навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2018 Г.)

В сила от 21.09.2007 г.
Издаден от Висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 17 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Този правилник урежда дейността на Националния институт на правосъдието и организацията на работата му.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Националният институт на правосъдието е юридическо лице със седалище в София и е второстепенен разпоредител с бюджет към Висшия съдебен съвет.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) При осъществяване на своята дейност Националният институт на правосъдието има административна, финансова и оперативна самостоятелност.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието работи в тясно сътрудничество с Висшия съдебен съвет, с Инспектората към Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, съдилищата, прокуратурите, следствените служби и с други национални и международни партньори.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието се управлява и представлява от директор.

Глава втора.
ЦЕЛ И ДЕЙНОСТИ


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Основната цел на Националния институт на правосъдието е подобряване ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията, събиране, обработване и разпространяване на информация за нуждите на обучението.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За постигане на целта си Националният институт на правосъдието осъществява:
1. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдия, младши прокурор, младши следовател;
2. (предишна т. 1, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) задължително въвеждащо обучение на съдиите, прокурорите и следователите при първоначално назначаване в органите на съдебната власт и при избор на съдебните заседатели за първи мандат;
3. (предишна т. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) поддържане и повишаване на квалификацията на съдиите, прокурорите, следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и на други служители от Министерството на правосъдието;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) обучение за развитие на езикови умения и ползване на правна терминология;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) дейност като Европейски документационен център, съобразно изискванията на Европейската комисия;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) електронно обучение и организира приложно изследване и анализ на практики в областта на правосъдието;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) поддържането и повишаването на квалификацията чрез обучителни дейности и на други лица, когато това му е възложено със закон или акт на Министерския съвет;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) текущо проучване и оценка на нуждите от обучение;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) проучване и изследване на съдебната практика;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) разпространяване на добри практики относно администрирането на правораздаването;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) публикации и издателска дейност, имащи отношение към обучението;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) участие в Европейската мрежа за съдебно обучение и други сродни организации;
13. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) създаване и поддържане на връзки с български и чуждестранни институции, университети, професионални организации на юристи, адвокатски колегии и други организации, чиито дейности са свързани с целите и дейностите на Националния институт на правосъдието.

Глава трета.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Управителен съвет


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Националният институт на правосъдието се ръководи от управителен съвет, в състава на който се включват петима представители на Висшия съдебен съвет и двама представители на Министерството на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са членове по право на управителния съвет от квотата на Висшия съдебен съвет. Председателят на Върховния касационен съд е председател на управителния съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Останалите двама представители на Висшия съдебен съвет се избират с решение на пленума по предложение на съответната колегия, по един от съдийската и прокурорската колегия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Министърът на правосъдието е член по право на управителния съвет от квотата на Министерството на правосъдието. Той определя другия член на управителния съвет от квотата на Министерството на правосъдието.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Членове на управителния съвет могат да бъдат юристи с проявени високи професионални и нравствени качества и практически опит като съдия, прокурор, следовател, адвокат, преподавател или научен сътрудник по правни науки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Член на управителния съвет не може да е бил осъждан за умишлено престъпление от общ характер или лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) (1) Изборен член на управителния съвет може да бъде освободен от представлявания орган:
1. при подаване на оставка;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
3. когато бъде освободен като член на Висшия съдебен съвет - за представителите на Висшия съдебен съвет, по предложение на министъра на правосъдието за представителя на Министерството на правосъдието;
4. при тежко нарушение или системно неизпълнение на задълженията.
(2) Освобождаването на изборен член на управителния съвет се извършва с мотивирана заповед на министъра на правосъдието - за представителя на Министерството на правосъдието, или с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по предложение на съответната колегия - за представителите от квотата на Висшия съдебен съвет.
(3) В случаите на ал. 1 представляваният орган в едномесечен срок избира нов член на управителния съвет.


Чл. 11. (1) Управителният съвет:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) избира и освобождава директора и заместник-директорите;
2. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) приема учебните програми за задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, за задължителната квалификация при първоначално назначаване в органите на съдебна власт и при повишаване в длъжност;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) одобрява проекта на бюджет на Националния институт на правосъдието и го представя пред Висшия съдебен съвет;
4. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) приема вътрешните правила, предвидени в правилника по чл. 263 от Закона за съдебната власт;
5. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) одобрява състава на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието;
6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) прави предложение пред Висшия съдебен съвет за определяне числеността на служителите;
7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) приема тригодишен план за дейността си;
8. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) приема годишен план за дейността на Националния институт на правосъдието;
9. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) организира, ръководи и контролира участието на Националния институт на правосъдието в Европейската мрежа за съдебно обучение;
10. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) определя броя и одобрява постоянните преподаватели и ги оценява за периода, през който са командировани в Националния институт на правосъдието;
10а. (нова - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) одобрява временните преподаватели;
11. приема решения по други въпроси съгласно този правилник или вътрешните правила;
12. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) извършва други дейности, необходими за ефективното функциониране на Националния институт на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) Предложенията по т. 1 - 10а се правят от директора на НИП или от членове на УС.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) Управителният съвет провежда заседания най-малко веднъж на два месеца.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Заседанията се свикват от председателя на управителния съвет с писмена покана не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват времето и мястото на заседанието и се прилага дневният ред за провеждането му. Поканата се придружава и от писмени материали по въпросите, които са включени в дневния ред. Поканата и писмените материали се предоставят на членовете на управителния съвет на хартиен носител или по електронен път.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) За решаването на неотложни проблеми свикването на заседание може да се извърши в по-кратки срокове и по друг по-бърз начин с потвърждение за уведомяването, включително по телефон, факс, електронна поща или SMS. В този случай членовете на управителния съвет следва задължително да бъдат уведомени за конкретния проблем, във връзка с чието решаване се свиква заседанието.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Председателят на управителния съвет е длъжен да свика заседание по искане на всеки негов член или на директора на Националния институт на правосъдието. При невъзможност на председателя да изпълни това свое задължение заседанието се свиква от директора.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Заседанието на управителния съвет е законно, ако на него присъстват лично най-малко четирима от членовете му. Присъстващ член може да представлява не повече от един отсъстващ. Упълномощаването е писмено и важи само за конкретното заседание и предварително оповестения дневен ред.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.)


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Заседанието на управителния съвет се ръководи от неговия председател или от писмено упълномощен от него друг член на управителния съвет. При липса на упълномощаване заседанието се ръководи от най-възрастния присъстващ член на управителния съвет.
(2) Управителният съвет не може да приема решения по чл. 11, т. 1 - 4, ако тези въпроси не са включени в предварително обявения дневен ред.
(3) На заседанието се води протокол, който се подписва от ръководещия заседанието и от лицето, което води протокола. По време на заседанието може да се извършва и звуко- или видеозапис.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.)


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Заседанията на управителния съвет са открити.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Директорът участва по право, а заместник-директорите и главният секретар могат да участват в заседанията без право на глас.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) На откритите заседания могат да присъстват и други лица с одобрението на управителния съвет или по покана на неговия председател.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Управителният съвет може да провежда и закрити заседания за разглеждане на въпроси, които счита за поверителни съобразно Конституцията и законите на страната. Директорът и заместник-директорите имат право да присъстват на закритите заседания, освен ако управителният съвет не реши друго.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Решенията на управителния съвет се приемат с мнозинство повече от половината от членовете му с изключение на решенията по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 4 и предложението по чл. 263 от Закона за съдебната власт, които се приемат с мнозинство от 2/3 от членовете.
(2) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване, освен ако не се реши гласуването да е тайно.


Чл. 17. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г.) За участието си в заседанията на управителния съвет неговите членове не получават възнаграждение.

Раздел II.
Директор


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) (1) Националният институт на правосъдието се управлява и представлява от директор. В дейността си директорът се подпомага от двама заместник-директори.
(2) За директор и заместник-директор на Националния институт на правосъдието може да бъде избрано лице, което:
1. има висше юридическо образование и юридическа правоспособност;
2. притежава високи професионални и нравствени качества и практически опит в съдебната система;
3. отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 7 от Закона за съдебната власт за директор и на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 5 от Закона за съдебната власт за заместник-директор;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер с наложено наказание лишаване от свобода или лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Директорът на Националния институт на правосъдието се избира от управителния съвет с мнозинство от две трети от членовете му за срок пет години. Той може да бъде избран за още един мандат след оценка на дейността му от управителния съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Управителният съвет определя правилата за избор на директора при спазване принципите на прозрачност, публичност и равен достъп.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Директорът се освобождава от управителния съвет:
1. (зал., нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) при подаване на оставка;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) при трайна фактическа невъзможност да изпълнява своите задължения за повече от 6 месеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) при осъждане за умишлено престъпление от общ характер с наложено наказание лишаване от свобода или лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност;
4. (зал., нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) за тежко или системно нарушение на Закона за съдебната власт и на този правилник;
5. (зал. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Заместник-директорите се избират и освобождават от управителния съвет по предложение на директора за срока на неговия мандат.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) С решението за избиране управителният съвет определя на директора І ранг, а на заместник-директорите от ІІ до І ранг съобразно ранговете за съдебен служител.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Директорът на Националния институт на правосъдието:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) ръководи изпълнението на решенията на управителния съвет;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) организира и ръководи дейността на Националния институт на правосъдието и го управлява;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) представя за приемане или одобрение от управителния съвет:
а) (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) учебните програми на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, за задължителната квалификация при първоначално назначаване в органите на съдебна власт и при повишаване в длъжност;
б) проекта на годишен бюджет;
в) проекти на вътрешни правила;
г) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) годишни и други отчети, изисквани от управителния съвет;
д) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) тригодишен стратегически план на Националния институт на правосъдието, прогнози за годишните бюджети и други документи;
4. назначава и освобождава служителите;
5. управлява имуществото;
6. участва в гражданския оборот от името на института;
7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) извършва други задачи, необходими за осъществяването на дейността на Националния институт на правосъдието.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Директорът може писмено да възлага упражняването на отделни свои правомощия на заместник-директорите и на главния секретар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Функциите на директора в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор.


Чл. 21. (1) Директорът получава основно месечно възнаграждение, равно на възнаграждението на съдия във Върховния касационен съд.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Заместник-директорите получават основно месечно възнаграждение, равно на възнаграждението на съдия в апелативен съд.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) В случай че за директор бъде назначен съдия, прокурор или следовател, той запазва възнаграждението, което е получавал за длъжността, която е заемал в съответния орган на съдебната власт, ако то е по-високо от възнаграждението по ал. 1.


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на Националния институт на правосъдието, като:
1. осигурява организационната връзка между директора и администрацията на Националния институт на правосъдието;
2. отговаря за подготовката на заседанията на управителния съвет;
3. организира разпределението на задачите между административните звена и изпълнението на задълженията на служителите;
4. създава условия за законосъобразна и ефективна работа на администрацията;
5. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
6. отговаря за управлението на административната дейност;
7. осъществява общо ръководство по отношение на човешките ресурси, финансовата и стопанската дейност;
8. контролира спазването на реда за документооборота, деловодната и архивната дейност;
9. осигурява прозрачност и публичност на дейността на администрацията и организира процеса по осигуряване достъпа до информация, когато такъв е разрешен;
10. представя на директора на Националния институт на правосъдието за одобряване щатните разписания и длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
11. изпълнява и други задачи, възложени му от директора.
(2) При отсъствие на главния секретар директорът на Националния институт на правосъдието със заповед определя негов заместник от служителите в администрацията.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Дейността на Националния институт на правосъдието е организирана в специализирана и обща администрация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) В специализираната администрация се включват звената, които осъществяват учебната дейност на Националния институт на правосъдието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) В общата администрация се включват звената, които осигуряват административно, финансово и технически дейността на Националния институт на правосъдието.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Финансовият контрольор е пряко подчинен на директора и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, като:
1. осъществява предварителен и текущ вътрешен финансов контрол за законосъобразност при поемане на задължение и извършване на разход;
2. изразява мнение относно законосъобразност на решения или действия, свързани с разпореждане с активи и средства;
3. прави предложения и отговаря за изграждането и въвеждането на системи за финансово управление и контрол по отношение на средствата, получени от републиканския бюджет;
4. развива и актуализира системите за финансово управление и контрол съобразно целите на Националния институт на правосъдието;
5. оказва методическа помощ за прилагане на системите за финансово управление и контрол.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Наименованията, видът и броят на структурните звена в администрацията, техните функции и числеността на персонала в тях се определят от управителния съвет по предложение на директора на Националния институт на правосъдието.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Служителите в Националния институт на правосъдието съгласно чл. 340, ал. 3 от Закона за съдебната власт са съдебни служители и работят по трудово правоотношение. Те се назначават в съответствие с изискванията на чл. 343 от Закона за съдебната власт при спазване принципите на прозрачност, публичност и равен достъп.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) По отношение на служителите се прилага класификаторът по чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Длъжностите, специфични за дейността на Националния институт на правосъдието, се включват в класификатора от Висшия съдебен съвет по предложение на управителния съвет.
(3) (Отм., нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) По отношение на служителите на Националния институт на правосъдието се прилагат и разпоредбите на чл. 344 - 354, чл. 358а, чл. 358б и чл. 359 от Закона за съдебната власт.


Чл. 27. (1) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Служителите в Националния институт на правосъдието следва да изпълняват задълженията си добросъвестно и точно съобразно длъжностната характеристика за длъжността, на която са назначени.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Служителите в Националния институт на правосъдието са длъжни:
1. при необходимост да изпълняват служебните си задължения извън работното време, в почивни и празнични дни;
2. да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на служебните им задължения и засягат интересите на гражданите, юридическите лица и държавата;
3. при изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот да имат поведение, което не уронва престижа на съдебната власт.

Глава пета.
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Придобиването, поддържането и повишаването на квалификацията на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, на младшите съдии, младшите следователи, младшите прокурори, на съдиите, прокурорите, следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет; на държавните съдебни изпълнители, на съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, на съдебните служители, съдебните заседатели, избрани за първи мандат, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и на други служители от Министерството на правосъдието е тяхно право и задължение, гарантирано от закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Участието на лицата по ал. 1 в различните обучителни дейности на Националния институт на правосъдието е част от техните служебни задължения. Разходите за участието им в различните обучителни дейности се покриват от бюджета на Националния институт на правосъдието, от международни и други проекти и програми.
(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Националният институт на правосъдието осъществява обучителни дейности за поддържането и повишаването на квалификацията и на други лица, когато това му е възложено със закон или акт на Министерския съвет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Участниците в обучителната дейност се командироват по установения ред от съответните административни ръководители.


Чл. 29. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Учебните програми на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, за задължителната квалификация при първоначално назначаване в органите на съдебна власт и при повишаване в длъжност се приемат от управителния съвет по предложение на директора след съгласуване с пленума на Висшия съдебен съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Програмите и дейностите за повишаване на квалификацията на държавните съдебни изпълнители, на съдиите по вписванията, на съдебните служители, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и на други служители от Министерството на правосъдието се съгласуват с министъра на правосъдието.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Учебните курсове и програми, които са задължителни по силата на Закона за съдебната власт или на решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, се провеждат със средства от бюджета на Националния институт на правосъдието, проекти и програми.
(2) (Зал. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Националният институт на правосъдието поддържа база данни за участието на лицата по чл. 249, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт в съответните обучителни дейности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Информацията по ал. 1 се предоставя периодично или при поискване от Висшия съдебен съвет, от Инспектората към Висшия съдебен съвет или от министъра на правосъдието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Националният институт на правосъдието издава удостоверения за участието на лицата по ал. 1 в съответствие с правилата за обучителната дейност.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Участниците в обучителните дейности имат право:
1. на ефективно обучение за поддържане и разширяване на техните знания и умения, необходими за изпълняване на задълженията им;
2. да бъдат оценявани по еднообразни критерии и информирани за резултатите от оценката;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) да ползват услугите, помещенията и оборудването на Националния институт на правосъдието по установения ред;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) да отправят предложения и жалби, свързани с дейността на Националния институт на правосъдието, до неговите органи на управление и до Висшия съдебен съвет.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Участниците в обучителните дейности са длъжни да спазват реда и организацията на учебния процес, установени от Националния институт на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) За нарушаване на реда и организацията на учебния процес се уведомяват административният ръководител и съответната колегия на Висшия съдебен съвет или съответно министърът на правосъдието.
(3) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Участниците в обучителните дейности, които отсъстват без уважителни причини, по решение на управителния съвет възстановяват на Националния институт на правосъдието разходите за обучението.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Редът и начинът за констатиране на нарушенията по чл. 33, ал. 1 се уреждат във вътрешни правила за обучителната дейност.


Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Управителният съвет приема вътрешни правила за обучителната дейност, с които урежда организацията и реда на обучителната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите и оценяването на постоянните преподаватели за периода, през който са командировани в Националния институт на правосъдието.

Раздел II.
Задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи (задължително първоначално обучение) (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)

Раздел II.
Задължителен курс на първоначално обучение за кандидати за младши съдии, кандидати за младши прокурори и младши следователи (първоначално обучение) (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Раздел II.
Задължителен курс на първоначално обучение за кандидати за младши съдии и кандидати за младши прокурори (първоначално обучение) (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема с решение окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по съответните длъжности съобразно заявеното им желание.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по предходната алинея се изпраща на Националния институт на правосъдието за осъществяване на задължителното първоначално обучение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Курсът на първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи е девет месеца и започва през месец септември на съответната година. Датата на започване на курса се определя от директора на Националния институт на правосъдието.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) През време на обучението кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи получават ежемесечно сумата по чл. 258, ал. 1 от Закона за съдебната власт в размер на седемдесет на сто от основното възнаграждение на младши съдия, младши прокурор и младши следовател за сметка на бюджета на съдебната власт чрез Националния институт на правосъдието.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване и застраховането срещу злополука на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи за периода на обучението им по чл. 249, ал. 1, т. 1 са за сметка на бюджета на съдебната власт.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Разходите за обучението са за сметка на Националния институт на правосъдието.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) (1) Обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в Националния институт на правосъдието се осъществява при спазване на правилата по чл. 258б, предл. първо от Закона за съдебната власт.
(2) По време на обучението на обучаваните се поставя текуща оценка, която се формира от участието им в учебните занятия и резултатите от възложените им писмени работи. Оценката съдържа и описателна част, в която постоянните преподаватели изразяват впечатлението си от придобитите от курсиста знания и умения.
(3) В края на обучението кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи полагат писмен и устен практически изпит, които се оценяват по шестобалната система. Изпитите се провеждат при спазване на правилата по чл. 258б, предл. второ от Закона за съдебната власт.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) За успешното завършване на задължителното първоначално обучение Националният институт на правосъдието издава на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младшите следователи свидетелство, съдържащо обобщена текущата оценка и оценките от финалните изпити по чл. 258, ал. 4 и 5 от Закона за съдебната власт.

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Националният институт на правосъдието осъществява методическо ръководство на младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи след завършване на курса на първоначално обучение, докато заемат съответната длъжност.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Националният институт на правосъдието предоставя методическа помощ на магистрати - наставници, като:
1. провежда специализирани обучения за магистратите - наставници;
2. организира годишни срещи на магистратите - наставници, постоянните преподаватели и кандидатите за младши магистрати;
3. запознава кандидатите за младши съдия, младши прокурор и младши следовател с функциите на наставника;
4. предоставя на магистратите - наставници, учебната програма и помагалата, по които се провежда задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии;
5. предоставя на магистратите - наставници, учебната програма и материалите, по които се провежда задължителната начална квалификация на първоначално назначени съдии;
6. предоставя на магистратите - наставници, копие от доклада по чл. 258, ал. 6 от Закона за съдебната власт;
7. създава и поддържа електронен форум на магистратите - наставници, на интернет страницата на Националния институт на правосъдието.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Националният институт на правосъдието провежда с младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи най-малко веднъж годишно среща с цел обсъждане на проблемни въпроси, свързани с работата им в органите на съдебната власт.

Раздел III.
Задължително въвеждащо обучение при първоначално назначаване на длъжност в органите на съдебната власт (задължително въвеждащо обучение) и при повишаване в длъжност на съдии и прокурори от районно на окръжно ниво (задължителна текуща квалификация) (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)

Раздел III.
Задължителен курс за повишаване на квалификацията при първоначално назначаване на длъжност в органите на съдебната власт (задължителна начална квалификация) и при повишаване в длъжност на съдии и прокурори от районно на окръжно ниво (задължителна текуща квалификация) (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) При първоначално назначаване на длъжност в органите на съдебната власт през първата година след встъпването си в длъжност съдиите, прокурорите и следователите преминават задължително въвеждащо обучение за повишаване на квалификацията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Курсът се състои от отделни нива, всяко от които с продължителност до 5 дни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Лицата по ал. 1 се командироват за участие в обучението за сметка на Националния институт на правосъдието.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) (1) При повишаване в длъжност от районно на окръжно ниво съдиите и прокурорите преминават курс за задължителна текуща квалификация в Националния институт на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Курсът се състои от отделни нива, всяко от които с продължителност до 5 дни.
(3) Лицата по ал. 1 се командироват за участие в обучението за сметка на Националния институт на правосъдието.

Раздел IV.
Текущо обучение (Загл. изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)

Раздел IV.
Текуща квалификация


Чл. 42. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи, съдиите, прокурорите, следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет; държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и другите служители от Министерството на правосъдието имат право да участват в обучителни дейности, организирани от Националния институт на правосъдието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., зал. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) (1) Националният институт на правосъдието осъществява обучения на съдии, прокурори и следователи за развиване на професионални знания и умения, насочени към укрепване върховенството на правото и европейската съдебна култура.
(2) Конкретни обучения, необходими на правораздаването по съдебни райони, се осъществява в рамките на регионалната програма за обучения.
(3) За началното обучение на съдебните заседатели Националният институт на правосъдието предоставя и отговаря за програмата, лекторите и материалите за обучението. Поддържането и повишаването на квалификацията им се осъществяват от Националния институт на правосъдието чрез организиране и провеждане на обучения в сътрудничество с ръководствата на съответните съдилища и съвети на съдебните заседатели.

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Висшият съдебен съвет може да реши определени обучения да са задължителни за съдиите, прокурорите, следователите и за съдебните служители в случаите на:
1. повишаване в длъжност;
2. назначаване за административен ръководител;
3. специализация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Обученията по ал. 1 се провеждат след финансовото им обезпечаване от Висшия съдебен съвет, когато средствата за тях не са осигурени по бюджета на Националния институт на правосъдието.


Чл. 46. (1) Националният институт на правосъдието може да извършва дейност по повишаване на квалификацията и на други лица, като разходите се покриват изключително от такси "правоучастие".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Редът за организацията на курсовете по ал. 1 и размерът на таксите се определя от управителния съвет с правилата по чл. 34а.

Раздел V.
Преподаватели и наставници (Загл. изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)

Раздел V.
Преподаватели. Наставници. Кореспонденти и координатори


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Обучителните дейности по чл. 249 от Закона за съдебната власт се осъществяват от постоянни и временни преподаватели.

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) (1) Постоянни преподаватели в Националния институт на правосъдието са съдии, прокурори и следователи, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) имат висока професионална компетентност, познават и спазват етичните норми на професионалната общност, притежават методологически и социални умения на обучители, съобразени със специфичните потребности на участниците в учебния процес;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) имат най-малко осем години юридически стаж и заемат длъжност не по-ниска от съдия в окръжен или административен съд/прокурор в районна, окръжна или апелативна прокуратура/следовател в окръжен следствен отдел или Националната следствена служба;
3. имат опит в обучението на магистрати и/или съдебни служители.
(2) В случай, че няма друг кандидат, по изключение постоянен преподавател може да бъде съдия, който заема длъжност в районен съд и отговаря на останалите изисквания на ал. 1.
(3) Постоянните преподаватели се подбират при спазване принципите на компетентност, прозрачност, публичност и равен достъп.
(4) Постоянните преподаватели се одобряват от управителния съвет по предложение на директора.
(5) Одобреният за преподавател преминава специализирано обучение на обучители преди първоначално извършване на преподавателска дейност.


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Съдиите, прокурорите и следователите, привлечени като постоянни преподаватели, се командироват за срок до една година от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на управителния съвет. Срокът може да бъде удължаван ежегодно след оценяване работата на постоянния преподавател от управителния съвет на Националния институт на правосъдието в рамките на обща продължителност пет години.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Постоянните преподаватели:
1. преподават в курсовете за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) при необходимост преподават и в задължително въвеждащо и текущо обучение на магистрати;
3. подготвят учебни материали и пособия;
4. участват в изготвянето и актуализирането на учебната програма;
5. дават текуща оценка на обучаваните;
6. участват в подготовката на изпитите по чл. 258, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
7. в края на обучението изготвят обобщени персонални доклади за нравствените и професионалните качества по чл. 162, т. 3 от Закона за съдебната власт, проявени от кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по време на обучението.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) (1) Временни преподаватели в Националния институт на правосъдието са съдии, прокурори, следователи, съдебни служители, научни сътрудници по правни науки или експерти в други области, които участват в учебния процес на задължителното първоначално и текущото обучение и/или разработват самообучителни ресурси, анализи и обобщаване на съдебна практика, приложни изследвания, публикации и други материали, необходими за обучителната дейност.
(2) Временните преподаватели притежават висока професионална компетентност, познават и спазват етичните норми на професионалната общност и притежават методологически и социални умения на обучители, съобразени със специфичните потребности на участниците в учебния процес.


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.)

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Обучителната дейност на временните преподаватели се урежда с правилата по чл. 34а.

Раздел VI.
Програмен съвет


Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) (1) Програмният съвет е помощен орган на Националния институт на правосъдието, който има консултативни функции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Поименният състав на програмния съвет се одобрява от управителния съвет по предложение на директора за срок от 3 години без ограничение на мандатите. Постоянните преподаватели участват по право в работата на програмния съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Правомощията на член на програмния съвет се прекратяват предсрочно с решение на управителния съвет по лична молба, по предложение на представлявания орган или с изтичане на мандата за длъжността, заемана от член на програмния съвет. В този случай се определя нов член, който довършва мандата.
(4) За участието си в заседания членовете на програмния съвет не получават възнаграждение.
(5) Дейността на програмния съвет се урежда с правилата по чл. 34а.


Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Глава шеста.
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2018 Г.)

Глава шеста.
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Достъп до информационните ресурси на Националния институт на правосъдието имат:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) преподавателите и участниците в обученията, провеждани от Националния институт на правосъдието;
2. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) съдиите, прокурорите, следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители и съдебните заседатели;
3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт и други служители от администрацията на Министерството на правосъдието, членовете и служителите от администрацията на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, ръководните органи и служителите на Националния институт на правосъдието;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) други лица, определени от управителния съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Информацията, която представлява обществен интерес, е достъпна за всички заинтересувани лица и организации чрез страницата на Националния институт на правосъдието в интернет.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Достъпът до информационните ресурси на лица извън тези по ал. 1 се урежда с правила, които се утвърждават от директора на Националния институт на правосъдието.

Глава седма.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Финансирането на Националния институт на правосъдието се осъществява от бюджета на съдебната власт, от програми и проекти, от дарения и от собствена дейност, свързана с обучение.


Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) Висшият съдебен съвет осигурява по бюджета на Националния институт на правосъдието средствата, необходими за провеждане на всички предвидени в Закона за съдебната власт дейности.
(2) Останалите разходи могат да бъдат покривани от международни и други програми и проекти.


Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Проектът за годишен бюджет на Националния институт на правосъдието заедно с разчети за следващите две години се изготвя от директора и се внася за разглеждане и одобрение от управителния съвет, който го представя пред Висшия съдебен съвет.


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Годишните финансови отчети се изготвят от финансовото звено на Националния институт на правосъдието и се представят от директора за одобрение от управителния съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета на Националния институт на правосъдието се включва в обобщения отчет на Висшия съдебен съвет като съставна част от годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на съдебната власт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Вътрешният одит в Националния институт на правосъдието се осъществява от звеното за вътрешен одит във Висшия съдебен съвет.


Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Управителният съвет приема вътрешни финансови правила, включително правила за финансово управление и контрол при усвояването и администрирането на финансовите ресурси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2018 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Вътрешните правила се привеждат в съответствие с този правилник в едномесечен срок от приемането му.
(2) Управителният съвет може при необходимост да приема вътрешни правила от своята компетентност.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Всички актове на Висшия съдебен съвет, на управителния съвет и на директора на Националния институт на правосъдието, издадени въз основа на досега действащия Правилник на Националния институт на правосъдието, които не противоречат на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 64 от 2007 г.), запазват действието си.

§ 3. Срокът на мандатите на членовете на Управителния съвет и на директора се урежда с този правилник, като за начална дата се счита съответният акт за избор или назначаване.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Заварените служители в Националния институт на правосъдието, които не отговарят на променените изисквания за стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт, запазват длъжностите, които заемат.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Правилникът е приет на заседание на Висшия съдебен съвет на 12.IХ.2007 г. на основание чл. 263 от Закона за съдебната власт и отменя Правилника на Националния институт на правосъдието, приет от Висшия съдебен съвет на заседание на 1.Х.2003 г., изменен и допълнен на заседание на 26.I.2005 г.

§ 6. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Измененията в Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация влизат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Вътрешните правила се привеждат в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация в шестмесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник".


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2014 Г.)

§ 9. В срок от два месеца управителният съвет привежда вътрешните правила по чл. 253, т. 4 ЗСВ в съответствие с този правилник.

§ 10. В срок от един месец управителният съвет одобрява състава на програмния съвет в съответствие с този правилник.

§ 11. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация е приет на основание чл. 263 ЗСВ с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 26 от 19.06.2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2018 Г.)

§ 52. Започналите до влизането в сила на този правилник изпитни процедури на кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието се довършват при досегашните условия и ред.

§ 53. Вътрешните правила се привеждат в съответствие с този правилник в шестмесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

§ 54. Управителният съвет приема вътрешни правила по § 24 в срок шест месеца от обнародването на правилника в "Държавен вестник".

§ 55. Измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация са приети на заседание на пленума на Висшия съдебен съвет на 29.03.2018 г. на основание чл. 263 от Закона за съдебната власт.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2019 Г.)

§ 31. Вътрешните правила се привеждат в съответствие с този правилник в шестмесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

§ 32. Вътрешните правила, които не противоречат на този правилник, се прилагат до изричната им отмяна.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума