навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 133 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.87 от 27 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства (ПС) по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване;
2. изискванията към компонентите и материалите на ПС, за да могат да бъдат повторно използвани, рециклирани и оползотворени в посочените минимални проценти съгласно приложение № 1;
3. условията и редът за предварителна оценка на производителя.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Наредбата се прилага за ПС от категории М1 и N1, определени в чл. 149 от Закона за движението по пътищата, както и за нови или повторно използвани компоненти на тези ПС.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) превозни средства със специално предназначение, определени в т. 5 на приложение № 1, част А на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.);
2. за ПС от категория N1, произведени на няколко етапа, при условие че базовото ПС отговаря на изискванията на наредбата;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) превозни средства, произведени в малки серии, по смисъла на чл. 51, ал. 6 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) (1) При подаване на заявление за ЕО одобряване типа на ПС в съответствие с чл. 4 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета производителят прилага и списък с данни по образец съгласно приложение № 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага подробна техническа информация, необходима за извършването на изчисленията и проверките, посочени в приложение № 1, отнасящи се до естеството на материалите, използвани при производството на ПС и неговите компоненти; в случаите, когато се установи, че тази информация е защитена от правата за интелектуална собственост или представлява ноу-хау на производителя или неговите доставчици, производителят или неговите доставчици предоставят достатъчно информация, която да позволи изчисленията да бъдат извършени правилно.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа на ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване, когато:
1. превозното средство отговаря на изискванията на наредбата;
2. е представен валиден сертификат за съответствие с изискванията на приложение № 4.
(2) ЕО сертификатът за одобряване типа на ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване се издава от изпълнителния директор на ИА "АА" по образец съгласно приложение № 3.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на типа на ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване, когато:
1. превозното средство не отговаря на изискванията на наредбата;
2. сертификатът за съответствие с изискванията на приложение № 4 е невалиден.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) (1) Преди издаването на сертификат за одобряването на типа на ПС се извършва предварителна оценка на производителя съгласно процедурата, определена в приложение № 4, за да се докаже, че производителят прилага задоволителни правила и процедури за правилно управление на възможността за тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване.
(2) Предварителната оценка се извършва от акредитирани органи за сертификация, които отговарят на общите изисквания на БДС EN 45012:2000 за органите по оценяване и сертификация/регистрация на системи по качеството, по отношение на прилаганите от производителя системи за управление.
(3) След извършване на предварителната оценка акредитираните органи по ал. 2 издават на производителя сертификат за съответствие с изискванията на приложение № 4.
(4) Образецът на сертификата по ал. 3 е посочен в приложение № 5.
(5) Сертификатът по ал. 3 включва приложимата документация и описва технологията, която се използва от производителя.
(6) Валидността на сертификата по ал. 3 е не по-малко от две години от датата на издаването преди извършване на нови проверки.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Предварителната оценка на производителя трябва да докаже, че използваните материали за производството на ПС отговарят на разпоредбите по чл. 6 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (ДВ, бр. 104 от 2004 г.).


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) За целите на чл. 7 производителят предоставя технология с подробно описание на начините, по които се извършва разглобяването, повторното използване на компоненти, рециклирането и оползотворяването на материалите.
(2) Технологията се съобразява с практически доказани технологии, съществуващи или в процес на разработване по времето, когато се кандидатства за одобряване типа на ПС.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) Производителят информира органа, издал сертификата за съответствие с изискванията на приложение № 4, за всяко съществено изменение, което може да повлияе на обстоятелствата, на основание на които той е бил издаден. След консултации с производителя органът, издал сертификата за съответствие с изискванията по приложение № 4, решава дали са необходими нови проверки.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) В края на срока на валидност на сертификата за съответствие с изискванията на приложение № 4 органът по чл. 7, ал. 2 издава нов сертификат за съответствие с изискванията на приложение № 4 или продължава валидността на предишния за още две години. Нов сертификат за съответствие с изискванията на приложение № 4 се издава в случаите, когато са били извършени съществени изменения.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Превозно средство" е моторно превозно средство.
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) "Компонент" е всяка част или съвкупност от части, монтирани на ПС по време на неговото производство. Това включва също компоненти и отделни технически възли, както са определени в § 1, т. 13 и 24 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) "Тип превозно средство" е типът на ПС, както е определен в т. 1, букви "а" и "в" от част Б на приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
4. "Излязло от употреба превозно средство" е ПС, както е определено в § 1, т. 1 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.
5. "Референтно превозно средство" е версия на тип ПС, изпълняваща изискванията, посочени в приложение № 1. Версията се определя от ИА "АА" след консултации с производителя от гледна точка на възможността за повторно използване, рециклиране и оползотворяване на части на ПС.
6. "Превозно средство, произведено на няколко етапа" е ПС, произведено в резултат на производствен процес, включващ няколко етапа.
7. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) "Базово превозно средство" е ПС, както е определено в § 1, т. 18 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и се използва в началния етап на многоетапния производствен процес.
8. "Многоетапно производство" е процесът, при който дадено ПС се произвежда на няколко етапа чрез добавяне на компоненти към базово превозно средство или чрез изменение на тези компоненти.
9. "Повторно използване" е повторното използване, както е определено в § 1, т. 21 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.
10. "Рециклиране" е рециклиране, както е определено в § 1, т. 9 от Закона за управление на отпадъците.
11. "Оползотворяване на енергия" е използването на горими отпадъци като средство за получаване на енергия чрез директното им изгаряне със или без други отпадъци, при което се оползотворява топлината.
12. "Оползотворяване" е оползотворяването, както е определено в § 1, т. 17 от Закона за управление на отпадъците.
13. "Възможно повторно използване" е възможността за повторно използване на компоненти от излязло от употреба превозно средство.
14. "Възможно рециклиране" е възможността за рециклиране на компоненти или материали от излязло от употреба превозно средство.
15. "Възможно оползотворяване" е възможността за оползотворяване на компоненти или материали на излязло от употреба превозно средство.
16. "Коефициент на рециклиране на ПС (Rcyc)" е процентът от масата на ново ПС, която може да се използва повторно или да се рециклира.
17. "Коефициент на оползотворяване на ПС (Rcov)" е процентът от масата на ново ПС, която може да се използва повторно или да се оползотвори.
18. "Технология" е широкомащабен план, включващ координирани действия и технически мерки, които се предприемат по отношение на разкомплектуването, шредирането или други такива процеси, както и по отношение на рециклирането и оползотворяването на материали, с оглед осигуряване на условия за постигане на планираните коефициенти на рециклиране и оползотворяване по време на развойната фаза от производството на ПС.
19. "Маса" е масата на ПС в готовност за движение, както е определена в т. 2.6 от приложение № 2 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, без масата на водача, която се приема за 75 kg.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда изискванията на Директива 2005/64/ЕС.


§ 3. От 15 декември 2008 г. изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаването на ЕО сертификат за одобряване типа на ново ПС, когато то не отговаря на изискванията по тази наредба.


§ 4. (1) От 15 юли 2010 г. сертификатите за съответствие с одобрен тип, които придружават новите ПС, се считат невалидни за целите на регистрацията и на чл. 51 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, когато тези ПС не отговарят на изискванията на наредбата.
(2) Разпоредбите по ал. 1 не се прилагат за нови ПС по чл. 52 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.


§ 5. Наредбата влиза в сила на 1 януари 2007 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 133 ОТ 2006 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2010 Г.)

§ 17. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2009/1/ЕО на Комисията от 7 януари 2009 г. за изменение с цел привеждането й в съответствие с техническия прогрес на Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване (ОВ, L 9, 14.I.2009 г., стр. 31).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 133 ОТ 2006 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2010 Г.)

§ 18. От 1 януари 2012 г. изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаването на сертификат за ЕО одобряване типа на нови ПС по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване, когато не са изпълнени изискванията на наредбата.


§ 19. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.)

Изисквания към превозните средства

1. Превозните средства от категории М1 и N1 се конструират по начин, който позволява да подлежат на повторно използване и/или:
1.1. рециклиране до минимум 85 % от тяхната обща маса, и
1.2. оползотворяване до минимум 95 % от тяхната обща маса, като процедурите за доказване на конкретно постигнатите нива на повторно използване, рециклиране и оползотворяване са посочени в приложението.
2. Компонентите, които не могат да се използват повторно за целите на изчисляването на коефициентите на рециклиране и оползотворяване и не се допуска да бъдат използвани повторно за производството на нови превозни средства, попадащи в обхвата на Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета, са:
а) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) всички въздушни възглавници, включително възглавници, пиротехнически механизми, електронни управляващи устройства и сензори; в случаите, когато въздушната възглавница е вградена в кормилното колело, самото кормилно колело;
б) автоматичните и механичните обезопасителни колани, включително устройства за регулиране на обезопасителния колан по височина, устройства за закрепване на обезопасителните колани, устройства за предварително обтягане на обезопасителните коланите, пиротехнически механизми;
в) седалки (само в случаите, когато закрепващите устройства на обезопасителните колани и/или въздушните възглавници са вградени в седалката);
г) комплекти за блокиране на кормилното управление, действащи върху кормилната колона;
д) имобилайзери, включително предаватели и електронни управляващи устройства;
е) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) системи за управление на емисиите на отработените газове (каталитични конвертори, филтри за частици);
ж) шумозаглушители на изпускателната уредба.
3. За целите на одобряване типа на ПС производителят предоставя попълнен информационен формуляр, подготвен в съответствие с приложение А към БДС ISO 22628:2006. Той трябва да съдържа списък на използваните материали.
Към формуляра се представя и списък на компонентите, получени след разглобяването на ПС и посочени от производителя за етапа на разглобяване, както и процесът, който производителят препоръчва за тяхното обработване.
4. За целите на прилагането на т. 1 и 3 производителят трябва да докаже на ИА "АА", че референтните ПС отговарят на изискванията. Използва се методът за изчисление, описан в приложение В към БДС ISO 22628:2006.
Производителят трябва да може да докаже, че всяка една от версиите в типа ПС отговаря на изискванията на наредбата.
5. За целите на избора на референтните ПС трябва да бъдат взети под внимание следните критерии:
а) типът на каросерията;
б) възможните нива на обзавеждане (кожен салон, вградена радиоуредба, климатик, алуминиеви джанти и други);
в) достъпното допълнително оборудване (кожен салон, вградена радиоуредба, климатик, алуминиеви джанти и други), което може да бъде монтирано с гаранцията на производителя.
6. В случай че ИА "АА" и производителят не успеят заедно да установят най-проблемната версия в рамките на един тип ПС от гледна точка на възможността за повторно използване, рециклиране и оползотворяване, се избира едно референтно ПС в рамките на:
а) всеки "тип каросерия", така както е определен в т. 1 на част В от приложение № 1 към Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за ПС от категория М1;
б) всеки "тип каросерия", например фургон, шаси - кабина, бордови автомобил и други за ПС от категория N1.
7. За целите на изчисленията гумите се приемат за рециклируеми.
8. Масите се представят в килограми (kg) с един знак след десетичната запетая. Коефициентите се изчисляват в проценти с един знак след десетичната запетая, като се извършват следните закръглявания:
а) ако цифрата след десетичната запетая е между 0 и 4, закръгляването се извършва надолу;
б) ако цифрата след десетичната запетая е между 5 и 9, закръгляването се извършва нагоре.
9. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.) С цел проверка на изчисленията, посочени в това приложение, ИА "АА" проверява доколко данните от информационния формуляр по т. 3 съответстват на предоставената от производителя технология, приложена към сертификата за съответствие с изискванията на приложение № 4.
10. С цел проверка на материалите и масите на компонентите производителят представя ПС и компоненти, които ИА "АА" счита за необходими.


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1
(Предишно Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2, т. 1, изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.)


Списък с данни за ЕО одобряване типа на превозно средство в съответствие с приложение I на Директива 2007/46/ЕО (Номерата на точките и бележките под линия съответстват на тези, определени в приложение І на Директива 2007/46/ЕО. Точките, които не са приложими, са пропуснати.) във връзка с ЕО одобряване типа на превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване
Следната информация се предоставя в три екземпляра и включва списък на съдържанието. Всички чертежи се предоставят в подходящ мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или в папка формат А4. Снимките, когато има, показват достатъчно детайли.
0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
0.1.
Марка (търговско наименование на производителя): ...............................................................................................................................................................................................................................
0.2.
Тип: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
0.2.0.1.
Шаси: ......................................................................................................................................................................................................................................................................
0.2.1.
Търговско(-и) наименование(-я) (когато има): ..................................................................................................................................................................................................................................
0.3.
Начини за идентификация на типа, когато се маркира на превозното средство (b): ..........................................................................................................................................
0.3.1.
Местоположение на тази маркировка: .........................................................................................................................................................................................................................................
0.4.
Категория на превозното средство (с): .......................................................................................................................................................................................................................................
0.5.
Наименование и адрес на производителя: ......................................................................................................................................................................................................................................
0.8
Адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и): .......................................................................................................................................................................................................................................
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
1.1.
Снимки и/или чертежи на представено за одобряване превозно средство: ..............................................................................................................................................................................................................
1.2.
Схема с всички размери на цялото превозно средство: ..........................................................................................................................................................................................................................
1.3.
Брой на осите и колелата: ...................................................................................................................................................................................................................................................
1.3.1.
Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ............................................................................................................................................................................................................................
1.3.3.
Задвижващи оси (брой, местоположение, свързване помежду им): ....................................................................................................................................................................................................................
1.7.
Кабина на водача (изнесена напред или нормална) (z): .........................................................................................................................................................................................................................
3. ДВИГАТЕЛ (q) (В случай на превозно средство, което може да се задвижва или с бензин, или с дизелово гориво и др., или също от комбинация с друго гориво, точките трябва да бъдат повторени (+)
3.1.
Производител: ............................................................................................................................................................................................................................................................
3.2. Двигател с вътрешно горене
3.2.1. Специфична информация за двигателя
3.2.1.1. Принцип на работа: принудително запалване/запалване чрез сгъстяване, четиритактов/двутактов (1)
3.2.1.2.
Брой и разположение на цилиндрите: ..........................................................................................................................................................................................................................................
3.2.1.3. Обем на двигателя (s): ...................................................................................................................... cm3
3.2.2. Гориво: дизелово гориво/бензин/втечнен нефтен газ (LPG)/природен газ (NG)/етанол (1)
4. ТРАНСМИСИЯ (v)
4.2.
Тип (механична, хидравлична, електрическа и т.н.): .............................................................................................................................................................................................................................
4.5. Предавателна кутия
4.5.1. Тип (ръчно/автоматично/безстепенно изменение (БИ) (1)
4.9. Блокаж на диференциала: да/не/по избор (1)
9. КАРОСЕРИЯ
9.1.
Тип на каросерията: .........................................................................................................................................................................................................................................................
9.3.1.
Конфигурация на вратите и брой на вратите: ......................................................................................................................................................................................................................................
9.10.3. Седалки
9.10.3.1.
Брой: ...................................................................................................................................................................................................................................................................
15. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
15.1.
Версия, към която принадлежи референтното превозно средство: .....................................................................................................................................................................................................................
15.2. Маса на референтното превозно средство с каросерията или маса на шасито с кабина, без каросерията и/или теглително-прикачното устройство, ако производителят не монтира каросерия и/или теглително-прикачно устройство (включително течности, инструменти,
  резервно колело, ако са монтирани), без водача:
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
15.3.
Маса на материалите на референтното превозно средство: ........................................................................................................................................................................................................................
15.3.1.
Маса на материалите, отчетена на етапа преди третирането (##): ..................................................................................................................................................................................................................
15.3.2.
Маса на материалите, отчетена на етапа на разглобяване (##): ....................................................................................................................................................................................................................
15.3.3.
Маса на разглежданите като рециклируеми материали, отчетена на етапа на третиране на неметалните отпадъци (##): ..............................................................................................................................
15.3.4.
Маса на материалите, които дават възможност за възстановяване на енергията, отчетена на етапа на третиране на неметалните отпадъци (##): .............................................................................
15.3.5.
Списък на материалите (##): ..................................................................................................................................................................................................................................................
15.3.6. Обща маса на материалите с възможно повторно използване и/или рециклиране:
15.3.7.
Обща маса на материалите с възможно повторно използване и/или оползотворяване: ...............................................................................................................................................................................................
15.4. Коефициенти
15.4.1.
Коефициент на рециклиране 'Rcyc (%)':.............................................................................................................................................................................................................................................
15.4.2.
Коефициент на оползотворяване 'Rcov (%)':...........................................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2

(Предишно Приложение № 3 към чл. 4, ал. 2, т. 3, изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.)


ОБРАЗЕЦ
максимален формат: А4 (210 х 297 mm)
ЕО сертификат за одобряване на типа
 
  Печат на ИА "АА"
 
Информация, отнасяща се до:
- ЕО одобряване на типа (1)
- изменение на ЕО одобряването на типа (1)
- отказ за ЕО одобряване на типа (1)
съгласно Директива 2005/64/ЕО
ЕО номер на одобряването на типа: ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Основание за изменението: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
РАЗДЕЛ І
0.1.
Марка (търговско наименование на производителя): ...........................................................................................................................................................................................................................
0.2. Тип:
 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
0.2.1.
Търговско(-и) наименование(-я) (2): ...........................................................................................................................................................................................................................................
0.3.
Начини за идентификация на типа, ако се маркира на превозното средство: ...........................................................................................................................................................................................................
0.3.1.
Местоположение на тази маркировка: ...........................................................................................................................................................................................................................................
0.4.
Категория на превозното средство (3): ........................................................................................................................................................................................................................................
0.5.
Наименование и адрес на производителя: .....................................................................................................................................................................................................................................
0.8.
Наименование(-я) и адрес(-и) на монтажния(-те) завод(-и): ......................................................................................................................................................................................................................
[...]
РАЗДЕЛ ІІ
1.
Допълнителна информация: ........................................................................................................................................................................................................................................................
  Коефициент(-и) на рециклиране на референтното(-ите) превозно(-и) средство(-а): .
 
Коефициент(-и) на оползотворяване на референтното(-ите) превозно(-и) средство(-а): .............................................................................................................................
2.
Техническа служба, отговорна за провеждането на изпитванията: ....................................................................................................................................................................................................................
3.
Дата на протокола от изпитванията: ...........................................................................................................................................................................................................................................
4.
Номер на протокола от изпитванията: ........................................................................................................................................................................................................................................
5.
Забележки (когато има): ......................................................................................................................................................................................................................................................
6.
Приложения: индекс на информационното досие и информационно досие..................................................................................................................................................................................................................
7.
Превозното средство отговаря / не отговаря (1) на техническите изисквания на наредбата: ..................................................................................................................................................................................
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
  (Място)......................(Подпис)....................(Дата)
  Приложения: Информационно досие.

Приложения: Информационно досие.

(1) Излишното се зачертава.
(2) Ако няма такова по време на процедурата по издаване на ЕО одобряване на типа, тази точка се попълва най-късно по време на пускането на превозното средство на пазара.
(3) Така, както е определена в част А от приложение II на Директива 2007/46/ЕО.


Приложение № 4 към чл. 7, ал. 1

(Предишно Приложение № 4 към чл. 5, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.)

(идентично на приложение IV от Директива 2005/64/ЕО)

Предварителна оценка на производителя
Проверки, които трябва да бъдат извършени от органите за сертификация по чл. 7, ал. 2
1. Органът за сертификация по чл. 7, ал. 2 трябва да се увери, че производителят е предприел необходимите мерки, за да:
а) получи необходимата информация по цялата верига за снабдяване, по-специално за естеството и масата на всички материали, използвани при конструирането на ПС, за да извърши изчисленията, които се изискват съгласно изискванията на наредбата;
б) има на разположение всички останали данни за ПС, които се изискват в процеса на изчисленията, като обема на течностите и т.н.;
в) провери по подходящ начин информацията, получена от доставчиците;
г) контролира списъка на материалите;
д) може да изчислява коефициентите на рециклиране и оползотворяване в съответствие със стандарт БДС ISO 22628:2006;
е) обозначи пластмасовите и еластичните компоненти и материали в съответствие с изискванията на чл. 7 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства;
ж) провери, че при конструирането на нови ПС не са били използвани повторно компонентите, посочени в т. 2 на приложение № 1.
2. Производителят предоставя на органа за сертификация по чл. 7, ал. 2 необходимите документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по т. 1. От особена важност е рециклирането и оползотворяването на материалите да са документирани точно.
3. За целите на предварителната оценка по глава трета производителят трябва да докаже, че съответствието с изискванията на чл. 6 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е осигурено чрез сключването на договорни споразумения с доставчиците.
4. За целите на предварителната оценка по глава трета производителят трябва да установи процедури за:
а) съобщаване на приложимите изисквания на неговите служители и на всички негови доставчици;
б) наблюдение и гарантиране, че доставчиците действат в съответствие с тези изисквания;
в) събиране на съответните данни чрез цялата верига за снабдяване;
г) преглед и проверка на получената от доставчиците информация;
д) адекватна реакция в случаите, в които получените от доставчиците данни показват несъответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.
5. За целите на т. 3 и 4 от производителя се изисква да прилага, съгласувано с органа за сертификация по чл. 7, ал. 2, стандарт ISO 9000/14000 или друга стандартизирана програма за гарантиране на качеството.


Приложение № 5 към чл. 7, ал. 4

(Предишно Приложение № 5 към чл. 5, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., в сила от 21.05.2010 г.)


СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ IV ОТ ДИРЕКТИВА 2005/64/ЕО*
№ [........... номер на сертификата]
[....................наименование на органа за сертификация]
Удостоверява, че
(Производител): ...........................................................................................................................................................
...............................................................
(Адрес на производителя): ..........................................................................................................................................
...............................................................
отговаря на изискванията на приложение IV от Директива 2005/64/ЕО.
Проверките са извършени на:
от (наименование и адрес на органа за сертификация):
Номер на доклада:
Сертификатът е валиден до [.......дата]
Съставен в [........ място]
на [............ дата]
[.................. подпис]
Приложения: Описание на технологията, предоставена от производителя за повторно използване, рециклиране и оползотворяване.

* Приложение IV от Директива 2005/64/ЕО съответства на приложение № 4 от Наредба № 133.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума