навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-2 ОТ 30 МАЙ 2007 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОМАТИЗИРАНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВОДЕНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА ОТЧЕТНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЗА БЕЗМИТНА ТЪРГОВИЯ

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят техническите и функционалните изисквания към автоматизираните системи за водене на материалната отчетност в търговските обекти за безмитна търговия, както и редът за одобряване на тези системи.

Чл. 2. (1) Автоматизираните системи за водене на материалната отчетност в търговските обекти за безмитна търговия, наричани по-нататък "автоматизираните системи", както и електронната връзка в реално време с митническото учреждение по местонахождение на обекта, се изграждат и поддържат от оператора на съответния търговски обект.
(2) Надзорното митническо учреждение и безмитният оператор регламентират достъпа до автоматизираната система.
(3) За поддръжка и диагностика на автоматизираните системи, съгласувано с митническото учреждение по местонахождение на обекта и в съответствие с изискванията за достъп до ГКПП, се осигурява необходимият достъп за определени по утвърден списък технически лица от страна на безмитните оператори и такива от Агенция "Митници". Достъпът на тези лица и извършените в случаите на необходимост дейности се отбелязват в специален дневник по експлоатацията на системата.

Раздел II.
Технически и функционални изисквания към автоматизираните системи за водене на материалната отчетност в търговските обекти за безмитна търговия


Чл. 3. Автоматизираните системи трябва да отговарят на следните минимални технически изисквания:
1. да осигуряват постоянна и непрекъсната електронна връзка в реално време с митническото учреждение по местонахождението на търговския обект за безмитна търговия за автоматизирано предаване на всички данни от фискалните устройства, съдържащи се във фискалната касова бележка за извършените в търговския обект за безмитна търговия продажби;
2. да позволяват достъп чрез Web интерфейс от митническото учреждение по местонахождението на търговския обект за безмитна търговия до всички данни, необходими за контрола, осъществяван от митническите органи;
3. да поддържа системен дневник на действията, извършени от всеки потребител в системата с репликация на данните от дневника в реално време в митническото учреждение.


Чл. 4. (1) Автоматизираните системи трябва да отговарят на следните минимални функционални изисквания:
1. да дават възможност за проследяване движението на стоките в търговския обект за безмитна търговия, като:
а) предават в реално време към клиентската част на системите, инсталирана в съответното митническо учреждение, данните за всяка операция със стоките, включително предаване на всички данни от фискалните устройства, съдържащи се във фискалната касова бележка за извършените в търговския обект за безмитна търговия продажби;
б) визуализират на екран в митническото учреждение предадените данни в реално време; данните, които се визуализират, трябва да могат да се настройват чрез системна функция;
в) осигуряват преглед чрез навигация на последните изведени от системата записи за предходното и текущото денонощие;
г) съхраняват визуализираните данни по подходящ начин в митническото учреждение;
2. да дават възможност за генериране и визуализиране на следните видове справки относно:
а) стоковите наличности в търговския обект за безмитна търговия по вид и количество към настоящия момент;
б) въведените стоки в търговския обект за безмитна търговия по вид и количество за определен период от време (час и дата);
в) изведените стоки от търговския обект за безмитна търговия по вид и количество за определен период от време (час и дата), включително и 24-часовия отчет за извършените през денонощието продажби в търговския обект.
(2) В допълнение към изискванията по ал. 1 автоматизираните системи за обектите по чл. 2, т. 1 от Закона за безмитната търговия трябва:
1. да разграничават продажбите на пътници с дестинации в ЕС и на пътници с дестинации извън ЕС;
2. да дават възможност за въвеждане и контрол на следната информация съгласно чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за безмитната търговия:
а) номер и дата на международния рейс;
б) направление и идентификатор (име и/или номер) на съответното превозно средство.


Чл. 5. По отношение на автоматизираните системи за водене на материалната отчетност в търговските обекти по чл. 2, т. 3 от Закона за безмитната търговия разпоредбите по чл. 3 и 4 се прилагат, като се отчита съответната специфика.

Раздел III.
Одобряване на автоматизираните системи за водене на материалната отчетност в търговските обекти за безмитна търговия


Чл. 6. Автоматизираните системи подлежат на одобрение от началника на митницата, в състава на която е включено митническото учреждение по местонахождението на търговския обект за безмитна търговия.


Чл. 7. (1) Подлежащите на одобряване автоматизирани системи се тестват за съответствие с техническите и функционалните изисквания, определени с тази наредба.
(2) Тестовете за съответствие включват:
1. комуникационни тестове;
2. функционални тестове.
(3) За извършените тестове по ал. 1 между представители на безмитния оператор и съответната митница се подписва протокол. Протоколът се изготвя в три еднообразни екземпляра - за безмитния оператор, за Министерството на финансите и за съответната митница.
(4) При неуспешно преминаване на тестовете по ал. 1 след съгласуване с безмитния оператор съответното митническо учреждение определя дати за провеждане на допълнителни тестове.
(5) При успешно преминаване на тестовете по ал. 1 началникът на съответната митница издава удостоверение за одобряване на автоматизираната система.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за безмитната търговия.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на директора на Агенция "Митници".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума