навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)

В сила от 16.10.2007 г.
Приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Май 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Такси за издаване на разрешения


Чл. 1. За издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битова употреба с отклонения от изискванията се събира такса 95 лв.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на разрешение за непосочване на съставка на козметичен продукт се събира такса 125 лв.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г.) (1) За извършване на експертна оценка на документите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоциди се заплащат такси, както следва:
1. за оценка на пълнотата на данните в документите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид по чл. 17б, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) - 1550 лв.;
2. за оценка на риска за човека, животните и околната среда по данните в документите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид по чл. 17б, ал. 1 ЗЗВВХВС - 6900 лв.;
3. за оценка на пълнотата на данните в документите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид въз основа на установена рамкова формулация по чл. 17о, ал. 10 ЗЗВВХВС - 170 лв.;
4. за оценка на риска за човека, животните и околната среда по данните в документите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид по чл. 17о, ал. 10 ЗЗВВХВС - 620 лв.
(2) За промяна на разрешение за пускане на пазара на биоцид по чл. 17и, ал. 7 ЗЗВВХВС се заплащат такси, както следва:
1. за промяна в търговската регистрация на лицето, което пуска на пазара биоцида - 20 лв.;
2. за промяна на опаковката на биоцида - 35 лв.;
3. за промяна на областта на приложение и/или на начина на употреба на биоцида - 1030 лв.
(3) За подновяване на разрешението за пускане на пазара на биоцид по чл. 17к, ал. 9 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 4050 лв.
(4) За издаване на временно разрешение по чл. 18в, ал. 1 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 8330 лв.
(5) За издаване на ново разрешение по чл. 18в, ал. 8 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 1050 лв.
(6) За издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид, разрешен в държава - членка на Европейския съюз, чрез взаимно признаване на разрешението по чл. 19г, ал. 6 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 2850 лв.
(7) За издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид по чл. 19о ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 920 лв.
(8) За издаване на временно разрешение по чл. 30, ал. 5 ЗЗВВХВС на биоцид, който не отговаря на изискванията на глава четвърта ЗЗВВХВС, се заплаща такса в размер 1890 лв.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За издаване на разрешение за облъчване с йонизиращи лъчения на определен вид храна се събира такса 149 лв.


Чл. 5. За издаване на разрешение за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или азбестсъдържащи материали от сграда, конструкция, предприятие или кораб се събира такса 125 лв.


Чл. 6. За издаване на разрешение за пренасяне на тленни останки извън страната се събира такса 13 лв.

Раздел II.
Такси за издаване на сертификати


Чл. 7. За издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на населението се събира такса за всеки продукт (артикул) по 63 лв.


Чл. 8. За издаване на сертификат за минерална вода се събира такса 63 лв.


Чл. 9. За издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб се събира такса, както следва:
1. до 1000 бруто регистър тона - 230 лв.;
2. от 1001 до 3000 бруто регистър тона - 290 лв.;
3. от 3001 до 10 000 бруто регистър тона - 330 лв.;
4. над 10 000 бруто регистър тона - 370 лв.


Чл. 10. За издаване на международен сертификат за имунизации, за прилагане на профилактично средство или за имунизационно състояние за чужбина се събира такса 33 лв.

Раздел III.
Такси за издаване на удостоверения


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на лице, което практикува неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се събира такса 100 лв.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина се събира такса 367 лв., а за пререгистрация - 227 лв.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения се събира такса 1125 лв.


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)


Чл. 15. За издаване на удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейност за изпитване качеството на медицинска радиологична апаратура, се събира такса 85 лв.


Чл. 16. За издаване на удостоверение за съответствието на обработката на натурални и изворни води, предназначени за питейни цели, се събира такса 63 лв.


Чл. 17. За издаване на удостоверение за съответствието във връзка с регистриране на географско указание за бутилирана натурална минерална вода се събира такса 63 лв.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г.) (1) За издаване на удостоверение за пускане на пазара на биоцид с нисък риск се заплащат такси, както следва:
1. за оценка на пълнотата на данните в документите за издаване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск по чл. 17д, ал. 12 ЗЗВВХВС - 510 лв.;
2. за оценка на риска за човека, животните и околната среда по данните в документите за издаване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск по чл. 17д, ал. 12 ЗЗВВХВС - 3450 лв.;
3. за оценка на пълнотата на данните в документите за издаване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск въз основа на установена рамкова формулация по чл. 17о, ал. 10 ЗЗВВХВС - 130 лв.;
4. за оценка на риска за човека, животните и околната среда по данните в документите за издаване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск въз основа на установена рамкова формулация по чл. 17о, ал. 10 ЗЗВВХВС - 500 лв.
(2) За промяна на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск по чл. 17и, ал. 7 ЗЗВВХВС се заплащат такси, както следва:
1. за промяна в търговската регистрация на лицето, което пуска на пазара биоцида с нисък риск - 20 лв.;
2. за промяна на опаковката на биоцида с нисък риск - 35 лв.;
3. за промяна на областта на приложение и/или на начина на употреба на биоцида с нисък риск - 1030 лв.
(3) За подновяване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск по чл. 17к, ал. 10 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 2050 лв.
(4) За издаване на временно удостоверение за регистрация по чл. 18в, ал. 1 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 3880 лв.
(5) За издаване на ново удостоверение за регистрация по чл. 18в, ал. 8 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 500 лв.
(6) За издаване на удостоверение за регистрация на биоцид с нисък риск, регистриран в държава - членка на Европейския съюз, чрез взаимно признаване на регистрацията по чл. 19ж, ал. 5 ЗЗВВХВС се заплаща такса в размер 1740 лв.


Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на удостоверение за регистрация и вписване в регионалния регистър на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се събира такса в размер 30 лв.

Раздел IV.
Такси за издаване на заключения


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания се събира държавна такса, както следва:
1. при регистрация на лечебно заведение или при промяна на дейностите на лечебното заведение - 92 лв.;
2. при издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност или при промяна на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението - 134 лв.


Чл. 19. За издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за производство или търговия на едро с лекарствени продукти, се събира такса 123 лв.


Чл. 20. За издаване на хигиенно заключение за аптека се събира такса 93 лв.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За издаване на хигиенно заключение за дрогерия се събира такса 63 лв.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се събира такса в размер 123 лв.

Раздел V.
Такси за издаване на становища


Чл. 22. За издаване на становище за държавна приемателна комисия се събира такса 63 лв.


Чл. 23. За издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект се събира такса 65 лв.


Чл. 24. За издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове се събира такса 55 лв.


Чл. 25. За издаване на становище за държавна приемателна комисия за обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:
1. при първа степен на сложност - 150 лв.;
2. при втора степен на сложност - 130 лв.;
3. при трета степен на сложност - 110 лв.


Чл. 26. За издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:
1. при първа степен на сложност - 100 лв.;
2. при втора степен на сложност - 80 лв.;
3. при трета степен на сложност - 60 лв.


Чл. 27. За издаване на становище за възстановяване дейността на обект с източници на йонизиращо лъчение, спрян временно от експлоатация, се събира такса, както следва:
1. при първа степен на сложност - 150 лв. на обект;
2. при втора степен на сложност - 130 лв. на обект;
3. при трета степен на сложност - 100 лв. на обект.


Чл. 28. За издаване на становище за класифициране на отпадъци се събира такса 43 лв.


Чл. 29. За издаване на становище за унищожаване на лекарства се събира такса 33 лв.

Раздел V.
"а" Такси за извършване на лабораторни анализи и дейности (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, Националният център по обществено здраве и анализи събира такси съгласно приложение № 1.


Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, Националният център по заразни и паразитни болести събира такси съгласно приложение № 2.


Чл. 29в. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, Националният център по радиобиология и радиационна защита събира такси съгласно приложение № 3.


Чл. 29г. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, регионалните здравни инспекции събират такси съгласно приложение № 4.


Чл. 29д. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) (1) В случаите, когато има направени транспортни и командировъчни разходи, те се заплащат допълнително.
(2) При извършване на лабораторна дейност не се заплащат такси за лабораторни изследвания на проби, взети от държавните здравни инспектори и необходими за нуждите на официалния контрол, с изключение на проби, взети при констатиране на несъответствия.

Раздел VI.
Други такси


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)


Чл. 34. За издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение се събира такса 44 лв.


Чл. 35. За издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ по тарифата се събира такса 6 лв.


Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2010 г., в сила от 25.05.2010 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2012 г.)


Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г.) За включване на активно вещество в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 или 3 ЗЗВВХВС се събират такси, както следва:
1. за оценка на пълнотата на внесените документи за включване на активно вещество в списъците по чл. 14, ал. 4, т. 1, 2 или 3 ЗЗВВХВС - 22 150 лв.;
2. за изготвяне на оценка на досиетата на активни вещества по чл. 18, ал. 5 ЗЗВВХВС - 53 000 лв.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2010 г., в сила от 25.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г.) Тарифата се приема на основание чл. 46 от Закона за здравето, чл. 19щ от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и чл. 36в от Закона за храните.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 18 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 25.05.2010 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 28.12.2010 Г.)

§ 5. За заявления за издаване на разрешения за пускане на пазара на биоцид по чл. 19о ЗЗВВХВС, по които са събрани такси преди влизане в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2011 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 10 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)

§ 11. За заявления за издаване на разрешения за облъчване с йонизиращи лъчения на определен вид храна и за издаване на удостоверения за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения, по които са събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2012 Г.)

§ 11. За заявления за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически или юридически лица, по които са събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.


§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 29а

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)


Такси, събирани от Националния център по обществено здраве и анализи, поискани от физически или юридически лица
Код Дейност Такса
    (в лв.)
01 Лабораторни изследвания, измервания, анализи и експертизи
01.01 Общоупотребими предмети и продукти
01.01.01 Външен вид, цвят и мирис 20,00
01.01.02 рН 21,00
01.01.03 Вода и летливи вещества или сухо вещество 41,00
01.01.04 Емулсионна стабилност 23,00
01.01.05 Термостабилност 23,00
01.01.06 Тип на емулсията 20,00
01.01.07 Свободни алкалии 44,00
01.01.08 Свободни мастни киселини 44,00
01.01.09 Абразиви в пасти за зъби (калциев карбонат) 42,00
01.01.10 Абразиви в пасти за зъби (неразтворими в етанол) 44,00
01.01.11 Натриев бикарбонат 41,00
01.01.12 Цинков цитрат 94,00
01.01.13 Калциев или алуминиев лактат 66,00
01.01.14 Пероксидно число 68,00
01.01.15 Общо съдържание на повърхностно активни вещества (ПАВ) 91,00
01.01.16 ПАВ-аниони 59,00
01.01.17 ПАВ-катиони 68,00
01.01.18 Консерванти 109,00
01.01.19 Формалдехид 84,00
01.01.20 Мастни киселини 113,00
01.01.21 Тиогликолова киселина 52,00
01.01.22 Водороден пероксид 52,00
01.01.23 Амоняк 65,00
01.01.24 Окислителни багрила 129,00
01.01.25 Ултравиолетови филтри, за един филтър 118,00
01.01.26 Определяне на ултравиолетова защита на козметични продукти 480,00
01.01.27 Флуор с газова хроматография 118,00
01.01.28 Метилов алкохол с газова хроматография 119,00
01.01.29 Фосфати 66,00
01.01.30 Карбонати 41,00
01.01.31 Силикати 50,00
01.01.32 Активен кислород 60,00
01.01.33 Пенообразуваща способност 30,00
01.01.34 Миещ ефект на препарати за измиване на съдове 72,00
01.01.35 Натриев хлорид 44,00
01.01.36 Неосапунени и неосапуняеми вещества 107,00
01.01.37 Температура на прокапване на козметични продукти 37,00
01.01.38 Киселинно число 56,00
01.01.39 Относително тегло 23,00
01.01.40 Коефициент на пречупване 18,00
01.01.41 Определяне на пепелно съдържание 41,00
01.01.42 Време за изсъхване на лак за нокти 23,00
01.01.43 Идентичност за витамини-витамин А 35,00
01.01.44 Идентичност за витамини-витамин Е 42,00
01.01.45 Идентичност за витамини-витамин С 50,00
01.01.46 Идентичност за растителни екстракти 42,00
01.01.47 Идентичност на пантенол (аминокиселини) 25,00
01.01.48 Компактност за пудри 24,00
01.01.49 Определяне на етилов алкохол с газова хроматография 118,00
01.01.50 Определяне на прозрачност 17,00
01.01.51 Устойчивост на аромата 17,00
01.01.52 Определяне на обща алкалност 52,00
01.01.53 Определяне на етилов алкохол с дестилация в тоалетни води, лосиони, парфюми (пикнометрично) 52,00
01.02 Хигиена на атмосферния въздух
01.02.01 Определяне на азотен диоксид 61,00
01.02.02 Определяне на серен диоксид 62,00
01.02.03 Определяне на сероводород 68,00
01.02.04 Определяне на фини прахови частици РМ 10 и РМ 2,5 95,00
01.03 Детско и училищно здравеопазване
01.03.01 Диагностика на психичното развитие на дете в кърмаческа, ранна или предучилищна възраст, за едно дете 36,00
01.03.02 Комплексна хигиенна оценка на училище 720,00
01.03.03 Консултации по проблеми на развитието и поведението при деца от 0 до 18 години, за едно дете 35,00
01.03.04 Диагностика на учебен стрес и стратегии за профилактиката му, за едно дете 18,00
01.04 Микробиология на храните
  Микробиологични изследвания на храни
01.04.01 Подготовка на проба за микробиологичен анализ-ISO 6887-1-5 13,00
01.04.02 Общ брой на мезофилните аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми-ISO 4833 17,00
01.04.03 Коли-форми-най-вероятен брой-ISO 4831 17,00
01.04.04 Коли-форми-общ брой-ISO 4832 19,00
01.04.05 Ентеробактериацее-метод на най-вероятния брой (Enterobacteriaceae- MPNметод)- ISO 21528-1 30,00
01.04.06 Ентеробактериацее-директен метод (Enterobacteriaceae- cfu/gметод)- ISO 21528-2 30,00
01.04.07 Ешерихия коли-презумптивни Escherichia coli-презумптивни-ISO 7251 21,00
01.04.08 Ешерихия коли- Escherichia coli бета- глюкуронидазо - положителни- мембранен метод - ISO 16649-1 42,00
01.04.09 Ешерихия коли- Escherichia coli бета -глюкуронидазо- положителни- директен метод-ISO 16649-1 20,00
01.04.10 Ешерихия коли- Escherichia coli бета-глюкуронидазо-положителни-метод на най-вероятния брой-ISO/TS 16649-3 32,00
01.04.11 Протеус Proteus-БДС 12334-86 25,00
01.04.12 Псеудомонас Pseudomonas- ISO 13720 25,00
01.04.13 Салмонела Salmonella- изолиране-ISO 6579 38,00
01.04.14 Салмонела Salmonella- идентификация-ISO 6579 41,00
01.04.15 Ентеробактер саказакии Enterobacter sakazakii ISO/TS 22964 39,00
01.04.16 Листерия моноцитогенес-арбитражен метод L.monocytogenes-арбитражен метод-ISO 11290-1 51,00
01.04.17 Листерия моноцитогенес-директен метод L.monocytogenes-директен метод-ISO 11290-2 37,00
01.04.18 Коагулазоположителни стафилококи (S.aureus)- директен метод 1-ISO 6888-1 25,00
01.04.19 Коагулазоположителни стафилококи (S.aureus)- директен метод 2-ISO 6888-2 22,00
01.04.20 Коагулазоположителни стафилококи (S.aureus)- метод 3 на най-вероятния брой-ISO 6888-3 27,00
01.04.21 Сулфитредуциращи клостридии-ISO 15213 18,00
01.04.22 Клостридиум перфрингенс Clostridium perfringens-ISO 7937 25,00
01.04.23 Бацилус цереус Bacillus cereus-презумптивни-ISO 7932 19,00
01.04.24 Психротрофни микроорганизми-ISO 17410 17,00
01.04.25 Протеолитични микроорганизми-БДС 1670-82 18,00
01.04.26 Липолитични микроорганизми-БДС 1670-82 18,00
01.04.27 Плесени-БДС ISO 21527-1,2 18,00
01.04.28 Дрожди-БДС ISO 21527-1,2 18,00
01.04.29 Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми (в стерилни продукти)-БДС 1035; БДС 6916 20,00
01.04.30 Мезофилни анаеробни микроорганизми (в стерилни продукти)-БДС 1035; БДС 6916 27,00
01.04.31 Термофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми (в стерилни продукти)-БДС 1035; БДС 6916 20,00
01.04.32 Термофилни анаеробни микроорганизми (в стерилни продукти)-БДС 1035; БДС 6916 27,00
01.04.33 Общ брой на млечнокиселите микроорганизми (лактобацили и стрептококи) по McCrady-БДС 10945 55,00
01.04.34 Млечнокисели микроорганизми (лактобацили и стрептококи)-ISO 7889 59,00
01.04.35 Млечнокисели микроорганизми-идентификация-ISO 9232 64,00
01.04.36 Леуконосток мезентероидес Leuconostoc mesenteroides СТ СИВ 5806 17,00
  Микробиологични изследвания на околна среда, минерални води и козметични продукти
01.04.37 Колиформи и E.coli-мембранна филтрация (стандартен тест)-БДС ЕN ISO 9308-1 22,00
01.04.38 Колиформи и E.coli-мембранна филтрация (бърз тест)-БДС ЕN ISO 9308-1 15,00
01.04.39 Колиформи, фекални колиформи и E.coli-най-ве-роятно число- БДС 17336 38,00
01.04.40 Чревни ентерококи (фекални стрептококи)-мембранна филтрация-БДС ЕN ISO 7899-2 16,00
01.04.41 Сулфитредуциращи клостридии-мембранна филтрация-БДС ЕN 26461-2 18,00
01.04.42 P. aeruginosa-мембранна филтрация-БДС ЕN 12780 23,00
01.04.43 Salmonella sp.-изолиране-ISO 6340 47,00
01.04.44 Общ брой жизнeспособни микроорганизми-БДС ЕN ISO 6222 20,00
01.04.45 Определяне и изброяване на бактерии от род Legionella-ISO 11731 и БДС ЕN ISO 11731-2 118,00
01.04.46 Общ брой аеробни мезофилни бактерии-БДС ISO 21149 15,00
01.04.47 Общ брой плесени и дрожди-ISO 16212 15,00
01.04.48 E. coli-изолиране-БДС ISO 21150 19,00
01.04.49 P. aeruginosa-изолиране-БДС ISO 22717 22,00
01.04.50 S. aureus-изолиране-БДС ISO 22718 22,00
01.04.51 C. albicans-изолиране-БДС ISO 18416 31,00
01.04.52 Колиформи и E. coli в утайки от пречиствателни станции за отпадни води 44,00
01.04.53 Ентерококи в утайки от пречиствателни станции за отпадни води 29,00
01.04.54 Cl. perfringens в утайки от пречиствателни станции за отпадни води 30,00
01.04.55 Salmonella spp. в утайки от пречиствателни станции за отпадни води 19,00
01.05 Физични фактори
01.05.01 Електрическо и магнитно поле, излъчвано от разпределителни устройства (открити и закрити), за един обект 576,00
01.05.02 Електрическо и магнитно поле, излъчвано от разпределителни устройства (открити и закрити), за една точка 10,00
01.05.03 Електрическо и магнитно поле, излъчвани от електропроводи с високо напрежение-за измерване при електропровод с напрежение над 20 kV в района между два стълба, за един обект 164,00
01.05.04 Електрическо и магнитно поле, излъчвани от електропроводи с високо напрежение-за измерване при електропровод с напрежение над 20 kV в района между два стълба, за една точка 10,00
01.05.05 Електрическо и магнитно поле, излъчвани от трафопостове, за един обект 232,00
01.05.06 Електрическо и магнитно поле, излъчвани от трафопостове, за една точка 20,00
01.05.07 Електрическо и магнитно поле, излъчвано от видеодисплеи и терминали, за измерване на един компютър (дисплей) 30,00
01.05.08 Електрическо и магнитно поле, излъчвано от видеодисплеи и терминали, за измерване на един компютър (дисплей), за една точка 5,00
01.05.09 Електромагнитно поле, излъчвано от базови станцииза мобилна комуникация, за един обект 385,00
01.05.10 Електромагнитно поле, излъчвано от базови станции за мобилна комуникация, за една точка 11,00
01.05.11 Електромагнитно поле при радарни устройства, измерване около един излъчвател 404,00
01.05.12 Електромагнитно поле при радарни устройства, измерване около един излъчвател, за една точка 16,00
01.05.13 Електрическо, магнитно и електромагнитно поле в помещение с ЯМР, за един обект 625,50
01.05.14 Електрическо, магнитно и електромагнитно поле в помещение с ЯМР, за една точка 20,00
01.05.15 Електромагнитно поле в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за измерване в един обект 821,00
01.05.16 Електромагнитно поле в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за една точка 10,00
01.05.17 Измерване/оценка на оптични лъчения в солариуми и козметични центрове, за един източник 504,50
01.05.18 Измерване/оценка на оптични лъчения в солариуми и козметични центрове, за една точка 15,00
01.05.19 Измерване/оценка на оптични лъчения в лечебни заведения и в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за един източник 250,00
01.05.20 Измерване/оценка на оптични лъчения в лечебни заведения и в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за една точка 15,00
01.05.21 Класификация на лазерна система по степен на риск, за един лазер 150,00
01.05.22 Измерване и оценка на лазерни и други оптични лъчения, неописани по-горе, за един източник 300,00
01.05.23 Измерване и оценка на лазерни и други оптични лъчения, неописани по-горе, за една точка 25,00
01.05.24 Измерване на електромагнитно поле с цел търсене на източник за смущения, за един обект 372,00
01.05.25 Измерване на електромагнитно поле с цел търсене на източник за смущения, за една точка 10,00
01.05.26 Измерване на електромагнитно поле от нови технологии, стоки и продукти, имащи значение за здравето на човека, за един обект 800,00
01.05.27 Измерване на шум-еквивалентно ниво или по честоти; оценка на дневна/седмична експозиция, на едно работно място 55,00
01.05.28 Измерване на шум-еквивалентно ниво-в жилищни и обществени сгради,територии и зони на населени места 55,00
01.05.29 Ниво на ултразвук в терцоктавни честотни ленти, за един източник 68,50
01.05.30 Виброускорение/интегрална оценка по 3-те оси, за един източник 83,00
01.05.31 Виброускорение в октавни честотни ленти, за един източник 103,50
01.05.32 Измерване на конвекционен микроклимат по компоненти, за едно работно място 56,00
01.05.33 Измерване на конвекционно-радиационен или само на радиационен микроклимат, за едно работно място 156,00
01.05.34 Измерване на осветеност, за едно работно място 5,50
01.05.35 Измерване на електромагнитно поле (от различни източници), на точка 11,00
01.05.36 Измерване на електромагнитно поле (от различни източници), на обект 80,00
01.05.37 Измерване на нивата на вибрациите в жилищни помещения 80,00
01.06 Химичен състав на храните
01.06.01 Органолептика "Зърно и зърнени култури" 29,00
01.06.02 Органолептика на храни (хляб и хлебни изделия, животински и растителни мазнини и масла, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, яйца и яйчни продукти, птици и птичи продукти, риба и рибни продукти, захар и захарни изделия, шоколад и шоколадови изделия, сладкарски изделия, мед пчелен, готови и полуготови храни) 26,00
01.06.03 Органолептика "Плодове, зеленчуци, консерви" 29,00
01.06.04 Органолептика "Чай, кафе, 31,00
  какао и други"  
01.06.05 Органолептика "Подправки" 39,00
01.06.06 Органолептика "Безалкохолни напитки, пиво, вина, алкохол етилов, дестилати и спиртни напитки" 26,00
01.06.07 Определяне на сухо вещество рефрактометрично 11,00
01.06.08 Определяне на влага (сухо вещество) 16,00
01.06.09 Определяне на съдържанието на калиев йодат в йодирана готварска сол 22,00
01.06.10 Определяне на неразтворими в диетилов етер утайки в хранителни мазнини 37,00
01.06.11 Анализ на мастнокиселинен състав 82,00
01.06.12 Анализ на съдържанието на калиев йодид в йодирана готварска сол 22,00
01.06.13 Предварителни тестове за определяне на вида и равномерността на йодиращия агент в йодирана готварска сол 7,00
01.06.14 Определяне на хлориди в готварска сол 27,00
01.06.15 Определяне съдържанието на сулфати в готварска сол (тегловно) 24,00
01.06.16 Неразтворими във вода вещества в готварска сол 18,00
01.06.17 Съдържание на сулфати в готварска сол под 1% 32,00
01.06.18 Ситов анализ на готварска сол 11,00
01.06.19 Определяне съдържанието на трансизомери на мастните киселини в чисти и екстрахирани растителни мазнини и масла 71,00
01.06.20 Спектрофотометричен метод за определяне на фосфор в животински и растителни мазнини и масла 45,00
01.06.21 Определяне на разваряемост 10,00
01.06.22 Определяне на мокър глутен 10,00
01.06.23 Определяне на сух глутен 16,00
01.06.24 Определяне на едрина на смилане 11,00
01.06.25 Тегловно определяне на маса в грамове/сървинг сайз 16,00
01.06.26 Определяне на загуба на сухо вещество във варивната вода при макаронени изделия 11,00
01.06.27 Увеличаване на обема при макаронени изделия 9,00
01.06.28 Определяне температура на карамелизация 9,00
01.06.29 Определяне цветност на захар 14,00
01.06.30 Определяне отпускане на глутена 9,00
01.06.31 Качество на глутена 12,00
01.06.32 Определяне на примеси (феропримеси) 19,00
01.06.33 Определяне цветност (цветно число) на глюкоза и масла 11,00
01.06.34 Съотношение продукт: заливка:панировка 15,00
01.06.35 Определяне на кувертюра 14,00
01.06.36 Определяне на пълнежа 9,00
01.06.37 Определяне на цвят по АSTA на червен пипер 24,00
01.06.38 Общ и свободен серен диоксид 28,00
01.06.39 Определяне изравнеността на зърно 11,00
01.06.40 Определяне на видими плесени 10,00
01.06.41 Определяне на седиментационно число 34,00
01.06.42 Определяне на времето за набухване на тестото 9,00
01.06.43 Определяне на хидроксиметилфурфурол (спектрофотометричен метод) 56,00
01.06.44 Определяне на капсаицин в червен пипер 45,00
01.06.45 Определяне на холестерол (качествена реакция) 9,00
01.06.46 Определяне на уреазната активност в соя и соеви продукти 27,00
01.06.47 Коефициент на пречупване (рефракция) на животински и растителни мазнини и масла 14,00
01.06.48 Определяне на тиобарбитурово число 28,00
01.06.49 Немаслени примеси и утайки в масла растителни 35,00
01.06.50 Качествена реакция на Крайс за доказване на алдехиди в животински масла и мазнини 19,00
01.06.51 Определяне температура на запалване (димообразуване) 21,00
01.06.52 Определяне наличие на амоняк по метода на Неслер 13,00
01.06.53 Определяне индекс на разтворимост 17,00
01.06.54 Определяне на пероксидно число 25,00
01.06.55 Доказване на други мазнини в свинска мас 30,00
01.06.56 Определяне на осапунително число на хранителни мазнини 28,00
01.06.57 Определяне на алкално число 24,00
01.06.58 Определяне на йодно число 33,00
01.06.59 Определяне на киселинно число 26,00
01.06.60 Определяне съдържанието на подправки в храни 12,00
01.06.61 Определяне съдържанието на ядки в храни 14,00
01.06.62 Определяне на относителна плътност 14,00
01.06.63 Определяне на рН 10,00
01.06.64 Определяне на захар рефрактометрично 10,00
01.06.65 Определяне на NaCl в продукти 22,00
01.06.66 Определяне на постоянна киселинност на вино 11,00
01.06.67 Определяне на захарен коефициент 19,00
01.06.68 Определяне на карбамид 29,00
01.06.69 Определяне на неразтворими във вода вещества 13,00
01.06.70 Определяне на летливо етерично масло 23,00
01.06.71 Определяне на воден извлек от чай 11,00
01.06.72 Определяне на диестазна активност 23,00
01.06.73 Определяне на общ етерен екстракт 38,00
01.06.74 Определяне стабилността на суспензията на мая 14,00
01.06.75 Определяне на сухо вещество по Брикс (рефрактометрично) 27,00
01.06.76 Захарност (поляризация) 23,00
01.06.77 Изчисляване на въглехидрати и енергийност 10,00
01.06.78 Определяне на алкалност 23,00
01.06.79 Определяне на киселинен коефициент 13,00
01.06.80 Определяне на пероксидаза 30,00
01.06.81 Доказване здравината на черупката 5,00
01.06.82 Определяне наличие на сероводород 22,00
01.06.83 Определяне на общ и беззахарен екстракт на вино 30,00
01.06.84 Определяне на обща киселинност 23,00
01.06.85 Определяне на мана в мед 11,00
01.06.86 Определяне на общ белтък 42,00
01.06.87 Определяне на мазнини чрез киселинна хидролиза 54,00
01.06.88 Определяне на Р-анизидиново число 43,00
01.06.89 Определяне на неосапуняеми вещества в хранителни мазнини 59,00
01.06.90 Определяне на обща мазнина по метода на Блайх Дауер 54,00
01.06.91 Анализ на обща мазнина по метода на Сокслет 59,00
01.06.92 Общи феноли (спектрофотометричен метод) 39,00
01.06.93 Общи флавоноиди (спектрофотометричен метод) 40,00
01.06.94 Определяне на фосфатазна активност в мляко и млечни продукти (спектрофотометричен метод) 33,00
01.06.95 Определяне на дъбилни вещества като танин (титриметрично) 26,00
01.06.96 Определяне на флавоноид като рутин (спектрофотометрично) 39,00
01.06.97 Определяне на витамин А по HPLC метод 121,00
01.06.98 Определяне на витамин В1 по HPLC метод 87,00
01.06.99 Определяне на витамин С по HPLC метод 90,00
01.06.100 Определяне на етилов алкохол чрез дестилация 38,00
01.06.101 Определяне на бетакаротен по HPLC метод 92,00
01.06.102 Определяне на кофеин по HPLC метод 90,00
01.06.103 Определяне на ниацин в таблетки 77,00
01.06.104 Определяне на въглехидрати/фруктоза по HPLC метод 85,00
01.06.105 Определяне на въглехидрати/захароза поHPLC метод 85,00
01.06.106 Определяне на въглехидрати/глюкоза по HPLC метод 85,00
01.06.107 Определяне на общи захари 68,00
01.06.108 Определяне на хранителни влакнини 72,00
01.06.109 Определяне на нишесте в зърно и зърнени култури 29,00
01.06.110 Определяне на желатин в мляко и млечни продукти (качествен тест) 19,00
01.06.111 Определяне на пепел, неразтворима в 10 % НСL 24,00
01.06.112 Определяне на вискозитет 16,00
01.06.113 Определяне на обща пепел 17,00
01.06.114 Определяне на летливи киселини 24,00
01.06.115 Определяне на сух безмаслен остатък в масло 26,00
01.06.116 Доказване на примеси в търговска глюкоза 16,00
01.06.117 Определяне финост на смилане 11,00
01.06.118 Определяне на пиперин 18,00
01.06.119 Определяне на витамин D по HPLC метод 120,00
01.06.120 Изчисляване на хранителни факти и изготвяне на етикет на храната 15,00
01.06.121 Определяне на витамин Е по HPLC метод 120,00
01.06.122 Определяне на витамин В2 по HPLC метод 86,00
01.06.123 Определяне на сухо мляко в пастьоризирано мляко и кисело мляко (спектрофотометричен метод) 60,00
01.06.124 Определяне на стероли (като холестерол) в храни (количествен метод) 72,00
01.07 Хранене и обществено здраве
01.07.01 Определяне на йод в урина 47,00
01.07.02 Оценка на хранителния прием на различни популационни групи (деца, юноши, жени в детеродна възраст, бременни жени, кърмачки, възрастни и стари хора, лица в работоспособна възраст) на базата на индивидуален хранителен прием, за 100 лица 3200,00
01.07.03 Оценка на хранителния прием на организирани колективи (деца от детски ясли, детски градини, домове за медико-социални грижи, домове за деца, лишени от родителска грижа, училища и на организирани колективи от възрастни и стари хора-социални заведения, трудови колективи), по калкулационни ведомости 2300,00
01.07.04 Оценка на антропометричен статус на групово ниво, включително извършване на измервания (за различни популационни групи, организирани детски колективи, организирани колективи от възрастни и стари хора, трудови колективи) 3200,00
01.07.05 Разработване на менюта за здравословно хранене на организирани колективи, детски ясли, детски градини, домове за медико-социални грижи, домове за деца, лишени от родителска грижа, училища, домове за възрастни хора с увреждания и домове за стари хора, домашен социален патронаж, трудови колективи:
01.07.05.01 Разработване на целодневно едноседмично меню за един сезон 320,00
01.07.05.02 Разработване на целодневно двуседмично меню за един сезон 500,00
01.07.05.03 Разработване на целодневно едноседмично меню за два сезона 500,00
01.07.05.04 Разработване на целодневно двуседмично меню за два сезона 800,00
01.07.05.05 Разработване на целодневно едноседмично меню за четири сезона 790,00
01.07.05.06 Разработване на целодневно двуседмично меню за четири сезона 1050,00
01.08 Химични замърсители и добавки в храните
  Добавки в храните
01.08.01 Консерванти: бензоена и сорбинова киселина, натриев бензоат и калиев сорбат с HPLC метод 52,00
01.08.02 Подсладители: аспартам, ацесулфам К и захарин в диетични и безалкохолни напитки с HPLC метод 55,00
01.08.03 Лимонена киселина с HPLC метод 35,00
01.08.04 Синтетични оцветители (тартразин, алура ред, понсо 4R, азорубин и еритрозин) в напитки с HPLC метод 57,00
01.08.05 Нитрати и нитрити в плодове и зеленчуци по HPLC метод 46,00
01.08.06 Судан I и пара ред в червен пипер и чили продукти с HPLC метод 95,00
  Микотоксини
01.08.07 Афлатоксини В1, В2, G1, G2 с HPLC метод 148,00
01.08.08 Охратоксин А в подправки с HPLC метод 162,00
01.08.09 Охратоксин А в зърно, зърнени храни, вино, бира и кафе с HPLC метод 126,00
01.08.10 Дезоксиниваленол с HPLC метод 127,00
01.08.11 Зеараленон по HPLC метод 130,00
01.08.12 Патулин с HPLC метод 109,00
01.08.13 Фумонизин В1 и В2 с HPLC метод 170,00
  Пестициди
01.08.14 Фосфорорганични пестициди в храни с GC метод 174,00
01.08.15 Хлорорганични пестициди в храни с GC метод 199,00
01.08.16 Синтетични пиретроиди (делтаметрин и перметрин) 139,00
  Материали за контакт с храни
01.08.17 Определяне на специфична миграция на формалдехид с модален разтвор 3% оцетна киселина 143,00
01.08.18 Определяне на специфична миграция на меламин с модален разтвор 3% оцетна киселина 148,00
01.08.19 Определяне на обща миграция в материали с модален разтвор 3% оцетна киселина 174,00
01.08.20 Определяне на обща миграция с модален разтвор 50% етанол 215,00
01.08.21 Определяне на емисия на бис фенол А 100,00
01.08.22 Определяне на специфична миграция на стирен 140,00
01.09 Физиология и психология на труда
01.09.01 Трудово-физиологичен анализ на професионална дейност, за група работни места 72,00
01.09.02 Оценка на сменни режими на работа, за група работни места 119,00
01.09.03 Ергономична оценка на работното място, за едно работно място 18,00
01.09.04 Оценка на риска при ръчна работа с тежести, за едно работно място 22,00
01.09.05 Оценка на риска от работната поза, за едно работно място 22,00
01.09.06 Оценка на риска при двигателно монотонна работа, за едно работно място 22,00
01.09.07 Ергономична оценка на работа с видеодисплей, за едно работно място 18,00
01.09.08 Оценка на работоспособността, за група работни места 155,00
01.09.09 Оценка на сърдечно-съдов риск (анамнестични данни, антропометрични данни, измерване на артериално налягане, липиден профил), за група работни места 717,00
01.09.10 Оценка на стреса чрез концентрацията на кортизол, за група работни места 264,00
01.09.11 Анкетно проучване на стреса при работа, за едно лице 7,00
01.09.12 Невроповеденческа диагностика на работещи с експозиция на химични вещества, за едно лице 6,00
01.09.13 Определяне и оценка на Бърнаут-синдром на професионално изчерпване, за едно лице 4,00
01.09.14 Наличие на форми на психично насилие при работа, за едно лице 3,00
01.09.15 Определяне и оценка на личностни ресурси за справяне с трудности, за едно лице 7,00
01.09.16 Скрининг на психосоматични оплаквания, за едно лице 3,00
01.10 Генетично модифицирани организми в храни
  Качествени (скрининг) методи
01.10.01 Определяне на видовоспецифичен референтен ген за соя, царевица, ориз, рапица чрез PCR скрининг метод БДС EN ISO 21569 115,00
01.10.02 Определяне на генетично модифицирана ДНК по 35S или Т NOS чрез PCR скрининг метод БДС EN ISO 21569 153,00
01.10.03 Определяне на генетично модифицирана ДНК по 35S и Т NOS чрез PCR скрининг метод БДС EN ISO 21569 230,00
01.10.04 Определяне на генетично модифицирана ДНК по 35S-промотор/NOS терминатор чрез скрининг PCR в реално време метод 360,00
  Идентификация
01.10.05 Идентификация на генетично модифицирана ДНК от соя, царевица и др. чрез специфичен PCR 277,00
01.10.06 Идентификация на генетично модифицирана ДНК от соя, царевица и др. по специфични гени чрез скрининг PCR в реално време метод с вътрешна контрола 631,00
  Количествени методи
01.10.07 Количествено определяне на генетично модифицирана ДНК от соя, царевица и др. по специфични гени чрез PCR в реално време метод БДС EN ISO 21571 211,00
01.10.08 Количествено определяне на генетично модифицирана ДНК от соя, царевица и др. по специфични гени чрез PCR в реално време метод с вътрешна контрола и стандарти 649,00
  Подготовка на проба
01.10.09 Изолиране на ДНК чрез метод за екстракция на нуклеинова киселина по БДС EN ISO 21571 108,00
01.10.10 Електрофоретично определяне на ДНК чрез метод по БДС EN ISO 21571 54,00
01.10.11 Определяне на неразрешен ГМО ориз чрез P-35S, T-NOS и CryIAb/Ac SYBR®Green със скрининг PCR в реално време метод 150,00
01.11 Води-питейни, минерални, подземни, повърхностни
01.11.01 Вкус, мирис, цвят и мътност 40,00
01.11.02 рН 10,00
01.11.03 Електропроводимост 10,00
01.11.04 Амоняк 15,00
01.11.05 Нитрити 15,00
01.11.06 Нитрати, хлориди, сулфати - йонна хроматография 50,00
01.11.07 Алкалитет 21,00
01.11.08 Флуориди 30,00
01.11.09 Перманганатна окисляемост 20,00
01.11.10 Цианиди 30,00
01.11.11 Остатъчен хлор 10,00
01.11.12 Алуминий 30,00
01.11.13 Бор 30,00
01.11.14 Фосфати 15,00
01.11.15 Общ сух остатък 30,00
01.11.16 Анионактивни детергенти 40,00
01.11.17 Феноли 40,00
01.11.18 Бензен и производни 80,00
01.11.19 Трихалометани (Хлороформ, Дихлорбромметан, Дибромхлорметан, Бромоформ), 1,2 Дихлоретан, Трихлоретилен, Тетрахлоретилен 120,00
01.11.20 Пестициди (хлорорганични и триазини) 200,00
01.11.21 Полициклични ароматни въглеводороди (включително Бенз(а)пирен) 150,00
01.12 Химични елементи във води, козметични продукти, химикали, храни, почви (седименти), отпадъци, пластмаса и др. (за една проба)
01.12.01 Киселинно разлагане на козметичен продукт или храна със система за микровълново разграждане или по открит способ за последващо ААС изпитване за съдържание на химични/ токсични елементи 50,00
01.12.02 Киселинно разлагане на пластмаса или почва (седимент, отпадък) със система за микровълново разграждане или по открит способ за последващо ААС изпитване за съдържание на токсични елементи 60,00
01.12.03 Киселинно разлагане на филтри за определяне на химични агенти от въздуха по открит способ за последващо ААС изпитване за съдържание на химични/ токсични елементи 30,00
01.12.04 Определяне на токсичен елемент (мед, цинк, олово, кадмий, хром, никел, кобалт, манган, желязо) в минерализати от козметичен продукт, храна, пластмаса, почва (седимент), филтър; във вода, химикали, елуати, разтвори и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с пламъков атомизатор (за един елемент) 15,00
01.12.05 Определяне на токсичен елемент (мед, цинк, олово, кадмий, желязо) и екстракция във води; минерализати от храна; в химикали, елуати, разтвори и др. чрез екстракционна атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с пламъков атомизатор (за един елемент) 30,00
01.12.06 Определяне на натрий (или калий, или калций, или магнезий) в минерализати от храна; във води, химикали, разтвори, елуати и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с пламъков атомизатор (за един елемент) 20,00
01.12.07 Определяне на арсен в минерализати от козметичен продукт, храна, почва (седимент), филтър; в химикали, елуати, разтвори и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с хидридно генериране 25,00
01.12.08 Определяне на арсен във води чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с хидридно генериране 20,00
01.12.09 Определяне на селен или антимон във води чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с хидридно генериране (за един елемент) 25,00
01.12.10 Определяне на живак в козметичен продукт, вода, храна, пластмаса, почва (седимент), химикали, елуати, разтвори и др. с директен анализатор за живак 35,00
01.12.11 Определяне на токсичен елемент (мед, олово, кадмий, хром, никел, манган, желязо) в минерализати от козметичен продукт, храна, пластмаса, почва (седимент), филтър; в химикали, елуати, разтвори и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с графитен атомизатор (за един елемент) 35,00
01.12.12 Определяне на токсичен елемент (мед, олово, кадмий, хром, никел, манган, желязо) във води чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с графитен атомизатор (за един елемент) 20,00
01.12.13 Определяне на калай в минерализат от храна (спектрофотометричен метод) 50,00
01.12.14 Приготвяне на моделен разтвор за определяне миграцията на токсични елементи (олово и кадмий) от предмети от керамика, стъклокерамика и стъкло, предназначени за контакт с храни 25,00
01.13 Прахов фактор на работната среда
01.13.01 Определяне на средносменната концентрация на инхалабилен и респирабилен прах във въздуха на работното място по тегловен метод 91,00
01.13.02 Определяне на средносменната концентрация на инхалабилен или респирабилен прах във въздуха на работното място по тегловен метод 81,00
01.13.03 Скринингово измерване на концентрацията на общ и респирабилен прах, в мгг/м3 (директно фотометрично отчитане) 13,00
01.13.04 Определяне на свободен кристален силициев диоксид във взета проба от въздуха по VIS-спектрофотометричен метод (за един филтър) 75,00
01.13.05 Определяне на свободен кристален силициев диоксид в проба от материал или скален образец, в % по маса, по VIS-спектрофотометричен метод 93,00
01.13.06 Определяне на общ силициев диоксид в материали, в % по маса, по VIS-спектрофотометричен метод 74,00
01.13.07 Определяне на свободен кристален силициев диоксид в проба от въздуха, в % по маса, по IR-спектрофотометричен метод, без предварителна киселинна обработка на пробата (за един филтър) 36,00
01.13.08 Определяне на свободен кристален силициев диоксид в проба от въздуха по IR-спектрофотометричен метод с предварителна киселинна обработка на пробата (за един филтър) 70,00
01.13.09 Определяне на аморфен свободен силициев диоксид, в проба от въздуха по IR-спектрофотометричен метод (за един филтър) 36,00
01.13.10 Определяне на маслен аерозол в проба от въздуха на филтър, в % по маса, с екстракция и гравиметрично измерване 26,00
01.13.11 Определяне на азбест в материали, в % по маса, по IR-спектрофотометричен метод 51,00
01.13.12 Измерване на бройната концентрация на минерални влакна във въздуха по FACO- микроскопски метод (на мембранен филтър) 84,00
01.13.13 Дисперсен анализ на прахообразни материали (невлакнести частици)-микроскопски метод 103,00
01.13.14 Определяне на номиналния диаметър на изкуствени минерални влакна по FACO-микроскопски метод 103,00
01.13.15 Дисперсен анализ на прах от въздуха (невлакнести частици) с пробовземане по микроскопски метод 130,00
01.13.16 Идентифициране на азбест в материали с FACO и P микроскопия 140,00
01.13.17 Вземане на проби от материали за идентифициране на азбест и определяне съдържанието му в % по маса 9,00
01.14 Химични анализи на въздух, химични вещества и препарати
01.14.01 Определяне на средносменна концентрация на химични замърсители във въздух на работно място с анализни индикаторни тръбички (за едно вещество) 27,00
01.14.02 Определяне моментната концентрация на химични замърсители във въздух на работно място с анализна индикаторна тръбичка (за едно вещество) 12,00
01.14.03 Пробовземане за определяне средносменната концентрация на ЛОС, СО, CO2, NO2, N2O, SO2, алдехиди, озон във въздух с пасивни пробовземни устройства 62,00
01.14.04 Средносменно активно пробовземане върху сорбент за определяне концентрацията на летливи въглеводороди във въздух на работно място 25,00
01.14.05 Средносменно пробовземане върху филтър за определяне средносменната концентрация на полициклични въглеводороди във въздух на работно място 25,00
01.14.06 Средносменно пробовземане върху филтър за определяне средносменната концентрация на един вид метален аерозол във въздух на работно място 20,00
01.14.07 Средносменно пробовземане с поглътител за определяне средносменната концентрация във въздух на работно място 25,00
01.14.08 Екстракция и пречистване на проби от химични препарати, почви, утайки и др. 25,00
01.14.09 Пробоподготовка за анализ на полициклични ароматни въглеводороди във въздух на работна среда 45,00
01.14.10 Определяне нa aлифатни, ароматни халогенирани въглеводороди с газова хроматография 140,00
01.14.11 Определяне концентрация на полициклични ароматни въглеводороди с газова хроматография 160,00
01.14.12 Определяне концентрация на полихлорирани бифенили с газова хроматография с масселективен детектор 180,00
01.14.13 Идентифициране на химични вещества с газова хроматография с масселективен детектор 160,00
01.14.14 Определяне на алдехиди с течна хроматография 150,00
01.14.15 Анализ на активни вещества и готов лекарствен продукт във въздух на работно място с течна хроматография 190,00
01.14.16 Определяне концентрация на химични вещества по спектрометричен метод в ултравиолетовата област на спектъра на светлината (за едно вещество) 25,00
01.14.17 Определяне на концентрацията на химични вещества, CL2, H2S, H2SO4, NO2, HCl, NH3 по спектрометричен метод във видимата област на спектъра на светлината (за едно вещество) 45,00
01.14.18 Определяне на концентрация на химични вещества, СО2, СО, N2O по спектрометричен метод в инфрачервената област на спектъра на светлината (за едно вещество) 25,00
01.14.19 Определяне съдържанието на летливи органични съединения (ЛОС) в бои, лакове и продукти за нанасяне на покрития 135,00
01.14.20 Титриметричен анализ на активен хлор 25,00
01.14.21 Титриметричен анализ на мравчена киселина 40,00
01.14.22 Процентно съдържание на СО2 в газирани напитки 56,00
01.14.23 Определяне на никотин в тютюневи изделия 145,00
01.14.24 Определяне на химични замърсители в бутилки с въглероден диоксид под налягане 180,00
01.14.25 Определяне на химични замърсители в бутилки с азот под налягане 396,00
01.15 Почви и отпадъци
01.15.01 Определяне на рН 20,00
01.15.02 Определяне на сухо вещество 25,00
01.15.03 Определяне на загуба при накаляване 25,00
01.15.04 Подготовка на проба за анализ на полициклични ароматни въглеводороди 97,00
01.15.05 Подготовка на проба за анализ на полихлорирани бифенили 102,00
01.15.06 Излужване на отпадъци твърдо/течно 1:2 60,00
01.15.07 Излужване на отпадъци твърдо/течно 1:10 60,00
01.15.08 Тест за фитотоксичност 108,00
01.15.09 Тест за екотоксичност 176,00
01.15.10 Вземане на почвена проба (за една пробовземна точка) 50,00
01.15.11 Вземане на проба от отпадъци (за една пробовземна точка) 50,00
02 Консултации
02.01 Здравно-техническа експертиза
02.01.01 Консултации по документацията за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка (ЕО) и доклад по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 60,00
02.01.02 Консултации по документацията за обхват, съдържание и съответствието им с действащите нормативни актове на технологичните документации за одобряване състава на спиртни напитки 70,00
02.01.03 Консултации по документацията за обхват и съдържание на инвестиционен проект по части: архитектурна, технологична, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, енергийна ефективност, електро и план за безопасност и здраве 30,00
02.01.04 Експертно становище за извършване на дейности с опасни отпадъци 150,00
02.01.05 Експертно становище по инвестиционен проект във фаза идеен проект 170,00
02.01.06 Експертно становище по инвестиционен проект във фаза технически проект по части: архитектурна, технологична, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, енергийна ефективност, електро и план за безопасност и здраве и др., за всяка част 60,00
02.02 Физични фактори
02.02.01 Консултиране на технологична документация за производство на стоки, имащи значение за здравето на хората, разработени от производителите по документация, предоставена от клиента 150,00
02.02.02 Консултиране на технологична документация за производство на стоки, имащи значение за здравето на хората, разработени от производителите експериментално (при измерване в лабораторни условия) 800,00
02.03 Хранене и обществено здраве
02.03.01 Консултации на технологични документации за производство на хранителни продукти по отношение на състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции 200,00
02.03.02 Консултации на технологична документация за производство на хранителна добавка по отношение на състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции 250,00
02.03.03 Консултации по етикетиране на хранителен продукт по отношение на състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции 100,00
02.03.04 Консултации по етикетиране на хранителна добавка по отношение на състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции 150,00
02.03.05 Консултации за съответствието на документи и анализни сертификати спрямо нормативните изисквания за хранителни продукти и хранителни добавки 200,00
02.04 Материали за контакт с храни
02.04.01 Консултации по проблемите, отнасящи се до материалите в контакт с храни 204,00
02.04.02 Консултации по проблемите, отнасящи се до химичните замърсители (микотоксини, остатъци от пестициди, полиароматни въглеводороди, нитрати) и добавките в храните (подсладители, консерванти, оцветители) 204,00
02.05 Генетично модифицирани орга-низми в храни
02.05.01 Консултации за съответствието на документи и анализни сертификати спрямо нормативните изисквания за граничните стойности и етикетиране на ГМО 100,00
02.05.02 Изготвяне на експертно становище относно безопасността на ГМО, прилагане на законодателството по отношение на лабораторен анализ, гранични стойности и етикетиране на ГМО в различни суровини и продукти 100,00
03 Консултации и обучение
03.01 Консултации, извършване на анализи, включително провеждане на различни видове специализирано обучение (за един работен/учебен час), извършени от хабилитирано лице 30,00
03.02 Консултации, извършване на анализи, включително провеждане на различни видове специализирано обучение (за един работен/учебен час), извършени от нехабилитирано лице 20,00
04 Осигуряване на условия за подготовка, самоподготовка и нощувка на специалистите, провеждащи следдипломно обучение в националните центрове по проблемите на общественото здраве, в общежитието за следдипломно обучение
04.01 Нощувка в общежитие
04.01.01 Апартамент 60,00
04.01.02 Стая с две легла и самостоятелен санитарен възел, за цяла стая 36,00
04.01.03 Стая с едно легло и самостоятелен санитарен възел, за цяла стая 24,00
04.01.04 Стая с две легла и общ санитарен възел, за цяла стая 30,00
04.01.05 Стая с едно легло и общ санитарен възел, за цяла стая 18,00
04.01.06 Гарсониера с три легла и общ санитарен възел, за едно легло 11,00
04.01.07 Апартамент-три стаи и санитарен възел, за едно легло 7,00
04.02 Зали за провеждане на обучение-наем за един час:
04.02.01 Зала аула за 150 души 100,00
04.02.02 Зала за 40 души 60,00
04.02.03 Зала за 20 души 30,00Приложение № 2 към чл. 29б

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)


Такси, събирани от Националния център по заразни и паразитни болести, поискани от физически или юридически лица
 
Код Дейност Такса
    (в лв.)
1 2 3
01 Лабораторни изследвания, измервания, експертизи, манипулации и обучение
01.01 Мускулна инжекция с имуноглобулини и серуми (таксата не включва стойността на имуноглобулина и серума) 4,00
01.02 Подкожна инжекция с имуноглобулини и серуми (таксата не включва стойността на имуноглобулина и серума) 3,00
01.03 Вземане на венозна или капилярна кръв 6,00
01.04 Преглед и консултация на пациент от нехабилитирано лице - лекар 15,00
01.05 Преглед и консултация на пациент от хабилитирано лице - лекар 30,00
01.06 Консултация на готови хистологични препарати 16,00
01.07 Консултация за изработване на антибиотична политика на клиника (отделение) от лечебно заведение 300,00
01.08 Консултация по проблеми на инфекции, свързани с медицинското обслужване 300,00
01.09 Курс за специализирано обучение, индивидуален, на ден 15,00
01.10 Методична помощ при възникнал епидемичен взрив 500,00
01.11 Оценка на предприетите мерки за контрол на възникнал епидемичен взрив 500,00
01.12 Оценка на провеждания надзор на инфекции, свързани с медицинското обслужване 392,00
02 Микробиология
02.01 Вземане на материал за микробиологично изследване 4,00
02.02 Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Грам 7,00
02.03 Първична посявка 11,00
02.04 Първична посявка на трудно култивируеми микроорганизми, изискващи специални условия 13,00
02.05 Идентификация на бактериален причинител 25,00
02.06 Серотипиране чрез моно- и поливалентни серуми, на щам 26,00
02.07 Бактериологично диференциране на анаероби чрез субкултури и други биохимични или културелни методи 31,00
02.08 Проверка за чувствителност на чиста култура със стандартизиран агардифузионен тест или друг метод към най-малко 6 химиотерапевтика 8,00
02.09 Проверка за чувствителност на трудни за култивиране бактерии в чиста култура 9,00
02.10 Определяне на минимална потискаща концентрация на микроорганизми 16,00
02.11 Идентификация на микобактерии 109,00
02.12 Определяне на лекарствена чувствителност на микобактерии 96,00
02.13 Изследване инвиво с последващи култури 38,00
02.14 Сложно бактериологично изследване инвиво за туларемия или бруцелоза, вкл. последващи култури 50,00
02.15 Сложно бактериологично изследване инвиво за антракс или чума, вкл. последващи култури 50,00
02.16 Външна оценка на качеството на имунофлуоресцентната диагностика на високо патогенни бактерии, на препарат 34,00
02.17 Хемокултура за бруцели и други взискателни микроорганизми 34,00
02.18 Доказване на общи антибруцелни антитела 23,00
02.19 Количествено определяне на антитела (реакция на Видал) 23,00
02.20 Доказване на ДНК на предавани с кърлежи бактерии с полимеразна верижна реакция 40,00
02.21 Серологично изследване за Лаймска болест с ELISA 29,00
02.22 Потвърдителен тест (имуноблот) за Лаймска болест 48,00
02.23 Микроскопско изследване на кърлеж за заразеност с причинителя на Лаймската борелиоза 9,00
02.24 Серологично изследване за лептоспирози (количествено определяне на антитела) 23,00
02.25 Серологично изследване за листериоза 21,00
02.26 Серологично изследване с ELISA метод 28,00
02.27 Доказване на антитела в серум от болни чрез имунофлуоресценция 28,00
02.28 Потвърждаване на микробен щам 53,00
02.29 Vi-хемаглутинация 21,00
02.30 Антистрептолизинов титър 15,00
02.31 Микробиологично доказване на антигени със специфични серуми 27,00
02.32 Количествено определяне на специфични антитела с имунологичен метод, за един клас 32,00
02.33 Директен имунофлуоресцентен метод за доказване на причинители на особено опасни бактериални инфекции, за един причинител 32,00
02.34 Доказване антигени на гъбички с имунологичен метод 27,00
02.35 Идентификация на медицински значими дрожди, плесени и дерматофити чрез биохимични методи 28,00
02.36 Доказване на M. tuberculosis с флуоресцентна микроскопия 17,00
02.37 Доказване ДНК на микроорганизми с полимеразна верижна реакция 41,00
02.38 Генетично типиране с цел епидемично маркиране, за един изолат 40,00
02.39 Стандартизиране на щам за външна оценка на качеството 40,00
02.40 Стандартизиране на микроскопски препарат за външна оценка на качеството 25,00
02.41 Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството 50,00
02.42 Стандартизиране на лиофилизиран типизиран щам 23,00
02.43 Стандартизиране на типизиран щам, изискващ специално култивиране 30,00
02.44 Стандартизиране на ДНК за външна оценка на качеството на PCR диагностика, за една проба 100,00
02.45 Количествено определяне на антитела (реакция аглутинация) 11,00
02.46 Доказване ДНК на микроорганизми с полимеразно верижна реакция в реално време (Real-time PCR) 155,00
02.47 Количествено определяне специфични антитела ELISA 28,00
02.48 Доказване ДНК на микроорганизми с мултиплексна мултиплена полимеразно верижна реакция 150,00
02.49 Култивиране на клиничен материал за легионели 30,00
02.50 Изследване на урина за Легионерска болест (L. pneumophila Sg1) - експресен тест 30,00
02.51 Изследване на урина за Легионерска болест (L. pneumophila Sg1) - ELISA 25,00
02.52 Изследване на серум за легионелоза с ELISA 30,00
02.53 Серологично изследване чрез ELISA за Y. enterocolitica, Brucella, L. pneumophila Sg1, за един клас антитяло 26,00
02.54 Доказване на легионели по имунофлуоресцентен метод моноклонално антитяло 51,00
02.55 Профилактично пробонабиране и изследване на 1 водна проба за легионели 70,00
02.56 Пробонабиране и изследване на 1 водна проба за легионели по противоепидемични показания 80,00
02.57 Пробонабиране и изследване на 1 водна проба от водни охладителни кули и други промишлени рискови устройства за легионели 130,00
02.58 Първична посявка на високо патогенни взискателни бактерии, причиняващи антракс, бруцелоза, туларемия, сап и псевдосап, за един причинител 21,00
02.59 Културелно изследване за туберкулоза, твърда хранителна среда 22,00
02.60 Културелно изследване за туберкулоза, течна хранителна среда, с автоматизирана система 34,00
02.61 Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Ziehl-Neelsen за киселинно устойчиви бактерии 14,00
02.62 Видова идентификация на M. tuberculosis complex 53,00
02.63 Оценка на микроскопски препарат за външна оценка на качеството при оцветяване за киселинно устойчиви бактерии 20,00
02.64 Стандартизиране на щам за външна оценка на качеството за туберкулоза 25,00
02.65 Тест на Елек за токсигенност на дифтериен щам 167,00
03 Вирусология
03.01 Диагностика на ХИВ инфекция по метод ELISA 18,00
03.02 Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HBsAg) по ELISA 17,00
03.03 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (IgM-anti-HBc) по ELISA 17,00
03.04 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBc) по ELISA 17,00
03.05 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBsAg) по ELISA 17,00
03.06 Качествено доказване на хепатит С-вирусни маркери по ELISA 17,00
03.07 Качествено доказване на хепатит D-вирусни маркери по ELISA 17,00
03.08 Качествено доказване на хепатит В-вирусeн антиген (HBеAg) по ELISA 17,00
03.09 Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBе) по ELISA 17,00
03.10 Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит А (HAV) 17,00
03.11 Качествено определяне на антитела по ELISA за HSV/1 17,00
03.12 Качествено определяне на антитела по ELISA за HZV 17,00
03.13 Качествено определяне на антитела по ELISA за EBV 17,00
03.14 Качествено определяне на антитела по ELISA за CMV 17,00
03.15 Качествено определяне на IgM антитела за морбили по ELISA 17,00
03.16 Качествено определяне на IgM антитела за паротит по ELISA 17,00
03.17 Качествено определяне на IgM антитела за рубеола по ELISA 17,00
03.18 Диагностика на Ку треска I фаза IgA и IgG антитела по ELISA 17,00
03.19 Качествено определяне на IgM антитела за хламидии по ELISA 17,00
03.20 Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип В по ELISA 17,00
03.21 Качествено определяне на IgM антитела за аденовируси по ELISA 17,00
03.22 Качествено доказване на IgM антитела за респираторно-синцитиален вирус по ELISA 17,00
03.23 Качествено определяне на IgM антитела за парагрипни вируси по ELISA 17,00
03.24 Доказване на ротавирусен антиген по ELISA 17,00
03.25 Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип A по ELISA 17,00
03.26 PCR диагностика на папиломавирусна инфекция (HPV) 81,00
03.27 Доказване на антитела за грипни вируси в серум от болни чрез реакция за задържане на хемаглутинацията (РЗХА) 16,00
03.28 Доказване на астровирусен антиген по ELISA 16,00
03.29 Доказване на антигени на чревни аденовируси по ELISA 16,00
03.30 Доказване на антитела в серум от болни чрез реакция свързване на комплемента за арбовируси 23,00
03.31 Доказване на антитела в серум от болни чрез ELISA метод за арбовируси 29,00
03.32 Доказване на РНК на арбовируси с полимеразна верижна реакция 50,00
03.33 Качествено доказване на Коксаки В антитела (IgM+IgG) в серум от болен чрез имунологични методи 20,00
03.34 Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на ентеровируси 18,00
03.35 Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на грипни вируси 16,00
03.36 Вирусологично изследване на материали от болни за изолация и идентификация на ентеровируси с имунологични методи 25,00
03.37 Вирусологично изследване на материали от болни за изолация и идентификация на грипни вируси с имунологични методи 31,00
03.38 Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на арбовируси 50,00
03.39 Доказване на антитела в серум от болни чрез имунофлуоресценция за арбовируси 28,00
03.40 Потвърдителен тест (имуноблот) за арбовируси 48,00
03.41 Доказване на норовирусни антигени по ELISA 18,00
03.42 Качествено доказване на Коксаки В IgM антитела в серум от болен по ELISA 18,00
03.43 Качествено определяне на IgG антитела за морбили по ELISA 17,00
03.44 Качествено определяне на IgG антитела за паротит по ELISA 17,00
03.45 Качествено определяне на IgG антитела за рубеола по ELISA 17,00
03.46 Диагностика на Марсилска треска IgM антитела по ELISA 17,00
03.47 Диагностика на Марсилска треска IgG антитела по ELISA 17,00
03.48 Диагностика на Микоплазма пневмоние IgM антитела по ELISA 17,00
03.49 Диагностика на Микоплазма пневмоние IgA антитела по ELISA 17,00
03.50 Диагностика на Микоплазма пневмоние IgG антитела по ELISA 17,00
03.51 Доказване на специфични анти-ХИВ 1/2 антитела по метода Уестърн блот, за едно антитяло 188,00
03.52 Количествено определяне на ХИВ-1 RNA 146,00
03.53 Изследване за антиретровирусна резистентност на ХИВ-1 чрез генотипиране 1922,00
03.54 Качествено доказване на ентеровирусна RNA в материал от болен чрез полимеразно-верижна реакция 45,00
03.55 Качествено и количествено определяне на ентеровирусна и пареховирусна RNA в материал от болен чрез полимеразно-верижна реакция в реално време (real-time RT-PCR) 60,00
03.56 Идентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип В 129,00
03.57 Генотипиране на хепатитен вирус тип В 299,00
03.58 Генотипиране на хепатитен вирус тип С 177,00
03.59 Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството за диагностика на вирусни инфекции по метод ELISA 50,00
03.60 Качествено определяне на антитела по ELISA за HSV/2 16,00
03.61 Идентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип С 129,00
03.62 Диагностика на парвовирус В19 инфекция по метод ELISA - маркер IgM 17,00
03.63 Диагностика на парвовирус В19 инфекция по метод ELISA - маркер IgG 17,00
03.64 Диагностика на Ку треска IІ фаза IgM и IgG антитела по ELISA 17,00
03.65 Качествено определяне на IgG антитела за хламидии по ELISA 17,00
03.66 Качествено определяне на IgA антитела за хламидии по ELISA 17,00
03.67 Външна оценка на качеството за диагностика на вирусна нуклеинова киселина 86,00
04 Паразитология и тропическа медицина
04.01 Вземане на биологичен материал за паразитологично изследване 5,00
04.02 Даване на становище при ехинококоза 17,00
04.03 Изследване на нативни препарати за паразити 8,00
04.04 Обработка с обогатителни методи за паразитологично изследване 11,00
04.05 Културелно изследване за всеки вид паразити (3 посявки) 29,00
04.06 Оцветяване и микроскопска оценка: Романовски - Гимза 20,00
04.07 Оцветяване и микроскопска оценка: модифициран Цил - Нилсен 17,00
04.08 Оцветяване и микроскопска оценка: толуидин блау 13,00
04.09 Оцветяване и микроскопска оценка: Гомори - Грокот 16,00
04.10 Оцветяване и микроскопска оценка: трихром 20,00
04.11 Компресивна трихинелоскопия 8,00
04.12 Смилане с изкуствен стомашен сок за откриване на трихинелни ларви 28,00
04.13 Доказване на паразити с имунофлуоресценция 32,00
04.14 Количествено определяне на антитела с ELISA 30,00
04.15 Количествено определяне на един изотип антипаразитни антитела с индиректна имунофлуоресценция 25,00
04.16 Определяне на паразитни антитела с аглутинационен тест 22,00
04.17 Едновременно определяне на антипаразитни IgG и IgM антитела с имуноензимен метод 50,00
04.18 Едновременно определяне на антипаразитни IgG, IgM и IgA антитела с имуноензимен метод 70,00
04.19 Извършване на изследване с Western blot при паразитози 75,00
04.20 Доказване на ДНК на паразити с полимеразна верижна реакция (PCR) 85,00
04.21 Изследване на твърди утайки от пречиствателни станции за хелминтни яйца и цисти на протозои 80,00
04.22 Абдоминална ехография за проследяване на състоянието при ехинококоза на коремни органи 15,00
04.23 Външен контрол - серологична диагностика за един серум 60,00
04.24 Външен контрол - морфологична диагностика за една проба 60,00
04.25 Провеждане на специализиран курс за кръвни и тъканни паразитози 635,00
04.26 Провеждане на специализиран курс за чревни и урогенитални паразитози 660,00
04.27 Провеждане на специализиран курс за серологична диагностика на паразитозите 1149,00
04.28 Провеждане на специализиран курс за молекулярнобиологични методи в диагностиката на паразитозите 1860,00
05 Имунологични и алергологични изследвания
05.01 Кожноалергични проби (интракутанен тест, тест чрез убождане, епикутанен тест), за всяка проба 2,00
05.02 Количествено определяне на серумни (плазмени) имуноглобулини IgG, IgA, IgM, за всеки имуноглобулин 12,00
05.03 Имунофенотипизиране на кръвни клетки с проточна цитометрия - основен панел (%) 77,00
05.04 Имунофенотипизиране на кръвни клетки с проточна цитометрия - основен панел (% и абсолютен брой) 83,00
05.05 Имунофенотипизиране на левкози и лимфоми 182,00
05.06 Квантиферонов тест за диагностика на туберкулозна инфекция 120,00
05.07 T-SPOT.TB тест за диагностика на туберкулозна инфекция 120,00
05.08 Количествено определяне на цитокини в биологични течности чрез ELISA (за всеки цитокин) 55,00
05.09 Определяне на фагоцитарна активност с флоуцитометричен метод 48,00
05.10 Определяне на ДНК плоидност и клетъчен цикъл 52,00
05.11 Определяне на активация на левкоцити (флоуцитометрично) 69,00
05.12 Флоуцитометрично определяне на антиген-специфични Т лимфоцити 98,00
05.13 Количествено определяне на цитокинов профил в биологични течности с флоуцитометричен метод, за шест цитокина 100,00
05.14 Количествено определяне на компоненти на серумния комплемент - С3, С4, за всеки компонент 12,00
05.15 Количествено определяне на алерген-специфично IgE срещу панел от алергени чрез апарат ImmunoCAP 33,00
05.16 Количествено определяне на алерген-специфично IgE срещу даден алерген чрез апарат ImmunoCAP 26,00
05.17 Флоуцитометричен тест за определяне на базофилна дегранулация 64,00
05.18 Определяне на атопичен алергичен профил чрез изследване на IgE антитела срещу набор от алергени 55,00
05.19 Определяне на плесенни видове в битова среда, за всяко помещение 52,00
05.20 Определяне на микрокърлежови видове в битова среда, за всяко помещение 55,00
05.21 Определяне на CMV-специфични Т-клетъчни отговори 130,00
05.22 Определяне на Т-клетъчна функционална активност по спонтанна и митоген-индуцирана продукция на IFN-gamma 100,00
05.23 Провеждане на специализиран практически курс за флоуцитометричен ДНК анализ 146,00
05.24 Провеждане на специализиран практически курс за флоуцитометричен имунофенотипен анализ 280,00
05.25 Провеждане на специализиран практически курс за флоуцитометричен анализ на апоптоза 169,00
05.26 Провеждане на специализиран практически курс за флоуцитометричен имунофенотипен анализ с дигитален софтуер 217,00
06 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация
06.01 Количествено суспензионно изпитване за оценяване на основно бактерицидно действие на дезинфектанти и антисептици - БДС EN 1040:2006 416,00
06.02 Количествено изпитване върху непореста повърхност на дезинфектанти и антисептици - БДС EN 13697:2002 635,00
06.03 Количествено изпитване с носител за оценяване на бактерицидно действие при инструменти, използвани в хуманната медицина - БДС EN 14561:2006 458,00
06.04 Количествено изпитване с носител за оценяване на фунгицидно действие при инструменти, използвани в хуманната медицина - БДС EN 14562:2006 505,00
06.05 Оценка на ефективността на биоцид за хирургична дезинфекция на ръце - БДС EN 12791:2006 1243,00
06.06 Оценка на ефективността на биоцид за хигиенна дезинфекция на ръце - БДС EN 1500:2002 1560,00
06.07 Количествено суспензионно изпитване за оценяване на бактерицидното действие на дезинфектанти и антисептици, използвани в хранителната и индустриалната област - БДС EN 1276:2002 580,00
06.08 Количествено суспензионно изпитване за оценяване на микобактерицидно действие на дезинфектанти в областта на медицината - БДС EN 14348:2005 1140,00
06.09 Количествено суспензионно изпитване за оценяване на фунгицидното действие на дезинфектанти и антисептици, използвани в хранителната и индустриалната област - БДС EN 1650:2002 447,00
06.10 Количествено суспензионно изпитване за оценяване на основно фунгицидно действие на дезинфектанти и антисептици - БДС EN 1275:2006 436,00
06.11 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Йодометричен метод 42,00
06.12 Определяне на рН 21,00
06.13 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Титруване в неводна среда 47,00
06.14 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Метод на двуфазно титруване - БДС EN ISO 2871-2:2010 56,00
06.15 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Спектрофотометричен метод 61,00
06.16 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат на сокслетов апарат 157,00
06.17 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Титруване в неводна среда след екстрахиране 113,00
06.18 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Потенциометрично титруване 60,00
06.19 Извършване на оценка за биологична ефективност на контактни инсектициди, за един вид членестоноги 264,00
06.20 Извършване на оценка за биологична ефективност на аерозолни инсектициди, за един вид членестоноги 236,00
06.21 Извършване на оценка за биологична ефективност на чревни инсектициди, за един вид членестоноги 270,00
06.22 Извършване на оценка за биологична ефективност на репелент, за един вид членестоноги 451,00
06.23 Извършване на оценка за биологична ефективност на ларвицид, за един вид членестоноги 348,00
06.24 Извършване на химичен анализ на ДДД препарат. Перманганометричен метод 32,00
06.25 Извършване на анализ на родентицид с активно вещество антикоагулант, за един вид гризачи 770,00
06.26 Провеждане на курс, изпит и издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за ръководители на фирми, извършващи ДДД услуги 1548,00
06.27 Консултация за видово определяне на насекоми, кърлежи и гризачи и използване на инсектициди и родентициди 12,00
06.28 Оценяване на микробицидния ефект на стерилизационна и/или дезинфекционна апаратура 569,00
06.29 Химични дезинфектанти и антисептици. Основно спороцидно действие. Метод на изпитване и изисквания - БДС EN 14347:2005 438,00
07 Имунопрофилактика на заразните болести
07.01 Консултация за ваксини и имунизации от нехабилитиран специалист 13,00
07.02 Консултация за ваксини и имунизации от хабилитиран специалист 20,00
07.03 Преглед на медицински документи и съставяне на имунизационна схема от нехабилитиран специалист 13,00
07.04 Първичен преглед на пациент преди извършване на имунизация от нехабилитиран специалист 13,00
07.05 Първичен преглед на пациент преди извършване на имунизация от хабилитиран специалист 20,00
07.06 Вторичен преглед на пациент преди извършване на последваща имунизация от утвърдена имунизационна схема от нехабилитиран специалист 6,00
07.07 Имунизация с мускулна инжекция 3,00
07.08 Имунизация с подкожна инжекция 3,00Приложение № 3 към чл. 29в

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)


Такси, събирани от Националния център по радиобиология и радиационна защита, поискани от физически или юридически лица
 
Код Дейност Такса
    (в лв.)
1 2 3
01 Изготвяне на становище за радиологична апаратура по документи
01.01 Становище за съответствие на техническите характеристики на рентгенов апарат с нормативните изисквания 60,00
01.02 Проверка и съгласуване на програма за здравен скрининг с използване на йонизиращи лъчения 69,00
01.03 Проверка и съгласуване на програма за контрол на качеството на радиологична уредба 60,00
02 Изпитване и изготвяне на експертиза за съответствие на апаратура за рентгенова диагностика с физико-техническите изисквания по Наредба № 30 от 2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (ДВ, бр. 91 от 2005 г.)
02.01 Еднократно пълно изпитване на уредба за рентгенография без експономат 250,00
02.02 Еднократно пълно изпитване на уредба за рентгенография с експономат 300,00
02.03 Еднократно пълно изпитване на уредба за рентгеноскопия 300,00
02.04 Еднократно пълно изпитване на ангиографска уредба 500,00
02.05 Еднократно пълно изпитване на уредба за рентгеноскопия и графия с експономат 500,00
02.06 Еднократно пълно изпитване на компютъртомографска уредба 600,00
02.07 Еднократно пълно изпитване на уредба за мамография 500,00
02.08 Еднократно пълно изпитване на уредба за мамография за скрининг 700,00
02.09 Еднократно пълно изпитване на дентална уредба за секторни графии 200,00
02.10 Еднократно пълно изпитване на дентална уредба за ортопантомографии 250,00
02.11 Еднократно пълно изпитване на уредба за рентгенова остеодензитометрия DXA 250,00
02.12 Еднократно пълно изпитване на негативоскоп 50,00
02.13 Изготвяне на програма за контрол на качеството за една рентгенова уредба 30,00
02.14 Повторно изпитване на рентгенова уредба за проверка на възпроизводимостта 70,00
03 Проверка на вградено в рентгенов апарат средство за измерване дозата на пациента
03.01 Проверка на вграден дозиметър за произведение керма-площ (КАП-метър) 60,00
03.02 Проверка на дозата в референтната точка в интервенционалната радиология 55,00
03.03 Измерване на компютъртомографски индекс на дозата (CTDI) във фантоми за глава и тяло 120,00
04 Дозиметрични и радиометрични измервания
04.01 Измервания в учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други с източник на йонизиращо лъчение:
04.01.01 Дозиметрични и радиометрични измервания в обект с източник на йонизиращо лъчение от трета степен на сложност до 20 точки 169,00 + 41,00 за всяка следваща точка над 20
04.01.02 Дозиметрични и радиометрични измервания в обект с източник на йонизиращо лъчение от втора степен на сложност до 20 точки 180,00 + 43,00 за всяка следваща точка над 20
04.01.03 Дозиметрични и радиометрични измервания в обект с източник на йонизиращо лъчение от първа степен на сложност до 20 точки 291,00 + 45,00 за всяка следваща точка над 20
04.02 Измервания на степента на замърсяване с радиоактивни вещества:
04.02.01 Измерване на фиксирано повърхностно замърсяване до 20 точки 176,00 + 41,00 за всяка следваща точка над 20
04.02.02 Измерване на нефиксирано повърхностно замърсяване 34,00
04.02.03 Измерване на концентрация на потенциална алфа-енергия 22,00
04.02.04 Измерване на концентрация на радон във въздух (директни измервания) в помещения 30,00
04.02.05 Измерване на концентрация на радон във въздух (директни измервания) на открито 35,00
04.02.06 Измерване на концентрация на радон във въздух (директни измервания) в почвен газ 38,00
04.02.07 Измерване на концентрация на радон във въздух (пасивни измервания) 96,00
04.03 Пробовземане:
04.03.01 Пробовземане от повърхностни води 18,00
04.03.02 Пробовземане от подземни води 20,00
04.03.03 Пробовземане от питейни води 16,00
04.03.04 Пробовземане от питейни води за определяне съдържание на радон-222 30,00
04.03.05 Пробовземане на почви, строителни материали и др. 20,00
04.03.06 Пробовземане на растителност и хранителни продукти 20,00
04.04 Измерване мощност на дозата гама-лъчение:
04.04.01 Измерване на мощност на дозата гама-лъчение в помещения до 20 точки 169,00 + 24,00 за всяка следваща точка над 20
04.04.02 Измерване мощност на дозата гама-лъчение на открито до 20 точки 181,00 + 21,00 за всяка следваща точка над 20
04.05 Обследване на метални и строителни отпадъци и други за съответствие с нива за освобождаване от контрол
04.05.01 Измерване мощност на дозата гама-лъчение на повърхността на отпадъци при количества до 5 тона 181,00
04.05.02 Измерване мощност на дозата гама-лъчение на повърхността на отпадъци при количества над 5 тона - за всеки 1 над 5 тона 20,00
05 Изготвяне на заключение по индивидуален проект част "Лъчезащита" за съответствие със здравните норми и изискванията при използване на източници на йонизиращи лъчения
05.01 Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, работещи (съхраняващи, превозващи и други) с открити източници на йонизиращи лъчения:
05.01.01 първи клас 353,00
05.01.02 втори клас 282,00
05.01.03 трети клас 211,00
05.02 Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, работещи (съхраняващи, превозващи и други) със закрити източници на йонизиращи лъчения (алфа-, бета-, гама-, неутронни):
05.02.01 първа степен на сложност 282,00
05.02.02 втора степен на сложност 211,00
05.02.03 трета степен на сложност 149,00
05.03 Медицински рентгенов апарат
05.03.01 с анодно напрежение до 75 kV 102,00
05.03.02 с анодно напрежение над 75 kV 143,00
05.04 Рентгенов кабинет с една рентгенова уредба 191,00
05.05 Рентгеново отделение с два и повече рентгенови кабинета, за 1 брой рентгенова уредба 392,00
06 Проверка на документацията на обект, работещ (съхраняващ, превозващ и др.) с източници на йонизиращи лъчения
06.01 Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, използващи (съхраняващи, транспортиращи и др.) генератори и радиоактивни закрити източници на йонизиращи лъчения (алфа-, бета-, гама-, рентгенови, неутронни):
06.01.01 първа степен на сложност 353,00
06.01.02 втора степен на сложност 211,00
06.01.03 трета степен на сложност 119,00
06.02 Медицински рентгенов апарат
06.02.01 с анодно напрежение до 75 kV за 1 бр. апарат 107,00
06.02.02 с анодно напрежение над 75 kV за 1 бр. апарат 155,00
06.03 Рентгенов кабинет с една рентгенова уредба 191,00
06.04 Рентгеново отделение с два и повече рентгенови кабинета, за 1 брой рентгенова уредба 308,00
06.05 Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, използващи (съхраняващи, транспортиращи и други) открити източници на йонизиращи лъчения:
06.05.01 от първи клас 305,00
06.05.02 от втори клас 235,00
06.05.03 от трети клас 181,00
07 Изготвяне на протокол със заключение за съответствие на документация на транспортно средство за превоз на радиоактивни вещества 118,00
08 Изготвяне на заключение за избор на площадка и разрешение за проектиране на:
08.01 Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, използващи (съхраняващи, транспортиращи и др.) открити източници на йонизиращи лъчения:
08.01.01 от първи клас 424,00
08.01.02 от втори клас 313,00
08.01.03 от трети клас 211,00
08.02 Учреждения, предприятия, цехове, лаборатории и други, използващи (съхраняващи, транспортиращи и др.) генератори и радиоактивни закрити източници на йонизиращи лъчения (алфа-, бета-, гама-, рентгенови, неутронни):
08.02.01 първа степен на сложност 384,00
08.02.02 втора степен на сложност 274,00
08.02.03 трета степен на сложност 172,00
08.03 Медицински рентгенов апарат
08.03.01 с анодно напрежение до 75 kV 112,00
08.03.02 с анодно напрежение над 75 kV 143,00
08.04 Рентгенов кабинет с една рентгенова уредба 191,00
08.05 Рентгеново отделение с два и повече рентгенови кабинета, за един брой рентгенова уредба 384,00
09 Изготвяне на здравно заключение за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения 155,00
10 Изготвяне на здравно заключение за извеждане от експлоатация на обект с източник на йонизиращо лъчение 186,00
11 Съгласуване на документи
12.02 Индивидуална дозиметрия на външното облъчване
11.01 Издаване на здравно заключение във връзка с удължаване срока на действие на разрешение или лицензия за работа за източници на йонизиращи лъчения в медицината (при непроменени условия на дейността), за 1 бр. 35,00
11.02 Издаване на здравно заключение във връзка с удължаване срока на действие на разрешение или лицензия за работа за източници на йонизиращи лъчения в медицината (при променени условия на дейността), за 1 бр. 80,00
11.03 Издаване на здравно заключение във връзка с издаване на разрешение или лицензия за работа за източници на йонизиращи лъчения в медицината (при изтекъл срок на действие), за 1 бр. 155,00
12 Извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения
12.01 Определяне активността (съдържанието) на гама-излъчващи радионуклиди в човешкото тяло и дозово натоварване, за едно лице 272,00
12.02 Индивидуална дозиметрия на външното облъчване
12.02.01 Единично измерване с филмов дозиметър 12,00
12.02.02 Единично измерване с комбиниран дозиметър (филмов и термолуминесцентен) 15,00
13 Провеждане на цитогенетични тестове
13.01 Сестрински хроматиден обмен в лимфоцити от човешка периферна кръв, за едно лице 73,00
13.02 Хромозомни аберации в лимфоцити от човешка периферна кръв, за едно лице 111,00
13.03 Микроядрен тест в лимфоцити от човешка периферна кръв, за едно лице 73,00
13.04 Лентово оцветяване на хромозоми в лимфоцити от човешка периферна кръв 116,00
13.05 Флуоресцентна инситу хибридизация с използване на 3 ДНК проби, за едно лице 508,00
13.06 Флуоресцентна инситу хибридизация с центромерна проба 270,00
13.07 Микроядрен тест в епителни клетки от букална лигавица 23,00
13.08 Анализ на полиморфизми в ДНК репариращи гени 30,00
14 Биохимични и молекулярнобиологични анализи
14.01 Изолиране на лимфоцити от периферна кръв 38,00
14.02 Изолиране на плазма от периферна кръв 37,00
14.03 Анализ на антиоксидантна активност на плазма 76,00
14.04 Количествен анализ на радиационноиндуцирани промени в клетъчното съдържание на свободни радикали 64,00
14.05 Имунохимичен количествен анализ на радиационноиндуцирани двойноверижни повреди в ДНК на лимфоцити (хистонови фокуси) 116,00
14.06 Анализ на радиационноиндуцирани повреди в ДНК чрез неутрална, алкална и ензимна електрофореза на единични клетки 87,00
14.07 Спектрофлуорометричен анализ на жизнеспособността на лимфоцити за оценка на индивидуалната лъчечувствителност 64,00
14.08 Анализ на радиационноиндуцирани промени в протеиновия синтез 131,00
14.09 Анализ на радиационноиндуциран ДНК синтез 131,00
14.10 Имунохимичен анализ на радиационноиндуцирани промени в експресията на антиоксидантни ензими и протеини 155,00
14.11 Спектрометрично определяне на ензимни активности 72,00
14.12 Спектрофлуорометричен анализ на радиационноиндуцирани промени в митохондриалния мембранен потенциал 66,00
14.13 RT-PCR aнализ на полиморфизми в репарационни ензими 192,00
14.14 Имунохимичен анализ на цитокини в плазма (ELISA), за един анализ 155,00
14.15 Култивиране на клетки 33,00
14.16 Изолиране на ДНК 32,00
14.17 Изолиране на РНК 34,00
14.18 Флуоресцентно определяне на живи и апоптични клетки 46,00
14.19 Анализ на ДНК репарация 75,00
15 Радиохимични и гама-спектрометрични анализи
15.01 Радиохимични анализи
15.01.01 Определяне на обща алфа-активност на води и хранителни продукти, за 1 анализ 47,00
15.01.02 Определяне обща бета-активност на води, за 1 анализ 34,00
15.01.03 Определяне обща бета-активност на растителност и хранителни продукти, за 1 анализ 42,00
15.01.04 Определяне съдържанието на стронций-90 във води, за 1 анализ 273,00
15.01.05 Определяне съдържанието на стронций-90 в почви, за 1 анализ 236,00
15.01.06 Определяне съдържанието на стронций-90 в растителност и хранителни продукти, за 1 анализ 229,00
15.01.07 Определяне съдържанието на цезий-137 във води, за 1 анализ 296,00
15.01.08 Определяне съдържанието на цезий-137 в растителност и хранителни продукти, за 1 анализ 177,00
15.01.09 Определяне съдържанието на радон-222 във води, за 1 анализ 38,00
15.01.10 Определяне съдържанието на радий-226 във води, за 1 анализ 123,00
15.01.11 Определяне съдържанието на естествен уран във води, за 1 анализ 121,00
15 Радиохимични и гама-спектрометрични анализи
15.01 Радиохимични анализи
15.02 Гама-спектрометрични анализи
15.02.01 Гама-спектрометричен анализ за определяне съдържанието на естествени радионуклиди, за 1 анализ 71,00
15.02.02 Гама-спектрометричен анализ за определяне съдържанието на изкуствени радионуклиди, за 1 анализ 52,00
15.03 Изготвяне на писмени становища
15.03.01 Оценка на обща индикативна доза 10,00
15.03.02 Преглед на документи съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1635/2006 на Комисията и Регламент (ЕС) № 733/2008 на Съвета 15,00
15.03.03 Изготвяне на здравно заключение/сертификат за съответствие 25,00
16 Обработване на храни с йонизиращи лъчения
16.01 TL анализ на облъчени храни (билки, подправки, чайове, сушени зеленчуци) 205,00
16.02 ESR анализ на облъчени храни (месо или риба с кост, билки, подправки, чайове, сушени плодове, морски дарове с черупка, сушени зеленчуци) 70,00
16.03 Облъчване на храни на Научноизследователска гама-установка-7 (до 2 kg, за 10 kGy) 67,00
17 Специализирано обучение за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения
17.01 Обучение за първо квалификационно ниво 96,00
17.02 Обучение за второ квалификационно ниво 155,00
17.03 Обучение за трето квалификационно ниво 228,00
17.04 Обучение за четвърто квалификационно ниво 228,00
17.05 Поддържащо обучение, за 1 учебен час 9,00
18 Специализиран медицински преглед
18.01 Извършване на специализиран медицински преглед с изследвания, анализи и заключение за медицинска пригодност на лице, работещо в среда на йонизиращи лъчения 50,00
18.02 Извършване на специализиран медицински преглед и изготвяне на заключение за медицинска пригодност на лице, работещо в среда на йонизиращи лъчения 30,00
18.03 Извършване на преглед от лекар с призната специалност по радиобиология 15,00
19 Метрологичен контрол на средства за измерване на йонизиращи лъчения
19.01 Изследване на параметри на средство за измерване за радиационен контрол 100,00
19.02 Калибриране на технически средства за измерване в една точка 100,00
19.03 Изследване на средство за измерване за определяне на енергийната зависимост в една точка 50,00
19.04 Изследване на параметрите на индивидуални електронни дозиметри 50,00
20 Определяне на типични диагностични дози при рентгенови изследвания
20.01 Рентгенова графия - един вид изследване (проекция) 50,00
20.02 Мамография с фантом 50,00
20.03 Компютърна томография с фантом - за един вид изследване 100,00
20.04 Рентгенова скопия и смесени изследвания - за един вид изследване 100,00
21 Специализирани курсове
21.01 Курс за специализирано обучение за един работен/учебен час 9,00
21.02 Практическо упражнение за един работен/учебен час 13,00
Приложение № 4 към чл. 29г

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)


Такси, събирани от регионалните здравни инспекции, поискани от физически или юридически лица
 
Код Дейност Такса
    (в лв.)
01 Лабораторни изследвания, измервания и
  експертизи
01.01 Атмосферен въздух  
01.01.01 Азотен диоксид 10,00
01.01.02 Амоняк (с натриев салицилат) 8,00
01.01.03 Серен диоксид 11,00
01.01.04 Сeроводород 10,00
01.01.05 Фенол 10,00
01.01.06 Формалдехид 13,00
01.01.07 Хлор (спектрофотометрично 34,00
  определяне)  
01.01.08 Хлороводород 36,00
  (спектрофотометрично  
  определяне)  
01.01.09 Флоуроводород 17,00
01.01.10 Общ суспендиран прах 36,00
01.01.11 Фини прахови частици РМ10 56,00
  и РМ2.5 в атмосферен  
  въздух  
01.01.12 Общ брой микроорганизми в 3,00
  затворени помещения  
01.01.13 Брой санитарно-показателни 4,00
  микроорганизми в затворени  
  помещения  
01.01.14 Брой патогенни стафилококи 25,00
  в затворени помещения  
01.01.15 Пробовземане 27,00
01.01.16 Разработване на проба за 10,00
  тежки метали  
01.01.17 Отчитане на тежки метали в 2,00
  разработена проба, за 1  
  елемент  
01.02 Води за питейно-битови цели, води за къпане,
  минерални води от източника, бутилирани
  натурални минерални, изворни и трапезни
  води, води от плувни басейни, повърхностни
  води и отпадни води, за една проба
01.02.01 Разработване на проба за 3,00
  определяне на метали  
01.02.02 Пробовземане 3,00
01.02.03 Алуминий 16,00
01.02.04 Арсен 7,00
01.02.05 Бор 9,00
01.02.06 Магнезий 2,00
01.02.07 Калций 3,00
01.02.08 Цинк 2,00
01.02.09 Хром 3,00
01.02.10 Азот (по Келдал) 21,00
01.02.11 Нитрати 4,00
01.02.12 Нитрити 4,00
01.02.13 Сулфати 5,00
01.02.14 Флуориди 10,00
01.02.15 Цианиди 11,00
01.02.16 Фосфати 5,00
01.02.17 Хлориди 5,00
01.02.18 Остатъчен хлор 3,00
01.02.19 Органохлорни пестициди в 50,00
  питейни води  
01.02.20 Органофосфорни 35,00
  съединения  
01.02.21 Амониеви йони с реактив на 4,00
  Неслер  
01.02.22 Амониеви йони по 4,00
  индофенолов метод  
01.02.23 Съдържание на ПАВ 43,00
01.02.24 Съдържание на озон в 6,00
  бутилирани води  
01.02.25 Свободен въглероден 5,00
  диоксид в минерални води  
01.02.26 Разтворен кислород 4,00
01.02.27 Перманганатна окисляемост 4,00
01.02.28 Общо количество окисляеми 13,00
  от йода серни съединения в  
  минерални води  
01.02.29 Общ органичен въглерод 18,00
01.02.30 Лесно летливи халогенирани 20,00
  въглеводороди, за едно  
  съединение  
01.02.31 Бензен и негови производни 18,00
01.02.32 Полициклични ароматни 90,00
  въглеводороди  
  (включително бензапирен)  
01.02.33 Съдържание на 14,00
  неразтворени вещества  
01.02.34 Вкус и мирис 3,00
01.02.35 Цвят 7,00
01.02.36 Прозрачност 14,00
01.02.37 Мътност 4,00
01.02.38 Фотометрично определяне 4,00
  на мътност  
01.02.39 Обща твърдост 4,00
01.02.40 Сух остатък 4,00
01.02.41 рН (активна реакция) 3,00
01.02.42 Електропроводимост 10,00
01.02.43 Температура 2,00
01.02.44 Фенолен индекс 85,00
01.02.45 Карбонатна алкалност на 8,00
  води  
01.02.46 Определяне на елементен 102,00
  състав чрез ICP/MS  
01.02.47 Качество на 18,00
  водата-определяне  
  съдържанието на живак  
01.02.48 Качество на 25,00
  водата-определяне на  
  разтворими аниони-хлориди,  
  флуориди, нитрати, нитрити,  
  фосфати, бромати и сулфати  
  чрез IC  
01.02.49 Сулфати (фотометрично 7,00
  определяне)  
01.02.50 Хром (фотометрично 6,00
  определяне)  
01.02.51 Цинк (фотометрично 11,00
  определяне)  
01.02.52 Флуориди (фотометрично 6,00
  определяне)  
01.02.53 Амоняк (фотометрично 3,00
  определяне)  
01.02.54 Желязо (фотометрично 3,00
  определяне)  
01.02.55 Кадмий (фотометрично 5,00
  определяне)  
01.02.56 Мед (фотометрично 4,00
  определяне)  
01.02.57 Нитрати (фотометрично 5,00
  определяне)  
01.02.58 Олово (фотометрично 6,00
  определяне)  
01.02.59 Бор (фотометрично 11,00
  определяне)  
01.02.60 Манган (фотометрично 4,00
  определяне)  
01.02.61 Арсен (фотометрично 18,00
  определяне)  
01.02.62 Натрий (фотометрично 10,00
  определяне)  
01.02.63 Фосфати (фотометрично 4,00
  определяне)  
01.02.64 Цианиди (фотометрично 8,00
  определяне)  
01.02.65 Алуминий (фотометрично 9,00
  определяне)  
01.02.66 Общ органичен въглерод 18,00
  (фотометрично определяне)  
01.02.67 Никел (фотометрично 14,00
  определяне)  
01.02.68 Колиформи и Ешерихия коли 27,00
  в питейни води  
01.02.69 Колиформи и Ешерихия коли 11,00
  в бутилирани води  
01.02.70 Псевдомонас аеругиноза в 21,00
  питейни и бутилирани води с  
  мембранна филтрация  
01.02.71 Качество на 22,00
  водата-Клостридиум  
  перфрингенс  
01.02.72 Качество на водата-брой 9,00
  колонии при 22 и 37 градуса  
01.02.73 Качество на 24,00
  водата-Ентерококи/фекални  
  стрептококи с мембранна  
  филтрация  
01.02.74 Качество на 25,00
  водата-Колиформи и  
  Ешерихия коли с мембранна  
  филтрация  
01.02.75 Колиформи и фекални 29,00
  колиформи в повърхностни  
  води  
01.02.76 Фекални стрептококи в 25,00
  повърхностни води  
01.02.77 Откриване на видове от род 65,00
  Салмонела  
01.02.78 Микробно число в плувни 6,00
  басейни  
01.02.79 Ешерихия коли и общ коли 14,00
  титър в плувни басейни  
01.02.80 Ентерококов титър в плувни 23,00
  басейни  
01.02.81 Стафилококов титър в 24,00
  плувни басейни  
01.02.82 Определяне на следи от 5,00
  метали в разработена проба,  
  за един елемент, в пламъков  
  режим  
01.02.83 Определяне на следи от 7,00
  метали в разработена проба,  
  за един елемент, хидридна  
  и графитна система  
01.03 Почви
01.03.01 рН (активна реакция) 10,00
01.03.02 Разработване на проба за 21,00
  метали  
01.03.03 Отчитане на следи от метали 4,00
  в разработена проба, за 1  
  елемент  
01.03.04 Пробовземане 5,00
01.04 Физични фактори на жизнената среда-шум,
  вибрации, осветление, микроклимат, лъчения
01.04.01 Измерване на постоянен 7,00
  шум, за 1 точка  
01.04.02 Измерване на непостоянен 7,00
  шум, за 1 точка  
01.04.03 Измерване на октавен 12,00
  анализ на шум, за 1 точка  
01.04.04 Измерване на вибрации в 35,00
  жилищни и обществени  
  сгради, за 1 измерване  
01.04.05 Измерване на изкуствено 7,00
  осветление, за 1 точка  
01.04.06 Измерване и изчисляване на 12,00
  микроклимат с механична  
  апаратура, за 1 точка  
01.04.07 Измерване и изчисляване на 17,00
  микроклимат с електронна  
  апаратура, за 1 точка  
01.04.08 Измерване и изчисляване на 32,00
  постоянен и непостоянен  
  шум, за 1 работно място  
01.04.09 Измерване на ефективност 25,00
  на вентилационни системи,  
  за 1 точка  
01.04.10 Измерване и изчисляване на 45,00
  вибрации-система  
  "ръка-рамо" или "цяло тяло",  
  за единия вид измерване  
01.04.11 Измерване на 13,00
  електромагнитно поле, за 1  
  работно място-компютър  
01.04.12 Измерване на 20,00
  електромагнитно поле, за 1  
  работно място-подстанции за  
  високо напрежение,  
  кабинети или помещения по  
  физикална и  
  рехабилитационна медицина  
01.04.13 Измерване на 16,00
  електромагнитни полета от  
  базови станции за мобилна  
  комуникация  
01.05 Радиационни фактори на жизнената среда
  чрез радиофизични, радиохимични и
  гама-спектрометрични анализи
01.05.01 Естествен уран във води 138,00
  (радиохимичен анализ)  
01.05.02 Съдържание на естествен 163,00
  уран в хранителни продукти,  
  атмосферни отлагания и  
  растителност  
01.05.03 Радий във води 153,00
01.05.04 Съдържание на стронций-90 338,00
  в почви  
01.05.05 Съдържание на стронций-90 269,00
  във води (радиохимичен  
  анализ)  
01.05.06 Съдържание на стронций-90 299,00
  в хранителни продукти и  
  растителност  
01.05.07 Обща индикативна доза 55,00
01.05.08 Съдържание на цезий-137 240,00
  във води (радиохимичен  
  анализ)  
01.05.09 Съдържание на цезий-137 в 184,00
  хранителни продукти и  
  атмосферни отлагания  
01.05.10 Морска вода 120,00
  (гама-спектрометричен  
  анализ)  
01.05.11 Естествени радионуклиди 133,00
  (гама-спектрометричен  
  анализ)  
01.05.12 Изкуствени радионуклиди 85,00
  (гама-спектрометричен  
  анализ)  
01.05.13 Обща бета-активност в 58,00
  хранителни продукти и  
  растителност  
01.05.14 Обща бета-активност във 34,00
  води (радиохимичен анализ)  
01.05.15 Измерване на радиационния 2,00
  гама-фон в помещения, на  
  точка  
01.05.16 Измерване на радиационния 2,00
  гама-фон на открито, на 1 кв.  
  м  
01.05.17 Измерване на радиационния 4,00
  гама-фон в подземни  
  обекти, на 1 кв. м  
01.05.18 Измерване на радиационния 6,00
  гама-фон по дължина на  
  пътища, банкети и други, на  
  1 кв. м  
01.05.19 Измерване на мощност на 32,00
  дозата гама-лъчение на  
  повърхността на метални  
  отпадъци-черни метали,  
  строителни материали и  
  други, на тон  
01.05.20 Измерване на мощност на 38,00
  дозата гама-лъчение на  
  повърхността на метални  
  отпадъци-цветни метали, на  
  тон  
01.05.21 Измерване на степента на 6,00
  повърхностно замърсяване  
  на открито, на точка  
01.05.22 Измерване на степента на 8,00
  повърхностно замърсяване в  
  подземни обекти, на точка  
01.05.23 Измерване на степента на 5,00
  повърхностно замърсяване в  
  помещения, на точка  
01.05.24 Обследване на лаборатории 21,00
  с открити източници, на  
  позиция  
01.05.25 Обследване на медицински 28,00
  рентгенови кабинети, на  
  позиция  
01.05.26 Обследване на лаборатории 114,00
  за рентгеноструктурен,  
  рентгенофлуоресцентен и  
  рентгеноспектрален анализ,  
  на позиция  
01.05.27 Измерване на степента на 25,00
  замърсяване с радиоактивни  
  вещества-скрита енергия на  
  открито, на точка  
01.05.28 Измерване на степента на 31,00
  замърсяване с радиоактивни  
  вещества-скрита енергия на  
  подземни обекти, на точка  
01.05.29 Измерване на степента на 14,00
  замърсяване с радиоактивни  
  вещества-скрита енергия в  
  помещения, на точка  
01.05.30 Пробовземане на намазка 3,00
  на открито, на точка  
01.05.31 Пробовземане на намазка в 4,00
  подземни обекти, на точка  
01.05.32 Пробовземане на намазка в 3,00
  помещения, на точка  
01.05.33 Пробовземане на почви и 7,00
  строителни материали на  
  открито, на точка  
01.05.34 Пробовземане на почви в 10,00
  подземни обекти, на точка  
01.05.35 Пробовземане на води на 7,00
  открито, на точка  
01.05.36 Пробовземане на води в 8,00
  подземни обекти, на точка  
01.05.37 Пробовземане на въздух на 22,00
  открито, на точка  
01.05.38 Пробовземане на въздух в 25,00
  подземни обекти, на точка  
01.05.39 Пробовземане на въздух в 20,00
  помещения, на точка  
01.05.40 Обследване на 12,00
  пожароизвестители  
01.06 Химични агенти и прахови частици във
  въздуха на работната среда,
  за една проба
01.06.01 Азотен диоксид 30,00
  (концентрация)  
01.06.02 Акрилонитрил 11,00
01.06.03 Акролеин 18,00
01.06.04 Алуминиеви аерозоли 17,00
01.06.05 Алуминиев оксид в прах от 59,00
  изкуствени минерални  
  влакна  
01.06.06 Азбест в азбестоциментни 85,00
  прахове  
01.06.07 Бройна концентрация на 82,00
  азбестови или минерални  
  влакна в смесен прах, за 1  
  проба  
01.06.08 Амоняк 12,00
  (спектрофотометричен  
  метод)  
01.06.09 Анилин 32,00
  (спектрофотометричен  
  метод)  
01.06.10 Ацетон (нефелометричен 13,00
  метод)  
01.06.11 Етилацетат (ацетати) 32,00
  (спектрофотометричен  
  метод)  
01.06.12 Алкални аерозоли 16,00
01.06.13 Бензин (емулсионен метод) 11,00
01.06.14 Бензен 13,00
01.06.15 Бром (колориметричен 17,00
  метод)  
01.06.16 Бромоводород 17,00
01.06.17 Бромоформ 12,00
01.06.18 Винилхлорид 19,00
01.06.19 Дибутилфталат 18,00
01.06.20 Епихлорхидрин 17,00
01.06.21 Етиленгликол 17,00
01.06.22 Етилендиамин 21,00
01.06.23 Етиленов оксид 16,00
01.06.24 Железни аерозоли 14,00
01.06.25 Живачни пари 23,00
01.06.26 Йод 28,00
01.06.27 Кадмиеви аерозоли 17,00
01.06.28 Капролактам 18,00
01.06.29 Кобалтови аерозоли 16,00
01.06.30 Манганови аерозоли 18,00
01.06.31 Свободен кристален 258,00
  силициев диоксид  
01.06.32 Медни аерозоли 14,00
01.06.33 Метилакрилат 14,00
01.06.34 Метилен хлорид 17,00
01.06.35 Метилетилкетон 12,00
01.06.36 Меркаптани 12,00
01.06.37 Метилов алкохол 17,00
01.06.38 Молибденови аерозоли 21,00
01.06.39 Нафталин 16,00
01.06.40 Никелови аерозоли 17,00
01.06.41 Озон 14,00
01.06.42 Оловни аерозоли 15,00
01.06.43 Оцетна киселина 15,00
01.06.44 Перхлоретилен 15,00
01.06.45 Пиридин 17,00
01.06.46 Сероводород 18,00
01.06.47 Сярна киселина 17,00
01.06.48 Тетрахлорметан 14,00
01.06.49 Тиурам (тетраметилтиурам 15,00
  дисулфид)  
01.06.50 2,4-Толуендиизоцианидат 13,00
01.06.51 Триетиламин 12,00
01.06.52 Трихлоретилен 11,00
01.06.53 Фенол 13,00
01.06.54 Флуороводород 14,00
01.06.55 Формалдехид 17,00
01.06.56 Фосфорен анхидрид 17,00
01.06.57 Фосфороводород 13,00
01.06.58 Халотан 13,00
01.06.59 Хидразин 16,00
01.06.60 Хлороформ 14,00
01.06.61 Хромови аерозоли 15,00
01.06.62 Циановодород 20,00
01.06.63 Циклохексанон 17,00
01.06.64 Цинкови аерозоли 15,00
01.06.65 Серен диоксид 13,00
  (спектрофотометричен  
  метод)  
01.06.66 Хлор 17,00
01.06.67 1,2-дихлоретан 184,00
01.06.68 Диетилов етер 16,00
  (колориметричен метод), за  
  1 работно място  
01.06.69 Толуен 19,00
  (спектрофотометричен  
  метод)  
01.06.70 Хлороводород 11,00
  (нефелометричен метод)  
01.06.71 Хидрохинон, за 1 работно 132,00
  място  
01.06.72 n-бутилов алкохол 10,00
01.06.73 Диоктилфталат 49,00
01.06.74 Етиленов оксид 22,00
  (колориметричен метод)  
01.06.75 Селенсъдържащи аерозоли 275,00
  (спектрофотометричен  
  метод), за 1 работно място  
01.06.76 Серовъглерод, за 1 работно 81,00
  място  
01.06.77 Стирен (фотометричен 17,00
  метод)  
01.06.78 Разработване на проба за 11,00
  маслени аерозоли  
01.06.79 Маслени аерозоли в 1,00
  разработена проба  
01.06.80 Бройно дисперсно 60,00
  разпределение на праха  
01.06.81 Масова концентрация на 46,00
  прах  
01.06.82 Разработване на проба за 9,00
  метали  
01.06.83 Отчитане на следи от метали 2,00
  в разработена проба, за 1  
  елемент  
01.06.84 Изследване с индикаторна 67,00
  тръбичка за азотен  
  диокисид, за 1 работно  
  място  
01.06.85 Изследване с индикаторна 67,00
  тръбичка за азотен оксид,  
  за 1 работно място  
01.06.86 Изследване с индикаторна 66,00
  тръбичка за амоняк, за 1  
  работно място  
01.06.87 Изследване с индикаторна 66,00
  тръбичка за анилин, за 1  
  работно място  
01.06.88 Изследване с индикаторна 67,00
  тръбичка за ацетилен, за 1  
  работно място  
01.06.89 Изследване с индикаторна 25,00
  тръбичка за ацеталдехид,  
  за 1 работно място  
01.06.90 Изследване с индикаторна 67,00
  тръбичка за ацетон, за 1  
  работно място  
01.06.91 Изследване с индикаторна 67,00
  тръбичка за ацетати, за 1  
  работно място  
01.06.92 Изследване с индикаторна 83,00
  тръбичка за бензин, за 1  
  работно място  
01.06.93 Изследване с индикаторна 86,00
  тръбичка за бензинови  
  въглеводороди, за 1  
  работно място  
01.06.94 Изследване с индикаторна 66,00
  тръбичка за бензен, за 1  
  работно място  
01.06.95 Изследване с индикаторна 117,00
  тръбичка за бутанол, за 1  
  работно място  
01.06.96 Изследване с индикаторна 120,00
  тръбичка за винилхлорид,  
  за 1 работно място  
01.06.97 Изследване с индикаторна 66,00
  тръбичка за въглероден  
  диоксид, за 1 работно място  
01.06.98 Изследване с индикаторна 71,00
  тръбичка за въглероден  
  оксид, за 1 работно място  
01.06.99 Изследване с индикаторна 67,00
  тръбичка за диетилов етер,  
  за 1 работно място  
01.06.100 Изследване с индикаторна 117,00
  тръбичка за етанол, за 1  
  работно място  
01.06.101 Изследване с индикаторна 67,00
  тръбичка за ксилен, за 1  
  работно място  
01.06.102 Изследване с индикаторна 117,00
  тръбичка за метанол, за 1  
  работно място  
01.06.103 Изследване с индикаторна 67,00
  тръбичка за минерален  
  терпентин, за 1 работно  
  място  
01.06.104 Изследване с индикаторна 66,00
  тръбичка за мравчена  
  киселина, за 1 работно място  
01.06.105 Изследване с индикаторна 66,00
  тръбичка за оцетна  
  киселина, за 1 работно място  
01.06.106 Изследване с индикаторна 55,00
  тръбичка за перхлоретилен,  
  за 1 работно място  
01.06.107 Изследване с индикаторна 67,00
  тръбичка за пропан-бутан,  
  за 1 работно място  
01.06.108 Изследване с индикаторна 117,00
  тръбичка за пропанол, за 1  
  работно място  
01.06.109 Изследване с индикаторна 66,00
  тръбичка за серен диоксид,  
  за 1 работно място  
01.06.110 Изследване с индикаторна 66,00
  тръбичка за сероводород,  
  за 1 работно място  
01.06.111 Изследване с индикаторна 66,00
  тръбичка за стирен, за 1  
  работно място  
01.06.112 Изследване с индикаторна 67,00
  тръбичка за толуен, за 1  
  работно място  
01.06.113 Изследване с индикаторна 120,00
  тръбичка за трихлоретилен,  
  за 1 работно място  
01.06.114 Изследване с индикаторна 67,00
  тръбичка за фенол, за 1  
  работно място  
01.06.115 Изследване с индикаторна 25,00
  тръбичка за  
  флуороводород, за 1  
  работно място  
01.06.116 Изследване с индикаторна 166,00
  тръбичка за формалдехид,  
  за 1 работно място  
01.06.117 Изследване с индикаторна 66,00
  тръбичка за хлор, за 1  
  работно място  
01.06.118 Изследване с индикаторна 120,00
  тръбичка за хлороводород,  
  за 1 работно място  
01.06.119 Изследване с индикаторна 141,00
  тръбичка за циановодород,  
  за 1 работно място  
01.06.120 Определяне концентрацията 67,00
  на N-хексан  
01.06.121 Октан 48,00
  (линейно-колориметричен  
  метод), за 1 работно място  
01.06.122 Изследване с индикаторна 97,00
  тръбичка за халотан, за 1  
  работно място  
01.06.123 Изследване с индикаторна 97,00
  тръбичка за акролеин, за 1  
  работно място  
01.06.124 Изследване с индикаторна 97,00
  тръбичка за  
  хидрогенцианид, за 1  
  работно място  
01.06.125 Изследване с индикаторна 97,00
  тръбичка за етиленоксид, за  
  1 работно място  
01.06.126 Определяне на химични 6,00
  аген-ти във въздух на  
  работно място с  
  газанализатор  
01.07 Храни и суровини за производство на храни,
  вкл. генетично-модифицирани храни,
  хранителни добавки и аромати, за една проба
01.07.01 Арсен (хранителни и 48,00
  селскостопански продукти)  
01.07.02 Нитрити 12,00
01.07.03 Нитрати 4,00
01.07.04 Нитрати по HPLC метод 27,00
01.07.05 Сулфати 23,00
01.07.06 Калций 17,00
01.07.07 Магнезий 15,00
01.07.08 Въглероден диоксид 3,00
  (манометрично)  
01.07.09 Съдържание на калиев 7,00
  йодид  
01.07.10 Съдържание на калиев 6,00
  йодат  
01.07.11 Кофеин 51,00
01.07.12 Бензоена киселина 50,00
01.07.13 Сорбинова киселина 46,00
01.07.14 Определяне на 2,00
  въглехидрати в храни  
01.07.15 Целулоза (хранителни 31,00
  влакнини)  
01.07.16 Витамини по HPLC метод 151,00
01.07.17 Антиоксиданти 49,00
01.07.18 Консерванти по HPLC метод 22,00
01.07.19 Поляризация в храни 13,00
01.07.20 Синтетични оцветители в 60,00
  храни и напитки (по HPLC  
  метод)  
01.07.21 Идентифициране на багрила 13,00
01.07.22 Судан І по HPLC метод 25,00
01.07.23 Судан І, ІІ, ІІІ и ІV 67,00
01.07.24 Червен пипер (цвят по ASTA) 18,00
01.07.25 Подсладители по HPLC 22,00
  метод  
01.07.26 Глутен и свойства на глутена 7,00
01.07.27 Готварска сол 9,00
01.07.28 Готварски подправки 7,00
  (съдържание на странични  
  примеси)  
01.07.29 Готварски подправки 21,00
  (етерен извлек)  
01.07.30 Обща киселинност в спитрни 74,00
  напитки  
01.07.31 Пиво-действителен екстракт 8,00
01.07.32 Пиво-органолептични 3,00
  показатели  
01.07.33 Пчелен мед-органолептични 3,00
  показатели  
01.07.34 Пчелен мед-киселинност 8,00
01.07.35 Пчелен мед-минерални 7,00
  вещества (пепел)  
01.07.36 Пчелен мед-редуциращи 27,00
  захари  
01.07.37 Пчелен мед-водно 5,00
  съдържание  
01.07.38 Обща захар като инвертна 26,00
01.07.39 Пробовземане 7,00
01.07.40 Редуциращи захари (хляб и 30,00
  хлебни изделия)  
01.07.41 Захар във вина и спиртни 27,00
  напитки  
01.07.42 Етанол с дестилация в 12,00
  спиртни напитки  
01.07.43 Метанол в спиртни напитки 71,00
01.07.44 Алкохолното съдържание на 11,00
  спиртни напитки  
01.07.45 Разтворими във вода 12,00
  вещества в кафе, какао  
  (зърна и мляно), чай  
01.07.46 Хлорорганични пестициди 63,00
01.07.47 Фосфорорганични 95,00
  пестициди  
01.07.48 Синтетични пиретроиди 36,00
01.07.49 Остатъчни количества от 106,00
  пестицида беномил  
  (фундазол)  
01.07.50 Остатъци от 45,00
  фенилкарбамидни  
  хербициди (афалон)  
01.07.51 Пестицидни остатъци в 59,00
  храни-амитраз, включително  
  метаболитите, съдържащи  
  неопределено количество  
  2,4-диметиланилин  
01.07.52 Пестицидни остатъци в 69,00
  храни-метомил и оксамил  
01.07.53 Определяне на пестицидни 325,00
  остатъци в храни от  
  растителен произход по  
  многокомпонентен метод  
01.07.54 Афлатоксини В1, В2, G1, 112,00
  G2-флуорометрично  
  определяне  
01.07.55 Афлатоксини В1, В2, G1, G2 92,00
  по HPLC метод  
01.07.56 Афлатоксин М1 по HPLC 72,00
  метод  
01.07.57 Охратоксин А 191,00
  (флуорометрично  
  опеределяне)  
01.07.58 Определяне на Охратоксин А 104,00
  (по HPLC определяне)  
01.07.59 Патулин в ябълков сок, 77,00
  концентрат и напитки,  
  съдържащи ябълков сок и  
  чай  
01.07.60 Патулин в плодови, 250,00
  зеленчукови и  
  месо-растителни консерви  
01.07.61 Патулин по HPLC метод 49,00
01.07.62 Дезоксиниваленол в зърно и 108,00
  зърнопродукти  
01.07.63 Дезоксинивиаленон по HPLC 104,00
  метод  
01.07.64 Зеараленон в хранителни 131,00
  продукти  
01.07.65 Зеараленон 112,00
  (флуорометрично  
  определяне)  
01.07.66 Зеараленон по HPLC метод 107,00
01.07.67 Фумонизин В1 и Фумонизин 143,00
  В2 по HPLC метод  
01.07.68 Т-2 токсини по HPLC метод 102,00
01.07.69 Тежки метали-разработване 32,00
  на проба и екстракция  
01.07.70 Тежки метали-разработване 25,00
  на проба (микровълново  
  разграждане)  
01.07.71 Тежки метали-разработване 25,00
  на проба (опепеляване)  
01.07.72 Определяне на следи от 5,00
  метали в разработена проба,  
  за един елемент, в пламъков  
  режим  
01.07.73 Определяне на следи от 7,00
  метали в разработена проба,  
  за един елемент, хидридна  
  и графитна система  
01.07.74 Определяне съдържание на 101,00
  калай в храни, съдържащи  
  се в метални опаковки  
01.07.75 Определяне енергийна 18,00
  стойност в храни  
01.07.76 Външен вид и 3,00
  органолептични показатели  
  (цвят, вкус и мирис)  
01.07.77 Шупливост 3,00
01.07.78 рН (активна реакция) 9,00
01.07.79 Киселинност 7,00
01.07.80 Пероксидно число 32,00
01.07.81 Масленост 22,00
01.07.82 Масленост по Соксле 29,00
01.07.83 Сухо вещество 13,00
01.07.84 Сухо вещество 2,00
  (рефрактометрично)  
01.07.85 Белтък по Келдал 22,00
01.07.86 Относителна плътност в 8,00
  храни  
01.07.87 Относителна плътност на 6,00
  масла и мазнини  
01.07.88 Обща пепел 9,00
01.07.89 Пепел, неразтворима в 10% 12,00
  HCL  
01.07.90 Тегло на опаковката и 2,00
  съотношение на съставните  
  части  
01.07.91 Водно съдържание (влага) 14,00
01.07.92 Осапунително число 17,00
  животински и растителни  
  мазнини и масла  
01.07.93 Алкалност на животински и 11,00
  растителни мазнини и масла  
01.07.94 Определяне на примеси 4,00
01.07.95 Кувертюр и пълнеж в 11,00
  захарни и шоколадови  
  изделия  
01.07.96 Цвят на разтвора при 9,00
  кристална захар  
01.07.97 Макаронени изделия. 10,00
  Увеличаване на обема  
01.07.98 Макаронени изделия. 13,00
  Загуба на сухо вещество  
  във варивната вода  
  Микробиологично  
  изследване, за една проба:  
01.07.99 Етеробактериацее 34,00
01.07.100 Клостридиум перфрингенс 79,00
01.07.101 Колиформи 34,00
01.07.102 Определяне на броя на 6,00
  характерните  
  микроорганизми. Техника за  
  изброяване на колониите  
01.07.103 Общ брой микроорганизми 6,00
01.07.104 Салмонела 12,00
01.07.105 Идентифициране за 10,00
  колиформи  
01.07.106 Патогенни стафилококи 18,00
01.07.107 Арбитражен метод за 50,00
  откриване на Листерия  
01.07.108 Листерия 24,00
  моноцитогенес-директен  
  метод, откриване и  
  изброяване  
01.07.109 Основен метод за броене на 8,00
  плесени и дрожди  
01.07.110 Идентифициране на 40,00
  салмонела  
01.07.111 Изолиране на Бацилус 17,00
  цереус  
01.07.112 Санитарно-микробиологичен 12,00
  контрол на производствена  
  среда и персонал-патогенни  
  микроорганизми  
01.07.113 Санитарно-микробиологичен 6,00
  контрол на производствена  
  среда и персонал-общ брой  
  мезофилни аеробни и  
  факултативни анаеробни  
  микроорганизми  
01.07.114 Санитарно-микробиологичен 4,00
  контрол на производствена  
  среда и  
  персонал-колиформи  
01.07.115 Санитарно-микробиологичен 93,00
  контрол на производствена  
  среда и персонал-шигела  
01.07.116 Ешерихия коли-изброяване 40,00
  на b-глюкуронидаза  
  позитивните Ешерихия коли  
01.07.117 Изследване на генетично 130,00
  модифицирани организми в  
  хранителни продукти  
01.07.118 Изследване на специфична 375,00
  генетичната модификация  
01.07.119 Сулфит редуциращи 17,00
  клостридии-изброяване в  
  анаеробни условия  
01.07.120 Мезофилни аеробни и 23,00
  факултативни анаеробни  
  микроорганизми  
01.07.121 Мезофилни анаеробни 23,00
  микроорганизми  
01.07.122 Термофилни аеробни и 23,00
  факултативно анаеробни  
  микроорганизми  
01.07.123 Термофилни анаеробни 23,00
  микроорганизми  
01.07.124 Микологично изследване на 5,00
  вегетативни форми на  
  плесени (видими плесени)  
01.07.125 Колиформи и Ешерихия коли 25,00
  в бутилирани води-метод на  
  мембранно филтриране  
01.07.126 Ешерихия 23,00
  коли-презумптивни. Метод  
  на най-вероятното число  
01.07.127 Вегетативни форми на 15,00
  аеробни споро- и  
  неспорообразуващи  
  микроорганизми  
01.07.128 Спори на аеробни 15,00
  спорообразуващи  
  микроорганизми  
01.07.129 Ентерококи-минимизиран 27,00
  метод (най-вероятно число)  
01.07.130 Ешерихия коли-минимизиран 27,00
  метод (най-вероятно число)  
01.07.131 Лейконосток 17,00
01.07.132 Протеус 17,00
01.07.133 Кронобактер саказакии 39,00
01.07.134 Бацилус мезентерикус 13,00
01.07.135 Подготовка на проба за 7,00
  микробиологичен анализ  
01.08 Материали и предмети, предназначени за
  контакт с храни и технологични добавки за
  тяхното производство, за една проба
01.08.01 Обща миграция на 103,00
  полимерни материали  
01.08.02 Миграция на багрила от 65,00
  полимерни материали  
01.08.03 Специфично количество 15,00
  тежки метали, преминало от  
  керамични, стъклокерамични  
  и стъклени предмети в храни  
01.08.04 Специфично количество 38,00
  тежки метали, преминало от  
  материали от пластмаса  
  предназначени за контакт с  
  храни  
01.09 Козметични продукти, за една проба
01.09.01 Амоняк 22,00
01.09.02 Борна киселина, борати, 37,00
  тетраборати  
01.09.03 Свободни алкали 17,00
01.09.04 Калиев/натриев хидроксид 20,00
01.09.05 Свободни натриеви и калиеви 46,00
  хидроксиди  
01.09.06 Абразивни вещества 12,00
01.09.07 Водороден пероксид 10,00
01.09.08 Флуор 594,00
01.09.09 Флуорни съединения 86,00
01.09.10 Водоразтворими цинкови соли 45,00
01.09.11 Сребърен нитрат 20,00
01.09.12 Определяне на 25,00
  UV-филтри-Цинков оксид и  
  Титанов диоксид при  
  съвместното им присъствие в  
  козметични продукти  
01.09.13 Определяне на 6,00
  UV-филтри-Титанов диоксид при  
  самостоятелно присъствие в  
  козметични продукти  
01.09.14 Определяне на 52,00
  UV-филтри-октилметоксицинамат  
  в козметични продукти  
01.09.15 Ментол 4,00
01.09.16 Формалдехид 26,00
01.09.17 Алантоин 12,00
01.09.18 Тиогликолова киселина 12,00
01.09.19 Оксалова киселина 46,00
01.09.20 Селенов дисулфид 67,00
01.09.21 Хлорбутанол 223,00
01.09.22 Хлороформ 282,00
01.09.23 Метанол 150,00
01.09.24 Витамин А 10,00
01.09.25 Витамин С 28,00
01.09.26 Витамин Е 7,00
01.09.27 Разработване на проба за 45,00
  метали в козметични продукти  
01.09.28 Следи от метали в разработена 2,00
  проба, за 1 елемент  
01.09.29 Присъствие на тежки метали 9,00
  (живак, арсен) в парфюмерийни  
  и козметични продукти  
01.09.30 Външен вид (цвят, мирис, 2,00
  консистенция, органолептично)  
01.09.31 Влага и летливи вещества (сух 5,00
  остатък)  
01.09.32 Пероксидно число (Гранливост) 26,00
01.09.33 Емулсионна стабилност и 8,00
  термостабилност  
01.09.34 Тип на емулсия 5,00
01.09.35 рН (потенциометрично) 8,00
01.09.36 Стабилност на паста за зъби 2,00
01.09.37 Разтворимост в ароматични 11,00
  продукти  
01.09.38 Идентичност на растителни 3,00
  екстракти като флаваноиди  
01.09.39 Общ брой микроорганизми 7,00
  (бактерии, дрожди, плесени)  
01.09.40 Псевдомонас аеругеноза 35,00
01.09.41 Ешерихия коли 33,00
01.09.42 Стафилококус ауреус 20,00
01.09.43 Кандида албиканс 14,00
01.09.44 Консерванти (бензоена, 50,00
  сорбинова и салицилова  
  киселина)  
01.09.45 Резорцинол 101,00
01.09.46 Триклозан 102,00
01.09.47 Хидрохинон и неговите етери 71,00
01.09.48 Пробовземане 4,00
01.10 Химични вещества, включително биоциди,
  пестициди и торове, за една проба
01.10.01 Водороден пероксид 8,00
01.10.02 Активен хлор в биоциди 5,00
  (дезинфекциращи средства)  
01.10.03 Активен йод 3,00
01.10.04 Натриев перборат 18,00
01.10.05 Четвъртични амониеви соли 24,00
  (бензалкониев хлорид)  
01.10.06 р-хлор и m-крезол 8,00
01.10.07 Глутаров алдехид 7,00
01.10.08 Формалдехид в биоциди 5,00
  (дезинфекциращи средства)  
01.10.09 Хлорхексидин глюконат 26,00
01.10.10 Метилов алкохол 22,00
01.10.11 Приготвяне на 100 мл 1-% 4,00
  разтвор на О-толуидин за  
  определяне съдържанието  
  на остатъчен хлор във води  
01.10.12 Натриева основа 7,00
01.10.13 Пробовземане 5,00
01.11 Продукти и стоки със значение за здравето на
  хората - перилни, почистващи и други
  препарати
01.11.01 Активен кислород 20,00
01.11.02 Свободни алкали 17,00
01.11.03 Свободни натриеви и 20,00
  калиеви хидроксиди  
01.11.04 Алкални и алкалоземни 50,00
  сулфиди  
01.11.05 Карбонати 9,00
01.11.06 Силициев диоксид 134,00
01.11.07 Силикати 26,00
01.11.08 Фосфати 14,00
01.11.09 ПАВ-общо съдържание 21,00
01.11.10 ПАВ-анионни 26,00
01.11.11 ПАВ-катионни 25,00
01.11.12 Карбоксиметилцелулоза 26,00
01.11.13 Мастни киселини 21,00
01.11.14 Мастни киселини-свободни 11,00
01.11.15 Неосапуняеми органични 22,00
  вещества и неосапуняеми  
  мазнини  
01.11.16 Неразтворими във вода 11,00
  вещества  
01.11.17 Неразтворими в етилов 12,00
  алкохол вещества  
01.11.18 Външен вид 2,00
01.11.19 Миещ ефект 21,00
01.11.20 рН-потенциометрично 8,00
01.11.21 Влага и летливи вещества в 54,00
  перилни средства  
01.11.22 Пробовземане 5,00
01.12 Микроскопски, токсикохимични,
  токсикоклинични, микологични, серологични,
  микробиологични, вирусологични и
  паразитологични изследвания, за една проба
01.12.01 Метанол в урина 17,00
01.12.02 Тринитротолуол в урина 18,00
01.12.03 Меркаптурова киселина в урина 47,00
01.12.04 Роданиди в урина 137,00
01.12.05 Живак в урина 76,00
01.12.06 Олово в урина 178,00
01.12.07 Трихлороцетна киселина в 23,00
  урина  
01.12.08 Трихлоретанол в урина 27,00
01.12.09 Копропорфирин в урина 18,00
01.12.10 Витамин С в урина 47,00
01.12.11 Амоняк в урина 6,00
01.12.12 Тест за наркотични вещества в 13,00
  урина  
01.12.13 Бадемова и фенилглиоксалова 7,00
  киселина в урина  
01.12.14 Делтааминолевулинова 7,00
  киселина (ДАЛК) в урина  
01.12.15 Ацетон в урина 2,00
01.12.16 Алкохоли в урина 1,00
01.12.17 Фенол в урина 2,00
01.12.18 Формалдехид в урина 2,00
01.12.19 Сулфати в урина 9,00
01.12.20 Седимент-урина 2,00
01.12.21 Хипурова киселина в урина 13,00
01.12.22 Хлориди в урина 5,00
01.12.23 Урина-сухи тестове 1,00
01.12.24 Химично изследване на урина с 4,00
  течни реактиви  
01.12.25 Алкална фосфатоза в серум 16,00
01.12.26 Бета-липопротеини в серум 16,00
01.12.27 Глюкуронова киселина в серум 5,00
01.12.28 Микроелемент цинк в серум 5,00
01.12.29 Сулфхидрилни групи в серум 8,00
01.12.30 Урея в серум 2,00
01.12.31 Пикочна киселина в серум 3,00
01.12.32 Креатинин в серум 2,00
01.12.33 Общи масти в кръв 17,00
01.12.34 Перхлоретилен в кръв 13,00
01.12.35 Ацетати в кръв 6,00
01.12.36 Карбоксихемоглобин в кръв 5,00
01.12.37 Метхемоглобин в кръв 7,00
01.12.38 Холинестеразна активност 4,00
  (експресен метод)  
01.12.39 Олово в кръв 11,00
01.12.40 Мед в серум 4,00
01.12.41 Тежки метали в биологични 2,00
  течности в разработена проба,  
  за 1 елемент  
01.12.42 Диференциално изброяване на 7,00
  левкоцити  
01.12.43 Еритроцити в кръв 3,00
01.12.44 Еозинофили в кръв-камерно 4,00
  броене  
01.12.45 Ензими и изоензими (СГОТ и 4,00
  СГПТ) поотделно  
01.12.46 Ензими и изоензими (ГГТП) в 3,00
  кръв  
01.12.47 Левкоцити 3,00
01.12.48 Ретикулоцити 3,00
01.12.49 Еритроцити (скорост на 2,00
  утаяване)  
01.12.50 Тромбоцити 7,00
01.12.51 Хемоглобин 3,00
01.12.52 Холестерол 3,00
01.12.53 НDL-холестерол 3,00
01.12.54 Захар в кръв 3,00
01.12.55 Триглицериди 3,00
  Микробиологични изследвания:  
01.12.56 Пробовземане на биологичен 1,00
  материал-капилярно  
01.12.57 Вземане на материал-гърлен, 4,00
  назофарингиален  
01.12.58 Вземане на материал-носен, 3,00
  ушен, очен и раневи секрет  
01.12.59 Носен секрет (синус) 8,00
01.12.60 Назофарингиален секрет 8,00
01.12.61 Гърлен секрет (устна кухина) 8,00
01.12.62 Храчка 15,00
01.12.63 Секрет от ухо 10,00
01.12.64 Секрет от око 14,00
01.12.65 Урина (конвенционален метод) 6,00
01.12.66 Уретрален секрет 10,00
01.12.67 Еякулат 11,00
01.12.68 Вагинален секрет 9,00
01.12.69 Вагинален секрет от бременни и 10,00
  деца  
01.12.70 Цервикален секрет 10,00
01.12.71 Пунктат от стерилни кухини 16,00
  (ликвор)  
01.12.72 Кърма 11,00
01.12.73 Ранев секрет 11,00
01.12.74 Ранев секрет (за анаероби) 23,00
01.12.75 Хемокултура (аеробна) 14,00
01.12.76 Хемокултура (анаеробна) 21,00
01.12.77 Жлъчка 18,00
01.12.78 Фецес-диагностично 22,00
01.12.79 Фецес-профилактично за 15,00
  салмонела, дизентерия и  
  Ешерихия коли  
01.12.80 Фецес-профилактично за 8,00
  салмонела и дизентерия  
01.12.81 Фецес за салмонела 9,00
01.12.82 Фецес за дизентерия 9,00
01.12.83 Фецес за Ешерихия коли 13,00
01.12.84 Културелно изследване за 6,00
  Кандида албиканс  
01.12.85 Фецес за патогенни 6,00
  стафилококи  
01.12.86 Фецес за Кампилобактер 10,00
01.12.87 Фецес за Йерсиния 8,00
  ентероколитика  
01.12.88 Коклюш и паракоклюш 6,00
  (назофарингиален секрет)  
01.12.89 Културелно изследване за 12,00
  Хемофилус  
01.12.90 Културелно изследване за 12,00
  менингококи (назофарингиален  
  секрет)  
01.12.91 Културелно и микроскопско 13,00
  изследване за гонококи  
01.12.92 Културелно изследване за 14,00
  Бацилус антрацис  
01.12.93 Културелно и микроскопско 23,00
  изследване на анаероби  
01.12.94 Културелно изследване за 9,00
  вибриони (Аеромонас)  
01.12.95 Препарат по Грам 3,00
01.12.96 Препарат с метиленово синьо по 3,00
  Льофлер  
01.12.97 Нативен препарат 3,00
01.12.98 Биохимична идентификация за 5,00
  Стафилококус ауреус  
01.12.99 Биохимична идентификация за 11,00
  коагулаза-негативни  
  стафилококи (конвенционален  
  метод)  
01.12.100 Биохимична идентификация за 13,00
  коагулаза-негативни  
  стафилококи (до вид) с  
  микротест  
01.12.101 Биохимична идентификация за 8,00
  алфа-хемолитични стрептококи  
01.12.102 Биохимична идентификация за 6,00
  стрептококи не-гр. А и не-гр. В,  
  гр. А и гр. В (конвенционален  
  метод)  
01.12.103 Биохимична идентификация за 5,00
  пневмококи-конвенционален  
  метод  
01.12.104 Биохимична идентификация за 9,00
  ентерококи (до вид)  
  (конвенционален метод)  
01.12.105 Биохимична идентификация за 22,00
  Бета-хемолитични стреп-тококи  
  (гр. A, B, C, G, F),  
  Алфа-хемолитични стрептококи,  
  S. pneumoniae и ентерококи (до  
  вид) с микротест  
01.12.106 Биохимична идентификация за 29,00
  менингококи с микротест  
01.12.107 Биохимична идентификация за 28,00
  гонококи с микротест  
01.12.108 Биохимична идентификация за 7,00
  Грам(-) от сем.  
  Ентеробактериацее  
  (конвенционален метод)  
01.12.109 Биохимична идентификация за 18,00
  сем. Ентеробактериацее, род  
  Вибрио и род Аеромонас (до  
  вид) с микротест  
01.12.110 Биохимична идентификация за 11,00
  Ешерихия коли (ЕПЕК, ЕТЕК,  
  ЕИЕК), пробна аглутинация  
01.12.111 Биохимична идентификация за 15,00
  Ешерихия коли (ЕПЕК, ЕТЕК,  
  ЕИЕК), степенна аглутинация  
01.12.112 Биохимична идентификация за 21,00
  Ешерихия коли (ЕПЕК, ЕТЕК,  
  ЕИЕК), пробна аглутинация с  
  микротест  
01.12.113 Биохимична идентификация за 10,00
  Шигела-често срещани  
  серотипове (конвенционален  
  метод)  
01.12.114 Биохимична идентификация за 12,00
  Шигела-рядко срещани  
  серотипове  
01.12.115 Биохимична идентификация за 12,00
  Салмонела-конвенционален  
  метод  
01.12.116 Биохимична идентификация за 13,00
  Йерсиния Ентероколитика  
01.12.117 Биохимична идентификация за 22,00
  вибриони (холера и НАГ)  
01.12.118 Биохимична идентификация за 11,00
  Аеромонас-конвенционален  
  метод  
01.12.119 Биохимична идентификация за 8,00
  Псевдомонас аеругиноза  
  (конвенционален метод)  
01.12.120 Биохимична идентификация за 7,00
  други Грам(-) неферментативни  
  бактерии (до група)  
01.12.121 Биохимична идентификация за 18,00
  други Грам(-) неферментативни  
  бактерии и Псевдомонас (до  
  вид)-с микротест  
01.12.122 Биохимична идентификация за 24,00
  род Хемофилус инфлуенце с  
  микротест  
01.12.123 Биохимична идентификация за 8,00
  коклюш и паракоклюш  
01.12.124 Биохимична идентификация за 22,00
  дифтерия и дифтероиди с  
  микротест  
01.12.125 Биохимична идентификация за 12,00
  Листерия (конвенционален  
  метод)  
01.12.126 Биохимична идентификация за 22,00
  Листерия с микротест  
01.12.127 Биохимична идентификация за 14,00
  анаероби (1-во ниво)  
01.12.128 Биохимична идентификация за 14,00
  Кампилобактер-конвенционален  
  метод  
01.12.129 Биохимична идентификация за 25,00
  Кампилобактер с микротест  
01.12.130 Биохимична идентификация за 6,00
  Мораксела катаралис  
  (конвенционален метод)  
01.12.131 Биохимична идентификация за 21,00
  Мораксела катаралис с  
  микротест  
01.12.132 Биохимична идентификация за 17,00
  Кандида (други видове) с  
  микротест  
01.12.133 Биохимична идентификация на 16,00
  Бацилус антрацис  
01.12.134 Латекс аглутинационен тест за 6,00
  доказване на С. ауреус  
01.12.135 Латекс аглутинационен тест за 9,00
  доказване на стрептококи гр. А,  
  В, С, D, G, F  
01.12.136 Агардифузионен тест за 4,00
  доказване на невзискателни  
  микроорганизми с не по-малко  
  от 8 диска  
01.12.137 Агардифузионен тест за 4,00
  изследване на чувствителност  
  към антимикробни средства на  
  взискателни микроорганизми с  
  не по-малко от 4 диска  
01.12.138 Агардифузионен тест за 4,00
  изследване на чувствителност  
  към антимикробни средства на  
  взискателни микроорганизми с  
  не по-малко от 6 диска  
01.12.139 Агардифузионен тест за 3,00
  изследване на чувствителност  
  към антимикробни средства на  
  невзискателни микроорганизми  
  с не по-малко от 6 диска  
01.12.140 Агардифузионен тест за 5,00
  изследване на чувствителност  
  към антимикробни средства на  
  взискателни микроорганизми с  
  не по-малко от 8 диска  
01.12.141 Двоен дисково дифузионен 3,00
  тест  
01.12.142 Цефиназен тест 5,00
01.12.143 Антистрептолизин О-латекс, за 1 4,00
  серийно разреждане  
01.12.144 Ревматоиден фактор-латекс, за 4,00
  1 серийно разреждане  
01.12.145 Серологична диагностика на 5,00
  инфекциозна мононуклеоза по  
  реакция Латекс аглутинация  
01.12.146 Vi хемаглутинация за 6,00
  серологично доказване на  
  коремен тиф  
01.12.147 Видал за серологично 14,00
  доказване на коремен тиф  
01.12.148 Видал за серологично 20,00
  доказване на Листерия  
01.12.149 Серологично изследване за 42,00
  Бруцела, Туларемия и Антракс  
  чрез Реакция непряка (косвена)  
  хемаглутинация  
01.12.150 Аглутинационна реакция с 4,00
  бенгалско розово за  
  серологично доказване на  
  Бруцела  
01.12.151 Микробиологично изследване 4,00
  на въздух по седиментационния  
  метод на Кох  
01.12.152 Серумна проба за Хеликобактер 21,00
  пилори IgА по ELISA  
01.12.153 Серумна проба за Хеликобактер 19,00
  пилори IgG по ELISA  
01.12.154 Вземане на венозна кръв 3,00
01.12.155 Доказване на ХИВ по ELISA 14,00
01.12.156 Изследване на серумна проба 5,00
  за HIV-антитела бърз тест  
01.12.157 Определяне на anti-HAV IgM по 19,00
  ELISA  
01.12.158 Определяне на anti-HAV (total) по 19,00
  ELISA  
01.12.159 Доказване на HBsAg по ELISA 16,00
01.12.160 Потвърдителен тест за Хепатит 18,00
  В  
01.12.161 Доказване на anti-HBsAg по 16,00
  ELISA  
01.12.162 Доказване на anti-HBc IgM по 18,00
  ELISA  
01.12.163 Определяне на anti-HBc (total) по 17,00
  ELISA  
01.12.164 Доказване на HBeAg по ELISA 19,00
01.12.165 Доказване на anti-HBeAg по 19,00
  ELISA  
01.12.166 Доказване на anti-HCV по ELISA 17,00
01.12.167 Серологична диагностика на 26,00
  Рубеола по РЗХА  
01.12.168 Доказване на Рубеола Ig M по 16,00
  ELISA  
01.12.169 Доказване на Рубеола Ig G по 14,00
  ELISA  
01.12.170 Серумна проба за Паротит по 33,00
  РЗХА  
01.12.171 Доказване на Паротит IgM по 13,00
  ELISA  
01.12.172 Доказване на Паротит IgG по 13,00
  ELISA  
01.12.173 Доказване на Морбили IgM по 13,00
  ELISA  
01.12.174 Доказване на Морбили IgG по 13,00
  ELISA  
01.12.175 Серологична диагностика на 6,00
  инфекциозна мононуклеоза по  
  реакция Paul-Bunel  
01.12.176 Доказване на Ebstein-Bar вирус 19,00
  IgM по ELISA  
01.12.177 Серумна проба на Ebstein-Bar 20,00
  вирус (IgG) по ELISA EA  
01.12.178 Серумна проба на Ebstein-Bar 21,00
  вирус (IgG) по ELISA EBNA  
01.12.179 Серумна проба за антитела към 16,00
  Цитомегаловирус IgM по ELISA  
01.12.180 Серумна проба за антитела към 16,00
  Цитомегаловирус IgG по ELISA  
01.12.181 Уретрална проба за Хламидия 30,00
  трахоматис по ELISA (Ag)  
01.12.182 Цервикална проба за Хламидия 34,00
  трахоматис по ELISA  
01.12.183 Серумна проба за IgM 17,00
  (IgA)-антитела към Хламидия  
  трахоматис  
01.12.184 Серумна проба за IgG-антитела 23,00
  към Хламидия трахоматис  
01.12.185 Серумна проба за IgG антитела 19,00
  към Хламидия пнеумона  
01.12.186 Серумна проба за Лаймска 34,00
  болест по ELISA  
01.12.187 Серумна проба за Микоплазма 39,00
  пнеумония по Реакция на  
  свързване на комплемента (РСК)  
01.12.188 Серумна проба за Микоплазма 34,00
  пнеумония IgM по ELISA  
01.12.189 Серумна проба за Микоплазма 31,00
  пнеумония IgG по ELISA  
01.12.190 Доказване на Сифилис по RPR 7,00
01.12.191 Доказване на Сифилис по VDRL 9,00
01.12.192 Доказване на 5,00
  трепонема-антитела с ТРНА  
01.12.193 Доказване на антитела IgM/IgG 14,00
  против Сифилис по ELISA  
01.12.194 Серологична диагностика на 18,00
  грип по РЗХА с 4 антигена  
01.12.195 Имунофлуоресцентна 10,00
  диагностика на грип  
01.12.196 Имунофлуоресцентна 24,00
  диагностика на грип, парагрип и  
  аденовирус  
01.12.197 Имунофлуоресцентна 19,00
  диагностика на RCV  
01.12.198 Серологична диагностика на 23,00
  Аденовируси по РСК  
01.12.199 Серологична диагностика на 40,00
  Корона вируси РСК  
01.12.200 Серологична диагностика на 21,00
  RCV по РСК  
01.12.201 Серологична диагностика за 40,00
  Варицела зостер вирус (VZV) по  
  РСК  
01.12.202 Серологична диагностика на 26,00
  Херпесни вируси по РСК  
01.12.203 Серологична диагностика на 18,00
  Херпесни вируси по  
  ELISA-IgM/IgG на І тип  
01.12.204 Серологична диагностика на 18,00
  Херпесни вируси по  
  ELISA-IgM/IgG на ІІ тип  
01.12.205 Серологична диагностика на 32,00
  Q-треска по РСК  
01.12.206 Серологична диагностика на 35,00
  Q-треска по ELISA-IgM/IgG за І и  
  ІІ фаза  
01.12.207 Рота вируси чрез 15,00
  латекс-аглутинация  
01.12.208 Серумна проба за Toxoplasma 18,00
  gondii по ELISA (Ig Г)  
01.12.209 Серумна проба Ig М-антитела 17,00
  към Токсоплазма годнии по  
  ELISA  
01.12.210 Имунологично изследване за 6,00
  токсоплазмоза-Реакция пасивна  
  хемаглутинация (РПХА)  
01.12.211 Имунологично изследване за 19,00
  Echinococus granulosus по ELISA  
  (Ig Г)  
01.12.212 Имунологично изследване за 6,00
  ехинококоза-РПХА  
01.12.213 Имунологично изследване за 6,00
  фасциолоза-РПХА  
01.12.214 Имунологично изследване за 6,00
  трихинелоза-РПХА  
01.12.215 Имунологично изследване за 19,00
  Trichinella spiralis по ELISA (Ig Г)  
01.12.216 Бърз имуно-хроматографски 15,00
  тест за диагностика на малария  
01.12.217 Културелна диагностика на 9,00
  трихомоноза, за 1 проба  
01.12.218 Културелна диагностика на 8,00
  амебиаза и бластоцистоза, за 1  
  проба  
01.12.219 Морфологични изследвания за 8,00
  пневмоцистоза  
  (Романовски-Гимза), за 1 проба  
01.12.220 Морфологични изследвания за 11,00
  пневмоцистоза (толуидин блау),  
  за 1 проба  
01.12.221 Морфологични изследвания за 8,00
  криптоспоридии  
  (карбол-фуксин), 1 проба  
01.12.222 Морфологични изследвания за 8,00
  криптоспоридии (Цил-Нилсен),  
  за 1 проба  
01.12.223 Морфологични изследвания за 8,00
  токсоплазмоза  
  (Романовски-Гимза), за 1 проба  
01.12.224 Морфологични изследвания за 10,00
  малария (Романовски-Гимза), за  
  1 проба  
01.12.225 Морфологични изследвания за 8,00
  трипанозомози  
  (Романовски-Гимза), за 1 проба  
01.12.226 Морфологични изследвания за 7,00
  лайшманиози  
  (Романовски-Гимза), за 1 проба  
01.12.227 Морфологични изследвания за 8,00
  трихомоназа  
  (Романовски-Гимза), за 1 проба  
01.12.228 Морфологични изследвания за 4,00
  трихомоназа (нативен препарат),  
  за 1 проба  
01.12.229 Морфологични изследвания за 4,00
  ламблиоза (нативен препарат с  
  лугол), за 1 проба  
01.12.230 Морфологични изследвания за 4,00
  ламблиоза (нативен препарат от  
  дуоденален сок), за 1 проба  
01.12.231 Морфологични изследвания за 4,00
  балантидиоза, за 1 проба  
01.12.232 Морфологични изследвания за 4,00
  балантидиоза (с лугол), за 1  
  проба  
01.12.233 Морфологични изследвания за 8,00
  амебиаза (нативен препарат с  
  консервант)-Бъроу  
01.12.234 Морфологични изследвания за 4,00
  амебиаза (нативен препарат с  
  физиологичен разтвор), за 1  
  проба  
01.12.235 Морфологични изследвания за 4,00
  амебиаза (нативен препарат с  
  лугол), за 1 проба  
01.12.236 Морфологични изследвания за 5,00
  чревни протозои  
  (формалин-етеров метод), за 1  
  проба  
01.12.237 Морфологични изследвания за 5,00
  хелминтни ларви в белия дроб  
  (храчка)  
01.12.238 Морфологични изследвания за 8,00
  филариатоза  
  (Романовски-Гимза)  
01.12.239 Морфологични изследвания за 5,00
  филариатоза (микроскопиране  
  на дебела капка кръв)  
01.12.240 Морфологични изследвания за 5,00
  филариатоза (обогатяване с  
  формалин)  
01.12.241 Морфологични изследвания за 4,00
  чревни  
  хелминтози-седиментация  
01.12.242 Морфологични изследвания за 4,00
  чревни хелминтози-флотация по  
  Фюлеборн  
01.12.243 Морфологични изследвания за 3,00
  ентеробиоза (скоч-лента)  
01.12.244 Морфологични изследвания за 4,00
  ентеробиоза (с клечка за зъби)  
01.12.245 Морфологични изследвания за 5,00
  шистозоматози (овоскопия на  
  урина)  
01.12.246 Морфологични изследвания за 5,00
  чревни ларви (по Берман)  
01.12.247 Определяне на екстензинвазия 6,00
  на хелминти (по  
  Стол-Красилников)  
01.12.248 Морфодиагностика на 4,00
  хелминтни яйца-метод на Като  
01.12.249 Вземане на перианален секрет 2,00
  за паразитологично изследване  
01.12.250 Паразитологични 6,00
  изследвания-компресивна  
  трихинелоскопия  
01.12.251 Паразитологични 26,00
  изследвания-смилане с  
  изкуствен стомашен сок  
01.12.252 Паразитологични изследвания 5,00
  на плодове и зеленчуци  
  (Романовски)  
01.12.253 Паразитологични изследвания 16,00
  на отпадни води (Романовски)  
01.12.254 Паразитологични изследвания 8,00
  на почви (Романовски)  
01.12.255 Паразитологични изследвания 4,00
  на смивове от битова среда, за  
  1 смив  
01.12.256 Микробиологични изследвания 5,00
  на стерилни материали  
01.12.257 Микробиологични изследвания 7,00
  на дезинфекционен разтвор в  
  употреба (Келси)  
01.12.258 Микробиологични изследвания 27,00
  на стерилизационна апаратура  
  (автоклав)  
01.12.259 Микробиологични изследвания 13,00
  на дезинфекционна апаратура  
  (сушилня)  
01.12.260 Микробиологично изследване 7,00
  на сухо болнично бельо, готово  
  за употреба  
01.12.261 Микробиологично изследване 9,00
  на смивове от повърхности в  
  лечебни заведения  
01.12.262 Микробиологично изследване 7,00
  на ръце на персонала след  
  дезинфекция  
01.12.263 Хемодиализна течност-общ брой 14,00
  микроорганизми  
01.12.264 Отчитане ефективност на 25,00
  дезинсекция срещу дървеници,  
  на 100 кв. м  
01.12.265 Отчитане ефективност на 22,00
  дезинсекция срещу бълхи, на  
  100 кв. м  
01.12.266 Отчитане ефективност на 25,00
  дезинсекция срещу хлебарки,  
  на 100 кв. м  
01.12.267 Отчитане ефективност на 18,00
  дезинсекция срещу комари, на  
  100 кв. м  
01.12.268 Определяне на членестоноги и 10,00
  кърлежи (имаго)  
01.12.269 Определяне на членестоноги 40,00
  (ларви)  
01.12.270 Видово определяне на гризачи 11,00
01.12.271 Потвърдителен тест (имуноблот) 33,00
  за лаймска болест Ig М  
01.12.272 Потвърдителен тест (имуноблот) 33,00
  за лаймска болест Ig G  
01.12.273 Изследване на хеликобактер 13,00
  пилори във фецес  
01.12.274 Изследване на легионела в 15,00
  урина  
01.12.275 Изследване на микоплазма и 32,00
  уреаплазма с микротест  
01.12.276 Серологична диагностика на 19,00
  грип А Ig М по ELISA  
01.12.277 Рота адено вирусен 8,00
  имунохроматографски тест от  
  фецес  
01.12.278 Имунохроматографски тест за 7,00
  хеликобактер пилори от фецес  
01.12.279 Определяне чувствителност на 29,00
  дрождите към противогъбичните  
  средства  
01.13 Физиологични, психологични и ергономични
  изследвания и измервания
01.13.01 Извършване оценка на 6,00
  факторите на работния  
  процес при производствени  
  условия. Оценка на  
  работните места с  
  видеодисплеи  
01.13.02 Аудиометрия-въздушна 10,00
  проводимост  
01.13.03 Пулсотелеметрия, за 1 час 6,00
01.13.04 Кръвно налягане 3,00
01.13.05 Работен пулс 3,00
01.13.06 Максимална мускулна сила 3,00
  на ръцете  
01.13.07 Станова динамометрия 3,00
01.13.08 Двигателна монотонност, за 6,00
  1 работен час  
01.13.09 Устойчивост на ясното 3,00
  виждане  
01.13.10 Скрининг на зрителни 4,00
  функции  
01.13.11 Определяне на белодробни 5,00
  обеми и дихателни  
  параметри  
01.13.12 Статично натоварване 4,00
01.13.13 Определяне на работна поза 3,00
  и зона  
01.13.14 Определяне на 4,00
  концентрацията и  
  разпределяне на  
  вниманието  
01.13.15 Определяне коефициент на 6,00
  интелигентност при  
  производствени  
  условия-Рейвън  
01.13.16 Определяне на обем, 5,00
  концентрация и  
  разпределение на  
  вниманието-Бурдон  
01.13.17 Субективна оценка за 4,00
  влиянието на работните  
  условия-Немчин  
01.13.18 Определяне на тревожност 5,00
  при производствени  
  условия-Тейлър  
01.13.19 Фотография на работния 6,00
  ден в часова динамика чрез  
  хронометрично изследване,  
  за 1 час  
01.13.20 Оценка на тревожността 5,00
  (метод на Спилбъргър/STAI)  
01.13.21 Тест на Цунг 5,00
01.13.22 Изследване на физическото 13,00
  развитие, физическата  
  дееспособност и  
  психическото развитие в  
  учебен час  
01.13.23 Диагностика на училищна 7,00
  зрелост при 6-7-годишни  
  деца  
01.13.24 Изследване на 6,00
  устойчивостта и обема на  
  вниманието  
01.13.25 Здравна оценка на 18,00
  седмичните учебни  
  разписания  
02 Консултативна дейност, свързана със:
  - нови продукти и стоки със значение за
  здравето на човека
  - нови технологии и съоръжения за
  производство на продукти и стоки със
  значение за здравето на човека
  - медицинска консултация от лекар с
  придобита специалност в системата на
  здравеопазването
  - оценка на инвестиционни намерения със
  значение за здравето на човека
02.01.01 Комплект обедни менюта, за 120,00
  1 месец  
02.01.02 Комплект целодневни 269,00
  менюта, за 1 месец  
02.01.03 Анкетно-статистическо 42,00
  проучване на  
  организираното обществено  
  хранене  
02.01.04 24-часово възпроизвеждане 12,00
  на храненето  
02.01.05 Антропометрични 3,00
  измервания за оценка на  
  физическото развитие  
02.01.06 Медицинска консултация от 16,00
  лекар с придобита  
  специалност в системата на  
  здраве-опазването  
  (първичен преглед)  
02.01.07 Медицинска консултация от 8,00
  лекар с придобита  
  специалност в системата на  
  здраве-опазването  
  (вторичен преглед)  
02.01.08 Консултация за обхват и 30,00
  съдържание на  
  инвестиционно намерение,  
  нови продукти и стоки и  
  нови технологични  
  съоръжения, имащи  
  значение за здравето на  
  човека  
03 Социологически проучвания
03.01.01 Изготвяне на план-програма 239,00
  за социологическо  
  проучване  
03.01.02 Изготвяне на въпросник, за 12,00
  1 въпрос-2 часа  
03.01.03 Тиражиране на въпросници, 1,00
  за 10 стр. формат А4  
03.01.04 Организиране на 191,00
  анкетирането  
03.01.05 Провеждане на 3,00
  анкетирането от 1  
  специалист, за 10 анкетни  
  карти  
03.01.06 Логически оглед и 1,00
  разпределение, за 1  
  анкетна карта  
03.01.07 Създаване и въвеждане на 54,00
  структурата на едно  
  социологическо проучване  
03.01.08 Въвеждане на анкетни 1,00
  карти, за 5 въпроса  
03.01.09 Формиране на едномерно 1,00
  разпределение, за 1 въпрос  
03.01.10 Формиране на двумерно 2,00
  разпределение, 1 двойка  
  въпроси  
03.01.11 Формиране на тримерно 2,00
  разпределение, 1 тройка  
  въпроси  
03.01.12 Математически анализ на 143,00
  данните, за 1 проучване  
03.01.13 Текстови анализ на данните, 953,00
  основни изводи и  
  препоръки, за 1 проучване  
04 Имунизиране с препоръчителни имунизации
04.01 Първичен преглед на 7,00
  пациент преди извършване  
  на имунизация  
04.02 Вторичен преглед на 3,00
  пациент преди извършване  
  на последваща имунизация  
04.03 Извършване на 2,00
  препоръчителна имунизация  
  (таксата не включва  
  стойността на ваксината)  
05 Обучение на медицински и немедицински
  специалисти
05.01 Провеждане на курс за 259,00
  обучение, изпит и издаване  
  на удостоверение за  
  изпълнители на ДДД  
  дейности по утвърдена от  
  министъра на  
  здравеопазването  
  програма, за 1 лице  
05.02 Полагане на изпит и 19,00
  издаване на удостоверение  
  за изпълнител на ДДД  
  услуги за лицата по чл. 11,  
  ал. 1 от Наредба № 3 от 2005  
  г. за условията и реда за  
  извършване на  
  дезинфекции, дезинсекции  
  и дератизации (ДВ, бр. 12 от  
  2005 г.)  
06 Други услуги  
06.01 Издаване на имунизационно 10,00
  свидетелство  

rss
Посети форума