навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 01.09.2007 г.
Приета с ПМС № 183 от 31.07.2007 г.

Обн. ДВ. бр.65 от 10 Август 2007г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите, свързани със създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи (МВР), наричани по-нататък "военновременни запаси".
(2) Дейностите, свързани със създаване на военновременни запаси, са:
1. планиране;
2. закупуване, доставка и приемане;
3. съхраняване, поддържане и обновяване;
4. освобождаване и използване;
5. отчитане и контрол;
6. финансиране.

Чл. 2. (1) Военновременните запаси са частна държавна собственост.
(2) Дейностите по чл. 1, ал. 2 се осъществяват със средства от текущия бюджет на МВР.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Военновременните запаси представляват материални ресурси, предназначени да осигурят комплектуването на структурите на МВР по военновременните щатове за определен период до 30 дни и потребности на министерството до въвеждането на общия държавен военновременен план.
(2) Материалните ресурси по ал. 1 се определят с номенклатурен списък, различен от приетия с решение на Министерския съвет списък по чл. 14 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси.


Чл. 4. Военновременните запаси включват: техника, огнестрелни оръжия, боеприпаси, технически средства за ядрена, химическа и биологична защита, горивно-смазочни материали, лекарствени средства, медико-санитарни материали, комплектуващи изделия и модулни комплекти, храни, облекла, резервни части, инструменти, прибори и други материални ресурси.


Чл. 5. (1) Ръководството на дейностите, свързани със създаване на военновременните запаси, се осъществява от министъра на вътрешните работи или от упълномощен от него заместник-министър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Методическото ръководство и контролът на дейностите, свързани със създаването на военновременните запаси, се осъществяват от дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка" (ДОМП) на МВР.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Ръководителите на структури на МВР отговарят за стопанисваните от тях военновременни запаси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) За изпълнение на дейностите, свързани със създаването на военновременните запаси, структурите на МВР осигуряват необходимите оборудвани складове, охрана, транспортни и товаро-разтоварни средства и личен състав.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Стопанисването, отчитането и поддържането на военновременните запаси се извършва от назначени материалноотговорни лица, които първоначално приемат съответните ресурси и при необходимост ги сдават на друго материалноотговорно лице в присъствието на комисия, назначена от съответния ръководител на структурата на МВР.


Чл. 7. Данни, свързани с дейностите по създаване на военновременни запаси, представляват класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

Раздел II.
Планиране на военновременните запаси


Чл. 8. Планирането на военновременните запаси включва:
1. разработване и утвърждаване на номенклатурен списък за военновременните запаси;
2. разработване и утвърждаване на норми за полагащите се ресурси за военно време;
3. определяне на потребността от конкретни номенклатури и количества;
4. разработване на нормативи за военновременни запаси;
5. изготвяне на заявки за необходимите военновременни запаси;
6. планиране на съответните финансови средства за закупуване, доставка, поддържане и обновяване на военновременни запаси.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Планирането на военновременните запаси се организира от ДОМП.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) За създаване на военновременни запаси ДОМП разработва перспективна програма, в която се отразяват номенклатурите, количествата, сроковете за създаването им и необходимите за това финансови средства. Програмата се утвърждава от министъра на вътрешните работи или от упълномощен от него заместник-министър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка" представя на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) на МВР информация за необходимостта от създаване и ежегодно обновяване на военновременни запаси - предмет на централизирана доставка, общо за МВР.
(3) Структурите на МВР планират в рамките на тригодишните бюджетни прогнози създаването на военновременни запаси - предмет на децентрализирана доставка.


Чл. 11. (1) Номенклатурният списък на военновременните запаси включва наименованията на материалните ресурси, които следва да се съхраняват и поддържат като военновременни запаси, и вида на тяхната доставка - централизирана или децентрализирана.
(2) Нормативите за военновременни запаси представляват числов израз в съответна мерна единица, отразяващ периода, за който се изчисляват потребностите от различните номенклатури от номенклатурния списък.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Номенклатурният списък на военновременните запаси и нормативите за тях се утвърждават от министъра на вътрешните работи.


Чл. 13. Актуализиране на списъка по чл. 8, т. 1 и/или на нормативите по чл. 8, т. 4 се извършва при:
1. съществени организационно-щатни промени;
2. допълване с нови номенклатури или отпадане на такива в нормите за полагащите се ресурси за военно време;
3. промяна на срока за въвеждане в действие на частта от общия държавен военновременен план, касаеща МВР;
4. снемане от въоръжение, снабдяване и употреба на номенклатури огнестрелни оръжия и боеприпаси, техника и други материални ресурси.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Нормите по чл. 8, т. 2 се разработват съобразно спецификата на дейностите на структурите на МВР и определят вида, номенклатурите и количествата на отделните материални ресурси за колективна и индивидуална употреба, необходими за изпълнение на военновременните им задачи.
(2) Нормите по чл. 8, т. 2 се обявяват със заповед на министъра на вътрешните работи и са основание за планиране на военновременните потребности.


Чл. 15. Актуализиране на нормите по чл. 8, т. 2 се извършва при:
1. снемане от въоръжение, снабдяване и употреба на номенклатури огнестрелни оръжия и боеприпаси, техника и други материални ресурси;
2. превъоръжаване с нови образци огнестрелни оръжия, техника и преминаване на снабдяване с нови номенклатури;
3. съществени промени в организационно-щатната структура;
4. изменение на възложените задачи.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Разработването и актуализацията на номенклатурния списък по чл. 8, т. 1, нормите по чл. 8, т. 2 и нормативите по чл. 8, т. 4 се организират от ДОМП.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Редът за определяне потребността на структурите на МВР от материални ресурси за военно време се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.

Раздел III.
Закупуване, доставка и приемане на военновременните запаси


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Закупуването на военновременни запаси се извършва със средства от бюджета на МВР в рамките на утвърдените бюджетни кредити на структурите му.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) В рамките на утвърдения бюджет на МВР ДУССД съгласувано с дирекция "Планиране и управление на бюджета" (ДПУБ) организира финансирането на дейностите за централизирани доставки, а структурите на МВР - разпоредители с бюджетни кредити, организират финансирането за децентрализирани доставки на имущества за военновременен запас.


Чл. 20. Закупуването на материални ресурси за военновременни запаси се извършва по реда на Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) За военновременни запаси се приемат сертифицирани материални ресурси, отговарящи на съответните технически условия и на приетите български и международни стандарти.
(2) За военновременни запаси могат да бъдат приемани и имущества, получени от дарения, отговарящи на изискванията на ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Допуска се увеличаване на запасите над нормативите с количества, определени от макроопаковката им (транспортна единица, комплектност, производствена партида и др.).

Раздел IV.
Съхраняване, поддържане и обновяване на военновременните запаси


Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22, изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Военновременните запаси се съхраняват в складове на структурите на МВР и във външни съхранители - складове на други ведомства или търговци по смисъла на Търговския закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Военновременни запаси за повече от една структура се съхраняват в регионални складови бази, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.


Чл. 23. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Редът и организацията на съхраняването и поддържането на военновременните запаси се основава на общи и специфични изисквания за складовете (регионалните складови бази) и отделните видове имущества, регламентирани в наредби, стандарти, спецификации и вътрешноведомствени актове.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Военновременните запаси се съхраняват в складовете (регионалните складови бази) на МВР отделно от имуществата за текущи нужди, като се подреждат по видове, размери, номера, ръстове, партиди, серии и година на производство.
(2) На видно място в складовете се поставят описи с основни данни за имуществата и предназначението им.
(3) При липса на достатъчно складова площ или когато едно и също материалноотговорно лице стопанисва материални ресурси за текущи нужди и такива за военновременни запаси, се допуска съвместяването им в помещенията, като ясно се отделят количествата от едни и същи номенклатури, предназначени за различните цели.
(4) По изключение едни и същи номенклатури за военновременни запаси и за текущи нужди може да се съхраняват заедно при липса на достатъчно съдова вместимост.


Чл. 25. Военновременни запаси се съхраняват във външни съхранители при липса на достатъчно складови площи или при доказана нецелесъобразност или неефективност от съхраняването им в складове на МВР.


Чл. 26. (1) Изборът на външен съхранител - търговец, се извършва по реда на Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Дейности, свързани със създаване на военновременни запаси във външен съхранител, се уреждат чрез сключен договор между спечелилия процедурата кандидат и структурата на МВР.
(3) Предаването на военновременни запаси за съхраняване във външен съхранител се извършва с предавателно-приемателен протокол съгласно приложение № 1, който е неразделна част от сключения със съхранителя договор за влог.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) При освобождаване и последващо изтегляне на военновременни запаси от външен съхранител за приемането им се изготвя предавателно-приемателен протокол съгласно приложение № 1.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Екземпляр от подписания договор по ал. 2 се изпраща в ДОМП.


Чл. 27. (1) Военновременните запаси, намиращи се във външен съхранител, се водят от съхранителя задбалансово, количествено и стойностно като стоки на отговорно пазене.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Съхранителят по ал. 1 осигурява необходимите условия за спазване на технологичните изисквания при съхраняване на предоставените му материални ресурси в наличните си складови площи и съдови вместимости.
(3) Щетите, причинени на военновременни запаси поради неправилно съхраняване, опазване и обновяване, са за сметка на съхранителя по ал. 1.
(4) Органите за приватизация са длъжни да уведомят МВР при откриване на процедура за приватизация на търговци, регистрирани по Търговския закон, и да изискват данни за наличието на военновременни запаси на министерството при съответните търговци.
(5) При обявяване в несъстоятелност, при ликвидация или при заведени съдебни дела срещу съхранителя по ал. 1 структурата на МВР - собственик на запасите, предприема действия за опазването и изтеглянето на съхраняваните в нея военновременни запаси или запасите се освобождават по реда на раздел V.
(6) При промяна на собствеността на външния съхранител структурата на МВР подписва нов договор с новия собственик, ако условията са изгодни за двете страни по договора.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) При промяна на управителния орган на външния съхранител, на седалището и адреса на управление, на материалноотговорните лица и при преобразуването му съхранителят е длъжен в 14-дневен срок да уведоми съответната структура, с която има сключен договор за влог.


Чл. 28. (1) Поддържането на военновременните запаси включва извършване на ремонтни дейности и осигуряване на необходимото оборудване на складовете, както и обслужване на материалните ресурси за осигуряване на оптимално съхраняване и запазване на техническите им параметри.
(2) Ежегодно през месеците април-май и септември-октомври на военновременните запаси се извършва профилактика и сезонно техническо обслужване.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Обновяването на военновременни запаси, независимо от мястото им на съхраняване, се извършва чрез подмяната им с нови видове, партиди и серии преди изтичане срока им на годност от доставките за текущи нужди.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) За обновяване на запасите в структурите на МВР се разработват разчети, в които се отразяват количествата и сроковете за подмяната им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Залаганите за военновременни запаси нови видове, партиди и серии не трябва да са преминали повече от 1/3 от срока на годност (съхраняване) на съответния материален ресурс.
(4) Обновяването на запасите се извършва, без да се нарушават количествата и комплектността им.
(5) Обновяването на военновременни запаси, намиращи се във външни съхранители - търговци, се извършва от фирмите и организациите съхранители, освен ако в договорите е определено друго. Разходите на финансови средства за тази процедура се договарят между страните.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Когато обновяването на военновременни запаси е свързано с намаляване на част от наличностите или на цялата наличност за определен период от време, запасите се освобождават в съответствие с раздел V.


Чл. 30. (1) При констатиране на липси при съхраняването на военновременните запаси се прилагат разпоредбите на Наредба № 13а-10403 от 1959 г. за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им (обн., Изв., бр. 61 от 1959 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 1961 г., бр. 55, 63, 67 и 78 от 1962 г., бр. 4, 5, 10 и 60 от 1964 г., бр. 23 от 1969 г., бр. 3 от 1972 г., бр. 14 от 1976 г., бр. 28 от 1980 г. и бр. 41 от 2007 г.).
(2) Възстановяването на намалените количества от военновременни запаси, съхранявани в складове на МВР, до размера на естествената фира се извършва от текущите доставки в едномесечен срок.
(3) Възстановяването на намалените количества от военновременни запаси, намиращи се във външен съхранител, до размера на естествената фира се определя в договора за влог.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Преместване на военновременни запаси от една структура на МВР в друга се извършва с разрешение на министъра на вътрешните работи или на упълномощен от него заместник-министър по предложение на директора на ДОМП.

Раздел V.
Освобождаване и използване на военновременните запаси


Чл. 32. Освобождаване на военновременни запаси се извършва при:
1. обявяване на частична или обща мобилизация в МВР;
2. кризисни ситуации, когато материалните ресурси за текущи и кризисни нужди не достигат;
3. провеждане на мероприятия по мобилизационната подготовка, когато материалните ресурси за текущи нужди са недостатъчни;
4. временни затруднения в текущото финансово или материално осигуряване на определени дейности на МВР;
5. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) обновяване на запасите, за което се налага намаляване на част от наличностите или на цялата наличност за определен период от време;
6. изменение на списъка по чл. 8, т. 1 и/или на нормативите по чл. 8, т. 4;
7. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) отпаднала потребност и/или употреба;
8. извършване на контролни и лабораторни изпитвания за установяване на качественото и техническото състояние;
9. наличие на свръхнормативен запас;
10. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) невъзможност за съхраняване в собствени складове (регионални складови бази) и обновяване на военновременните запаси.


Чл. 33. (1) Освобождаването на военновременни запаси се извършва от министъра на вътрешните работи или от упълномощен от него заместник-министър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Освобождаване на военновременни запаси по чл. 32, т. 8 се извършва и от директора на ДОМП в необходимите за съответното изпитване количества.
(3) Освобождаването на военновременни запаси в случаите по чл. 32, т. 1 се извършва със заповедта за мобилизация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Предложение за освобождаване на военновременни запаси по ал. 1 се изготвя от директора на ДОМП.


Чл. 34. (1) Освобождаване на военновременни запаси се извършва с възстановяване или без възстановяване.
(2) Освобождаване на военновременни запаси с възстановяване се извършва в случаите по чл. 32, т. 1 - 5.
(3) Освобождаване на военновременни запаси без възстановяване се извършва в случаите по чл. 32, т. 6 - 10.
(4) В предложението за освобождаване на военновременни запаси с възстановяване се посочват и съответните срокове за това.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) Освободени без възстановяване военновременни запаси се предоставят на структурите на МВР за текущи нужди.
(2) Освободени без възстановяване военновременни запаси могат да се предоставят за нуждите на домове за социални грижи, хуманитарни и други организации.


Чл. 36. (1) При използване на освободени военновременни запаси, предназначени за многократна употреба, след завършване на мероприятието по чл. 32, т. 1, 2 и 3 те се обслужват и привеждат в съответствие с изискванията за дългосрочно съхраняване на имуществото.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Използваните военновременни запаси се приемат за съхраняване в складовете на структурите на МВР независимо от изискванията за първа категория и най-добро качество, ако по функционално предназначение са запазили характеристиките си.
(3) При необходимост на използваните военновременни запаси се извършва прекатегоризация съгласно изискванията за отчетността на активите в МВР.


Чл. 37. Военновременни запаси се бракуват като крайна мярка при доказване на невъзможността да бъдат използвани по предназначение по ред, определен от министъра на вътрешните работи.

Раздел VI.
Отчитане и контрол на военновременните запаси


Чл. 38. Военновременните запаси се водят на документален и оперативен отчет.


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Документалният отчет на военновременните запаси се води от структурите на МВР в отчетни книги по количество и стойност, по категории, вид и комплектност отделно от запасите за текущи нужди.
(2) В отчетните книги се водят на отчет и военновременните запаси, предадени във външен съхранител.
(3) Военновременните запаси се отчитат стойностно и в съответните финансови звена на МВР.
(4) Редът за водене на документалния отчет се осъществява съгласно изискванията за отчетността на активите в МВР.


Чл. 40. (1) Оперативният отчет на военновременните запаси се води на базата на първични или справочни документи и се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Оперативен отчет на военновременните запаси се води от:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка" - за всички видове ресурси;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) дирекция "Комуникационни и информационни системи" - за всички свързочни ресурси;
3. Медицинския институт на МВР - за всички медицински ресурси;
4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) другите структури на МВР - за всички ресурси в подчинените им звена.


Чл. 41. Документалното оформяне на освободените военновременни запаси по чл. 34 се извършва с издаване на приходно-разходен документ съгласно изискванията за отчетността на активите в МВР и завеждане на съответните активи на приход по отчетните книги за текущи нужди.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка" извършва контрол на дейностите с военновременните запаси във всички структури на МВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Дирекция "Комуникационни и информационни системи" и Медицинският институт на МВР осъществяват контрол на военновременните запаси от съответния вид ресурси по направление на дейност във всички структури на МВР.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Ръководителите на структури на МВР осигуряват условия и контролират съхраняването на военновременните запаси в подчинените им структури.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Контрол за наличността и качественото състояние на военновременните запаси във външни съхранители се извършва най-малко веднъж на 3 месеца от длъжностни лица, назначени от ръководителя на структурата - собственик на запасите, като за резултатите се изготвя констативен протокол съгласно приложение № 2.


Чл. 45. (1) Резултатите от извършения контрол по чл. 42, 43 и 44 се докладват на съответния ръководител.
(2) Резултатите от извършения контрол по чл. 42 и 43 се отразяват и в книга за посещения и работа в склада за военновременни запаси съгласно приложение № 3.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) За движението и състоянието на военновременните запаси структурата - собственик на запасите, изготвя сведение съгласно приложение № 4, което в 10-дневен срок след приключване на съответното тримесечие се представя на ДОМП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Екземпляр от сведението по ал. 1 се изпраща и до съответните структури на МВР по реда на подчиненост.


Чл. 47. (1) Инвентаризация на военновременните запаси се извършва ежегодно в рамките на общата инвентаризация на материалните активи в МВР.
(2) Екземпляри от инвентаризационните описи се изпращат до:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка" - за всички военновременни запаси;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г.) дирекция "Комуникационни и информационни системи" - за военновременните запаси от свързочни ресурси;
3. Медицинския институт на МВР - за военновременните запаси от медицински ресурси.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) След приключване на финансовата година ДОМП изготвя годишен отчет за състоянието на военновременните запаси, който се представя на министъра на вътрешните работи.

Раздел VII.
Финансиране на военновременните запаси


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Планирането на финансови средства за създаване на военновременни запаси, общо за МВР, се извършва от ДОМП, който на основание утвърдените в програмата по чл. 10, ал. 1 параметри представя заявка в натурално и стойностно изражение на ДУССД.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Планирането на финансови средства за поддържане и обновяване на военновременните запаси се извършва ежегодно за следващата календарна година от структурите на МВР - разпоредители с финансови средства, за съхраняваните от тях запаси.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) При разработване на бюджетните прогнози по указания на дирекция "Планиране и управление на бюджета" структурите на МВР планират необходимите финансови средства за военновременни запаси.


Чл. 50. Финансовите средства за поддържане на военновременни запаси се планират и отпускат по бюджетните сметки на съответните разпоредители с бюджетни кредити.


Чл. 51. Отчитането на финансовите средства, разходвани за военновременни запаси, се извършва с периодичните отчети за касовото изпълнение на бюджета от съответните разпоредители с бюджетни кредити в МВР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) "Децентрализирана доставка" е осигуряване на материални ресурси от структура на МВР за свои нужди.
2. "Документален отчет" е документалното оформяне на движението и изменението на качественото (техническото) състояние на материалните ресурси в отчетните книги чрез първични приходни и разходни документи.
3. "Отпаднала потребност" е налице при констатирана невъзможност за използване на военновременни запаси по предназначение след извършени контролни и лабораторни изпитвания и представени експертни становища.
4. "Освобождаване на военновременни запаси" е действие по промяна на статута на военновременните запаси по реда на чл. 33, като за тях се прилага нормативната уредба за материалните активи за текущи нужди в министерството.
5. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) "Осигуреност" е информация за определено състояние на комплектуване на структурите на МВР, отразяваща съотношението между полагащите се по норми и/или нормативи различни видове материални ресурси и наличните материални ресурси, съхранявани в складовете или раздадени на служителите, изразена в проценти.
6. "Прекатегоризация" е процес на документално оформяне на промяната в качественото състояние на материален ресурс, настъпила вследствие на неговото използване, като резултат от изтичане на определен времеви период от съхраняването му или при неблагоприятни условия за съхраняване.
7. "Свръхнормативни военновременни запаси" са тези материални ресурси, които поради настъпили промени в организационно-щатната структура и нормативите за военновременни запаси се явяват в повече от определените потребности.
8. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) "Структури на МВР" са структурите на МВР по смисъла на чл. 37, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
9. "Съхраняване на военновременни запаси" е запазване на военновременните запаси при подходящи технологични условия в състояние на готовност за използване по предназначение.
10. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) "Централизирана доставка" е осигуряване на материални ресурси от една структура за други структури на МВР.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 3, ал. 2 на Закона за държавните резерви и военновременните запаси.


§ 3. В срок до 3 месеца от влизането в сила на наредбата министърът на вътрешните работи издава заповедите по чл. 17 и чл. 40, ал. 1.


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на вътрешните работи.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 23 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)

§ 28. Навсякъде в наредбата думите "структурни звена", "структурно звено", "структурните звена" и "структурното звено" се заменят съответно със "структури", "структура", "структурите" и "структурата".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 23 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)

§ 29. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 26 В Наредбата за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи, приета с Постановление № 183 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм., бр. 5 от 2010 г. и бр. 50 от 2011 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в наредбата думите "ООМП - ГДПБЗН", "Отдел "ОМП - ГДПБЗН" и "началника на ООМП - ГДПБЗН" се заменят съответно с "ДОМП", "Дирекция "Отбранително-мобилизационна подготовка" и "директора на ДОМП".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 26, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)


МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
.......................................................................................................................................................................................................................
(наименование на структурата)
 
 

Рег. № .............., екз. № ......

............. 200 ... г.

 
ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН
ПРОТОКОЛ
 
Днес, ............................. 200 ... г., комисия, назначена със заповед № .............. от .................. 200... г. на ................................................................................................,
в състав: ...........................................................................................................................................................................................................

Председател: ...........................................................................................................................................................................................................

Членове: 1. ...........................................................................................................................................................................................................

2. .........................................................................................................,

след като прегледа числящото се имущество на .....................................................................................................................................,
сдаде/прие същото на ...............................................................................................,
гр. ...............................................................................................................................,
адрес ................................................................, тел. ...................................................................................................................................
с представител ..........................................................................................................,
ЕГН ............................................. и л.к. № ................................./.............................,
издадена от ...............................................................................................................,
с тел.: ......................................, съгласно следния опис:
 
Наимено- Мяр- Ед. Количество Обща Състоя-
по вание ка цена цифром словом стой- ние
ред           ност  
 
 
 
 
 
Протоколът е съставен в ............................................. екз., от които ..........................................................................................................................
 
Комисия:  
Председател:

Представители на

(......................) .......................
Членове:  
1. (................................) 1. (................................)
2. (................................) 2. (................................)
Предал: ................................ Приел: ................................
(.........) (.........)
   


Приложение № 2 към чл. 44

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)


МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
.......................................................................................................................................................................................................................
(наименование на структурата)
 
 

Рег. № .............., екз. № ......

............. 200 ... г.

 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
 
Днес, .......................... 200 ... г., комисия, назначена със заповед № ..................... от .......... 200 ... г. на .................................................................................................,
в състав:

Председател: ...........................................................................................................................................................................................................

Членове: 1. ...........................................................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................,

в присъствието на материалноотговорното лице (МОЛ) на ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
и материалноотговорното лице на ...................................................................................................................................................................................
провери наличността и качественото състояние на военновременните запаси съгласно договор
№ ............. / .............. 200... г., съхранявани в .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................,
представлявана от ..................................................................................................................................................................................................
Комисията констатира:
 
Наиме- Мяр- Ед. Числи се Фактическа Произ- Срок
по нова- ка цена (по договор) наличност веде- на
ред ние     коли- стой- коли- стой- но год-
        чество ност чество ност на: ност
 
 
 
 
Заключение на комисията: ............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Протоколът е съставен в ............. екз., от които ..............................................................................................................................................................
 
Комисия:  
Председател:

Представители на

(......................) .......................
Членове:  
1. (................................) 1. (................................)
2. (................................) 2. (................................)
МОЛ: ................................ МОЛ: ................................
(.........) (.........)
   


Приложение № 3 към чл. 45, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)


К Н И Г А
 
за посещения и работа в склада за военновременни запаси
 
на ..........................................................
(наименование на структурата)
 
Дата, месец, Констатации Препоръки
по година, име, от извърше- за подоб-
ред презиме, ната провер- ряване на
  фамилия на ка или каква условията
  лицето, работа е за съхраня-
  посетило извършена ване на ВВЗ
  (работило в) в склада (срок за
  склада   изпълнение)
1 2 3 4
       
       
       
       
       


Приложение № 4 към чл. 46, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)


МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
.......................................................................................................................................................................................................................
(наименование на структурата)
 
 

Рег. № .............., екз. № ......

............. 200 ... г.

 
С В Е Д Е Н И Е
 
за движението и състоянието на военновременните запаси
 
на ..........................................................
(наименование на структурата)
 

1. Извършен приход през .................................. тримесечие на 200 ... г.

 
№ и Струк- Наиме- Мяр- Коли- Кате- Ед. Обща Ос-
по дата турно нова- ка чест- гория цена стой- нова-
ред на до- звено ние на   во   с ност ние,
  кумента и МОЛ, ресур-       ДДС с № и
    преда- сите         ДДС дата
    ло ре-             на
    сурсите             доку-
                  мен-
                  та, с
                  който
                  е
                  разре-
                  шен
                  при-
                  ходът
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Забележка. Данните се попълват, като се структурират по вид ресурси, № на счетоводна сметка и материалноотговорно лице.
 
2. Извършен разход през ................................................... тримесечие на 200 ... г.
 
№ и Струк- Наиме- Мяр- Коли- Кате- Ед. Обща Ос-
по дата турно нова- ка чест- гория цена стой- нова-
ред на до- звено ние на   во   с ност ние,
  кумента и МОЛ, ресур-       ДДС с № и
    получило сите         ДДС дата
    ресурсите             на
                  доку-
                  мен-
                  та, с
                  който
                  е
                  разре-
                  шен
                  раз-
                  ходът
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Забележка. Данните се попълват, като се структурират по вид ресурси, № на счетоводна сметка и материалноотговорно лице.
 
3. Изразходвани финансови средства за доставка, съхраняване и обновяване на военновременните запаси във външен съхранител през ............ тримесечие на 200... г.
 
Наимено- № и дата Стойност Параграф,
по вание на на факту- (в лв.) по който
ред съхрани- рата   е извър-
  теля     шен раз-
        ходът
 
 
 
 
 
 
4. Информация за извършени основни дейности с военновременните запаси:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Забележка. Посочват се извършените през периода сезонни технически обслужвания, профилактика, консервация на огнестрелни оръжия, градуировка на дозиметрически прибори, прекатегоризация на ресурси, обновяване и други дейности, свързани с поддържане на имуществата в състояние на готовност за използване по предназначение.
 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума