навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДРУГИ КНИЖА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

В сила от 01.03.2008 г.
Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 3 Август 2018г., изм. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2019г., доп. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г., отм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2020г., отм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-2 от 18 февруари 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство - ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2020 г., в сила от 25.02.2020 г.
Отменена с Решение № 2266 от 12 февруари 2020 г. по административно дело № 5355 от 2019 г., с изключение на чл. 4 и чл. 9 - ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г.

Чл. 1. С наредбата се определят образците на заповед за изпълнение, на заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

Чл. 2. За издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и чл. 417 ГПК се определят по два вида образци на заповеди - за изпълнение на парично задължение и за изпълнение на задължение за предаване на вещи.


Чл. 3. За издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК се подава писмено заявление по образец съгласно приложение № 1, което съдържа искане за издаване на заповед за изпълнение и за издаване на изпълнителен лист.


Чл. 4. (Отм. с Решение № 3988 от 19.03.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г., нов - ДВ, бр. 99 от 2019 г.) При уважаване на заявлението по чл. 3 съдът издава заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по образец съгласно приложение № 2 (за парично задължение), съответно съгласно приложение № 3 (за предаване на движими вещи).

Чл. 5. За издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК се подава писмено заявление по образец съгласно приложение № 4, което съдържа искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и за издаване на изпълнителен лист, като се представя документ по чл. 417 ГПК.


Чл. 6. При уважаване на заявлението по чл. 5 съдът издава заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК по образец съгласно приложение № 5 (за парично задължение), съответно съгласно приложение № 6 (за предаване на вещ).


Чл. 7. Длъжникът в съответствие с чл. 414 ГПК може да подаде писмено възражение срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея по образец съгласно приложение № 7.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2018 г.) (1) Длъжникът в съответствие с чл. 414а ГПК може да подаде писмено възражение срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея за изпълнение изцяло или частично на задължението, като представи доказателства по чл. 414а, ал. 1 ГПК.
(2) Възражението се подава по образец съгласно приложение № 8.


Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2018 г.) Заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и 417 ГПК и възражението по чл. 414 и чл. 414а ГПК се подават лично, чрез пълномощник или по пощата.


Чл. 9. (Отм. с Решение № 3988 от 19.03.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г., нов - ДВ, бр. 99 от 2019 г.) В съответствие с чл. 625 - 627 ГПК за издаване на Европейска заповед за плащане и другите книжа, свързани с нея, се използват образците, приложени към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за Европейска заповед за плащане.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 425 от Гражданския процесуален кодекс.

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 март 2008 г.


Приложение № 1 към чл. 3

(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2018 г.)


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ
НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
по чл. 410 ГПК
 
1. Съд
Съд: ..............................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ........................................................................................................................................................................................................................
Град: .............................................................. Пощенски код: ....................................................................................................................................
Получено от съда на ............................................................................................................................................................................................................
(попълва се от съда)
Дело № ........................................................................................................................................................................................................................
(попълва се от съда)
 
2. Заявител/кредитор:
Трите имена (наименование на дружеството или организацията):
.................................................................................................................................................................................................................................
ЕГН/ ЛНЧ/ ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: .............................................................................................................................................................................................
Адрес (седалище/адрес на управление): ..........................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
3. Законен представител
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
4. Пълномощник
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
2а. Заявител/кредитор:
Трите имена (наименование на дружеството или организацията):
.................................................................................................................................................................................................................................
ЕГН/ ЛНЧ/ ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: .............................................................................................................................................................................................
Адрес (седалище/адрес на управление): ..........................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
3а. Законен представител:
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
4а. Пълномощник:
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
5. Длъжник:
Трите имена (наименование на дружеството или организацията):
.................................................................................................................................................................................................................................
ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: ............................................................................................................................................................................................................
Адрес (седалище/адрес на управление): ..........................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
6. Законен представител:
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
5а. Длъжник:
Трите имена (наименование на дружеството или организацията):
.................................................................................................................................................................................................................................
ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: ............................................................................................................................................................................................................
Адрес (седалище/адрес на управление): ..........................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
6а. Законен представител
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
7. Основания за компетентността на съда:
а) постоянен адрес (седалище) на длъжника: .................................................................................................................................................................................
б) (отм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г.)
 
8. Длъжникът може да плати присъдената сума:

а) по следната банкова сметка: ..............................................................................................;

б) по следния начин: ...............................................................................................................

 
9. Парично вземане:
а) размер и валута: ............................................................................................................................................................................................................
б) лихва: ..................................... лихва от ............................ г. до ............................. г.
лихва: ..................................... лихва от ............................ г. до ............................. г.
лихва: ..................................... лихва от ............................ г. до изплащане
на вземането
в) за какво е паричното вземане: .............................................................................................................................................................................................
 
10. Предаване на заместими вещи:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(вид, количество и качество)
 
11. Предаване на движима вещ:
а) описание на вещта:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
б) от какво произтича задължението за предаване:
- предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да
върне
- предаването на движима вещ, която е обременена със залог
- предаването на движима вещ, която е прехвърлена от длъжника със задълже-
ние да предаде владението.
 
12. Обстоятелства, от които произтича вземането:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
 
13. Солидарна отговорност: ДА/НЕ
 
14. Допълнителни изявления и допълнителна информация:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
 
Искане:
С настоящото, моля съдът:
- да издаде заповед за изпълнение,
- да издаде изпълнителен лист.
Декларирам, че доколкото ми е известно, предоставената информация е вярна.
 
Приложения:
1) пълномощно (ако заявлението е подадено от пълномощник);
2) документ за внесени държавни такси.
 
Подпис: ..........................
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Заявлението се попълва на пишеща машина или четливо на ръка.
1. Данните за съда са попълнени за всеки отделен съд, а данните за делото се попълват от съда при постъпване на заявлението.
2. Попълват се името/наименованието/фирмата на заявителя/кредитора и пълният адрес/седалището и адресът на управление. Останалите данни (телефон, факс и електронна поща) се попълват по желание на заявителя.
3. Ако заявителят/кредиторът е ненавършил пълнолетие или е поставен под запрещение, се посочват името и пълният адрес на лицето, което го представлява по закон или със съгласието на което той може да извършва и приема правни действия.
4. Ако заявлението се подава чрез пълномощник, данните за неговия адрес, телефон, факс и електронна поща се попълват само ако заявителят/кредиторът желае чрез пълномощника да получава съобщенията от съда.
Ако заявителите/кредиторите са двама, данните за втория се попълват в т. 2а - 4а. Ако заявителите/кредиторите са повече, данните за тях се попълват в т. 14.
5. Попълват се името/наименованието/фирмата на длъжника и пълният адрес/седалището и адресът на управление. Останалите данни (телефон, факс и електронна поща) се попълват, ако са известни на заявителя/кредитора.
6. Ако длъжникът не е навършил пълнолетие или е поставен под запрещение, се посочват името и пълният адрес на лицето, което го представлява по закон или със съгласието на което той може да извършва и приема правни действия.
Ако длъжниците са двама, данните за втория се попълват в т. 5а и 6а. Ако длъжниците са повече, данните за тях се попълват в т. 14.
7. В т. 7 се подчертава основанието за компетентността на съда.
8. Кредиторът посочва банката, IBAN или друг съответен банков код на банковата сметка, по която да му се преведе присъдената сума, или друг подходящ начин за плащане на присъдената сума.
9. Посочва се с цифри и думи размерът на главницата и валутата на дълга.
Посочват се видът и размерът на лихвата и началната дата.
10. Посочват се видът, количеството и качеството на заместимите вещи.
11. Посочва се описанието на движимата вещ. Подчертава се от какво произтича задължението за предаване.
12. Посочват се обстоятелствата, от които произтича вземането.
13. Посочва се дали отговорността на длъжниците е солидарна или разделна.
14. Можете да използвате това поле, ако се нуждаете от повече място за което и да е от полетата по-горе или за предоставяне на допълнителна информация, която ще бъде от полза за съда. Например: ако има няколко ответника, всеки от които е отговорен за част от вземането, Вие може да посочите тук индивидуалните суми, които се дължат от всеки отделен ответник.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ/КРЕДИТОРА

1. Заявлението за издаване на заповед за изпълнение се подава до съответния районен съд по постоянния адрес (седалище) на длъжника.
2. Заявление по този образец се подава лично, чрез пълномощник или по пощата.
3. Съдът разглежда заявлението в разпоредително заседание и издава заповед за изпълнение в тридневен срок, освен когато:
- искането не е направено по настоящия образец и заявителят не отстрани допуснатите нередовности в тридневен срок от съобщението;
- вземането не е парично или за предаване на заместими вещи или на прехвърлена движима вещ, получена със задължението да бъде върната или е обременена със залог, или когато размерът на вземането или цената на вещта е над 25.000 лв. (освен когато законът допуска предявяването на вземане с по-голям размер);
- искането е в противоречие със закона или добрите нрави;
- длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България;
- длъжникът няма обичайно местопребиваване или място на дейност на територията на Република България.


Приложение № 2 към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г.изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., отм. с Решение № 3988 от 19.03.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г., ново - ДВ, бр. 99 от 2019 г.)


ЗАПОВЕД № ...........

за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК

 

гр. ...................... на ........................ г.

                                                                                         (дата)

Районен съд ........................................................................, ………………………………………….

отделение, в проведеното на ……………………………………………………………………… г.

 в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № ........................./.................. г. по описа на

съда за .................................................................................................................................,докладвано от………………………………………………………………….……………..районен съдия, като

разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 ГПК,

 

Р а з п о р е ж д а:

Длъжникът …………………………………………………………………………………………….,

адрес …………………………………………………………………………………………………….

тел.: ......................................, факс ............................, ел. поща ……………………………………...,

представляван от ………………………………………………………………………………………,

и длъжникът …………………………………………………………………………………………..,

адрес …………………………………………………………………………………………………..,

тел.: ........................................., факс ................................, ел. поща ……………………….……….,

представляван от ……………………………………………………………………………………..,

да заплати/заплатят солидарно/разделно на кредитора ……………………………………………,

адрес …………………………………………………………………………………………………..,

тел.: ..................................., факс ............................, ел. поща ………………………..……………..,

представляван от …………………………………………………………………………………….,

кредитора …………………………………………………………………………………………….,

адрес ………………………………………………………………………………………………….,

тел.: ..............................................., факс .........................., ел. поща …………………….………….,

представляван от …………………………………………………………………………………….,

сумата ………………………………………………………………………………………………….

за ……………………………………………………………………………………………………….

с ............................................. лихва от .............................................. г. до ………….………….. г. и

....................................................................... лихва от ………….………………….. г. до изплащане

на вземането, както и сумата …………………………………………………………….…………..

разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства: ………………………………………………….

Присъдената сума може да бъде:

- внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора ……………………………………;

- платена по следния начин: ………………………………………………………………………….

Важна информация за длъжника

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.

2. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, за изпълнение изцяло или частично на задължението Ви. Към това възражение се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя.

3. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила.

4. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.

5. Ако до изтичане на двуседмичния срок не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.

6. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд            ………….. само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 

                                                                                                       Районен съдия: ...........................

                                                                                                                                   (........................)

 Приложение № 3 към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., отм. с Решение № 3988 от 19.03.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 85 от 2019 г., в сила от 29.10.2019 г., ново - ДВ, бр. 99 от 2019 г.)

ЗАПОВЕД № ...........

за изпълнение на задължение за предаване на движими вещи по чл. 410 ГПК

 

гр. ...................... на ........................ г.

                                                                                      (дата)

Районен съд .............................................................., …………………………………….……….

отделение, в проведеното на …………………………………………………………….……...г.

 в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № ............./............. г. по описа на съда за

.................................................................., докладвано от ………………………………..………..

районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 ГПК,

 

Р а з п о р е ж д а:

Длъжникът ………………………………………………………………….……………………..,

адрес ……………………………………………………………………………………………….,

тел.: ........................................., факс ................................., ел. поща .............................................,

представляван от ………………………………………………………………………………….,

и длъжникът ……………………………………………………………………………………….,

адрес ………………………………………………………………………………………………..,

тел.: ........................................., факс ......................................, ел. поща ........................................,

представляван от (6а) ……………………………………………………………………………..,

да предаде/предадат на кредитора ……………………………………………………………….,

адрес ……………………………………………………………………………………………….,

тел.: ............................................, факс ................................, ел. поща .........................................,

представляван от …………………………………………………………………………………,

кредитора ………………………………………………………………………………………….,

адрес ……………………………………………………………………………………………….,

тел.: .........................................., факс ......................................, ел. поща ......................................,

представляван от ………………………………………………………………………………….,

следната вещ ………………………………………………………………………………………,

която ……………………………………………………………………………………………….

с ……………………..лихва от ........................................ г. до ................................................. г.,

както и сумата .............................................................................................. разноски по делото.

Вземането произтича от следните обстоятелства: ……………………………………..………

Присъдената сума може да бъде:

- внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора ……………………………….;

- платена по следния начин: ……………………………………………………………..………

Важна информация за длъжника

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.

2. Да предадете вещта, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или частично задължението си. Към това възражение се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя.

3. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила.

4. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.

5. Ако до изтичане на двуседмичния срок не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.

6. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд ................................................. само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

 

                                                                                        Районен съдия: ..............................

                                                                                                                      (......................)Приложение № 4 към чл. 5

(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2018 г.)


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ
НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
по чл. 417 ГПК
 
1. Съд
Съд: ..............................................................................................................................................................................................................................
Адрес: ........................................................................................................................................................................................................................
Град: ..............................................................Пощенски код: .......................................................................................................................................
Получено от съда на............................................................................................................................................................................................................
(попълва се от съда)
Дело №..............................................................................................................................................................................................................................
(попълва се от съда)
 
2. Заявител/кредитор:
Трите имена (Наименование на дружеството или организацията):
.................................................................................................................................................................................................................................
ЕГН/ ЛНЧ/ ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: .............................................................................................................................................................................................
Адрес (седалище/адрес на управление): ..........................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
3. Законен представител
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
4. Пълномощник
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
2а. Заявител/кредитор:
Трите имена (Наименование на дружеството или организацията):
.................................................................................................................................................................................................................................
ЕГН/ ЛНЧ/ ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: .............................................................................................................................................................................................
Адрес (седалище/адрес на управление): ..........................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
3а. Законен представител:
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
4а. Пълномощник:
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
5. Длъжник:
Трите имена (наименование на дружеството или организацията): ...............................................................................................................................................................
ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: ............................................................................................................................................................................................................
Адрес (седалище/адрес на управление): ..........................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
6. Законен представител:
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
5а. Длъжник:
Трите имена (наименование на дружеството или организацията):
.................................................................................................................................................................................................................................
ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: ............................................................................................................................................................................................................
Адрес (седалище/адрес на управление): ..........................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
6а. Законен представител
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................... Факс: .............................................................................................................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
7. Основания за компетентността на съда: (моля уточнете):
а) постоянен адрес (седалище) на длъжника: .................................................................................................................................................................................
б) (отм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г.)
 
8. Длъжникът може да плати присъдената сума:

а) по следната банкова сметка: ...............................................................................................;

б) по следния начин: ................................................................................................................

 
9. Парично вземане:
а) размер и валута: ............................................................................................................................................................................................................
б) лихва: ..................................... лихва от ............................ г. до ............................. г.
лихва: ..................................... лихва от ............................ г. до ............................. г.
лихва: ..................................... лихва от ............................ г. до изплащане
на вземането
в) за какво е паричното вземане: .............................................................................................................................................................................................
 
10. Предаване на заместими вещи:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(вид, количество и качество)
 
11. Предаване на движима вещ / имот:
а) описание на вещта / имота:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
б) от какво произтича задължението за предаване:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
12. Документ, от който произтича вземането:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
13. Солидарна отговорност: ДА/НЕ
 
14. Допълнителни изявления и допълнителна информация:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
 
Искане:
С настоящото, моля съдът:
- да издаде заповед за незабавно изпълнение,
- да издаде изпълнителен лист.
Декларирам, че доколкото ми е известно, предоставената информация е вярна.
 
Приложения:
1) пълномощно (ако заявлението е подадено от пълномощник);
2) документ по чл. 417, от който произтича вземането, в оригинал и копие за прилагане към заповедта за изпълнение;
3) документ за внесени държавни такси.
 
Подпис: ..........................
 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Заявлението се попълва на пишеща машина или четливо на ръка.
1. Данните за съда са попълнени за всеки отделен съд, а данните за делото се попълват от съда при постъпване на заявлението.
2. Попълват се името/наименованието/фирмата на заявителя/кредитора и пълният адрес/седалището и адресът на управление. Останалите данни (телефон, факс и електронна поща) се попълват по желание на заявителя.
3. Ако заявителят/кредиторът е ненавършил пълнолетие или е поставен под запрещение, се посочва името и пълният адрес на лицето, което го представлява по закон или със съгласието на което той може да извършва и приема правни действия.
4. Ако заявлението се подава чрез пълномощник, данните за неговия адрес, телефон, факс и електронна поща се попълват само ако заявителят/кредиторът желае чрез пълномощника да получава съобщенията от съда.
Ако заявителите/кредиторите са двама, данните за втория се попълват в т. 2а - 4а. Ако заявителите/кредиторите са повече, данните за тях се попълват в т. 14.
5. Попълват се името/наименованието/фирмата на длъжника и пълният адрес/седалището и адресът на управление. Останалите данни (телефон, факс и електронна поща) се попълват, ако са известни на заявителя/кредитора.
6. Ако длъжникът не е навършил пълнолетие или е поставен под запрещение, се посочват името и пълният адрес на лицето, което го представлява по закон или със съгласието на което той може да извършва и приема правни действия.
Ако длъжниците са двама, данните за втория се попълват в т. 5а и 6а. Ако длъжниците са повече, данните за тях се попълват в т. 14.
7. В т. 7 се подчертава основанието за компетентността на съда.
8. Кредиторът посочва банката, IBAN или друг съответен банков код на банковата сметка, по която да му се преведе присъдената сума, или друг подходящ начин за плащане на присъдената сума.
9. Посочва се с цифри и думи размерът на главницата и валутата на дълга. Посочват се видът и размерът на лихвата и началната дата.
10. Посочват се видът, количеството и качеството на заместимите вещи.
11. Посочва се описанието на движимата вещ. Описва се от какво произтича задължението за предаване.
12. Посочва се документът по чл. 417 ГПК, който удостоверява вземането, както и другите обстоятелства, от които то произтича (когато по преценка на заявителя/кредитора е необходимо посочването им).
13. Посочва се дали отговорността на длъжниците е солидарна или разделна.
14. Можете да използвате това поле, ако се нуждаете от повече място за което и да е от полетата по-горе или за предоставяне на допълнителна информация, която ще бъде от полза за съда. Например: ако има няколко ответника, всеки от който е отговорен за част от вземането, Вие може да посочите тук индивидуалните суми, които се дължат от всеки отделен ответник.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ/КРЕДИТОРА

1. Заявлението за издаване на заповед за изпълнение се подава до съответния районен съд по постоянния адрес(седалище) на длъжника.
2. Заявление по този образец се подава лично, чрез пълномощник или по пощата.
3. Съдът разглежда заявлението в разпоредително заседание и издава заповед за изпълнение в тридневен срок, освен когато:
- искането не е направено по настоящия образец и заявителят не отстрани допуснатите нередовности в тридневен срок от съобщението;
- представеният документ не е редовен от външна страна или не удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника;
- когато според представения документ изискуемостта на вземането е в зависимост от изпълнение на насрещно задължение или от настъпването на друго обстоятелство, но изпълнението на задължението или настъпването на обстоятелството не е удостоверено с официален или с изходящ от длъжника документ;
- искането е в противоречие със закона или добрите нрави;
- длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България;
- длъжникът няма обичайно местопребиваване или място на дейност на територията на Република България.
4. Заповедта за изпълнение и издаденият изпълнителен лист се оставят в канцеларията на съда на разположение на заявителя/кредитора. Заповедта за незабавно изпълнение се връчва на длъжника от съдебен изпълнител, пред който е предявен издаденият изпълнителен лист.


Приложение № 5 към чл. 6

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

ЗАПОВЕД № ................
за изпълнение на парично задължение
въз основа на документ
по чл. 417 ГПК
гр. ...................... на ........................ г.

(дата)

 
Районен съд ..........................., ............. отделение, в проведеното на ................. г. в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № ............../......... г., по описа на
съда за ............................., докладвано от ...................................................................................................................................................................
районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за не-
забавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 ГПК и след като прецени, че са на-
лице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 ГПК
 
Р а з п о р е ж д а:
 
Длъжникът ..................................................................................................................... ,
адрес ............................................................................................................................... ,
тел.: ..........................., факс ...................................., ел. поща ...................................... ,
представляван от ........................................................................................................... ,
и длъжникът .................................................................................................................. ,
адрес ............................................................................................................................... ,
тел.: ..........................., факс ...................................., ел. поща ...................................... ,
представляван от ........................................................................................................... ,
да заплати/заплатят солидарно/разделно на кредитора ........................................................................................................................................................................
адрес ............................................................................................................................... ,
тел.: ..........................., факс ...................................., ел. поща ...................................... ,
представляван от ........................................................................................................... ,
кредитора ....................................................................................................................... ,
адрес ............................................................................................................................... ,
тел.: ..........................., факс ...................................., ел. поща ...................................... ,
представляван от ........................................................................................................... ,
сумата..............................................................................................................................................................................................................................
за.................................................................................................................................................................................................................................
с ................................................ лихва от ...................................... г. до ..................... г.
и ................................................ лихва от ...................................... г. до изплащане на вземането, както и сумата ............................... разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: ...........................................................................................................................................................................

Присъдената сума може да бъде:

- внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора ..........................................;

- платена по следния начин: ....................................................................................................

 
Важна информация за длъжника
 
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.

2. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или частично задължението си. Към това възражение се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя.

3. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
4. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
5. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
6. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението и без да е необходимо обезпечение, ако в срока за възражение представите писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
7. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
8. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд ...................... в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
9. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд ............................................. само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
 
Районен съдия: ................................
(...................)
 


Приложение № 6 към чл. 6

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

ЗАПОВЕД № ................
за изпълнение на задължение за предаване
на вещи въз основа на документ
по чл. 417 ГПК
гр. ...................... на ........................ г.

(дата)

 
Районен съд ..........................., ............. отделение, в проведеното на ................. г. в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № ............../......... г., по описа на
съда за ............................., докладвано от ...................................................................................................................................................................
районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за не-
забавно изпълнение по реда на чл. 417 и 418 ГПК и след като прецени, че са на-
лице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 ГПК
 
Р а з п о р е ж д а:
 
Длъжникът ..................................................................................................................... ,
адрес ............................................................................................................................... ,
тел.: ..........................., факс ...................................., ел. поща ...................................... ,
представляван от ........................................................................................................... ,
и длъжникът .................................................................................................................. ,
адрес ............................................................................................................................... ,
тел.: ..........................., факс ...................................., ел. поща ...................................... ,
представляван от ........................................................................................................... ,

да предаде/предадат на кредитора ................................................................................;

адрес ............................................................................................................................... ,
тел.: ..........................., факс ...................................., ел. поща ...................................... ,
представляван от ........................................................................................................... ,
кредитора ....................................................................................................................... ,
адрес ............................................................................................................................... ,
тел.: ..........................., факс ...................................., ел. поща ...................................... ,
представляван от ........................................................................................................... ,
следната вещ .................................................................................................................. ,
която ............................................................................................................................... ,
както и сумата ..................................... разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: ...........................................................................................................................................................................

Присъдената сума може да бъде:

- внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора .........................................;

- платена по следния начин: ..................................................................................................
 
Важна информация за длъжника
 
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.

2. Да предадете вещта, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или частично задължението си. Към това възражение се прилагат доказателства за изпълнението на задължението с препис за заявителя.

3. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.
4. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.
5. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.
6. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението и без да е необходимо обезпечение, ако в срока за възражение представите писмени доказателства, че не дължите изпълнение.
7. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.
8. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд ........................... в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.
9. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд ............................................. само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.
 
Районен съдия: ................................
(...................)
 


Приложение № 7 към чл. 7

(Доп. - ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

До Районен съд ..................................................................................................................................................................................................................
Гр. .........................................................................................................................................................................................................................
Адрес: .........................................................................................................................................................................................................................
 
ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 414 ГПК 
 
Длъжник (трите имена, наименование на дружеството или организацията): ......................................................................................................................................................
ЕИК/Код по БУЛСТАТ: ............................................................................................................................................................................................................
Адрес (седалище/адрес на управление): ..........................................................................................................................................................................................
Телефон ................................................................., факс ............................................... ,
електронна поща...............................................................................................................................................................................................................
Представляван от законен представител:
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон ................................................................., факс ............................................... ,
електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
Пълномощник:
Трите имена: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон ................................................................., факс ............................................... ,
електронна поща: ...............................................................................................................................................................................................................
 
На основание чл. 414 ГПК

По ч.гр.д. № ....................... г.

Господин/Госпожо Съдия,

Не дължа изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.

.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
 
Гр. .................................,
С уважение: ..........................................................................................
дата ................................ (подпис)
   
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

1. Обосноваване на възражението не се изисква, затова не е необходимо попълването на никакви данни.
2. Възражението се подава или изпраща в съда, подписано от длъжника.
3. По желание може да бъдат посочени причини, поради които се оспорва вземането.
4. Когато част от задължението се признава, това се посочва изрично


Приложение № 8 към чл. 7а

(Ново - ДВ, бр. 64 от 2018 г.)

                                                                                     До Районен съд ....................

                                                                                     Гр. ......................................

                                                                                     Адрес: ................................

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ

по чл. 414а ГПК при изпълнение в срока за доброволно изпълнение

 

Длъжник (трите имена, наименование на дружеството или организацията):

.......................................................................................................................................................,

ЕИК/код по БУЛСТАТ: ..............................................................................................................

Адрес (седалище/адрес на управление): ........................................................................................................................................................

Телефон ............................................................, факс .................................................................,

електронна поща ...........................................................

Представляван от законен представител:

Трите имена:..................................................................................................................................

Телефон ............................................................, факс .................................................................,

електронна поща:..........................................................

Пълномощник:

Трите имена: .................................................................................................................................

Телефон ............................................................, факс .................................................................,

електронна поща: .........................................................................................................................

На основание чл. 414а ГПК

По ч.гр.д. № ....................... г.

 

Господин/Госпожо Съдия,

Изпълнил съм изцяло/частично задължението си по заповедта за изпълнение в двуседмичния срок от връчването и.

Като доказателства прилагам следните документи:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Не съм дал повод за предявяване на вземането, поради което не дължа разноски за производството. Възражението ми произтича от следните обстоятелства:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Като доказателства прилагам следните документи:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(грешното се зачертава)

 

 Гр. .................,

дата ................

(подпис)

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

 

1. Това възражение трябва да бъде обосновано. Към него се прилагат доказателства за изпълнението на задължението, както и заверени преписи от настоящото възражение и приложените доказателства за заявителя.

2. Ако с поведението си не сте дали повод за предявяване на вземането, можете да възразите, че не дължите разноски за производството. Това възражение също трябва да бъде обосновано.

3. Възражението се подава или изпраща в съда, подписано от длъжника.

4. Когато само част от задължението се признава, това се посочва изрично.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума