навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 17 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ, ИЛИ СЕМЕНА ОТ СОРТОВЕ, ЗА КОИТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКА ЗА ВПИСВАНЕ, НО ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ОДОБРЕНИ ЗА ВПИСВАНЕ В ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ

В сила от 25.09.2007 г.
Издадена от министъра на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност;
2. условията и редът за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена от видове полски култури, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в Официалната сортова листа (ОСЛ), предназначени за демонстративни и/или производствени опити; разрешените за целта количества; опаковането и етикетирането на семената;
3. условията и редът за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена от видове зеленчукови култури, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в ОСЛ, предназначени за демонстративни и/или производствени опити; опаковането и етикетирането на семената.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Семена, произведени на територията на страната, предназначени за научни цели или селекционна дейност, съгласно чл. 39а, ал. 1, т. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) могат да бъдат предлагани на пазара от физически или юридически лица:
1. регистрирани като производители и/или заготвители, и/или търговци на посевен материал съгласно чл. 28 ЗППМ; или
2. лица (селекционери), извършващи сортоподдържане по условията на чл. 26 ЗППМ.


Чл. 3. (1) За получаване на разрешение за предлагане на пазара на семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, съгласно чл. 39а, ал. 1, т. 1 ЗППМ лицата подават молба по образец съгласно приложение № 1 до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).
(2) Семената по ал. 1 могат да бъдат от сортове, вписани в Официалната сортова листа на Република България или в каталозите на Европейския съюз - Общ каталог на сортовете земеделски растителни видове или Общ каталог на сортовете зеленчукови култури, или да са от видове от групите култури, определени в чл. 13, ал. 1 и чл. 30, ал. 3 ЗППМ.
(3) В молбата по ал. 1 се посочват необходимите количества семена, които ще се предлагат на пазара за научни цели или селекционна дейност, и наименованието (имената) и адресът на лицето, за което са предназначени семената.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Количествата семена, които могат да се предлагат на пазара за научни цели или селекционна дейност, в зависимост от растителния вид не трябва да са по-големи от общото количество семена на пробите за сортоизпитване, определени в приложение № 13, таблицата, в колони 3 и 4 от Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България (ДВ, бр. 97 от 2013 г.), а за останалите растителни видове - не по-големи от количествата на средната проба за лабораторни анализи за съответния растителен вид, посочени в наредбите по чл. 29, ал. 6 ЗППМ.


Чл. 4. Молбата по чл. 3, ал. 1 се изпраща от лицето по чл. 2 в дирекция "Административно и финансово обслужване" на ИАСАС.


Чл. 5. (1) Ако молбата за получаване на разрешение за предлагане на пазара на семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, не е по установения образец или има непълноти в нея, длъжностно лице от дирекция "Административно и финансово обслужване" писмено уведомява заявителя в 5-дневен срок от постъпване на молбата.
(2) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят следва да отстрани нередовностите.
(3) Ако заявителят не отстрани нередовностите в срока, молбата не се разглежда.


Чл. 6. (1) Когато лицето и представената от него молба отговарят на условията на чл. 2 - 4, изпълнителният директор на ИАСАС издава разрешение за предлагане на пазара на семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, по образец съгласно приложение № 2.
(2) Разрешението се издава в 7-дневен срок от постъпването на молбата в ИАСАС.


Чл. 7. (1) Ако лицето и представената от него молба не отговарят на условията на чл. 2 - 4, изпълнителният директор на ИАСАС отказва да издаде разрешение за предлагане на пазара на семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, с мотивиран писмен отказ.
(2) Отказът или непроизнасянето в срок подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 8. Разрешението се издава еднократно за всеки отделен случай за семената от съответен вид и/или сорт, в което се посочват одобрените количества, предназначени за научни цели или селекционна дейност.


Чл. 9. (1) Семената, за които е издадено разрешение по чл. 6, трябва да бъдат опаковани и етикетирани или информацията от етикета да бъде отбелязана върху опаковката.
(2) Етикетът трябва да съдържа следната информация: държава, лице производител и/или търговец на семената, вид и/или сорт, нетна маса и обозначението "семената са предназначени за научни цели или селекционна дейност".


Чл. 10. (1) Лицата, които получават семена от държави членки за научни цели или селекционна дейност, информират писмено ИАСАС за получените семена и прилагат съответните разрешения от държавите членки, ако има издадени такива.
(2) В писмото по ал. 1 се посочват: държавата членка, лицето - производител и/или търговец, видът и сортът, вписан в Европейския каталог или в каталога на държавата членка, количеството на семената.
(3) Семената трябва да са опаковани и етикетирани по условията на чл. 9.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА ОТ СОРТОВЕ НА ВИДОВЕ ПОЛСКИ КУЛТУРИ, ЗА КОИТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКА ЗА ВПИСВАНЕ, НО ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ОДОБРЕНИ ЗА ВПИСВАНЕ В ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Разрешенията по тази глава се издават на лица за предлагане на пазара на семена по чл. 39a, ал. 2 ЗППМ, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, от сортове на полски култури, посочени в чл. 1, ал. 2 на Наредба № 77 от 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите - членки на ЕС (загл. изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г.) (ДВ, бр. 51 от 2006 г.), за които:
1. е подадена заявка (молба) за признаване за вписване в ОСЛ и са в процес на сортоизпитване, но все още не са одобрени за вписване в ОСЛ; и
2. съответстват на разпоредбите на тази глава.

Раздел II.
Условия за получаване на разрешения; обект и предметен обхват на разрешенията


Чл. 12. (1) За получаване на разрешения по чл. 39а, ал. 3 ЗППМ за предлагане на пазара на семена по чл. 11 лицата трябва да са регистрирани като производители и/или търговци на територията на страната съгласно чл. 28 ЗППМ.
(2) Разрешение може да бъде поискано от лицето по ал. 1, което е подало заявка (молба) за сортоизпитване, с цел признаване за вписване на даден сорт в ОСЛ, наричано оттук нататък "заявител", което включва и представител на заявителя, официално упълномощен от него за тази цел.


Чл. 13. Разрешенията се издават за семена:
1. които принадлежат към сорт на даден растителен вид от съответна група полски култури, за който е подадена заявка за сортоизпитване, с цел признаване за вписване в ОСЛ, който е в процес на сортоизпитване, но все още не е одобрен за вписване в ОСЛ;
2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) от растителните видове на следните групи полски култури: фуражни, съгласно Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г.); зърнени, съгласно Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 1 от 2008 г.); цвекло, съгласно Наредба № 98 от 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 14 от 2007 г.); картофи, съгласно Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 54 от 2008 г.); маслодайни и влакнодайни, съгласно Директива 2002/57/ЕС, въведена в Наредба № 100 от 2006 г. за търговията на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2007 г.); и
3. за които семена, съответстващи на т. 1 и 2, се прилагат условията и редът по тази глава.


Чл. 14. (1) Лицата по чл. 12, които възнамеряват да получат разрешение за предлагане на пазара на семена от сорт, заявен за вписване в ОСЛ, но който все още не е вписан, трябва да спазват следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) да са подали молба за сортоизпитване по Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България;
2. да са сключили договор с ИАСАС за официално сортоизпитване по условията на наредбата по т. 1.
(2) Лицата по чл. 12, които отговарят на условията по ал. 1, т. 1 и 2 и възнамеряват да получат разрешение за предлагане на пазара на семена от сорт, заявен за сортоизпитване, с цел признаване за вписване в ОСЛ, но който все още не е вписан, трябва да уведомят ИАСАС писмено за:
1. извършване на полска инспекция и лабораторни анализи за посевни качества на семената по условията на чл. 18 за установяване съответствието на семената с нормативните изисквания по чл. 17;
2. отпечатване на официалните етикети по чл. 21 и вземане на проби за лабораторни анализи или за окачествяване на картофите и проби за последващ контрол.
(3) В уведомлението по ал. 1 се посочват: площите и тяхното местонахождение, растителният вид и наименованието на сорта, заявен за сортоизпитване, с цел признаване за вписване в ОСЛ и № на заявката (молбата) за сортоизпитване на сорта.
(4) Семената по ал. 2 могат да са от предварителни размножения на сорта в сортоподдържането или размножения на семена от сорта на определени от заявителя площи.
(5) Лицата по ал. 2 предоставят описание на сорта с апробационните му признаци за целите на изпитванията (полска инспекция и/или последващ контрол).
(6) За извършване на контролните дейности по ал. 2 ИАСАС уведомява писмено съответното териториално звено (ТЗ) на ИАСАС и лицето по ал. 1.

Раздел III.
Условия за подаване на молба и получаване на разрешение


Чл. 15. (1) За получаване на разрешение съгласно чл. 39а, ал. 3 ЗППМ за предлагане на пазара на семена по чл. 11 заявителят по чл. 12 подава молба по образец, съгласно приложение № 3 до изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Заявителят трябва да посочи в молбата следната информация:
1. предвижданите опити - демонстративни и/или производствени, и необходимите за целта количества;
2. името/имената на държавата/ите членка/и, в които ще бъдат извършвани посочените опити;
3. описанието на сорта;
4. сортоподдържането на сорта (мястото и лицата, които го извършват; методите и схемите на сортоподдържане).
(3) Към молбата се прилагат копия от акта за полска инспекция и документа от лабораторен анализ за посевни качества, издадени от ИАСАС за проведените изпитвания по чл. 18 и удостоверяващи, че семената съответстват на изискванията по тази глава.
(4) Описанието на сорта се прилага към молбата.
(5) Документите на заявителя се изпращат в дирекция "Административно и финансово обслужване" на ИАСАС.


Чл. 16. (1) Ако молбата за получаване на разрешение не е по установения образец или в нея не е посочена изискващата се информация или не е приложен някой от документите по чл. 15, ал. 3 и/или 4, длъжностно лице от дирекция "Административно и финансово обслужване" писмено уведомява заявителя в 5-дневен срок от постъпване на документите.
(2) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят следва да отстрани нередовностите на подадените документи.
(3) Ако заявителят не отстрани нередовностите в срока, молбата не се разглежда, а приложените документи се връщат.
(4) Когато молбата и приложените към нея документи отговарят на изискванията на чл. 15, изпълнителният директор на ИАСАС в 7-дневен срок от получаване на молбата и документите издава разрешение по образец съгласно приложение № 4.
(5) Когато информацията, посочена в молбата, не съответства на изискванията (описанието на сорта е непълно за извършване на полска инспекция, данните за сортоподдържането са недостатъчни и др.) или приложените към нея документи по чл. 15, ал. 3 показват, че семената не отговарят на изискванията по тази наредба, изпълнителният директор на ИАСАС отказва да издаде разрешение с мотивиран писмен отказ.
(6) Отказът или непроизнасянето в срок подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Разрешението по ал. 4 се издава само за опити - демонстративни и/или производствени, провеждани от земеделски производители (в кооперации, селскостопански предприятия или др.), които трябва да предоставят информация относно отглеждането или използването на сорта, като тази информация се представя в ИАСАС от лицето, получило разрешение.
(8) Лицата, на които е издадено разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС, са задължени да спазват всички условия или ограничения, предвидени при издаване на такова разрешение, съгласно разпоредбите на тази глава. ИАСАС контролира лицата, получили разрешение при прилагане разпоредбите на раздел Х - ХV, и предоставя необходимата информация, изискваща се по тази глава, на съответните оправомощени органи на държавите членки и на Европейската комисия (ЕК).

Раздел IV.
Нормативни изисквания към семената


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Семената по чл. 13, принадлежащи към сортове на фуражни култури, трябва да съответстват на изискванията, определени в приложения № 2 и 3 на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз, съответно:
1. на изискванията за "сертифицирани семена" - за всички растителни видове фуражни култури с изключение на Pisum sativum (грах фуражен) и Vicia faba (бакла); или
2. на изискванията за "сертифицирани семена второ размножение" - за фуражен грах (Pisum sativum) и бакла (Vicia faba).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Семената по чл. 13, принадлежащи към сортове на зърнени култури, трябва да съответстват на изискванията, определени в приложения № 2 и 3 на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз, съответно:
1. на изискванията за "сертифицирани семена" - за Phalaris canariensis (канарско просо), различни от хибриди, Secale cereale (ръж), Sorghum bicolor (сорго), Sorghum sudanense (суданска трева), Zea mays (царевица) и хибриди на Avena sativa (овес), Hordeum vulgare (ечемик), Oryza sativa (ориз), Triticum aestivum (пшеница обикновена), Triticum durum (пшеница твърда), Triticum spelta (спелта) и c Triticosecale (тритикале), различни от самоопрашващи се сортове; или
2. на изискванията за "сертифицирани семена второ размножение" - за Avena sativa (овес), Hordeum vulgarе (ечемик), Oryza sativa (ориз), Triticum aestivum (пшеница обикновена), Triticum durum (пшеница твърда), Triticum spelta (спелта) и самоопрашващи се сортове на x Triticosecale (тритикале), различни от хибриди.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Семената по чл. 13, принадлежащи към сортове на цвекло, трябва да съответстват на изискванията, определени в приложения № 1 и 2 на Наредба № 98 от 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз, за сертифицирани семена.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Семената по чл. 13, принадлежащи към сортове на картофи, трябва да съответстват на изискванията, определени в приложения № 1 и 2 на Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи, за сертифицирани семена.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Семената по чл. 13, принадлежащи към сортове на маслодайни и влакнодайни култури, трябва да съответстват на изискванията, определени в приложения № 2 и 3 на Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз, съответно:
1. на изискванията за "сертифицирани семена" - за всички растителни видове маслодайни и влакнодайни култури, с изключение на Linum usitatissimum (лен); или
2. на изискванията за "сертифицирани семена второ и трето размножение" - за Linum usitatissimum (лен).

Раздел V.
Изпитвания на семената


Чл. 18. (1) Съответствието на семената с изискванията по чл. 17 трябва да се установи:
1. за семена от картофи - чрез официални проверки от ИАСАС;
2. за семена от останалите видове по чл. 13 - чрез официални проверки от ИАСАС или проверки под официален контрол от ИАСАС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) За установяване на съответствието с изискванията за сортова автентичност и сортова чистота се извършва полска инспекция от инспектори на ИАСАС или инспектори по чл. 6 ЗППМ под контрола на ИАСАС. За провеждане на полската инспекция се използва описанието на сорта, което е предоставено от заявителя, или ако има описание на сорта, изготвено от ИАСАС, базирано на резултатите от официалното изпитване за различимост, хомогенност и стабилност на сорта в съответствие с разпоредбите на чл. 7 от Наредба № 77 от 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите - членки на ЕС.
(3) За целите на изпитванията на семената за посевни качества и здравно състояние и/или последващ контрол се вземат официално проби от ИАСАС или от лица, упълномощени от изпълнителния директор на ИАСАС по условията на съответните наредби по чл. 29, ал. 6 ЗППМ (вземане на проби под официален контрол), или в случая на семена от картофи - само официално вземане на проби от ИАСАС, по методите, утвърдени от министъра на земеделието и продоволствието, съгласно ЗППМ в съответствие с действащите международни методи.
(4) Пробите се вземат от хомогенни партиди. Максималната маса на една партида и минималната маса на една проба за всеки растителен вид са посочени, съответно:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) за видовете фуражни култури - в приложение № 4 на Наредба № 99 от 2007 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз;
2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) за видовете зърнени култури - в приложение № 4 на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз;
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) за цвеклото - в приложение № 3 на Наредба № 98 от 2007 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз;
4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) за видовете маслодайни и влакнодайни култури - в приложение № 4 на Наредба № 100 от 2007 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз.
(5) Лабораторните анализи за посевни качества и здравно състояние на семената, произведени на територията на страната, се извършват официално от ИАСАС или под официален контрол на ИАСАС - в лаборатории по чл. 7, ал. 1 ЗППМ.
(6) Изпитванията по ал. 2 и 5 трябва да се провеждат по методите, утвърдени от министъра на земеделието и горите, съгласно ЗППМ в съответствие с действащите международни методи.
(7) Изпитванията за установяване на нормативните изисквания на семената чрез провеждане на полска инспекция и лабораторни анализи за посевни качества и здравно състояние се извършват при спазване разпоредбите на съответната наредба по чл. 29, ал. 6 ЗППМ за търговия на посевен материал от съответната група култури.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) За семената от видовете, посочени в приложение № 5, част А на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 1998 г.; изм., бр. 91 от 1999 г., бр. 8 от 2002 г., бр. 28 от 2003 г., бр. 7 от 2006 г.), се извършва фитосанитарен контрол от БАБХ, като се вземат пороби от заготвени партиди семена за лабораторни изпитвания за вредители.
(9) За семената, съответстващи на изискванията по чл. 17, се издават актове за полска инспекция, документи от лабораторни анализи и/или документи за окачествяване на картофите със заключение (или документ за одобрение) от ИАСАС, че семената съответстват на нормативните изисквания на тази наредба, съответно на изискванията на Решение на Комисията 2004/842/ЕС.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) За семената от видовете по ал. 8 се издават фитосанитарни паспорти от БАБХ.
(11) Взетите проби за последващ контрол се изпитват по методите на грунтов контрол или чрез лабораторни методи за културите, за които има утвърдени такива методи.
(12) Семената се търгуват с разрешението по чл. 16, ал. 4.

Раздел VI.
Разрешени количества


Чл. 19. (1) Количествата семена за всеки сорт на даден растителен вид, разрешени за търговия по чл. 39а, ал. 2 ЗППМ, не трябва да надвишават количествата, съответстващи на процентите по-долу по отношение на количествата семена от същия растителния вид, използвани годишно от държавата/ите членка/и, в която/които ще се търгуват семената, за провеждане на опитите:
1. за твърда пшеница - 0,05 %;
2. за полски грах, полски фасул, овес, ечемик и пшеница обикновена - 0,3 %;
3. за всички останали култури - 0,1 %.
(2) Ако количествата по ал. 1 не са достатъчни да се засеят 10 ха (100 дка) в държавата членка, за целта, за която са предназначени, съгласно чл. 11 може да се разреши количество, необходимо за такава площ.
(3) В разрешението, което ИАСАС издава, се посочват количествата семена, които могат да се търгуват на територията на страната или на територията на държава членка, за провеждане на демонстративни и/или производствени опити.
(4) При необходимост ИАСАС изисква информация от държавата членка за произвежданите годишно количества семена от даден вид.

Раздел VII.
Опаковане, запечатване и етикетиране на семената


Чл. 20. (1) Семената могат да се предлагат на пазара само в запечатани опаковки или контейнери, които са осигурени със запечатваща система. Опаковките и контейнерите със семена трябва да бъдат официално запечатани в присъствие на длъжностни лица от ИАСАС или от лица под контрола на ИАСАС по такъв начин, че да не могат да бъдат отваряни, без да се наруши целостта на системата на запечатване или да останат следи от увреждания върху официалния етикет, съгласно чл. 21 или върху опаковката. За да се гарантира запечатването, запечатващата система трябва да включва най-малко официалния етикет и/или поставянето на официален печат (или пломба).
(2) Опаковките за семена от картофи задължително трябва да бъдат нови, а контейнерите чисти.


Чл. 21. (1) Опаковките със семена трябва да носят официален етикет с информация, изписана на един от официалните езици на Общността, а за произведените и търгувани на територията на страната семена, изписана на български език.
(2) Етикетът по ал. 1 трябва да съдържа следната информация:
1. сертифициращ (контролен) орган и държавата членка или техните инициали (абревиатури) - ИАСАС, Република България (за произведените в страната семена);
1а. (нова - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 01.04.2017 г.) официално определен пореден номер на етикета;
2. идентификационен номер на партидата;
3. месец и година на запечатване;
4. растителен вид - ботаническо име на вида, изписано на латиница, и наименование на вида, изписано най-малко на кирилица (за произведените в страната семена);
5. наименование на сорта, под което семената ще се търгуват (предложеното наименование от селекционера или наименованието, предложено в заявката за вписване в ОСЛ, или одобреното наименование след приемане на заявката и номера на официалната заявка за сортоизпитване, с цел вписване на сорта в ОСЛ);
6. индикацията "сортът все още не е официално вписан";
7. индикацията "само за опити (демонстративни и/или производствени)";
8. когато сортът е генетично модифициран - думите "генетично модифициран сорт";
9. размери (само за семена от картофи);
10. декларирана нетна или брутна маса или деклариран брой на чистите семена, или където е приложимо - съплодия;
11. когато е посочена масата и са използвани гранулирани пестициди, пелетизиращи субстанции или други твърди вещества, се посочва техният състав и съдържание, а също и приблизителното съотношение на масата на чистите семена или съплодия (там, където е приложимо) към общата маса семена.
(3) Етикетът по ал. 1 е оранжев на цвят.


Чл. 22. Всяко химическо третиране трябва да бъде отбелязано върху официалния етикет по чл. 21 или върху етикета на производителя и/или търговеца, когато допълнително е поставен такъв върху опаковката или вътре в нея или върху контейнера.

Раздел VIII.
Срок на валидност и актуализиране на разрешенията, прекратяване валидността на разрешенията


Чл. 23. Издадените разрешения по чл. 16, ал. 4 от изпълнителния директор на ИАСАС на производителите и/или търговците, регистрирани на територията на страната съгласно чл. 28 ЗППМ, независимо от прилагане на разпоредбите по чл. 26 имат срок на валидност не повече от една година от датата на издаването им и този срок може да се подновява (удължава) в съответствие с разпоредбите на чл. 24.


Чл. 24. (1) Разрешенията могат да се актуализират, като се продължи срокът им на валидност за не повече от една година.
(2) За целта по ал. 1 заявителят, получил разрешение, трябва да подаде молба по образец съгласно приложение № 5, придружена от следните документи:
1. копие от първоначалното разрешение;
2. всяка налична информация, която допълва вече предоставената информация относно описанието, сортоподдържането и/или отглеждането или използването на сорта, който е предмет на първоначалното разрешение;
3. удостоверение, че сортоизпитването за признаване за вписване на сорта в ОСЛ продължава или удостоверението не се прилага, ако тази информация е на разположение на лицата, отговорни за приемане и изготвяне на документите за издаване на разрешения.
(3) Актуализираните разрешения по ал. 1 са по образец съгласно приложение № 6.


Чл. 25. Валидността на разрешението се прекратява, ако заявката за сортоизпитване с цел признаване за вписване на сорта в ОСЛ бъде оттеглена или отхвърлена или ако сортът се впише в ОСЛ.

Раздел IX.
Предпазни мерки


Чл. 26. (1) Независимо от издаденото разрешение по чл. 16, ал. 4, ако демонстративните и/или производствените опити ще се извършват не в страната, а в друга държава членка, въпросната държава членка може да забрани използването на въпросния сорт за цялата си територия или за част от нея или да наложи целесъобразни условия за отглеждането на сорта, за случаите, предвидени в т. 3, в съответствие с използваните продукти от отглеждания сорт:
1. когато е установено, че отглеждането на сорта би могло да има вредно въздействие от гледна точка на здравното състояние на растенията по отношение отглеждането на други сортове или растителни видове; или
2. когато:
а) официалното сортоизпитване на заявения за признаване за вписване в ОСЛ сорт покаже, че в нито една част от територията на страната ни не дава задоволителни резултати (за биологични и стопански качества (БСК), съответстващи на тези, получени от стандартен сорт за сравнение, признат на територията на страната и вписан в ОСЛ; или
б) в случаите, когато е известно, че сортът не е подходящ за отглеждане в нито един район от територията на държавата членка, поради типа на групата ранозрелост, в която попада сортът; или
3. когато има основателни причини да се счита, че сортът представлява риск за човешкото здраве или за околната среда.
(2) В случай на издадено разрешение в друга държава членка, различна от Република България, за търговия на семена за демонстративни и/или производствени опити на територията на страната ни Република България чрез ИАСАС може да забрани търговията на такива семена, ако съществуват причините, посочени в ал. 1.

Раздел X.
Докладване на резултатите от прилагане на разрешението


Чл. 27. (1) Заявителят, получил разрешение, е длъжен да представи доклад (отчет) в ИАСАС в 7-дневен срок преди изтичане срока на валидност на разрешението за:
1. резултатите от изпитванията или опитите, провеждани от земеделските производители (в кооперации, в селскостопанските предприятия и др.), за събиране на информация относно отглеждането или използването на сорта;
2. количествата семена, реално предложени на пазара по време на срока на валидност на разрешението, и държавата членка, за която са предназначени семената.
(2) Информацията по ал. 1, т. 2 е конфиденциална.
(3) Информацията по ал. 1, т. 1 не се ползва от ИАСАС при признаването на сорта за вписване в ОСЛ.

Раздел XI.
Проверка на сортоподдържането


Чл. 28. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол може да извърши проверки на сортоподдържането на сорт, за който е получено разрешение по чл. 16, ал. 4.
(2) Когато сортоподдържането се извършва в друга държава членка, Република България (чрез ИАСАС) и държавата членка (чрез своя оправомощен орган) се подпомагат взаимно, като си предоставят административна помощ по отношение на проверките на сортоподдържането.
(3) В случаите, когато в страната ни се извършва сортоподдържане на сорт, за който е издадено разрешение от друга държава членка, се прилагат разпоредбите на ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол може да приеме сортоподдържане, извършвано в трета страна, при условие че е взето решение съгласно Наредба № 77 от 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите - членки на ЕС, че при извършените проверки на прилаганите практики (методи и схеми) на сортоподдържане в тази страна е установено, че те дават същите гаранции както провежданите в държавите членки.

Раздел XII.
Предоставяне и обмен на информация за разрешенията, публикуване на списък със сортове, за които са издадени разрешения


Чл. 29. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол уведомява ЕК и държавите членки за следното:
1. за постъпила заявка, веднага щом като се получи такава, или за отхвърлена заявка за даване на разрешение; и
2. за издаване, подновяване, отхвърляне или оттегляне на разрешение.


Чл. 30. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол предоставя информацията по чл. 29 по електронен път за осигуряване необходимия обмен на информация с държавите членки и ЕК относно връзката между заявката за вписване на сорта/сортовете в ОСЛ и издаването на разрешение по чл. 16, ал. 4 за семената от този сорт/сортове.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол трябва да разполага с еквивалентна информация във връзка с ал. 1, предоставена от държавите членки или от ЕК, съгласно чл. 18 на Решение на ЕК 2006/842/ЕС.


Чл. 31. Сортовете, за които са издадени разрешения от изпълнителния директор на ИАСАС, са част от списъка, който ЕК издава съгласно чл. 19 на Решение на ЕК 2006/842/ЕС.

Раздел XIII.
Други изисквания за прилагане или издаване на разрешения за територията на страната


Чл. 32. (1) Лицата, които предлагат на пазара в страната семена, за които има издадени разрешения от друга държава членка, информират писмено ИАСАС за получените семена (в 3-дневен срок от получаване на семената на територията на страната) и прилагат копие от разрешението.
(2) Когато даден сорт е заявен за сортоизпитване с цел признаване за вписване в ОСЛ от лица на друга държава членка, чрез свои упълномощени представители в страната, регистрирани на територията на страната като производители и/или търговци по условията на чл. 28 ЗППМ, и когато сортоподдържането се извършва във въпросната държава членка, е възможно:
1. семената, за които се иска разрешение съгласно чл. 39а, ал. 4 ЗППМ за предлагането им на пазара в страната, да са произведени в държавата членка; и
2. официалните изпитвания по чл. 18 за установяване изискванията към семената по чл. 17 да са извършени от официален сертифициращ/контролен орган на държавата членка; и
3. семената да са опаковани и етикетирани с официален етикет по изискванията на чл. 21.
(3) Изпълнителният директор на ИАСАС може да издаде разрешение по чл. 16, ал. 4 в съответствие с разпоредбите на тази глава.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА ОТ СОРТОВЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ, ЗА КОИТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКА ЗА ВПИСВАНЕ, НО ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ОДОБРЕНИ ЗА ВПИСВАНЕ В ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Разрешенията по тази глава се издават на лица за предлагане на пазара на семена по чл. 39а, ал. 2 ЗППМ, предназначени за демонстративни и/или производствени опити от сортове на зеленчукови култури, съгласно чл. 4, ал. 2 на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм., бр. 13 от 2007 г.), за които:
1. е подадена заявка най-малко в страната за признаване за вписване в ОСЛ и/или в каталозите на други държави членки и за които сортове е предоставена специфична техническа информация от съответната държава членка и които са в процес на сортоизпитване, но все още не са одобрени за вписване в ОСЛ и/или в каталозите на съответната държава членка; и
2. съответстват на разпоредбите на тази глава.

Раздел II.
Условия за получаване на разрешения; обект и предметен обхват на разрешенията


Чл. 34. (1) За получаване на разрешения по чл. 39а, ал. 3 ЗППМ за предлагане на пазара на семена по чл. 33 лицата (селекционерите по условията на § 1, т. 14 на допълнителните разпоредби на ЗППМ) трябва да са регистрирани като производители и/ или търговци на територията на страната съгласно чл. 28 ЗППМ.
(2) Разрешение може да бъде поискано от лице по ал. 1, което е подало заявка (молба), най-малко в страната, за сортоизпитване с цел признаване за вписване на даден сорт в ОСЛ и/или в каталога на съответната държава членка, наричано оттук нататък "заявител", което включва и представител на заявителя, официално упълномощен от него за тази цел.


Чл. 35. Разрешенията се издават за семена:
1. които съответстват на изискванията на чл. 33;
2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) които са от сортове на съответните зеленчукови видове съгласно приложение № 1 на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз.


Чл. 36. (1) Лицата по чл. 34, които възнамеряват да получат разрешение за предлагане семена на пазара от сорт, заявен за вписване в ОСЛ, но който все още не е вписан, трябва да спазват следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) да са подали молба за сортоизпитване по Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България;
2. да са сключили договор с ИАСАС за официално сортоизпитване съгласно изискванията на наредбата по т. 1.
(2) Лицата по чл. 34, които отговарят на условията по ал. 1, т. 1 и 2 и възнамеряват да получат разрешение, трябва да уведомят ИАСАС писмено за площите за производство на семена и тяхното местонахождение, растителния вид и наименованието на сорта, заявен за сортоизпитване с цел признаване за вписване в ОСЛ, и № на заявката (молбата) за сортоизпитване на сорта.
(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол писмено уведомява съответното ТЗ на ИАСАС и лицето по ал. 1 за вземане на проби за последващ контрол след заготвяне на семената.
(4) Когато семената съответстват на нормативните изисквания и са заготвени по условията на тази глава, придружени с документ от производителя за гарантиране на съответствието, лицата по чл. 34, които възнамеряват да получат разрешение, писмено уведомяват ИАСАС за вземане на проби за извършване на последващ контрол.
(5) Лицата по чл. 34 предоставят в ИАСАС описание на сорта с неговите апробационни признаци за целите на извършване на последващ контрол чрез методите на грунтов контрол или чрез лабораторни методи за културите, за които има установени такива.

Раздел III.
Условия за подаване на молба и получаване на разрешение


Чл. 37. (1) За получаване на разрешение по чл. 39а, ал. 3 ЗППМ за предлагане на пазара на семена по чл. 33 заявителят по чл. 34 подава молба по образец съгласно приложение № 3 до изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Заявителят трябва да посочи в молбата следната информация :
а) името/ имената на държавата/държавите членка/и, в които ще бъдат извършвани посочените изпитвания и опити; количествата семена;
б) описанието на сорта;
в) сортоподдържането на сорта (мястото и лицата, които го извършват; методите и схемите на сортоподдържане).
(3) Към молбата се прилагат копия от документите, издадени от производителя на семената, удостоверяващи, че семената съответстват на изискванията по тази глава, и копие от протокола за официално взети проби за последващ контрол и/или документ за резултатите от последващ контрол.
(4) Описанието на сорта се прилага към молбата.
(5) Документите на заявителя се изпращат в дирекция "Административно и финансово обслужване" на ИАСАС.


Чл. 38. (1) Ако молбата за получаване на разрешение не е по установения образец или към нея не е приложен някой от документите по чл. 37, длъжностно лице от дирекция "Административно и финансово обслужване" писмено уведомява заявителя в 5-дневен срок от постъпване на документите.
(2) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят следва да отстрани нередовностите на подадените документи.
(3) Ако заявителят не отстрани нередовностите в срока, молбата не се разглежда, а приложените документи се връщат.
(4) Когато молбата и приложените към нея документи отговарят на изискванията на чл. 37, изпълнителният директор на ИАСАС в 7-дневен срок от получаване на молбата и документите издава разрешение по образец съгласно приложение № 4.
(5) Когато информацията, посочена в молбата, не съответства на изискванията (описанието на сорта е непълно за извършване на последващ контрол, данните за сортоподдържането са недостатъчни и др.) или приложените към нея документи по чл. 37, ал. 3 показват, че семената не отговарят на изискванията по тази наредба, изпълнителният директор на ИАСАС отказва да издаде разрешение с мотивиран писмен отказ.
(6) Отказът или непроизнасянето в срок подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Разрешението се издава за демонстративни и/или производствени опити с цел придобиване на познания (получаване на информация и данни) от практическия опит по време на отглеждането на сорта, като тази информация се предоставя в ИАСАС от лицето, получило разрешение.
(8) Лицата, на които е издадено разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС, са задължени да спазват всички условия или ограничения, предвидени при издаване на такова разрешение, съгласно разпоредбите на тази глава. ИАСАС контролира лицата, получили разрешение при прилагане разпоредбите на раздел ХI - ХVI, и предоставя необходимата информация, изискваща се по тази глава, на съответните оправомощени органи на държавите членки и на ЕК.

Раздел IV.
Нормативни изисквания към семената


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Семената по чл. 35, принадлежащи към сортове на съответните зеленчукови култури, трябва да съответстват на изискванията, определени в приложение № 3 на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз.

Раздел V.
Изпитвания на семената


Чл. 40. (1) Съответствието на семената с изискванията по чл. 39 се установява в лаборатории на производителя по чл. 7, ал. 3 ЗППМ, или в лаборатории по чл. 7, ал. 1 или в лаборатории на ИАСАС под отговорността на производителя.
(2) Лабораторните анализи по ал. 1 се провеждат по методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите, съгласно ЗППМ в съответствие с действащите международни методи.
(3) Пробите за лабораторните анализи по ал. 1 се вземат от хомогенни партиди семена.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Максималната маса на една партида и минималната маса на една проба за всеки растителен вид са съгласно приложение № 4 на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз.
(5) За лабораторните анализи по ал. 2 се издава документ за лабораторни анализи от съответната лаборатория.
(6) Производителят на семената издава фирмен документ, с който удостоверява съответствието им с изискванията.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Семената по чл. 35, заготвени по условията на тази глава, са предмет на официален последващ контрол, който се извършва от ИАСАС за удостоверяване на сортовата автентичност и сортовата чистота на базата на описанието на сорта, което е предоставено от заявителя, или ако има описание на сорта, изготвено от ИАСАС, базирано на резултатите от официалното изпитване за различимост, хомогенност и стабилност на сорта съгласно разпоредбите на чл. 6 на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз.
(2) Пробите се вземат официално от хомогенни партиди семена.
(3) Максималната маса на една партида и минималната маса на една проба са по условията на чл. 40, ал. 4.
(4) Условията и редът за провеждане на последващ контрол и изискванията за сортова автентичност и сортова чистота при последващ контрол се определят в Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз и в съответните методики, утвърдени от министъра на земеделието и горите.

Раздел VI.
Изисквания към семена от генетично модифицирани сортове


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) В случаи на семена от генетично модифицирани сортове разрешението по чл. 38, ал. 4 се издава, когато са взети всички мерки, за да се избегнат странични ефекти върху човешкото здраве и околната среда. Търговията със семена от генетично модифицирани сортове се разрешава, когато са спазени разпоредбите на Закона за генетично модифицираните организми, или е разрешена в съответствие с Регламент на ЕС № 1829/2003.

Раздел VII.
Условия, които трябва да се спазват от производителите


Чл. 43. (1) Лицата - производители и/или заготвители на зеленчуковите семена, които отговарят за поставянето на етикетите на опаковките или отпечатване на информацията от етикета върху опаковките или поставянето на щемпел върху опаковките със същата информация, са задължени:
1. да информират ИАСАС за датите на началото и края на дейностите (по етикетирането);
2. да водят отчетност за всички партиди семена в книгите по чл. 62 ЗППМ, като записите в книгите да се съхраняват и да са на разположение на ИАСАС за срок не по-малък от 3 години;
3. да вземат проби от всяка партида семена, предназначена за предлагане на пазара, и да ги съхраняват най-малко 2 години.
(2) Дейностите, описани в ал. 1, т. 2 и 3, са обект на официални проверки от ИАСАС, извършвани на принципа на произволен избор (случайни проверки). Пробите, които се съхраняват от лицата по ал. 1, могат да бъдат изпитани или анализирани за целите на проверка на семената от ИАСАС.

Раздел VIII.
Опаковане, запечатване и етикетиране на семената


Чл. 44. Семената могат да се предлагат на пазара само в запечатани опаковки, които са осигурени със запечатваща система. Опаковките със семена трябва да са запечатани по такъв начин, че да не могат да бъдат отваряни, без да се наруши целостта на системата за запечатване или да останат следи от увреждания върху етикета по чл. 45 или върху опаковката.


Чл. 45. (1) Опаковките със семена трябва да носят етикет на производителя или информацията от етикета да е отпечатана или щампована с печат върху опаковките на един от официалните езици на Общността, като за произведените и търгувани на територията на страната семена информацията се изписва на български език.
(2) Етикетът по ал. 1 трябва да съдържа следната информация:
1. идентификационен номер на партидата;
2. месец и година на запечатване;
3. растителен вид - ботаническо име на вида, изписано на латиница, и наименование на вида, изписано най-малко на кирилица (за произведените в страната семена);
4. наименованието на сорта, под което ще се търгуват семената (предложеното наименование от селекционера или наименованието, предложено в заявката за вписване в ОСЛ, или одобреното наименование) и номера на официалната заявка за вписване на сорта в ОСЛ;
5. обозначението "сортът все още не е официално вписан";
6. когато сортът е генетично модифициран - думите "генетично модифициран сорт";
7. декларирана нетна или брутна маса или деклариран брой на чистите семена или където е приложимо - съплодия;
8. когато е посочена масата и са използвани гранулирани пестициди, пелетизиращи субстанции или други твърди вещества, се посочват техният състав и съдържание, а също и приблизителното съотношение на масата на чистите семена или съплодия (там където е приложимо) към общата маса семена.
(3) Етикетът по ал. 1 трябва да е оранжев на цвят.


Чл. 46. Всяко химическо третиране трябва да бъде отбелязано върху етикета по чл. 45 и върху опаковката или вътре в нея.

Раздел IX.
Срок на валидност и актуализиране на разрешенията, прекратяване валидността на разрешенията


Чл. 47. Издадените разрешения по чл. 38, ал. 4 от изпълнителния директор на ИАСАС на лицата (селекционерите), регистрирани като производители и/или търговци на посевен материал на територията на страната съгласно чл. 28 ЗППМ, независимо от прилагане на разпоредбите по чл. 50 имат срок на валидност не повече от една година от датата на издаването им и този срок може да се подновява (удължава) в съответствие с разпоредбите на чл. 48.


Чл. 48. (1) Разрешенията могат да се актуализират, като се продължи срокът им на валидност максимум два пъти, като всяко актуализиране е за срок една година.
(2) За целта по ал. 1 заявителят, получил разрешение, трябва да подаде молба по образец съгласно приложение № 5, придружена от следните документи:
1. копие от първоначалното разрешение;
2. всяка налична информация, която допълва вече предоставената информация относно описанието, сортоподдържането и/или информацията от практическия опит, събран по време на отглеждането на сорта, който е предмет на първоначалното разрешение;
3. документ, издаден от ИАСАС, удостоверяващ, че оценката (сортоизпитването) за признаване за вписване на въпросния сорт в ОСЛ все още се провежда.
(3) Актуализираните разрешения по ал. 1 са съгласно приложение № 6.


Чл. 49. Валидността на разрешението по чл. 38, ал. 4 се прекратява по условията на чл. 25.

Раздел X.
Предпазни мерки


Чл. 50. (1) Независимо от издаденото разрешение по чл. 38, ал. 4, ако демонстративните и/или производствените опити ще се извършват не в страната, а в друга държава членка, въпросната държава членка може да забрани използването на въпросния сорт за цялата си територия или за част от нея или да наложи целесъобразни условия за отглеждането на сорта за случаите, предвидени в т. 2, в съответствие с използваните продукти от отглеждания сорт:
1. когато е установено, че отглеждането на сорта би могло да има вредно въздействие от гледна точка на здравното състояние на растенията по отношение отглеждането на други сортове или растителни видове; или
2. когато има основателни причини да се счита, че сортът представлява риск за човешкото здраве или за околната среда.
(2) В случай на издадено разрешение в друга държава членка, различна от Република България, за търговия на семена за демонстративни и/или производствени опити на територията на страната ни Република България чрез ИАСАС може да забрани търговията на такива семена, ако съществуват причините, посочени в ал. 1.

Раздел XI.
Докладване на резултатите от прилагане на разрешението


Чл. 51. (1) Заявителят, получил разрешение, е длъжен да представи доклад (отчет) в ИАСАС в 7-дневен срок преди изтичане срока на валидност на разрешението за:
1. събраните познания (информация, резултати) от практическия опит по време на отглеждането на сорта;
2. количествата семена, реално предложени на пазара по време на срока на валидност на разрешението, и държавата членка, за която са предназначени семената.
(2) Информацията по ал. 1, т. 2 е конфиденциална.
(3) Информацията по ал. 1, т. 1 не се ползва от ИАСАС при признаването на сорта за вписване в ОСЛ.

Раздел XII.
Проверка на сортоподдържането


Чл. 52. (1) Проверката на сортоподдържането на семена от сортове зеленчукови култури, заявени за сортоизпитване, с цел признаване за вписване, но все още невписани в ОСЛ, за които има разрешение по чл. 38, ал. 4, се извършва по условията на чл. 28, ал. 1 - 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол приема сортоподдържане, извършвано в трета страна, при условие че е взето решение съгласно разпоредбите на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз, че при извършените проверки на прилаганите практики (методи и схеми) на сортоподдържане в тази страна е установено, че те дават същите гаранции, както провежданите в държавите членки.

Раздел XIII.
Предоставяне и обмен на информация за разрешенията, публикуване на списък със сортове, за които са издадени разрешения


Чл. 53. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол предоставя информация на ЕК и държавите членки за разрешенията по чл. 38, ал. 4 по условията на чл. 29.


Чл. 54. (1) Предоставянето на информация по чл. 53 се извършва по условията на чл. 30, ал. 1.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол трябва да разполага с еквивалентна информация във връзка с ал. 1, предоставена от държавите членки или от ЕК съгласно чл. 37 на Решение на ЕК 2006/842/ЕС.


Чл. 55. Сортовете, за които са издадени разрешения от изпълнителния директор на ИАСАС, са част от списъка, който ЕК издава съгласно чл. 38 на Решение на ЕК 2006/842/ЕС.

Раздел XIV.
Други изисквания за прилагане или издаване на разрешения за територията на страната


Чл. 56. (1) Лицата, които предлагат на пазара в страната семена, за които има издадени разрешения от съответната държава членка, информират писмено ИАСАС за получените семена (в 3-дневен срок от получаване на семената на територията на страната) и прилагат копие от разрешението.
(2) За издаване на разрешения по чл. 38, ал. 4 от изпълнителния директор на ИАСАС за семена от сортове зеленчукови култури, заявени за сортоизпитване с цел признаване за вписване в ОСЛ от лица на други държави членки чрез упълномощени в страната лица, се прилагат разпоредбите на чл. 32, ал. 2, когато семената съответстват на изискванията на чл. 39 - 42 и са опаковани, запечатани и етикетирани по условията на раздел VIII.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "полски култури" са земеделски растения/култури съгласно § 1, т. 2 ЗППМ от групите: зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, цвекло и картофи;
2. "грунтов контрол" е основен метод за проверка чрез полско парцелно изпитване на посевния материал с цел определяне на неговата автентичност и сортова чистота;
3. "пелетизиращи субстанции" са субстанции от естеството на пестициди, подхранващи или други добавъчни вещества, с които се покрива повърхността на семената чрез специални обработки.


§ 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) С тази наредба се осигурява прилагането на Решение на Комисията 2004/842/EC от 1 декември 2004 г. относно прилагането на правилата, с които държавите членки могат да оторизират предлагането на пазара на семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване в националния каталог на сортовете от полски или зеленчукови растителни видове (ОВ, L 362 от 9 декември 2004 г.), и Решение за изпълнение (ЕС) 2016/320 на Комисията от 3 март 2016 г. за изменение на Решение 2004/842/ЕО относно правилата за изпълнение, с които държавите членки могат да разрешават предлагането на пазара на семена, които принадлежат към сортовете, за които е подадено заявление за вписване в националния каталог на сортовете на земеделските растителни видове (ОВ, L 60 от 5 март 2016 г.).

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 39а, ал. 3 от Закона за посевния и посадъчния материал.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ, ИЛИ СЕМЕНА ОТ СОРТОВЕ, ЗА КОИТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКА ЗА ВПИСВАНЕ, НО ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ОДОБРЕНИ ЗА ВПИСВАНЕ В ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2017 Г.)

§ 16. Навсякъде в наредбата абревиатурата "НСРЗ" се заменя с "БАБХ", а думите "Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България" се заменят с "Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ, ИЛИ СЕМЕНА ОТ СОРТОВЕ, ЗА КОИТО Е ПОДАДЕНА ЗАЯВКА ЗА ВПИСВАНЕ, НО ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ОДОБРЕНИ ЗА ВПИСВАНЕ В ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2017 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 април 2017 г.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА И А С А С

 
М О Л Б А
 
От ..........................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта, фирма)

ЕГН ........................................., от гр. (с.) .....................................................................................................

 

адрес: ........................................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес, седалище)
телефон ................................. факс ................................... e-mail ..........................................................................................................................................................
Рег. номер на производител и/или заготвител,
и/или търговец по чл. 28 ЗППМ ................................................................................................................
или
Документ за лицата, които отговарят
на условията на чл. 26 ЗППМ..........................................................................................................,
представляван от ...............................................................................................................................................................................................................................................
(управител, упълномощено лице)
 
Уважаеми г-н Директор,

Моля да ми бъде издадено разрешение на основание чл. 39а, ал. 4 ЗППМ за:

Предлагане на пазара на семена за научни цели или селекционна дейност съгласно чл. 39а, ал. 1, т. 1 ЗППМ

1. Култура (вид) ...........................................................................................................................................................................................................................................
2. Сорт .......................................................................................................................................................................................................................................................
3. Количество (в кг): ......................................................................................................................................................................................................................................
4. Държава, където ще се извършват опитите(изпитванията) ................................................................................................................................................................................................
5. Лицето, което ще ползва семената .....................................................................................................................................................................................................................
(име, фирма, адрес)
 
Декларирам, че семената са предназначени за научни цели и/или селекционна дейност.
 
Дата:...................... Заявител:
София
 


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1


 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл.1,
e-mail: iasas@iasas.government.bg
тел.: 870 03 75; факс: 870 65 17
 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
№ ......................../дата
 
ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СЕМЕНА ПО ЧЛ. 39а, АЛ. 1, Т. 1 ЗППМ, ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ И/ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ
 
Разрешението се издава
на лицето/ фирма .............................................................................................................................................................................................
за семена:
- вид ................................
- сорт ...............................
Държава/и Количества семена:
и лице/а
(фирма/и),
където ще се
извършат опитите:
1. ................................ ................................
2. ................................ ................................
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ ДО .........................................................................................................................................................................................
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Разрешението се издава на основание чл. 39а, ал. 4 ЗППМ.
 
 


Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1 и чл. 37, ал. 1


ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИАСАС

 
М О Л Б А
 
От ..........................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта, фирма)

ЕГН ........................................., от гр. (с.) .....................................................................................................

адрес: ........................................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес, седалище)
телефон ................................. факс ................................... e-mail ..........................................................................................................................................................
№ на разрешението по чл. 28 ЗППМ за производство и/или заготовка .....................................................................................................................................................................................
Рег. номер на производител и/или заготвител, и/или търговец по чл. 28 ЗППМ .................................,
представляван от ...............................................................................................................................................................................................................................................
(управител, упълномощено лице)
 
Уважаеми г-н Директор,

Моля да ми бъде издадено разрешение на основание чл. 39а, ал. 4 ЗППМ във връзка с Решение на Комисията 2004/842/ЕС за:

Предлагане на пазара на семена от сорт, заявен за сортоизпитване, с цел признаване за вписване,
но който все още не е вписан в ОСЛ:
Полски култури (зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни, цвекло, картофи); зеленчукови култури
1. Култура (вид) .........................................................................................................................................................................................................................................
2. Сорт ....................................................................................................................................................................................................................................................
3. № на заявката за сортоизпитване на сорта за вписване в ОСЛ. ........................................................................................................................................................................................
4. Сортоподдържане .......................................................................................................................................................................................................................................
(държава, място, лица; схеми на сортоподдържане)
5. Държави членки, в които ще се извършват опитите, и съответните количества семена:
държава ................................................ количество ...........................................................
държава ................................................ количество ...........................................................
държава ................................................ количество ...........................................................
 
Декларирам, че семената са предназначени за демонстративни и/или производствени опити.
Приложение: описание на сорта
 
Дата:...................... Заявител:
София
 


Приложение № 4 към чл. 16, ал. 4 и чл. 38, ал. 4


 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл.1,
e-mail: iasas@iasas.government.bg
тел.: 870 03 75; факс: 870 65 17
 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
№ ......................../месец, година
 
ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СЕМЕНА ОТ СОРТ, ЗАЯВЕН ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, С ЦЕЛ ПРИЗНАВАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ, НО КОЙТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ВПИСАН В ОСЛ,
СЪГЛАСНО Чл. 39а. ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗППМ (на основание Решение на Комисията 2004/842/ЕС)
 
Разрешението се издава
на лицето/ фирма .............................................................................................................................................................................................
за семена: ..................................................................................................................................................................................................
- вид ...........................................................................................................................................................................................................
- сорт ......................................................................................................................,
- № на молбата за сортоизпитване, за признаване за вписване на сорта в ОСЛ ...............................................................................................................................
Държава/и Количества семена:
членка/и
където ще се
извършат опитите:
1. ................................ ................................
2. ................................ ................................
 
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ: една година от датата на издаване.
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 
Разрешението се издава на основание чл. 39а, ал. 4 ЗППМ във връзка с Решение на Комисията 2004/842/ЕС, съответно:
- чл. 2 на Решение на Комисията 2004/842/ЕС - за полски култури; или
- чл. 20 на Решение на Комисията 2004/842/ЕС - за зеленчукови култури.
 
 


Приложение № 5 към чл. 24, ал. 2 и чл. 48, ал. 2


ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИАСАС

 
М О Л Б А
 
От ..........................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта, фирма)

ЕГН ........................................., от гр. (с.) .....................................................................................................

адрес: ........................................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес, седалище)
телефон ................................. факс ................................... e-mail ..........................................................................................................................................................
№ на разрешението по чл. 28 ЗППМ за производство и/или заготовка .....................................................................................................................................................................................
Рег. номер на производител и/или заготвител, и/или търговец по чл. 28 ЗППМ .................................,
представляван от ...............................................................................................................................................................................................................................................
(управител, упълномощено лице)
 
Уважаеми г-н Директор,
 
Моля да бъде удължен срокът и актуализирано разрешение №.................., издадено на основание чл. 39а, ал. 4 ЗППМ, във връзка с Решение на Комисията 2004/842/ЕС за:
Предлагане на пазара на семена от сорт, заявен за сортоизпитване, с цел признаване за вписване, но който все още не е вписан в ОСЛ:
 
Полски култури (зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни, цвекло, картофи); зеленчукови култури
1. Култура (вид) .............................................................................................................................................................................................................................................
2. Сорт .....................................................................................................................................................................................................................................................
3. № на заявката за сортоизпитване на сорта за вписване в ОСЛ .......................................................................................................................................................................................
4. Сортоподдържане .........................................................................................................................................................................................................................................
(държава, място, лица; схеми на сортоподдържане)
5. Държави членки, в които ще се извършват опитите, и съответните количества семена:
държава ................................................... количество ...........................................................
държава ................................................... количество ...........................................................
държава ................................................... количество ...........................................................
 
Декларирам, че семената са предназначени за демонстративни и/или производствени опити.
 
Приложение: 1. копие от първоначалното разрешение;
  2. описание на сорта (ако има допълнителна информация);
  3. информация за резултатите от провежданите опити (демонстр. и/или производ.).
 
Дата:...................... Заявител:
София
 


Приложение № 6 към чл. 24, ал. 3 и чл. 48, ал. 3


 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл.1,
e-mail: iasas@iasas.government.bg
тел.: 870 03 75; факс: 870 65 17
 
АКТУАЛИЗИРАНО РАЗРЕШЕНИЕ № ..................
(номерът на първоначалното разрешение)
 
ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СЕМЕНА ОТ СОРТ, ЗАЯВЕН ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ,
С ЦЕЛ ПРИЗНАВАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ, НО КОЙТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ВПИСАН В О С Л, СЪГЛАСНО Чл. 39а. ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗППМ (на основание Решение на Комисията 2004/842/ЕС)
 
Актуализираното разрешение се издава:
на лицето/ фирма............................................................................................................................................................................................
за семена:
- вид ..............................................................................................................................................................................................................
- сорт .......................................................................................................................................................................................................
- № на молбата за сортоизпитване, за признаване за вписване на сорта в ОСЛ ............................................................................................................................
- № на първоначалното разрешение .............................................................................................................................................................................
Държава/и членка/и, където Количества семена:
където ще се
извършат опитите:
1. ................................ ................................
2. ................................ ................................
 
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНОТО РАЗРЕШЕНИЕ:
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ: една година от датата на издаване.
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Актуализираното разрешение се издава след изтичане срока на първоначалното разрешение.
Удължен срок на първоначалното разрешение:
- за първи път; или
- за втори път (при зеленчукови култури)
(подчертава се вярното)
 
 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума