….

                                                                                                                    (име и фамилия)

                                                                СЛУЖИТЕЛ

                                                                БЮРО СЪДИМОСТ: ……………………….……

                                                                                                     (подпис)

                                                                                                     …………………………….

                                                                                                     (име и фамилия)

                                                                                                     (печат)

 

Образец 7.5

(издава се от БС при РС)

РАЙОНЕН СЪД -                                      ВАЖИ ЗА

ГР. ......................................                        СРОК ОТ

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ                           ШЕСТ МЕСЕЦА!

Рег. № ................................

 

СПРАВКА ЗА СЪДИМОСТ

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ………………..

УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ …...

………………………………………………………………………………………………..,

(МП/РС - гр. …………............)

ЧЕ ЛИЦЕТО:

…………………………………………………………………………………………………

(пълното име на лицето на кирилица)

…………………………………………………………………………………………………

(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: …………………………………………………………………….……..

РОДЕН(А): …………………………………………………………………………….…….

(дата и място на раждане)

ГРАЖДАНСТВО: …………………………………………………………………….…….

 

НЕ Е ОСЪЖДАНО

ИМА НАЛОЖЕНО АДМИНИСТРАТИВНО

НАКАЗАНИЕ

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...………

(вписва се наложеното административно наказание по чл. 78а НК)

НАСТОЯЩАТА ВАЖИ ЗА ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

                                                                                  РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО

                                                                                  ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ: ………….

                                                                                                                                  (подпис)

                                                                                                                ……………………

                                                                                                                  (име и фамилия)

                                                                                 СЛУЖИТЕЛ

                                                                                 БЮРО СЪДИМОСТ: …………………

                                                                                                                     (подпис)

                                                                                                                     …………….…….

                                                                                                                    (име и фамилия)

                                                                                                                    (печат)

 

Образец 7.6

(издава се от ЦБС при МП)

МИНИСТЕРСТВО

НА ПРАВОСЪДИЕТО                       ВАЖИ ЗА

ЦЕНТРАЛНО БЮРО                          СРОК ОТ

ЗА СЪДИМОСТ                                   ШЕСТ МЕСЕЦА!

Рег. № .............................

 

СПРАВКА ЗА СЪДИМОСТ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО -

ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ....…

………………………………………………………………………………………….…….,

(МП/РС - гр. ...................)

ЧЕ ЛИЦЕТО:

………………………………………………………………………………………………..

(пълното име на лицето на кирилица)

……………………………………………………………………….……………………….

(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ………………………………………………………………………….

РОДЕН(А): ……………………………………………………………………………….….

(дата и място на раждане)

ГРАЖДАНСТВО: ……………………………………………………………………….….

 

НЕ Е ОСЪЖДАНО

ИМА НАЛОЖЕНО АДМИНИСТРАТИВНО

НАКАЗАНИЕ

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

(вписва се наложеното административно наказание по чл. 78а НК)

НАСТОЯЩАТА ВАЖИ ЗА ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

                                                                 РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО

                                                                 ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ: …………………..…..

                                                                                                                     (подпис)

                                                                                                             ………………..….….

                                                                                                                 (име и фамилия)

                                                                 СЛУЖИТЕЛ

                                                                 БЮРО СЪДИМОСТ: ………………..…………..

                                                                                                      (подпис)

                                                                                                      …………………….…….

                                                                                                      (име и фамилия)

                                                                                                      (печат)Приложение № 8 към чл. 50б, ал. 1 и 2

(Предишно Приложение № 4 към чл. 48, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., предишно Приложение № 4 към чл. 50б, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.)

ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДИМОСТ

a) Информация, отнасяща се до молещата държава членка:
Държава членка: Централен(ни) орган(и): Лице за контакт:
Телефон (с код за страната и града):
Факс (с код за страната и града):
Е-mail:
Пощенски адрес:
Референция на преписката, когато има такава:
б) Информация за самоличността на лицето, свързано с искането (*):
Пълно име (лични имена и всички фамилни имена):
Предишни имена:
Псевдоним и/или друго използвано име, ако има такива:
Пол: M/Ж
Националност:
Дата на раждане (с цифри: дд/мм/гггг):
Място на раждане (град и държава):
Име на бащата:
Име на майката:
Местоживеене или известен адрес:
Идентификационен номер на лицето или вид и номер на документа за самоличност на лицето:
Пръстови отпечатъци:
Друга налична информация за установяване на самоличност:
(*) За да се улесни установяването на самоличността на лицето, се въвежда възможно най-много информация.
в) Цел на искането:
Моля, отбележете подходящата клетка
1) наказателно производство (моля, отбележете от кой орган ще се извършва производството и номера на делото, ако има такъв) ...............
........................................................................
2) искане извън контекста на наказателно производство (моля, отбележете от кой орган ще се извършва производството и номера на делото, ако има такъв)
i) от съдебен орган ....................................................................
ii) от компетентен административен орган....................................................................
iii) от заинтересованото лице за собственото досие за съдимост................................
Лице за контакти при нужда от допълнителна информация:
Име:
Телефон:
Е-mail:
Друга информация (например спешност на искането):

ОТГОВОР НА ИСКАНЕТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДИМОСТ

Информация относно въпросното лице
Моля, отбележете подходящата клетка
Долуподписаният орган потвърждава, че:
няма информация относно присъди в досието за съдимост на въпросното лице;
има информация относно присъди, вписани в досието за съдимост на въпросното лице;
прилага се справка за съдимост;
има друга информация, вписана в досието за съдимост на въпросното лице;
информацията се прилага (по избор);
има информация относно присъди, вписани в досието за съдимост на въпросното лице, но осъждащата държава членка е съобщила, че информацията относно тези присъди може да бъде препредавана единствено и само за целите на наказателното производство; искането за повече информация може да бъде изпратено директно до
........................................................................................................................................;

(моля, посочете осъждащата държава членка)

в съответствие с националното законодателство на замолената държава членка искания за цели, различни от тези на наказателното производство, не могат да бъдат удовлетворени.
Лице за контакти при нужда от допълнителна информация:
Име:
Телефон:
Е-mail:
Друга информация (ограничения върху използването на данни, отнасящи се до искания извън контекста на наказателното производство):
Моля, отбележете броя страници, приложени към формуляра за отговор:
Съставено в
Дата:
Подпис и официален печат (ако има такъв):
Име и длъжност/организация:
Ако е уместно, моля приложете справка за съдимост и изпратете пълния комплект документи на молещата държава членка. Не е необходимо формулярът или справката да се превеждат на езика на молещата държава членка.

ОБЩА ТАБЛИЦА НА КАТЕГОРИИТЕ НАКАЗУЕМИ ДЕЯНИЯ

Параметри
Степен на довършване:
Довършено престъпление С
Опит или приготовление A
Непрехвърлен елемент ?
Степен на участие:
Извършител M
Помагач и подбудител/организатор, член на престъпна група H
Непрехвърлен елемент ?
Освобождаване от наказателна отговорност: Невменяемост или ограничена отговорност S
Рецидив/повторност R
Код Категории и подкатегории наказуеми деяния
0100 00 отворена категория Престъпления под юрисдикцията на международния наказателен съд
0101 00 Геноцид
0102 00 Престъпления против човечеството
0103 00 Военни престъпления
0200 00 Отворена категория Участие в престъпна организация
0201 00 Ръководене на престъпна организация
0202 00 Умишлено участие в престъпната дейност на престъпна организация
0203 00 Умишлено участие в непрестъпната дейност на престъпна организация
0300 00 Отворена категория Тероризъм
0301 00 Ръководене на терористична група
0302 00 Умишлено участие в дейността на терористична група
0303 00 Финансиране на тероризма
0304 00 Публично подбуждане към извършване на терористично действие
0305 00 Набиране или обучаване за извършване на терористични действия
0400 00 Отворена категория Трафик на хора
0401 00 Трафик на хора с цел експлоатация на труд или услуги
0402 00 Трафик на хора с цел експлоатацията им чрез проституция или други форми на сексуална експлоатация
0403 00 Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи или тъкани
0404 00 Трафик на хора с цел робство, практики, сходни на робството, или принудително подчинение
0405 00 Трафик на хора с цел експлоатация на труд или услуги на малолетни и/или непълнолетни
0406 00 Трафик на хора с цел експлоатация на малолетни и/или непълнолетни чрез проституция или други форми на тяхната сексуална експлоатация
0407 00 Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи или тъкани от малолетни и/или непълнолетни
0408 00 Трафик на хора с цел робство, практики, сходни на робството, или принудително подчинение на малолетни и/или непълнолетни
0500 00 Отворена категория Незаконен трафик (1) и други престъпления във връзка с оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества
0501 00 Незаконно производство на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества
0502 00 Незаконен трафик на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества на национално равнище (2)
0503 00 Незаконен износ или внос на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества
0504 00 Незаконно притежаване или използване на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, боеприпаси и взривни вещества
0600 00 Отворена категория Престъпления против околната среда
0601 00 Унищожаване или увреждане на защитени животински и растителни видове
0602 00 Неправомерно изпускане на замърсяващи вещества или йонизираща радиация във въздуха, почвата или водите
0603 00 Престъпления, свързани с отпадъци, включително опасни отпадъци
0604 00 Престъпления, свързани с незаконен трафик (1) на защитени животински и растителни видове или части от тях
0605 00 Неумишлени престъпления, свързани с околната среда
0700 00 Отворена категория Престъпления, свързани с наркотици или прекурсори, и други престъпления срещу общественото здраве
0701 00 Престъпления, свързани с незаконен трафик (3) на наркотични вещества, психотропни вещества и прекурсори, които не са изключително за лична употреба
0702 00 Незаконна употреба на наркотици и тяхното придобиване, притежание, преработване или производство изключително за лична употреба
0703 00 Помагане или подбуждане към незаконна употреба на наркотични или психотропни вещества
0704 00 Преработване или производство на наркотични вещества, които не са предназначени изключително за лична употреба
0800 00 Отворена категория Престъпления против личността
0801 00 Умишлено убийство
0802 00 Квалифицирани случаи на умишлено убийство (4)
0803 00 Неумишлено убийство
0804 00 Неумишлено убийство на новородено от майка му
0805 00 Незаконен аборт
0806 00 Незаконна евтаназия
0807 00 Престъпления, свързани с извършване на самоубийство
0808 00 Насилие, предизвикало смърт
0809 00 Причиняване на тежко телесно увреждане, обезобразяване или инвалидност
0810 00 Неумишлено причиняване на тежко телесно увреждане, обезобразяване или постоянни увреждания
0811 00 Причиняване на леко телесно увреждане
0812 00 Неумишлено причиняване на леко телесно увреждане
0813 00 Излагане на опасност от смърт или тежка телесна повреда
0814 00 Изтезание
0815 00 Неоказване на помощ или грижи
0816 00 Престъпления, свързани с отнемане на телесни органи или тъкани без разрешение или без съгласие
0817 00 Престъпления, свързани с незаконен трафик (3) на човешки органи и тъкани
0818 00 Домашно насилие или заплашване
0900 00 Отворена категория Престъпления против личната свобода, достойнството и други защитени интереси, включително расизъм и ксенофобия
0901 00 Отвличане, отвличане с цел откуп, противозаконно лишаване от свобода
0902 00 Незаконно задържане под стража или лишаване от свобода от орган на властта
0903 00 Вземане на заложници
0904 00 Незаконно отвличане на въздухоплавателни средства или кораби
0905 00 Обида, уронване на доброто име, клевета, неуважение
0906 00 Заплашване
0907 00 Принуда, натиск, преследване, тормоз или посегателство от психологическо или емоционално естество
0908 00 Изнудване чрез заплашване с насилие или друга форма на принуда
0909 00 Квалифицирани случаи на изнудване
0910 00 Незаконно навлизане в частна собственост
0911 00 Посегателство срещу личния живот, различно от незаконно навлизане в частна собственост
0912 00 Престъпления срещу защитата на личните данни
0913 00 Незаконно прехващане на данни или съобщения
0914 00 Дискриминация въз основа на пол, раса, сексуална ориентация, религия или етнически произход
0915 00 Публично подбуждане към расова дискриминация
0916 00 Публично подбуждане към расова омраза
0917 00 Изнудване чрез заплашване за разкриване на позорящи обстоятелства
1000 00 Отворена категория Престъпления срещу половата неприкосновеност
1001 00 Изнасилване
1002 00 Квалифицирани случаи на изнасилване (5), различни от изнасилване на малолетни и/или непълнолетни
1003 00 Сексуално посегателство
1004 00 Сводничество
1005 00 Неприлично излагане
1006 00 Сексуален тормоз
1007 00 Предлагане на сексуални услуги от проституиращо лице
1008 00 Сексуална експлоатация на деца
1009 00 Престъпления, свързани с детска порнография или неприлични изображения на малолетни и/или непълнолетни
1010 00 Изнасилване на малолетно или непълнолетно лице
1011 00 Сексуално насилие над малолетно или непълнолетно лице
1100 00 Отворена категория Престъпления против семейството
1101 00 Незаконни сексуални отношения между близки членове на семейството
1102 00 Многобрачие
1103 00 Неизпълнение на задължение за издръжка
1104 00 Неполагане на грижи или изоставяне на малолетно или непълнолетно лице или на лице в безпомощно състояние
1105 00 Неизпълнение на разпореждане за предаване на малолетно или непълнолетно лице или отнемане на малолетно или непълнолетно лице
1200 00 Отворена категория Престъпления против държавата, обществения ред, правосъдието или лица на публична длъжност
1201 00 Шпионство
1202 00 Измяна
1203 00 Престъпления, свързани с избори и референдуми
1204 00 Опит за покушение срещу живота или здравето на държавния глава
1205 00 Опетняване на държавата, нацията или държавни символи
1206 00 Обида или оказване на съпротива на представител на органите на властта
1207 00 Изнудване, упражняване на принуда, натиск върху представител на органите на властта
1208 00 Насилие или заплаха на представител на органите на властта
1209 00 Престъпления против реда и общественото спокойствие
1210 00 Насилие по време на спортни събития
1211 00 Кражба на публични или административни документи
1212 00 Възпрепятстване или отклоняване на работата на правосъдието, неверни твърдения в хода на наказателно или съдебно производство, лъжесвидетелстване
1213 00 Незаконно представяне като друго лице или представител на властта
1214 00 Бягство от задържане въз основа на законно разпореждане
1300 00 Отворена категория Престъпления против публична собственост или обществени интереси
1301 00 Измама, свързана с обществената и социалната сигурност или семейните добавки
1302 00 Измама, свързана с европейско осигуряване или надбавки
1303 00 Престъпления, свързани с незаконна хазартна игра
1304 00 Възпрепятстване на процедури за възлагане на обществени поръчки
1305 00 Активна или пасивна корупция на държавен служител, лице на публична длъжност или орган на властта
1306 00 Незаконно присвояване, злоупотреба или друго отклоняване на собственост от лице на публична длъжност
1307 00 Злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност
1400 00 Отворена категория Данъчни и митнически престъпления
1401 00 Данъчни престъпления
1402 00 Митнически престъпления
1500 00 Отворена категория Икономически престъпления
1501 00 Банкрут или умишлен банкрут
1502 00 Нарушаване на счетоводни разпоредби, незаконно присвояване, укриване на активи или незаконно увеличаване на задълженията на дружество
1503 00 Нарушаване на правилата за конкуренция
1504 00 Изпиране на пари, придобити чрез престъпление
1505 00 Активна или пасивна корупция в частния сектор
1506 00 Разкриване на тайна или нарушаване на задължение за пазене на тайна
1507 00 Неправомерно предоставяне на вътрешна информация с търговска цел
1600 00 Отворена категория Престъпления против собствеността или свързани с унищожаване или повреждане на вещи
1601 00 Незаконно присвояване
1602 00 Незаконно присвояване или отклоняване на енергия
1603 00 Измама, включително мошеничество
1604 00 Търговия с откраднати вещи
1605 00 Незаконен трафик (6) на предмети на културата, включително антики и произведения на изкуството
1606 00 Умишлено повреждане или унищожаване на имущество
1607 00 Неумишлено повреждане или унищожаване на имущество
1608 00 Саботаж
1609 00 Престъпления против индустриалната или интелектуалната собственост
1610 00 Палеж
1611 00 Причиняване на смърт или телесна повреда вследствие на палеж
1612 00 Предизвикване на горски пожар
1700 00 Отворена категория Кражби
1701 00 Кражба
1702 00 Кражба с незаконно проникване в чужда собственост
1703 00 Кражба с използване на насилие или оръжие, или заплаха за използване на насилие или оръжие срещу лица
1704 00 Квалифицирани случаи на кражба, които не включват използването на насилие или оръжие, или заплаха за използване на насилие или оръжие срещу лица
1800 00 Отворена категория Престъпления срещу информационни системи и други компютърни престъпления
1801 00 Неправомерен достъп до информационни системи
1802 00 Неправомерна намеса в система
1803 00 Неправомерна намеса в данни
1804 00 Производство, притежание, разпространение или трафик на компютърни устройства или данни, даващи възможност за извършване на компютърни престъпления
1900 00 Отворена категория Подправяне на платежни инструменти
1901 00 Изготвяне на неистински или подправяне на парични знаци, включително евро
1902 00 Изготвяне на неистински непарични платежни инструменти
1903 00 Изготвяне на неистински или подправяне на публични ценни книжа
1904 00 Пускане в обращение/използване на неистински или подправени парични знаци, непарични платежни инструменти или публични ценни книжа
1905 00 Притежаване на устройства за изготвяне на неистински или за подправяне на парични знаци или публични ценни книжа
2000 00 Отворена категория Подправяне на документи
2001 00 Подправяне на публичен или административен документ от частно лице
2002 00 Подправяне на документ от длъжностно лице или орган на властта
2003 00 Предоставяне или придобиване на подправен публичен или административен документ; предоставяне или придобиване на подправен документ от длъжностно лице или орган на властта
2004 00 Използване на подправени публични или административни документи
2005 00 Притежаване на устройства за подправяне на публични или административни документи
2006 00 Подправяне на частен документ от частно лице
2100 00 Отворена категория Престъпления против правилата за движение
2101 00 Опасно управление на превозно средство
2102 00 Управление на превозно средство под влиянието на алкохол или наркотични вещества
2103 00 Управление на превозно средство без свидетелство за управление или след лишаване от право за управление на превозно средство
2104 00 Неспиране след пътнотранспортно произшествие
2105 00 Избягване на пътна проверка
2106 00 Престъпления, свързани с движението по пътищата
2200 00 Отворена категория Престъпления срещу трудовото законодателство
2201 00 Незаконно наемане на работа
2202 00 Престъпления, свързани със заплащането на възнаграждение, включително с осигурителните вноски
2203 00 Престъпления, свързани с безопасните и здравословни условия на труд
2204 00 Престъпления, свързани с достъп до или упражняване на професия
2205 00 Престъпления, свързани с работното време и времето за почивка
2300 00 Отворена категория Престъпления срещу миграционното право
2301 00 Неразрешено влизане или пребиваване
2302 00 Улесняване на неразрешено влизане и пребиваване
2400 00 Отворена категория Престъпления против военни задължения
2500 00 Отворена категория Престъпления, свързани с хормонални вещества и други стимулатори на растежа
2501 00 Неразрешен внос, износ или доставяне на хормонални вещества и други стимулатори на растежа
2600 00 Отворена категория Престъпления, свързани с ядрени материали или други опасни радиоактивни вещества
2601 00 Неразрешен внос, износ, доставка или придобиване на ядрени или радиоактивни материали
2700 00 Отворена категория Други престъпления
2701 00 Други умишлени престъпления
2702 00 Други неумишлени престъпления
(1) Освен ако в настоящата категория не е посочено друго, "трафик" означава внос, износ, придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.
(2) За целите на настоящата подкатегория трафикът включва придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.
(3) За целите на настоящата подкатегория трафикът включва внос, износ, придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.
(4) Например особено тежки обстоятелства.
(5) Например изнасилване по особено жесток начин.
(6) Трафикът включва внос, износ, придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.

ОБЩА ТАБЛИЦА НА КАТЕГОРИИТЕ НАКАЗАНИЯ И МЕРКИ

Код Категории и подкатегории наказания и мерки
1000 Отворена категория Лишаване от свобода
1001 Лишаване от свобода
1002 Доживотен затвор
2000 отворена категория Ограничаване на личната свобода
2001 Забрана за посещаване на определени места
2002 Забрана за пътуване в чужбина
2003 Забрана за престой на определени места
2004 Забрана за участие в масови събирания
2005 Забрана за установяване на контакт с определени лица по какъвто и да е начин
2006 Поставяне под електронно наблюдение (1)
2007 Задължение за отчитане в определени часове пред определен орган
2008 Задължение за пребиваване на определено място
2009 Задължение за присъствие в мястото, в което се пребивава, в определено време
2010 Задължение за спазване на наложените от съда пробационни мерки, включително задължението за оставане под надзор
3000 Отворена категория Лишаване от определено право, длъжност или професия
3001 Лишаване от правото да се упражнява определена функция
3002 Лишаване от право/временно отнемане на възможността за заемане или назначаване на обществена длъжност
3003 Лишаване/временно отнемане на правото да гласува или да бъде избирано
3004 Забрана за сключване на договори с публична администрация
3005 Невъзможност за получаване на публични субсидии
3006 Отнемане на свидетелството за управление на превозно средство (2)
3007 Временно отнемане на свидетелството за управление на превозно средство
3008 Забрана за управление на определени превозни средства
3009 Лишаване/временно отнемане на родителски права
3010 Лишаване/временно отнемане на правото да бъде съдебен експерт/свидетел/съдебен заседател
3011 Лишаване/временно отнемане на правото да бъде попечител/настойник (3)
3012 Лишаване/временно отнемане на ордени или звания
3013 Забрана за упражняване на професия, търговска или обществена дейност
3014 Забрана за работа или дейност с непълнолетни или малолетни лица
3015 Задължение за затваряне на предприятие
3016 Забрана за притежаване или носене на оръжия
3017 Отнемане на разрешително за лов/риболов
3018 Забрана за използване на чекове или на разплащателни/кредитни карти
3019 Забрана за държане на животни
3020 Забрана за притежаване или използване на определени предмети, различни от оръжия
3021 Забрана за участие в някои игри/спортове
4000 Отворена категория Забрана за влизане или експулсиране от територията
4001 Забрана за влизане на национална територия
4002 Експулсиране от национална територия
5000 Отворена категория Лични задължения
5001 Подлагане на медицинско лечение или други форми на терапия
5002 Задължение за участие в социално-образователна програма
5003 Задължение за поставяне под грижите/надзора на семейството
5004 Образователни мерки
5005 Социално-правна пробация
5006 Задължение за обучение/работа
5007 Задължение за предоставяне на съдебните органи на определена информация
5008 Задължение за публикуване на съдебното решение
5009 Задължение за поправяне на вредите, причинени от престъплението
6000 Отворена категория Наказания, свързани с личното имущество
6001 Конфискация
6002 Събаряне
6003 Възстановяване
7000 Отворена категория Настаняване в заведение
7001 Настаняване в психиатрично заведение
7002 Настаняване в заведение за лечение на зависими от алкохол и наркотични вещества
7003 Настаняване в образователна институция
8000 Отворена категория Финансови наказания
8001 Глоба
8002 Глоба с определен дневен размер (4)
8003 Глоба в полза на конкретен получател (5)
9000 Отворена категория Трудови наказания
9001 Общественополезен труд или услуги
9002 Общественополезен труд или услуги, придружени от други ограничителни мерки
10000 отворена категория Военни наказания
10001 Лишаване от военно звание (6)
10002 Уволнение от професионална военна служба
10003 Лишаване от свобода във военен затвор
11000 Отворена категория Освобождаване от наказание/отлагане на изпълнението на наказание, предупреждение
12000 Отворена категория Други наказания и мерки
(1) Чрез фиксирани или подвижни средства за наблюдение.
(2) Необходимо е повторно кандидатстване за получаване на ново свидетелство за управление на превозно средство.
(3) Попечител/настойник на лице, което е недееспособно, или на малолетно или непълнолетно лице.
(4) Глоба, изразена дневно.
(5) Например за институция, асоциация, фондация или пострадал.
(6) Понижаване във военен чин.
Параметри (да се уточнят, където е приложимо)
? Наказание
m Мярка
a Отлагане на изпълнението на наказание/мярка
b Частично отлагане на изпълнението на наказание/мярка
c Отлагане на изпълнението на наказание/мярка с налагане на пробационни мерки/мерки за надзор
d Частично отлагане на изпълнението на наказание/мярка с налагане на пробационни мерки/мерки за надзор
e Замяна на наказание/мярка
f Алтернативно наказание/мярка, наложено/а като основно наказание
g Алтернативно наказание/мярка, наложено/а първоначално в случай на неизпълнение на основното наказание
h Прекратяване на временно отлагане/условния характер на наказание/мярка
i Последващо определяне на едно общо наказание
j Прекъсване или отлагане на изпълнението на наказанието/мярката (1)
k Опрощаване на наказанието
l Опрощаване на отложеното/условното наказание
n Край на изтърпяването на наказанието
o Помилване
p Амнистия
q Условно освобождаване (освобождаване на лицето при определени условия преди окончателно изтърпяване на наказанието)
r Реабилитация (със или без заличаване на наказанието от регистрите за съдимост)
s Специално наказание или мярка за малолетни и/или непълнолетни
t Акт, който няма наказателноправен характер (2)
(1) Изпълнението на наказанието не може да се избегне.
(2) Тази характеристика ще се посочва само тогава, когато такава информация се предоставя в отговор на искането, получено от държавата членка, чийто гражданин е съответното лице.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума