навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗМЕЗДЯВАНЕ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ, ДИАГНОСТИКА И ПРЕРАБОТКА НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ, ЗА СТИМУЛИРАНЕТО, ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРЪВОДАРЯВАНЕТО, И ЗА РЕДА И ЦЕНИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КРЪВТА И КРЪВНИТЕ СЪСТАВКИ

Приета с ПМС № 113 от 16.05.2007 г.

Обн. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.24 от 4 Март 2008г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за възмездяване и остойностяване на разходите на лечебните заведения за болнична помощ и центровете за трансфузионна хематология (ЦТХ) за вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки;
2. редът и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки в случаите по чл. 6, ал. 1 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК);
3. условията и редът за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването.

Чл. 2. (1) Разходът за вземане на една стандартна единица кръв се определя на 20 лв. и включва:
1. подкрепително-тонизираща храна за кръводарителя в размер 8 лв.;
2. възстановяване непосредствените разходи на кръводарителя в размер до 5 лв.;
3. символични подаръци на кръводарителите в размер до 6 лв.;
4. разходи на лечебното заведение по промоция на кръводаряването и вземането на кръвта.
(2) Разходите по ал. 1, т. 4 не включват стойността на медицинските изделия, предоставени безвъзмездно съгласно чл. 18, ал. 1 ЗККК.
(3) Лечебните заведения, които вземат кръв и кръвни съставки, задължително предоставят на всеки кръводарител подкрепително-тонизираща храна на стойност 8 лв.
(4) Разходите по ал. 1, т. 2 се възстановяват на кръводарителя от лечебното заведение, осъществило вземането, след представяне на документ, удостоверяващ естеството и размера им.
(5) Центровете за трансфузионна хематология възмездяват лечебните заведения в размер 20 лв. за всяка единица доставена кръв, отговаряща на изискванията на стандарта по трансфузионна хематология, в срок до 3 месеца след представянето на фактура.
(6) Когато кръвта е взета по реда на чл. 4, ЦТХ възмездяват лечебното заведение в размера на сумата по чл. 4, ал. 1, т. 1.


Чл. 3. (1) Разходите на ЦТХ по диагностициране и преработка на доставените кръв или кръвни съставки на лечебните заведения в случаите по чл. 5, ал. 3 и чл. 5а, ал. 3 ЗККК се определят, както следва:
1. един литър консервирана кръв или еритроцитен концентрат - 90 лв.;
2. един литър промит еритроцитен концентрат - 92 лв.;
3. един литър обезлевкоцитен еритроцитен концентрат - 100 лв.;
4. единица тромбоцитен концентрат - 10 лв.;
5. единица тромбоцитен концентрат, получен чрез апаратна афереза - 250 лв.;
6. един литър прясно замразена плазма - 90 лв.
(2) Разходите по ал. 1 не включват стойността на медицинските изделия, предоставени безвъзмездно съгласно чл. 18, ал. 1 ЗККК.
(3) Лечебните заведения възмездяват ЦТХ за разходите за всеки доставен литър кръв или литър/единица кръвни съставки по ал. 1, отговарящи на изискванията на стандарта по трансфузионна хематология, в срок до 3 месеца след представянето на фактура.
(4) Когато кръвта е взета по реда на чл. 4, лечебното заведение възмездява ЦТХ в размер на посочената сума по ал. 1 и сумата по чл. 4, ал. 1, т. 1.


Чл. 4. (1) В случаите по чл. 6, ал. 1 ЗККК един литър взета кръв без консервант се остойностява, както следва:
1. при спешни случаи и при липса на налични количества от необходимата кръвна група в съответния център за трансфузионна хематология - 90 лв.;
2. за производство на ваксини, серуми и имуноглобулини - 160 лв.;
3. за научноизследователски и диагностични цели в медицината - 160 лв.;
4. кръв за получаване на тромбоцитен концентрат чрез апаратна афереза - 90 лв. за всеки литър преминала кръв през апарата.
(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се удостоверяват с документ, издаден от директора на ЦТХ или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Взетата кръв се заплаща на донора от лечебното заведение, осъществило вземането.


Чл. 5. (1) Лечебните заведения по чл. 15 ЗККК стимулират безвъзмездното и доброволното кръводаряване, като:
1. награждават с почетен знак кръводарители, дарили кръв повече от 5 пъти в период две години, и лица, допринесли за популяризиране и организиране на кръводаряването;
2. организират промоционални кампании най-малко два пъти годишно, в които изтъкват благородната роля на кръводаряването и неговата значимост като израз на милосърдие и обществена солидарност;
3. подготвят информационни материали за публикуване в средствата за масово осведомяване относно: морално-етичните проблеми на кръводаряването; необходимостта от осигуряване на безопасна кръв в достатъчно количество; нуждите от кръв и кръвни съставки; състоянието на кръвонабирането; издигане на обществената значимост и признание за кръводарителите и структурите по кръводаряване; начините за предотвратяване разпространението на трансмисивни инфекции чрез кръвопреливане;
4. привличат неправителствени организации и други обществени формации за участие в промоцията на кръводаряването;
5. привличат физически и юридически лица за участие в спонсорирането на дейностите по промоция на кръводаряването.
(2) Провеждането на дейностите по ал. 1 се осъществява съвместно с Българския Червен кръст и с други неправителствени организации.


Чл. 6. Лечебните заведения организират промоция на доброволното кръводаряване, като запознават пациентите и техните близки с морално-етичната и медицинската значимост на кръводаряването.


Чл. 7. Лечебните заведения по чл. 15 ЗККК организират ежемесечно акции за кръводаряване по предварително изготвен план-график.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2008 г.) Ежегодно до 30 ноември директорът на Националния център по трансфузионна хематология представя за утвърждаване от министъра на здравеопазването обобщен план за количествата кръв и кръвни съставки, необходими за задоволяване нуждите на лечебните заведения в страната за следващата календарна година.


§ 2. По смисъла на наредбата:
1. "Стандартна единица кръв" е с обем 0,450 ± 10 % при спазване изискванията на медицинския стандарт по трансфузионна хематология.
2. "Непосредствени разходи на кръводарителя" са разходите за транспорт до мястото за кръводаряване.
3. "Една единица тромбоцитен концентрат" е с обем над 40 мл и брой тромбоцити над 60 x 109.
4. "Една единица тромбоцитен концентрат, получен чрез апаратна афереза" е с обем над 40 мл и брой тромбоцити над 200 x 109.

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 4 и 6, чл. 5а, ал. 4 и чл. 6, ал. 3 ЗККК.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума