навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ПО КОМБИНИРАН НАЧИН (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2009 Г.)

Приета с ПМС № 110 от 14.05.2007 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) условията и редът за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин;
2. формата и съдържанието на сертификатите;
3. условията и редът за вписване в публичния регистър, воден по наредбата, на подлежащите на вписване обстоятелства и начинът за получаване на информация от регистъра.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Сертификатите за произход се издават от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък "комисията", като официални непрехвърляеми документи, удостоверяващи производителя, количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, периода на производство, производствената централа и нейната мощност.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Като произведена по комбиниран начин се определя само електрическата енергия, за която е издаден съответен сертификат за произход.

Глава втора.
ИЗДАВАНЕ И ОТМЯНА НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г.) Производителите на електрическа енергия по комбиниран начин, независимо дали подлежат на лицензиране по Закона за енергетиката, са длъжни да подадат в комисията писмено заявление за издаване на сертификат за произход в срок до един месец след изтичане на периода, за който се иска издаване на сертификат за произход, по образец съгласно приложение № 1.
(2) Писменото заявление по ал. 1 съдържа:
1. трите имена и данните по документа за самоличност за физическите лица, съответно фирмата и код по БУЛСТАТ/ЕИК за юридическите лица и едноличните търговци - производители;
2. местонахождението и наименованието на производствената централа;
3. количеството електрическа енергия, за което се иска издаване на сертификат;
4. периода, през който е произведена електрическата енергия;
5. опис на приложените към заявлението документи.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. описание на производствената централа и технологията на производство;
2. информация за датата на въвеждане в експлоатация на производствената мощност;
3. информация (схеми) за местонахождението на уредите за търговско измерване и на регистриращите контролни уреди;
4. данни за произведеното количество електрическа енергия от отделните съоръжения в производствената централа;
5. данни, използвани за определяне на количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, и резултатите от оценката на ефективността на инсталациите за комбинирано производство, определени по реда на наредбата по чл. 162, ал. 3 от Закона за енергетиката;
6. копие от всички фактури, издадени при продажбата на електрическа енергия през периода;
6а. (нова - ДВ, бр. 85 от 2010 г.) копие от всички фактури, издадени при закупуването на природен газ през периода;
7. документ за платена такса;
8. друга допълнителна информация, свързана с процеса на производство, по преценка на заявителя.
(4) Данните по ал. 3, т. 4 и 5 производителите представят в справка по утвърден от комисията образец.
(5) Данните по ал. 3, т. 1, 2 и 3 се подават само при подаване на заявление за издаване на сертификат за произход за първи път.
(6) При настъпване на промяна в данните и обстоятелствата по ал. 5 производителят е длъжен да уведоми писмено комисията в 7-дневен срок от нейното настъпване, като приложи и съответните доказателства.
(7) Производител на електрическа енергия подава заявление по ал. 1 за всяка централа, която експлоатира.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Производителите представят ежегодно до 31 декември копие от утвърдения от министъра на икономиката, енергетиката и туризма алгоритъм за следващата година по наредбата по чл. 162, ал. 3 от Закона за енергетиката.


Чл. 5. (1) Подадените заявления и приложенията към тях се проверяват за съответствие с изискванията на наредбата в 10-дневен срок от постъпването им.
(2) В случаите, когато се установи, че заявлението или приложенията към него не отговарят на изискванията на наредбата, на заявителя се изпраща писмено съобщение да отстрани в 7-дневен срок допуснатите нередовности.
(3) В случай че нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал. 2, преписката се прекратява с резолюция на председателя на комисията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2010 г.) Заявление, подадено след изтичането на срока по чл. 4, ал. 1, се оставя без разглеждане и преписката се прекратява с резолюция на председателя на комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2010 г.) Заявителят се уведомява писмено за прекратяването на производството по ал. 3 и 4.


Чл. 6. (1) Комисията може да проверява обстоятелствата по преписката служебно.
(2) Държавните органи, енергийните предприятия и длъжностните лица са длъжни да оказват необходимото съдействие на комисията.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) В случаите на разглеждане на заявление от производител за издаване на сертификат за произход за първи път комисията се произнася с решение в 30-дневен срок от постъпване на заявлението или от отстраняване на нередовностите по него, когато заявителят е лицензиран производител, и в двумесечен срок, когато заявлението е подадено от нелицензиран производител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) В случаите на разглеждане на всяко следващо заявление комисията се произнася с решение в 30-дневен срок от постъпване на заявлението или от отстраняване на нередовностите.
(3) В случай че в сроковете по ал. 1 и 2 по обективни причини не е проведено заседание на комисията, решението се взема на първото следващо заседание.


Чл. 8. (1) Комисията издава сертификати за произход по образец съгласно приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Един сертификат се издава за количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, в рамките на една календарна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Производителите представят в комисията всеки месец в срок до 10 работни дни след изтичането на предходния месец информация, необходима за текущо наблюдение и последващото издаване на сертификат за произход, в справка по утвърден от комисията образец.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители, до издаването на сертификат за произход изкупуват от производители цялото количество електрическа енергия, определено по реда на наредбата по чл. 162, ал. 3 от Закона за енергетиката и заявено като произведено по комбиниран начин, по действащата преференциална цена за съответния производител.
(2) В 10-дневен срок след издаване на сертификата за произход се извършва изравнително плащане за съответния период.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Условията и редът за извършване на плащанията се уреждат с договорите за изкупуване на енергия.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Чл. 12. Комисията отказва издаване на сертификат за произход при:
1. непълнота, неточност или недостоверност на предоставените от производителя данни;
2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) несъответствие с нормативните изисквания за определяне на количеството електрическа енергия като произведено по комбиниран начин.


Чл. 13. Комисията издава сертификат за произход за количество електрическа енергия, различно от заявеното от производителя, ако са налице достатъчно данни за неговото определяне от комисията, при спазване изискванията на действащото законодателство.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Сертификатите за произход се издават със следните задължителни реквизити:
1. вид на сертификата;
2. уникален номер, съдържащ регистрационния номер на производителя и пореден номер на издадения му сертификат;
3. орган, издал сертификата за произход;
4. дата на издаване и период на производство на електрическата енергия;
5. количество електрическа енергия, произведено по комбиниран начин;
6. количество произведена едновременно с електрическата енергия топлинна енергия за полезно потребление, вида и долната топлотворна способност на използваното гориво и резултатите от оценката на ефективността на инсталациите за комбинирано производство, определени по реда на наредбата по чл. 162, ал. 3 от Закона за енергетиката, в т. ч. спестената първична енергия на използваното гориво за всяка инсталация;
7. производствената централа;
8. обща инсталирана електрическа мощност на производствената централа;
9. инсталирана мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин;
10. име на производителя и код по БУЛСТАТ/ЕИК.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Решението за издаване на сертификат за произход се отменя, а издаденият сертификат се обезсилва по инициатива на комисията, когато документ или документи, въз основа на които е издаден, са признати от компетентен орган за неистински или ако комисията установи, че титулярят на сертификата е представил неверни сведения, послужили като основание за издаването му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Комисията може да отмени решението за издаване и да обезсили сертификат за произход в едногодишен срок след издаването му.

Глава трета.
РЕГИСТЪР НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ПРОИЗХОД


Чл. 16. Комисията създава, поддържа и публикува на своята електронна страница в интернет регистър на сертификатите за произход.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Регистърът на сертификатите за произход съдържа данни за производителите, издадените и обезсилените им сертификати за произход в съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗЕ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Вписванията в регистъра се извършват въз основа на решенията на комисията в срок до 5 работни дни от приемането на съответното решение.
(3) Вписването на обстоятелствата за съответния производител се извършва въз основа на данните, съдържащи се в документите, представени пред комисията или служебно събрани от нея.
(4) Вписванията се извършват от длъжностни лица, определени от председателя.


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Чл. 20. Всеки производител, който е подал заявление за издаване на сертификат за произход, е длъжен да изгради и поддържа база данни, в която се регистрират директно измерени и изчислени данни, съдържащи се в справката по чл. 8, ал. 3. Базата данни е достъпна за комисията при изпълнение на нейните правомощия по наредбата.

Глава четвърта.
ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД, ИЗДАДЕНИ В ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Чл. 21. (1) Комисията признава сертификатите за произход, издадени в държави - членки на Европейския съюз, при условията на взаимност. Сертификатите за произход, издадени в държава - членка на Европейския съюз, служат като доказателство за достоверността на удостоверените с тях факти и обстоятелства.
(2) Всеки отказ на комисията за признаване на сертификати за произход по ал. 1, включително в случаите на отказ по причини, свързани с предотвратяване на измама, се основава на обективни, прозрачни и недискриминационни критерии и се мотивира.
(3) При влязъл в сила акт на комисията, който постановява отказ за признаване на сертификати за произход, спорът може да се отнесе до Европейската комисия.


Чл. 22. (1) Лице, което иска признаване в Република България на сертификат за произход, издаден в друга държава - членка на Европейския съюз, подава писмено заявление, за което в комисията се образува преписка.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага копие на сертификата, негов легализиран превод и данни, позволяващи идентификацията на заявителя и на органа, издал сертификата, включително данни за представителите им и техните адреси за кореспонденция.
(3) В едномесечен срок комисията извършва служебна проверка на обстоятелствата по преписката, като изисква информация от съответния орган, издал сертификата.
(4) Комисията се произнася с решение в 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 3.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) С наредбата се въвеждат разпоредби на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Комисията издава и признава сертификати за произход за количествата електрическа енергия, произведена след 1 януари 2009 г. по комбиниран начин.


§ 3. (Предишен § 2, изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Наредбата се издава на основание чл. 162, ал. 4 от Закона за енергетиката.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ПО КОМБИНИРАН НАЧИН, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2010 Г.)

§ 4. Производителите на електрическа енергия по комбиниран начин, независимо дали подлежат на лицензиране по Закона за енергетиката, могат да подават в комисията писмено заявление за издаване на сертификат за произход за календарната 2009 г. в срок до един месец от влизането в сила на постановлението.


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г.)


Вх. № ............/....... г.
 
ДО
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И
ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ПО КОМБИНИРАН НАЧИН
 
От .........................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на физическото лице или фирма на юридическото лице или едноличния търговец съгласно търговската регистрация)
.............................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес на физическото лице, съответно седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец)
.......................................................................................................................................................................................................................................
(пълен и точен адрес за кореспонденция)
документ за самоличност на физическото лице: ..................................................... № ..............................................................................................................................
издаден на .......................................... от ...............................................................................................................................................................................
код по БУЛСТАТ/ЕИК ........................................................................................................................................................................................................................
IBAN........................................................................., BIC код ...............................................................................................................................................
при ......................................... телефон: ................................. факс: ................................................................................................................................
e-mail ................................................................................................................................................................................................................................
представлявано от ...........................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
документ за самоличност: .......................................... № ................................................................................................................................................................
издаден на ............................................ от ............................................................................................................................................................................
на длъжност ...........................................................................................................................................................................................................................
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 
1. Моля на основание чл. 8 от Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, да ми бъде издаден сертификат за произход като производител на електрическа енергия по комбиниран начин.
2. Местонахождение и наименование на производствената централа: ........................................................................................................................................
3. Количество електрическа енергия, произведена по комбиниран начин: ..................................................................................................................................
4. Период, през който е произведена електрическата енергия: ...............................................................................................................................................
5. Подробен опис на приложените към заявлението документи: ........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Долуподписаният ........................................................................................ декларирам, че предоставената информация е вярна и точна, като за същото количество не е издаван друг сертификат за произход. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕВР ми поиска допълнително за издаване на сертификата за произход и вписването му в регистъра на сертификатите за произход, в съответствие с изискванията на закона. Задължавам се да уведомявам ДКЕВР в срок 7 дни от настъпването на промяна в декларираните данни и обстоятелства.
 
Дата ____________________ Подпис _____________________ (печат)
 
Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Представените в ДКЕВР документи следва да бъдат в два екземпляра и заверени от лицето с представителна власт, подписало заявлението.
В случаите, когато производителят експлоатира повече от една производствена централа, той подава отделни заявления за всяка от тях.

Към заявлението се прилагат:
1. описание на производствената централа и технологията на производство;
2. информация за датата на въвеждане в експлоатация на производствената мощност;
3. информация (схеми) за местонахождението на уредите за търговско измерване и на регистриращите контролни уреди;
4. данни за произведеното количество електрическа енергия от отделните съоръжения в производствената централа;
5. данни, използвани за определяне на количеството електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, и резултатите от оценката на ефективността на инсталациите за комбинирано производство, определени по реда на наредбата по чл. 162, ал. 3 от Закона за енергетиката;
6. копие от всички фактури, издадени при продажбата на електрическа енергия през периода;
7. копие от всички фактури, издадени при закупуването на природен газ през периода;
8. документ за платена такса;
9. друга допълнителна информация, свързана с процеса на производство, по преценка на заявителя.

Данните по т. 1, 2 и 3 се подават само при подаване на заявление за издаване на сертификат за произход за първи път или в 7-дневен срок след настъпване на промяна в обстоятелствата. Данните по т. 4 и 5 се прилагат в обема и формата съгласно утвърден от комисията образец.


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


На основание чл. 21, ал. 1, т. 14 от Закона за енергетиката и чл. 8 от Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, и свое Решение № ............................. от .............. г.
 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
издава
 
СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД
за електрическа енергия, произведена по комбиниран начин
№ ............./...... г.
 
на .............................................................................................................................................................................................................................
(трите имена и адрес на физическо лице или фирма, седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за търговците)
За период на производство от месец до месец ................................../...................... г.
От производствена централа: ...................................................................................................................................................................................................
За електрическа енергия, произведена по комбиниран начин: ............MWh
Комбинирана топлинна енергия за полезно потребление: ............MWh
Вид на основното гориво: ...................................................................................................................................................................................................
Високоефективно производство: ................................................................................................................................................................................................
Долната топлотворна способност на използваното гориво: ............kJ/t(kJ/knm3)
Спестена първична енергия на използваното гориво: ............%
Обща инсталирана електрическа мощност:..............MW
Инсталирана мощност на съоръженията, произвеждащи електрическа енергия по комбиниран начин: ............MW
 
Председател на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране:
Главен секретар на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране:
 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума