навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 21 ОТ 11 МАЙ 2007 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОБИЛНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

В сила от 22.05.2007 г.
Издадена от председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят правилата за проектиране, изграждане, реконструкция и основен ремонт на мобилните далекосъобщителни мрежи и на съоръженията към тях, наричани за краткост "строежи", включително изискванията за тяхната безопасност.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за мрежи на следните радиослужби:
1. морска подвижна;
2. въздушна подвижна;
3. земна подвижна-спътникова;
4. морска подвижна-спътникова;
5. въздушна подвижна-спътникова.


Чл. 3. При прилагането на наредбата се спазват и изискванията на нормативните актове, свързани със:
1. основните положения за носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и земната основа;
2. пожарната и аварийната безопасност;
3. климатичните и вентилационните системи и инсталации;
4. кабелните далекосъобщителни мрежи;
5. хигиената и опазването на здравето на хората и опазването на околната среда;
6. здравословните и безопасните условия на труд;
7. техническите изисквания към продуктите;
8. обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
9. изискванията за защита на националната сигурност.


Чл. 4. (1) Строежите се проектират и изграждат при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(2) Строежите, разположени в поземлени имоти - частна държавна или частна общинска собственост, се изграждат в съответствие с изискванията на ЗУТ и на чл. 168 от Закона за далекосъобщенията (ЗД).


Чл. 5. (1) Мобилните далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях включват следните елементи или комбинации от тях:
1. комутационни станции;
2. радиорелейни станции;
3. кабелни линии;
4. базови станции.
(2) Комутационните станции се състоят основно от:
1. технологични помещения;
2. технологично оборудване;
3. електрическа уредба;
4. далекосъобщителна инсталация;
5. защитно заземяване;
6. мълниезащитна уредба;
7. пожароизвестителна система;
8. инсталация за осигуряване на необходимите климатични условия в помещенията.
(3) Базовите и радиорелейните станции се състоят основно от:
1. технологични помещения;
2. технологично оборудване;
3. антенно-фидерна система;
4. електрическа уредба;
5. далекосъобщителна инсталация;
6. защитно заземяване;
7. мълниезащитна уредба;
8. пожароизвестителна система;
9. инсталация за осигуряване на необходимите климатични условия в апаратните помещения.


Чл. 6. Базовите и радиорелейните станции се класифицират, както следва:
1. в зависимост от сумарната изходна мощност на инсталираното технологично оборудване:
а) станции с изходна мощност до 10 W;
б) станции с изходна мощност над 10 W;
2. в зависимост от вида на технологичното помещение:
а) станции тип "технологична кабина";
б) станции тип "контейнер";
3. в зависимост от разположението:
а) станции, разположени във, до или върху съществуващи сгради (включително при фасадно монтиране на антените);
б) станции, разположени на мачти, стълбове, кули;
в) станции, разположени в поземлени имоти;
4. в зависимост от начина на захранване с електрическа енергия:
а) станции, захранвани от електроразпределителната мрежа;
б) станции, захранвани от собствени източници на електрическа енергия.


Чл. 7. Подробни устройствени планове се разработват за изграждане на станции, разположени в поземлени имоти:
1. в границите на урбанизираните територии - когато се предвижда съответните поземлени имоти да бъдат отредени за изграждане на тези станции;
2. извън границите на урбанизираните територии.


Чл. 8. Строежите се категоризират съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ и Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), както следва:
1. комутационните станции - трета категория;
2. базовите и радиорелейните станции по чл. 6, т. 1, б. "а", когато се извършват строителни и монтажни работи (СМР) - трета категория;
3. базовите и радиорелейните станции по чл. 6, т. 1, б. "а", когато се извършват само монтажни работи - шеста категория;
4. базовите и радиорелейните станции по чл. 6, т. 1, б. "б" - първа категория.

Глава втора.
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА МОБИЛНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ


Чл. 9. Инвестиционните проекти за изграждане на мобилните далекосъобщителни мрежи и на съоръженията към тях се изработват от проектанти, притежаващи проектантска правоспособност, придобита по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.


Чл. 10. Изходните данни за проектиране на строежите се съобразяват с изискванията на индивидуалната лицензия за далекосъобщителна дейност, издадена по реда на Закона за далекосъобщенията.


Чл. 11. (1) Възложителят в зависимост от спецификата на строежите преценява кои фази от инвестиционните проекти могат да бъдат възложени за изпълнение, за да се реализира успешно инвестиционното намерение.
(2) Инвестиционните проекти се изработват съгласно заданието за проектиране, като в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на строежите те могат да съдържат следните проектни части:
1. обяснителна записка, отчитаща спецификата на строежа;
2. архитектурна, конструктивна и инсталационна;
3. техническа инфраструктура;
4. въздействие върху околната среда;
5. технологична.
(3) Инвестиционният проект съдържа и план за безопасност и здраве, когато се изисква съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.).
(4) Инвестиционният проект, въз основа на който се издава разрешението за строеж, се оценява за съответствие със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията.


Чл. 12. Инвестиционните проекти, въз основа на които се издава разрешение за строеж на радиорелейни и базови станции с изходна мощност над 10 W, включват определяне на границите на хигиенно-защитната зона при спазване изискванията на Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2002 г.).


Чл. 13. Конструкциите на строежите се проектират при спазване изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.).


Чл. 14. Връзките към електроразпределителната мрежа и други далекосъобщителни мрежи се проектират в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.) и Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. с Решение № 2535 на Върховния административен съд на Република България от 2005 г. - бр. 27 от 2005 г.).


Чл. 15. Електрическите уредби в комутационни, радиорелейни и базови станции се проектират при спазване изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.).


Чл. 16. Кабелните далекосъобщителни инсталации в комутационни, радиорелейни и базови станции се проектират в съответствие с изискванията на глава четвърта от Наредба № 17 от 2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях (ДВ, бр. 53 от 2005 г.).


Чл. 17. Пожароизвестителните системи в строежите се проектират при спазване изискванията на Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).


Чл. 18. (1) При изграждането на станции, разположени на стълбове, не се допуска използването на стълбовете на въздушните електропроводни линии, на градския електротранспорт и на електрифицираните железопътни линии.
(2) Допуска се изграждането на станции, разположени на стълбове, предназначени за улично осветление, в случай че захранващите проводници са монтирани вътре в стълба.
(3) Условията за изпълнението на ал. 2 се договарят със собственика или ползвателя на стълба.

Глава трета.
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МОБИЛНИТЕ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ


Чл. 19. (1) Строежите се изграждат при спазване на одобрените инвестиционни проекти, на издадените разрешения за строеж и на изискванията на нормативните актове, приложимите български стандарти и други технически спецификации за извършване, контрол и приемане на СМР при условията на чл. 169 ЗУТ.
(2) При изменения и отклонения от инвестиционния проект след издаване на разрешението за строеж се спазват изискванията на чл. 154 ЗУТ.


Чл. 20. (1) По време на строителството строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, предприемат мерки за защита на околната среда, за недопускане на щети или за тяхното ограничаване.
(2) Строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, в срок до един месец от завършване на работата предприемат мерки за отстраняване на нанесените щети на недвижимия имот и прилежащата му инфраструктура (улица, тротоар и др.), в който са извършени СМР, и за възстановяването им за своя сметка във вида преди започване на строителството.


Чл. 21. (1) По време на строителството далекосъобщителният оператор предприема мерки за недопускане на затруднения при ползването на имотите по предназначението им.
(2) Условията за изпълнението на ал. 1 се съгласуват със собственика или ползвателя на имотите.


Чл. 22. При изграждане на строежите в земеделски земи, гори и земи от горския фонд се спазват разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи и на Закона за горите.


Чл. 23. (1) За строителните продукти, които са предназначени за влагане в строежите и отговарят на техническите спецификации (български стандарти и технически одобрения), се счита, че отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.).
(2) Замяна на предвидените с инвестиционния проект строителни продукти с равностойни на тях без промяна на проектите се допуска с писменото съгласие на проектанта или на лицето, упражняващо строителен надзор.


Чл. 24. (1) Радиосъоръженията, използвани в мобилните далекосъобщителни мрежи, трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2002 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2006 г.).
(2) Технологичното оборудване, използвано в мобилните далекосъобщителни мрежи, трябва да отговаря на изискванията на:
1. Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2003 г., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 и 40 от 2006 г.) и отменена с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2007 г.); Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2007 г.), в сила от 20.07.2007 г.;
2. Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.).


Чл. 25. (1) Контролът по време на изпълнението на строителството се осъществява от:
1. лицето, упражняващо строителен надзор, при условията на ЗУТ - за строежи, които подлежат на строителен надзор;
2. техническия ръководител;
3. проектанта - в съответствие с договора за авторски надзор;
4. други контролни органи, оправомощени със закон да извършват контрол по време на изпълнението на строителството.
(2) При изграждане на строежите и при завършване на отделни етапи от тях се извършват проверки и изпитвания в съответствие с изискванията на съответните нормативни актове и технически спецификации.


Чл. 26. По време на изграждането на строежите се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд при условията и по реда на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.


Чл. 27. Актовете и протоколите, свързани с подготовката, започването и изпълнението на строежите, се съставят при спазване изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.).


Чл. 28. Строежите се въвеждат в експлоатация при условията и по реда на чл. 177 ЗУТ и на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г.).


Чл. 29. Приемателно-предавателната документация трябва да съдържа освен актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, и:
1. актове за скрити работи при изграждане на заземители и при полагане на силови захранващи кабели;
2. протоколи за измерване на съпротивлението на заземяване - за всички елементи, подлежащи на заземяване;
3. протоколи за измерване на параметрите на мълниезащитната уредба;
4. протоколи за измерване на нивата на електромагнитните полета и оценка за съответствието им с изискванията на Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти;
5. окончателните функционални и монтажни електрически схеми;
6. указания по отношение на безопасността за провеждане на техническата експлоатация.


Чл. 30. Нови строежи се присъединяват към електроразпределителната мрежа по реда на част втора от Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.


Чл. 31. Собствениците или ползвателите на строежите могат да ги експлоатират след издаване на разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

Глава четвърта.
БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 32. Строежите се проектират и изграждат така, че както при нормална работа, така и в условията на неизправност, която е било възможно да бъде предвидена, да не застрашават експлоатационния или проверяващия персонал или други лица, за което се предвиждат поотделно следните защити:
1. срещу поражения от електрически ток;
2. от електромагнитни полета;
3. от физически наранявания;
4. срещу пожар.


Чл. 33. Всички съоръжения и кабели на строежите, изложени на влиянието на климатични условия, като корозиращи атмосферни влияния, неблагоприятни температури или други неблагоприятни условия, се конструират или защитават така, че да се предотврати възникването на опасност, произтичаща от тези условия.


Чл. 34. Всички съоръжения и кабели на строежите се проектират и изпълняват така, че да се изключва възможността за възникване на опасно напрежение върху външния проводник на който и да е коаксиален кабел или на достъпна за допир токопроводима част на което и да е устройство, включително пасивните елементи.


Чл. 35. Базовите и радиорелейните станции тип "контейнер", предназначени за работа на открито, трябва да са със степен на защита най-малко IP 44.

Раздел II.
Заземяване и защита срещу поражения от електрически ток


Чл. 36. Защитата срещу поражения от електрически ток в строежите се проектира и изгражда в съответствие с общите изисквания на част първа, глава седма, раздели I - VIII от Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.


Чл. 37. (1) Заземителят на системата за защитно заземяване трябва да бъде електрически независим от други заземители.
(2) Разстоянието между заземителя на системата на защитно заземяване и заземителите на другите системи трябва да бъде не по-малко от три пъти дълбочината на разполагане на заземителя на защитното заземяване.
(3) Заземителят на защитното заземяване и заземителят на мълниезащитата на базовите и радиорелейните станции се свързват с подземна връзка.
(4) Съпротивлението на заземяване на системата за защитно заземяване се определя при спазване указанията на производителите на съоръженията, като не трябва да надвишава 4

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума