навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 11 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ХУДОЖНИК"

В сила от 16.02.2007 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 211010 "Художник" от област на образование "Изкуства" и професионално направление 211 "Изобразителни изкуства" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 211010 "Художник" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 2110101 Живопис
2. 2110102 Стенопис
3. 2110103 Графика
4. 2110104 Скулптура
5. 2110105 Рекламна графика
6. 2110106 Художествена дърворезба
7. 2110107 Художествена керамика
8. 2110108 Художествена тъкан
9. 2110109 Художествена обработка на метали
10. 2110110 Иконопис
11. 2110111 Илюстрация и оформление на книгата.


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Художник".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Художник" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Единични професии" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Художник"


Професионално направление:
 
211 Изобразителни изкуства
   
Наименование на професията:
 
211010 Художник
   
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Художник" - трета степен на професионална квалификация, съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалност Степен на Входящо минимално
  професионална образователно равнище
  квалификация за ученици за лица,
      навършили
      16 г.
1 2 3 4 5
2110101 Живопис Трета Завършен Завършено
      VII клас средно
        образование
2110102 Стенопис Трета Завършен Завършено
      VII клас средно
        образование
2110103 Графика Трета Завършен Завършено
      VII клас средно
        образование
2110104 Скулптура Трета Завършен Завършено
      VII клас средно
        образование
2110105 Рекламна Трета Завършен Завършено
  графика   VII клас средно
        образование
2110106 Художест- Трета Завършен Завършено
  вена дър-   VII клас средно
  ворезба     образование
2110107 Художест- Трета Завършен Завършено
  вена ке-   VII клас средно
  рамика     образование
2110108 Художест- Трета Завършен Завършено
  вена тъкан   VII клас средно
        образование
2110109 Художест- Трета Завършен Завършено
  вена обра-   VII клас средно
  ботка на     образование
  метали      
2110110 Иконопис Трета Завършен Завършено
      VII клас средно
        образование
2110111 Илюстра- Трета Завършен Завършено
  ция и   VII клас средно
  оформление     образование
  на книгата      
         
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение по професията "Художник" трябва да представи медицинско свидетелство, което удостоверява, че тази професия не му е противопоказна, съгласно чл. 14 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
(задачи)       личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 2110101 "Живопис"
1. Изграждане на етюд по Стативи, етюдници, модели: Определяне на оптимална Избор на дистанция и гледна Целенасоченост;
натура в оборудвано ателие: предмети и драперии, дистанция до натурата; точка; Наблюдателност;
натюрморт, интериор, глава гипсови отливки, жива Необходими инструменти и Подбор на подходящи Усет за форма и пространство;
по натура, човешка натура, видове рамки; начини за работа с тях; инструменти и материали: Съобразителност;
полуфигура и цяла фигура. Видове бои: акварелни, Живописни техники и четки, палитра, шпакли, Отговорност;
  темперни, маслени, качества на материалите; основи, разредители, Естетически вкус;
  пастелни; Грундове: Етапи в изграждането на свързватели; Концентрация;
  маслени, полумаслени, натюрморт, интериор и Анализиране и обобщаване, Креативност.
  синтетични; Разредители: човешка фигура с акварел, придаване на завършеност  
  естествени и химически; пастел, темперни и маслени на  
  Палитри, четки, бои; етюда.  
  шпакли; Жанрове в живописта;    
  Основи: хартия, Цветовете - цвят, гами,    
  фазер, картон, колорит, тон, нюанс и др.;    
  платно, дъска; Линейна и въздушна    
  Фирниси; перспектива и приложението    
  Свързватели; им в изграждането на    
  Съдове за вода, пространството;    
  пулверизатори. Пластична анатомия -    
    конструктивни,    
    пропорционални и    
    анатомични особености на    
    човешката глава и фигура.    
2. Изработване на Стативи, палитри, четки: за Етапи при създаване на Избор на тема и сюжет Естетически вкус;
живописна творба по маслени, акварелни и композиция по въображение според заданието; Наблюдателност
зададена или свободно темперни бои; - идея, скица, ескиз и подбор Намиране на информация по и зрителна памет;
избрана тема. Шпакли; на подходящ формат и темата в публикации или Въображение;
  Съдове за вода и мащаб; интернет; Самопреценка и
  разредители, Закони на композицията; Избор на подходящи самокритичност;
  пулверизатори; Културно наследство и материали и инструменти; Работа в екип;
  Компютър, софтуер, класици в жанровете; Избор на подходящи Индивидуална работа.
  интернет, аудиовизуални Избор на албуми, изразни средства;  
  средства; аудиовизуални средства; Реализиране на творбата  
  Видове бои: акварелни, Видове програмни продукти при спазване на етапите -  
  темперни, маслени, за създаване на векторни и скици, рисунки, ескизи;  
  пастелни; растерни изображения - Придаване завършеност и  
  Грундове: маслени, възможности, потребителски обобщеност на творбата  
  полумаслени, синтетични; интерфейс и инструкции за чрез различни изразни  
  Разредители: естествени и работа. средства.  
  химически, фирниси;      
  Свързватели;      
  Основи: хартия, фазер,      
  картон, платно и др.      
3. Работа на пленер. бекти за изобразяване: Културно наследство; збор на обект и Наблюдателност;
  природни, архитектурни, Жанрове в живописта; сюжет; Естетически вкус;
  исторически паметници, Формати и мащаби; Избор на гледна точка и Трудови навици;
  натура; Закони на композицията; дистанция; Индивидуалност;
  Основи: хартия, фазер, Технология на работа с Избор на подходящи Самопреценка и
  картон, платно, бои и др.; различни видове графични материали; самокритичност.
  Палитри, четки, и цветни материали; Подбор на необходимите  
  шпакли; Цветознание гами, цвят, инструменти за работа;  
  Помощни материали: колорит, тон, нюанс и др. Спазване на етапите за  
  подрамки, подложки, Перспектива - линейна и реализация на творбата;  
  грундове, разредители, въздушна и приложението Придаване на завършеност  
  свързватели и др. им в изграждането на и обобщеност на творбата  
    пространството. чрез различни изразни  
      средства.  
4. Работа по проект за Дърво, метал, пластмаса, Световно изкуство и Съчетаване на материали Работа в екип;
неконвенционална живопис - хартия, лепила, природни неговото развитие; съобразно идеята на проекта Естетически вкус;
колажи, инсталации и др. форми и промишлени Съвременни тенденции в и поставяне в експозиционна Търпение;
  изделия; неконвенционалното среда; Въображение;
  Инструменти за съответните проектиране. Комбиниране на материали и Трудови навици.
  материали;   форми за изграждане на  
  Мултимедия, компютърна и   живописно въздействащ  
  видеотехника, фотографии и   проект;  
  др.   Придаване на завършеност  
      на проекта.  
5. Оформление и Макетни ножове, линеали, Видове материали и Подбор на експозиционни Творческа комбинативност;
експониране на живописна тиксо, различни видове инструменти за оформяне на средства - постаменти, пана Въображение;
творба. хартии, дървени, живописна творба; и др. и организацията им в Прецизност;
  пластмасови и метални Осветление; изложбено Работа в екип;
  рамки, корди, шнурове, Организация при пространство; Трудова дисциплина;
  щипки, стълби, осветителни аранжиране на живописна Проектиране на рекламен Естетически вкус.
  тела, компютър, скенер, изложба; продукт;  
  принтер. Оформление на покана и Представяне на творбата с  
    плакат; мултимедийни средства.  
    Изисквания за избор на мото    
    на изложбата и оформяне на    
    преслист.    
6. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, Интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация
  мултимедия. представяне и комуникация. продукти; на вниманието;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Наблюдателност;
    чужд език. средства за комуникация Добра памет;
      при търсене на информация Съобразителност;
      и изготвяне на проект; Гъвкавост;
      Намиране и ползване на Технически усет;
      необходимата информация в Художествен вкус.
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
7. Спазване на изискванията Пожарогасители, Правила за безопасна Безопасна работа с Трудова дисциплина;
за здравословни и вентилатори, безопасни работа с инструменти и материали и инструменти; Прецизност;
безопасни условия на труд. разредители; материали; Правилно съхранение и Съобразителност;
  Лични предпазни средства. Работа с леснозапалими използване на вредни Работа в екип.
    материали; материали;  
    Вредно въздействие на Хигиена на работното място;  
    използваните материали. Опазване на околната среда.  
8. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, Попълване на договори; Комуникативност;
художествената творба. Кодекс за общественото свързани с дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Мобилност;
  Нормативни документи, Обекти и субекти на пазара Проучване възможностите за Активност.
  свързани с трудовото на произведения на реализация на  
  законодателство; изкуството; художествена творба;  
  Закон за авторското право и Трудовоправни Правилно съхраняване на  
  сродните му права. взаимоотношения между необходимата  
    художник и работодател; документация;  
    Системи на заплащане на Самооценка на вложения  
    труда; труд и заплащане;  
    Авторско право. Защита на авторските права.  
Специалност 2110102 "Стенопис"
1. Изграждане на етюд по Стативи, етюдници; Необходими инструменти и Избор на дистанция и гледна Трудова дисциплина;
натура в оборудвано ателие: Модели: предмети и начини за работа с тях; точка; Целенасоченост;
натюрморт, интериор, глава драперии, гипсови отливки, Живописни техники и Подбор на подходящи Наблюдателност;
по натура, човешка жива натура; качества на материалите; инструменти и материали - Усет за форма и пространство;
полуфигура и цяла фигура. Различни видове Етапи в изграждането на четки, палитра, шпакли, Съобразителност;
  рамки; натюрморт, интериор и основи, разредители, Отговорност;
  Акварелни, темперни, човешка фигура с акварел, свързватели; Естетически вкус;
  маслени, пастелни бои; пастел, темперни и маслени Анализиране и обобщаване, Концентрация;
  Маслени, полумаслени, бои; придаване на завършеност Креативност.
  синтетични грундове; Жанрове в живописта; на етюда.  
  Естествени и синтетични Цветовете - цвят, гама,    
  разредители; колорит, тон, нюанс и др.;    
  Палитри, четки, Линейна и въздушна    
  шпакли; перспектива и приложението    
  Основи: хартия, фазер, им в изграждане на    
  картон, платно, дъска; пространството;    
  Фирниси, свързва- Пластична анатомия -    
  тели; конструктивни,    
  Съдове за вода, пропорционални и    
  пулверизатори. анатомични особености на    
    човешката глава и фигура.    
2. Проектиране на Инструменти и материали за Етапи при изграждане на Стилизиране и композиране Мотивация;
стенописна композиция и проектиране: моливи, стенописния проект; на формите според идеята; Трудова дисциплина;
избор на техника, акварелни и темперни бои, Видове стенописни техники - Синтез между архитектурна Въображение;
съобразена с архитектурната четки, картон, инструменти сграфито, секо, фреско, среда и избор на техника за Естетически вкус;
среда. за измерване и изчисляване; мозайка, витраж; изпълнение на проект в Организираност;
  Компютър със Стенописни композиции - сграфито, секо, фреско, Индивидуална работа.
  специализирани програмни фризова, плаваща, мозайка, витраж;  
  продукти, скенер, принтер, фигурална, декоративна и Реализиране на проект при  
  интернет; др.; спазване на етапите - скици,  
  Албуми, книги, справочници. Цветове, групи цветове, тон, рисунки, ескизи;  
    гама, колорит и Избор на мащаб;  
    въздействието им според Вариативност при създаване  
    идеята; на идеен проект, съобразен  
    Линейна и въздушна с архитектурната среда;  
    перспектива и приложението Придаване завършеност и  
    им при изграждане на обобщеност на стенописния  
    пространство в стенописния проект, чрез различни  
    проект; изразни средства.  
    Методи за подготовка на    
    проекта на картон в М 1:1;    
    Пластична анатомия -    
    пропорции и анатомични    
    особености на човешката    
    глава и фигура;    
    Етапи при изграждане на    
    стенописния проект с    
    акварел и темпера;    
    Стилизация.    
3. Изпълнение на детайл от Подготвен картон за Видове стенописни техники - Подготвяне на картон в Мотивация;
стенописен проект в техника копиране на стена; сграфито, фреско, секо, мащаб 1:1. Трудова дисциплина;
сграфито, секо, фреско, Подготвена с грунд основа мозайка, витраж; Подбор на инструменти и бои Оригиналност;
мозайка или витраж. за реализиране на стенопис Методи за подготвяне на за стенописа; Въображение;
  сграфито, секо, фреско, картон в мащаб 1:1; Синтез между архитектурна Естетически вкус;
  витраж, мозайка; Технология на стенописните среда и избор на техника Отговорност;
  Пигменти и оцветители в техники; при изпълнението; Индивидуална работа;
  колорита, избран по проект; Етапи при изпълнение на Създаване на завършеност Работа в група.
  Строително скеле; стенописния проект - детайл, при изпълнение на детайл от  
  Инструменти: резци, четки и картон, копиране върху стенописен проект.  
  др. основата и реализация.    
  Цветно стъкло, оловни      
  шпросни за витраж;      
  Насечени разноцветни      
  камъни за мозайка.      
4. Изпълнение на стенописен Подготвен картон за Видове стенописни техники - Подготвяне на картон в Мотивация;
проект. копиране на стена; секо, мозайка, витраж; мащаб 1:1. Трудова дисциплина;
  Подготвена с грунд основа Материали - видове, Подбор на инструменти и бои Оригиналност;
  за реализиране на стенопис, качества; за стенописа; Въображение;
  витраж, мозайка; Инструменти - видове, Синтез между архитектурна Естетически вкус;
  Пигменти и оцветители в правила за работа; среда и избор на техника Отговорност;
  колорита, избран по проект; Технология на стенописните при изпълнението; Индивидуална работа;
  Строително скеле; техники; Придаване на завършеност Работа в група.
  Инструменти - резци, четки и Етапи при изграждане на на стенописната творба.  
  др.; стенописа, витража,    
  Цветно стъкло, оловни мозайката - проект, картон,    
  шпросни за витраж; реализация.    
  Насечени разноцветни      
  камъни за мозайка.      
5. Работа на пленер. Обекти за изобразяване: Културно наследство; Избор на обект и Наблюдателност;
  природни, архитектурни, Формати и мащаби; сюжет; Естетически вкус;
  исторически паметници, Закони на композицията; Избор на гледна точка и Трудови навици;
  натура; Технология на работа с дистанция; Индивидуалност;
  Основи: хартия, фазер, различни видове графични Избор на подходящи Самопреценка;
  картон, платно, бои и др. и цветни материали; материали; Самокритичност.
  Инструменти за работа: Цветове - гама, цвят, Подбор на необходимите  
  палитри, четки, колорит, тон, нюанс и др.; инструменти за работа;  
  шпакли; Линейна и въздушна Спазване на етапите за  
  Помощни материали: перспектива и приложението реализация на творбата;  
  подрамки, подложки, им при изграждането на Придаване на завършеност  
  грундове, разредители, пространството. и обобщеност на творбата  
  свързватели и др.   чрез различни изразни  
      средства.  
6. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, Интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация на
  мултимедия. представяне и комуникация; продукти; вниманието;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Наблюдателност;
    чужд език. средства за комуникация Добра памет;
      при търсене на информация Съобразителност;
      и изготвяне на проект; Гъвкавост;
      Намиране и ползване на Технически усет;
      необходимата информация в Художествен вкус.
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
7. Спазване на изискванията Пожарогасители, Правила за безопасна Безопасна работа с Трудова дисциплина;
за здравословни и вентилатори, безопасни работа с инструменти и материали и инструменти; Прецизност;
безопасни условия на труд. разредители; материали; Правилно съхранение и Съобразитеност;
  Лични предпазни средства. Работа с лесно запалими използване на вредни Работа в екип.
    материали; материали;  
    Вредно въздействие на Поддържане на хигиена на  
    използваните материали. работното място;  
      Опазване на околната среда.  
8. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, Попълване на договори; Комуникативност;
художествената творба. Кодекс за общественото свързани с дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Мобилност;
  Нормативни документи, Обекти и субекти на пазара Проучване възможностите за Активност.
  свързани с трудовото на произведения на реализация на  
  законодателство; изкуството; художествена творба;  
  Закон за авторското право и Трудовоправни Правилно съхраняване на  
  сродните му права. взаимоотношения между необходимата  
    художник и работодател; документация;  
    Системи на заплащане на Самооценка на вложения  
    труда; труд и заплащане;  
    Авторско право. Защита на авторските права.  
Специалност 2110103 "Графика"
1. Създаване на Бели и цветни хартии, черен Закони на перспективата и Избор на дистанция, мащаб Мотивация;
подготвителна рисунка и бял туш; креда, въглен, графичното изграждане на и формат; Наблюдателност;
(натюрморт, пейзаж, глава графити, черен сух пастел, пространството; Избор и прилагане на Усет за форма и пространство;
натура и човешка фигура) от черна и бяла темпера; Пропорции и анатомия на елементите на графичния Концентрация на вниманието;
натура с различни графични Различни видове пера и човешкото тяло; език: точка, линия, щрих, Аналитично мислене;
изразни средства и четки; Възможности и изразни растер, фактура; Индивидуална работа;
материали. Модели: мъртва и жива средства на рисунъчните и Изграждане на фигура в Въображение.
  натура. графичните техники. пространството.  
2. Създаване на графична Бели и цветни хартии; черен Същност на графиката като Проектиране на графична Мотивация;
композиция - проект по и бял туш; креда, въглен, изкуство; композиция по зададена или Въображение;
зададена или по свободно графити, черен сух пастел, Графични жанрове: свободно избрана тема; Естетически
избрана тема. черна и бяла темпера, натюрморт, интериор, Съзнателно обосноваване критерии.
  различни видове пера, пейзаж, портрет, фигурална избора на формат и форма  
  четки. композиция, графичен на композицията;  
    цикъл, екслибрис и др.; Постигане на изчистен  
    Видове графични графичен език и образ в  
    композиции; определен формат.  
    Закони на композирането.    
3. Отпечатване в различни Валяци - кожени и гумени, Високопечатни техники: Поетапна работа и стилова Трудова дисциплина;
графични техники: меки и твърди; линогравюра - хармонизация при подбора Отговорност;
високопечатни, Инструменти за висок печат: чернолинеарна и на изразните средства и Прецизност;
дълбокопечатни, резци и щихели, пера и бялолинеарна, гравюра на похвати в изобразителната Точност;
повърхнинен печат четки за туш и др.; дърво; концепция; Работа в екип.
(литография и силиграфия). Инструменти за дълбок Дълбокопечатни техники: Професионална употреба на  
  печат: щихели за медна суха игла, офорт, акватинта, графичните материали и  
  гравюра, офортни игли, резерваж, мецотинто, мек инструменти;  
  ролети, мулети и др.; лак, комбинирани техники; Работа с разтворители и  
  Химикали - киселини и Повърхнинен печат: киселини;  
  основи; литография, силиграфия; Подбор на хартията за печат  
  Източник на топла вода. Свойства на разредители, и нейната подготовка;  
    разтворители, силикони, Работа с преса;  
    киселини и основи; Отпечатване, коригиране и  
    Видове хартии и тиражиране на създадената  
    приложението им. матрица.  
4. Надписване, паспартиране Хартия, молив, макетен нож, Качества на хартиите; Теоретично обосноваване и Прецизност;
и представяне на графичния линия, триъгълник, Хармония на цветовете; защита на реализираната Точност;
лист. подлепващи материали, Надписване. идея; Работа в екип.
  дървени, метални и   Подбор на паспарту и рамка;  
  пластмасови рамки.   Аранжиране на експозиция.  
5. Работа на пленер и обекти Обекти за изобразяване: Културно наследство; Избор на обект и сюжет; Наблюдателност;
за изобразяване. природни, архитектурни, Жанрове; Избор на гледна точка и Естетически вкус;
  исторически паметници, Формати и мащаби; дистанция; Трудова дисциплина;
  натура; Закони на композицията; Избор на подходящи Самокритичност.
  Материали за работа: Технология на работа с материали;  
  хартия, фазер, картон, различни видове графични Подбор на необходимите  
  графит, меки моливи, туш, и цветни материали; инструменти за работа;  
  въглен, креда, сангин, Линейна и въздушна Спазване етапите за  
  пастел, темпера и др.; перспектива и приложението реализация на творбата;  
  Инструменти за работа: пера, им при изграждане на Придаване на завършеност  
  четки и др.; пространството. и обобщеност на творбата  
  Помощни материали: папки,   чрез различни изразни  
  подложки, фиксажи и др.   средства.  
6. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, Интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация на вниманието;
  мултимедия. представяне и комуникация; продукти; Наблюдателност;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Добра памет;
    чужд език. средства за комуникация Съобразителност;
      при търсене на информация Гъвкавост;
      и изготвяне на проект; Технически усет;
      Намиране и ползване на Художествен вкус.
      необходимата информация в  
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
7. Спазване на изискванията Пожарогасители, Правила за безопасна Безопасна работа с Трудова дисциплина;
за здравословни и вентилатори, безопасни работа с инструменти и материали и инструменти; Прецизност;
безопасни условия на труд. разредители; материали; Правилно съхранение и Съобразителност;
  Лични предпазни средства: Работа с лесно запалими използване на вредни Работа в екип.
  предпазни ръкавици, материали; материали;  
  противопрахова маска. Вредно въздействие на Поддържане на хигиена на  
    използваните материали. работното място;  
      Опазване на околната среда.  
8. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, Попълване на договори; Комуникативност;
художествената творба. Кодекс за общественото свързани с дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Мобилност;
  Нормативни документи, Обекти и субекти на пазара Проучване възможностите за Активност.
  свързани с трудовото на произведения на реализация на  
  законодателство; изкуството; художествена творба;  
  Закон за авторското право и Трудовоправни Правилно съхраняване на  
  сродните му права. взаимоотношения между необходимата  
    художник и работодател; документация;  
    Системи на заплащане на Самооценка на вложения  
    труда; труд и заплащане;  
    Авторско право. Защита на авторските права.  
Специалност 2110104 "Скулптура"
1. Изработване на копие на Инструменти и материали: Качества на пластичния Изграждане на арматура за Мотивация;
гипсов модел - орнамент, ножове, ланцета, шпакли, материал - подготвяне на работа с мек пластичен Трудова дисциплина;
капител, класическа глава. глина, арматура; глината; материал; Индивидуална работа;
  Класически образци на Видове арматури; Конструиране на определен Наблюдателност;
  орнаменти, архитектурни Етапност в изграждането на архитектурен елемент и Работа в екип.
  елементи и гипсови глави. копието; вярно пренасяне на детайла  
    Видове релеф - нисък, висок; от гипсов модел;  
    Пластични и анатомични Рязане, лепене и  
    особености на човешката моделиране на копието;  
    глава; Придаване на завършен вид  
    Пропорции, строеж и анализ на копието.  
    на формата;    
    Конструкция и движение на    
    обемите в пространството.    
2. Изграждане на скулптурен Скулптурни инструменти и Подреждане на Подбор на инструменти за Мотивация за работа;
етюд по натура - човешка материали: ножове, ланцети, скулптурните стативи на работа със съответния Трудова дисциплина;
глава и фигура (облечена и шпакли; мек пластичен необходимата дистанция за материал; Концентрация;
гола). материал - глина; работа с модела; Изграждане на арматура от Прецизност.
  Модел - жива натура. Качество на пластичния дърво или метал;  
    материал; Конструктивно изграждане  
    Подбор на подходящи на формата - пропорции;  
    инструменти; Прилагане на знанията по  
    Построяване на арматура в пластична анатомия;  
    зависимост от конкретната Придаване завършеност на  
    задача; етюда.  
    Етапност в изграждането на    
    пластиката - от общото към    
    частното;    
    Анатомия на човешкото тяло;    
    Съпоставка между твърда и    
    мека материя при    
    формообразуването;    
    Понятие за пространствен    
    баланс.    
3. Проектиране на Хартия и графични Етапност в изграждането на Подбор на пластичен Мотивация за работа;
скулптурна творба по материали за проектиране, пластиката - идейни рисунки, материал, съобразен с Наблюдателност;
въображение или по подготвителни скици и проект в малък мащаб; проекта; Зрителна памет;
свободно избрана тема. рисунки; Видове скулптурни форми: Спазване на етапност в Естетически вкус.
  Пластичен материал за малка пластика, релеф, работата: скица, проект,  
  проектиране в мащаб: глина, барелеф, орелеф, кръгла калъп, отливане в гипс,  
  шамот, пластелин, моделин, скулптура, монумент; изпълнение в материал;  
  восък; Синтез на пластиката с Синтез между конструкция,  
  Инструменти за работа с мек архитектурната среда; пластика, материалност;  
  пластичен материал: нож, Архитектоника на формата; Подготвяне на проекта за  
  ланцета, шпакла, тел за Жанрове: портрет, фигура, изпълнение в материал.  
  рязане на глина, арматура от фигурална и геометрична    
  дърво или метал; композиция;    
  Албуми, аудиовизуални Качества на пластичния    
  материали. материал;    
    Понятие за композиционен    
    баланс;    
    Културно наследство и    
    традиции.    
4. Създаване на пластична Хартия и графични Видове декоративна Подбиране на подходящия Мотивация за работа;
композиция по зададена материали за проектиране - композиция - геометрична и материал и инструменти; Наблюдателност;
тема - декоративна и подготвителни скици и фризова; Стилизиране на флорални и Зрителна памет;
фигурална. рисунки; Стилизация на растителни и анималистични елементи в Усет за пространство и за
  Пластичен материал за животински елементи; композиция; пластика;
  проектиране в мащаб; Видове пластични Изграждане на арматура, Въображение;
  Материали за реализация: композиции: малка пластика, подходяща за пластичната Прецизност;
  глина, шамот, пластелин, релеф, кръгла скулптура, идея; Естетически вкус.
  моделин, восък, камък, монумент; Спазване на етапите в  
  итонг, гипс, тел, кълчища, Спазване на етапност: скица, работата - от скица до  
  картон, дърво, синтетични проект, калъп, отливане в изпълнението в материал;  
  материали; гипс; Синтезиране на конструкция,  
  Репродукции, оригинални Изпълнение в материал; пластика и материал;  
  образци, списания, албуми, Синтез на конструкция, Придаване на завършеност  
  художествена литература, пластика, материал; на творбата.  
  снимков и филмов материал; Композиране в    
  Интернет. пространството със свободни    
    пластични материали.    
5. Реализиране на Нож, шкарпели, трион, Свойства и приложение на Смесва необходимите Мотивация за работа;
скулптурен проект в шкурки, арматура от дърво и материалите за реализация - материали в нужните Работоспособност;
материал. метал, бормашина, дърво, метал, итонг, камък и пропорции; Прецизност;
  ъглошлайф; др; Разделя формата на Концентрация;
  Гипс, тел, кълчища, Инструменти за обработване сектори, възможни за Сръчност;
  изолатори, химикали за на естествен и изкуствен отливане; Точност;
  патина - киселина, сулфиди камък, дърво, метал; Следи дебелината на Естетически вкус.
  и др., бои, ръкавици; Видове машини за изграждания калъп;  
  Постамент за пластиката. обработване на дърво, метал Армиране на калъпа;  
    и камък; Разтваряне, измиване и  
    Основни правила за работа с изолиране на калъпа,  
    бормашина, ъглошлайф; сглобяване на частите и  
    Елементи на калъп; наливане с материал;  
    Технологична Изчукване на калъпа и  
    последователност (етапи) за ретуш на готовата отливка;  
    създаване на отливка. Изваждане на чиста и  
      здрава отливка;  
      Подбор на материал, форма  
      и мащаб на постамента на  
      творбата;  
      Придаване на завършен и  
      естетичен вид на цялото.  
6. Работа на пленер и обекти Обекти за изобразяване: Културно наследство; Избор на обект и сюжет; Наблюдателност;
за изобразяване. природни, архитектурни, Жанрове; Избор на гледна точка и Естетически вкус;
  исторически паметници, Формати и мащаб; дистанция; Трудова дисциплина;
  натура; Закони на композицията; Избор на подходящи Индивидуална работа;
  Хартия, фазер, картон, Технология на работа с материали и инструменти за Самопреценка и самокритичност.
  графит, темпера и др.; различните видове работа;  
  Четки, флумастери и др.; графични и цветни Спазване етапите за  
  Помощни материали: материали; реализация на творбата;  
  скицници, подложки, папки. Линейна и въздушна Придаване на завършеност  
    перспектива и приложението и обобщеност на творбата  
    им при изграждане на чрез различни изразни  
    пространството. средства.  
7. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, Интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация на вниманието;
  мултимедия. представяне и комуникация; продукти; Наблюдателност;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Добра памет;
    чужд език. средства за комуникация Съобразителност;
      при търсене на информация Гъвкавост;
      и изготвяне на проект; Технически усет;
      Намиране и ползване на Художествен вкус.
      необходимата информация в  
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
8. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, Попълване на договори; Комуникативност;
художествената творба. Кодекс за общественото свързани с дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Активност;
  Нормативни документи, Обекти и субекти на пазара Проучване възможностите за Мобилност.
  свързани с трудовото на произведения на реализация на  
  законодателство; изкуството; художествена творба;  
  Закон за авторското право и Трудовоправни Правилно съхраняване на  
  сродните му права. взаимоотношения между необходимата  
    художник и работодател; документация;  
    Системи на заплащане на Самооценка на вложения  
    труда; труд и заплащане;  
    Авторско право. Защита на авторските права.  
9. Спазване на изискванията Респиратори, ръкавици, Изисквания за здравословни Правилно използване на Отговорност;
за здравословни и маски за лице, предпазни и безопасни условия за лични предпазни средства; Прецизност;
безопасни условия на труд и очила. труд; Безопасна работа с Точност;
пожарна безопасност.   Правила за безопасна материали, инструменти и Трудова дисциплина.
    работа с материали, машини;  
    инструменти и машини; Безопасна работа със  
    Изисквания при работа с средствата за  
    леснозапалими материали. противопожарна защита;  
      Правилно реагиране при  
      бедствия и аварии;  
      Оказване на долекарска  
      помощ, бързо и правилно  
      реагиране при трудова  
      злополука.  
Специалност 2110105 "Рекламна графика"
1. Създаване на проект на Материали за чертане и Графичен дизайн и неговите Умение за образно виждане Находчивост;
рекламна графика за рисуване; разновидности; чрез стилистика, цвят, Трудова дисциплина
различни рекламоносители: Инструменти за измерване и Специфика на отделните композиция; Умение за работа в екип.
плакат, фирмен дизайн, изчисляване; видове рекламен дизайн; Подбор на теми и подходящ  
опаковки. Компютър със Цели на рекламната шрифт към тях;  
  специализирани програмни графика; Баланс на отделните  
  продукти, скенер, принтер, Изграждане на рекламен елементи;  
  интернет; продукт със средствата на Лаконичност на израза;  
  Албуми, книги, справочници. графичния дизайн. Сугестия на продукта.  
2. Участва в Материали за писане, Психология на рекламата; Избор на вида рекламна Естетически вкус;
разпространението на рисуване и изработка на Видове реклама според кампания; Трудова дисциплина;
рекламата. пояснителни скици, рисунки, начина на възприемане; Подбор на подходящ канал Индивидуална изява и работа в
  схеми и др. Основни качества на за разпространение на екип.
    рекламата; рекламата;  
    Скрита реклама; Разпространение на  
    Канали за разпространение рекламата;  
    на рекламата. Подбор на подходящ  
      рекламоносител;  
      Използване на различни  
      видове рекламоносители.  
3. Изработване на проект за Компютър, скенер, принтер, Различни художествени Степенуване на Концентрация;
рекламен продукт в мащаб. консумативи, подходящ интерпретации; художествените елементи по Наблюдателност;
  софтуер; Изисквания за лаконичност и значимост; Умение за генериране на идеи и
  Темперни бои, четки, ножица, експресия в рекламата; Синтезиране и придаване на нестандартни решения;
  лепила; Шрифт и интерпретация на подходяща образност. Остроумие,
  Различни видове материали разновидностите шрифтове;   духовитост;
  (според изискванията на Психологичното въздействие   Трудова дисциплина.
  проекта); на цвета.    
  Албуми, книги, справочници.      
4. Изпълняване на проект в Компютър, скенер, принтер и Техническа коректност при Подбор и комбиниране на Прецизност;
действителен размер. консумативи към тях, изпълнение на проект; разнообразни материали; Точност;
  подходящ софтуер; Последователност на Мащабиране и Организираност;
  Хартия, картон, темперни отделните етапи в работата с пропорциониране на Отговорност;
  бои, четки, пергели, лепила, оглед на различните елементите; Техническа сръчност;
  линии. техники; Избор на подходящ шрифт. Трудова дисциплина.
    Шрифтовете.    
5. Изработване на проект за Материали за чертане и Знакови системи във Прилагане елементите на Умение за генериране на
визуална комуникация. рисуване; визуалната комуникация; визуалната комуникация; нестандартни решения;
  Инструменти за измерване и Същност на визуалната Използване на различните Остроумие, духовитост;
  изчисляване; комуникация - рекламата видове изображения; Трудова дисциплина;
  Компютър със като масова визуална Подбиране и прилагане на Индивидуална работа и работа
  специализирани програмни комуникация; различните видове шрифт; в екип.
  продукти, скенер, принтер; Видове изображения; Композиране на  
  Албуми, книги, справочници. Познава целите и задачите текст в рекламен  
    на отделните изображения; продукт.  
    История на шрифта;    
    Закони на текстовата    
    композиция.    
6. Проектиране на запазен Хартия, тушовки, четки, бои, Конструкция и разредки в Композиционни умения за Точност и прецизност при
шрифт лого - стокова марка. пергели, линии шрифта; създаване на букви и текст; изпълнението;
    Визуални илюзии и тяхното Генериране на шрифт; Концентрация на вниманието;
    въздействие; Избор на подходящ шрифт Наблюдателност;
    Основни видове шрифт и според предназначението; Добра памет;
    конструиране на буквите. Изработване на шрифтов Усет за форма;
      елемент. Технически усет;
        Търпение и упоритост.
7. Изработване на дигитален Компютър, скенер, принтер, Специфични софтуерни Работа с компютър и Интелектуални способности;
вариант на проекта. таблет, плотер, подходящ продукти; компютърна периферия; Генериране на идеи и
  софтуер. Двуизмерно компютърно Обработване на нестандартни решения;
    проектиране; информацията със Трудова дисциплина;
    Монтажен софтуер; специализирани програмни Индивидуална и работа в екип.
    Различни формати за пренос продукти;  
    и експониране на файлове; Точно и лаконично  
    Техники за печатна и изказване.  
    предпечатна изработка.    
8. Реализиране на рекламния Подготвен рекламен проект; Организация и планиране на Вземане на решение; Добра памет;
продукт. Офис техника според дейността във фирмата Планиране и организиране Логическо мислене;
  проекта; (ателието); на дейностите по етапи; Комбинативност;
  Кодекс на труда; Видовете и съдържанието на Избор на техника и Прогнозиране;
  Кодекс за общественото нормативните актове, материали; Умение за работа с хора;
  осигуряване; свързани с дейността; Попълване на договори; Отговорност;
  Нормативни документи, Съдържанието и видовете Изготвяне на оферти и Самоконтрол;
  свързани с трудовото договори; ценообразуване; Предприемчивост;
  законодателство; Обекти и субекти на пазара Проучване на възможностите Инициативност;
  Нормативни документи, на произведения на за реализация на Работа в екип.
  свързани с изработване и изкуството; художествена творба;  
  разпространение на Трудовоправни Правилно съхраняване на  
  рекламата. взаимоотношения между необходимата  
  Закон за авторското право и художник и работодател; документация;  
  сродните му права. Системи на заплащане на Самооценка на вложения  
    труда; труд и заплащане;  
    Авторско право. Защита на авторските права.  
9. Работа на пленер и обекти Обекти за изобразяване: Културно наследство; Избор на обект и сюжет; Наблюдателност;
за изобразяване. природни, архитектурни, Жанрове; Избор на гледна точка и Естетически вкус;
  исторически паметници, Формати и мащаби; дистанция; Трудова дисциплина;
  натура; Закони на композицията; Избор на подходящи Индивидуална работа;
  Материали за работа: Технология на работа с материали; Самопреценка и самокритичност.
  хартия, фазер, картон, различни видове графични Подбор на необходимите  
  графит, меки моливи, туш, и цветни материали; инструменти за работа;  
  въглен, креда, сангин, Линейна и въздушна Спазване етапите за  
  пастел, темпера и др.; перспектива и приложението реализация на творбата;  
  Инструменти за работа: пера, им в изграждане на Придаване на завършеност  
  четки и др.; пространството. и обобщеност на творбата  
  Помощни материали - папки,   чрез различни изразни  
  подложки, фиксажи и др.   средства.  
10. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация на
  мултимедия. представяне и комуникация. продукти; вниманието;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Наблюдателност;
    чужд език. средства за комуникация Добра памет;
      при търсене на информация Съобразителност;
      и изготвяне на проект; Гъвкавост;
      Намиране и ползване на Технически усет;
      необходимата информация в Художествен вкус.
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
11. Спазване на Предпазни очила за работа Здравословни и безопасни Правилно използване на Отговорност;
изискванията за осигуряване с компютър. условия за труд; лични предпазни средства; Прецизност;
на здравословни и   Изисквания за безопасна Безопасна работа с Точност;
безопасни условия на труд и   работа с инструменти и материали, инструменти и Трудова дисциплина.
пожарна безопасност.   материали; хардуер;  
    Правилно реагиране при Спазване на изискванията за  
    бедствия и аварии. здравословни и безопасни  
      условия на труд при работа с  
      компютър.  
Специалност 2110106 "Художествена дърворезба"
1. Извличане на информация Художествена литература, Теория и история на Анализ на събраната Концентрация на вниманието и
от различни източници с цел репродукции, оригинални изкуствата; информация; наблюдателност;
пресъздаване на образ. образци, списания, албуми, Развитие на стиловете през Синтез на информацията за Добра памет;
  снимков и филмов материал вековете; изпълнение на поставената Логическо мислене и
  и др. Национално наследство; задача. комбинативност;
  Компютър с интернет. Развитие на естетическия   Съобразителност;
    критерий;   Пространствена представа и
    Съвременни тенденции.   въображение;
        Генериране на идеи и
        нестандартни решения;
        Хрумвания и импровизации.
2. Създаване на Материали за рисуване: Основни принципи и методи Стилизиране на природни Наблюдателност;
декоративен образ от моливи, бои, повърхности, в превръщането на една форми при запазване на Пространствена
конкретна природна форма. помощни средства; природна форма в характера им; представа и въображение;
  Натура или фотографии на декоративен мотив; Създаване на различни Аналитично мислене;
  растения и животни; Видове стилизация; видове декоративен образ Умение за оформяне;
  Книги, репродукции, Видове декоративен мотив и от една природна форма; Усет за форма;
  материали, онагледяващи специфичните му особености Съчетаване на животинска Генериране на идеи и
  опита и историята на според историческите и или човешка фигура с нестандартни решения;
  декоративния елемент. културните характеристики; растителен или геометричен Комбинативност.
    Видове композиция: елемент.  
    асиметрична, симетрична по    
    една ос, симетрична по две    
    оси, кръгова, фриз.    
3. Проектиране на Инструменти за чертане и Видове резбарски Комбиниране и стилизиране Логическо мислене и
композиция или на рисуване: пергел, линия, орнаменти; на резбарския орнамент; комбинативност;
декоративен функционален кривка, картон, хартия, Композиция, пропорции и Разработване на резбарска Пространствена представа и
предмет от растителни, моливи, четки; стилизация на резбарски композиция; въображение;
геометрични или зооморфни Книги и албуми с нагледни орнамент; Синтез между форма и Отговорност;
елементи. материали, Етапи при изграждане на декорация; Прецизност, точност;
  фотографии. резбарска композиция; Конструиране на триизмерни Индивидуална работа;
    Свойства и качества на предмети. Хрумвания;
    композицията - цялостност на   Импровизации.
    формата, съподчиненост на    
    елементите, композиционни    
    равновесия, симетрия и    
    асиметрия.    
4. Изработване на чертежи, Инструменти за чертане и Основни понятия в Избор на подходящ мащаб; Прецизност, точност;
копирки и шаблони на рисуване: пергел, линия, техническото чертане; Правилно използване на Индивидуална работа;
проектираното изделие. кривка, картон, хартия, Ортогонално проектиране - чертожните инструменти; Търпение и упоритост;
  моливи, четки. основни елементи, Прецизно изработване на Логическо мислене и
  Книги и албуми с нагледни проекционни равнини; чертежи, копирки и шаблони. комбинативност.
  материали. Видове означения в    
    чертежите;    
    Графично и пластично    
    изграждане на форма -    
    ескизна графика,    
    перспективно изображение.    
5. Изработване на фрагмент Работен проект; Пластични качества на Безопасна работа с Съобразителност;
от композиция или предмет в Инструменти за работа с материала; инструменти за глина, дърво Отговорност;
пластичен материал. глина, дърво и други Плитък и дълбок релеф; и др.; Прецизност;
  пластични материали. Принципи за изграждане на Степенуване на плановете в Точност;
    релефа или кръглата релефа; Индивидуална работа;
    пластика; Технология при Съчетаване на различни Усет за форма.
    рязане на дървото; форми, обеми и фактури.  
    Техника и технология за    
    изпълнение на изделието.    
6. Изработване на копие на Образец за копиране; Етапи при изпълнение на Правилен подбор и Прецизност, точност;
художествено произведение Инструменти за чертане; резбарска творба; безопасна работа с Индивидуална работа;
от дърво по зададен Инструменти и пособия за Технологична различни видове машини и Търпение и упоритост;
образец - еднопланов, изпълнение в материал; последователност при инструменти: електрически Технически усет;
двупланов и многопланов Машини за обработване на подготовката на материала трион, електрически шлайф, Пространствена
релеф с фон или без фон дърво: електрически трион, за работа; борапарат, пили, длета и представа и въображение;
(ажурен). електрически шлайф, Видове машини и др.; Усет за оформяне.
  борапарат и др.; инструменти и правила за Планиране и организиране  
  Различни видове дървен безопасна работа с тях; на дейността;  
  материал. Пластични качества на Пластично изграждане на  
    дървения материал. резбарския релеф;  
      Организация на отделните  
      обеми и форми в единно  
      цяло.  
7. Работа с различни видове Набор длета, трион, пили; Електрически машини - Правилно и безопасно Трудова дисциплина;
ръчни инструменти и Електрически инструменти: видове, приложение, използване на различните Отговорност;
материали. трион, шлайф, борапарат и правила за безопасна видове ръчни и Прецизност;
  др. работа; електрически инструменти. Точност;
    Приложение на различните   Търпение и упоритост;
    видове инструменти;   Индивидуална работа;
    Дървен материал - видове и   Организираност.
    свойства;    
    Технологична    
    последователност при    
    подготовка на материала за    
    работа.    
8. Изработване на Работен проект - чертеж; Ергономични стандарти на Конструиране на триизмерни Усет за форма и пространство;
декоративен релеф, кръгла Инструменти и пособия за функционалните предмети; предмети; Пространствена представа и
пластика или функционален изпълнение в материал; Технологична Прилагане на подходящи въображение;
предмет по предварително Видове дървен материал. последователност при сглобявания и свързвания на Конструктивно мислене;
създаден проект.   изпълнение на резбарската детайлите; Прецизност;
    творба; Организация на отделните Точност;
    Графично и пластично обеми и форми в единно Усет за форма;
    изграждане на формата - цяло; Търпение и упоритост.
    линеарна, монохромна, Работа с различни видове  
    ескизна графика, ръчни инструменти;  
    перспективно изображение; Придаване завършеност на  
    Пластични качества на резбарското изделие.  
    дървения материал;    
    Видове сглобявания и    
    свързвания.    
9. Представяне на Набор от четки, шкурка, Свойства на различните Правилно дозиране и Трудова дисциплина;
резбарската творба в байцове, восъци, лакове, видове байцове и лакове и тониране на разтворите; Отговорност;
завършен вид. престилка, противопрашна действието им върху Равномерно нанасяне на Прецизност;
  маска, очила. видовете дървесина; байцовете и лаковете; Точност;
    Технологична Експониране. Индивидуална работа;
    последователност при   Организираност.
    повърхностна обработка.    
10. Организиране и Скици, проекти; ценоразписи Нормативна уредба на Планиране и организиране Пренагласа;
планиране на дейността в и др.; отрасъла; на дейността в ателието; Вземане на решение;
цялостния процес на Офис техника; Организация и планиране на Работа в екип извън ателие. Добра памет;
създаване на художествено Кодекс на труда; дейността в малко Попълване на договори; Логическо мислене и
произведение от дърво; Кодекс за общественото предприятие (ателие). Изготвяне на оферти и комбинативност;
проектиране; работа в осигуряване; Нормативни актове, ценообразуване; Съобразителност,
проектантско ателие; работа Нормативни документи, свързани с дейността; Проучване възможностите за Отговорност;
в изпълнителско ателие; свързани с трудовото Съдържание на договорите; реализация на Самоконтрол;
завършващи дейности. законодателство; Обекти и субекти на пазара художествена творба; Предприемчивост;
Пазарна реализация на Закон за авторското право и на произведения на Правилно съхраняване на Инициативност и др.;
художествената творба. сродните му права. изкуството; необходимата  
    Трудовоправни документация;  
    взаимоотношения между Самооценка на вложения  
    художник и работодател; труд и заплащане;  
    Системи на заплащане на Защита на авторските права.  
    труда;    
    Авторско право.    
11. Работа на пленер и Обекти за изобразяване: Културно наследство; Избор на обект и сюжет; Наблюдателност;
обекти за изобразяване. природни, архитектурни, Жанрове; Избор на гледна точка и Естетически вкус;
  исторически паметници, Формат и мащаби; дистанция; Трудова дисциплина;
  натура. Закони на композицията; Избор на подходящи Индивидуална работа;
  Основи: хартия, фазер, Технология на работа с материали; Самопреценка и самокритичност.
  картон; различни видове графични Подбор на необходимите  
  Бои; и цветни материали; инструменти за работа;  
  Инструменти за работа: Цветове - цвят, гами, Спазване етапите за  
  палитри, четки, бои, шпакли; колорит, тон, нюанс и др.; реализация на творбата;  
  Помощни материали: Линейна и въздушна Придаване на завършеност  
  грундове, разредители, перспектива и приложението и обобщеност на творбата  
  свързватели и др. им при изграждането на чрез различни изразни  
    пространството. средства.  
12. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация на
  мултимедия. представяне и комуникация. продукти; вниманието;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Наблюдателност;
    чужд език. средства за комуникация Добра памет;
      при търсене на информация Съобразителност;
      и изготвяне на проект; Гъвкавост;
      Намиране и ползване на Технически усет;
      необходимата информация в Художествен вкус.
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
13. Спазване на Основни инструменти: Здравословни и безопасни Правилно използване на Отговорност;
изискванията за Респиратори, ръкавици, условия за труд; лични предпазни средства; Прецизност;
здравословни и безопасни маски за лице, предпазни Начини за безопасна работа Безопасна работа с Точност;
условия на труд и пожарна очила. с инструменти и материали; материали, инструменти и Трудова дисциплина.
безопасност.   Правила при работа с машини;  
    леснозапалими материали. Безопасна работа със  
      средствата за  
      противопожарна защита;  
      Оказване на долекарска  
      помощ и бързо и правилно  
      реагиране при трудова  
      злополука;  
      Правилно реагиране при  
      бедствия и аварии.  
Специалност 2110107 "Художествена керамика"
1. Проектиране на Инструменти и материали за Изпълнение на графичен Използване на информация, Мотивираност;
композиции от геометрични, рисуване: бои, четки, проект, цветен проект и на създаване на нови форми, Наблюдателност;
растителни или животински повърхности, помощни работен чертеж; подбор на цветова гама, Съобразителност;
елементи. средства; Стилизацията като нюанси, цветен контраст; Трудова дисциплина;
  Книги, репродукции, декоративно-пластичен Изработка и разчитане на Естетически вкус;
  материали, онагледяващи метод; графичен проект, цветен Отговорност;
  опита и историята на Видове композиции. проект и на работен чертеж. Самостоятелност.
  декоративния елемент и      
  българското културно      
  наследство.      
2. Изработване на пластичен Инструменти и материали за Материали - видове, Работа с различните техники Трудова дисциплина;
проект. работа: грънчарско колело, качества, начини за работа с за формообразуване: Организираност;
  глиномес, глина или друг тях; източване, изграждане с Усещане за пластика;
  пластичен материал. Приготвяне и съхраняване на фуршове, изрязване на Прецизност;
    материала за работа; ръка; Сръчност;
    Спазване на технологична Работа на грънчарско колело Съобразителност;
    последователност при или ръчно изграждане на Индивидуална работа;
    изпълнение на пластика; формата; Естетически вкус.
    Техники за работа на Допълнителни операции,  
    грънчарско колело или ръчно съпътстващи изпълнението:  
    изграждане на формата. лепене на дръжки, оформяне  
      на шопки, изработване на  
      капаци и др.  
3. Изпълнение на копие на Ланцети, дълбачи, Национално наследство в Избор на материал и Наблюдателност;
керамичен съд от инструмент за гравиране, областта на керамиката; подготовката му за работа; Съобразителност;
националното ни ножовка, цветни ангоби, Работен чертеж с Изграждане на обемна Точност и прецизност;
наследство. керамични оцветители, предвидена свиваемост; керамична форма; Самопреценка;
  предмети, снимков материал, Видове техники при Избор на технология за Професионална
  работна дъска, червена изграждане на керамичен изпълнение; сръчност;
  глина, нож, гъбичка, дървен съд чрез ръчна изработка: Изпълнение на работен Трудова дисциплина.
  чук, дървена летва, линия, платки, фуршова техника; чертеж;  
  скицник, кадастрон, моливи, Декоративно-пластично Спазване на технологичната  
  четки, темперни бои, оформление на съд; последователност в  
  полиетиленова торба, Довършителни дейности и работния процес;  
  метални окиси. технологични особености за Изработване на  
    получаване на по-голяма платки;  
    автентичност. Изграждане чрез фуршове;  
      Изграждане на форма в  
      мащаб;  
      Използване на  
      необходимите  
      декоративно-пластични  
      техники: гравиране,  
      отпечатък, типчета от гипсов  
      калъп;  
      Изработване на дръжки и  
      крачета;  
      Използване на метални  
      окиси за излъскване.  
4. Проектиране и изпълнение Механизирано точарско Източване на съдове на Изпълнение и разчитане на Прецизност;
в материал на керамичен колело, решетъчна дъска, грънчарско колело; работен чертеж; Спазване на технологичната
съд с функционално глина, гъбичка, тел, съд за Проектиране на обемна Избор на подходяща дисциплина;
значение на точарско вода, цикла, червена глина, керамична форма; техника за изпълнение на Мобилност;
колело. кантар, работна маса, ножче, Изработване на работен цветния проект; Последователност;
  керамични инструменти, чертеж и цветен проект; Подготовка на глината; Умение за оформяне;
  работна престилка, Формуване на керамични Центроване и спазване Търпение и упоритост;
  керамичен шликер. съдове чрез източване за пропорциите на съда при Прецизност.
    изпълнение на работата при източване;  
    спазване на технологичната Изпълнение на дръжки чрез:  
    последователност; изтегляне, фуршова техника  
    Изпълнение на и пресоване;  
    довършителни работи и Точене и лепене на шопки;  
    детайли: ретуш на краче, Ретуш на краче чрез  
    залепване на дръжка и пристъргване;  
    шопка; Изработка на капак и краче  
    Начини на изработка на на капак.  
    капак.    
5. Проектиране и изпълнение Скицник, кадастрон, Изпълнение на работен Подбор на най-подходяща Естетически вкус;
на функционални съдове. темперни бои, четки, чертеж и на цветен проект - техника на изпълнение на Индивидуална работа;
  точарско колело, глина, темперна техника; цветен проект; Самопреценка;
  ангоби, оцветители, гъба, Видове ангобни техники и Прилагане на всички видове Спазване на технологичната
  тел, инструменти за ретуш и технологии - поливане, ангобни техники; последователност;
  гравиране. работа с туба, работа с четка Работа с инструменти и Прецизност.
    и сламка, гравиране. четка;  
      Работа с туба и четка.  
6. Проектиране и изпълнение Скицник, молив, темперни Композиране на Намиране на информация по Творческо мислене;
в материал на керамична бои, четки, кадастрон, обемнопластична форма; зададена тема; Абстрактно мислене;
пластика по въображение шамотизирана глина, нож, Последователност при Избор на тема и сюжет; Комбинативност;
или по зададена тема в дъска, инструменти за композиционното Избор на подходящи Прецизност;
глазурна техника. дълбане и ретуш, гъба, изграждане; изразни средства; Естетически вкус;
  ножовка, точилка, глазури. Подбор на подходящ Спазване на Самопреценка и самокритичност;
    формат и мащаб; последователност при Прецизност.
    Цветово изграждане и изграждането;  
    придаване на завършен Избор и подготовка на  
    естетически вид чрез материали;  
    глазурното покритие; Извършване на глазиране:  
    Вариантни решения и поливане, потапяне,  
    възможности за пулверизатор;  
    композиране в определена Пространствено решение на  
    архитектурна среда. формата в екстериор или  
      интериор.  
7. Работа на пленер. Обекти за изобразяване: Културно наследство; Избор на обект и сюжет; Емоционална
  природни, архитектурни, Жанрове; Избор на гледна точка и активност;
  исторически паметници, Формат и мащаби; дистанция; Усет за експеримент и творческа
  натура; Закони на композицията; Избор на подходящи комбинативност;
  Материали за работа: основи Технология на работа с материали; Наблюдателност;
  - хартия, фазер, картон, различните видове Подбор на необходимите Естетически вкус;
  графит, бои и др.; графични и цветни инструменти за работа; Трудова дисциплина;
  Инстументи за работа: материали; Спазване на етапите за Индивидуална работа;
  палитри, четки, шпакли; Цветовете - цвят, гами, реализация на творбата; Самопреценка и самокритичност.
  Помощни материали: колорит, тон, нюанс и др.; Придаване на завършеност  
  грундове, разредители, Линейна и въздушна и обобщеност на творбата  
  свързватели и др. перспектива и приложението чрез различни изразни  
    им при изграждането на средства.  
    пространството.    
8. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация на вниманието;
  мултимедия. представяне и комуникация. продукти; Наблюдателност;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Добра памет;
    чужд език. средства за комуникация Съобразителност;
      при търсене на информация Гъвкавост;
      и изготвяне на проект; Технически усет;
      Намиране и ползване на Художествен вкус.
      необходимата информация в  
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
9. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, Попълване на договори; Комуникативност;
художествената творба. Кодекс за общественото свързани с дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Активност;
  Нормативни документи, Обекти и субекти на пазара Проучване възможностите за Мобилност.
  свързани с трудовото на произведения на реализация на  
  законодателство; изкуството; художествена творба;  
  Закон за авторското право и Трудовоправни Правилно съхраняване на  
  сродните му права. взаимоотношения между необходимата  
    художник и работодател; документация;  
    Системи на заплащане на Самооценка на вложения  
    труда; труд и заплащане;  
    Авторско право. Защита на авторските права.  
10. Спазване на Основни Здравословни и безопасни Правилно използване на Отговорност;
изискванията за инструменти: условия за труд; лични предпазни средства Прецизност;
здравословни и безопасни Респиратори, ръкавици, Начини за безопасна работа (ЛПС); Точност;
условия на труд и пожарна маски за лице, предпазни с инструменти и материали; Безопасна работа с Трудова дисциплина.
безопасност. очила; Работа с леснозапалими материали, инструменти и  
  Ползване на изправни материали; машини;  
  електрически машини. Правилно реагиране при Безопасна работа със  
    бедствия и аварии. средствата за  
      противопожарна защита;  
      Оказване на долекарска  
      помощ и бързо и правилно  
      реагиране при трудова  
      злополука.  
Специалност 2110108 "Художествена тъкан"
1. Извличане на информация Художествена литература, Теория и история на Намиране на подходяща Концентрация на вниманието
от различни източници с цел репродукции, оригинални изкуствата; информация в различни и наблюдателност;
пресъздаване на образ. образци, списания, албуми, Развитие на стиловете през източници; Добра памет;
  снимков и филмов материал, вековете; Анализ на събраната Логическо мислене и
  интернет. Национално наследство; информация. комбинативност;
    Развитие на естетическия   Съобразителност;
    критерий;   Пространствена представа и
    Съвременни тенденции.   въображение;
        Умение за генериране на
        идеи и нестандартни
        решения;
        Хрумвания и импровизации.
2. Изработване на проект на Компютър, интернет, Специфични софтуерни Работа със средствата за Творчески подход към
текстилно художествено програмни продукти; продукти; комуникация при търсене на задачата;
произведение. Материали за рисуване: бои, Термини по специалността на информация и при изготвяне на Хрумвания и импровизации;
  повърхности, помощни чужд език; проект; Концентрация на вниманието
  средства. Съдържание на проекта; Разбиране на специализирани и наблюдателност;
    Видове композиция според текстове на чужд език; Генериране на идеи и
    техниката на изпълнение; Избор на подходящи материали нестандартни решения;
    Основни свойства на и помощни средства за Усет за форма, цвят и
    цветовете; създаване на проект и пространство;
    Въздействие на цветовете в изпълнението му в материал; Технически усет и
    зависимост от Стилизиране на природна способности;
    предназначението; форма; Логическо мислене и
    Инструменти, по-върхности, Работа с различни видове комбинативност;
    бои, техники; декоративни елементи; Търпение;
    Технологическа Работа с широк спектър от Наблюдателност.
    последователност на техники при създаване на  
    процеса "проектиране"; проект;  
    Видове техники за Работа с гипсов картон;  
    създаване на изображение; Създаване на образ чрез  
    Характерни особености на отнемане на багрило;  
    различните видове техники - Създаване на образ с ръчно  
    монотипия, колаж; правена хартия и др.;  
    Специфични особености на Умение за оформяне на крайния  
    рисуването с различни продукт.  
    видове цветни и графични    
    материали.    
3. Изработване на работен Чертожни материали и Видове методи за Качествено и прецизно Концентрация на вниманието
картон на проект за инструменти; създаване на работен изготвяне на работен картон; и наблюдателност;
художествено текстилно Инструменти за измерване и картон за текстилно Разчитане на проект; Логическо мислене и
изделие в действителен изчисляване; художествено изделие; Работа със съответния софтуер; комбинативност;
размер. Проект, скици; Основни принципи при Умение за придаване на Технически усет и
  Компютър със специализиран изработването на чертежи; завършеност на крайния способности;
  софтуер. Прилагане на продукт. Търпение;
    инструментариума в   Наблюдателност.
    работата;    
    Технически средства -    
    видове, приложение;    
    Специфични софтуерни    
    продукти.    
4. Реализация на проект в Текстилни материали: Видове текстилни Организиране и планиране на Комбинативност;
различни текстилни техники. естествени и изкуствени материали; дейността; Съобразителност;
  платове и прежди, бои за Текстилни бои и багрила - Работа с широк спектър от Технически усет и
  багрене, ситопечат. видове, качества и текстилни техники; способности;
    приложение; Качествено пресъздаване на Усет за форма и
    Специфични особености на проект за художествено пространство;
    различни текстилни техники; текстилно изделие според Умение за оформяне;
    Помощни материали при техниката на изпълнение. Готовност за самостоятелна
    различни техники на   работа;
    изпълнение.   Дисциплинираност;
        Търпение;
        Умение за работа в екип.
5. Създаване на макет или Пластичен материал - Пластични качества и Степенуване на плановете в Прецизност;
пластичен мащабиран модел пластилин, моделин, глина и изразни възможности на обемно текстилно изделие; Сръчност;
на обемно декоративно др.; материала; Съчетаване на различни форми, Концентрация на
текстилно изделие. Материали, даващи Принципи за изграждане на фактури, обеми; вниманието;
  възможност за изразяване релеф или кръгла, Организация на отделните Технически усет;
  на обем: хартия, стиропор, триизмерна пластика. обеми и форми в единно цяло; Търпение;
  хартиена каша и др.;   Имитация на различни видове Въображение;
  Проекти, модели, грундове,   материали. Съобразителност;
  бои, лепила.     Наблюдателност;
        Хрумвания и импровизации.
6. Изпълняване в материал Материали за изработване Начини за пресъздаване на Изграждане на планове в Творчески подход;
на обемно текстилно на конструкция: тел, метални проект в обемно текстилно обемно текстилно изделие; Въображение;
художествено произведение плоскости, дърво, стиропор и изделие; Пластична и триизмерна работа Импровизации;
по предварително създаден др.; Възможности за съчетаване с текстилни материали; Прецизност;
проект. Материали за изграждане на на разнообразни форми, Организация на отделните Сръчност;
  форма и обем: стиропор, фактури, обеми в обеми и форми в единно цяло; Технически усет;
  формоизграждаща пяна и текстилната пластика; Мащабиране. Търпение;
  материали, хартия, хартиена Пластични качества и   Съобразителност;
  каша, нетъкан текстилен изразни възможности на   Наблюдателност.
  материал и др.; текстилния материал;    
  Материали за изграждане на Принципи за изграждане на    
  текстилни фактури и релеф или кръгла,    
  повърхности: прежди, триизмерна пластика.    
  платове, нишки и др.;      
  Багрила.      
7. Изработване на проект и Материали за рису- Видове текстилни изделия Прилагане на общите правила Творчески подход към
реализиране на текстилно ване; за жилищен интериор; за хармонично съчетаване на задачата;
художествено Различни видове материали Развитие на текстила за цветовете в практиката; Фантазия, хрумвания,
произведение, за изпълнението според жилищен интериор в Осъществяване на връзка на импровизации;
предназначено за жилищен проекта. исторически аспект; цветовото решение с Концентрация на вниманието
интериор.   Характерни видове функционалното и наблюдателност;
    композиция за различните предназначение; Генериране на идеи и
    изделия; Създаване на връзка на нестандартни решения;
    Основни видове оцветяването с Усет за форма, цвят и
    орнаментика според функционално-конструктивната пространство;
    предназначението на форма на предметите; Технически усет и
    изделието; Подходящ мащаб на проекта за способности;
    Основни принципи за съответното текстилно изделие Логическо мислене и
    прилагане на цвета в според големината на комбинативност;
    текстила за жилищен орнаментиката; Търпение;
    интериор; Оформяне на крайния продукт. Наблюдателност.
    Влиянието на средата върху    
    цветовите решения;    
    Ергономични изисквания на    
    текстилните, декоративните    
    изделия за жилищен    
    интериор.    
8. Организиране и планиране Нормативни документи; Нормативна уредба на Проектиране и изпълнение в Добра памет;
на дейността. Скици, проекти; отрасъла; материал на декоративно Логическо мислене и
  Ценоразписи и др.; Организация и планиране на текстилно изделие; комбинативност;
  Офис техника. дейността в малко Придаване на завършен вид на Съобразителност и
    предприятие (ателие). текстилната творба; гъвкавост;
      Организиране на работата при Планиране и организиране
      проектиране и създаване на на дейността;
      декоративно текстилно изделие; Прогностично мислене;
      Организиране на работата в Умение за работа с хора;
      проектантско или изпълнителско Отговорност;
      ателие. Самоконтрол;
        Предприемчивост;
        Инициативност.
9. Тъкане на уникално Вертикален ръчен стан, Различни видове ръчно Използване на основни тъкачни Творческа комбинативност;
изделие на вертикален стан. основи, видове вътък. тъкани изделия; сплитки и техники: гладки, Цветово съчетание;
    Възникване на ръчното вързани, релефни, оформяне на Естетически вкус;
    тъкане в древността; ажур; Сръчност;
    Традиционни български Подготовка и работа с Усет за пластика;
    черги и тяхната композиция вертикален ръчен стан; Трудова дисциплина;
    и специфична украса; Правилен избор и подготовка за Индивидуална работа;
    Психологическо въздействие работа на материали за основа Самопреценка и
    на цветовете; и вътък при тъкането; самокритичност.
    Различни методи и помощни Работа с помощни уреди за  
    материали за постигане на вкатяване, пресукване,  
    пластичност в тъканото получаване на ефектни прежди.  
    текстилно произведение;    
    Материали и пособия,    
    необходими при уникално    
    тъкане;    
    Основни тъкачни сплитки и    
    техники: гладки, вързани,    
    релефни, оформяне на ажур;    
    Устройство на вертикален    
    ръчен стан, подготовката му    
    за работа и работа с него;    
    Подготовка и подбора на    
    материали за основа и вътък    
    при тъкането, както и работа    
    с помощни уреди: за    
    вкатяване, пресукване,    
    получаване на ефектни    
    прежди.    
10. Работа на пленер. Обекти за изобразяване: Културно наследство; Избор на обект и сюжет; Творческа комбинативност;
  природни, архитектурни, Жанрове; Избор на гледна точка и Наблюдателност;
  исторически паметници, Формат и мащаби; дистанция; Естетически вкус;
  натура; Закони на композицията; Избор на подходящи материали; Трудова дисциплина;
  Материали за работа: Технология на работа с Подбор на необходимите Индивидуална работа;
  хартия, фазер, картон, различните видове инструменти за работа; Самопреценка и
  графит, бои и др.; графични и цветни Спазване етапите за реализация самокритичност.
  Помощни материали: материали; на творбата;  
  грундове, разредители, Цветовете - цвят, гами, Придаване на завършеност и  
  свързватели и др.; колорит, тон, нюанс и др.; обобщеност на творбата чрез  
  Инструменти за работа: Линейна и въздушна различни изразни средства.  
  палитри, четки, шпакли. перспектива и приложението    
    им при изграждането на    
    пространството.    
11. Използване на Компютър със Специализирани програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на художествена комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за творба със специализирани Умение за пренагласа;
  устройства, интернет, проектиране, обработване, програмни продукти; Концентрация на
  мултимедия. представяне и комуникация. Работа със съвременни средства вниманието;
    Термини по специалността на за комуникация при търсене на Наблюдателност;
    чужд език. информация и изготвяне на Добра памет;
      проект; Съобразителност;
      Намиране и ползване на Гъвкавост;
      необходимата информация в Технически усет;
      каталози, справочници и друга Художествен вкус.
      литература на български или  
      чужд език.  
12. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, Попълване на договори; Комуникативност;
художествената творба. Кодекс за общественото свързани с дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Активност;
  Нормативни документи, Обекти и субекти на пазара Проучване възможностите за Мобилност.
  свързани с трудовото на произведения на реализация на художествена  
  законодателство; изкуството; творба;  
  Закон за авторското право и Трудовоправни Правилно съхраняване на  
  сродните му права. взаимоотношения между необходимата документация;  
    художник и работодател; Самооценка на вложения труд и  
    Системи на заплащане на заплащане;  
    труда; Защита на авторските права.  
    Авторско право.    
13. Спазване на Основни инструменти: Изисквания за здравословни Избор и правилно използване Отговорност;
изискванията за респиратори, ръкавици, и безопасни условия за на лични предпазни средства; Прецизност;
здравословни и безопасни маски за лице, предпазни труд; Безопасна работа с материали, Точност;
условия на труд и пожарна очила. Начини за безопасна работа инструменти и машини; Трудова дисциплина.
безопасност.   с инструменти и материали; Безопасна работа със  
    Правила при работа с средствата за противопожарна  
    леснозапалими материали. защита;  
      Оказване на долекарска помощ  
      и бързо и правилно реагиране  
      при трудова  
      злополука;  
      Правилно реагиране при  
      бедствия и аварии.  
Специалност 2110109 "Художествена обработка на метали"
1. Извличане на информация Художествена литература, Теория и история на Анализ на информация, Концентрация на вниманието и
от различни източници с цел репродукции, оригинални изкуствата; получена по различен наблюдателност;
пресъздаване на образ. образци, списания, албуми, Развитие на стиловете през начин. Добра памет;
  снимков и филмов материал, вековете;   Логическо мислене и
  интернет Национално наследство;   комбинативност;
  и др. Развитие на естетическия   Съобразителност;
    критерий, съвременни   Генериране на идеи и
    тенденции;   нестандартни решения;
    Постижения в областта на   Хрумвания и импровизации.
    художествената обработка    
    на метали.    
2. Създаване на Бои, повърхности, помощни Основни принципи и методи, Стилизиране на природни Наблюдателност;
декоративен образ от средства; използвани при форми при запазване на Пространствена представа и
конкретна природна форма. Натура или фотографии на превръщането на природна характера им; въображение;
  цветя, растения и животни; форма в декоративен мотив; Създаване на различни Аналитично мислене;
  Книги, репродукции и др. Реално и илюзорно видове декоративен образ Усет за форма;
    възприемане на от една природна форма Генериране на идеи и
    пространството и формите; чрез използване на нестандартни решения;
    Видове стилизация; различни методи за Комбинативност.
    Строеж, характеристика и стилизиране;  
    морфология на природните Съчетаване на животинска  
    форми; или човешка фигура с  
    Сравнение на природните растителен или геометричен  
    форми с форми, създадени елемент.  
    от човека.    
3. Проектиране на Картони, моливи, пергели, Същност и етапи на Избор на подходяща Прогностично мислене;
декоративно-функционален линии, кривки и др.; проектирането; композиция; Взимане на самостоятелни
предмет, група предмети Албуми, фотоси, литература Първоначално проучване и Ползване на елементите на решения;
или метална художествена и др. анализ на идеен проект, композицията: синтез, Умения за оформяне;
пластика по конкретно   скица, перспективна баланс, хармония, Прецизност, точност;
зададена тема.   рисунка, чертеж; дисхармония, контраст, Концентрация на вниманието и
    Утилитарност, функция, акцент, център и развитие на наблюдателност;
    пропорции и специфика на композицията, ритъм, Предприемчивост;
    елементите за украса в пластичност; Настойчивост.
    зависимост от Прилагане на основните  
    предназначението, формите, геометрични закони и  
    обемите, характера на елементи на композицията;  
    предмета; Избор на подходящ мащаб;  
    Техническото чертане - Правилно използване на  
    основни понятия; принципи чертожни инструменти;  
    на ортогоналното Прецизно изработване на  
    проектиране, проекционни чертежи, копирки и шаблони.  
    равнини; видове означения    
    на чертежите.    
4. Разчитане и анализиране Чертежи, конструктивни и Чертежи, конструктивни и Извличане на информация от Пространствена
на чертежи, конструктивни и технологични схеми; технологични схеми; чертежи, конструктивни и представа и въображение;
технологични схеми. Инструменти за измерване и Технология за изработване технологични схеми; Умения за вземане на решения;
  изчисляване; на различни изделия - Създаване и редактиране на Добра памет;
  Компютър с програмни инструменти, материали, чертежи с помощта на Усет за форма и пространство.
  продукти за чертане. последователност; компютър и програмни  
    Възможностите на продукти.  
    програмните продукти за    
    създаване на чертеж.    
5. Изработване на макет от Работен проект; Пластични качества на Работа с различни форми, Концентрация на вниманието;
пластичен материал на Материали: картон, стиропор, различните материали; мащаби, обеми, пропорции; Пространствена представа и
детайл, фрагмент или цяло глина, пластилин, гипс, тел, Синтез и баланс между Изгражда и развива въображение;
изделие. дърво, лепило; декоративните елементи; триизмерно формата в Усет за форма и пространство;
  Чертожни инструменти, Обеми, пропорции и пространството; Умение за оформяне;
  ножове, ножици, ланцети и Функции на изделието от Работа с различни Търпение и упоритост;
  др. метал. материали. Дисциплинираност;
        Инициативност.
6. Изпълнява в материал на Работен проект; Основни физични, химични, Рязане на профилен листов Съобразителност и гъвкавост;
функционален декоративен Инструменти за чертане; механични и технологични материал от черни метали; Технически усет и способности;
предмет, пано, релеф, Инструменти и пособия за свойства на металите и Изрязване на геометрични и Умение за оформяне;
кръгла пластика или изпълнение в материал; сплавите; стилизирани форми с ръчна Търпение и упоритост;
ювелирно изделие по Черни и цветни метали. Основни методи, техники и и лостова ножица и Самоконтрол;
предварително създаден   операции в художествената бижутерски лък; Усет за форма и пространство.
проект.   обработка на метали; Изтегляне на обемни форми  
    Принципи на работа с от листов материал;  
    различни машини, Работа с ковашко огнище;  
    инструменти, материали и Студено и топло огъване и  
    приспособления при изправяне на профилен  
    художествената обработка материал;  
    на метали; Огъване и коване на листов  
    Етапи в подбора и материал;  
    подготовката на материала Спояване на шевове, на  
    за работа; отделни компоненти и на  
    Възможности за студена и детайли;  
    топла обработка на стомана, Работа с разнообразни  
    цветни метали и сплави; ковашки техники - изтегляне,  
    Температурни интервали и изшиляване, изсичане,  
    структурни промени при усукване, цепене, набиване,  
    топла обработка на черни пробиване и др.;  
    метали; Работа с различни видове  
    Технология на процесите фактура на материала;  
    отгряване, закаляване, Пилене, почистване,  
    отвръщане; шлайфане и полиране;  
    Принципи на работа с Изпиляване на плоскости  
    различни машини, под различен ъгъл;  
    инструменти, Работа с различни видове  
    приспособления. патина;  
      Планиране и организиране  
      на дейността  
7. Изпълняване в материал Образец за копиране; Художествената обработка Избор на подходящ Възможност за вземане на
на копие на оригинален Инструменти за чертане; на метали от различни образец; решения;
декоративно-функционален Инструменти и пособия за епохи, култури, народи, Избор на подходящи Съобразителност и гъвкавост;
предмет. изпълнение в материал; стилове, школи; инструменти; Технически усет;
  Черни и цветни метали. Българско историческо и Прилагане на усвоените Търпение;
    културно наследство; техники; Самоконтрол;
    Традиции и народно Планиране и организиране Усет за форма и пространство.
    творчество в сферата на на дейността;  
    художествената обработка Умение за оформяне.  
    на металите.    
8. Контролиране на Желязо с различни профили Организация на ателието и Изграждане и развиване на Способност за откриване,
качеството във всеки етап на и размери; работните помещения за естетически критерии при разпознаване, запомняне на
изпълнение на метална Мед, месинг, алпака - с художествена обработка на създаването на обекти и специфични сигнали в
пластика. различни профили и метали; художествено произведение трудовата дейност;
  размери; Организация на цялостния от метал; Възможност за художествено
  Меки и твърди процес: проектиране, Придаване на завършен вид изразяване.
  припои; макетиране и етапи на и художествено  
  Флюсове, киселини; изпълнението в материал; въздействие на металната  
  Ковашка пещ, газови Зависимост на пластика;  
  бренери и бутилки, художествения ефект на Способност за оформяне на  
  поялници, бормашина, произведението от произведение от метал.  
  шмиргел, полир-машина, професионалното    
  чукове, пили, клещи, изпълнение.    
  пинцети, наковални и други      
  подложки от метал, дърво,      
  смоли; щампи, шаблони,      
  секачи, пробои, поансони,      
  менгемета, стяги, езици,      
  ръчни и лостови ножици,      
  бижутерски лъкове, ножовки.      
9. Работа на пленер. Обекти за изобразяване: Културно наследство; Избор на обект и сюжет; Емоционална активност;
  природни, архитектурни, Жанрове; Избор на гледна точка и Логическо мислене и
  исторически паметници, Формат и мащаби; дистанция; комбинативност;
  натура. Закони на композицията; Избор на подходящи Наблюдателност;
  Материали и инструменти за Технология на работа с материали; Естетически вкус;
  работа: основи: хартия, различни видове графични Подбор на необходимите Трудова дисциплина;
  фазер, картон, бои; четки, и цветни материали; инструменти за работа; Индивидуална работа;
  флумастери; помощни Цветовете - цвят, гами, Спазване етапите за Самопреценка и самокритичност.
  материали; папки, подложки, колорит, тон, нюанс и др.; реализация на творбата;  
  разредители, свързватели и Линейна и въздушна Придаване на завършеност  
  др. перспектива и приложението и обобщеност на творбата  
    им при изграждането на чрез различни изразни  
    пространството. средства.  
10. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация на вниманието;
  мултимедия. представяне и комуникация. продукти; Наблюдателност;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Добра памет;
    чужд език. средства за комуникация Съобразителност;
      при търсене на информация Гъвкавост;
      и изготвяне на проект; Технически усет;
      Намиране и ползване на Художествен вкус.
      необходимата информация в  
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
11. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, Попълване на договори; Комуникативност;
художествената творба. Кодекс за общественото свързани с дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Активност;
  Нормативни документи, Обекти и субекти на пазара Проучване възможностите за Мобилност.
  свързани с трудовото на произведения на реализация на  
  законодателство; изкуството; художествена творба;  
  Закон за авторското право и Трудовоправни Правилно съхраняване на  
  сродните му права. взаимоотношения между необходимата  
    художник и работодател; документация;  
    Системи на заплащане на Самооценка на вложения  
    труда; труд и заплащане;  
    Авторско право. Защита на авторските права.  
12. Спазване на Лични предпазни средства: Изисквания за осигуряване Избор и правилно Отговорност;
изискванията за респиратори, ръкавици, на здравословни и използване на лични Прецизност;
здравословни и безопасни маски за лице, предпазни безопасни условия за труд; предпазни средства; Точност;
условия на труд и пожарна очила; Начини за безопасна работа Безопасна работа с Трудова дисциплина.
безопасност. Колективни предпазни с инструменти и материали; материали, инструменти и  
  средства. Правила за работа с машини;  
    леснозапалими материали. Работа със средствата за  
      противопожарната защита;  
      Оказване на долекарска  
      помощ и бързо и правилно  
      реагиране при трудова  
      злополука;  
      Правилно реагиране при  
      бедствия и аварии.  
Специалност 2110110 "Иконопис"
1. Изграждане на етюд по Стативи, етюдници; Инструменти - видове и Избор на дистанция до Трудова дисциплина;
натура в оборудвано Модели: предмети и начини за работа с тях; натурата и гледна точка; Целенасоченост;
живописно ателие: драперии, гипсови отливки, Живописни техники и Подбор на подходящи Наблюдателност;
натюрморт, интериор, глава жива натура; качества на материалите; инструменти и материали: Усет за форма и пространство;
по натура, човешка Различни видове рамки; Етапи в изграждането на четки, палитра, шпакли, Съобразителност;
полуфигура и цяла фигура. Бои: акварелни, темперни, натюрморт, интериор и основи, разредители, Отговорност;
  маслени, пастелни; човешка фигура с акварел, свързватели; Естетически вкус;
  Грундове: маслени, пастел, темперни и маслени Реализиране на живописен Концентрация;
  полумаслени, синтетични; бои; етюд (по етапи) с придаване Креативност.
  Разредители: естествени и Жанрове в живописта; на конструкция, перспектива  
  химически; Цветовете - цвят, гами, и пластична анатомичност;  
  Палитри, четки, колорит, тон, нюанс и др.; Анализиране, обобщаване и  
  шпакли; Линейна и въздушна придаване на завършеност  
  Основи: хартия, фазер, перспектива и приложението на етюда.  
  картон, платно, дъска; им при изграждането на    
  Фирниси, свързватели, пространството;    
  съдове за вода, Пластична анатомия -    
  пулверизатори. конструктивни,    
    пропорционални и    
    анатомични особености на    
    човешката глава и фигура.    
2. Изработване на копие на Статив, палитра със съдчета Иконописни школи; Избор на пигменти, Естетически вкус;
иконостас, икона или обков за бои и пигменти; Православна иконография; свързватели, лакове, Наблюдателност и зрителна
по иконографски образец Различни видове четки: Технология на иконописта; грундове и разредители; памет;
извън ателието. обли, плоски, за акварелни и Грунд и видове грундове за Подбор на инструменти при Въображение;
  за темперни бои; дървена основа и за стена; изграждане на иконописно Самопреценка и самокритичност;
  Шпакли, пособия за Цветове и групи цветове, копие; Комбинативност;
  полиране и за позлатяване, тон, контраст, колорит; Избор на ахат и пособия за Работа в екип;
  ахат, ножове; Етапи при изграждане на полиране и позлатяване; Индивидуална работа.
  Основни иконописни иконописното копие; Синтез между архитектурна  
  материали: картон, платно, Темпериране; среда и изискванията на  
  дървена основа; Стилизация; канона при проектиране и  
  Бои: пигменти, акварел, Иконографско изпълнение на иконописните  
  темпера; разпределение на сцените в сцени;  
  Свързватели, лакове, православния храм; Изграждане на иконописно  
  грундове, разредители. Иконостас. копие по зададена тема;  
      Спазване на етапите при  
      изграждане на иконописното  
      копие;  
      Придаване на завършеност  
      на иконата.  
3. Проектиране на авторска Хартия, черни и цветни Иконописни школи; Подбор на материали при Естетически вкус;
икона по зададена материали за рисуване; Православна иконография; изграждане на иконописен Наблюдателност и зрителна
иконографска тема. Албуми, компютър с Технология на иконописта; проект; памет;
  интернет; Цветознание: групи цветове, Синтез между Въображение;
  Иконографско наследство. тон, контраст, колорит; архитектурната среда и Самопреценка и са
    Стилизация; изискванията на канона при мокритичност;
    Православен иконостас. проектиране на Комбинативност;
      иконописните сцени; Индивидуална работа.
      Изграждане на иконописен  
      проект по зададена тема.  
4. Изпълнение на авторска Статив, палитра със съдчета Иконописни школи; Избор на пигменти, Трудова дисциплина;
икона по зададена за бои и пигменти; Иконография; свързватели, лакове, Естетически вкус;
иконографска тема. Различни видове четки: Технология на иконописта; грундове и разредители; Наблюдателност и зрителна
  обли, плоски, за акварелни и Грунд, видове грундове за Подбор на инструменти и бои памет;
  за темперни бои; дървена основа; при изграждане на иконата; Въображение;
  Шпакли, ахат, пособия за Цветовете: групи цветове, Избор на ахат и пособия за Самопреценка и самокритичност;
  позлатяване, ножове; тон, гама, колорит; позлатяване; Комбинативност;
  Картон, платно, дървена Етапи при изграждане на Изграждане на икона по Работа в екип;
  основа; иконата; зададена тема; Индивидуална работа.
  Бои: пигменти, акварел, Темпериране; Спазване на етапите при  
  темпера, свързватели, Стилизация. изграждане на икона;  
  лакове, грундове,   Придаване на завършеност  
  разредители.   на иконата.  
5. Създаване на иконописен Хартия и материали за Иконописни школи; Избор на пигменти; Комбинативност;
проект (или отделни сцени) в рисуване; Иконография; Синтез между Въображение;
православния храм. Статив, палитра със съдчета Технология на стенописта; архитектурната среда и Прецизност;
  за бои и пигменти; Цветовете: групи цветове, изискванията на канона при Работа в екип;
  Четки: обли, плоски, за тон, гама, колорит; проектиране и изпълнение Трудова дисциплина;
  акварелни и за темперни Стилизация; на иконописните сцени; Естетически вкус.
  бои; Иконографско Изграждане на проект по  
  Шпакли; разпределение на сцените в зададена тема.  
  Картон, платно; православния храм;    
  Бои: пигменти, акварел, Иконостас.    
  темпера.      
6. Изпълнение на стенописен Палитра със съдчета за бои Иконописни школи; Избор на пигменти, Творческа комбинативност;
проект за православен храм. и пигменти; Иконография; свързватели, грундове и Въображение;
  Различни видове четки: Технология на иконописта; разредители; Прецизност;
  обли, плоски, за темперни Видове грунд за стена; Подбор на необходимите Работа в екип;
  бои; Цветовете: групи цветове, инструменти и бои при Трудова дисциплина;
  Картон, платно, дървена тон, гама, колорит; изграждане на стенописната Естетически вкус.
  основа; Стилизация; творба;  
  Бои: пигменти, темпера; Иконографско Синтез между  
  Свързватели, грундове, разпределение на сцените в архитектурната среда и  
  разредители. православния храм; изискванията на канона при  
    Иконостас. проектиране и изпълнение  
      на иконописните сцени;  
      Завършеност на стенописа.  
7. Работа на пленер Обекти за изобразяване: Културно наследство; Избор на обект и сюжет; Комбинативност;
  природни, архитектурни, Жанрове; Избор на гледна точка и Наблюдателност;
  исторически паметници, Формати и мащаби; дистанция; Естетически вкус;
  натура; Закони на композицията; Избор на подходящи Индивидуалност;
  Основи: хартия, фазер, Технология на работа с материали; Самопреценка и самокритичност;
  картон, платно, бои и др.; различни видове графични Подбор на необходимите  
  Палитри, четки, и цветни материали; инструменти за работа;  
  шпакли; Цветознание: гами, цвят, Спазване на етапите за  
  Помощни материали: колорит, тон, нюанс и др. реализация на творбата;  
  подрамки, подложки, Линейна и въздушна Придаване на завършеност  
  грундове, разредители, перспектива и приложението и обобщеност на творбата  
  свързватели и др. им при изграждането на чрез различни изразни  
    пространството. средства.  
8. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация на вниманието;
  мултимедия. представяне и комуникация. продукти; Наблюдателност;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Добра памет;
    чужд език. средства за комуникация Съобразителност;
      при търсене на информация Гъвкавост;
      и изготвяне на проект; Технически усет;
      Намиране и ползване на Художествен вкус.
      необходимата информация в  
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
9. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, Попълване на договори; Комуникативност;
художествената творба. Кодекс за общественото свързани с дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Активност;
  Нормативни документи, Обекти и субекти на пазара Проучване възможностите за Мобилност.
  свързани с трудовото на произведения на реализация на  
  законодателство; изкуството; художествена творба;  
  Закон за авторското право и Трудовоправни Правилно съхраняване на  
  сродните му права. взаимоотношения между необходимата  
    художник и работодател; документация;  
    Системи на заплащане на Самооценка на вложения  
    труда; труд и заплащане;  
    Авторско право. Защита на авторските права.  
10. Спазване на Лични предпазни средства: Изисквания за осигуряване Безопасна работа с Отговорност;
изискванията за респиратори, ръкавици, на здравословни и материали, инструменти и Прецизност;
здравословни и безопасни маски за лице, предпазни безопасни условия за труд; скеле; Точност;
условия на труд и пожарна очила; Начини за безопасна работа Безопасна работа със Трудова дисциплина.
безопасност. Колективни предпазни с инструменти и материали; средства за противопожарна  
  средства. Правила при работа с защита;  
    леснозапалими материали. Оказване на долекарска  
      помощ и бързо и правилно  
      реагиране при трудова  
      злополука;  
      Правилно реагиране при  
      бедствия и аварии.  
Специалност 2110111 "Илюстрация и оформление на книгата"
1. Запознаване с Приказки, романи, поезия, Художествени стилове - Анализ на литературен Добра памет;
литературен материал - албуми, фотоархиви, видове, особености, връзка сюжет; Логическо мислене;
основа за художествено музейни сбирки, между стиловете; Ползване на печатни Търпение;
интерпретиране. етнографски материали и Исторически, етнографски и носители и аудио-визуални Мотивираност;
  др.; архитектурни особености на средства; Аналитичност;
  Компютър с интернет. дадена епоха; Откриване и използване на Находчивост;
    История на костюма; информация от интернет. Прецизност.
    Растителни и животински    
    видове;    
    Видове аудио-визуална    
    техника;    
    Възможности за търсене на    
    информация в интернет.    
2. Проектиране на печатно Хартия, графични и Графично, живописно и Проектиране на печатно Оригиналност;
произведение - обложка, живописни материали, дигитално проектиране; произведение в стилово Чувство за виц;
корица, форзац, гръбче, компютър със Видове формати и хартия; единство; Ясно послание;
авантитул, титул и специализирани програмни Закони на композицията - Балансиране на отделните Мотивираност;
оформление на печатното продукти, скенер, принтер, декоративна, кавалетна, елементи; Аналитичност;
тяло. дигитални носители, фотоси, текстова; Степенуване на Находчивост;
  албуми, книги, справочници, Специфика на отделните художествените елементи по Прецизност;
  печатна преса, дигитални видове шрифтове; значимост; Устойчивост;
  фотокамери. Графични техники; Работа с шрифтове, Последователност.
    Последователност на отговарящи на епохата и на  
    етапите при проектиране на вида произведение;  
    обложка, корица, форзац, Проектиране на цветни,  
    авантитул, титул, книжно графични и дигитални  
    тяло, калъф, винетка, изображения;  
    заглавна буква, издателско Постигане на специфична  
    каре; образност към дадения  
    Роля и задачи на детската литературен текст.  
    илюстрация и илюстрацията    
    за възрастни читатели;    
    Отношение на илюстрацията    
    към текста, значение на    
    формата на книгата.    
3. Проектиране на научна Хартия, графични и Графично, живописно и Степенува художествените Оригиналност,
илюстрация, илюстрация за живописни материали; дигитално проектиране; елементи по значимост; Чувство за виц,
медиите и илюстрация за Компютър със Видове формати и хартия; Работи с шрифтове, Ясно послание,
рекламните изделия. специализирани програмни Закони на композицията - отговарящи на епохата и Мотивираност;
  продукти, скенер, принтер, декоративна, кавалетна, вида произведение; Интелигентност;
  дигитални носители, текстова; Проектира цветни, графични Аналитичност;
  дигитални фотокамери; Специфика на отделните и дигитални изображения; Находчивост,
  Фотоси, албуми, книги, видове шрифтове; Постигане на специфична Прецизност ,
  справочници, печатна преса. Графични техники; образност към дадения Устойчивост,
    Последователност на литературен текст. Последователност.
    етапите при проектиране на    
    обложка, корица, форзац,    
    авантитул, титул, книжно    
    тяло, калъф, винетка,    
    заглавна буква, издателско    
    каре;    
    Роля и задачи на    
    илюстрацията, отношение на    
    илюстрацията към текста,    
    значение на формата на    
    книгата.    
4. Извършване на Технически средства за Формат на книгата, Цялостно оформление на Търпение и упоритост;
предпечатна подготовка и изготвяне на оперативни пропорции на книжните книгата; Прецизност;
оформление на книгата. средства - различни видове формати; Сканиране; Отговорност.
  носители, макети, Рисунка; Цветоотделяне;  
  компютърни цветоотделки. Чертеж; Фотография;  
  Компютър със Диаграма; Изготвяне на оригинал;  
  специализирани програмни Таблица; Репродуциране;  
  продукти, периферни Видове печатни мастила; Наборно оформление на  
  устройства; Хартии за печат; обикновен текст,  
  Макети. Видове печат; стихотворения, научни  
    Особености на текстове.  
    оформлението на    
    изданието.    
5. Проектиране на книги в Компютър със Мултимедия; Работа със специализирани Мотивираност;
електронен формат. специализирани програмни Уебдизайн; програмни продукти. Интелигентност,
  продукти, скенер, принтер, Апликация, миксаж;   Професионално отношение и
  камера, микрофон, Изображения, текст, звук.   отговорност.
  дигитални фотоапарати.      
6. Работа на пленер. Обекти за изобразяване: Културно наследство; Избор на обект и сюжет; Усет за експеримент;
  природни, архитектурни, Жанрове; Избор на гледна точка и Комбинативност;
  исторически паметници, Формати и мащаби; дистанция; Наблюдателност;
  натура; Закони на композицията; Избор на подходящи Естетически вкус;
  Основи: хартия, фазер, Технология на работа с материали; Индивидуална работа;
  картон, платно, бои и др.; различни видове графични Подбор на необходимите Самопреценка и самокритичност.
  Палитри, четки, шпакли; и цветни материали; инструменти за работа;  
  Помощни материали: Цветовете: гами, цвят, Спазване на етапите за  
  подрамки, подложки, колорит, тон, нюанс и др. реализация на творбата;  
  грундове, разредители, Линейна и въздушна Придаване на завършеност  
  свързватели и др. перспектива и приложението и обобщеност на творбата  
    им при изграждането на чрез различни изразни  
    пространството. средства.  
7. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация на вниманието;
  мултимедия. представяне и комуникация; продукти; Наблюдателност;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Добра памет;
    чужд език. средства за комуникация Съобразителност;
      при търсене на информация Гъвкавост;
      и изготвяне на проект; Технически усет;
      Намиране и ползване на Художествен вкус.
      необходимата информация в  
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
8. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, Попълване на договори; Комуникативност;
художествената творба. Кодекс за общественото свързани с дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Активност;
  Нормативни документи, Обекти и субекти на пазара Проучване възможностите за Мобилност.
  свързани с трудовото на произведения на реализация на  
  законодателство; изкуството; художествена творба;  
  Закон за авторското право и Трудовоправни Правилно съхраняване на  
  сродните му права. взаимоотношения между необходимата  
    художник и работодател; документация;  
    Системи на заплащане на Самооценка на вложения  
    труда; труд и заплащане;  
    Авторско право. Защита на авторските права.  
9. Спазване на изискванията Лични предпазни средства: Изисквания за осигуряване Безопасна работа с Отговорност;
за здравословни и респиратори, ръкавици, на здравословни и материали и инструменти; Прецизност;
безопасни условия на труд и маски за лице, предпазни безопасни условия за труд; Безопасна работа със Точност;
пожарна безопасност. очила; Начини за безопасна работа средства за противопожарна Трудова дисциплина.
  Колективни предпазни с инструменти и материали; защита;  
  средства. Правила при работа с Оказване на долекарска  
    леснозапалими материали. помощ и бързо и правилно  
      реагиране при трудова  
      злополука;  
      Правилно реагиране при  
      бедствия и аварии.  
         

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Развитието на бизнеса и комуникациите при съвременните икономически условия ще изискват и за в бъдеще все повече квалифицирани кадри за създаване на нова естетизирана среда, както и за производство на продукти, конкурентоспособни на европейския пазар.
Навлизането на информационните технологии и нови програми за проектиране изискват адекватно подготвени кадри, които ще могат да се реализират на пазара на труда
Малките и средните предприятия (МСП), специализирани и неспециализирани фирми, в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване, се очаква да ползват в по-голяма степен услугите на художника.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите трета квалификационна степен по професия "Художник" могат да работят на свободна практика, в рекламна агенция, издателска къща или предприятие на длъжности, които съответстват на професиите (длъжностите) от Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД) 2006 г.: 2452-8010 Скулптор; 2452-8013 Художник; 2452-8014 Художник, аниматор; 2452-8015 Художник, график; 2452-8016 Художник, гримьор; 2452-8017 Художник, приложник; 2452-8018 Художник, проектант; 2452-8020 Художник, живопис; 2452-8021 Художник, миниатюри; 2452-8022 Художник, оформител; 2452-8023 Художник, постер; 2452-8024 Художник, търговска реклама; 3119-3003 Техник, дърворезбарство; 3471-3008 Илюстратор, книги; 3471-3009 Илюстратор, обяви; 7324-2008 Декоратор, грънчарски/керамични изделия; 7324-2009 Декоратор, ретушьор на керамични изделия; 7324-2010 Декоратор, ретушьор на стъклени изделия; 7324-2011 Колорист, стъкло и керамика; 7324-2014 Надписвач; 7324-2015 Печатар върху керамика; 7324-2016 Фирмописец; 7324-3017 Художник -оцветител, разпръскване (без строителните); 7324-3018 Художник-оцветител, с четка (без строителни); 7324-3019 Художник-декоратор и други, както и добавени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият трета степен на професионална квалификация по някоя от специалностите в професия "Художник" може да се обучава по друга специалност, както и по специалност от професия "Дизайнер", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за професионалното направление, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по двете професии, се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението за професията "Художник" - трета степен на професионална квалификация, е формирането на професионални знания, умения, навици и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда; познава и използва личните предпазни средства;
- провежда професионална комуникация с колеги и с клиенти;
- разбира собствената си роля в общия трудов процес, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- използва компютър със специализирани програмни продукти при изпълнение на различни задачи;
- разбира на чужд език текстове от областта на изобразителното изкуство.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за професионалните направления "Изобразително изкуство" и "Дизайн"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- спазва етапите в изграждането на художествена творба;
- прилага законовите изисквания и принципите за изграждане на композицията;
- прилага законите на линейната и въздушната перспектива;
- конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия;
- познава развитието на изкуството в исторически план (тенденции, школи) и предпоставките за възникването и обособяването на основните видове жанрове в изобразителното изкуство;
- познава и сравнява автори и техните творби, анализира определена творба с характерната терминология и изразни средства;
- познава епохите, направленията, теченията и стиловете в изобразителните изкуства, съдържанието, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от различните епохи.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Художник" задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност 2110101 "Живопис":
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава въздействието на цветовете;
- познава технологичните особености на видовете бои;
- умее да подбира подходящи основи, грундове, разредители и свързватели и спазва изискванията на технологията при работа с тях;
- избира необходимите инструменти;
- познава жанровете и видовете живописни композиции;
- прилага принципите за изграждане на живописна композиция;
- прилага етапите за изграждане на живописен етюд по натура;
- може да конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия и перспектива;
- осъществява синтез между конструкция, форма, материалност при реализиране на живописна творба по натура и по въображение;
- композира свободно различни природни и архитектурни обекти при работа на пленер;
- умее да използва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на завършена художествена творба.
3.3.2. Специалност 2110102 "Стенопис"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- спазва етапите при изграждане на глава натура, торс и човешка фигура;
- конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия и перспектива;
- подбира необходимите инструменти и подходящи основи, грундове, разредители и свързващи вещества и спазва технологичните изисквания при работа с тях;
- осъществява синтез между конструкция, форма, материалност при реализиране на живописния етюд по натура;
- придава завършеност на живописния етюд;
- композира свободно различни природни и архитектурни обекти при работа на пленер;
- сравнява класическите стенописни техники, материали и технологии;
- подбира правилно инструменти и бои при изграждане на стенописната творба;
- избира свързватели, грундове и разредители за изпълнение на стенописна творба;
- осъществява синтез между архитектурна среда и избор на техника при проектиране и изпълнение;
- спазва технологията и етапите при изграждане на стенописна творба;
- придава завършеност на стенописния проект и реализирането му;
- може да изгражда стенописна творба по зададена тема и по въображение;
- ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.
3.3.3. Специалност 2110103 "Графика"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- подбира графични материали за подготвителна рисунка: молив, креда, въглен, туш, темпера (черна, бяла), акварел (черен, бял), хартии;
- познава графични материали за печат;
- познава и умее да избира графични инструменти: клечки, пера, четки, игли, резци, полировачи, щихели, кобилка, ролети;
- умее да използва елементите на графичния език: точка, линия, щрих, растер, фактури, петно, цвят;
- изразява формата, материите и пространството чрез графични изразни средства;
- спазва етапите при изграждане на графична творба;
- използва и комбинира различни графични техники;
- организира пластично и стилово-естетически графичната картина;
- оформя (надписва и паспартира) творбата;
- придава завършеност на графичната творба;
- ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.
3.3.4. Специалност 2110104 "Скулптура"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и да използва различните пластични материали - глина, шамот, пластелин, моделин, восък, камък, итонг, гипс, тел;
- избира и умее да използва скулптурните инструменти;
- познава скулптурните жанрове (портрет, фигура, фигурална композиция) и видовете пластика (малка пластика, релеф, кръгла скулптура, монумент);
- умее да изгражда скулптурна творба по натура, спазвайки отделните етапи - скица, проект, калъп, отливане в гипс, изпълнение в материал;
- конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия;
- създава синтез между конструкция, форма, материалност;
- изгражда и завършва скулптурна творба по натура или по въображение;
- превръща идеята в художествен образ с емоционално въздействие;
- ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.
3.3.5. Специалност 2110105 "Рекламна графика"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава различните видове шрифтове и спецификата на приложната графика;
- разчита идейни скици и проекти;
- извършва проучвателна дейност, свързана със спецификата на обекта на рекламата;
- различава основни, помощни и спомагателни материали и средства за създаване на рекламни продукти;
- съставя разходни норми на материали и труд;
- правилно организира работното място и разпределя времето за изпълнение;
- разработва и спазва технологическата последователност за създаване на графичен рекламен продукт;
- проектира запазен знак (лого), рекламни проекти (плакат, обложка) и др.;
- ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.
3.3.6. Специалност 2110106 "Художествена дърворезба"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава културното наследство в областта на дърворезбата;
- познава принципите на изграждане на композицията в художествена пластика от дървен материал;
- познава основните, помощните и спомагателните материали за създаване на художествени изделия от дърво;
- познава и работи с основните видове инструменти и техники за обработване на дърво;
- разчита идейни скици, работни чертежи и проекти, чертае основни конструкции;
- създава различни видове резбарски композиции в кръг, квадрат, правоъгълник, триъгълник и други;
- съставя разходни норми на материали и труд и избира подходящ за съответната работа материал;
- проектира и изпълнява в материал декоративен предмет, пано или дървопластика;
- изпълнява в материал копие на възрожденска дърворезба по даден образец;
- спазва технологичната последователност на операциите при изграждането на резбарската творба;
- спазва етапите при моделирането на дърворезбената пластика и релеф;
- привежда дърворезбената творба в експозиционен вид;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
- организира изпълнение на текущите задачи и решава възникнали проблеми, свързани с осъществяване на текущата дейност;
- прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд и за организиране на работното място и време;
- ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.
3.3.7. Специалност 2110107 "Художествена керамика"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава българското културно наследство в областта на керамиката;
- познава керамичните маси и материали, технологичните им характеристики и начини на приложение;
- познава и използва всички техники за декоративно изграждане на керамични изделия;
- познава и прилага законите на керамичната композиция;
- изработва пластичен проект;
- проектира и изпълнява в материал керамичен съд с функционално значение на точарско колело;
- проектира и изпълнява функционални съдове;
- проектира и изпълнява в материал керамична пластика по въображение или зададена тема в глазурна техника;
- придава завършен вид на творбата;
- композира и изпълнява самостоятелно свободни творчески задачи;
- спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.
3.3.8. Специалност 2110108 "Художествена тъкан"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава историческото развитие - традициите и съвременните тенденции;
- познава и ползва необходимите инструменти, повърхности и бои за изграждане на образ при създаването на проект за декоративно текстилно изделие;
- избира подходяща декоративна композиция за художествено текстилно изделие според конкретната задача;
- познава и избира правилно основни, помощни и спомагателни материали за създаване на текстилни художествени изделия;
- владее различни текстилни техники за изграждане на произведението;
- спазва етапите в работата при създаването на текстилно декоративно художествено произведение;
- познава и спазва технологичните изисквания при работа с вертикален стан;
- планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникналите проблеми, свързани с трудова дейност;
- умее да придаде завършеност на изделието;
- спазва специфичните за специалността хигиенни норми;
- прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
- ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.
3.3.9. Специалност 2110109 "Художествена обработка на метали"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава историческото развитие - традициите и съвременните тенденции;
- познава физичните, химичните, механичните и технологичните свойства на металите;
- избира и използва различни методи за обработване на метали;
- притежава способности за творческа интерпретация на натурата, боравене с форми, обеми и пропорции;
- създава композиция, избира материал и техника на изпълнение в зависимост от предназначението, характера и разполагането в пространството на металната пластика;
- умее да работи с машини, приспособления и инструменти за обработване на метали;
- изпълнява в материал декоративен предмет от метал или метална пластика по създаден проект или по даден образец;
- умее да придаде завършеност на изделието;
- спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
- ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.
3.3.10. Специалност 2110110 "Иконопис"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава характерните особености на иконописните школи;
- познава различните видове цветни материали и технология за използването им;
- избира подходящи основи, грундове, пигменти, разредители и свързватели, познава технологичните изисквания при използването им;
- ползва необходимите инструменти и бои при изграждане на иконописното копие (ахат и пособия за позлатяване);
- познава жанровете в живописта;
- спазва етапите при изграждане на копие на икона и на стенопис в православен храм;
- осъществява синтез между архитектурна среда и изискванията на канона при проектиране и изпълнение на иконописните сцени в храма;
- изгражда иконописно копие по зададена тема;
- създава авторска икона и стенопис по зададена иконографска тема;
- познава иконографското разпределение на сцените в православния храм;
- изгражда иконописното копие и придава завършеност на иконата;
- ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.
3.3.11. Специалност 2110111 "Илюстрация и оформление на книгата"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- умее да анализира литературен материал;
- извършва проучвателна дейност, свързана със спецификата на произведението;
- постига специфично търсената образност към дадения литературен текст;
- притежава знания в областта на рекламата, шрифта и приложната графика;
- умее да проектира печатно произведение - обложка, корица, форзац, авантитул, титул, и оформя печатното тяло;
- създава детска илюстрация и илюстрация за възрастни читатели, научна илюстрация, илюстрация за медии и реклами;
- умее да придава завършеност на произведението;
- ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Художник" - трета степен на професионална квалификация.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Художник" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Знае и прилага основ- Правила и инструкции за
ните правила за безопас- безопасна работа;
на работа на работното Пожарна и аварийна
място, не замърсява при безопасност;
работа околната среда Долекарска помощ;
  Опазване на околната
  среда;
  Професионални
  заболявания.
2. Провежда професионал- Специализирана
на комуникация с колеги терминология;
и с клиенти Презентация и бизнес
  комуникация.
3. Разпределя задачите Организация на трудовия
между членовете на еки- процес;
па според квалифика- Групово поведение;
цията им; Мотивация и контрол;
Съзнава необходимостта Потребности и способ-
от повишаване на квали- ности на личността за
фикацията си саморазвитие.
4. Познава пазарните от- Обекти и субекти на
ношения, системите за пазара;
заплащане на труда; Икономически процеси,
Познава правата и задъл- явления и отношения;
женията си като участник Цени, ценообразуване,
в трудовия процес съглас- документооборот;
но Кодекса на труда Стопанско устройство на
  обществото;
  Трудов договор и трудо-
  ви правоотношения;
  Работно време, почивки,
  отпуски;
  Права и задължения;
  Трудови спорове и разре-
  шаването им;
  Социално осигуряване и
  лично застраховане
5. Знае основните прави- Конфигурация на
ла за работа с компютър компютъра;
и ползва базови и спе- Въвеждане, намиране и
циализирани програмни съхраняване на данни;
продукти Работа с програмни
  продукти за създаване на
  текст, таблица и графика.
6. Разбира специфичната Думи и изрази, свързани
за един художник терми- с професионалните зада-
нология на чужд език, чи (художествена литера-
води разговори на про- тура, списания, албуми,
фесионални теми снимков и филмов мате-
(Ниво В1-В2 според об- риал, статии в интернет,
щата европейска рамка каталози, инструкции и
за владеене на чужди др.) - говоримо и
езици) писмено.
  Думи и изрази, свързани
  с осигуряване на безопа-
  сни условия на труд -
  говоримо и писмено.
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от отрасъла
7. Познания от областта Рисуване на натюрморт,
на рисуването: портрет и фигура при
Спазва етапите в изграж- спазване на законите на
дането на художествена линейната и въздушната
творба; перспектива;
Прилага законите и прин- Конструктивни, анато-
ципите за изграждане на мични и пластични
композицията; особености в характе-
Прилага законите на ли- ристиката на човешките
нейната и въздушната форми;
перспектива; Етапи в изграждането на
Прилага елементите на етюд;
светлосянката в ръбести и Индивидуалност в рабо-
овални тела и принципите тата - начини на
за изграждане на обем; изразяване;
Изгражда обемно-прост- Историческо наследство
ранствена структура, и съвременни тенденции
спазвайки основните в изкуството - естетика в
принципи на пластиката; рисунката.
Прилага стиловите осо-  
бености, изразните сред-  
ства и начините за използ-  
ването им през различни-  
те епохи в художествени-  
те произведения;  
Развива художествено-  
образно мислене.  
8. Познания в областта Перспективно изгражда-
на перспективата: не на ръбести и овални
Познава законите на тела;
линейната перспектива; Линейна перспектива;
Знае измененията на Ъгъл на зрението и голе-
фронтални и нефронтал- мина на очния обхват;
ни прави; Въздействие на формите
Познава видимото на- с прилагане на законите
маление на величините на въздушната
при тяхното отдалечаване; перспектива.
Познава законите на  
въздушната перспектива.  
9. Познания от областта Череп;
на пластичната анатомия: Костна структура на
Познава структурата, долни и горни крайници;
пластиката и пропорции- Костна структура на
те на човешкото тяло; гръден кош и таз;
Познава костния и мус- Мускули на главата и
кулния строеж на човеш- шията;
кото тяло; Мускули на гърба и
Познава механизма на гърдите;
движение на различните Мускули на корема;
стави; Мускули на горен и
Разбира промените в долен крайник;
мускулатурата при дви- Седалищни мускули;
жение и статика; Пропорции на човешко-
Разграничава външната то тяло - канон;
форма с нейните характер- Пропорции в мъжка,
ни гънки и бразди, чрез женска и детска фигура;
репери и ставни връзки; Статичност и динамич-
Различава промените на ност на човешката
пропорциите и характера фигура.
на формите в различните  
полове и различните  
възрасти.  
10. Познания в областта Живописна, стенописна,
на композицията: графична и скулптурна
Познава категориите, композиция - по въобра-
средствата и качествата жение и по зададена тема;
на композицията; Композиция в художест-
Познава морфологията вената: дърворезба,
на формите, на равнинни и тъкан, метал, керамика;
пространствени структури; Композиция в иконопис-
Познава етапите при та, илюстрацията и
проектиране на художе- оформлението на книгата.
ствени форми;  
Познава материалите,  
пособията и техниките  
за проект и изпълнение  
в материал;  
Познава основните прин-  
ципи при съединения на  
детайли, връзки, сглобки.  
11. Познания от история Паметници в първобит-
на изкуството: ното изкуство;
Познава развитието на Първобитното изкуство
изкуството в исторически по българските земи;
план; Изкуството на Предна
Познава предпоставките Азия;
за възникването и обосо- Стилове и канони в
бяването на основните Египетското изкуство;
видове жанрове в изобра- Характеристика на
зителното изкуство; Античното изкуство;
Познава епохите, стило- Античното изкуство по
вете, теченията и харак- българските земи;
терните особености; Особености в изкуството
Познава и сравнява авто- на Средновековието;
ри и техните творби; Паметници в българско-
Анализира определена то средновековно
творба с характерната изкуство;
терминология и изразни Ренесансът в Европа;
средства. Паметници на българ-
  ското изкуство ХV - ХIХ;
  Европейски барок,
  рококо, класицизъм,
  романтизъм;
  Представители и произ-
  ведения на импресиониз-
  ма и постимпресионизма
  в Европа;
  Видни представители на
  съвременното българско
  изкуство.
Специфична задължителна професионална подготовка
Специалност 2110101 "Живопис"
12. Познава въздействие- Качества и въздействие
то на цветовете; на цветовете;
13. Познава технологич- Видове основи, материа-
ните особености на видо- ли и инструменти при
вете бои; работа с цветен материал;
14. Умее да подбира под- Конструкция и пластика
ходящи основи, грундове, на анатомичните форми;
разредители и свързвате- Линейна и въздушна пер-
ли и спазва изискванията спектива - промени на
на технологията при ра- цвета;
бота с тях; Жанрове и видове живо-
15. Избира необходимите писни композиции;
инструменти; Етапи в работата върху
16. Познава жанровете и етюд: натюрморт, инте-
видовете живописни риор, пейзаж, портрет,
композиции; фигура;
17. Прилага принципите Етапи в създаването на
за изграждане на живо- фигурална композиция -
писна композиция; по зададена тема и по
18. Прилага етапите за въображение;
изграждане на живопи- Композиция на пленер;
сен етюд по натура; Специализирани прог-
19. Може да конструира рамни продукти за създа-
пропорциите на човеш- ване на художествена
кото тяло с помощта на творба;
познанията по пластична Работа със съвременни
анатомия и перспектива; средства за комуникация
20. Осъществява синтез при търсене на информа-
между конструкция, фор- ция и изготвяне на
ма, материалност при проект.
реализиране на живопис-  
на творба по натура и по  
въображение;  
21. Композира свободно  
различни природни и ар-  
хитектурни обекти при  
работа на пленер;  
22. Умее да използва съв-  
ременни средства за  
проектиране, обработва-  
не и представяне на завър-  
шена художествена творба.  
Специалност 2110102 "Стенопис"
23. Спазва етапите при Глава по натура в
изграждане на глава на- контрастна и доминатна
тура, торс и човешка цветова гама - акварел,
фигура; темпера, масло;
24. Конструира пропор- Облечена полуфигура в
циите на човешкото тяло различни цветови гами;
с помощта на познанията Облечена фигура;
по пластична анатомия и Гола фигура;
перспектива; Видове основи;
25. Подбира необходими- Видове мазилки;
те инструменти и подхо- Сграфито;
дящи основи, грундове, Орнамент, стилизация на
разредители и свързвате- орнамент;
ли и спазва технологични- Мозайка, видове
те изисквания при работа мозайки;
с тях; Фреско, материали за
26. Композира свободно фреско;
различни природни и ар- Фигурална композиция в
хитектурни обекти при архитектурна среда;
работа на пленер; Специализирани прог-
27. Подбира правилно ин- рамни продукти за създа-
струменти и материали ване на художествена
при изграждане на стено- творба;
писната творба; Работа със съвременни
28. Осъществява синтез средства за комуникация
между архитектурна сре- при търсене на информа-
да и избор на техника ция и изготвяне на
при проектиране и проект;
изпълнение; Работа на пленер.
29. Спазва технологията  
и етапите при изгражда-  
не на стенописна творба;  
30. Придава завършеност  
на творбата;  
31. Може да изгражда  
стенописна творба по  
зададена тема и по  
въображение;  
32. Ползва съвременни  
средства за проектиране,  
обработване и представя-  
не на художествена творба.  
Специалност 2110103 "Графика"
33. Подбира графични Графична рисунка - по
материали за подготви- натура или по
телна рисунка; въображение;
34. Познава графични Графичен натюрморт;
материали за печат; Графичен портрет;
35. Познава и умее да Графичен пейзаж;
избира графични Графична композиция;
инструменти; Фигурална композиция;
36. Може да изразява Екслибрис;
формата, материите и Монотипия;
пространството чрез Висок печат;
различни графични Повърхнинен печат;
изразни средства; Офорт;
37. Спазва етапите при Смесена техника;
изграждане на графична Работа на пленер;
творба; Специализирани прог-
38. Използва и комбинира рамни продукти за създа-
различни графични ване на художествена
техники; творба;
39. Организира пластич- Работа със съвременни
но и стилово-естетически средства за комуникация
графичната картина; при търсене на информа-
40. Оформя (надписва и ция и изготвяне на проект.
паспартира) творбата;  
41. Придава завършеност  
на графичната творба;  
42. Ползва съвременни  
средства за проектиране,  
обработване и представя-  
не на художествена творба.  
Специалност 2110104 "Скулптура"
43. Познава и умее да из- Скулптурен проект -
ползва различни пластич- скици, рисунки, пластика;
ни материали; Пластиката на различни-
44. Избира и умее да из- те жанрове;
ползва скулптурните История на изкуството;
инструменти; Работа на пленер;
45. Познава скулптурните Копие на релеф;
жанрове и видовете Копие на гипсова глава;
пластика; Глава от натура;
46. Умее да изгражда Човешка фигура - обле-
скулптурна творба по чена и гола;
натура, спазвайки отдел- Фигурална композиция
ните етапи; по зададена тема или
47. Конструира пропор- въображение;
циите на човешкото тяло Специализирани прог-
с помощта на познанията рамни продукти за създа-
по пластична анатомия; ване на художествена
48. Създава синтез между творба;
конструкция, форма, Работа със съвременни
материалност; средства за комуникация
49. Изгражда и завършва при търсене на информа-
скулптурна творба по на- ция и изготвяне на проект.
тура или по въображение;  
50. Превръща идеята в  
художествен образ с емо-  
ционално въздействие;  
51. Ползва съвременни  
средства за проектиране,  
обработване и представя-  
не на художествена творба.  
Специалност 2110105 "Рекламна графика"
52. Познава различните Шрифтове - видове;
видове шрифтове и специ- Форма;
фиката на приложната Аудио-визуална техника;
графика; Морфология на формите;
53. Може да разчита Стилизация;
идейни скици и проекти; Работа на пленер;
54. Извършва проучва- Художествено оформле-
телна дейност, свързана ние на печатни издания;
със спецификата на обек- Психология на визуална-
та на рекламата; та комуникация и въз-
55. Умее да различава ма- действие върху социума;
териалите и средствата Специализирани прог-
за създаване на рекламни рамни продукти за създа-
продукти; ване на художествена
56. Съставя разходни нор- творба;
ми на материали и труд; Работа със съвременни
57. Правилно организира средства за комуникация
работното място и при търсене на информа-
разпределя времето за ция и изготвяне на проект.
изпълнение;  
58. Разработва и спазва  
технологическата после-  
дователност за създаване  
на графичен рекламен  
продукт;  
59. Проектира запазен знак  
(лого), рекламни проекти  
(плакат, обложка) и др.  
60. Ползва съвременни  
средства за проектиране,  
обработване и представя-  
не на художествена творба.  
Специалност 2110106 "Художествена дърворезба"
61. Познава културното Стилове в архитектурата
наследство в областта на и дърворезбата;
дърворезбата; Приложни изкуства -
62. Познава принципите развитие на материална-
на изграждане на компо- та среда;
зицията в художествена Резбарски школи през
пластика от дървен Възраждането - църков-
материал; на и светска дърворезба;
63. Познава основните, по- Орнаментът в художест-
мощните и спомагателни- вената дърворезба -
те материали за създава- проектиране;
не на художествени изде- Работа извън ателието -
лия от дърво; скици от натура, рисун-
64. Познава и работи с ки на обекти и други под-
основните видове инстру- готвителни дейности,
менти и техники за обра- свързани с проектирането;
ботване на дърво; Пластиката в художест-
65. Разчита идейни скици, вената дърворезба - ви-
работни чертежи и дове релеф, техники и
проекти, чертае основни технологии на
конструкции; изпълнение;
66. Създава различни ви- Видове резбарска компо-
дове резбарски компози- зиция - основни закони
ции в кръг, квадрат, пра- на изграждане;
воъгълник, триъгълник Елементи на ортогонал-
и други; ното проектиране и тех-
67. Съставя разходни нор- ническото чертане;
ми на материали и труд; Дървесина - начини на
68. Проектира и изпълня- разкрояване, сушене и
ва в материал декорати- съхранение на дървения
вен предмет, пано или материал;
дървопластика; Видове сглобки на детай-
69. Изпълнява в материал ли от масивна дървесина;
копие на възрожденска Дървообработващи ма-
дърворезба по даден шини - принцип на
образец; действие и приложение;
70. Спазва технологичната Ръчни резбарски инстру-
последователност на опе- менти и приспособления;
рациите при изграждането Спомагателни материа-
на резбарската творба; ли, видове патини и
71. Спазва етапите при мо- лакове;
делирането на дърворез- Специализирани прог-
бената пластика и релеф; рамни продукти за създа-
72. Привежда дърворез- ване на художествена
бената творба в експози- творба;
ционен вид; Работа със съвременни
73. Спазва изискванията средства за комуникация
за здравословни и без- при търсене на информа-
опасни условия на труд ция и изготвяне на
и за организиране на ра- проект.
ботното място и време;  
74. Ползва съвременни  
средства за проектиране,  
обработване и представя-  
не на художествена творба.  
Специалност 2110107 "Художествена керамика"
75. Познава българското Керамична технология и
културно наследство в керамика;
областта на керамиката; Композиция - видове;
76. Познава керамичните Силикатни и гипсови
маси и материали, техно- форми;
логичните им характери- Точарство;
стики и начини на Декорация;
приложение; Рисуване;
77. Познава и използва Моделиране - пластич-
всички техники за декора- ност на изделието;
тивно изграждане на ке- Живопис - знания за цве-
рамични изделия; товете и въздействието
78. Познава и прилага за- им;
коните на керамичната Работа на пленер;
композиция; История на изкуството -
79. Изработва пластичен керамично наследство,
проект; история на керамиката;
80. Проектира и изпъл- Специализирани прог-
нява в материал керами- рамни продукти за създа-
чен съд с функционално ване на художествена
значение на точарско творба;
колело; Работа със съвременни
81. Проектира и изпълня- средства за комуникация
ва функционални съдове; при търсене на информа-
82. Проектира и изпълня- ция и изготвяне на проект.
ва в материал керамична  
пластика по въображение  
или зададена тема в гла-  
зурна техника;  
83. Придава завършен вид  
на творбата;  
84. Композира и изпълня-  
ва самостоятелно свобод-  
ни творчески задачи;  
85. Спазва изискванията  
за осигуряване на здраво-  
словни и безопасни усло-  
вия на труд;  
86. Ползва съвременни  
средства за проектиране,  
обработване и представя-  
не на художествена творба.  
Специалност 2110108 "Художествена тъкан"
87. Познава историческо- Историческо развитие на
то развитие - традициите текстила;
и съвременните тенденции; Взаимодействие на
88. Познава и ползва текстилното произведе-
необходимите инструмен- ние с архитектурната
ти, повърхности и бои за среда;
изграждане на образ при История на приложните
създаването на проект изкуства;
за декоративно текстил- Проектиране на декора-
но изделие; тивна композиция, пред-
89. Може да избира под- назначена за изпълнение
ходяща декоративна в текстилен материал,
композиция за художест- прилагане принципите на
вено текстилно изделие композицията, комбина-
според конкретната задача; ториката, цветознанието,
90. Познава и избира стилознанието,
правилно основни, по- декорацията;
мощни и спомагателни Работа извън ателието -
материали за създаване скици от натура, рисун-
на текстилни худо- ки на обекти и други под-
жествени изделия; готвителни дейности,
91. Владее различни свързани с проектирането;
текстилни техники за Уникални техники за съз-
изграждане на произ- даване на текстилно, деко-
ведението; ративно, художествено
92. Спазва етапите в ра- изделие;
ботата при създаването Изпълнение в материал
на текстилно декоратив- на текстилно художестве-
но художествено но изделие - работа в пе-
произведение; чатно ателие и с тъкачен
93. Познава и спазва тех- стан;
нологичните изисквания Общо понятие за техни-
при работа с вертикален ческите свойства на раз-
стан; личните видове текстил-
94. Планира и организира ни материали, инстру-
изпълнението на текущите менти за работа, помощ-
задачи и решава възник- ни материали;
налите проблеми, свърза- Технологични чертежи
ни с трудова дейност; при реализирането на
95. Умее да придаде за- текстилно декоративно
вършеност на изделието; художествено изделие;
96. Спазва специфичните Работа в специфични
за специалността хигиен- условия с отровни багри-
ни норми; ла, лесно запалими мате-
97. Прилага усвоените риали, техника на без-
знания и умения за здра- опасност при работа;
вословни и безопасни Специализирани прог-
условия на труд; рамни продукти за създа-
98. Ползва съвременни ване на художествена
средства за проектиране, творба;
обработване и представя- Работа със съвременни
не на художествена творба. средства за комуникация
  при търсене на информа-
  ция и изготвяне на проект.
Специалност 2110109 "Художествена обработка на металите"
99. Познава историческо- Историята на изкуството;
то развитие - традициите Архитектура;
и съвременните тенденции; Приложни изкуства,
100. Познава физичните, материална среда;
химичните, механичните Художествена обработка
и технологичните свойст- на металите -
ва на металите; проектиране;
101. Умее да избира и из- Техническо чертане;
ползва различни методи Ортогонално
за обработване на метали; проектиране;
102. Създава композиция, Художествена обработка
избира материал и техни- на металите - техники и
ка на изпълнение в зависи- технологии;
мост от предназначението, Видове композиция;
характера и разполагането Металознание: черни и
в пространството на ме- цветни метали;
талната пластика; Технология на черните
103. Умее да работи с метали;
машини, приспособления Технология на цветните
и инструменти за обра- метали;
ботване на метали; Видове металообработ-
104. Изпълнява в мате- ващи машини и инстру-
риал декоративен пред- менти - принцип на
мет от метал или метал- действие и приложение;
на пластика по създаден Ръчни инструменти и
проект или по даден приспособления;
образец; Работа извън ателието;
105. Умее да придаде за- Специализирани прог-
вършеност на изделието; рамни продукти за създа-
106. Спазва изискванията ване на художествена
за здравословни и без- творба;
опасни условия на труд; Работа със съвременни
107. Ползва съвременни средства за комуникация
средства за проектиране, при търсене на информа-
обработване и представя- ция и изготвяне на проект.
не на художествена творба.  
Специалност 210110 "Иконопис"
108. Познава характерни- Иконопис;
те особености на иконо- Цветознание - техника и
писните школи; технология на живопис-
109. Познава различните та и иконописта;
видове цветни материали Живопис;
и технология за използ- Жанрове в живописта;
ването им; Натюрморт;
110. Избира подходящи Глава натура;
основи, грундове, пигмен- Човешка фигура;
ти, разредители и свърз- История на изкуството;
ватели, познава техноло- Видове канони;
гичните изисквания при Иконостас, историческо
използването им; развитие;
111. Ползва необходими- Самостоятелна работа;
те инструменти и бои при Иконография;
изграждане на иконопис- Работа извън ателието;
ното копие (ахат и посо- Специализирани прог-
бия за позлатяване); рамни продукти за създа-
112. Познава жанровете ване на художествена
в живописта; творба;
113. Спазва етапите при Работа със съвременни
изграждане на копие на средства за комуникация
икона и на стенопис в при търсене на информа-
православен храм; ция и изготвяне на проект.
114. Осъществява синтез  
между архитектурна среда  
и изискванията на канона  
при проектиране и изпъл-  
нение на иконописните  
сцени в храма;  
115. Изгражда иконопис-  
но копие по зададена тема;  
116. Създава авторска  
икона и стенопис по за-  
дадена иконографска тема;  
117. Познава иконограф-  
ското разпределение на  
сцените в православния  
храм;  
118. Изгражда иконопис-  
ното копие и придава за-  
вършеност на иконата;  
119. Ползва съвременни  
средства за проектиране,  
обработване и представя-  
не на художествена творба.  
Специалност 2110111 "Илюстрация и оформление на книгата"
120. Умее да анализира Литературни
литературен материал; произведения;
121. Извършва проучва- История на света;
телна дейност, свързана Приложна графика;
със спецификата на Композиция в различни-
произведението; те жанрове;
122. Постига специфично Художествено въздейст-
търсената образност към вие на шрифта;
дадения литературен текст; Графичен проект;
123. Притежава познания Рисуване от натура и по
в областта на рекламата, въображение;
шрифта и приложната Конструктивна и плас-
графика; тична анатомичност в
124. Умее да проектира рисуването;
печатно произведение - Историческо развитие на
обложка, корица, форзац, илюстрацията;
авантитул, титул, и офор- Специализирани прог-
мя печатното тяло; рамни продукти за създа-
125. Създава детска ване на художествена
илюстрация и илюстра- творба;
ция за възрастни читате- Работа със съвременни
ли, научна илюстрация, средства за комуникация
илюстрация за медии и при търсене на информа-
реклами; ция и изготвяне на проект.
126. Умее да придава за-  
вършеност на произве-  
дението;  
127. Ползва съвременни  
средства за проектиране,  
обработване и представя-  
не на художествена творба.  
   
5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.) и последвалите в нея изменения.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез Удостоверение за завършен седми клас или Диплома за средно образование и конкурсен приемен изпит.
Входящото квалификационно равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на входа
За редовна форма на обучение - с приемен изпит съгласно нормативните изисквания за прием.
За задочна форма на обучение - по реда и условията за прием в обучаващата институция.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. По теория
Слаб 2 - Обучаемият не е осмислил основните понятия;
Среден 3 - Обучаемият познава основната терминология и я използва правилно;
Добър 4 - Обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти и методи;
Много добър 5 - Обучаваният прилага усвоените знания в познати ситуации, умее да разчита скици, чертежи, проекти, планира изпълнението на поставените задачи самостоятелно;
Отличен 6 - Обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; анализира, оценява и сравнява процеси, явления и технологии по предварително зададен критерий, изработва и защитава концепция.
5.2.2. По практика
Слаб 2 - Обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд;
Среден 3 - Обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - Обучаемият умее да изпълни поставена практическа задача (проект) в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - Обучаемият умее да изпълни самостоятелно поставена практическа задача (проект) в нови условия по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - Обучаемият умее да състави план за работа за изпълнение на задачата, да подбере сам методи и материали, да изпълни поставена практическа задача (проект) в нови условия - самостоятелно или в екип, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството на работата.
5.2.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала), за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.2.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, срочна задача, годишна задача, практически задачи и други, разработени в съответствие с установените изисквания за всеки от тях. Степента на трудност трябва да е съобразена с равнището на професионалните компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.3. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на културата.
5.3.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Познания по Описва развитието на из- 30
история на из- куството в исторически  
куството план;  
  Обяснява предпоставките  
  за възникването и обосо-  
  бяването на основните ви-  
  дове жанрове в изобра-  
  зителното изкуство;  
  Познава епохите, стило-  
  вете, теченията и харак-  
  терните им особености;  
  Познава и сравнява ав-  
  тори и техните творби;  
  Анализира определена  
  творба с характерната  
  терминология и изразни  
  средства.  
2. Познания от Обяснява основните 40
областта на принципи и етапи за  
специалността: изграждане на творба  
Познава закони- от различните жанрове;  
те и принципите Разпознава и разчита  
за изграждане скици, чертежи, схеми;  
на художествена Анализира и синтезира  
творба; развива информация от различни  
художествено- източници;  
образното мис- Обяснява начините за  
лене като спо- ползване на специфични-  
собност за син- те изразни средства, тех-  
тез на предста- ники и технологии в  
вите, в резултат професията;  
на който се фор- Формулира мотивите за  
мира художест- подбор на материали, ин-  
веният образ струменти и технологии;  
  Познава структурата и  
  пластиката на човешко-  
  то тяло;  
  Познава законите на ли-  
  нейната и въздушната  
  перспектива;  
  Дефинира функциони-  
  рането на конкретната  
  творба в структурата на  
  цялостния културен  
  продукт.  
3. Икономически Описва общите принципи 10
и трудовоправни на трудовото законо-  
знания и умения дателство;  
  Познава основните прин-  
  ципи на счетоводството;  
  Организира работата на  
  екипа с поставена обща  
  задача;  
  Оценяване и заплащане  
  на труда.  
4. Знания за Описва вярно изисквания- 10
здравословни и та за здравословни и  
безопасни усло- безопасни условия на труд;  
вия на труд Описва правилно дейно-  
  стите за опазване на  
  околната среда.  
5. Ползва спе- Разбира основното посла- 10
циализирана ние в кратък текст, свър-  
литература на зан с изобразителното  
чужд език изкуство, и може да го  
  представи.  
  Общо 100
     
5.3.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Ефективна Подбира правилно необ- 10
организация на ходимите материали и  
работния процес инструменти, според из-  
  питното задание;  
  Избира инструменти и  
  материали, за да осигу-  
  ри точно спазване на  
  технологията;  
  Правилно разпределя  
  определеното време за  
  работа.  
2. Спазване на Определя самостоятелно 15
етапите при из- технологичната последо-  
пълнение на из- вателност на етапите;  
питното задание Спазва технологичната  
  последователност и  
  изискванията в процеса  
  на работа.  
3. Спазване на Прилага законите и прин- 60
законите и ципите за изграждане на  
принципите за композицията;  
изграждане на Ползва специфичните  
художествена изразни средства и  
творба техники;  
  Придържа се към темата  
  и условията, определени  
  в изпитното задание;  
  Прилага знания от кул-  
  турно-историческото  
  наследство;  
  Придава завършеност  
  и стилово единство на  
  творбата.  
4. Художествено Убедителност при пред- 15
въздействие на ставяне на идеята;  
творбата Творческо и емоционално  
  въздействие на творбата.  
  Общо 100
     
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни ателиета или базови обекти при предварително сключени договори.
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към материалната база са в съответствие с дейностите, които ще се извършват, и с методическите указания.
6.1. Учебен кабинет
6.1.1. Основно оборудване: учебни маси, столове, учебна дъска, маса за изработване на основни проекти, технически средства и аудио-визуална техника, диапроектор, шрайбпроектор, компютър с периферни устройства, закачалки, шкафчета за дрехи.
6.1.2. Помощно оборудване: тебешир; хартия, моливи, четки, бои и др., изобразителни средства за изработване на основни проекти.
6.1.3. Учебни помагала: табла с мостри на основните и спомагателните материали за съответната специалност; табла със схеми и чертежи на основни и помощни инструменти и пособия; филми (на видеокасети или дискове) за технологичната последователност в работата или с реализирани проекти; диапозитиви; албуми; каталози; комплект учебници по всички изучавани предмети и др.
6.2. Учебно ателие
Учебното ателие се оборудва със стативи, маси, столове, съоръжения, пособия и инструменти; със съответните помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Ателието трябва да осигури работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.
При разполагане на работните места се спазват изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Нормативните изисквания към учебното ателие са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в него, с видовете технологични процеси, с ергономичните и естетическите изисквания и с методическите указания.
6.2.1. Ателие "Живопис и стенопис"
Основни инструменти: стативи, подиуми, осветителни тела, шпакли, шпахли-ножове и др.
Основни материали: картон, платно, видове бои (акварел, темпера, пастел, маслени бои), свързватели, разредители, предмети за постановки, керамични и други съдове, драперии, гипсови релефи, маски, глави, палитри, съдчета за разредители, различни видове четки (обли, плоски, за акварелни и за маслени бои).
Хранилище за учебни работи - методически фонд.
Ателие за изпълнение на стенопис в материал
Основно оборудване: работни маси за проектиране и изпълнение на проектите в материал, съдове и шкафове за материали.
Спомагателно оборудване: съдове за съхранение на материали за основи и мазилки, контейнери за каменна и азмалтова мозайка и ръчни инструменти.
Основни инструменти: инструменти за витраж, елмаз, поялник за шпросни, гилотина за рязане на мозайка, клещи, секачи, мистрии, пердашки, маламашки, алуминиеви лайстни, шпахли и гладилки за мазилка на фреско, секо и сграфито.
Основни материали: дървени рамки и метални скари с определен размер, арматурно желязо, инертни материали, вар, пясък, каменна мозайка, азмалтова мозайка, цветни стъкла, шпросни; консумативи за работа - елмаз, пили, шкурка, лепила, бои, пигменти, четки и др.
6.2.2. Ателие "Графика"
Основно оборудване: дълбокопечатна преса; вани за хартия и киселина; вентилираща се камина за обезопасяване на разяждането; гилотина за рязане и форматиране на метал; работни маси; скари за подреждане на отпечатъци; шкаф за акватинта; сушилня за отпечатъци;
Основни инструменти: спиртна лампа, съдове за киселини, резци, щихели, валяци, игли за офорт и суха игла, ролети, гладилки за мецотинто, перо;
Основни материали: туш, креда, мастила, разредители, киселини, основи, литографски камък, линолеум, цинкови плочи;
Хранилище за учебни работи - методически фонд.
6.2.3. Ателие "Рисуване"
Основно оборудване: стативи, постамент за постановка, постамент за модел, предмети за постановки, керамични и други съдове, драперии, гипсови релефи, маски, глави и др.
Основни материали: молив, въглен, креда, туш, кадастрон, картон и др.
6.2.4. Ателие "Скулптура"
Ателие за моделиране:
Основно оборудване: вани за съхраняване на глината, скулптурни стативи, въртележка за модел, шкафове за съхраняване на гипсови модели и инструменти;
Основни инструменти: клещи, чукове, триони, дървен материал, тел, арматури;
Основни материали: глина, итонг, дърво, камък, метал и др.
Ателие за отливане в гипс:
Основно оборудване: работни маси, шкафове за отливки, съдове за забъркване на гипс, метални клетки за съхранение на учебните работи;
Основни материали: кълчища, гипс и др.;
Хранилище за учебни работи - методически фонд.
6.2.5. Ателие "Художествена дърворезба"
Ателие за композиция и проектиране: маси за чертане и проектиране, шкафове за съхранение на чертежи, проекти, нагледна документация, вана за глина.
Ателие за изпълнение в материал:
Основно оборудване: тезгяси, работни маси за сглобяване и слепване, шмиргел, борапарат, менгеме;
Спомагателно оборудване: стеги, ръчни инструменти;
Основни материали: дървен материал иглолистен и широколистен, консумативи за работа, пили, бургии, шкурка, лепила и др., глина, пигменти, лакове за оцветяване и фиксиране на дървесината.
Работилница за дървообработване: банциг, абрихт, щрайхмус, шлайф, борапарат, фреза, циркуляр.
6.2.6. Ателие "Рекламна графика"
Ателие за проектиране: маси за чертане и проектиране; шкафове за съхранение на чертежи, проекти, нагледна документация и др.; компютърна зала с компютри, скенери, принтери, таблети, софтуерни програми и др.
6.2.7. Ателие "Художествена тъкан"
Ателие по композиция и проектиране: работни маси, шкафове за съхранение на чертежи, проекти, нагледна документация и др.
Ателие (работилница) за ситопечат:
Основно оборудване: маси за печатане, хелиограф, шкафове за съхранение на багрила и материали, скари за сушене на рамки, вани за обработване на сита, калорифер.
Спомагателно оборудване: рамки за ситопечат, сита, ракли; съдове за пигменти, съдове за багрене и др., съобразени с броя на обучаваните.
Ателие (работилница) за тъкане:
Основно оборудване: вертикални тъкачни станове, нищелки и др.;
Спомагателно оборудване: набивачки, цяпове, прежди.
Ателие (работилница) за изпълнение в материал:
Основно оборудване: работни маси, шевни машини, вертикални станове за тъкане;
Спомагателно оборудване: ютии; дъски за гладене, рамки за рисуване, набивачки, телбод, пигменти за ситопечат, пигменти за багрене на естествени и изкуствени текстилни материали, свързватели, лакове, разредители, платове (хасе, американ, коприна, лен), прежди и др.
6.2.8. Ателие "Металопластика"
Ателие по композиция и проектиране: маси за чертане и проектиране, шкафове за съхранение на чертежи, проекти, нагледна документация, вана за глина.
Ателие - черни метали (ковано желязо):
Основно оборудване: работни маси с менгемета, ковашка пещ, наковалня, шмиргел, абкант, лостова ножица, шкафове за съхранение на учебните задачи, аспирация, мивка;
Спомагателно оборудване: инструменти и приспособления за обработка на черни метали;
Основни материали: черни метали - листови и профилни.
Ателие - цветни метали:
Основно оборудване: работни маси с менгемета и наковалня за цветни метали, шмиргел, абкант, лостова ножица, шкафове за съхранение на учебните задачи, аспирация, мивка;
Спомагателно оборудване: пещ за емайли, бренери, струг за метал, инструменти и приспособления за обработка на цветни метали и сплави;
Основни материали: цветни метали и сплави - листови и профилни.
Ателие - бижутерия:
Основно оборудване: работни маси с менгемета за бижутерия, пещ за емайли, наковалня за бижутерия, шмиргел, лостова ножица, шкафове за съхранение на учебните задачи, аспиратори, мивка.
Спомагателно оборудване: бренери, полирмашина, инструменти и приспособления за обработка и леене на цветни метали и сплави;
Основни материали: цветни метали и сплави - листови и профилни.
6.2.9. Ателие "Керамика"
Основни инструменти и материали: работни маси за учениците, работна маса за преподавателя, столове, шкафове за съхраняване на учебни работи, материали и инструменти, стелажи и решетъчни дъски, механизирано колело за точене и ретуш, специални шахти за съхранение на керамични маси, лабораторна пещ за проби, шайби за декорация, топла и студена вода, дървени дъски за работа, полиетиленово фолио, кофи, легени, съдове с капаци за съхранение и работа с керамични материали и глазури, инструменти (цикли, ножове, инструменти за ретуш и дълбане), тел, туби, четки.
Керамична работилница по точарство: вакуумглиномес; глазирно отделение; пещ електрическа за изпичане на предметите; грънчарско колело, шаблон, гипсови калъпи, машина за приготвяне на течни маси, сушилни.
6.2.10. Ателие "Иконопис"
Основни инструменти: статив, палитра със съдчета за разредители, различни видове четки (обли, плоски), акварелни и темперни бои, пигменти, шпакли, ножове, ахат, пособия за позлатяване;
Основни материали: картон, платно, дървена основа, видове бои (акварел, темпера), пигменти, свързватели и разредители.
6.2.11. Ателие за силикатни и гипсови форми:
Основни инструменти и материали: работна маса за преподавателя, работни маси и столове за учениците, специализирани колелета за стъргане на гипсови модели, шкафове за инструменти и помагала, стелажи, стелажи и дъски за съхранение на работите, топла и студена вода, кофи, ламарини, инструменти за стъргане, ножове, мраморни плотове, бормашина, смазки.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителна професионална подготовка по професията се осъществява от лица, на които образователно-квалификационната степен и придобитата специалност отговарят на действащата нормативна уредба.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавно образователно изискване "Художник" - трета степен на професионална квалификация
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума