навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

В сила от 13.06.2008 г.

Обн. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016г., доп. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.88 от 23 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020г., доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 602-01-105/23.11.2006 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Този закон урежда обществените отношения между административните органи, свързани с работата с електронни документи и предоставянето на административни услуги по електронен път, както и обмена на електронни документи между административните органи.
(2) Този закон се прилага и по отношение на дейността на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, доколкото в закон не е предвидено друго.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г.) Този закон не се прилага за електронни документи, комуникационни и информационни системи, които съдържат или се ползват за работа с класифицирана информация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2020 г.) Този закон не се прилага за Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", Държавна агенция "Технически операции", Служба "Военно разузнаване" и Националната служба за охрана, освен в случаите на предоставяне на административни услуги по електронен път и обмен на електронни документи между административните органи.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Този закон не отменя правилата за работа с документи на хартиен носител, когато закон предвижда особена форма или особен ред за извършване на определени действия.


Еднократно събиране и създаване на данни
Чл. 2. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните.
(2) Първичният администратор на данни е административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за гражданин или организация за първи път и изменя или заличава тези данни. Той предоставя достъп на гражданите и организациите до цялата информация, събрана за тях.


Служебно уведомяване

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Първичният администратор на данни изпраща служебно и безплатно данните на всички административни органи, на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават.


Автоматизирано предоставяне

Чл. 4. (1) Уведомяване и искане за предоставяне на данните по тази глава се извършва автоматично по електронен път като вътрешна електронна административна услуга.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Като вътрешна електронна административна услуга се извършва и друг обмен на електронни документи, с които се предоставя информация между административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) В случаите, когато закон предвижда регистри да се водят на хартиен носител, данните се изискват, съответно изпращат, като електронен документ във формат с неструктурирано съдържание.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Първичен администратор на данни няма право да поставя допълнителни изисквания или да предвижда друг ред за обмена на данни, различни от уредените в закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Историята за обмена на данни по ал. 1 се съхранява за срок 10 години. Лицата имат право на безплатен достъп до историята за данните, отнасящи се до тях.


Задължения при идентификация

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 21.05.2017 г.) (1) Задълженията по тази глава възникват, ако гражданинът, съответно организацията са се идентифицирали по ред, установен в закон, когато закон изисква идентификация за предоставяне на административна услуга.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) При заявяването на съответната електронна административна услуга лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват възможност на гражданите и организациите да се идентифицират по реда на Закона за електронната идентификация и/или чрез средства за електронна идентификация, определени с решение на Министерския съвет, издавани и поддържани от административни органи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Средствата за електронна идентификация по ал. 2 трябва да са оперативно съвместими и интегрирани със системата за електронна автентикация, изградена и поддържана от Държавна агенция "Електронно управление".
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 посочват средствата по ал. 2, чрез които гражданите и организациите заявяват предоставяните от тях електронни административни услуги, и нивата им на осигуреност в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", както и ги оповестяват чрез официалната си интернет страница или по друг публично достъпен начин.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Административните органи вписват средствата за електронна идентификация, чрез които гражданите и организациите заявяват предоставяните от тях електронни административни услуги, в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.


Единно време

Чл. 6. (1) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да използват информационни системи, които отчитат единно време, по стандарт, определен с наредба на Министерския съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Времето за настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита и удостоверява с точност до година, дата, час, минута, секунда и милисекунда, при отчитане на часовата зона.


Правила по области на политики (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Правилата за предоставяне на електронни административни услуги, за обмена на електронни документи между административните органи, гражданите и организациите и за вътрешния обмен на електронни документи в рамките на отделните администрации в съответните области на политики се определят с наредби.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Наредбите по ал. 1 се издават от съответните министри, когато организацията на работата и процесите в съответните области на политики изискват създаването на специален ред, спазването на по-строги изисквания за мрежова и информационна сигурност или за тях са установени специални стандарти за оперативна съвместимост. Наредбите се съгласуват с председателя на Държавна агенция "Електронно управление".
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Правилата по ал. 1 не могат да противоречат на установените с този закон общи правила.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Въвеждането на особени правила не освобождава задължените по този закон лица да спазват установените общи правила.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Министерският съвет приема с решение Стратегия за развитие на електронното управление в Република България по предложение на председателя на Държавна агенция "Електронно управление".
(6) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., предишна ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Заместник министър-председателите и министрите предлагат на Министерския съвет за приемане стратегии за развитие на електронното управление в съответните области на политики след одобрението им от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Глава първа "а".
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (НОВА - ДВ, БР. 50 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

Раздел I.
Държавна агенция "Електронно управление" (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)


Статут

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) (1) Към Министерския съвет се създава Държавна агенция "Електронно управление", наричана по-нататък "агенцията".
(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.
(3) Дейността, структурата и организацията на агенцията се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.
(4) Агенцията осъществява сътрудничество и взаимодействие по въпросите на електронното управление с компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, с институциите на Европейския съюз и с други международни организации.

Председател на Държавна агенция "Електронно управление"

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) (1) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя за срок 5 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) За председател на агенцията може да бъде назначено лице, което има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко 5-годишен опит в управлението или координирането на дейности в сферата на информационните технологии, електронното управление или мрежовата и информационната сигурност.
(3) Председателят на агенцията е първостепенен разпоредител с бюджет.
(4) При осъществяване на своите функции председателят на агенцията се подпомага от заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията и отговарят на условията по ал. 2.
(5) Председателят на агенцията може да бъде освободен преди изтичане на мандата:
1. по негово искане;
2. при несъвместимост;
3. при смърт или поставяне под запрещение;
4. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
5. когато е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;
6. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
7. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(6) При смърт или предсрочно освобождаване на председателя на агенцията Министерският съвет в срок до един месец определя нов председател, който довършва мандата.
(7) Председателят и заместник-председателите на агенцията не могат да заемат длъжност или да извършват дейност по чл. 19, ал. 6 от Закона за администрацията.
(8) В 10-дневен срок след назначаването си председателят на агенцията публикува на интернет страницата на агенцията и прави публично представяне на концепцията си за развитие на електронното управление и за осигуряване на приемственост и устойчивост на държавната политика в тази сфера.

Правомощия на председателя на агенцията

Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Председателят на агенцията:
1. провежда държавната политика в следните области:
а) електронното управление;
б) електронните удостоверителни услуги;
в) електронната идентификация;
г) инфраструктурата за пространствена информация;
д) информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат;
2. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации;
3. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Стратегия за развитие на електронното управление в Република България;
4. одобрява стратегии за развитие на електронното управление по области на политики и утвърждава и контролира изпълнението на плановете за реализацията им;
5. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет единна политика за информационните ресурси, издава методически указания и координира нейното изпълнение;
6. утвърждава и развива Архитектура на електронното управление в Република България и следи за нейното прилагане, координира разработването и одобрява проектите на архитектури за развитие на електронното управление по области на политики, изготвени от съответния компетентен заместник министър-председател или министър, и следи за изпълнението на приетите архитектури по области на политики;
7. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху дейностите за прилагане на изискванията за обмена на електронни документи между административните органи и с гражданите и организациите и вътрешния оборот на електронни документи и тяхното последващо архивиране;
8. осъществява преглед на съответствието на дейностите на административните органи, финансирани със средства от държавния бюджет, от общинските бюджети и от други източници, с утвърдените политики, стратегически документи и програми, дава насоки и съгласува документите по чл. 7г, ал. 2, т. 1 и 2, както и по т. 3, относно извършените промени в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии по ред, определен с наредбата по чл. 7г, ал. 6;
9. участва в приоритизирането, координира и контролира реализирането на електронни административни услуги и информационни системи в администрациите;
10. утвърждава проектни предложения и дейности, както и изменения на проекти и дейности, координира и контролира изпълнението на проектите за електронно управление, информационни и комуникационни технологии на административните органи, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници;
11. удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост и осъществява контрол върху административните органи за спазване на тези изисквания;
12. координира и подпомага интеграцията на информационните системи за електронно управление на административните органи с тези на държавите - членки на Европейския съюз;
13. реализира проекти за електронно управление със значение за всички администрации;
14. изгражда и координира споделените ресурси на електронното управление, изгражда и развива среда за конфигуриране и тестване на електронни административни услуги върху тях и координира конфигурирането и въвеждането на тези услуги;
15. изгражда, води и поддържа регистрите по този закон;
16. изгражда, координира и контролира функционирането на Единния портал за достъп до електронни административни услуги;
17. издава методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в Портала за отворени данни по Закона за достъп до обществена информация;
18. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху дейностите по изграждането, поддържането и използването на национална инфраструктура за пространствена информация и осъществява правомощията по Закона за достъп до пространствени данни;
19. изготвя отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;
20. осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на първичните администратори на данни по чл. 3 и контролира изпълнението на изискванията по чл. 58а;
21. упражнява и други правомощия, предвидени в закон или в друг нормативен акт;
22. (нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) създава и поддържа Портал за разработчици; условията и редът за поддържането и ползването на портала се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6;
23. (нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) реализира и поддържа национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация на информационните системи на административните органи; условията и редът за поддържане и ползване на хранилището се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.

Контрол в рамките на бюджетния процес

Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Председателят на агенцията създава, води и поддържа информационна система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) В рамките на бюджетния процес всички административни органи са длъжни предварително да съгласуват с председателя на агенцията разходите в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, като предоставят документи и информация за:
1. тригодишните бюджетни прогнози;
2. проектобюджетите за следващата година;
3. утвърдените годишни бюджети и извършените промени по бюджетите си в тази област;
4. текущите и годишните отчети.
(3) Информацията по ал. 2 задължително включва разбивка по Единната бюджетна класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).
(4) Информацията по ал. 2 се подава по електронен път от служители, определени от административния орган. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното и въвеждане.
(5) Достъпът до данните от информационната система по ал. 1 е свободен и безплатен.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Условията и редът за представянето на информацията по ал. 2, както и процесите по съгласуване на документите по ал. 2, т. 1 и 2, както и по т. 3, относно извършените промени в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) При изготвяне на тригодишните бюджетни прогнози и на проектите на бюджетите за следващата година административните органи отделят разходите, предвидени за електронно управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, от другите средства за текущи и капиталови разходи и ги предоставят за съгласуване по реда на ал. 6.
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) В разходите на административните органи, предвидени за електронно управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, задължително се включват средства за поддържане на наличните в административния орган системи. Системите, за които не са предвидени средства за поддържане, се извеждат от експлоатация по ред, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4.
(9) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Документите за съгласуване по ал. 2, т. 1 и 2, както и по т. 3, относно извършените промени по бюджетите в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии се определят при условията и по реда на съответната бюджетна процедура.


Регистър на проектите (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)

Чл. 7д. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Председателят на агенцията създава и поддържа публичен електронен регистър на проектите в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии на административните органи, който съдържа информация за:
1. утвърдени и отхвърлени проектни предложения и откази за утвърждаване, издадени от агенцията;
2. общите и специфичните цели на утвърдените проекти, очакваните резултати и измерими индикатори за резултат;
3. основните дейности с индикативни бюджети и план-график за изпълнение;
4. техническите спецификации за обществени поръчки по чл. 58а;
5. изпълнението на проектите и постигнатите резултати, включително финансов ефект и оценка на качеството на изпълнение.
(2) Информацията по ал. 1 задължително включва разбивка по Единната бюджетна класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Регистърът по ал. 1 се поддържа като електронна информационна система, в която служители, определени от административния орган, вписват информацията. Тези служители отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното и въвеждане.
(4) Достъпът до данните от регистъра по ал. 1 е свободен и безплатен.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за поддържането и ползването на регистъра по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.

Регистър на информационните ресурси

Чл. 7е. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) (1) Председателят на агенцията създава, води и поддържа регистър на информационните ресурси, който съдържа информация за:
1. информационните ресурси, с които разполагат административните органи, с изключение на тези, чието предназначение е за работа и съхранение на класифицирана информация;
2. информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;
3. годишни планове за обновяване на информационните ресурси на администрациите.
(2) Информацията по ал. 1 задължително включва разбивка по Единната бюджетна класификация (ЕБК) и по общия терминологичен речник (CPV).
(3) Регистърът по ал. 1 се поддържа като електронна информационна система, в която служители, определени от административния орган, вписват информацията. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното и въвеждане.
(4) Административните органи са длъжни да вписват в регистъра по ал. 1 данните за информационните ресурси в едномесечен срок от въвеждането, съответно от извеждането им от експлоатация.
(5) Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.

Механизъм на планиране на информационните ресурси в администрациите

Чл. 7ж. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) (1) Всеки административен орган в рамките на одобрения му бюджет изготвя и въвежда в информационната система по чл. 7е, ал. 3 годишен план за обновяването на информационните ресурси в своята администрация, индикативните стойности и сроковете, в които да бъдат реализирани.
(2) Председателят на агенцията издава методически указания на органите по ал. 1 относно съответствието на плана с изискванията на закона, ефективното използване на съществуващите информационни ресурси, вписани в регистъра на информационните ресурси в администрацията, стратегиите и програмите в областта на електронното управление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 01.01.2021 г.) Председателят на агенцията ежегодно изготвя и в срок до 31 март внася в Министерския съвет за одобрение отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност. Отчетът и годишният план се публикуват на интернет страницата на агенцията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 01.01.2021 г.) Административните органи определят със заповед вътрешния ред на провеждане на тестовете на информационните системи и техните функционалности, включително и за съответствието с техническото задание, както и отговорните за това лица.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 01.01.2021 г.) Внедряването в експлоатация на информационна система се извършва със заповед на административния орган, вписана в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 01.01.2021 г.) Не се допуска внедряването в експлоатация на информационни системи, които не са успешно преминали тестове на всички компоненти, модули и функционалности.


Съгласуване на проекти на нормативни актове

Чл. 7з. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Проектите на нормативни актове, които регулират отношения, свързани с електронното управление, се съгласуват от вносителите им с председателя на Държавна агенция "Електронно управление".
(2) Агенцията координира приемането и прилагането на държавни стандарти в областта на електронното управление.

Задължителност на разпорежданията

Чл. 7и. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Председателят на агенцията издава задължителни разпореждания до административните органи и лицата по чл. 1, ал. 2 относно спазването на изискванията на този закон.

Раздел II.
Държавно предприятие "Единен системен оператор" (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)

Раздел II.
Държавно предприятие "Единен системен оператор" (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)


Статут

Чл. 7к. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)

Имущество и финансиране на Държавното предприятие "Единен системен оператор"

Чл. 7л. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)

Органи на управление

Чл. 7м. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)

Управителен съвет

Чл. 7н. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)

Генерален директор

Чл. 7о. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)

Раздел III.
Отворено управление (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)


Задължение на Държавна агенция "Електронно управление" за публикуване на информация

Чл. 7п. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Агенцията публикува ежемесечно актуална информация за своята дейност в машинночетим отворен формат, включително чрез портала за отворени данни, с изключение на данните по т. 1, които се публикуват ежедневно, по реда на Закона за достъп до обществена информация. Информацията съдържа най-малко следните данни:
1. данните от регистъра по чл. 7д, ал. 1;
2. обобщени статистически данни от регистъра по чл. 7е, ал. 1;
3. данни за актовете по чл. 63 и 64;
4. други набори от данни, определени с наредбата по чл. 7г, ал. 6.

Задължение на Държавно предприятие "Единен системен оператор" за публикуване на информация

Чл. 7р. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)

Раздел IV.
Системна интеграция (Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)


Дейности по системна интеграция

Чл. 7с. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Дейностите по системна интеграция включват предоставянето на услуги по изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните и комуникационните системи, използвани от административните органи, както и дейности, които осигуряват изпълнението на тези услуги.

Раздел V.
Регистър на софтуерни системи, разработени за целите на електронното управление (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.)

Раздел V.


Чл. 7т. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) Председателят на агенцията създава, води и поддържа публичен регистър на софтуерни системи, разработени за целите на електронното управление, който съдържа информацията по чл. 7в, т. 23.
(2) Административните органи са длъжни да вписват в регистъра по ал. 1 информацията по чл. 7в, т. 23 за всички проекти или части от проекти, разработени по поръчка, отговаряща на условията на чл. 58а, т. 1, в едномесечен срок от внедряването им в експлоатация по реда на чл. 7ж, ал. 5.
(3) Информацията, която се вписва, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.

Глава втора.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Раздел I.
Общи изисквания


Електронни административни услуги

Чл. 8. (1) Електронни административни услуги са административните услуги, предоставяни на гражданите и организациите от административните органи, услугите, предоставяни от лицата, на които е възложено осъществяването на публични функции, както и обществените услуги, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства.
(2) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път, освен ако закон предвижда особена форма за извършване на отделни действия или издаване на съответни актове.
(3) Когато предписаната от закона особена форма има правно значение, но част от услугата може да се заяви или предостави по електронен път, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, трябва да осигурят възможност за това.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Административните услуги, които се предоставят по електронен път, се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Електронните образци за заявяване на електронни административни услуги са по модел, утвърден от председателя на Държавна агенция "Електронно управление", и се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Електронните образци на резултати от услугата са по модел, утвърден от председателя на Държавна агенция "Електронно управление", и се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.


Доставчик и получател на електронни административни услуги

Чл. 9. (1) Доставчик на електронни административни услуги е административен орган, лице, осъществяващо публични функции, или организация, предоставяща обществени услуги, които предоставят електронни административни услуги на гражданите и организациите в рамките на своята компетентност.
(2) Получател на електронни административни услуги е гражданин или организация, които ползват електронни административни услуги.


Задължение за вписване и разгласяване на предоставяните електронни административни услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Доставчикът на електронни административни услуги разгласява по разбираем и достъпен начин предоставяните от него услуги, както и основния работен процес при заявяване и предоставяне на електронни административни услуги.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Когато доставчикът на електронни административни услуги е административен орган, той вписва информацията по ал. 3, изречение първо в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Доставчикът осигурява подробна информация относно всяка предлагана от него електронна административна услуга свободно и безплатно, включително в териториалните си звена и в общините. Тази информация се предоставя и чрез официалната интернет страница на доставчика.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Доставчиците оповестяват публично официалната си интернет страница.


Задължение за приемане и издаване на електронни документи (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Доставчиците на електронни административни услуги не могат да отказват приемането на електронни документи, изявления, издадени и подписани като електронни документи съгласно изискванията на закона, както и да отказват издаването на електронни документи.


Достъпност на услугите

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" изгражда и поддържа единен портал за достъп до електронните административни услуги.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Електронните административни услуги се предоставят по достъпен начин чрез портала по ал. 1, включително за лица с увреждания.
(3) Доставчикът на електронни административни услуги осигурява достъп до текущото състояние на предоставяната услуга.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Общите изисквания за предоставяне на електронни административни услуги се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
(5) Начините за електронни разплащания по предоставянето на електронни административни услуги се определят с наредбата по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Министерският съвет има право да използва наименованието на домейн "gov.bg".

Задължение за предоставяне на информация

Чл. 13. (1) Доставчикът на електронни административни услуги предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услуги до следната информация:
1. наименование;
2. седалище и адрес;
3. адреси на териториалните звена, ако такива са установени и са различни от адреса по т. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) данни за кореспонденция, включително телефон, електронен адрес и интернет страница с интерфейс за електронна кореспонденция;
5. актуален и действащ телефон, на който потребителят би могъл да получи информация за предоставяната услуга, консултация и помощ за необходимите действия, които трябва да предприеме за получаване на услугата;
6. уникален идентификатор;
7. информация за органа, осъществяващ контрол върху дейността му;
8. информация за подаване на предложения, сигнали и жалби;
9. информация за реда за обжалване на действията му и на издаваните от него актове;
10. друга информация, предвидена в нормативен акт.
(2) Когато за получаването на електронна административна услуга се дължат такси, те трябва да се обозначават ясно, разбираемо и недвусмислено, като се посочват цената на цялата услуга и начините на нейното заплащане.
(3) При предоставяне на електронна административна услуга доставчикът предварително информира получателя на услугата по ясен, разбираем и недвусмислен начин относно:
1. техническите стъпки по предоставянето на услугата, тяхното правно значение и срока за предоставянето и;
2. възможността издаденият акт да бъде съхраняван в електронна форма от доставчика и начина за достъп до него;
3. техническите средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждането на информация, преди да бъдат направени изявленията във връзка с услугата;
4. езиците, чрез които услугата може да бъде ползвана.


Възможност за отстраняване на грешки и пропуски

Чл. 14. Доставчикът на електронни административни услуги осигурява подходящи, ефективни и достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди получателят на услугата да направи съответните изявления.


Достъп до издадените актове и изявления

Чл. 15. (1) Доставчикът на електронни административни услуги предоставя на получателя достъп до своите актове и до всички изявления и данни, събрани за получателя, във връзка с предоставяне на услугата по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
(2) Доставчиците на електронни административни услуги предоставят достъп по електронен път до общите си административни актове и изявления.


Задължение за събиране, обработване и предоставяне на лични данни

Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Доставчиците на електронни административни услуги са длъжни да събират, обработват и предоставят само лични данни, които са необходими за предоставянето на електронни услуги по смисъла на този закон.
(2) Събраните данни не могат да се използват за цели, различни от посочените в ал. 1, освен с изричното съгласие на лицето, за което се отнасят.


Технически стандарти и политики

Чл. 17. (1) Техническите изисквания за осигуряване на достъп до електронните административни услуги и политиките на доставчиците на електронни административни услуги за използваните графични и други интерфейси на информационните системи се определят с наредбата по чл. 12, ал. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Техническите изисквания за осигуряване на достъп до електронните административни услуги и политиките за използваните графични и други интерфейси, както и типовете електронни документи, които се приемат от доставчиците на електронни административни услуги, се публикуват, включително в машинночетим отворен формат, на интернет страницата на Държавната агенция "Електронно управление" и на единния портал за достъп до електронни административни услуги и са задължителни за всички лица при получаване, съответно при изпращане, на електронни документи от и до доставчиците.


Приложимост на задълженията към лицата, осъществяващи публични функции, и към организациите, предоставящи обществени услуги

Чл. 18. Разпоредбите на тази глава, отнасящи се до задълженията на административни органи, с изключение на задълженията по чл. 37 и 38, се прилагат съответно и за лицата, осъществяващи публични функции, и за организациите, предоставящи обществени услуги.

Раздел II.
Подаване на електронни документи


Ползване на електронни административни услуги

Чл. 19. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Получателите на електронни административни услуги могат да извършват електронни изявления и да ги изпращат по електронен път при спазване на изискванията, определени със закон.


Изпращане на електронни документи (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Подаването на електронни документи от гражданите и организациите се извършва:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) чрез потребителски интерфейс, като:
а) персонален профил, регистриран в информационна система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление", като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ, или
б) електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за съставения документ от информационна система за сигурно електронно връчване;
2. чрез интерфейс за автоматизиран обмен на данни;
3. по други начини за подаване на електронни документи, определени с наредбата по чл. 12, ал. 4.


Формат и реквизити

Чл. 21. Министерският съвет определя с наредбата по чл. 12, ал. 4 форматите и задължителните реквизити, на които трябва да отговарят електронните документи.


Идентификация, интегритет и авторство

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 21.05.2017 г.) Българските граждани и дългосрочно пребиваващите чужденци - получатели на електронни административни услуги и автори на електронните изявления, се идентифицират по ред, определен със закон, освен ако със закон се допуска предоставяне на административна услуга без идентификация. Получателите на електронни административни услуги - юридически лица, се идентифицират чрез уникалния си идентификатор.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 21.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Гражданите на държава - членка на Европейския съюз, се идентифицират чрез националния си електронен идентификатор в съответствие с акта по чл. 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 21.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Интегритетът и авторството на подадените по електронен път изявления във връзка с електронните административни услуги се установяват чрез електронен подпис при спазване на действащото в тази област законодателство, освен ако със закон е предвидено друго.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 21.05.2017 г.) Извън случаите по ал. 3 установяването на интегритета и авторството на електронните изявления се урежда с наредбата по чл. 12, ал. 4 за съответния начин на достъп.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) При подаване на заявления за електронни административни услуги от физически лица, които са се идентифицирали електронно по реда на Закона за електронната идентификация, електронните изявления могат да се подписват с усъвършенстван електронен подпис.

Изискване към удостоверенията за електронен подпис

Чл. 23. За използването на електронни административни услуги удостоверенията за електронен подпис трябва да са издадени с точно посочване на името на автора на електронния подпис, а когато удостоверението съдържа данни за титуляр - и неговото име или наименование.


Представителство (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 21.11.2017 г.)

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 21.11.2017 г.) За ползване на електронни административни услуги чрез пълномощник упълномощителят трябва да го овласти по реда на Закона за електронната идентификация.

Посредник при заявяване на електронни административни услуги

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Гражданите могат да заявяват електронни административни услуги и чрез посредник. Дейността на посредниците се урежда с наредбата по чл. 12, ал. 4.

Автоматично установяване на законна представителна власт

Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Първичните администратори на данни предоставят на всички административни органи и лицата по чл. 1, ал. 2 вътрешна електронна административна услуга за проверка на представителна власт, когато такава произтича или може да се установи от вписвания в поддържани от тях регистри или бази данни.

Задължение за приемане на електронни изявления

Чл. 25. (1) Получателят на електронната административна услуга е длъжен да приема електронните изявления от доставчика за потвърждаване на получаването и за резултата от проверката на редовността на подадените документи.
(2) Получателят на електронната административна услуга може да се съгласи да приема електронните изявления, свързани с исканата услуга, или всички електронни изявления от съответния доставчик.


Връчване на електронни документи (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) (1) Получателят на електронната административна услуга е длъжен да посочи електронен адрес за уведомяване съгласно изискванията, определени в наредбата по чл. 12, ал. 4.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Връчването на електронните изявления от доставчиците на електронни административни услуги може да се извършва чрез изпращане на съобщение на електронния адрес, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление", или от единния портал по чл. 12, ал. 1. Документите се смятат за връчени с изтеглянето им.
(3) Когато получателят не е изтеглил документ в 7-дневен срок от изпращане на съобщението по ал. 2, документът се връчва по ред, определен със закон.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Подаването и връчването на документи по електронен път се удостоверява с копие от електронния запис за изпращането, съответно изтеглянето, съхранен в система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление". Връчването може да се удостоверява и от доставчик на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Подаването и връчването на документи по електронен път, свързано с предоставянето на електронни административни услуги, се осъществява и чрез система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление".

Промяна на заявените обстоятелства

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Получателят на електронната административна услуга е длъжен да съобщи на доставчика всички промени в заявените обстоятелства относно представителната власт, съгласието за приемане на електронни изявления и електронния адрес. Промяната има действие от момента на съобщаването.


Проверка на идентичността на юридически лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 21.05.2017 г.)

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 21.05.2017 г.) Идентичността на юридически лица се проверява чрез автоматизирана проверка на техния статут в съответните регистри, в които са вписани, когато са налице технически средства за извършването и.


Предоставяне на електронни административни услуги без проверка за самоличност

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 21.05.2017 г.)

Преобразуване на приети на хартиен носител заявления и актове

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Когато заявления на граждани и организации, актове на съда, както и актове на административни и други органи постъпват на хартиен носител, те се въвеждат в информационната система на съответния административен орган чрез снемане на електронен образ от тях и от приложените към тях документи с подходящо устройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания документ се удостоверява с електронен подпис от служителя, извършил снемането.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.06.2017 г.) Документите по ал. 1 се връщат на заявителя от административния орган.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.06.2017 г.) Документите по ал. 1 могат да бъдат обменяни между административните органи само в електронна форма.

Раздел III.
Приемане на електронни документи


Лица, приемащи електронните изявления

Чл. 31. Документите, подадени по електронен път, се приемат от лица, овластени от съответните доставчици на електронни административни услуги.


Време за получаване на електронните изявления

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Електронното изявление се смята за получено от доставчика на електронни административни услуги с постъпването му в неговата информационна система или в друга система по ред, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4.
(2) Рискът от грешки при предаване на изявлението към доставчика на услугата е за заявителя.


Проверка за съответствие

Чл. 33. (1) Когато документите, изпратени по електронен път, са в различен от установения по реда на чл. 22 формат или заявителят не може да се идентифицира, когато законът изисква това, на заявителя се изпраща съобщение, че получаването не се потвърждава и причините за това.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва автоматизирано при наличие на технологична възможност.


Потвърждаване на получаването

Чл. 34. (1) След регистриране на постъпил в администрацията на административния орган входящ електронен документ се генерира и се изпраща потвърждение до заявителя за получаването му.
(2) Потвърждението е електронен документ, който съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) уникален регистров идентификатор на получения документ;
2. време на получаване на електронния документ;
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) информация за достъп до електронния документ и всички приложени към него документи.
(3) Текстът в потвърждението се изписва на български език, на кирилица и с транслитерация. В случаите по чл. 13, ал. 3, т. 4 потвърждението може да бъде и на някои от официалните езици, установени в Европейския съюз.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Потвърждението се изпраща подписано на електронния адрес на подателя по чл. 26, освен ако изявлението се подава по друг начин за съответния достъп, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4.


Проверка за редовност

Чл. 35. Доставчикът на електронната административна услуга прави проверка за редовността на искането и за пълнотата и верността на предоставените данни. При установяване на нередности на заявителя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им.

Раздел IV.
Изпращане и съхраняване на електронни документи


Изпращане на електронни документи до получателите

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Електронните изявления на доставчиците, адресирани до получателите на електронни административни услуги, се изпращат по начините, определени в чл. 26.
(2) Министерският съвет може да определи с наредбата по чл. 12, ал. 4 и други начини за изпращане на електронни изявления на доставчиците.


Правила за използване на електронните подписи

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Правилата за придобиване, използване, подновяване и прекратяване на удостоверения за електронни подписи, удостоверения за електронни печати, удостоверения за електронни времеви печати и удостоверения за автентичност на интернет страници на администрациите се определят с наредба на Министерския съвет.


Съхраняване на електронните документи

Чл. 38. (1) Всички получени и изпратени електронни документи се съхраняват в информационната система на всяка администрация.
(2) Съхраняването на електронните документи се определя с наредбата по чл. 42, ал. 1.

Глава трета.
ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ


Вътрешни електронни административни услуги

Чл. 39. (1) Вътрешни електронни административни услуги са вътрешни административни услуги, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства.
(2) Вътрешни електронни административни услуги са и услугите, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства, предлагани от лицата, осъществяващи публични функции, и от организациите, предоставящи обществени услуги, едни на други, както и на административните органи.
(3) Вътрешни електронни административни услуги могат да се предоставят и от административните органи на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги.


Задължение за обмен по електронен път

Чл. 40. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 са длъжни да предоставят помежду си вътрешни електронни административни услуги, свързани с осъществяването на правомощията им и с извършването на електронни административни услуги на гражданите и организациите, доколкото в закон не е предвидено друго.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)

Условия за обмен на електронни документи (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Условията за автоматизиран обмен на електронни документи като вътрешни електронни административни услуги се определят с наредбата по чл. 43, ал. 2.


Вътрешен оборот на електронни и хартиени документи

Чл. 42. (1) Общите правила за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите се уреждат с наредба на Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Лицата по чл. 1, ал. 1 разработват въз основа на общите правила свои правила за вътрешен оборот на електронни и хартиени документи, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността и структурата им.

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 50 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

Глава четвърта.
ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Раздел I.
Оперативна съвместимост


Изискване за оперативна съвместимост

Чл. 43. (1) Предоставянето на вътрешни електронни административни услуги и обменът на електронни документи между административните органи се извършват в условията на оперативна съвместимост.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Общите изисквания за оперативна съвместимост към информационните системи, електронни регистри и електронни административни услуги се определят с наредба на Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" осигурява интеграция на информационните системи на административните органи с тези на държавите - членки на Европейския съюз, с цел създаване на възможност за предоставяне на трансгранични електронни административни услуги.


Изискване за единни стандарти и правила

Чл. 44. Административните органи са длъжни да използват определените въз основа на този закон единни стандарти и правила, установяващи технологични и функционални параметри, които се поддържат от информационните им системи за постигане на оперативна съвместимост.


Семантична оперативна съвместимост

Чл. 45. (1) Семантичната оперативна съвместимост на обмена на електронни документи между административните органи се осигурява чрез:
1. уеднаквяване наименованията на данните, подлежащи на съхранение в бази данни или в регистри;
2. формализиране на данните и на административните услуги за осигуряване на технологична възможност за автоматизиран обмен между административните органи и обработката на данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Формализираните данни и формализираното описание на електронните административни услуги се вписват в регистъра на информационните обекти, съответно в административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.


Приложимост към лицата, осъществяващи публични функции, и към организациите, предоставящи обществени услуги

Чл. 46. Задълженията на административните органи по тази глава се прилагат и по отношение на лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, при предоставяне на вътрешни електронни административни услуги, освен ако в закон е предвидено друго.

Раздел II.
Регистри за оперативна съвместимост


Регистър на стандартите

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Държавна агенция "Електронно управление" води регистър на стандартите като единна централизирана електронна база данни, управлявана от информационна система, съдържаща техническите стандарти и тяхната приложимост.
(2) В регистъра на стандартите се вписват техническите стандарти, които трябва да се прилагат от административните органи за предоставяне на електронни административни услуги и за осигуряване на оперативна съвместимост, информационна сигурност и автоматизиран обмен на информация и документи между административните органи.
(3) Воденето, съхраняването и достъпът до регистъра на стандартите се уреждат с наредбата по чл. 43, ал. 2.


Регистър на информационните обекти

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" води регистър на информационните обекти като единна централизирана електронна база данни, управлявана от информационна система, съдържаща описание на всички информационни обекти чрез определен технически стандарт.
(2) Информационен обект са единични или съставни данни, събирани, създавани, съхранявани или обработвани в изпълнение на правомощията на административен орган.
(3) Воденето, съхраняването и достъпът до регистъра на информационните обекти и определянето на стандарта по ал. 1 се уреждат с наредба за регистрите на информационните обекти и електронните услуги, приета от Министерския съвет.


Вписване в регистъра на информационните обекти

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Председателят на агенцията осигурява извършването на техническото описание и вписването в регистъра на всеки информационен обект по ред, определен с наредбата по чл. 43, ал. 2.

Регистър на регистрите

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" води регистър на регистрите, в който се вписват регистри и бази данни на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни.
(2) Условията и редът за вписването в регистъра по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.

Вписване в регистъра на електронните услуги

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Стандартизирано заявяване и предоставяне на услуги

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) Административните органи заявяват вътрешни електронни административни услуги помежду си чрез подаване на стандартизирана заявка въз основа на технологичното описание на услугата, вписано в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.
(2) Услугата по ал. 1 се предоставя в стандартизирания формат при условията и по реда на наредбата по чл. 61, ал. 5 от Закона за администрацията.


Функционалност на информационните системи

Чл. 53. Всички информационни системи на административните органи трябва да поддържат функционалност и интерфейси за автоматизирано подаване, съответно обслужване, на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път.

Раздел III.
Мрежова и информационна сигурност (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.)

Раздел III.
Мрежова и информационна сигурност (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Раздел III.
Информационна сигурност


Задължение за осигуряване на мрежова и информационна сигурност (Загл. доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Чл. 54. (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.)


Стандарти и мерки за мрежова и информационна сигурност (Загл. доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.)


Приемане на сигнали за проблеми с информационната сигурност

Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.)

Раздел IV.
Съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Раздел IV.
Съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.)


Внедряване на информационни системи

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Административните органи използват информационни системи, които съответстват на изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност по този закон и по Закона за киберсигурност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) При провеждане на обществени поръчки за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи административните органи задължително включват като изискване тези системи да съответстват на изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност.


Оценка за съответствие

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Съответствието на внедряваните от административните органи информационни системи с установените нормативни изисквания за оперативна съвместимост се удостоверява от председателя на Държавната агенция "Електронно управление".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.) Методиката и правилата за извършване на оценката за съответствие се определят с наредбата по чл. 43, ал. 2.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.)


Списъци на акредитираните организации и на сертифицираните системи

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2013 г.)

Раздел V.
Изисквания към проектите и дейностите в областта на електронното управление (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)


Задължителни изисквания при изготвяне на спецификации (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) При изготвяне на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги административните органи задължително включват в спецификациите следните изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) в случаите, когато предметът на поръчката включва разработване или надграждане на компютърни програми:
а) компютърните програми трябва да отговарят на критериите за софтуер с отворен код;
б) всички авторски и сродни права върху съответните компютърни програми, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е предмет на поръчката, трябва да възникват за възложителя в пълен обем, без ограничения в използването, изменението и разпространението им;
в) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) за разработка трябва да се използват хранилището и системата за контрол на версиите;
2. да се реализират автоматизирани интерфейси за осигуряване на свободен публичен достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночетим отворен формат, включително чрез публикуване в портала за отворени данни, по реда на Закона за достъп до обществена информация;
3. да се реализират технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране и поддръжка, както и работоспособност и отказоустойчивост на информационната система в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление;
4. да се реализират служебен интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни и предоставяне на вътрешни електронни административни услуги съгласно изискванията на този закон;
5. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) да се реализират служебен интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни за историята на изпълнените трансакции по предоставените електронни услуги, извършените автоматизирани обмени на данни, и начислените такси към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги с оглед предоставяне на комплексно административно обслужване съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност;
6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) в случай че повече от една администрация е потенциален потребител на системата, да се реализира техническа възможност за едновременно използване на системата от повече от една администрация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност;
7. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) да се реализират функционалност за електронно удостоверяване на авторство, интегритет, време, връчване и други чрез електронни удостоверителни услуги по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/ 2014;
8. да бъде реализирано периодично създаване на резервни копия и архивиране на данните по ред, определен с наредбата по чл. 43, ал. 2;
9. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) да осигурява възможности за електронна идентификация съгласно чл. 5;
10. да отговорят на други специфични изисквания, определени с наредбата по чл. 12, ал. 4.

Удостоверяване на съответствие

Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) Съответствието на техническите спецификации с нормативните изисквания по чл. 58а се удостоверява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление" при условията и по реда на наредбата по чл. 7г, ал. 6.
(2) По реда на ал. 1 се удостоверяват само техническите спецификации за обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на стойността по прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

Раздел VI.
Достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения и разглеждане на спорове (Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)


Достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения

Чл. 58в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с приложимите хармонизирани стандарти, части от тях или технически спецификации.
(2) Задължението по ал. 1 не се отнася за:
1. интернет страниците и мобилните приложения на:
а) обществените радио- или телевизионни оператори и доставчици на медийни услуги и лицата, предоставящи обществена услуга за телевизионно и радиоразпръскване;
б) публичноправни организации - юридически лица с нестопанска цел, ако не предоставят услуги, които:
аа) са предназначени да задоволяват потребностите на хора с увреждания или са предназначени за тях;
бб) не са от съществено значение за обществеността;
в) училища, детски градини или ясли, за съдържанието, което не е свързано с предоставяни електронни административни услуги;
2. следното съдържание на интернет страниците и мобилните приложения:
а) излъчвано в реално време медийно съдържание с определено времетраене;
б) онлайн карти и картографски услуги, ако основната информация е предоставена по достъпен цифров начин за картите, предназначени за навигационно използване;
в) съдържание - собственост на трето лице, което не е финансирано или разработено от съответния орган или организация по ал. 1, нито се намира под контрола и;
г) репродукция на обекти от сбирки на културното наследство, когато достъпността не може да се осигури от съображения за опазването на съответния обект или автентичността на репродукцията или поради липсата на автоматизирани икономически ефикасни решения за лесното извличане на текст от ръкописи или други обекти от сбирки на културното наследство и неговото преобразуване в достъпно съдържание.
(3) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 могат да се освободят изцяло или частично от изпълнението на задълженията за достъпност на интернет страниците и мобилните приложения по ал. 1, ако изпълнението води до прекомерна тежест за съответното лице. Прекомерната тежест се установява чрез оценка на тежестта.
(4) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 изготвят и публикуват на видно място в официалните си интернет страници и мобилните си приложения декларация за достъпност съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива (ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L 256/103 от 12 октомври 2018 г.). На всяка друга интернет страница на лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 се публикува препратка към текста на декларацията, публикувана на официалната интернет страница на лицето.
(5) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 най-малко веднъж годишно актуализират декларациите си за достъпност.
(6) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 насърчават и улесняват обучението на служителите си, за да гарантират актуални познания за изискванията за достъпност при създаване, управление и актуализиране на достъпното съдържание на интернет страниците и мобилните си приложения, и поставят изисквания към квалификацията на изпълнителя относно осигуряване на достъпността при провеждането на обществени поръчки, чийто обхват включва изграждане и надграждане на интернет страници и мобилни приложения.
(7) С наредбата по чл. 12, ал. 4 се определят:
1. изключенията от задължението за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения;
2. условията и редът за изготвянето и одобряването на оценката по ал. 3 и изискванията към нейното съдържание.

Подаване на сигнали и жалби

Чл. 58г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 посочват в декларацията за достъпност по чл. 58в, ал. 4 процедурата и сроковете, в които разглеждат сигнали на граждани и организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страница или мобилно приложение на съответния орган или организация.
(2) Подателят на сигнала може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция "Електронно управление", ако лицето по чл. 1, ал. 1 или 2:
1. не отговори на сигнала в срока, посочен в декларацията за достъпност;
2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

Глава пета.
КОНТРОЛ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


Общ контрол

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" или оправомощени от него лица упражняват контрол по спазването на този закон.


Правомощия при упражняване на контрола

Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) В изпълнение на своите правомощия председателят на Държавна агенция "Електронно управление" или оправомощените от него лица по чл. 59 имат право да:
1. извършват проверки в подлежащите на контрол обекти, в които се намират комуникационните и информационните системи, съоръжения и технически средства, за което административните органи и организациите са длъжни да им осигуряват достъп;
2. получават достъп до оригинални документи, данни, сведения, справки и други носители на информация, свързани с осъществяването на контрола, от проверяваните лица, както и да изискват заверени копия от документи във връзка с осъществяването на контрола и/или с установяването на административни нарушения по този закон;
3. проверяват счетоводни, търговски или други книги или документи и носители на информация, както и други документи, свързани с осъществяването на контрола и/или с установяването на административни нарушения по този закон.
(2) Административните органи, длъжностните лица и организациите са длъжни да оказват съдействие на оправомощените лица от Държавна агенция "Електронно управление" при осъществяване на техните правомощия.

Принудителни административни мерки

Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон и нормативните актове по прилагането му, както и за отстраняване на вредните последици от тях, председателят на Държавната агенция "Електронно управление" или оправомощените по чл. 59 лица дават задължителни предписания на административните органи и определят срок за изпълнението им. За неизпълнението на предписанията в срок могат да се приложат следните принудителни административни мерки:
1. спиране въвеждането в експлоатация на комуникационни и информационни системи, съоръжения и технически средства, ако не са спазени разпоредбите на този закон и нормативните актове по прилагането му;
2. спиране експлоатацията на комуникационни и информационни системи, съоръжения и технически средства, ако не са спазени разпоредбите на този закон и нормативните актове по прилагането му.
(2) Принудителните административни мерки по ал. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол за оперативна съвместимост (Загл. доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.)

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) Председателят на Държавната агенция "Електронно управление" упражнява контрол за спазване на изискванията за оперативна съвместимост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Председателят на Държавната агенция "Електронно управление" може да осъществява проверки за установяване на съответствието по критериите за оперативната съвместимост на определена информационна система или на предприетите от административния орган мерки чрез овластени от него лица и дава предписания за подобряването им.


Контрол за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения и докладване

Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) Контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление" по методика съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за установяване на методиката за наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L 256/108 от 11 октомври 2018 г.).
(2) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление":
1. извършва наблюдение и проверки за съответствието на интернет страниците и мобилните приложения на лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 с изискванията за достъпност и преглед на оценките по чл. 58в, ал. 3;
2. разглежда жалбите по чл. 58г, ал. 2 срещу лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 за неизпълнение на изискванията за достъпност или неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали, установена от съответното лице.
(3) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 по искане на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" в 14-дневен срок от отправяне на искането представят данни и информация, необходими за наблюденията и проверките.
(4) Министърът на труда и социалната политика по искане на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" в 14-дневен срок от искането представя обвързващо становище по въпроси, които нямат технически характер и са свързани със специфичните нужди на хората с увреждания, когато такива въпроси възникнат при наблюденията, проверките и прегледите по ал. 2, т. 1 или при разглеждането на жалбите по ал. 2, т. 2.
(5) При разглеждането на жалбата по чл. 58г, ал. 2 председателят на Държавна агенция "Електронно управление" с решение:
1. дава задължителни указания, ако установи нарушение на изискванията за достъпност на съдържанието по чл. 58в или на наредбата по чл. 12, ал. 4, и посочва срок за изпълнението им от лицето по чл. 1, ал. 1 и 2;
2. отхвърля жалбата, ако не установи нарушение.
(6) Решението по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Наблюдение и докладване

Чл. 60б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготвя доклад за наблюдението за спазване на изискванията за достъпност по чл. 58в, ал. 1.
(2) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията данните за наблюдението, необходими за изготвяне на доклада по ал. 1.
(3) Докладът по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Държавна агенция "Електронно управление".

Сътрудничество и взаимодействие

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" осъществява сътрудничество и взаимодействие по въпросите на електронното управление с компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия.


Публикуване на информация

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" организира и поддържа информацията, необходима за приложението на този закон, която се публикува на официалната интернет страница на Държавна агенция "Електронно управление" и съдържа:
1. обща информация относно правата и задълженията на доставчиците и получателите на електронни административни услуги, и
2. информация за органите и лицата, които могат да предоставят допълнителна информация или да окажат практическо съдействие във връзка с ползването на електронни административни услуги.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" осигурява възможност за осъществяване на контакт с него по въпросите по ал. 1 чрез използване на електронни средства.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) Длъжностно лице или лице, осъществяващо публични функции, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1, чл. 3, 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1, чл. 7д, ал. 3, чл. 7е, ал. 3 и 4, чл. 7ж, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 10 - 16, чл. 30 - 38, чл. 40, ал. 1, чл. 42, ал. 2, чл. 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и чл. 59а, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.
(2) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 7г, ал. 2, 3, 4, 7 и 8, се наказва с глоба в размер от 1500 до 4500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.
(3) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 1500 до 3000 лв., а по ал. 2 е в размер от 4500 до 15 000 лв.
(4) На лице, осъществяващо публични функции, което е юридическо лице или едноличен търговец и извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1, чл. 3, 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1, чл. 7д, ал. 3, чл. 7е, ал. 3 и 4, чл. 7ж, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 10 - 16, чл. 30 - 38, чл. 40, ал. 1, чл. 42, ал. 2, чл. 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и чл. 59а, ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.
(5) На организация, предоставяща обществени услуги, която извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1, чл. 3, 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1, чл. 7д, ал. 3, чл. 7е, ал. 3 и 4, чл. 7ж, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 10 - 16, чл. 30 - 38, чл. 40, ал. 1, чл. 42, ал. 2, чл. 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и чл. 59а, ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.
(6) При повторно нарушение имуществената санкция по ал. 4, съответно по ал. 5 е в размер от 4500 до 25 000 лв.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) Длъжностно лице, което не предостави информацията по чл. 60а, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв.
(2) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 1500 до 3000 лв.
(3) Длъжностно лице, което не изпълни указанията по чл. 60а, ал. 5, т. 1, се наказва с глоба в размер от 1500 до 3000 лв.
(4) При повторно нарушение глобата по ал. 3 е в размер от 1500 до 4500 лв.

Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение на този закон или на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв.
(2) На лице, осъществяващо публични функции, което е юридическо лице или едноличен търговец и извърши или допусне извършването на нарушение на този закон или на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.
(3) На организация, предоставяща обществени услуги, която извърши или допусне извършването на нарушение на този закон или на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.

Чл. 64б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) (1) Който не изпълни задължително предписание по чл. 59б, ал. 1, т. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а когато е юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.
(2) Който не изпълни задължително разпореждане по чл. 7и, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а когато е юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавна агенция "Електронно управление" или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Административен орган" е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон.
2. "Административна услуга" е:
а) издаването на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;
б) издаването на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;
в) извършването на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;
г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;
д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.
3. "Вътрешна административна услуга" е административна услуга, която един административен орган предоставя на друг за осъществяване на неговите правомощия.
4. "Гражданин" е физическо лице, което е български гражданин или чужденец.
5. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Електронен документ" е електронен документ по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.
6. "Електронен документ с неструктурирано съдържание" е електронен документ, който не е регистриран в регистъра на информационните обекти.
7. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)
8. "Заявяване и/или предоставяне на услуги от разстояние" е заявяване, съответно предоставяне, на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място.
9. "Интегритет" е характеристика на електронния документ, изразяваща се в липсата на нарушаване на неговата цялост от момента на съставянето и/или подписването му от неговия автор до момента на проверката от адресата.
10. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) "Мрежова и информационна сигурност" е понятието по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за киберсигурност.
11. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) "Лица, осъществяващи публични функции" са нотариусите, частните съдебни изпълнители, държавните и общинските учебни заведения, държавните и общинските лечебни заведения, възложителите по чл. 5, ал. 2 - 4 от Закона за обществените поръчки, които не са административни органи или организации, предоставящи обществени услуги и други лица и организации, чрез които държавата упражнява своите функции и на които това е възложено със закон.
12. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Обществени услуги" са образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, банкови, финансови и удостоверителни по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.
13. "Оперативна съвместимост" е способността на информационните системи да обработват, съхраняват и обменят електронни документи и данни помежду си, използвайки единни технологични стандарти и процеси.
14. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Организация, предоставяща обществени услуги" е всяка организация независимо от правната форма на учредяването и, която предоставя една или повече услуги по т. 12.
15. "Особена форма" е форма за извършване на действия и актове, която по естеството си или по силата на нормативен акт не може да се осъществи по електронен път.
16. "Официална интернет страница" е публично оповестена интернет страница, чрез която административен орган осигурява информация за осъществяваната от него дейност и предоставяните от него електронни административни услуги.
17. "Предоставяне на услуги чрез електронни средства" е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използването на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.
18. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
19. "Семантична оперативна съвместимост" е елемент на оперативната съвместимост, означаващ способността за еднаква интерпретация на едни и същи данни от различни информационни системи.
20. "Транслитерация" е преобразуване (конверсия) на букви, срички или думи от една азбучна система в друга.
21. "Уеб-базирано приложение" е информационна система, осигуряваща чрез интернет страница или друг електронен интерфейс възможността на изпращане и/или получаване на електронни изявления от и към доставчиците на електронни административни услуги.
22. "Уникален идентификатор" е единният граждански номер на българските граждани, личният номер на чужденците, единният идентификационен код за търговците и клоновете на чуждестранните търговци и кодът по БУЛСТАТ за лицата, подлежащи на вписване в регистър БУЛСТАТ.
23. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Електронен адрес" е идентифицируема чрез общоприет стандарт информационна система за получаване на електронни изявления.
24. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Информационен ресурс" е информационно-комуникационна среда или неин компонент, осигуряващ изпълнението на стратегията за електронно управление.
25. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Електронен печат" е електронен печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.
26. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Държавен хибриден частен облак" е централизирана държавна информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на данни, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване и системен софтуер), разпределена в няколко локации в помещения, отговарящи на критериите за изграждане на защитени информационни центрове, която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от държавните органи, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели се гарантира с мерки за разделяне на физическо и логическо ниво.
27. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Споделени информационни ресурси на електронното управление" са техническата инфраструктура, единната електронна съобщителна мрежа, информационните центрове и държавния хибриден частен облак, които се създават и развиват от агенцията и се използват споделено от всички държавни органи.
28. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Политика за информационните ресурси" е набор от правила и стандарти, определящи допустимите типови изисквания към техническите и функционалните характеристики при закупуване или наемане на дълготрайни материални и нематериални активи, както и правила за използването и управлението на жизнения цикъл на активите, в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации.
29. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Изходен програмен код" е набор от инструкции и коментари, написани на разбираем за човека език за програмиране, които формират компютърна програма.
30. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Софтуер с отворен код" е компютърна програма, чийто изходен програмен код е публично достъпен за безплатно ползване, с право на преглед и с право за редактиране при условия, определени от носителя на авторските права.
31. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Система за сигурно електронно връчване" е електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 и система, чрез която се удостоверява моментът на изпращане, получаване и връчване, както и се гарантират идентификацията, авторството и интегритетът на лицето, което изпраща, получава или връчва електронни документи или електронни изявления чрез системата.
32. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Единен портал" е единна точка за достъп до електронните административни услуги на всички администрации, реализирана с актуални технологични средства и интерфейси.
33. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г, отм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.)
34. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Отказоустойчивост" е способността на информационните системи и техническата инфраструктура да изпълняват функциите си въпреки неработоспособност или липса на осъществен резултат от част от елементите им.
35. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) "Посредник при заявяване на електронни административни услуги" е лице, което представлява по пълномощно получател на електронни административни услуги за заявяване и получаване на съответната услуга.
36. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Архитектура на електронното управление" е структурирано комплексно описание на основополагащите елементи на електронното управление, на техните взаимовръзки, на основните процеси, дейности и информационни ресурси на национално ниво, реализиращи Стратегията за развитие на електронното управление.
37. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Архитектура по област на политика" е неразделна част от Архитектурата на електронното управление, представляваща структурирано, комплексно описание на елементите на електронното управление в конкретна област на политика, което включва взаимовръзките на тези елементи, основните процеси, взаимодействието със системите на национално ниво, дейностите и информационните ресурси на ниво съответната област, реализиращи Стратегията за развитие на електронното управление.
38. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Електронна автентикация" е хоризонтална система за идентификация на всички участващи в електронното управление субекти, обекти и информационни системи.
39. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Електронно управление" е реализиране от административните органи на правните взаимовръзки, административни процеси и услуги и на взаимодействието с потребителите, с лицата, осъществяващи публични функции, и с организациите, предоставящи обществени услуги, чрез използване на информационни и комуникационни технологии, осигуряващи по-високо ниво на ефективност на управлението.
40. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Информационни и комуникационни технологии" са технологии за създаване, обработка, съхраняване и обмен на цифрова информация в различни формати чрез използване на хардуер.
41. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Информационна система" е приложение, услуга, актив на информационните технологии или всеки друг компонент, обработващ информация.
42. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Националният екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност" е екипът по смисъла на чл. 17 от Закона за киберсигурност.
43. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Проект" е проект или дейност на административен орган, свързани с електронното управление, информационните и комуникационните технологии или с предоставянето на електронни административни услуги.
44. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Средство за електронна идентификация" е средство за електронна идентификация по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
45. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Мобилно приложение" е приложен софтуер, проектиран и разработен от организации от обществения сектор или от тяхно име с цел използване от обществеността на мобилни устройства като смартфони и таблети. Мобилното приложение не включва софтуера, който управлява тези устройства (мобилни операционни системи), и хардуер.
46. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Медийно съдържание с определено времетраене" е медийно съдържание от един от следните видове: само аудиоматериали, само видеоматериали, аудио-визуални материали, аудиоматериали и/или видеоматериали в съчетание с интерактивни елементи.
47. (нова - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) "Обекти от сбирки на културното наследство" са предмети, които са частна или публична собственост с историческа, художествена, археологическа, естетическа, научна или техническа стойност, които са част от сбирки, съхранявани от културни институции, като библиотеки, архиви и музеи.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Наредбите по чл. 6, ал. 1, чл. 12, ал. 4, чл. 37, чл. 42, ал. 1 и чл. 48, ал. 3 се приемат по предложение на председателя на Държавна агенция "Електронно управление", наредбата по чл. 43, ал. 2 - по предложение на председателя на Държавна агенция "Електронно управление", а наредбата по чл. 41, ал. 2 - по предложение на председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 1998 г.; бр. 8 от 1999 г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
"3. "Вътрешна административна услуга" е административна услуга, която един административен орган предоставя на друг при осъществяването на неговите правомощия."
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.


§ 4. (В сила от 12.06.2007 г.) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се приемат в срок 6 месеца от обнародването му в "Държавен вестник".


§ 5. (В сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията извършва преглед на информационните системи, използвани във всяка администрация, и дава препоръки кои от тях трябва да бъдат сертифицирани за съответствие с изискванията на този закон, както и какви нови информационни системи трябва да се внедрят, в срок 6 месеца от обнародването на подзаконовите актове по прилагането на закона.


§ 6. Административните органи привеждат информационните си системи в съответствие с изискванията на този закон и препоръките на председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения по § 5 в срок една година от обнародването на закона.


§ 7. Законът влиза в сила една година след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на § 4 и 5, които влизат в сила от деня на обнародването.


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Изпълнението на закона се възлага на председателя на Държавна агенция "Електронно управление".
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 31 май 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 5. В останалите текстове на закона думите:
1. "Министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" се заменят съответно с "Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията".
2. "Министерството на държавната администрация и административната реформа" се заменят с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията".
3. "Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения" и "председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения" се заменят съответно с "Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията".
4. "Държавната агенция за информационни технологии и съобщения" се заменят с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 6. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2013 Г.)

§ 6. (1) За информационни системи, разработени или в процес на разработка към датата на влизане в сила на този закон, се прилагат разпоредбите на този закон.
(2) Издадените към датата на влизане в сила на този закон сертификати за оперативна съвместимост и информационна сигурност запазват своето действие.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2014 Г.)

§ 121. Законът влиза в сила от 1 юли 2014 г. с изключение на § 3, 4 и 37, които влизат в сила от деня на обнародване на закона в "Държавен вестник", и § 5, § 11, § 12, § 13, § 15, § 17, § 19, § 20, § 22, § 23, § 26, § 27, § 30, § 35, § 39, § 61, т. 3, § 63, § 64, § 71, т. 2, § 73, § 75, т. 2, § 85, т. 2, § 86, § 96 и § 103, които влизат в сила от 1 октомври 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2016 Г.)

§ 29. Законът влиза в сила от 15 април 2016 г., с изключение на:
1. член 39, който влиза в сила от 1 юли 2017 г., а по отношение на централните органи за покупки - от 1 януари 2017 г.;
2. член 40:
а) алинея 1 и ал. 3, т. 1 - 4 и т. 10, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;
б) алинея 3, т. 5 - 9, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
3. член 41, ал. 1 - относно техническа съвместимост и свързаност, и ал. 2, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;
4. член 59, ал. 4, която влиза в сила от 1 юли 2018 г.;
5. член 67:
а) алинея 4 - относно задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, която влиза в сила от 1 април 2018 г.;
б) алинея 8, т. 2, която влиза в сила от 1 юни 2018 г.;
6. член 97, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.;
7. член 232, който влиза в сила от 1 септември 2016 г.;
8. параграф 26, ал. 1 и § 27, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 21.11.2016 Г.)

§ 6. Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. член 8, чл. 9, ал. 2, чл. 10, 11 и чл. 15 - 17, които влизат в сила 7 месеца след обнародването му;
2. член 9, ал. 1, 3 и 4, чл. 19 - 21, чл. 22, с изключение на ал. 1, т. 3, чл. 23 - 28, § 4 и § 5, т. 1, 2, 4 и 5, които влизат в сила една година след обнародването му;
3. членове 29 - 33 и § 5, т. 3, които влизат в сила 18 месеца след обнародването му;
4. член 22, ал. 1, т. 3, който влиза в сила от 1 април 2017 г.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г., ДОП. - ДВ, БР. 62 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

§ 44. В срок три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 7г, ал. 6.

§ 45. Министерският съвет и министрите привеждат приетите, съответно издадените от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в срок 6 месеца от влизането му в сила.

§ 46. (1) Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията се закрива.
(2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" преминават към Държавна агенция "Електронно управление".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Министерският съвет приема правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление" и правилника за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие "Единен системен оператор" и урежда правоотношенията във връзка със закриването на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" по ал. 1 и прехвърлянето по ал. 2 в срок три месеца от влизането в сила на този закон. До влизането в сила на правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление", функциите и дейностите по електронното управление се изпълняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по досегашния ред.
(4) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", които обслужват функции в областта на електронното управление, преминават към Държавна агенция "Електронно управление" при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените с правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление" структура и числен състав.
(5) Трудовите и служебните правоотношенията със служителите от закритата Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", извън тези по ал. 4, се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и съответно чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител.

§ 47. Председателят на Държавната агенция "Електронно управление" извършва инвентаризация и одит на всички информационни ресурси в администрациите в срок 6 месеца от влизането в сила на този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 59. В срок две години от влизането в сила на този закон при липса на технологична възможност за автоматично подаване по реда на чл. 4 данните се изискват, съответно изпращат, като електронен документ във формат с неструктурирано съдържание или се предоставят на хартиен носител.

§ 60. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на:
1. параграф 15, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
2. параграф 18, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от 1 юли 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.11.2019 Г.)

§ 40. Този закон въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L, 327/10 от 2 декември 2016 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.11.2019 Г., ДОП. - ДВ, БР. 102 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.11.2019 Г.)

§ 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г. в сила от 29.11.2019 г.) Системната интеграция по глава първа "а", раздел IV се осъществява от "Информационно обслужване" - АД. Информационно обслужване" - АД, е публичен възложител само при възлагане на дейностите по чл. 7с.
(2) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет определя административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на системния интегратор по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г. в сила от 29.11.2019 г.) Разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат от "Информационно обслужване" - АД, при възлагане на доставки, услуги и строителство, необходими за изпълнението на договори, сключени преди 29 ноември 2019 г., както и за договорите, сключени след тази дата, когато процедурите за възлагането са открити преди 29 ноември 2019 г.

§ 46. Изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения по чл. 58в не се прилагат за:
1. файлови формати на документи, публикувани на съответната страница или приложение до 23 септември 2018 г., освен ако съдържанието им е необходимо за предоставянето на електронни административни услуги от съответния орган или организация;
2. предварително записано медийно съдържание с определено времетраене, публикувано до 23 септември 2020 г.;
3. съдържание на мрежи за интранет и екстранет, които са интернет страници, ако са достъпни само за ограничен кръг лица, и съдържанието е публикувано до 23 септември 2019 г.; при съществената преработка на съдържанието на такава интернет страница след 23 септември 2019 г. се осигурява спазването на изискванията за достъпност по чл. 58в;
4. архивираното съдържание на интернет страници и мобилни приложения, което не е предназначено за предоставянето на електронни административни услуги и не е актуализирано или редактирано след 23 септември 2019 г.

§ 47. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват достъпност на съдържанието по чл. 58в на:
1. интернет страниците, създадени след 23 септември 2018 г. до влизането в сила на този закон - в срок до 6 месеца от влизането му в сила;
2. интернет страниците, създадени преди 23 септември 2018 г. - в срок до 23 септември 2020 г.;
3. мобилните приложения - в срок до 23 септември 2021 г.
(2) Първият доклад по чл. 60б, ал. 2 се изготвя и публикува до 1 септември 2022 г. и обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 22 декември 2021 г.

§ 48. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 10, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.11.2019 Г.)

§ 63. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на:
1. параграф 61, който влиза в сила от 29 ноември 2019 г.;
2. параграф 62, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2020 Г.)

§ 13. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 3, § 4, т. 1 и § 10, които влизат в сила от 1 ноември 2020 г.;
2. параграф 2, § 4, т. 2 и § 11 и 12, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/2102 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор
ДИРЕКТИВА (EС) 2016/1148 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 2016 година относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза
ДИРЕКТИВА 1999/93/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 година относно правната рамка на Общността за електронните подписи (отм.)

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО

Решения:

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/863 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2017 година за актуализиране на лиценза за софтуер с отворен код EUPL с цел допълнително улесняване на споделянето и повторната употреба на софтуер, разработен от публични администрации

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума