навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.89 от 10 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., доп. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 19 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г., доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 14 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2020г., доп. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 602-01-72/03.08.2006 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяване на електронни съобщения.
(2) Електронните съобщения се осъществяват чрез пренасяне, излъчване, предаване или приемане на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда.

Чл. 2. Този закон не се прилага по отношение на съдържанието на пренасяните електронни съобщения.


Чл. 3. Този закон не се прилага при осъществяване на електронни съобщения:
1. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) от Министерството на отбраната, от Министерството на вътрешните работи, от Държавна агенция "Национална сигурност", от Националната служба за охрана и от Държавна агенция "Разузнаване" за собствени нужди, както и по отношение на вътрешното разпределение на честотите и определянето на повиквателните знаци за техните служебни радиовръзки;
2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) от държавните органи и техните администрации във връзка с националната сигурност.

Глава втора.
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ


Чл. 4. (1) Целите на този закон са:
1. да се създават необходимите условия за развитие на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения, като се:
а) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осигуряват възможности на потребителите, включително на хора с увреждания, възрастни хора и лица със специфични социални потребности, да извличат максимална полза от избора, цената и качеството на електронните съобщения;
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предотвратява нарушаването или ограничаването на конкуренцията в сектора на електронните съобщения, включително при преноса на съдържание;
в) насърчават инвестициите в инфраструктурата и стимулират иновациите;
г) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) насърчава ефикасното ползване и се гарантира ефективното управление на ограничените ресурси;
2. да се подпомага развитието на вътрешния пазар на електронни съобщения, като се:
а) отстраняват евентуални пречки при осъществяването на електронни съобщения;
б) насърчават изграждането и развитието на общоевропейски мрежи, оперативната съвместимост на общоевропейски услуги и реализирането на свързаност от край до край;
в) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осигурява при наличие на сходни обстоятелства равнопоставено третиране на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
г) (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) сътрудничи на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения по прозрачен начин за развитието на последователна регулаторна практика и за последователното прилагане на регулаторната рамка на Европейския съюз за електронните съобщения;
3. да се подкрепят интересите на гражданите, като се:
а) осигурява достъп на всички граждани до универсална услуга;
б) осигурява високо ниво на защита на потребителите при техните отношения с доставчиците и по-конкретно наличието на прости и финансово достъпни процедури за разрешаване на спорове;
в) съдейства за осигуряване на високо ниво на защита на личните данни и неприкосновеността в областта на електронните съобщения;
г) създават условия за предоставянето на ясна информация, включително чрез поставяне на изисквания за прозрачност на тарифите и на условията за ползване на обществените електронни съобщителни услуги;
д) (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) подкрепят интересите на специфични социални групи и по-конкретно на хората с увреждания, на възрастните хора и лицата със специфични социални потребности;
е) създават условия за осигуряване поддържането на целостта и сигурността на обществените електронни съобщителни мрежи;
ж) (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) зачитат основните права и свободи на гражданите, гарантирани в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и в общите принципи на правото на Европейския съюз за достъпа и ползване на услуги и приложения, предоставяни чрез електронни съобщителни мрежи; мерки за ограничаване на основните права и свободи се допускат само при условия и по ред, определени със закон, и при спазване на презумпцията за невиновност и правото на неприкосновеност на личния живот;
з) (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) насърчават възможностите на крайните потребители за достъп и разпространение на информация или използване на приложения и услуги по техен избор.
(2) Органите по управление и регулиране на електронните съобщения:
1. предприемат всички обосновани мерки за постигане на целите по ал. 1 в обем и срокове, пропорционални на съответната цел;
2. отчитат в максималната възможна степен необходимостта от технологична неутралност.


Чл. 5. При прилагане на този закон държавните органи спазват принципите на законоустановеност, предвидимост, прозрачност, публичност, консултативност, равнопоставеност, пропорционалност, технологична неутралност по отношение на мрежите при предоставянето от предприятията на електронни съобщителни услуги и свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото.

Глава трета.
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Държавното управление на електронните съобщения се осъществява от Министерския съвет, от Съвета по националния радиочестотен спектър и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията приема политика в областта на електронните съобщения и я обнародва в "Държавен вестник".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Проектът по ал. 1 се предоставя за обществено обсъждане по реда на чл. 18.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Политиката в областта на електронните съобщения се актуализира най-малко веднъж на 4 години.


Чл. 8. (1) Министерският съвет по предложение на Съвета по националния радиочестотен спектър приема политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и я обнародва в "Държавен вестник".
(2) Министерският съвет по предложение на Съвета по националния радиочестотен спектър приема Национален план за разпределение на радиочестотния спектър и го обнародва в "Държавен вестник".
(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

Раздел II.
Съвет по националния радиочестотен спектър


Чл. 9. (1) Съветът по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет, наричан по-нататък "съвета", изготвя и предлага за приемане от Министерския съвет държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и осъществява провеждането и.
(2) Проектът на държавна политика по ал. 1 се предоставя за обществено обсъждане по чл. 18.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) В съвета участват като членове представители на Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Комисията за регулиране на съобщенията, Националната служба за охрана и Държавна агенция "Разузнаване".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Председател на съвета е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице. Държавните органи и служби по ал. 1 определят своите представители и осигуряват участието им в работата на съвета. Председателят на съвета определя един от представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за организационен секретар на съвета.
(3) Министерският съвет приема правилник за дейността на съвета по предложение на неговия председател.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Административното обслужване на съвета се извършва от администрацията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Чл. 11. (1) Съветът изготвя проект на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Планът по ал. 1 се изготвя и актуализира в съответствие с политиката на Европейския съюз, документите на международните организации, както и по предложения на заинтересованите ведомства и служби с цел хармонизирано и ефективно използване на радиочестотния спектър.
(3) С плана по ал. 1 радиочестотният спектър се разпределя на радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби за граждански нужди, за нуждите на държавните органи и служби по чл. 3, свързани с националната сигурност, и за съвместно ползване между тях.
(4) Разпределението на радиочестотния спектър на радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби се извършва в съответствие с принципите на разпределението и ползването на радиочестотния спектър в Европейския съюз и от Международния съюз по далекосъобщения.
(5) Конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за граждански нужди или за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби по чл. 3, свързани с националната сигурност, се извършва след провеждане на обществено обсъждане по чл. 18, в частта за граждански нужди.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) В 7-дневен срок от изтичане на срока за обществено обсъждане министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща обсъждания проект и подадените становища на Съвета по националния радиочестотен спектър. Съветът проучва становищата и публикува на страницата в интернет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията постъпилите становища, както и мотивите за неприетите и приетите предложения. След проучване на становищата съветът предлага на Министерския съвет да приеме решение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Съветът разглежда и решава въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост, и при несъгласие между членовете му въпросите се отнасят до Министерския съвет, който взема решение.


Чл. 12. Държавните органи и служби по чл. 10, ал. 1 взаимодействат помежду си за осъществяване дейността на съвета в съответствие с правилника по чл. 10, ал. 3.


Чл. 13. (1) Съветът след съгласуване със заинтересованите държавни органи и служби приема решение за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения.
(2) Исканията за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от посолствата на чужди държави и/или от представителствата на международни организации се подават до съвета, който се произнася по исканията в срок до един месец от получаването им.
(3) Когато е предвидено издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения по реда на този закон, съветът уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, която:
1. издава съответното разрешение;
2. събира определените такси, освен ако в международен акт е предвидено друго.


Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице разрешава ползването на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България в съответствие с разпределението на радиочестотите и радиочестотните ленти за нуждите на Министерството на отбраната в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

Раздел III.
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е специализиран орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на електронните съобщения и в областта на информационното общество.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изготвя и внася за приемане от Министерския съвет политики, стратегии, планове и програми в областта на електронните съобщения и в областта на информационното общество;
2. изготвя и издава или внася за приемане от Министерския съвет подзаконови нормативни актове, свързани с осъществяването на своите правомощия, предвидени в този закон;
3. създава условия за осигуряване на свобода и конфиденциалност на съобщенията;
4. представлява Република България в международните организации в областта на електронните съобщения и информационното общество;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) подпомага разработването и въвеждането на стандарти и стандартизационни документи, свързани с електронните съобщения и информационното общество;
6. осигурява изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на управлението на електронните съобщения и информационното общество, свързани с членството и в Европейския съюз и в международни организации;
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) участва в изготвянето и координирането на политиката на Европейския съюз в областта на ограничените ресурси във връзка с тяхното осигуряване и ефикасно използване, необходими за създаването и функционирането на единния пазар на Европейския съюз в сектора на електронните съобщения и осигуряването на оперативна съвместимост на услугите;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) участва в работата на международните организации по стандартизация и в техническите комитети по стандартизация в Република България, имащи отношение към електронните съобщения и информационното общество;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осъществява международна регистрация на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осъществява международно координиране за всички радиослужби на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ги използват, за нуждите на националната сигурност;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) съгласува и/или утвърждава инвестиционни програми и проекти в съответствие с приоритетите в областта на информационното общество и съобщенията;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осъществява междуведомствена координация при подготовката и внасянето на проектите на нормативни актове на Министерския съвет в областта на електронните съобщения и информационното общество.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление":
1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) създава, експлоатира, поддържа и развива електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктура за разполагането и и пунктове за управление във връзка с националната сигурност, които се обслужват от персонал, заемащ специфични длъжности;
2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) осигурява електронни съобщения за управление при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия и при обявяване на "военно положение", "положение на война" или "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) използва и развива мрежата по т. 1 за нуждите на държавното управление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията преди издаване или внасяне в Министерския съвет на подзаконовите актове, предвидени в този закон, публикува съобщение за изготвените проекти в национален ежедневник, както и съобщение заедно с текста на проекта на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет.
(2) В съобщението по ал. 1 се посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проектите, и срок, не по-кратък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища по тях.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията проучва становищата и отразява приетите предложения.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет на постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, чрез които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) За сметка на постъпили по този закон, по Закона за пощенските услуги, по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура приходи от такси, глоби и имуществени санкции по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията се предвижда трансфер за подпомагане на дейности и проекти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Трансферът по ал. 1 се предвижда до размера на превишението на приходите по ал. 1 над предвидените разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Средствата по чл. 19 се разходват за:
1. проекти за подпомагане развитието на информационното общество, електронните съобщения и пощенските услуги;
2. изграждане на единно национално и европейско информационно пространство - разнообразни, сигурни и съвместими широколентови услуги;
3. подпомагане на изследователската и развойната дейност в областта на информационното общество, електронните съобщения и пощенските услуги;
4. подпомагане внедряването на информационните технологии в малките и средните предприятия;
5. подпомагане развитието на образованието и професионалното обучение в областта на информационните технологии;
6. проекти, осигуряващи достъпни електронни съобщителни услуги;
7. проучвания и маркетингови дейности в областта на информационното общество, на информационните технологии, на електронните съобщения и на пощенските услуги;
8. участие в европейски проекти, програми и други инициативи;
9. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) проекти, свързани с изграждане и модернизиране на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагането им и на пощенската инфраструктура;
10. освобождаване на радиочестотен спектър за граждански нужди;
11. проекти по подпомагане на държавното управление, свързани с информационните технологии, електронните съобщения и пощенските услуги;
12. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) проекти, свързани с националната сигурност, след съгласуване с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и с Държавна агенция "Национална сигурност";
13. дейности и участие в проекти, свързани с НАТО и други организации за колективна сигурност;
14. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) проекти, свързани с управлението на страната при бедствия и аварии след съгласуване с Министерството на вътрешните работи.
(2) Разходването на средствата за дейностите по ал. 1, с изключение на т. 10, 12 и 13, се извършва при прилагане принципите на състезателност, прозрачност и равнопоставеност.
(3) При реализиране на проектите, свързани с националната сигурност, НАТО и други организации за колективна сигурност, се прилагат приложимите към тях процедури.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Глава четвърта.
РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Раздел I.
Комисия за регулиране на съобщенията


Чл. 21. (1) Функциите по регулиране и контрол при осъществяването на електронните съобщения се извършват от Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък "комисията".
(2) Комисията е специализиран независим държавен орган. Комисията е юридическо лице със седалище София.
(3) Комисията изпълнява законовите, подзаконовите нормативни актове и общите административни актове в областта на електронните съобщения, политиката в електронните съобщения, политиката по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и политиката по пощенските услуги.
(4) Комисията регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения в съответствие с този закон.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Комисията регистрира и контролира дейността по предоставяне на електронни удостоверителни услуги по реда, определен в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", и в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) (1) Комисията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.
(2) Членовете на комисията са български граждани:
1. с професионална квалификация в сферата на съобщенията, информационните технологии, медиите, икономиката или правото;
2. с постоянен адрес на територията на страната;
3. неосъждани на лишаване от свобода за престъпления от общ характер.
(3) Председателят на комисията се определя и се освобождава по решение на Министерския съвет и се назначава със заповед на министър-председателя за срок 5 години.
(4) Заместник-председателят и двама от членовете на комисията се избират и се освобождават с решение на Народното събрание за срок 5 години.
(5) Един от членовете на комисията се назначава и освобождава с указ на президента на републиката за срок 5 години.
(6) Броят на последователните пълни мандати по ал. 3, 4 и 5 е не повече от два за всеки от членовете на комисията.
(7) Членовете на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с правното им положение.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Членовете на комисията не могат да бъдат еднолични търговци, собственици, съдружници, акционери, управители, прокуристи, консултанти или членове на управителни или контролни органи на търговски дружества, държавни предприятия и юридически лица с нестопанска цел в областта на съобщенията и удостоверителните услуги по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност, както и да получават възнаграждение по граждански договор, освен в случаите, когато упражняват научна или преподавателска дейност.


Чл. 24. (1) Мандатът на член на комисията се прекратява при смърт или от съответните органи преди изтичането на мандата в следните случаи:
1. по негово писмено искане в едномесечен срок от получаване на искането;
2. при установяване на несъвместимост с изискванията на този закон;
3. когато е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три последователни месеца;
5. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Актът за предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията се оповестява публично в деня на приемането му. Мотивите за предсрочно прекратяване на мандата могат да се публикуват по искане на засегнатата страна.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В едномесечен срок от датата на предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията компетентният орган съответно определя или избира и назначава нов член до приключване на съответния мандат.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При изтичане на мандата на член на комисията той продължава да изпълнява своите правомощия до влизане в сила на акта за определяне или избор и назначаване на нов член.


Чл. 25. Възнагражденията на членовете на комисията се определят, както следва:
1. на председателя - 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на Народното събрание;
2. на заместник-председателя - 95 на сто от основното възнаграждение на председателя на комисията;
3. на останалите членове - 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на комисията.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) Всеки член на комисията е длъжен да декларира частен интерес по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който той има при приемане на конкретно решение, и да не участва в обсъждането и гласуването му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Частен интерес е налице и винаги за лицата по ал. 1, когато членовете на техните семейства, роднини по права линия без ограничения, роднини по съребрена линия до четвърта степен включително и роднини по сватовство до втора степен включително, както и икономически свързани с тях лица предоставят електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Една година след прекратяването или изтичането на мандата членовете на комисията не могат да бъдат собственици, акционери, съдружници, управители, прокуристи или членове на органи на управление или контрол, служители или консултанти на търговски дружества, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да подават уведомление по чл. 66, както и да получават разрешения по този закон и/или разрешения и/или лицензии по Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и по Закона за пощенските услуги.
(6) Всяко заинтересовано лице може да поиска от съда да отмени решения, приети в нарушение на ал. 1.


Чл. 27. (1) Председателят на комисията:
1. представлява комисията или оправомощава лица, които да я представляват;
2. организира и ръководи дейността на комисията;
3. насрочва, предлага проект за дневен ред и ръководи заседанията на комисията;
4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на съвета;
5. организира и отговаря за изпълнението на бюджета на комисията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Дейностите по ал. 1, т. 4 и 5 се извършват по правила, приети с решение на комисията.


Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията в своята дейност се подпомага от администрация, за която се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията по предложение на председателя и/или на неин член обсъжда и приема правилник, определящ устройството, дейността, организацията на работа на комисията, числеността и структурата на нейната администрация, който се обнародва в "Държавен вестник".
(4) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Раздел II.
Правомощия


Чл. 29. Комисията изпълнява своите правомощия, функции и задачи за постигане на целите по чл. 4 и в съответствие с принципите по чл. 5.


Чл. 30. Комисията има следните правомощия:
1. определя съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, подлежащи на регулиране по този закон;
2. проучва, анализира и изготвя оценка относно нивото на конкуренция на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
3. определя предприятия, които имат значително въздействие върху съответния пазар;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятията, определени като предприятия със значително въздействие върху пазара, за постигане на целите на този закон;
5. по изключение налага обосновани и пропорционални временни специфични задължения в случаите, предвидени в този закон;
6. възлага предоставянето на универсална услуга;
7. изготвя, приема и актуализира регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения;
8. изготвя и приема общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията и, в случаите, предвидени в този закон;
9. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) изготвя, приема или предоставя за приемане от компетентните държавни органи подзаконовите нормативни актове в случаите, предвидени в този закон;
10. издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
11. издава и преустановява действието на временни разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
12. издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии;
13. извършва проучване и предоставя информация на Съвета за електронни медии за техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми, за посочени от Съвета за електронни медии населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително свободни радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация;
14. изготвя, приема и актуализира Националния номерационен план;
15. предоставя за ползване, резервира и отнема номера, адреси и имена;
16. (нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) контролира ефективното използване на номерата от Националния номерационен план;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) съдейства за предоставянето от международни организации на номера, адреси и имена за електронните съобщения в Република България;
18. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) съдейства при хармонизирането на определени номера или номерационни обхвати в рамките на Европейския съюз за насърчаване функционирането на вътрешния пазар и развитието на общоевропейските електронни съобщителни услуги;
19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) представлява Република България в международните организации на регулаторните органи в областта на електронните съобщения;
20. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) участва в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и съдейства за координирано и последователно регулиране;
21. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) разглежда случаи на неспазване на изискванията за осигуряване на сигурност и цялост на обществените електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
22. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изпълнява функциите на национална организация по стандартизация пред Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) и участва в работата на техническите комитети по стандартизация в Република България, имащи отношение към електронните съобщения;
23. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) води предвидените в този закон регистри;
24. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) извършва обществени обсъждания, консултации и допитвания в случаите и по процедурите, предвидени в този закон;
25. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) разрешава спорове между предприятия, както и спорове по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
26. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) разглежда жалби на крайни потребители в случаите, предвидени в този закон.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията насърчава развитието на пазара на електронни съобщителни мрежи и услуги, като:
1. прилага регулаторни мерки, ограничаващи възможностите за възпрепятстване на конкуренцията;
2. отстранява пречки и бариери за конкуренцията в рамките на своята компетентност;
3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) насърчава инвестициите и иновациите в нова и подобрена инфраструктура, включително чрез гарантиране, че всяко задължение за предоставяне на достъп отчита риска, поет от инвестиращите предприятия, и допуска различни споразумения за сътрудничество между инвеститорите и страните, търсещи достъп с цел разпределение на инвестиционния риск, при гарантиране запазването на конкуренцията на пазара и зачитане на принципа за равнопоставеност;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) защитава конкуренцията в полза на потребителите и когато е подходящо, насърчава инфраструктурната конкуренция;
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) отчита разнообразието от условия, свързани с конкуренцията и потребителите, които съществуват в различните географски райони;
6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) третира равнопоставено всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, при едни и същи обстоятелства;
7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) поддържа взаимно сътрудничество с другите регулаторни органи и Европейската комисия за развитие на последователна регулаторна практика и прилагане на правото на Европейския съюз;
8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) налага ех ante специфични задължения само когато липсва ефективна и устойчива конкуренция на съответен пазар и изменя или отменя тези задължения, когато това условие е изпълнено;
9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) насърчава регулаторната предвидимост чрез осигуряване на последователен регулаторен подход в сроковете по чл. 157а.


Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията има следните правомощия, свързани с управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения:
1. управлява радиочестотния спектър, като:
а) изготвя и обнародва в "Държавен вестник" регулаторната политика за управлението му;
б) предоставя за ползване радиочестоти и радиочестотни ленти за осъществяване на електронни съобщения;
2. определя конкретните технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи и съоръженията, свързани с тях;
3. осъществява международното координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват, за всички радиослужби с изключение на въздушна подвижна, въздушна подвижна-спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация-спътникова, морска подвижна, морска подвижна-спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация-спътникова;
4. осъществява национално координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти с всички заинтересувани държавни органи, ведомства и служби с цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и защита на националната сигурност и отбраната;
5. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) подготвя документи за регистриране в международни организации по електронни съобщения на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти и радиосъоръженията, които ги използват; подготовката на документите се отнася за всички радиослужби с изключение на въздушна подвижна, въздушна подвижна-спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация-спътникова, морска подвижна, морска подвижна-спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация-спътникова; документите за регистрация се предоставят на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за извършване на международна регистрация;
6. провежда изпити и издава разрешителни за правоспособност на радиолюбители;
7. контролира ефективното използване на радиочестотния спектър и/или източниците на радиосмущения в радиочестотния спектър за граждански нужди;
8. контролира спазването на международно определените процедурни правила за радиослужбите;
9. предоставя за ползване разпределените опознавателни знаци на предавателните радиосъоръжения на любителската радиослужба и слушателските опознавателни знаци;
10. осигурява условия за осъществяване на електронни съобщения за целите на морското и въздушното търсене и спасяване, както и за разпространяване на текуща информация за осигуряване безопасност на корабоплаването и въздухоплаването и на сухопътния транспорт;
11. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) участва съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в работата на международните организации, свързани с управлението на радиочестотния спектър;
12. с оглед на обществения интерес по собствена инициатива или по инициатива на заинтересовано предприятие, осъществяващо електронни съобщения, може да разпределя свободния ограничен ресурс - радиочестотен спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения, който ще се ползва за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги за обществени или собствени нужди;
13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) разпределя позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.


Чл. 33. (1) Комисията създава и поддържа публични регистри на предприятията:
1. уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения;
2. които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) определени за предприятия със значително въздействие върху съответен пазар.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Регистрите по ал. 1, т. 1 и 2 съдържат следната информация:
1. идентификационни данни на лицето, което осъществява обществени електронни съобщения след подаване на уведомление:
а) за физически лица - трите имена и постоянен адрес;
б) (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) за юридически лица и еднолични търговци - наименование (фирма), седалище и адрес на управление и съответния единен идентификационен код;
2. начин на осъществяване на електронните съобщения;
3. предоставяни обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
4. териториален обхват, където това е приложимо;
5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) телефон (факс, електронен адрес), адрес и данни на лице за контакти и страницата на предприятието в интернет;
6. (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г.) брой на абонатите на предприятието, диференцирани съгласно предлаганите от предприятието услуги, въз основа на данните от ежегодния отчет за дейността, предоставян от предприятието във връзка с чл. 38, ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Регистърът по ал. 1, т. 3 съдържа следната информация:
1. идентификационни данни на предприятието;
2. съответния пазар;
3. наложените специфични задължения.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията публикува регистрите по ал. 1 на страницата си в интернет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) Комисията създава и поддържа регистър на приемно-предавателните станции на мобилни мрежи. Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра се определят с наредба на Комисията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) Операторът на електронната съобщителна мрежа е длъжен да подаде заявление за регистрация пред Комисията в 14-дневен срок след регистрацията пред органите на държавния здравен контрол в съответствие със Закона за здравето и подзаконовите актове по неговото прилагане.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г.) Комисията уведомява служебно кметовете на съответните общини и районните здравни инспекции за регистрацията по ал. 6.

Чл. 34. Комисията контролира прилагането на:
1. нормативните актове в областта на електронните съобщения;
2. принципите и правилата на ценообразуване, предвидени в този закон;
3. параметрите и изискванията за качеството на услугите;
4. конкретните условия и параметри за ползване на ограничен ресурс, предвидени в разрешенията;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) приложимите изисквания по чл. 73 и наложените задължения за осъществяване на електронни съобщения;
6. изискванията за предоставяне на универсалната услуга.


Чл. 35. (1) При осъществяване на своите правомощия комисията се произнася с мотивирани решения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решенията по ал. 1 са индивидуални или общи административни актове и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд - София област.
(3) С решения комисията може да приема и нормативни административни актове съгласно правомощията си.
(4) Общите и нормативните административни актове се обнародват в официалния раздел на "Държавен вестник".
(5) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от членовете на комисията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията включва разпореждане за предварително изпълнение при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс при издаване на следните индивидуални административни актове:
1. решения, с които се изисква информация от предприятията, необходима за анализ на съответни пазари;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) решения за определяне и анализ на съответни пазари, за определяне на предприятия със значително въздействие на съответен пазар, за налагане на специфични задължения на предприятия със значително въздействие на съответен пазар и за налагане на временни задължения;
3. решения, отнасящи се до изпълнението на наложени специфични задължения на предприятия със значително въздействие на съответен пазар;
4. решения по спорове между предприятия;
5. (нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) решения, с които комисията издава разрешение на кандидата, спечелил конкурса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Заседанията на комисията са открити. За определени точки от дневния ред комисията може да проведе закрито заседание, когато приемането на решение изисква защитена от закон информация.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията преди провеждане на заседанията публикува проектите на дневен ред на страницата си в интернет.
(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Протоколите от заседанията и решенията на комисията се публикуват на страницата и в интернет, с изключение на защитената от закон информация.


Чл. 36. (1) При изготвяне на проекти на общи и нормативни административни актове, предвидени в този закон, комисията провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му в национален ежедневник и на страницата си в интернет.
(2) В съобщението по ал. 1 се посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проекта, и срок не по-кратък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища по него.
(3) Комисията проучва становищата и отразява приетите предложения.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на комисията в интернет на постъпилите становища, с изключение на частите, представляващи търговска тайна, приетите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.


Чл. 37. (1) Преди приемане на решение по важни въпроси от обществена значимост за развитие на електронните съобщения комисията провежда обществени консултации.
(2) Процедурата по ал. 1 започва с публикуване на съобщение за предстоящите обществени консултации в национален ежедневник, както и на страницата на комисията в интернет.
(3) В съобщението по ал. 2 задължително се посочва въпросът, който е поставен за обсъждане, мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат позицията на комисията по поставения за обсъждане въпрос, причините, които мотивират позицията на комисията, както и срок, не по-кратък от 14 дни, в който могат да се представят писмени становища.
(4) Комисията проучва всички становища и публикува на страницата си в интернет мотивите, които обосновават приетото решение.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията информира Комисията за защита на потребителите и сдружения на потребителите за откриване на процедури по чл. 36 и 37, когато тези процедури разглеждат въпроси, свързани с правата на крайните потребители на електронни съобщителни услуги, както и Комисията за защита на личните данни, когато тези въпроси са свързани с обработване на личните данни.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Комисията изготвя и приема годишен доклад, който внася в Народното събрание до края на второто тримесечие на следващата година. В същия срок докладът се предоставя и на президента на републиката и Министерския съвет. Докладът съдържа:
1. анализ на предоставянето на универсалната услуга, включително степен на задоволеност и качество;
2. разпределение на предоставения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и приложените механизми за ефективното му използване;
3. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) преглед на състоянието и оценка за развитието на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
5. финансово състояние и институционално развитие на комисията и на нейната администрация;
6. отчет на изпълнението на дейностите от предходната година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При изготвяне на оценката по ал. 1, т. 4 Комисията за защита на конкуренцията изразява становище в 14-дневен срок.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Освен данни, предоставяни от предприятията, при изготвяне на доклада по ал. 1 комисията може да използва и друга публично достъпна информация от официални източници, както и публично достъпни пазарни проучвания. Пазарните проучвания по изречение първо трябва да са представителни и количествени, данните в тях да са съпоставими с данни, събирани от комисията, да са осъществени в съответствие с принципите и критериите на статистическата дейност и по методика, съгласувана с комисията, и публикувана на страницата и в интернет.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Комисията публикува доклада на страницата си в интернет.


Чл. 39. (1) Комисията може да създава консултативни структури във връзка с осъществяването на правомощията си.
(2) В решението за създаване на структури по ал. 1 се определят техният ръководител и състав, редът за осъществяване на дейността им и техните функции и задачи.

Раздел III.
Предоставяне на информация


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да отправя до предприятията, които осъществяват електронни съобщения, обосновани писмени искания за предоставяне на информация в съответен обем, срок и подробности, необходима за изпълнението на регулаторните и функции, включително: финансова информация; информация относно бъдещо развитие на мрежите или услугите, което може да окаже въздействие върху услугите на едро, предоставяни от тях на конкуренти; счетоводни данни относно пазарите на дребно, свързани с пазарите на едро, от предприятията със значително въздействие върху пазара на едро. Комисията посочва причините и целите, за които се иска информацията в мотивите към искането на информация. Искането трябва да бъде пропорционално и обективно обосновано за следните цели:
1. системна или целева проверка във връзка със:
а) финансирането на универсалната услуга;
б) заплащането на административни такси и/или такси за ползване на ограничен ресурс;
в) ефективното и ефикасното използване на ограничен ресурс;
г) спазването на наложените задължения по реда на този закон;
2. целева проверка за спазването на изисквания на чл. 73 и задълженията по чл. 106 и 107, когато е получена жалба или по инициатива на комисията;
3. провеждане на процедури за разглеждане и оценка на искане за предоставяне на разрешение за ползване на ограничен ресурс;
4. публикуване на сравнителни прегледи на качеството и цените на услугите в полза на потребителите;
5. ясно определени статистически нужди;
6. анализ на съответния пазар;
7. гарантиране на ефикасното използване и ефективното управление на радиочестотния спектър;
8. оценяване бъдещото развитие на мрежите или услугите, което би могло да повлияе върху услугите на едро, предоставяни на конкуренти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Информацията по ал. 1, т. 1, 2, 4 - 8 не може да се изисква преди или като условие за достъп до пазара.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията след мотивирано писмено искане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и/или Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя информацията по ал. 1 за нуждите на държавната политика, планирането, защитата на националната сигурност и отбраната.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При поискване на информацията по ал. 1 комисията изисква от предприятията, които я предоставят, изрично и писмено да определят за всеки отделен случай коя част от предоставяната информация представлява търговска тайна.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да не разпространяват информацията, получена по ал. 1, в случай че тя е определена за търговска тайна.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При обосновано искане от страна на Европейската комисия или на регулаторен орган на държава - членка на Европейския съюз, комисията предоставя информацията, която е необходима за изпълнение на правомощията им.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Ако информацията по ал. 1 се предоставя на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Европейската комисия или на регулаторни органи на държави - членки на Европейския съюз, комисията изисква от получателите да спазват търговската тайна съобразно ал. 4.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията по ал. 1 могат с мотивирано писмено искане да заявят, че предоставената от тях информация до комисията не трябва да се предоставя от Европейската комисия на регулаторни органи на държави - членки на Европейския съюз.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията при предоставяне на информацията по ал. 1 на Европейската комисия или на регулаторни органи на държави - членки на Европейския съюз, уведомява за това предприятията, които са я предоставили.


Чл. 41. (1) В съответствие с разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация комисията предоставя при поискване информация, получена от предприятията, осъществяващи електронни съобщения.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията и редът за достъп до информацията по ал. 1 се определят от комисията с нормативен административен акт, който се обнародва в "Държавен вестник".

Раздел IV.
Взаимодействие и консултации с Европейската комисия, с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и с националните регулаторни органи на държавите - членки на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията взаимодейства с Европейската комисия, с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и с регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, по прозрачен начин за развитието на единния пазар на Европейския съюз и за определяне на регулаторните средства и задълженията, които са най-подходящи за всеки конкретен случай.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията след провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 36 изпраща на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, проекта на решение и мотивите към него, когато:
1. проектът на решение е свързан с правомощията на комисията по чл. 30, т. 1 - 4 или попада в обхвата на чл. 160, 163 и чл. 166, ал. 3, и
2. засяга търговията между държавите - членки на Европейския съюз.
(2) В случай че в срок до един месец от датата на изпращане на проекта на решение по ал. 1 не постъпят становища от Европейската комисия, от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и от регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, комисията приема окончателно решение.
(3) При приемане на решението по ал. 1 комисията отчита в най-голяма степен становищата на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз.
(4) Комисията изпраща на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения всички окончателни решения.


Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) С проекта на решение по чл. 42, ал. 1 комисията може да определи и:
1. съответен пазар, различен от пазарите, посочени в приложим акт на Европейската комисия, или
2. предприятие, което самостоятелно или съвместно с други предприятия има значително въздействие върху съответен пазар.
(2) В случаите по ал. 1, когато Европейската комисия приеме становище, според което проектът на решение ще засегне търговията между държавите - членки на Европейския съюз, ще създаде бариери на единния пазар на Европейския съюз или тя има сериозни съмнения относно съвместимостта на проекта на решение с правото на Европейския съюз, приемането на проекта на решение се отлага с още 2 месеца.
(3) В случай че в срока по ал. 2 Европейската комисия оттегли резервите си по проекта на решение, комисията приема окончателно решение и го изпраща на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.
(4) В случай че в срока по ал. 2 Европейската комисия е изискала от комисията да оттегли проекта на решение, комисията в 6-месечен срок от датата на приемане на решението на Европейската комисия изменя или оттегля проекта на решение.
(5) В случай че комисията измени проекта на решение, процедурите по чл. 36 и 42 се провеждат отново.


Чл. 42б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) С проекта на решение по чл. 42, ал. 1 комисията може да наложи задължения, предвидени в закона, или да продължи, измени или отмени вече наложени задължения.
(2) В случай че в срок до един месец от датата на изпращане на проекта на решение по ал. 1 не постъпи становище на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, комисията приема окончателно решение.
(3) При приемане на решението по ал. 1 комисията се съобразява в най-голяма степен със становищата на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз.
(4) В случаите по ал. 1, когато Европейската комисия приеме становище, според което предложените с проекта на решение мерки ще засегнат търговията между държавите - членки на Европейския съюз, ще създадат бариери на единния пазар на Европейския съюз или тя има сериозни съмнения относно съвместимостта на проекта на решение с правото на Европейския съюз, приемането на проект на решение се отлага за срок три месеца.
(5) В срока по ал. 4 комисията взаимодейства с Европейската комисия и с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения с цел определяне на най-подходящите задължения за постигане на целите по чл. 4 и при отчитане становищата на заинтересованите страни и необходимостта да се осигури развитието на последователна регулаторна практика.
(6) В случай че в 6-седмичен срок от началото на срока по ал. 4 Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения подкрепи съмненията на Европейската комисия, комисията може в срока по ал. 4 да измени проекта на решение, като се съобрази в най-голяма степен със становищата и предложенията на Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да оттегли проекта на решение или да поддържа проекта на решение.
(7) В случай че в 6-седмичен срок от началото на срока по ал. 4 Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения не подкрепи съмненията на Европейската комисия или ако комисията измени или поддържа проекта на решение, Европейската комисия може в рамките на един месец от изтичането на срока по ал. 4 да приеме решение да оттегли своите резерви или да издаде препоръка, с която се изисква комисията да измени или оттегли проекта на решение.
(8) В срок един месец от издаването на препоръката на Европейската комисия или от оттеглянето на нейните резерви комисията уведомява Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за приетите окончателни мерки. Срокът от един месец може да бъде удължен за провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 36.
(9) Комисията може да не измени или оттегли проекта на решение, като представи мотивирана обосновка за това.
(10) Комисията може да оттегли проекта на решение на всеки етап от процедурата.


Чл. 42в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) В изключителни случаи, когато комисията прецени, че съществува спешна нужда от действие за защита на конкуренцията и интересите на потребителите, тя налага обосновани пропорционални временни задължения.
(2) След приемане на решението по ал. 1 комисията уведомява Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, за наложените временни задължения, като посочва мотивите за тяхното налагане.
(3) Решението по ал. 1 може да се приеме без провеждане на обществено обсъждане и обществени консултации.
(4) Комисията може да удължи срока на действие на временните задължения или да ги направи постоянни след провеждане на процедурата по чл. 42 във връзка с глава девета.


Чл. 43. Комисията спазва изискванията за конфиденциалност на информацията, получена от Европейската комисия и регулаторните органи на други държави - членки на Европейския съюз.


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията се съобразява с препоръките на Европейската комисия, когато е установено, че има различие при изпълнението на регулаторните функции, които могат да създадат бариери за единния пазар на Европейския съюз, с изключение на случаите, свързани с управлението на ограничените ресурси - радиочестотен спектър.
(2) В случай че комисията не се съобрази с препоръките по ал. 1, тя уведомява Европейската комисия, като мотивира своята позиция.


Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията събира и поддържа информация относно основния предмет на жалбите срещу решения на комисията, броя им, продължителността на процедурите по обжалване и броя на актовете на компетентния съд за спиране действието на решения на комисията.
(2) Комисията предоставя информацията по ал. 1 на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения при отправено мотивирано искане.

Раздел V.
Взаимодействие с Комисията за защита на конкуренцията


Чл. 44. (1) Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията осъществяват взаимодействие и координация за постигане на целите по чл. 4 в съответствие с този закон и въз основа на правила, приети с решения на двете комисии.
(2) Правилата по ал. 1 се публикуват на страницата на всяка от комисиите в интернет.


Чл. 45. Взаимодействието между комисията и Комисията за защита на конкуренцията се осъществява във форми като:
1. консултации;
2. обмен на информация;
3. предоставяне на становища;
4. съвместни работни групи.

Раздел VI.
Взаимодействие със Съвета за електронни медии (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 46. Комисията взаимодейства със Съвета за електронни медии при условията и по реда на този закон и на Закона за радиото и телевизията.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) (1) Съветът за електронни медии издава по реда на Закона за радиото и телевизията лицензии, въз основа на които се разпространяват радио- или телевизионни програми чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) Лицензиите по ал. 1 дават право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено разрешение от комисията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на териториалния обхват, посочен в разрешението.
(3) Радио- или телевизионните програми се разпространяват от предприятието по ал. 2 въз основа на писмен договор между предприятието и радио- или телевизионния оператор, освен ако в закон е предвидено друго.
(4) Предприятието, осъществяващо електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, разпространява лицензирани телевизионни програми, които са с вид и профил, определен, съответно съгласуван от Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията.


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.)


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) (1) Комисията при спазване изискванията на процедурата, предвидена в глава пета, открива процедура на конкурс за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) В експертната комисия за провеждане на конкурса се включват и двама представители на Съвета за електронни медии, определени с решение на съвета.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
(4) Предприятието, получило разрешение по ал. 1, разпространява радио- или телевизионни програми съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията.
(5) (Обявена за противоконституционна с РКС № 3 от 2009 г. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Предприятие или свързано с него лице по смисъла на Търговския закон, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, няма право да изгражда електронна съобщителна мрежа за пренос на радио- и телевизионни програми.


Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.)


Чл. 49. (1) Комисията приема нормативни административни актове, с които определя реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания.
(2) Преди приемане на актовете по ал. 1 комисията провежда обществено обсъждане по реда на чл. 36 и взема становище от Съвета за електронни медии.
(3) Съветът за електронни медии приема становищата по ал. 2 в 30-дневен срок от получаване на проектите на актове от комисията.


Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Съветът за електронни медии регистрира по реда на Закона за радиото и телевизията радио- и телевизионни оператори, които създават програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, когато предназначението на излъчвания сигнал е за приемане извън територията на Република България.
(2) Регистрацията по ал. 1 дава право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено разрешение от комисията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване.
(3) Радио- или телевизионните програми се разпространяват от предприятието по ал. 2 въз основа на писмен договор между предприятието и радио- или телевизионния оператор.


Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията при спазване изискванията на процедурата, предвидена в глава пета, открива процедура на конкурс за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, разпространяващи програмите по чл. 49а.
(2) В експертната комисия за провеждане на конкурса се включват и двама представители на Съвета за електронни медии, определени с решение на съвета.
(3) Предприятието, получило разрешение по ал. 1, разпространява радио- или телевизионни програми съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията.


Чл. 49в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може да възложи задължения за пренос на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, в случай че тези мрежи се използват от значителен брой крайни потребители, включително крайни потребители с увреждания, като основно средство за приемане на радио- и телевизионни програми.
(2) Радио- и телевизионните програми по ал. 1 се определят от Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията.
(3) Комисията налага задължението по ал. 1 въз основа на решението на Съвета за електронни медии за определяне на програмите по ал. 2 след провеждане на консултации по реда на чл. 37.
(4) Предприятията по ал. 1 определят цени за разпространение на радио- и телевизионните програми по ал. 2 при спазване на принципа за разходоориентираност.
(5) Комисията преразглежда наложените задължения по ал. 1 с оглед на тяхното продължаване, изменяне или отменяне най-малко веднъж на всеки 5 години.

Раздел VII.
Финансиране


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) По бюджета на комисията постъпват следните приходи и средствата от:
1. административни такси;
2. годишните такси за ползване и за временно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър;
3. такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера;
4. лицензионни и регистрационни такси по Закона за пощенските услуги, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
5. окончателната тръжна цена след провеждане на търг за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
6. годишните такси за ползване на позициите на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения;
7. еднократната такса за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър;
8. глоби и имуществени санкции, предвидени в този закон;
9. лихви по просрочени вземания;
10. други източници и от дейности, определени в закон.
(2) Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране на дейността и и на нейната администрация, включително за проекти и извършването на проучвания, анализи и експертизи, свързани с регулирането и либерализирането на пазара, за участие в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, за осигуряване на ефективен и действен контрол, както и за подпомагане на дейности и проекти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез предоставяне на трансфери по чл. 19.


Чл. 52. Комисията съставя и ежегодно до 30 май публикува на страницата си в интернет проект за очакваните приходи по чл. 51, с изключение на приходите от административната такса за контрол и за съответните разходи за осигуряване на дейността си за следващата година, който представя за съгласуване на министъра на финансите.


Чл. 53. (1) В случай че очакваните приходи за съответната година не покриват разходите на комисията, разликата се осигурява чрез промени в размера на административната такса за контрол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията ежегодно до 30 септември на текущата година предлага на Министерския съвет да приеме изменение на тарифата за таксите, които се събират от комисията. Таксите се събират от 1 януари следващата година.

Раздел VIII.
Решаване на спорове между предприятия


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията оказва съдействие или дава задължителни указания в случай на спор, възникващ във връзка със съществуващи задължения по този закон между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, или между такива предприятия и предприятия, ползващи се от наложени задължения по достъп и/или взаимно свързване, когато някоя от засегнатите страни е отправила писмено искане.
(2) Искането по ал. 1 задължително съдържа обстоятелствата, на които то се основава, и към него се прилагат заверени копия на документи, доказващи изложените обстоятелства, и документ за платена такса за административни услуги в случаите, когато се искат задължителни указания от комисията.


Чл. 55. (1) Когато засегнатата страна е отправила искане за съдействие за постигане на съгласие, комисията в 7-дневен срок от постъпване на искането с решение определя специализирана комисия.
(2) Специализираната комисия изслушва становищата на страните, изяснява причините, поради които е направено искането, и разяснява неблагоприятните последици от непостигането на съгласие.
(3) При непостигане на съгласие между страните в 30-дневен срок от постъпване на искането всяка от засегнатите страни по ал. 1 може да поиска даване на задължителни указания от комисията в 14-дневен срок.
(4) Процедурата по оказване на съдействие за постигане на съгласие е безплатна.


Чл. 56. (1) Когато засегнатата страна е отправила искане за даване на задължителни указания, комисията в 7-дневен срок от постъпване на искането с решение определя специализирана комисия, в която се включва поне един правоспособен юрист. Към работата на специализираната комисия могат да бъдат привличани като членове или консултанти и външни експерти.
(2) Специализираната комисия разглежда искането и приложените към него документи в 7-дневен срок от определянето и.
(3) При установяване на непълноти или нередовности на документите председателят на специализираната комисия писмено уведомява лицето, като му дава 7-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или нередовностите.
(4) В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал. 3, комисията оставя искането без разглеждане.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Специализираната комисия по чл. 56, ал. 1 в тридневен срок от изтичането на срока по чл. 56, ал. 2 или 3 изпраща копие от искането на заинтересованите страни, като дава възможност в 7-дневен срок от получаването да представят становищата си и да приложат доказателства във връзка с тях.
(2) В тридневен срок от получаване на становищата по ал. 1 специализираната комисия изпраща копие от тях на страната, подала искането, като дава възможност в 7-дневен срок от получаването да представи становище и да приложи други доказателства във връзка с него.


Чл. 58. (1) Специализираната комисия проучва направеното искане и становищата на заинтересованите страни, всички приложени към тях доказателства и при необходимост изисква допълнителни доказателства, в т. ч. извършването на проверки от оправомощени по този закон служители.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват в срок и обем, определени от специализираната комисия. При необходимост срокът може да бъде удължен. При всички случаи срокът за извършване на проверка по ал. 1 не може да е по-дълъг от 14 дни.
(3) След събиране на всички доказателства специализираната комисия обсъжда искането и събраните доказателства по случая в присъствието на страните или на техни упълномощени представители.
(4) Заинтересованите страни писмено се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на срещата най-малко 7 дни преди провеждането и, като в уведомлението се уточнява, че при неявяване на техни представители специализираната комисия ще разгледа искането в тяхно отсъствие.
(5) Специализираната комисия съставя протокол за проведената среща, който съдържа:
1. състав на специализираната комисия и списък на присъствалите лица;
2. изложение на становищата на страните;
3. констатации на специализираната комисия от проведената среща;
4. дата на съставяне на протокола.


Чл. 59. В срок до два месеца от постъпване на искането по чл. 54 специализираната комисия изготвя и внася в комисията доклад, към който прилага събраната в хода на процедурата документация и проект на решение на комисията относно искането.


Чл. 60. Комисията разглежда доклада по чл. 59 на първото си заседание след внасянето му, като може да:
1. приеме резултатите от работата на специализираната комисия и да вземе мотивирано решение по постъпилото искане по чл. 54;
2. разпореди извършването на допълнителни действия по проверка на фактическата обстановка, анализирането и от специализираната комисия и изготвяне нов проект на решение, като определя срок за това.


Чл. 61. (1) Комисията в срок до 4 месеца от постъпване на искането по чл. 54 с мотивирано решение дава задължителни указания по направеното искане или го отхвърля.
(2) Решението по ал. 1 се изпраща на заинтересованите лица в тридневен срок от приемането му и се публикува на страницата на комисията в интернет, с изключение на информацията, определена от страните за търговска тайна.


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато е отправено искане за решаване на спор от компетенцията и на регулаторен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, специализираната комисия по чл. 56 разглежда искането и приложените към него документи.
(2) Комисията изпраща копие от искането до компетентните регулаторни органи за становище.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Преди решаване на спора специализираната комисия може да изисква чрез комисията допълнителни доказателства и становища от засегнатите страни и от съответните регулаторни органи.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията и регулаторните органи по ал. 1 могат съвместно да откажат разрешаването на спора, когато решат, че съществуват други механизми, които биха спомогнали за своевременното му разрешаване, като в 14-дневен срок уведомят за това страните.
(5) (Отм., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че в срок до 4 месеца спорът не бъде разрешен, ако той не бъде отнесен в съда от страната, търсеща разрешение, и ако всяка от страните заяви, че желае спорът да се разреши от комисията, комисията полага усилия за разрешаване на спора.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията съгласува своята позиция с компетентните национални регулаторни органи и има право да се консултира с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения с оглед разрешаване на спора в съответствие с целите по чл. 4.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да отправи искане до Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да приеме становище относно действията, които да се предприемат за разрешаване на спора.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато е отправено искане по ал. 7, комисията предприема действия за разрешаване на спора след получаване на становището на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, без да се изключва възможността при необходимост да предприеме спешни мерки.
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) След събирането на всички доказателства специализираната комисия изготвя и внася в комисията доклад, към който прилага събраната документация.
(10) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията с решение приема становище по направеното искане по ал. 1, отчитайки в най-голяма степен становището на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, ако има такова, както и позицията на компетентните национални регулаторни органи. Становището на комисията се изпраща на съответните компетентни национални регулаторни органи.
(11) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При получаване на потвърждение от съответните компетентни национални регулаторни органи по становището комисията взема решение в съответствие със становището, като го изпраща на засегнатите страни. При приемане на решението по спора и налагане на задължения на съответното предприятие комисията може да налага само задължения, предвидени в този закон, и по реда, предвиден в него.

Раздел IX.
Разделно счетоводство


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, които имат специални или изключителни права за предоставяне на услуги в други сектори, включително в други държави - членки на Европейския съюз:
1. водят разделно счетоводство по отношение на дейностите, свързани с осъществяването на електронни съобщения, при условията, при които такова аналитично счетоводство се води за дейностите, осъществявани от правно независими субекти, или
2. прилагат структурно разделение за дейностите, свързани с осъществяването на електронни съобщения.
(2) Задължението по ал. 1, т. 1 не се прилага за предприятия, чийто годишен оборот от дейности, свързани с осъществяване на електронни съобщения, е по-малък от левовата равностойност на 50 000 000 евро по официалния валутен курс на лева спрямо еврото.

Глава пета.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 64. (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Електронните съобщения се осъществяват свободно, след уведомяване и/или след издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс при спазване изискванията на този закон и актовете по прилагането му.


Чл. 65. (1) Електронните съобщения за собствени нужди се осъществяват свободно в случаите, когато се осъществяват чрез:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) електронни съобщителни мрежи без ползване на ограничен ресурс;
2. радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Осъществяването на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, се определя с правила, приети от комисията. Правилата се обнародват в "Държавен вестник".


Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Обществени електронни съобщения се осъществяват след подаване на уведомление до комисията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятия, които предоставят трансгранични електронни съобщителни услуги на предприятия, разположени в няколко държави - членки на Европейския съюз, подават по едно уведомление за съответната държава членка.


Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Електронни съобщения се осъществяват след издаване на разрешение в случаите, когато е необходим индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Електронни съобщения се осъществяват след издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, когато това е необходимо за:
1. избягване на вредни смущения;
2. гарантиране техническото качество на услугата;
3. защита на ефикасното използване на радиочестотния спектър, или
4. постигане на други цели от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз.


Чл. 68. Електронните съобщения могат да се осъществяват от неограничен брой лица, освен в случаите на използване на индивидуално определен ограничен ресурс.


Чл. 69. Обществените електронни съобщения се осъществяват от еднолични търговци и от юридически лица.


Чл. 70. Електронни съобщения се осъществяват на територията на цялата страна, освен ако в разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс или в общите изисквания за извършване на конкретната дейност е определен ограничен териториален обхват.


Чл. 71. (1) (Предишен текст на чл. 71, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс има първоначален срок до 20 години. Продължаването на срока на разрешението се извършва по реда на чл. 114, ал. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При определяне на първоначалния срок по ал. 1 комисията се съобразява със съответната услуга и заложените цели, като отчита и периода за амортизация на инвестициите.


Чл. 72. (1) Мрежите и/или услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания, се посочват в списък, приет от комисията след обществено обсъждане по чл. 36. Решението на комисията заедно със списъка се обнародват в "Държавен вестник".
(2) Промени в списъка по ал. 1 се извършват по инициатива на комисията или по предложение на заинтересовано лице след обществено обсъждане по чл. 36.

Раздел II.
Осъществяване на електронни съобщения при спазване на общи изисквания


Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятие, което е подало уведомление за осъществяване на обществени електронни съобщения по чл. 66, спазва общи изисквания, определени в зависимост от вида на електронната съобщителна мрежа и/или услуга. Общите изисквания се приемат с решение на комисията при спазване на принципите за прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Решението по ал. 1 се приема след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36 и се обнародва в "Държавен вестник".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) В зависимост от вида на електронната съобщителна мрежа и/или услуга приложимите общи изисквания, одобрени с решението по ал. 1, могат да съдържат всички или някои от следните изисквания:
1. да договаря и предоставя достъп до и взаимно свързване на мрежата си с тези на други предприятия, осъществяващи електронни съобщения, включително:
а) да осигурява оперативна съвместимост на услугите си с тези на другите предприятия;
б) да поддържа целостта и гарантира сигурността на мрежата си;
в) (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да осигурява защита на обществената мрежа от неразрешен достъп до лични данни;
г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) при наличие на възможност да предоставя съвместно ползване на помещения и съоръжения от мрежата си на другите предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
д) (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да създава условия за предотвратяване на електромагнитни смущения между електронните съобщителни мрежи и/или услуги;
2. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) да спазва екологичните, устройствените и техническите изисквания при изграждане и експлоатиране на електроните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагането им;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изисквания и условия, свързани с предоставяне на право на преминаване;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да предоставя на комисията информацията по чл. 40;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да предоставя за ползване номера от Националния номерационен план на крайните потребители, когато предоставянето на обществени електронни съобщителни услуги е свързано с ползване на номера;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да осигурява на крайните потребители достъп до номера от европейското телефонно номерационно пространство, универсалните международни безплатни телефонни номера и когато е технически и икономически осъществимо, до номерата от номерационните планове на други държави - членки на Европейския съюз, и условията за това, когато предприятието предоставя обществени телефонни услуги;
7. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да гарантира защитата на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот на потребителите;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да осигурява:
а) спазване на условията за недопускане на вредни електромагнитни полета и излъчвания;
б) спазване на изискванията за електромагнитна съвместимост;
в) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) използване в мрежата само на технически изправни съоръжения, които отговарят на приложимите изисквания на Закона за техническите изисквания към продуктите;
г) спазване на условия, свързани с ефективното използване на радиочестотния спектър и недопускане на вредни смущения, когато това ползване не е предмет на издаване на разрешение;
д) (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) прилагане на действащите стандарти и/или стандартизационни документи в областта на електронните съобщителни мрежи и/или услуги;
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да съдейства за защита на обществения интерес, за защита на националната сигурност и за осигуряване на електронни съобщения за нуждите на отбраната и при кризи, като:
а) осигурява условия за ограничаване и прекратяване на преноса на информация със съдържание, противоречащо на действащото законодателство;
б) не осъществява електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;
в) предоставя възможност за законосъобразно проследяване на трафик по мрежата си от страна на компетентните държавни органи;
г) създава за своя сметка условия за прихващане на електронни съобщения, като осигурява интерфейси за нуждите на националната сигурност и обществения ред;
д) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) осигурява възможност за използване на мрежата си и на съоръженията от нея при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при въвеждане на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да плаща административните такси съгласно глава осма;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да внася парични вноски във Фонда за компенсиране на универсалната услуга;
12. (предишна т. 10, доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да осъществява пренос на радио- и/или телевизионни програми от обществено значение в некодиран вид;
13. (нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условия за защита на интересите на потребителите на електронни съобщителни услуги и условия за достъпност на тези услуги от потребители с увреждания;
14. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) задължения за прозрачност с цел да се осигури свързаност "от край до край" в съответствие с чл. 4, оповестяване на всички условия, ограничаващи достъпа до и/или използването на услуги и приложения, когато това е разрешено със закон и в съответствие с правото на Европейския съюз, при необходимост и в съответствие с принципа за пропорционалност, осигуряване достъп на комисията до информацията, необходима за проверка на точността на оповестените ограничения;
15. (нова - ДВ, бр. 28 от 2018 г., в сила от 29.03.2018 г.) задължения за предоставяне на вярна и точна информация за броя на потребителите и абонатите на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.)


Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 74. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишен текст на чл. 74 - ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Предприятието, което уведоми комисията за намерения да осъществява обществени електронни съобщения, има най-малко следните права:
1. да предоставя електронни съобщителни мрежи и/или услуги, считано от датата на подаване на уведомление по образец до комисията, освен когато е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) да изгражда, разполага, използва и се разпорежда с електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагането им, както и със съоръжения;
3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) да получава одобрение на инвестиционни проекти, в т.ч. комплексни проекти за инвестиционна инициатива и разрешения за строеж за физическа инфраструктура за разполагането на обществени електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да договаря и получава достъп до и взаимно свързване с мрежи на други предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, като спазва изискванията на действащото законодателство;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) да предлага някоя или всички услуги от обхвата на универсалната услуга, когато е определено за предоставящо някоя или всички услуги от обхвата на универсална услуга на цялата територия на страната или на част от нея по реда на глава единадесета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Предприятието публикува информацията по чл. 33, ал. 2, т. 6 на страницата си в интернет.


Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Правата по чл. 74, ал. 1 възникват от датата на надлежно подадено уведомление по образец до комисията, освен в случаите, когато е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) Уведомлението съдържа:
1. идентификационни данни на лицето, което осъществява електронни съобщения - наименование (фирма), седалище, адрес на управление и съответния единен идентификационен код;
2. кратко описание и основни параметри на обществената електронна съобщителна мрежа и/или услуга;
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) териториален обхват, където е приложимо;
4. лице и данни за контакти;
5. предполагаема дата за започване предоставянето на обществени електронни съобщения.
(3) Уведомлението се подава на български език.
(4) В случай на непълнота на уведомлението в 7-дневен срок от получаването му комисията писмено уведомява лицето да отстрани непълнотите.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че от подаденото уведомление се установи, че за осъществяване на обществени електронни съобщения е необходимо ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, комисията писмено уведомява лицето за необходимостта от подаване на заявление за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението, съответно от отстраняване на непълнотите.
(6) Комисията вписва лицето в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 в 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите.
(7) Предприятието, осъществяващо обществени електронни съобщения, уведомява комисията за всяка промяна на данните от уведомлението по ал. 1 в 14-дневен срок от настъпването на промяната.


Чл. 76. Предприятието може да прекрати предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за което уведомява комисията.


Чл. 77. (1) Предприятието, осъществяващо електронни съобщения при общи изисквания, може да поиска писмено от комисията издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Комисията издава удостоверението по ал. 1 в 7-дневен срок от постъпване на искането. В удостоверението се посочват правата по чл. 74, ал. 1, свързани с предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, изграждане на електронна съобщителна инфраструктура, включително право на преминаване, договаряне на достъп до и взаимно свързване на мрежи.
(3) За издаване на удостоверение по ал. 1 се заплаща административна такса в размер, определен в тарифата за таксите, които се събират от комисията по този закон. Към искането се прилага документ за платена такса.
(4) Удостоверение по ал. 1 не се издава, ако не е приложен документ за платена административна такса.


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г.) В случай че установи неизпълнение на задължения, произтичащи от приложимите общи изисквания, на условията на издадени разрешения за ползване на ограничен ресурс и/или на наложени специфични задължения, комисията:
1. уведомява предприятието, осъществяващо електронни съобщения, за установеното неизпълнение в 7-дневен срок след установяването, като определя подходящ срок за изразяване на становище; след изтичането на срока за становище комисията с решение изисква в определен от нея разумен срок преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици, и/или привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове, или
2. с решение след изтичане на срока за изразяване на становище по т. 1 изисква незабавно преустановяване на неизпълнението, като дава задължителни указания за преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици, и за привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г.)
(3) Комисията може да вземе решение за преустановяване осъществяването на обществени електронни съобщения от предприятието по чл. 75, в случай че е налице някое от следните обстоятелства:
1. установено системно неизпълнение на приложими изисквания по чл. 73 и/или на специфични задължения;
2. установено съществено нарушение на този закон;
3. отнето разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(4) Предприятието по ал. 3 може да подаде уведомление за предоставяне на същите електронни съобщителни услуги не по-рано от 6 месеца от датата на влизане в сила на решението за преустановяване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Обжалването на решението на комисията по ал. 1 не спира неговото изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Производството по ал. 1 - 4 се прилага независимо от административнонаказателната отговорност на предприятието, която се реализира по общия ред.


Чл. 78а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) В случай че не са изпълнени приложимите общи изисквания или задължения по разрешенията и/или наложени специфични задължения, комисията може с решение да наложи спешни мерки за отстраняване на нарушения, които представляват:
1. непосредствена и сериозна опасност за обществената безопасност, обществената сигурност или общественото здраве, или
2. сериозни икономически или оперативни проблеми на други доставчици или потребители на електронни съобщителни мрежи или услуги, или на други ползватели на радиочестотния спектър.
(2) Комисията дава възможност на предприятието да изрази становище и да предложи мерки за отстраняване на нарушението. Комисията се произнася в 14-дневен срок по становището и предложените от предприятието мерки.
(3) Мерките по ал. 1 се налагат за срок не по-дълъг от три месеца. В случай че процедурите за отстраняване на нарушението не са приключили, този срок може да бъде удължен с не повече от три месеца.
(4) В случай че предприятието, осъществяващо електронни съобщения, не преустанови неизпълнението в срока по ал. 3, комисията налага санкция съгласно този закон.

Раздел III.
Издаване на разрешение - общи положения


Чл. 79. За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения се изисква разрешение.


Чл. 80. (1) Изискванията за издаване на разрешение са еднакви за всички лица, желаещи да осъществяват един и същи вид електронни съобщения чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) Издаването на разрешение се извършва при спазване принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност и прозрачност.


Чл. 81. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Комисията издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, след провеждане на конкурс или търг в случаите, когато броят на кандидатите е по-голям от броя на лицата, които могат да получат разрешение за съответния свободен ограничен ресурс.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Комисията издава разрешение без провеждане на конкурс или търг за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, в следните случаи:
1. за собствени нужди на държавните органи, свързани с техните функции, и на дипломатически представителства или други организации със статут на дипломатически мисии;
2. за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди;
3. когато броят на кандидатите е по-малък или равен на броя на лицата, които могат да получат разрешение за съответния свободен ограничен ресурс;
4. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) за осъществяване на електронни съобщения чрез използване на налични и/или нови аналогови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, след решение на Съвета за електронни медии, с изключение на случаите по чл. 49а и 49б;
5. когато се издава временно разрешение по чл. 109.
(3) Предметът, обхватът и срокът на разрешението по ал. 2, т. 4 не могат да се различават от предмета, обхвата и срока на лицензията за радио- или телевизионна дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Комисията издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, без провеждане на конкурс или търг.


Чл. 82. (1) Заявленията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди се удовлетворяват без провеждане на конкурс или търг, като ресурсът се предоставя за ползване на първия по време заявител.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите, когато ограниченият ресурс е необходим за осигуряване на преносна среда в мрежите на предприятия, осъществяващи обществени електронни съобщения.


Чл. 83. (1) Процедурата по издаване на разрешение започва след подаване на заявление за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс по образец, утвърден от комисията. Заявлението съдържа:
1. идентификационни данни на лицето, което иска издаване на разрешение:
а) за физическите лица - трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес, а за чужденците - личен номер;
б) за юридическите лица и едноличните търговци - наименование (фирма), седалище, адрес на управление и съответния идентификационен код;
2. посочване на необходимия индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър и/или номера, и/или позицията на геостационарната орбита;
3. кратко описание на вида електронни съобщения, за които е необходимо ползването на индивидуално определен ограничен ресурс;
4. описание на технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръжения;
5. описание на услугата или услугите, които лицето ще предлага чрез индивидуално определения ограничен ресурс, в случай че той е предназначен за осъществяване на обществени електронни съобщения;
6. срок за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс;
7. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
8. първоначален териториален обхват;
9. лице и данни за контакти.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, издадено не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението, ако лицето не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г. по реда на Закона за търговския регистър, а за чуждестранни лица - съответен документ, когато е приложимо;
2. документ за внесена такса за административни услуги;
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) документ, удостоверяващ, че предприятието не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, ако лицето не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г. по реда на Закона за търговския регистър;
4. декларация, че едноличният търговец не е в процедура по заличаване;
5. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) декларация от управителя и членовете на управителните органи на лицето, че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност.
(3) Заявлението и документите към него се подават на български език.
(4) При липсващи и/или нередовни документи по ал. 1 и 2 комисията уведомява писмено заявителя да отстрани непълнотите или нередовностите в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.


Чл. 84. (1) Комисията с мотивирано решение отказва издаването на разрешение, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) не е налице свободен ограничен ресурс, включително когато не е координиран на национално или когато е необходимо, на международно ниво;
2. използването на ограничения ресурс би застрашило националната сигурност или е в противоречие с международни задължения, произтичащи от влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна;
3. лицето, което кандидатства за разрешение:
а) е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация;
б) е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
в) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) има публични задължения към държавата, включително и към комисията и осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
г) е с отнето разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за същия вид електронни съобщения за срока, определен от комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а" се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, по буква "б" - с декларация от физическото лице, а по буква "в" - от комисията по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Разпоредбата на ал. 1, т. 3, буква "б" се прилага и за управители или членове на управителни органи на предприятието.


Чл. 85. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, са длъжни да уведомяват комисията за настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър, в 14-дневен срок от настъпването им.

Раздел IV.
Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс


Чл. 86. (1) Комисията приема решение за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, в срок до 6 седмици от датата на получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите в случай, че не се изисква международно координиране на радиочестотите и радиочестотните ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ще ги ползват.
(2) Когато е подадено заявление за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, което изисква международно координиране на радиочестотите и радиочестотните ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ще ги ползват, комисията извършва това координиране в срок до 8 месеца от датата на подаване на заявлението, като уведомява заявителя за необходимостта от координиране, в 7-дневен срок от подаване на заявлението.
(3) В случай че в международен акт, по който Република България е страна, е определен срок за координиране по ал. 2 и този срок е по-дълъг от 8 месеца, процедурата по координиране се провежда в срока, определен в международния акт.
(4) След приключване на процедурата по координиране по ал. 2 комисията в тридневен срок уведомява заявителя за резултата.
(5) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят трябва да потвърди писмено желанието си за получаване на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че заявителят потвърди желанието си в срока по ал. 5, комисията в 14-дневен срок приема решение за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.


Чл. 87. (1) Комисията уведомява писмено заявителя в тридневен срок от приемане на решението за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.
(2) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси.


Чл. 88. (1) Комисията приема решение за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, в срок до три седмици от датата на получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите.
(2) Комисията уведомява писмено заявителя в тридневен срок от приемане на решението по ал. 1.
(3) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси.

Раздел V.
Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, или позиции на геостационарна орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения, след провеждане на конкурс или търг (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може по своя инициатива да обяви намерение да проведе конкурс или търг за ползване на конкретен радиочестотен спектър или конкретна позиция на геостационарна орбита при необходимост от ограничаване броя на издаваните разрешения.
(2) Комисията обявява намерение за провеждане на конкурс или търг и по инициатива на заинтересовано лице.


Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Броят на издаваните разрешения за ползване на определен радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита може да бъде ограничаван от съображения за ефективно използване на спектъра, увеличаване в максимална степен на ползата за потребителите и насърчаване на конкуренцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията провежда обществени консултации относно обявеното по чл. 89 намерение да ограничи броя на издаваните разрешения за ползване на определен радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита, като публикува съобщение най-малко в един национален ежедневник и на страницата си в интернет за причините, които налагат ограничението. Съобщението съдържа:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) радиочестотният спектър или позицията на геостационарна орбита, за които се налагат ограниченията;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) брой на разрешенията, които могат да бъдат издадени;
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условията, които комисията има намерение да наложи по отношение на разрешението за ползване на спектър или позиция на геостационарна орбита;
4. (нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) покана за подаване на намерение за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита, в определен от комисията срок, който не може да бъде по-кратък от срока за провеждане на обществените консултации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията обявява на страницата си в интернет резултатите от проведените обществени консултации и решението си. В зависимост от решението комисията:
1. обявява конкурс или търг по реда на чл. 93, в случай че броят на подадените по ал. 2 намерения е по-голям от броя на разрешенията, които могат да бъдат издадени от комисията;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предприема действия за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита, след подаване на заявление по чл. 83 в определен от комисията срок, в случай че броят на подадените по ал. 2 намерения е по-малък или равен на броя на разрешенията, които могат да бъдат издадени от комисията.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията трябва, на разумни интервали или въз основа на постъпили искания от засегнати лица, да преразглежда актуалността на причините, наложили ограничението на броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита.
(5) Комисията провежда обществени консултации със заинтересовани лица относно преразглеждането.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че в резултат на обществените консултации се установи, че причините за наложеното ограничение са престанали да съществуват или в интерес на потребителите и насърчаване на конкуренцията е необходимо да се отмени наложеното ограничение за ползване на радиочестотния спектър или позиция на геостационарна орбита, комисията отменя ограничението за броя на разрешенията.


Чл. 91. (1) След подаване на заявление по чл. 83 за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита, за осъществяване на обществени електронни съобщения и след приключване на международното координиране, когато такова е необходимо, комисията в 5-дневен срок публикува съобщение в страницата си в интернет и поне в един национален ежедневник. Когато заявеният ограничен ресурс е с национален обхват, комисията в 10-дневен срок публикува съобщението и в "Държавен вестник". Съобщението съдържа:
1. информация за заявения ограничен ресурс;
2. покана за подаване на други заявления в срок до 21 дни от датата на публикуване на съобщението в национален ежедневник за ползване на същия ограничен ресурс.
(2) Ако в срока по ал. 1, т. 2 в комисията не постъпи друго заявление за ползване на същия индивидуално определен ограничен ресурс, комисията в 10-дневен срок приема решение за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(3) Комисията уведомява писмено заявителя в тридневен срок от приемане на решението по ал. 2.
(4) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Предприятието получава разрешението след заплащане на дължимите такси.


Чл. 92. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.)


Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че наличният свободен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиция на геостационарна орбита, не е достатъчен за ползване от всички лица, подали намерение по чл. 90, ал. 2, т. 4 или заявление в срока по чл. 91, ал. 1, т. 2, комисията уведомява всички заявители за постъпилите намерения или заявления и за техния брой и с решение обявява конкурс или търг.
(2) Решението по ал. 1 съдържа:
1. предмет и вид на конкурса или търга;
2. специфични изисквания към лицата, които могат да участват, отнасящи се до технически или финансови условия или до условия за спазване на конкуренцията;
3. място, срок и ред за закупуване на конкурсните или тръжните книжа;
4. срок и място за подаване на заявление за участие;
5. размер и начин на плащане на депозит за участие;
6. начална тръжна цена и стъпка за наддаване при обявяване на търг;
7. дата, място и час на провеждане на конкурса или търга;
8. други конкретни изисквания, свързани с процедурата на конкурса или търга.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Решението по ал. 1 се публикува на страницата на комисията в интернет и се обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 21 дни след изтичане на срока за подаване на намерения или заявления за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиции на геостационарната орбита.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.)


Чл. 94. (1) Конкурс се провежда, когато има необходимост от комплексна оценка за издаване на разрешение.
(2) Търг се провежда в случаите, когато с оглед характера на осъществяването на обществени електронни съобщения от съществено значение е размерът на предложената тръжна цена.


Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Началната тръжна цена при провеждане на търг се определя от комисията с решението по чл. 93, ал. 2.
(2) Стъпката за наддаване при провеждане на търг се определя от комисията в тръжните книжа.
(3) Достигнатата чрез наддаването сума се изплаща от спечелилия кандидат в срок, определен с решението по ал. 1.


Чл. 96. (1) Конкурсните книжа се приемат с решение на комисията и съдържат:
1. информация за ограничения ресурс - предмет на конкурса;
2. списък с необходимите приложения към заявлението за участие в конкурса;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изисквания за осъществяване на обществени електронни съобщения - предмет на конкурса, като: темпове на развитие и/или на обслужване, качество на услугите, приложими технологии, задължения, свързани с националната сигурност;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии за оценка, относителната им тежест и механизъм за оценяване при спазване на принципите за управление на радиочестотния спектър с оглед постигане на целите по чл. 4;
5. правила за провеждане на конкурса;
6. правила за работата на експертната комисия за провеждане на конкурса;
7. размер на депозита за участие в конкурса.
(2) Конкурсните книжа съдържат и условия за участие в конкурса и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, и приложения, съдържащи съответните технически параметри за разрешенията.


Чл. 97. Тръжните книжа се приемат с решение на комисията и съдържат:
1. информация за ограничения ресурс - предмет на търга;
2. списък с необходимите приложения към заявлението за участие в търга;
3. правила за провеждане на търга;
4. правила за работа на експертната комисия за провеждане на търга;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии за недопускане и отстраняване от участие в търга при спазване на изискванията, свързани с управлението на радиочестотния спектър, с оглед постигане на целите по чл. 4;
6. проект на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и приложения, съдържащи съответните технически параметри за разрешенията;
7. размер на депозита за участие в търга, който не може да бъде по-голям от 5 на сто от определената начална тръжна цена, както и условия, свързани с депозита за участие в търга;
8. място, дата и час за провеждане на търга.


Чл. 98. (1) Конкурсът или търгът за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиции на геостационарната орбита, се провежда не по-рано от 30 дни от обнародване на решението по чл. 93, ал. 3 в "Държавен вестник". В случай че се обявяват няколко конкурса или търга съобразно наличния свободен ограничен ресурс, комисията определя последователността на провеждането им. Комисията може да проведе и един търг или конкурс, с който да предостави повече от едно разрешение съобразно наличния свободен ограничен ресурс.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.)


Чл. 99. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) За провеждането на конкурс или търг комисията определя експертна комисия, поне един от членовете на която е правоспособен юрист. Като членове на експертната комисия може да участват и представители на заинтересованите ведомства и на комисията. В експертната комисия задължително се включва представител на Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) Лице, което има съществен търговски, финансов или друг делови интерес, не може да участва като член на експертната комисия.
(3) Съществен търговски, финансов или друг делови интерес е налице винаги, когато на членове на експертната комисия или на членове на техните семейства, включително съпрузи, роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднини по сватовство - до втора степен включително, както и на икономически свързани с тях лица, се издава разрешение по този закон.
(4) Всеки член на експертната комисия е длъжен да декларира писмено пред комисията липсата на съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той и/или икономически свързани с него или с членове на семейството му лица имат при избора на даден кандидат и че няма да бъдат назначени в органи на управление на кандидата, спечелил конкурса или търга, до една година от издаването на разрешението.
(5) Декларациите по ал. 4 се съхраняват в специален публичен регистър при комисията.
(6) Членовете на експертната комисия са длъжни да не разпространяват пред трети лица информация, получена в хода на процедура по провеждане на конкурс или търг. Всеки член на експертната комисия подписва декларация преди началото на процедурата за спазването на това задължение.


Чл. 100. (1) Лицата, които искат да участват в обявения от комисията конкурс или търг, подават писмено заявление за участие, към което прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) документ, удостоверяващ съществуването и актуалното правно състояние на лицето - в случаите, когато заявителят не притежава Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър;
2. доказателства за финансови възможности, като: годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, годишни данъчни декларации, банкови препоръки, документи за придобиване на дълготрайни активи;
3. технически проект и бизнес план в съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 1, т. 3;
4. документ за внесен депозит или банкова гаранция за неговия размер;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, буква "а" и буква "б";
6. декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в конкурсната или тръжната документация;
7. документ за платена конкурсна или тръжна документация;
8. други документи, свързани с предмета на конкурса или търга.
(2) Всички документи се подават на български език.
(3) При липсващи и/или нередовни документи по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 3, кандидатът се уведомява писмено да отстрани непълнотите или нередовностите, като му се дава 7-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, кандидатът не се допуска до участие.
(4) Лицето, което иска да участва в обявения от комисията конкурс или търг, не се допуска до участие, когато:
1. е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация;
2. е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
3. има публични парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължение към осигурителни фондове, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
4. е с отнето разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за същия вид електронни съобщения за срока, определен от комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) В случай че броят на подадените заявления е по-малък или равен на броя на разрешенията, които са предмет на решението по чл. 93, ал. 2, комисията с решение обявява процедурата за приключила и в 10-дневен срок издава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър. В тридневен срок след приемането на решението за обявяване на процедурата за приключила комисията го изпраща в "Държавен вестник" за обнародване в 5-дневен срок от получаването му.
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) В случай че в срока по чл. 93, ал. 2, т. 4 не е постъпило нито едно заявление, комисията с решение прекратява обявената процедура. В тридневен срок след приемането на решението за прекратяване на обявената процедура комисията го изпраща в "Държавен вестник" за обнародване в 5-дневен срок от получаването му.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Обстоятелството по ал. 4, т. 3 се установява от комисията по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 101. (1) При конкурс предложенията се класират въз основа на комплексна оценка за удовлетворяване на конкурсните изисквания.
(2) При търг класирането на кандидатите се извършва според размера на предложената тръжна цена.


Чл. 102. (1) Експертната комисия в 7-дневен срок от приключване на работата си представя на комисията доклад за извършената работа и за резултатите от класирането, както и цялата документация по проведения конкурс или търг.
(2) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 1 комисията приема решение за:
1. издаване на разрешение на кандидата, спечелил конкурса или търга;
2. прекратяване на конкурса или търга, като не определя спечелил кандидат, когато в резултатите от класирането не се посочва кандидат, който отговаря на изискванията на проведения конкурс или търг.
(3) В тридневен срок след приемане на решението по ал. 2 комисията го изпраща в "Държавен вестник" за обнародване в 5-дневен срок от получаването му.


Чл. 103. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията има право да задържи депозитите на кандидатите, които са подали жалби срещу решението по чл. 102, ал. 2 и/или чл. 104, ал. 1, до решаването на спора от съда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Депозитите на неспечелилите кандидати се освобождават в срок до 7 работни дни след изтичането на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 104, ал. 1. В същия срок се освобождават депозитите на всички кандидати при прекратяване на процедурата.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Депозитите на спечелилия кандидат и на класирания на второ място се освобождават в срок до 7 работни дни след влизането в сила на решенията по чл. 102, ал. 2, т. 1 и чл. 104, ал. 1.


Чл. 104. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 102, ал. 2, т. 1 комисията издава разрешение на спечелилия конкурса или търга кандидат.
(2) Спечелилият кандидат е обвързан с направените в конкурса или търга предложения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) При издаване на разрешението по чл. 90, ал. 3, т. 2 и чл. 100, ал. 1 и 5 предприятието се вписва в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1.


Чл. 105. (1) В случай че спечелилият кандидат се откаже от издаване на разрешение или не плати предложената от него окончателна тръжна цена в срока и по начина, посочени в тръжните или конкурсните документи, разрешението се предлага на кандидата, класиран на второ място.
(2) При отказ и на кандидата, класиран на второ място, процедурата се прекратява без издаване на разрешение.
(3) В случаите, когато предмет на търг са две или повече разрешения и класиран кандидат се откаже от издаване на разрешение или не плати предложената от него окончателна тръжна цена в срока и по начина, посочени в тръжните документи, то се предлага на класирания на следващо място кандидат. В случай че и той се откаже, процедурата се прекратява без издаване на разрешение.
(4) Депозитите на лицата по ал. 1, 2 и 3 не се връщат.

Раздел VI.
Съдържание на разрешението


Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър и/или позициите на геостационарната орбита, се включват всички или някои от следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) задължение за предоставяне на услугата или за използване на вида технология, за която са предоставени права за ползване на радиочестотен спектър, включително, когато е приложимо, и изисквания за покритие и качество;
2. предоставеният радиочестотен спектър и/или позициите на геостационарната орбита;
3. териториалният обхват, когато е приложимо;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) възможността за прехвърляне на правата по разрешението;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условия за осигуряване на ефективно и ефикасно ползване на радиочестотния спектър;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) техническите и експлоатационните условия, необходими за недопускане на вредни радиосмущения и за ограничаване на възможността за излагане на обществото на вредни електромагнитни полета, когато условията са различни от тези, при спазване на изискванията по чл. 73, ал. 3, т. 8, буква "г";
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) срокът на разрешението, който може да бъде променен съобразно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;
8. таксата за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър;
9. задълженията, поети от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, в случай на проведена конкурсна или тръжна процедура;
10. задълженията, произтичащи от международни споразумения, които уреждат ползването на радиочестотния спектър, в случай че такива са приложими;
11. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
12. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
14. датата на издаване на разрешението;
15. идентификационни данни;
16. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) задължения, свързани с експерименталното ползване на радиочестоти.


Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера и адреси, се включват всички или някои от следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) услугата, за която предприятията са получили разрешение за ползване на номера, включително изисквания във връзка с предоставянето на тази услуга, както и изисквания за прозрачност на тарифните принципи и максимални цени, които могат да се прилагат в специфичен номерационен обхват с оглед гарантиране защита на правата на потребителите;
2. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) предоставените номера и адреси;
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изискванията за ефективно и ефикасно ползване на номера;
4. изискванията за преносимост на номерата;
5. задълженията за предоставяне на обществена информация за телефонните номера на абонатите на обществени телефонни услуги за целите на универсалната услуга съгласно глава единадесета и при наличие на изрично съгласие от абонатите;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) срокът на разрешението;
7. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
8. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) възможност и условия за прехвърляне на права по разрешението;
9. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) таксата за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера и адреси;
10. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) задълженията, произтичащи от международни споразумения, които уреждат ползването на номера и адреси, в случай че такива са приложими;
12. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
13а. (нова - ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
14. датата на издаване на разрешението;
15. идентификационни данни.


Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Освен задълженията по чл. 106 или 107 предприятията, получили разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, са длъжни да спазват и приложимите изисквания, определени по чл. 73.

Раздел VII.
Временни разрешения


Чл. 109. (1) Комисията издава временни разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, със срок на действие не по-дълъг от 6 месеца, в следните случаи:
1. когато е необходимо ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за изпробване на нови технически методи и/или технологии за осъществяване на електронни съобщения, или
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) когато е необходимо ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, за да бъдат тествани нови технически съоръжения или нови електронни съобщителни мрежи, преди същите да бъдат пуснати в експлоатация, или
3. за рекламиране на електронни съобщителни съоръжения и/или оборудване, или
4. когато е необходимо ползването на индивидуално определен ограничен ресурс за краткосрочни събития.
(2) Временно разрешение се издава без провеждане на конкурс или търг.
(3) Временно разрешение не се издава за вече предоставен индивидуално определен ограничен ресурс или за ограничен ресурс, за който е подадено заявление за издаване на разрешение и не е приключила процедурата по издаване на разрешението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Временно разрешение за всеки от случаите по ал. 1, т. 1 - 3 се издава еднократно в рамките на една година.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) За издаване на временно разрешение се подава заявление, което съдържа данните по чл. 83, ал. 1 и данни за предназначението на заявения ограничен ресурс за случаите, посочени в ал. 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 83, ал. 2, т. 1 и 2. Заявлението трябва да бъде подадено не по-късно от 31 дни преди датата за започване на ползването на ограничения ресурс, посочена в заявлението. При непълнота на заявлението се прилагат правилата на чл. 83, ал. 4.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че заявеният ограничен ресурс подлежи на международно координиране, комисията предлага на заявителя друг ограничен ресурс, неподлежащ на международно координиране, който е годен за ползване, съобразно:
1. данните, представени в заявлението за случаите, посочени в ал. 1, и
2. техническите характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръженията, за които ще се ползва ограниченият ресурс.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията издава временното разрешение не по-късно от 17 дни преди датата за започване на ползването на ограничения ресурс, посочена в заявлението по ал. 5.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията уведомява заявителя за издаденото временно разрешение в тридневен срок от издаването му, като посочва и размера на дължимите от заявителя такса за временно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и еднократна такса за издаване на разрешение. Заявителят е длъжен да внесе таксите в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията връчва разрешението на заявителя в тридневен срок след внасяне на таксите по ал. 8.


Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Временното разрешение съдържа данните, посочени в заявлението по чл. 109, ал. 5.
(2) Индивидуално определеният ограничен ресурс може да се ползва само по предназначение и начин, изрично определени с временното разрешение.


Чл. 111. (1) За временните разрешения не се прилагат правилата за прекратяване, отнемане или спиране на действието на разрешенията, издадени по този закон.
(2) Действието на временното разрешение се прекратява от комисията незабавно, когато бъде установено, че предоставеният индивидуално определен ограничен ресурс не се ползва по предназначението и начина, определени във временното разрешение.


Чл. 112. Предприятие, на което е прекратено действието на временно разрешение по чл. 111, ал. 2, не може да подава заявление за издаване на ново временно разрешение в 6-месечен срок от датата на прекратяване действието на предишното.

Раздел VIII.
Предоставяне на допълнителен ограничен ресурс


Чл. 113. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Предприятие осъществяващо обществени електронни съобщения, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър и/или номера, може да заяви ползване на допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс. Предприятието подава заявление, което освен данните по чл. 83 съдържа и:
1. номера и дата на издаване на първоначалното разрешение;
2. електронните съобщителни мрежи и/или услуги, за извършването на които ще се ползва допълнителният индивидуално определен ограничен ресурс;
3. посочване на допълнителния индивидуално определен ограничен ресурс, за чието ползване се иска изменение и допълнение на разрешението;
4. срок за ползване на допълнителния индивидуално определен ограничен ресурс, който не може да бъде по-дълъг от срока на ползване на първоначалния индивидуално определен ограничен ресурс;
5. (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) данни за ефективно усвояване на вече предоставения индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) Електронните съобщителни мрежи и/или услуги по ал. 1, т. 2 не могат да бъдат различни от електронните съобщителни мрежи и/или услуги, за които е предоставен първоначалният индивидуално определен ограничен ресурс.
(3) Към заявлението се прилагат документи и данни, обосноваващи необходимостта от ползване на допълнителния индивидуално определен ограничен ресурс, както и документ за внесена такса за административни услуги.
(4) Комисията предоставя заявения допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс, когато:
1. предприятието има доказана необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на собствената електронна съобщителна мрежа, когато чрез нея осъществява обществени електронни съобщения, и
2. предприятието е използвало ефективно вече предоставения индивидуално определен ограничен ресурс, и
3. електронната съобщителна мрежа на предприятието допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие.
(5) Допълнителният индивидуално определен ограничен ресурс се предоставя без провеждане на конкурс или търг.
(6) Ако условията по ал. 4 са налице, комисията предоставя заявения допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, като изменя и допълва разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс на заявителя, в срок до 42 дни от датата на подаване на заявлението.
(7) Ако условията по ал. 4 са налице, комисията предоставя заявения допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс - номера, като изменя и допълва разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс на заявителя, в срок до 21 дни от датата на подаване на заявлението.
(8) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 7 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси за ползване на предоставения допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс пропорционално на времето за ползване в текущата година.

Раздел IX.
Изменение, допълнение, прекратяване, отнемане, спиране или прехвърляне на разрешение


Чл. 114. (1) Предприятие, на което е издадено разрешение, може преди изтичане на срока на действието му да направи мотивирано искане за намаляване на срока на действие на разрешението. Комисията проучва основателността на искането и се произнася с решение в срок до един месец от постъпване на искането.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятие, на което е издадено разрешение, може в срок не по-кратък от три месеца преди изтичане срока на действие на разрешението да направи мотивирано искане за удължаване срока на действие на издаденото разрешение. Комисията проучва основателността на искането, като отчита:
1. ползите за потребителите;
2. необходимостта от насърчаване на конкуренцията и развитието на новите технологии;
3. регулаторната политика за съответния ограничен ресурс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията се произнася с решение в срок до един месец от постъпване на искането по ал. 2, като при удовлетворяване на искането вписва новия срок на действие в разрешението.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Ако в срока по ал. 2 предприятие, на което е издадено разрешение, не поиска удължаване действието на разрешението, приема се, че предоставеният индивидуално определен ограничен ресурс е свободен с изтичането на срока на действие на разрешението.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Срокът на действие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване се удължава след удължаване на срока на лицензията по смисъла на Закона за радиото и телевизията за същия период от време.


Чл. 115. (1) Изменения и допълнения на разрешение могат да бъдат правени с мотивирано решение на комисията поради:
1. непреодолима сила;
2. причини, свързани с националната сигурност;
3. промени във вътрешното законодателство и решения на международни организации в сила за Република България;
4. причини, свързани с обществения интерес, произтичащи от ефективното ползване на ограничения ресурс, защитата на интересите на потребителите и осигуряването на универсална услуга.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Измененията и допълненията по ал. 1, т. 4 се извършват след писмено уведомяване на съответното предприятие, което може да изрази становище в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато измененията и допълненията по ал. 1, т. 4 са съществени, комисията провежда обществена консултация по реда на чл. 37 в срок не по-кратък от 30 дни.


Чл. 116. Предприятието, на което е издадено разрешение, може да отправи мотивирано искане до комисията за изменение и допълнение на разрешението, извън случаите по чл. 115, ал. 1. Комисията проучва основателността на искането, преценява необходимостта от изменение и допълнение на разрешението и се произнася с решение в 30-дневен срок от постъпване на искането.


Чл. 117. (1) Действието на издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс се преустановява след отнемане на издаденото разрешение от комисията в следните случаи:
1. предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиции на геостационарната орбита, не е спазило някои или всички от задълженията си по чл. 106, т. 9;
2. при установени системни нарушения на едно и също условие от издаденото разрешение за ползване на предоставения индивидуално определен ограничен ресурс;
3. при системно неплащане на дължимите такси, свързани с издаденото разрешение;
4. при извършена проверка от комисията е установено наличие на някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, букви "а", "б" и "в";
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, или позиции на геостационарна орбита, не е спазило някои или всички от задълженията по чл. 106, т. 5 и не е подало искане за прехвърляне или отдаване под наем на предоставения за индивидуално ползване радиочестотен спектър по реда на чл. 121.
(2) Действието на издаденото разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс може да бъде прекратено в следните случаи:
1. по мотивирано писмено искане на компетентен орган при установени действия на предприятието, които застрашават националната сигурност при ползване на предоставения му с разрешението индивидуално определен ограничен ресурс;
2. предприятието, получило разрешение, заяви наличие на някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, букви "а", "б" и "в";
3. по мотивирано писмено искане на предприятието, на което е издадено разрешение;
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) при смърт на физическото лице, при ликвидация или прекратяване на юридическото лице или прекратяване дейността на едноличния търговец - в случаите, когато са им издадени разрешения;
5. с изтичане срока на действие на разрешението;
6. на основание задължение, произтичащо от ратифицирано и влязло в сила международно споразумение, по което Република България е страна;
7. след уведомление от Съвета за електронни медии за влязло в сила решение за прекратяване на съответната лицензия за радио- или телевизионна дейност на предприятието, осъществяващо електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
(3) Приетите решения от комисията на основание ал. 2, т. 1 подлежат на незабавно изпълнение.
(4) Действието на издаденото разрешение при наличие на предпоставките по ал. 1 се преустановява след предварително писмено уведомяване на предприятието, като комисията изрично посочи конкретните основания и мотиви.
(5) С уведомлението по ал. 4 комисията дава срок на предприятието не по-кратък от 30 дни за становище.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Комисията може да отнеме разрешението само след като обсъди обясненията и възраженията на предприятието и установи наличието на достатъчно доказателства за съществуване на обстоятелствата по ал. 1.


Чл. 118. (1) В случаите по чл. 117, ал. 2, т. 4 ограниченият ресурс не се смята за свободен, ако някой или някои от наследниците заявят писмено пред комисията ползването на индивидуално определения ограничен ресурс, за който е било издадено разрешението, в срок до един месец след смъртта на физическото лице. В този случай комисията издава без конкурс или търг ново разрешение за ползване на същия индивидуално определен ограничен ресурс в срок до 21 дни от подаване на заявлението. Комисията уведомява писмено заявителите в тридневен срок от издаването на разрешението.
(2) В срок до 14 дни от получаване на уведомлението по ал. 1 заявителят внася по сметка на комисията всички дължими такси.
(3) Комисията връчва разрешението на заявителите след заплащане на всички дължими такси по този закон.


Чл. 119. Предприятие, действието на чието разрешение е било прекратено на основание чл. 117, ал. 1, може да подаде заявление за издаване на ново разрешение не по-рано от 12 месеца от датата на решението на комисията за прекратяване действието на разрешението.


Чл. 120. (1) Действието на издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс може да бъде временно спряно от комисията в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) по искане на компетентен орган при бедствия, обявяване на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим "извънредно положение";
2. по мотивирано искане на компетентните органи при възникване на опасност за националната сигурност;
3. по мотивирано искане на предприятието, на което е издадено разрешение.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 спирането продължава до отпадане на необходимостта от него.
(3) При спиране действието на разрешение на основание ал. 1, т. 3 предприятието, на което е издадено разрешението, дължи вноски от годишните такси за времето, за което е спряно действието на разрешението.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 комисията проучва основателността на направеното искане и се произнася по него в срок до 21 дни от постъпването му. Спирането в тези случаи не може да бъде за срок, по-дълъг от три месеца. Комисията отказва спиране:
1. когато искането е от предприятие със значително въздействие върху пазара за електронните съобщителни мрежи и/или услуги, по отношение на които е определено като такова;
2. когато на предприятието е наложено задължение за предоставяне на универсална услуга;
3. на предприятие с разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс с национален обхват, осъществяващо обществени електронни съобщения.
(5) Решенията за спирането и последващото възобновяване на действието на издадено разрешение се съобщават на засегнатите лица в тридневен срок.


Чл. 121. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, може да прехвърли разрешението или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение, или отдаде под наем индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър, само след предварително разрешение от комисията.
(2) Комисията издава разрешение по ал. 1, когато са налице следните условия:
1. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) прехвърлянето или отдаването под наем не нарушава конкуренцията в сектора на електронните съобщения в частта ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, и
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) прехвърлянето или отдаването под наем не води до промени в условията за ползване на индивидуално определения ограничен ресурс, или
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) прехвърлянето или отдаването под наем по ал. 1 за осъществяване на електронни съобщения чрез използване на налични и/или нови аналогови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване не води до промяна на разпространяваните от предприятията, лицензирани от Съвета за електронни медии, радио- и телевизионни програми на обществените оператори, субекти на публичното право;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изтекли са две години от получаването на индивидуално определения ограничен ресурс чрез конкурс или търг.
(3) При универсално правоприемство чрез промяна на правната форма на дружеството ал. 1 не се прилага.


Чл. 122. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишен текст на чл. 122, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията и редът за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, както и на част от правата и съответните задължения, включени в разрешението или отдаване под наем на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър, се определят с нормативен административен акт от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36, който се обнародва в "Държавен вестник".
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията и редът за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, както и на част от правата и съответните задължения, включени в разрешението или отдаване под наем на индивидуално определения ограничен ресурс - радиочестотен спектър, не следва да нарушават конкуренцията.


Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията публикува ежемесечно на страницата си в интернет информация за прехвърлените права по издадени разрешения или за отдадения под наем индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.

Глава шеста.
РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР И ПОЗИЦИИ НА ГЕОСТАЦИОНАРНАТА ОРБИТА


Чл. 124. (1) Управлението и ефективното без вредни радиосмущения ползване на радиочестотния спектър се провежда в съответствие с държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, Регулаторната политика за управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди и в съответствие с международни споразумения, по които Република България е страна.
(2) Управлението и ефективното ползване на радиочестотния спектър се осъществява с оглед защита на обществения интерес, безопасността и здравето на гражданите, свободата на словото, културните, научните, социалните и техническите аспекти на политиката на Европейския съюз, както и интересите на ползвателите на радиочестотния спектър.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Управлението на радиочестотния спектър насърчава хармонизираното му използване в Европейския съюз за гарантиране на ефективно и ефикасно използване на радиочестотите с цел създаване на ползи за потребителите като икономии от мащаба и оперативна съвместимост на услугите.


Чл. 125. (1) Когато ползването на радиочестоти е хармонизирано, условията и процедурите са съгласувани и предприятията, на които ще бъдат присвоени радиочестотите, са избрани в съответствие с международни споразумения и правила на Общността, комисията издава разрешение за ползване на тези радиочестоти.
(2) Ако всички национални условия, отнасящи се до правото на ползване на радиочестотите, са изпълнени в случай на обща процедура за избор, комисията не трябва да налага други условия, допълнителни критерии или процедури, които биха ограничили, променили или забавили правилното прилагане на общото присвояване на тези радиочестоти.


Чл. 126. Радиочестотният спектър в обхвата от 9 kНz до 3000 GHz се разпределя на радиочестоти и радиочестотни ленти, радиослужби и ползватели.


Чл. 127. Позициите на геостационарната орбита за Република България се определят с международни споразумения.


Чл. 128. Управлението на радиочестотния спектър и ползването на позициите на геостационарната орбита се осъществяват с цел ефективното и без вредни радиосмущения използване на радиочестотния спектър при съобразяване с интересите на националната сигурност и при спазване принципите на предвидимост, равнопоставеност и обективност.


Чл. 129. (1) Комисията предоставя за ползване позициите на геостационарната орбита, радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Радиочестотите и радиочестотните ленти се предоставят от комисията след национално координиране и съгласуване с всички заинтересовани държавни органи, ведомства и служби с цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и защита на националната сигурност.
(3) Ако правото за ползване на радиочестотите и радиочестотните ленти бъде отнето в резултат на промени в законодателството, възникнали при изпълнение на международно задължение на Република България, трябва да се предвиди компенсация от държавния бюджет, като размерът и се определя с мотивирано предложение на комисията.


Чл. 130. (1) (Предишен текст на чл. 130 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Правото за ползването на радиочестоти и радиочестотни ленти не е свързано с ограничения по отношение на вида на предоставяните услуги или използваните технологии.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Ограничения на правата за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти по отношение на използваните технологии се допускат само в случаите, когато това е необходимо за:
1. избягване на вредни смущения;
2. защита на общественото здраве от въздействието на електромагнитните полета;
3. гарантиране техническото качество на услугата;
4. гарантиране на максимално съвместно използване на радиочестоти;
5. защита на ефикасното използване на радиочестотния спектър;
6. гарантиране изпълнението на цели от общ интерес при спазване принципа на неутралност по отношение на услугите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Ограничения на правата за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти по отношение на предоставяните услуги се допускат само с оглед постигане на цели от общ интерес, преди всичко отнасящи се до:
1. безопасността на живота;
2. насърчаване на социално, регионално или териториално сближаване;
3. избягване на неефикасно използване на радиочестоти;
4. насърчаване на културното и езиковото многообразие и медийния плурализъм, включително чрез осъществяване на радио- и телевизионна дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Забрана за предоставяне на други електронни съобщителни услуги в специфична радиочестотна лента може да бъде наложена само при необходимост от защита на работата на радиослужбите, свързани с безопасността на живота. В изключителни случаи обхватът на такава забрана може да бъде разширен с други цели от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз.


Чл. 130а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията редовно, най-малко веднъж на всеки две години, преразглежда необходимостта от ограниченията, посочени в чл. 130, ал. 2 - 4, и публикува резултатите от това преразглеждане на страницата си в интернет.


Чл. 131. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

Глава седма.
НОМЕРА, АДРЕСИ И ИМЕНА

Раздел I.
Национален номерационен план (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 132. Националният номерационен план представлява разпределение на номерата, използвани в електронните съобщителни мрежи за идентификация, маршрутизация и таксуване от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги.


Чл. 133. (1) Националният номерационен план се изготвя от комисията в съответствие с регулаторната политика по чл. 30, т. 7 при спазване принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност, прозрачност и навременност и при отчитане на националните и обществените интереси.
(2) Националният номерационен план се изготвя при съобразяване с актовете на международни организации и/или техни компетентни органи, имащи отношение към номера, адреси и имена, за да се осигурява ефективно използване на номерационното пространство.
(3) Националният номерационен план се обнародва в официалния раздел на "Държавен вестник".
(4) Комисията поддържа публичен регистър на предоставените за ползване на предприятията номера, адреси и имена.


Чл. 133а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена се определят с наредба от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36, която се обнародва в "Държавен вестник".

Раздел II.
Преносимост на номерата (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 134. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез използване на номера от Националния номерационен план, осигуряват възможност за преносимост на номерата, като абонатите могат да запазват:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) географския номер при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга и/или при промяна на адреса си в рамките на един географски национален код за направление;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) негеографския номер при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) национално значим номер при промяна на предприятието, предоставящо мобилна телефонна услуга.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията приема функционални спецификации за преносимост на номерата по ал. 1 след обществено обсъждане по чл. 36 и ги обнародва в официалния раздел на "Държавен вестник".
(4) Функционалните спецификации съдържат:
1. технически условия за осъществяване на преносимост;
2. необходими действия от предприятията, които са задължени да осигуряват преносимост, включително и срокове за извършването им;
3. метод за реализация на преносимостта;
4. изисквания относно базата данни, необходима за осигуряване на маршрутизацията;
5. задължения на предприятията, които осигуряват преносимостта, и причини за отказ от предоставяне на услугата за крайни потребители;
6. процедура за осъществяване на преносимост;
7. принципи на ценообразуване и разпределяне на разходите между предприятията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Процедурата по пренасянето на номера се осъществява във възможно най-кратък срок, определен във функционалните спецификации по ал. 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Срокът, за който може да бъде преустановено предоставянето на услугата на абоната, не може да надвишава 8 часа.


Чл. 135. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 136. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, определят помежду си цени, свързани с осъществяването на преносимост на номерата, както следва:
1. еднократна цена, покриваща разходите, във връзка с проверка на идентификацията на абонат или потребител и за други дейности, свързани с администриране на процеса по пренасяне на номер;
2. цени за взаимно свързване във връзка с промяна на предприятието по чл. 134, ал. 1 при спазване на принципа за разходоориентираност.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 136а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато са налице цени за крайните потребители за пренасяне на номер, предприятията по чл. 134, ал. 1 определят тези цени по начин, който не възпрепятства промяната на предприятието, предоставящо съответната услуга.


Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 138. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

Раздел III.
Достъп до номера и услуги (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 138а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятие, на което е предоставено разрешение за ползване на обхват от номера от Националния номерационен план, няма право да поставя неравнопоставени условия пред други предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги, във връзка с достъпа до техни услуги, предоставяни чрез номера от този обхват.


Чл. 138б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги и осигуряващи възможност за осъществяване на изходящи повиквания към номера от Националния номерационен план, осигуряват безплатен достъп на крайните потребители до единния европейски номер за спешни повиквания 112 и до националните номера за спешни повиквания.


Чл. 138в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, когато е технически и икономически възможно, осигуряват на всички крайни потребители възможност за:
1. достъп до негеографски номера и ползване на услуги, предоставяни чрез тези номера в рамките на Европейския съюз;
2. достъп до всички номера, предоставяни в рамките на Европейския съюз, независимо от използваната от предприятието технология и устройства, включително номерата от националните номерационни планове на държавите членки, както и тези от Европейското телефонно номерационно пространство и универсални международни телефонни номера за достъп до услуги с безплатен достъп.
(2) В случай че виканият абонат е ограничил достъпа до своя абонатен номер за повиквания от определени географски райони поради търговски съображения, ал. 1 не се прилага.
(3) Комисията може да изиска от предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи и/или услуги, да блокират за всеки конкретен случай достъпа до номера или услуги, когато това е оправдано поради измама или злоупотреба, и да изиска в тези случаи от предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, да си удържат съответните приходи от взаимно свързване и/или от други услуги.
(4) В случай че номерът по ал. 3 е от номерационния план на друга държава - членка на Европейския съюз, или е номер от Европейското телефонно номерационно пространство, или универсален международен телефонен номер за достъп до услуги с безплатен достъп, предоставен на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги на територията на тази държава членка, комисията си взаимодейства със съответните регулаторни органи на тази държава членка за предприемане на действията по ал. 3.
(5) Комисията може да предприеме действията по ал. 3 и при обосновано искане на регулаторен или друг държавен орган на държава - членка на Европейския съюз.


Чл. 138г. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2016 г.) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги чрез фиксирани и/или мобилни наземни мрежи, нямат право да регистрират и/или да активират на името на един потребител повече от 10 телефонни номера, чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги.

Глава осма.
ТАКСИ


Чл. 139. (1) Размерът на административните такси, дължими от лицата, осъществяващи електронни съобщения в изпълнение на изискванията на този закон, съответстват на административните разходи на комисията, необходими за международно координиране и сътрудничество, хармонизация и стандартизация, анализ и контрол на пазара, изготвяне и прилагане на подзаконови нормативни актове и издаване на административни актове и контрол по изпълнението им.
(2) Административните такси по ал. 1 са:
1. годишна такса за контрол;
2. еднократна такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
3. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 07.02.2014 г.) еднократна такса за изменение и допълнение на разрешението и за удължаване срока на действие на разрешението;
4. еднократна такса за административни услуги.


Чл. 140. Таксите за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс са:
1. годишна такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
2. такса за временно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.


Чл. 141. (1) Размерът на административната годишна такса за контрол е до 1,2 на сто от годишните брутни приходи от предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или услуги без включен данък върху добавената стойност след приспадане на трансферните плащания към други предприятия за взаимно свързване на мрежи и за достъп, транзит, роуминг, услуги с добавена стойност, както и разходи за уреждане на авторски и сродни права за радио- и телевизионни програми.
(2) Таксата по ал. 1 се плаща от лицата, осъществяващи обществени електронни съобщения, на тримесечни вноски до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Вноската за четвъртото тримесечие е изравнителна и се заплаща до 15 дни след срока, определен със Закона за счетоводството за изготвяне на годишния финансов отчет. Внесените през годината вноски се изравняват въз основа на предоставено от предприятието копие от годишен финансов отчет заедно с приложенията към него.


Чл. 142. (1) Еднократната такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс е равна на административните разходи за подготовка и издаване на разрешението и включва разходите за:
1. труд и материали;
2. пропорционално разпределена развойна и консултантска дейност, ако такава е необходима във връзка с издаването на разрешението;
3. честотно планиране и национална и международна координация.
(2) При провеждане на търг за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс окончателната тръжна цена включва таксата по ал. 1.


Чл. 143. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Лицата, осъществяващи електронни съобщения чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, заплащат годишни такси за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, радиочестотен спектър и/или позициите на геостационарната орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 07.02.2014 г.) При предоставяне на допълнителен индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или номера, предприятията заплащат допълнителна еднократна такса. При удължаване срока на действие на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA), мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA), обществени мобилни наземни мрежи и наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, се заплаща еднократна такса.
(3) Размерите на таксите по ал. 1 и 2 се определят въз основа на един или повече от следните критерии:
1. брой на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от електронната съобщителна мрежа, за която е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
2. териториален обхват, предвиден в разрешението;
3. мощност на изхода на предавателя;
4. заемана честотна лента;
5. брой на използваните радиостанции;
6. брой на използваните радиочестотни канали;
7. вид на радиочестотния канал (радиочестотна лента) - симплексен/дуплексен;
8. вид на електронната съобщителна мрежа, за която е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс;
9. брой на използваните електронни съобщителни мрежи;
10. предназначение на радиостанциите и електронните съобщителни мрежи;
11. срок на ползване на радиочестотния спектър;
12. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) степен на ограниченост на ресурса - номера;
13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) икономическата стойност на номера от определени обхвати на базата на предварително определени от комисията публично оповестени критерии.


Чл. 144. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Таксите по чл. 143, ал. 1 се плащат на 4 равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието, за което се дължат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятието може да плати таксите по чл. 143 до края на първото тримесечие на текущата година. В този случай таксата се плаща с отстъпка в размер 5 на сто.


Чл. 146. (1) При издаване на временно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, с изключение на позициите на геостационарната орбита, със срок на действие не по-дълъг от 6 месеца лицата, осъществяващи електронни съобщения, заплащат следните такси:
1. еднократна такса за издаване на разрешение;
2. такса за временно ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(2) Таксата по ал. 1, т. 2 е пропорционална на времето, за което се издава разрешението.


Чл. 147. (1) Размерът на таксите по тази глава, сроковете и начинът на плащането им се определят с тарифа за таксите, които се събират от комисията, приета от Министерския съвет по предложение на комисията.
(2) В тарифата по ал. 1 се определя и размерът на таксите за административни услуги, предоставяни от комисията.
(3) Таксите се определят в съответствие със следните принципи:
1. равнопоставеност;
2. пропорционалност;
3. насърчаване на конкуренцията и на предоставянето на нови услуги;
4. осигуряване на ефективно ползване на ограничените ресурси;
5. задоволяване интересите на потребителите от качествени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
(4) Лицата, получили разрешение за ползване на един и същ индивидуално определен ограничен ресурс, заплащат едни и същи годишни такси.


Чл. 148. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Таксите по тарифата постъпват и се отчитат по бюджета на комисията, която е администратор на тези приходи.

Чл. 149. (1) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(2) Не се дължат такси по реда на тази глава от:
1. държавни органи, които осъществяват електронни съобщения за собствени нужди, свързани с техните функции;
2. дипломатически представителства и други организации със статут на дипломатически мисии, когато осъществяват електронни съобщения за собствени нужди на основата на реципрочност.

Глава девета.
ПАЗАРИ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И/ИЛИ УСЛУГИ


Чл. 150. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията определя, анализира и оценява съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги относно наличието на ефективна конкуренция в съответствие с общите принципи на конкурентното право и специфичните национални условия, определя предприятия със значително въздействие върху пазара и след преценка на необходимостта от това налага, продължава, изменя и/или отменя специфични задължения на предприятията, предоставящи на съответните пазари обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги за постигане целите на този закон.
(2) Условията и редът за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара се определят с методика.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Методиката по ал. 2 се изготвя от комисията съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията в съответствие с общите принципи на конкурентното право и съобразно правото на Европейския съюз. Методиката се приема от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36 и се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 151. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията периодично анализира, определя и оценява пазарите на обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и установява наличието или липсата на ефективна конкуренция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Проектът на решение на комисията, с което се определя съответния пазар, анализа и оценката дали е налице ефективна конкуренция, включително определянето на предприятие или предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и специфичните задължения, които трябва да им бъдат наложени, продължени, изменени и/или отменени, се предоставя при необходимост на Комисията за защита на конкуренцията за становище и се публикува за обществено обсъждане на страницата на комисията в интернет за срок не по-кратък от 30 дни. Комисията за защита на конкуренцията се произнася в 30-дневен срок от получаване на проекта.
(3) В срок до 30 дни след изтичане на срока по ал. 2 комисията разглежда постъпилите становища и предложения и ги публикува на страницата си в интернет, с изключение на частите, представляващи търговска тайна, приетите предложения и тяхното отразяване в проекта, както и мотивите за неприетите предложения.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) След приключване на процедурата по ал. 2 и 3 комисията съгласува проекта на решение по реда на чл. 42.


Чл. 152. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията определя съответните пазари в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз и националните условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията определя продуктовия и географския обхват на съответните пазари съгласно методиката по чл. 150, ал. 2.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При определяне на съответен пазар, различен от посочените в приложимия акт на Европейската комисия, комисията се ръководи от принципите на конкурентното право и изследва дали посочените в т. 1, 2 и 3 критерии са изпълнени кумулативно:
1. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) наличие на високи и непреходни структурни, правни или регулаторни бариери за навлизане на пазара, и
2. липса на възможност за стимулиране и развитие на конкуренцията на пазара за период до две години напред, и
3. недостатъчна ефективност на конкурентното право за преодоляване на бариерите по т. 1 и за възстановяване на конкуренцията на съответния пазар.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да не извършва анализ на съответен пазар, посочен в приложим акт на Европейския съюз, когато установи, че поне един от критериите по ал. 5 не е изпълнен.


Чл. 153. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят на комисията документи и информация за извършване на анализа по чл. 151, ал. 1. Предприятията не могат да се позовават на търговска тайна, за да откажат предоставяне на документи и информация.
(2) Документите и информацията по ал. 1 се определят в методиката по чл. 150, ал. 2.
(3) Членовете на комисията и нейната администрация са длъжни да не разпространяват информацията, получена по ал. 1, в случай че тя е търговска тайна, за което подписват декларации по образец, приет с решение на комисията.


Чл. 154. (1) Комисията анализира ефективността на конкуренцията на съответния пазар в съответствие с методите и принципите на конкурентното право.
(2) Ефективна конкуренция на съответния пазар е налице, когато нито едно предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги самостоятелно или съвместно с други предприятия, няма значително въздействие върху този пазар.


Чл. 155. (1) В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че е налице ефективна конкуренция, комисията не налага специфични задължения на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на съответния пазар.
(2) В случай че са били наложени специфични задължения, комисията отменя тези задължения спрямо предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на съответния пазар.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че са били наложени специфични задължения на предприятия, предоставящи условен достъп до цифрови радио- и телевизионни програми, те могат да бъдат изменени или отменени, когато въз основа на пазарен анализ се установи, че е налице ефективна конкуренция само доколкото:
1. достъпът на крайните ползватели до радио- и телевизионните предавания, канали и услуги, определени като задължителни за разпространение, няма да бъде неблагоприятно повлиян от отмяната или изменението на задълженията;
2. няма да бъдат неблагоприятно повлияни перспективите за ефективна конкуренция на пазарите на:
а) цифрови телевизионни и радиоразпръсквателни услуги на дребно;
б) системи за условен достъп и други свързани с тях програмни или технически средства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Засегнатите страни от изменението или отмяната на задължения по ал. 3 получават предизвестие с достатъчен срок за предстоящото изменение или отмяна на задълженията.


Чл. 156. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не е налице ефективна конкуренция, комисията определя предприятия, които самостоятелно или съвместно имат значително въздействие върху съответен пазар, и налага на това предприятие или предприятия специфични задължения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че са били наложени специфични задължения на предприятието или предприятията със значително въздействие върху пазара, комисията продължава действието им и при необходимост ги изменя.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да определи, че две или повече предприятия имат съвместно значително въздействие върху пазара, ако дори при отсъствието на структурни или други връзки между тях те осъществяват дейност на пазар, който се характеризира с липса на ефективна конкуренция и в който никое отделно предприятие не притежава значително въздействие върху пазара.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай че предприятие има значително въздействие върху един пазар, то може да бъде определено за предприятие със значително въздействие и върху друг, тясно свързан съответен пазар, когато въз основа на пазарен анализ се установи, че връзките между двата пазара позволяват пазарното въздействие на предприятието върху единия пазар да бъде пренесено и върху другия пазар, засилвайки неговото пазарно въздействие.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случаите по ал. 6 комисията може да наложи на предприятието специфични задължения съгласно чл. 166, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 и на втория пазар, целящи предотвратяване пренасяне на пазарното му въздействие върху този пазар, а когато тези специфични задължения не са достатъчни, се налагат и задължения съгласно чл. 221, ал. 3.


Чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При определяне на дадено предприятие като предприятие със значително въздействие върху съответен пазар, както и при определяне на предприятия със съвместно значително въздействие върху съответен пазар комисията взема предвид критерии, определени в методиката по чл. 150, ал. 2.


Чл. 157. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При определяне на специфичните задължения, които комисията може да наложи, продължи, измени или отмени, тя трябва да спазва следните принципи:
1. пропорционалност на наложеното задължение предвид причината за установената неефективна конкуренция и целения резултат;
2. обоснованост;
3. въздържане от регулаторна намеса на нововъзникващи пазари, дори и при установено наличие на пазарен участник или участници с големи пазарни дялове.


Чл. 157а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията определя, анализира и оценява съответните пазари и налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятията със значително въздействие върху съответните пазари в срок до:
1. три години от определяне на специфични задължения на предприятието или предприятията със значително въздействие върху същия съответен пазар; срокът може да бъде удължен с до три години след отправяне на мотивирано предложение за удължаване от комисията до Европейската комисия, в случай че в едномесечен срок от получаването му Европейската комисия не е възразила срещу него;
2. две години от изменение на съответния акт на Европейската комисия, с който се определят съответни пазари, които до момента не са били определени от Европейската комисия като подлежащи на ex ante регулиране.
(2) В случай че комисията не приключи анализа на съответния пазар в сроковете по ал. 1, тя може да отправи искане за съдействие от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за приключване анализа на съответния пазар и за определяне на специфичните задължения, които следва да бъдат наложени. В този случай комисията предоставя на Европейската комисия проекта на решение в срок до 6 месеца от отправяне на искането за съдействие при спазване на процедурата по чл. 42.


Чл. 157б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В случай на трансгранични пазари, установени с решение на Европейската комисия, комисията и съответните национални регулаторни органи извършват анализ на пазарите в съответствие с приложимия акт на Европейската комисия и вземат съгласувано решение относно налагането, продължаването, изменението или отмяната на специфични задължения.

Глава десета.
ДОСТЪП И ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 158. Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, има право, а когато е налице искане от друго предприятие - и задължение, да договаря взаимно свързване на мрежите си за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги и осигуряване на оперативна съвместимост между услугите.


Чл. 159. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, свободно договарят достъп и/или взаимно свързване и сключват договор в писмена форма.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията осигуряват достъп и/или взаимно свързване при съобразяване с наложените от комисията задължения, когато такива са определени.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията изпращат копие от договора или от неговите изменения за сведение в комисията в едномесечен срок от подписването им.


Чл. 160. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) За постигане на целите по чл. 4 и при спазване на принципите по чл. 5 комисията насърчава и когато е необходимо налага на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, задължения за достъп и/или взаимно свързване и за оперативна съвместимост на услугите, с оглед утвърждаване на ефикасността, устойчивата конкуренция, ефикасното инвестиране и иновациите, и осигуряване на максимална полза за крайните потребители.
(2) Комисията освен задълженията, които може да наложи на предприятие със значително въздействие върху пазара по реда на глава девета, може във връзка с ал. 1 да наложи задължения като:
1. задължения, доколкото е необходимо за гарантиране на свързване от край до край, на предприятията, контролиращи достъпа до крайните потребители, включително в обосновани случаи задължения за взаимно свързване на мрежите им, ако такова не е осъществено;
2. в обосновани случаи и до необходимата степен, задължения на предприятията, контролиращи достъпа до крайните потребители, да направят услугите си оперативно съвместими;
3. задължения, доколкото е необходимо за гарантиране на достъп на крайните ползватели до определени цифрови радио- и телевизионни разпръсквателни услуги, на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, за осигуряване на достъп до интерфейси за приложни програми или достъп до електронни програмни ръководства, при справедливи, обективни и равнопоставени условия.


Чл. 161. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи за разпространение на цифрови телевизионни услуги, осигуряват възможност мрежите им да разпространяват широкоекранни телевизионни услуги и програми.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, приемащи и препредаващи широкоекранни телевизионни услуги, поддържат същия широкоекранен телевизионен формат.


Чл. 162. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и техните служители спазват изискванията за конфиденциалност по отношение на информацията, получена при или по повод договаряне за достъп и/или взаимно свързване, и я ползват само за целите, за които е предназначена.
(2) Информацията по ал. 1 не се предоставя на лица, на които би могла да осигури конкурентни предимства.
(3) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са задължени да предоставят информацията по ал. 1 за достъпа и/или взаимното свързване на комисията за реализиране на правомощията и по тази глава.


Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може по своя инициатива и когато това е оправдано, с оглед постигане на целите по чл. 4 да се намеси по въпроси на достъпа и/или взаимното свързване при спазване на принципите по чл. 5 и изискванията на този закон.


Чл. 164. Условията и редът за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване се определят с наредба, приета от комисията, която се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 165. (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, могат да искат достъп и/или взаимно свързване по реда на тази глава, без да подават уведомление до комисията, в случай че не предоставят услуги и не поддържат мрежи на територията на страната.

Раздел II.
Специфични задължения за достъп и взаимно свързване (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 166. (1) Комисията може да налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятията със значително въздействие върху съответния пазар за предоставяне на ефикасен достъп и/или взаимно свързване и оперативна съвместимост между услугите в полза на крайните потребители и за стимулиране на ефективна конкуренция.
(2) Задълженията по ал. 1, които комисията може да налага за постигане на целите по чл. 4, са:
1. прозрачност;
2. равнопоставеност;
3. разделно счетоводство;
4. достъп до и ползване на необходими мрежови средства и съоръжения;
5. ценови ограничения, включително задължения за разходоориентираност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) За постигане на целите по чл. 4 комисията в изключителни случаи може да налага функционално разделяне и други задължения за достъп и/или взаимно свързване, освен предвидените в ал. 2, след получаване на съгласие от Европейската комисия.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При осъществяване на функциите си по ал. 1 комисията спазва принципите за обективност, прозрачност, пропорционалност и равнопоставеност.


Чл. 167. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Задължението за осигуряване на прозрачност е свързано с публикуване на определена информация, като: финансови отчети, технически спецификации, характеристики на мрежата, условия и ред за предоставяне на достъп и/или взаимно свързване, начин на използване, цени, условия, ограничаващи достъпа до и/или използването на услуги и приложения.
(2) Комисията може да определя съдържанието на информацията, която трябва да се публикува, нивото на изискваната подробност и начина на публикуването и, при съобразяване с необходимостта от защита на търговската тайна.
(3) В случай че, освен задължението по ал. 1, на предприятие по чл. 166, ал. 1 е наложено и задължение за равнопоставеност, комисията може да изиска от него да публикува типово предложение. Типовото предложение може да включва:
1. условия за взаимното свързване или достъп:
а) описание на услугите по взаимното свързване или достъп за всяка от мрежите, условия и срокове за предоставянето им;
б) местоположение на точките на взаимното свързване или достъп, условия и срокове за откриването и/или закриването им;
в) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) мрежови елементи, до които се предлага достъп;
г) стандарти и изисквания за качество;
д) друга относима информация, необходима за ползване на услугата;
2. услуги по съвместно разполагане:
а) (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) информация за местата за съвместно разполагане и планирани промени, като тази информация може да се предоставя само на заинтересованите лица, за да се гарантира сигурността на мрежата;
б) възможности за съвместно разполагане, включително физическо съвместяване, и ако е възможно, дистанционно и виртуално разполагане;
в) (отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
г) характеристики и технически ограничения за съоръженията, които могат да бъдат съвместно разполагани;
д) мерки за сигурност;
е) условия за допускане на служители на конкурентни предприятия;
ж) стандарти за безопасност;
з) правила за разпределяне на пространството, когато то е ограничено;
и) условия за проверка от конкурентни предприятия на местата, в които е възможно физическо съвместно разполагане, или на местата, където съвместното разполагане е отказано поради липса на възможност;
3. условия в договорите за взаимно свързване или достъп:
а) (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) срокове за отговор на заявките за предоставяне на услуги, срокове за предоставяне на услугите, срокове и процедури за отстраняване на повреди, споразумения за ниво на качество на услугите, процедури за възстановяване на услугата и нейното качество;
б) стандартни условия на договора, включително, когато е необходимо, обезщетения при неизпълнение на сроковете за предоставяне на услугите;
в) условия за предоставяне на услугата избор на оператор за всяко повикване и на абонаментна основа;
г) условия за преносимост на номерата;
д) цени и механизъм за ценообразуване;
е) друга относима информация, необходима за ползване на услугата;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условия за достъп до обслужващи операционни системи, както и до информационни системи или бази данни за предварителни заявки, предоставяне, заявяване, обслужване, искания за ремонт и таксуване;
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) условия за необвързан достъп до абонатната линия:
а) мрежови елементи, до които се предлага достъп:
аа) самостоятелен и съвместен необвързан достъп до абонатната линия, включително самостоятелен достъп до неактивна абонатна линия;
бб) самостоятелен и съвместен необвързан достъп до част от абонатната линия, включително самостоятелен достъп до част от неактивна абонатна линия;
вв) достъп до неактивни мрежови елементи за целите на пренос (backhaul), когато е приложимо;
гг) условия за достъп до подземна канална мрежа с оглед изграждане на мрежи за достъп, когато е приложимо;
б) информация за местоположението на обектите за физически достъп в мрежата, включително разпределителни шкафове и разпределители, наличие на абонатни линии, части от абонатни линии и средства за пренос (backhaul) в определени части от мрежата, към която се осъществява достъпът, и когато е приложимо, местоположение и налично пространство в каналната мрежа;
в) технически условия, свързани с достъпа до и използването на абонатни линии, части от абонатни линии, включително технически характеристики на усуканата метална двойка, оптични влакна и други сходни елементи, кабелни разпределители и прилежащи съоръжения и когато това е приложимо, технически условия, свързани с достъпа до канална мрежа;
г) срокове и условия за подаване на заявки, процедури за предоставяне и ограничения за ползване.
(4) Условията по ал. 3, т. 3, буква "в" са приложими по отношение на предприятия със значително въздействие върху съответния пазар на дребно.
(5) Цените по ал. 3, т. 3, буква "д" имат необвързана структура, която позволява заплащане само за услугата, искана от предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, когато исканата услуга може да бъде предоставена самостоятелно.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията налага на предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, на което е наложено задължение по чл. 166, ал. 2, т. 4, във връзка с предоставяне достъп на едро до мрежова инфраструктура, включително необвързан достъп до абонатната линия, да публикува типово предложение, включващо най-малко условията по ал. 3, т. 3, букви "а", "б" и "д", т. 4 и 5.
(7) Комисията с решение, прието по реда на чл. 37 при спазване на принципите по чл. 5 и за постигане на целите по чл. 4, одобрява без забележки или задължава предприятията да изменят типовите си предложения.
(8) Индивидуалните договори, сключени между предприятията, не могат да противоречат на типовото предложение.
(9) Типовото предложение може да бъде изменяно по инициатива на задълженото предприятие или на комисията по реда на ал. 7.


Чл. 168. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Задължението за осигуряване на равнопоставеност обхваща предоставяне на равностойни условия при сходни обстоятелства на други предприятия, предоставящи еквивалентни електронни съобщителни услуги, както и предоставяне на услуги и информация при същите условия и качество като тези, при които предприятието предоставя собствени услуги и/или които предприятието предоставя на свързаните с него лица или търговски партньори.


Чл. 169. (1) Задължението за осигуряване на разделно счетоводство може да се налага при осъществяване на достъп и/или взаимно свързване.
(2) В случай че е наложено задължение за равнопоставеност по чл. 168, комисията може да задължи вертикално интегрирано предприятие да осигури прозрачност на цените на услугите на едро и на цените за вътрешни разплащания.
(3) Комисията може да наложи задължението по ал. 2 и когато прецени, че има възможност за нарушаване на забраната за крос-субсидиране.
(4) Комисията може след консултации със съответното предприятие да определя формата и счетоводната методология, които се използват при определяне на цените.
(5) С цел осигуряване изпълнението на задълженията по ал. 2 и 4 комисията може да изиска от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, счетоводни данни и информация, включващи и приходи, получени от трети лица.
(6) Комисията може да публикува получената информация, когато това допринася за създаване на условия за ефективна конкуренция, при спазване на изискванията за защита на търговската тайна.


Чл. 170. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Задължението за разходоориентираност при определени видове достъп и/или взаимно свързване включва определяне на цени въз основа на разходите при прилагане на система за определяне на разходите с цел осигуряване на ефективна и устойчива конкуренция и максимална полза за потребителите.
(2) Задължението по ал. 1 се прилага, когато комисията установи въз основа на анализа по чл. 151, че на пазара няма ефективна конкуренция поради наличие на предприятие със значително въздействие, което във вреда на крайните потребители може да поддържа прекалено високи цени или да прилага ценова преса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При налагане на задължението по ал. 1 комисията взема предвид направените от предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, инвестиции, включително в мрежи от следващо поколение, при приемливо ниво на възвръщаемост на вложения капитал, като отчита рисковете, специфични за конкретен нов инвестиционен проект за мрежа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Задължението за ценови ограничения при определени видове достъп и/или взаимно свързване може да включва ограничаване нарастването на цените до предварително определен ценови праг, определяне на цени въз основа на сравнителен анализ между определените от предприятието цени и цените за същите услуги на сравними конкурентни пазари на други държави - членки на Европейския съюз, и/или определяне на план за постепенно намаляване на цените за определен период от време, след което нивото на цените трябва да достигне до предварително определено ниво.


Чл. 171. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, е наложено задължението за разходоориентираност на цените при прилагане на разработена от него система за определяне на разходите, предприятието доказва, че определените от него цени произтичат от разходите, включително разумна възвръщаемост на инвестициите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) С цел изчисляване на разходи за ефикасно предоставяне на услугите комисията може да използва методи за отчитане на разходите, независими от методите, прилагани от съответното предприятие.
(3) Комисията може да изиска от предприятието по ал. 1 пълна обосновка на цените и когато е необходимо - тяхната промяна.


Чл. 172. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятие, на което е наложено задължение за разработване и прилагане на система за определяне на разходите, осигурява публична достъпност на нейното описание, което съдържа най-малко основните категории, по които са групирани разходите, и правилата за тяхното разпределение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Комисията назначава проверка на прилагането на системата за определяне на разходите, която се извършва от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит, като резултатите от проверката се публикуват ежегодно.


Чл. 172а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията може да наложи задължение на вертикално интегрирано предприятие със значително въздействие върху съответен пазар да отдели в самостоятелно действащо предприятие дейностите, свързани с предоставяне на услуги за достъп на едро.
(2) Комисията може да наложи задължението по ал. 1, когато установи, че задълженията, наложени по чл. 166, ал. 1 и 2, не са успели да допринесат за ефективна конкуренция и че са налице съществени и трайно установили се конкурентни проблеми и/или изкривяване на съответни пазари за достъп на едро.
(3) Задължението по ал. 1 се налага пропорционално на възникналия проблем и в съответствие с целите по чл. 4 като изключителна мярка.
(4) Отделеното предприятие по ал. 1 предоставя услуги за достъп на едро на всички предприятия, включително на свързани лица, при еднакви условия и ред, включително цени и срокове.
(5) Комисията налага задължението по ал. 1 след провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 36 и след разрешение от Европейската комисия.


Чл. 172б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) В случай че комисията възнамерява да наложи задължение по чл. 172а, ал. 1 за функционално разделяне, тя изпраща на Европейската комисия решение, което включва проекта на мярка, придружен от:
1. доказателства в подкрепа на заключенията, че задълженията, наложени по чл. 166, не са успели да допринесат за ефективна конкуренция;
2. мотивирана оценка, че няма или не се очаква ефективна и устойчива конкуренция, базирана на инфраструктурата;
3. анализ на очакваното въздействие върху комисията, върху предприятието, на което се налага задължението, върху работната сила, заета в отделеното предприятие, върху други заинтересовани страни, върху стимулите за инвестиране в сектора, по-специално с оглед необходимостта да се осигури социално и териториално развитие, върху конкуренцията, както и на потенциалните последици за потребителите;
4. анализ на причините, които обосновават, че това задължение би било най-ефективното средство за справяне с установените конкурентни проблеми на съответния пазар.
(2) Проектът на решение по чл. 172а, ал. 1 включва:
1. описание на мярката, в което се посочват нивото на разделяне и правно-организационната форма на отделеното предприятие;
2. описание на активите на отделеното предприятие и на мрежите и/или услугите, които ще бъдат предоставяни от него;
3. правила за управление, които гарантират независимостта на отделеното предприятие, включително по отношение на независимостта на заетия персонал, както и независимост при вземане на решения;
4. определяне на специфичните задължения за отделеното предприятие, включително изисквания за тяхното изпълнение;
5. правила с цел осигуряване на възможност за наблюдение на изпълнението на определените задължения, включително изисквания към отделеното предприятие за изготвяне и публикуване на годишен доклад.


Чл. 172в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) При положително решение на Европейската комисия по проекта на решение по чл. 172б комисията извършва по реда на чл. 151 координиран анализ и оценка на пазарите, върху развитието на които мрежата за достъп оказва въздействие.
(2) Въз основа на извършения анализ и оценка по ал. 1 комисията налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения по реда на чл. 42.


Чл. 172г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията може да налага на предприятие със задължение за функционално разделяне всички или някои от задълженията по чл. 166, ал. 1 и 2 за съответен пазар, за който то е определено като предприятие със значително въздействие върху него.


Чл. 172д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) В случай че предприятие със значително въздействие на един или няколко съответни пазара има намерение да прехвърли всички или част от активите от мрежата си за абонатен достъп на несвързано с него юридическо лице или да създаде отделно юридическо лице за предоставяне на достъп при равностойни условия на всички предприятия, предоставящи услуги на дребно, включително на своите поделения за продажба на дребно, то информира комисията за това три месеца предварително.
(2) Предприятието по ал. 1 уведомява комисията за окончателния резултат, както и за всяка промяна на намеренията си.


Чл. 172е. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията оценява въздействието от прехвърлянето на активи от мрежата за абонатен достъп, като провежда координиран анализ на различните пазари, свързани с мрежата за абонатен достъп по реда на чл. 151.
(2) Въз основа на анализа и оценката по ал. 1 комисията налага, продължава, изменя или отменя задължения, наложени по реда на този закон, на предприятието по чл. 172д, ал. 1.
(3) Комисията може да налага на предприятието, което е придобило активи от мрежа за абонатен достъп, всички или някои от задълженията по чл. 166, ал. 1 и 2 за съответен пазар, за който то е определено като предприятие със значително въздействие върху него.

Раздел III.
Достъп до и ползване на необходими мрежови елементи и съоръжения (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 173. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Задължението за предоставяне на достъп до и ползване на необходими мрежови елементи и/или съоръжения може да се наложи на предприятие със значително въздействие върху пазара по преценка на комисията, включително когато отказът за предоставяне или налагането на срокове и условия, което се приравнява на отказ, може да възпрепятства наличието на устойчив конкурентен пазар на услуги на дребно или е във вреда на крайните потребители.


Чл. 174. (1) Комисията може да наложи задължението по чл. 173, като изиска:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предоставяне на достъп на трети лица до определени мрежови елементи и/или съоръжения, включително до неактивни мрежови елементи, с цел, без да се ограничава до осигуряване на необвързан достъп до абонатна линия, осигуряване на достъп с цел предоставяне на услуги "избор на оператор" за всяко повикване и/или на абонаментна основа, както и осигуряване на достъп за предоставяне на услугата "отдаване на абонатни линии под наем на едро";
2. добросъвестно водене на преговори с предприятия, искащи достъп;
3. запазване на предоставен достъп;
4. предоставяне на определени услуги на едро за препродажба от трети лица;
5. предоставяне на отворен достъп до технически интерфейси, протоколи или други възлови технологии, необходими за оперативна съвместимост на услугите или за предоставяне на услуги чрез виртуални мрежи;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предоставяне на съвместно разполагане и други форми на съвместно ползване на прилежащи съоръжения;
7. предоставяне на определени услуги, необходими за осигуряване на оперативна съвместимост на услуги от край до край за потребители, включително средства за интелигентни мрежови услуги или роуминг в мобилните мрежи;
8. предоставяне на достъп до операционни поддържащи системи или подобни софтуерни системи за осигуряване на ефективна конкуренция при предоставяне на услуги;
9. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) свързване на мрежи или мрежови съоръжения;
10. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предоставяне на достъп до свързани услуги.
(2) Комисията при налагане на изискванията на ал. 1 може да постави условия за справедливост, основателност и своевременност.


Чл. 175. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията налага задължението по чл. 173 за постигане на целите по чл. 4, като следва принципа на пропорционалност и взема предвид:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) техническа и икономическа жизнеспособност на ползването или инсталирането на съоръжения от конкурентни предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, с оглед развитието на пазара и характера и вида на използваното взаимно свързване и достъп;
2. възможност за предоставяне на достъп с оглед на наличния капацитет;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) направени първоначални инвестиции от собственика на инфраструктурата, отчитайки всички направени публични инвестиции и свързаните с тях рискове;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) запазване на конкуренцията в дългосрочен аспект и по-специално икономически ефективна конкуренция по отношение на инфраструктурата;
5. права на интелектуална собственост, когато са относими;
6. предоставяне на общоевропейски услуги;
7. наложени специфични задължения на същото предприятие на съседни свързани пазари.


Чл. 175а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията при налагане на задължението по чл. 173 може да постави технически или експлоатационни условия към предприятието, предоставящо достъпа, и/или предприятието, ползващо достъпа, когато това е необходимо за осигуряване нормалното функциониране на мрежата.
(2) В случай че условията по ал. 1 включват спазване на технически стандарти и/или стандартизационни документи, задълженията са в съответствие с изискванията на глава шестнадесета, раздел ІІ.


Чл. 176. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 177. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

Раздел IV.
Защитени услуги и условен достъп


Чл. 178. (1) Защитени услуги са услугите, предоставени на основата на условен достъп срещу възнаграждение, както следва:
1. по радиоразпръскване;
2. по телевизионно разпръскване;
3. услугите на информационното общество;
4. предоставянето на условен достъп до услугите по т. 1, 2 и 3.
(2) Достъпът до защитена услуга по ал. 1 се осъществява с устройство за условен достъп, предоставено от доставчика на защитената услуга.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Смята се за нарушение извършването на дейност с търговска цел, включваща производство, внос, разпространение, продажба, наемане, притежание, монтиране, поддръжка, заменяне или рекламиране на забранени устройства за достъп до защитена услуга.


Чл. 179. (1) Системите за условен достъп до цифрови радио- и телевизионни програми, независимо от средствата, чрез които се осъществява преносът, осигуряват на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи, техническа възможност за икономически ефективен достъп до управлението на защитени услуги, предоставяни въз основа на условен достъп.
(2) Предприятията по ал. 1, управляващи системи за условен достъп, предоставят на операторите за радио- и телевизионна дейност и доставчиците на защитени услуги техническа възможност, която позволява техните цифрови услуги да се приемат само от зрителите или слушателите, които имат права на ползване, чрез декодиращи устройства.
(3) Декодиращите устройства се управляват от предприятията, които предоставят услуги за условен достъп.
(4) Техническата възможност по ал. 2 се предоставя при условията на справедливост, обоснованост и равнопоставеност на операторите за радио- и телевизионно разпръскване и доставчиците на защитени услуги.
(5) Предприятията, предоставящи условен достъп, водят разделно счетоводство за услугата по ал. 2.


Чл. 180. (1) Правата за производство на продукти и системи за условен достъп - обекти на интелектуална собственост, се предоставят при справедливи, обосновани и равноправни условия.
(2) Предоставянето на правата по ал. 1 не се обвързва с условия, които забраняват, ограничават и затрудняват включването в същия продукт на:
1. общ интерфейс, позволяващ свързване с една или повече системи за достъп;
2. средства, специфични за друга система за достъп, при условие че се спазват обосновани условия, гарантиращи сигурността на обмен на информацията с операторите на системи за условен достъп.


Чл. 181. Комисията може да налага на предприятията по този раздел задължения за предоставяне на достъп до електронни програмни ръководства и достъп до интерфейси за приложни програми.

Глава единадесета.
УНИВЕРСАЛНА УСЛУГА

Раздел I.
Същност и обхват на универсалната услуга


Чл. 182. (1) Универсалната услуга е набор от услуги с определено качество, предлагани на всички крайни потребители независимо от географското им местоположение на територията на страната на достъпна цена.
(2) Универсалната услуга включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) свързване в определено местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа независимо от използваната технология;
2. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) предоставяне на обществени телефонни услуги чрез свързването по т. 1, което да позволява осъществяване на входящи и изходящи национални и международни повиквания;
3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осигуряване на обществени телефонни апарати и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги с определено качество, които осигуряват провеждане и на безплатни спешни повиквания към национални номера и към единния европейски номер за спешни повиквания "112";
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осигуряване на телефонен указател с номера на всички абонати на обществени телефонни услуги;
5. (отм., предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) осигуряване на телефонни справочни услуги, достъпни за всички крайни потребители, включително ползващите обществени телефони и/или други точки за обществен достъп до гласови телефонни услуги;
6. осигуряване на достъп до обществени телефонни услуги, включително услугите за спешни повиквания, телефонен указател и справочни услуги за хора с увреждания, подобни на ползваните от другите крайни потребители.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията и редът за предоставяне на услугите по ал. 1 се определят в наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на комисията, която се обнародва в "Държавен вестник".

Раздел II.
Предоставяне на универсалната услуга