навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА-ИНТЕРНАТИ И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИНТЕРНАТИ

Издаден от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 19 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и организацията на дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати, както и условията и редът за настаняване, преместване и прекратяване на настаняването на малолетни и непълнолетни лица в тях.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Възпитателните училища-интернати са държавни специални училища за обучение на ученици, извършили противообществени прояви, в които се настаняват:
1. малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви, към които възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 10 и т. 12 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда;
2. непълнолетни, спрямо които съдът е наложил такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Социално-педагогическите интернати са държавни специални училища за обучение на ученици, които нямат подходящи условия за живот в семейството си, лишени са от родителски грижи и надзор или са извършили противообществени прояви.


Чл. 4. (1) Възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати могат да бъдат:
1. за момичета;
2. за момчета.
3. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.)
(2) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Учениците, настанени във възпитателно училище-интернат и в социално-педагогически интернат, живеят в общежитие към училището. За времето на престоя им се осигуряват средства за създаване на условия за възпитание и обучение, за самоподготовка, нощуване, облекло, медикаменти, учебници, учебни помагала и безплатна храна, както и месечни средства за лични нужди.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Към възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати се организират работилници и помощни стопанства, които може да функционират като учебно-производствени бази за практическо обучение на учениците, чрез които училищата може да реализират собствени приходи.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати се провежда индивидуална и групова корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните въз основа на оценките на потребностите им, извършена от екипите за психолого-педагогическа оценка и подкрепа, и се създават условия за достъп до услуги в общността, които да подпомогнат преодоляването на причините, довели до извършването на противообществените прояви, както и за подкрепа за личностното им развитие.


Чл. 6. На малолетните и непълнолетните във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати се създават условия за завършване на основно или средно образование, както и за придобиване на професионална квалификация.

Глава втора.
НАСТАНЯВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕСТОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ


Чл. 7. Настаняването на малолетни и непълнолетни лица като възпитателна мярка по чл. 13, т. 11 или 13 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати се извършва целогодишно.


Чл. 8. Разпределянето по възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати на учениците, на които е наложена съответната мярка при условията и по реда на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се извършва от Министерството на образованието и науката.


Чл. 9. За разпределянето на учениците по възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати председателят на съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните изпраща със съпроводително писмо в Министерството на образованието и науката следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) препис от влязло в сила решение или определение на съд или влязла в сила присъда;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) доклад от социален работник относно семейната среда и възможностите за работа с родителите, риска от противозаконна експлоатация на детето, предишна работа с детето - възпитателна, терапевтична, социална, и други обстоятелства, свързани с неговата среда;
3. сведение-характеристика, изготвена от съответния инспектор на детската педагогическа стая по образец (приложение № 1) - 2 броя;
4. акт за раждане;
5. актуална снимка;
6. удостоверение за завършен клас или етап или свидетелство за основно образование и удостоверение за преместване на ученик, подлежащ на задължително обучение;
7. служебна бележка от общината за учениците, които не са посещавали училище;
8. медицинско свидетелство по образец (приложение № 2);
9. (доп. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) копия на лична амбулаторна карта на малолетния или непълнолетния, здравноосигурителна книжка, имунизационен паспорт и медицинска бележка за липса на контакт с болни от остри заразни болести.


Чл. 10. (1) Разпределянето на учениците се извършва в 10-дневен срок от постъпването на документите в Министерството на образованието и науката.
(2) Когато се установи липсата на някой от документите, посочени в чл. 9, Министерството на образованието и науката го изисква в определен срок от съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) След извършване на разпределянето Министерството на образованието и науката изпраща настанително писмо по образец (приложение № 3) до възпитателното училище-интернат или до социално-педагогическия интернат, в което е разпределен ученикът, до местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, направила предложението за налагане на възпитателната мярка, до инспектора на детската педагогическа стая, до районния съд, до отдела за закрила на детето по местоживеенето на ученика, до дирекция "Социално подпомагане" по местонахождение на училището и до родителите на ученика или лицата, които ги заместват.


Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12, изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Приемането на настанените ученици във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати се извършва от директора на училището, от заместник-директора, от дежурен възпитател или дежурен учител.
(2) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) При постъпването на ученика във възпитателното училище-интернат или в социално-педагогическия интернат секретарят на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните изпраща на директора следните документи в оригинал:
1. лична амбулаторна карта на малолетния или непълнолетния;
2. здравноосигурителна книжка;
3. имунизационен паспорт.


Чл. 13. (1) Преместването на учениците от едно възпитателно училище-интернат в друго или от един социално-педагогически интернат в друг се извършва от Министерството на образованието и науката след писмено мотивирано предложение на някои от следните органи и лица:
1. педагогическия съвет на възпитателното училище-интернат или на социално-педагогическия интернат;
2. местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, направила предложението за налагане на възпитателната мярка, и местната комисия по местонахождение на училището;
3. инспектора на детската педагогическа стая;
4. родителите или лицата, които ги заместват.
(2) За всяко предложение за преместване Министерството на образованието и науката може да изиска становище и от другите органи и лица по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Преместването може да се извършва и по инициатива на Министерството на образованието и науката.


Чл. 14. При преместване на учениците Министерството на образованието и науката уведомява писмено училището, в което се премества ученикът, както и органите и лицата по чл. 13, ал. 1.


Чл. 15. (1) Максималният престой във възпитателно училище-интернат или в социално-педагогически интернат не може да бъде повече от 3 години, считано от датата на приемането на ученика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Времето на бягствата от възпитателните училища-интернати и от социално-педагогическите интернати, както и на незавръщането в определения срок от ваканции, почивни дни и в други случаи на разрешено отсъствие, не се зачита за престой.
(3) Настанените във възпитателните училища-интернати или в социално-педагогически интернати остават в тях за възпитание и обучение, включително и за придобиване на професионална квалификация, до навършване на 16 години, а ако те изявят писмено желание - и до навършване на 18 години.


Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Престоят на ученика може да се удължи до завършване на клас, завършване на съответната степен на образование или професионална квалификация и след навършване на 18 години.
(2) Престоят по ал. 1 се удължава с решение на педагогическия съвет след писмено изразено желание на ученика.
(3) Решението на педагогическия съвет за удължаване на престоя се взема с участието на прокурор по местонахождението на възпитателното училище-интернат или социално-педагогическия интернат, където е настанен ученикът, и представител на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, направила предложението за налагане на възпитателната мярка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) За решението по ал. 3 се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по местоживеене на ученика.


Чл. 17. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) В края на всяка учебна година педагогическият съвет на възпитателното училище-интернат или социално-педагогическия интернат с участието на прокурор, представител на местната комисия, направила предложението за налагане на възпитателната мярка по чл. 13, ал. 1, т. 11 или 13 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и представител на съответната дирекция "Социално подпомагане", прави оценка на поведението на ученика и на постигнатите резултати от възпитанието и обучението му, въз основа на доклада по чл. 49, ал. 13 от настоящия правилник.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Представителят на дирекция "Социално подпомагане" представя становище за постигнатите резултати от работата с родителите на ученика по отношение на позитивното му бъдещо възпитание.
(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) На педагогическия съвет задължително се кани представител на дирекция "Социално подпомагане" по местонахождение на училището и представител на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по местонахождение на училището, като се обсъжда тяхното съдействие при изготвянето на предложението до съда по ал. 4.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) В случаите, когато оценката е положителна, педагогическият съвет изпраща доклад до местната комисия, направила предложението за налагане на възпитателната мярка по чл. 13, ал. 1, т. 11 или 13 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, която изготвя предложение до районния съд за прекратяването на престоя на ученика.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Престоят на ученика може да бъде прекратен по изключение и преди края на учебната година в следните случаи:
1. по предложение на местната комисия, направила предложението за налагане на възпитателната мярка по чл. 13, ал. 1, т. 11 или 13 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
2. по здравословни причини с протокол на лекарска консултативна комисия;
3. при изтичане на максималния срок;
4. при навършване на 18 години.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) В случаите по ал. 4 и ал. 5, т. 1 и 2 престоят се прекратява с решение на районния съд по местонахождението на училището въз основа на направено предложение на съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I.
Организация на учебния процес


Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Обучението във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати се осъществява само в дневна форма, с изключение на обучението на учениците със специални образователни потребности, което може да се осъществява и в комбинирана форма на обучение.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Обучението се осъществява по училищен учебен план на възпитателното училище-интернат или на социално-педагогическия интернат, утвърден от директора на училището.
(2) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Въз основа на училищния учебен план при необходимост се разработва индивидуален учебен план за учениците със специални образователни потребности.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Придобиването на професионална квалификация се организира по учебни планове за професионално образование или за професионално обучение.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Организацията на обучението и придобиването на професионална квалификация се осъществява съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Закона за професионалното образование и обучение, държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по професия.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Във факултативните учебни часове и в часовете за корекционно-възпитателна работа във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати може да се организира допълнително обучение за ограмотяване и повишаване на грамотността на малолетните и непълнолетните по учебни програми, утвърдени от директора на училището.
(2) Учебните програми по ал. 1 се разработват от комисия, определена със заповед на директора.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) При различие между училищните учебни планове, приемащите възпитателни училища-интернати или социално-педагогически интернати организират приравнителни изпити за настанените ученици при условия и по ред, определени от тях, и при спазване на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) (1) За малолетните и непълнолетните, които преди налагането на възпитателната мярка по чл. 13, ал. 1, т. 11 и 13 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са били ученици в помощни училища или в центрове за специална образователна подкрепа или са се обучавали по индивидуални образователни програми или индивидуални учебни програми, се изработва индивидуална учебна програма по един или повече учебни предмети от училищния учебен план.
(2) Индивидуалната учебна програма се изработва от учителя по съответния учебен предмет съвместно с екипа за психолого-педагогическа оценка и подкрепа по чл. 48а и се утвърждава от директора на възпитателното училище-интернат или социално-педагогическия интернат.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) На учениците по чл. 19, ал. 2 и чл. 22, ал. 1, които са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, обучението по индивидуална учебна програма по този учебен предмет се преустановява.


Чл. 24. Настанените във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати, които са навършили 16-годишна възраст и не са посещавали училище, се включват в обучение съгласно чл. 20, ал. 1.


Чл. 25. Настанените във възпитателните училища-интернати, навършили 16-годишна възраст и завършили успешно VI клас, които не желаят да продължат образованието си, се включват в професионално обучение.

Раздел II.
Организация на корекционно-възпитателната дейност


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Пространството във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати в зависимост от възможностите на сградния фонд се преобразува за живеене на настанените в тях малолетни и непълнолетни в малки самостоятелни групи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Пространството на всяка група включва спални с по две до четири легла, санитарен възел и баня, помещения за учебна работа, за отдих, за хранене, за документация и работа на училищните комисии и екипи.
(3) Всички битови дейности, отнасящи се до храненето, хигиената на помещенията и хигиената на тялото, се организират в пространството на групата.


Чл. 27. Всеки ученик има свое лично пространство в спалното помещение с подходящи размери, свои лични вещи и дрехи.


Чл. 28. Корекционно-възпитателният и учебният процес във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати са насочени към:
1. подпомагане и мотивиране на учениците в овладяването на общочовешките ценности и култура, в положително отношение към труда, в придобиване на социални умения за интегриране в обществото;
2. възпитаване на учениците в спазване на законите, в толерантност и зачитане на правата на другите, тяхната култура, език и религия.
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) зачитане на най-добрия интерес на детето и психологическа подкрепа за преодоляване на поведенческите му отклонения;
4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) насърчаване на инициативността, поощряване и подкрепа на учениците за придобиване на знания, умения и отношения, необходими за успешното им реинтегриране в обществото и за тяхната реализация;
5. придобиване на начална грамотност, степен на образование, професионална квалификация;
6. (нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) създаване на мотивация за учене;
7. (нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) личностно развитие.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Във всяко възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат се организират различни форми за занимания по интереси - клубове, състави, ансамбли, секции, отбори и др.


Чл. 30. В дейностите по чл. 29 учениците се включват съобразно интересите и способностите им.


Чл. 31. Корекционно-възпитателната дейност във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати се провежда индивидуално с всеки ученик и/или в рамките на групата.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Групите във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати се формират по възрастов признак и според интересите на ученика въз основа на предложение на екипа за психолого-педагогическа оценка и подкрепа до директора на училището.
(2) Съдържанието на корекционно-възпитателния процес и конкретните дейности за всяка група се определят в програма за възпитателната работа.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Програмата по ал. 2 се обсъжда и приема на среща на груповите възпитатели и екипа за психолого-педагогическа оценка и подкрепа и се утвърждава от директора на училището, не по-късно от един месец от започването на учебната година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Програмата по ал. 2 се допълва и актуализира в края на първия учебен срок и в края на учебната година с цел повишаване на ефективността на планираните дейности.


Чл. 33. (1) (Предишен текст на чл. 33, доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Корекционно-възпитателната работа във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати се осъществява от всички възпитатели и учители под ръководството на екипа за психолого-педагогическа оценка и подкрепа и директора на училището.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Корекционно-възпитателната работа включва дейности, насочени към придобиване на социални умения и здравословен начин на живот, както и работа по програми за гражданско образование, създаване на умения за социално включване и ресоциализация в общността.

Глава четвърта.
УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ

Раздел I.
Директор


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Освен за осъществяването на установените в ЗПУО и държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти права и задължения директорът на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат носи отговорност и за:
1. осигуряването на постоянен денонощен надзор над учениците;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) осъществяването на контакти с инспекторите на детските педагогически стаи, районните полицейски управления, местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, районната прокуратура, Главна дирекция "Национална полиция", сектор "Детска престъпност" към Министерството на вътрешните работи, отделите за закрила на детето и др.;
3. писменото уведомяване на районните полицейски управления, инспекторите на детските педагогически стаи и местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за бягствата на учениците, в срок до 24 часа;
4. разрешаването на учениците да напускат училището за почивните дни, празниците, ваканциите и през учебно време след писмено съгласуване с местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, инспекторите на детските педагогически стаи, отдела за закрила на детето по местоживеенето му, родителите или лицата, които ги заместват;
5. определянето и спазването на процедура за предаване на учениците на родителите или на лицата, които ги заместват;
6. (нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) провеждането на среща за запознаване на новопостъпилия ученик с неговите права и задължения, както и с условията и реда в училището, за което се изготвя протокол;
7. (нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) писменото уведомяване на съответното регионално управление на образованието за необходимостта от ресурсно подпомагане за ученика при постъпване на ученик със специални образователни потребности.

Чл. 35. Директорът незабавно устно и писмено уведомява районните полицейски управления по местонахождение на училището и по местоживеене на ученика в случаите, когато:
1. ученик е напуснал без разрешение възпитателното училище-интернат или социално-педагогическия интернат;
2. ученик е закъснял с повече от два часа след разрешеното време за пребиваване в селището, в което се намира училището;
3. ученик не се е завърнал от ваканция в определения срок.


Чл. 36. За ученик, който не се е завърнал от ваканция в определения срок, директорът на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат незабавно уведомява писмено съответната местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и районното полицейско управление по местоживеене на ученика за издирването и довеждането му.


Чл. 37. При бягство на ученик директорът писмено предоставя на районното полицейско управление по местонахождение на училището необходимите данни и снимка на избягалия ученик, както и данни за местата, които ученикът посещава най-често.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Когато учениците по чл. 35 и 36 не бъдат доведени във възпитателното училище-интернат и в социално-педагогическия интернат в 10-дневен срок, директорът писмено уведомява Главна дирекция "Национална полиция", сектор "Детска престъпност".


Чл. 39. Директорът издава служебна бележка на учениците, които ще отсъстват от училището над 5 дни, за заверка в съответната детска педагогическа стая или местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) В случай на настаняване на ученик, който има увреждания или страда от труднолечими заболявания, директорът незабавно уведомява дирекция "Социално подпомагане" по местонахождение на училището за предприемане на мерки за закрила съгласно Закона за закрила на детето.

Чл. 40. (1) Директорът дава разрешение за допускане на външни лица в училище.
(2) Във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати не се допускат лица, които:
1. са в нетрезво състояние;
2. внасят спиртни напитки, упойващи и наркотични вещества и цигари;
3. подтикват учениците към бягство или неспазване на установения ред в училището;
4. застрашават или нарушават сигурността или спокойствието на учениците или персонала на училището;
5. пречат по какъвто и да е начин на нормалното осъществяване на дейността на училището.


Чл. 41. В случаи на извършени тежки правонарушения от учениците директорът е длъжен незабавно устно и писмено да уведоми съответния районен прокурор.


Чл. 42. Директорът със заповед назначава:
1. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) екип за психолого-педагогическа оценка и подкрепа;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) екип от възпитатели за всяка група, като определя един от тях за групов ръководител на екипа.


Чл. 43. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Директорът ежемесечно до 10-о число изпраща в Министерството на образованието и науката справка за движението на учениците по утвърден образец (приложение № 4).


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) В период от 3 до 6 месеца преди напускане на възпитателното училище-интернат и социално-педагогическия интернат директорът уведомява за това местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, дирекция "Социално подпомагане" и районното полицейско управление по местоживеене на ученика, като изисква актуална оценка на семейството и средата и информация за предприетите мерки за връщането на детето.

Чл. 44. Директорът изпраща писмо за прекратяване на настаняването на малолетните и непълнолетните до местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, до инспектора на детската педагогическа стая, до районния съд, до родителите на ученика или лицата, които ги заместват, до отделите за закрила на детето и до Министерството на образованието и науката, както и информация за поведението и постигнатите от тях резултати по време на обучението им.


Чл. 45. Директорът организира преглед за установяване на актуалното здравно състояние на новонастанените ученици, като за целта предоставя на личния лекар наличната медицинска документация.


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Директорът със заповед определя мястото за съхраняване на наличната в училището медицинска документация.

Чл. 46. Директорът съгласува с Министерството на образованието и науката предложенията за проекти, свързани с дейността на училището, от държавни органи, организации и юридически лица с нестопанска цел.


Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) В правилника за дейността на училището се включват процедури за:
1. поверителност и достъп до информация;
2. подаване и разглеждане на жалби и оплаквания;
3. действие при сигнал за насилие или друга рискова ситуация за дете от член на персонала, децата или други лица;
4. достъп до стаите на децата, посещения на външни лица и осъществяване наблюдение на срещите;
5. конкретните условия и ред за налагане на наказанията;
6. разрешение и придружаване на учениците при излизане извън училището;
7. достъп на доброволци за работа с деца.

Раздел II.
Педагогически съвет


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Педагогическият съвет, освен правомощията по чл. 263, ал. 1 от ЗПУО, има и следните функции:
1. прави предложения до Министерството на образованието и науката за преместване на ученици;
2. взема решения за удължаването и за прекратяването на престоя на учениците;
3. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) обсъжда предложения на екипа за психолого-педагогическа оценка и подкрепа, свързани с корекционно-възпитателната работа с учениците;
4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) предлага на директора на училището състава на училищната комисия по чл. 20, ал. 2;
5. обсъжда предложенията за даване разрешения на учениците за пребиваване извън училището по време на ваканции, почивни и празнични дни, както и през учебно време;
6. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) обсъжда и приема доклад за постигнатите резултати от корекционно-възпитателната дейност за всеки ученик, изготвен от екипа за психолого-педагогическа оценка и подкрепа по чл. 48а.


Чл. 48. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Заседанията на педагогическия съвет се провеждат с участието на прокурор, представител на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и на дирекция "Социално подпомагане" в случаите на обсъждане на удължаването или прекратяването на престоя на учениците съгласно чл. 30, ал. 4 или чл. 31, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Раздел III.
Екип за психолого-педагогическа оценка и подкрепа (Загл. доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.)

Раздел III.
Екип за психолого-педагогическа оценка


Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) (1) За всеки ученик се създава екип за психолого-педагогическа оценка и подкрепа, в състава на който се включват психолог, възпитател, класен ръководител, ресурсен учител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) В зависимост от конкретния случай и от потребностите на ученика в състава на екипа по ал. 1 се включват и представители по местонахождение на училището на дирекция "Социално подпомагане", на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, инспектор от детската педагогическа стая, лекар и други специалисти.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Екипът за психолого-педагогическа оценка и подкрепа съвместно с груповия ръководител в срок до един месец от настаняването в училището изготвя индивидуален план за подкрепа на ученика. В изготвянето на плана участва и ученикът.
(2) При настаняване на ученик по време на лятната ваканция ученикът се включва в планираните дейности на училището, а индивидуалният план се изготвя в срок до 20 дни от началото на учебната година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Екипът по ал. 1 извършва оценка на потребностите на ученика, за която може да се използват адаптирани за българските условия инструменти, например методика за оценка на потребностите на ученик с девиантно поведение/в конфликт със закона, и изготвя индивидуален план за подкрепа на всеки ученик, който включва различни терапевтични програми, програми за придобиване на социални умения, както и при необходимост индивидуални учебни програми в зависимост от потребностите на ученика.
(4) Индивидуалният план за подкрепа се съгласува със състава на екипа по чл. 48а, ал. 2 и се изпраща в дирекция "Социално подпомагане" по местоживеене на ученика за координиране на действията при работата с родителите и общността.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Индивидуалният план за подкрепа на ученика се разработва въз основа на извършената оценка на потребностите на ученика. В плана се определят целта, която е необходимо да бъде постигната при реализирането му, отговорностите, възможностите за общуване на ученика със семейството, близките и други лица.
(6) Индивидуалният план за подкрепа включва следните раздели: образование; здраве (физическо и психическо); възможности за професионална подготовка; свободно време и интереси; общуване и емоционално състояние; поведение; контакти със семейство и близки в учебно време и по време на ваканции; интимност и сексуалност; институции; подготовка за напускане на възпитателното училище-интернат и социално-педагогическия интернат.
(7) Индивидуалният план за подкрепа се актуализира в началото на всеки учебен срок и в началото на лятната ваканция.
(8) Екипът по ал. 1 съвместно с груповия ръководител коригира и подпомага изпълнението на плана, проследява развитието на учениците и прави предложения до педагогическия съвет за наказания или награди на ученика.
(9) Екипът по ал. 1 има и консултативни функции по отношение на персонала, учениците и техните родители или лицата, които ги заместват, близките и роднините.
(10) Екипът по ал. 1 проучва възможностите за сътрудничество с отделите за закрила на детето за реинтеграция на ученика в семейна среда или в семейството на близки и роднини, като 6 месеца преди прекратяването на настаняването на ученика изготвя доклад до дирекция "Социално подпомагане" по местоживеене на ученика с мнение за осигуряване на място за живот, реализация и развитие след напускане на възпитателното училище-интернат и социално-педагогическия интернат.
(11) Екипът по ал. 1 проследява развитието на детето до прекратяване на престоя му в социално-педагогическия интернат или възпитателното училище-интернат и връщането му в семейството или общността.
(12) Екипът по ал. 1 мотивира учениците за включване в трудови дейности през лятната ваканция.
(13) В края на всяка учебна година екипът по ал. 1 изготвя доклад за постигнатите резултати на всеки ученик, въз основа на който може да се направи предложение за прекратяване на мярката преди изтичане на 3-годишния срок.


Чл. 50. (1) Психологът осъществява следните основни дейности:
1. извършва диагностична дейност с учениците за изготвяне на индивидуалния план по чл. 49, ал. 1 и участва в изработване на същия;
2. извършва психологична оценка на случая;
3. участва в седмичните заседания на екипите на групите по чл. 42, т. 2;
4. оказва консултативна помощ на учениците, учителите, възпитателите, груповите ръководители на екипи, на родителите или лицата, които ги заместват;
5. проучва взаимоотношенията във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати, влиянието на обкръжаващата среда върху ученика, неговата мотивация и ценностна система;
6. организира и провежда обучения за учениците;
7. провежда обучителни квалификационни тренинги за учителите и възпитателите;
8. консултира директора в рамките на своята компетентност относно вземането на управленски решения;
9. подпомага при необходимост директора за подбора на персонала в училището.
(2) Психологът спазва професионалната етика и нормативните изисквания за защита на личните данни, като не разпространява сведения, получени в резултат на диагностична и консултативна работа, зачита честта и защитава личното достойнство на учениците.

Раздел IV.
Учители и възпитатели


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Освен правата и задълженията, предвидени в ЗПУО и държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, учителите и възпитателите имат и следните специфични права и задължения:
1. участват в седмичните заседания на екипа на групата;
2. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) изпълняват решенията на екипа за психолого-педагогическа оценка и подкрепа и на груповия ръководител на екипа по чл. 42, т. 2;
3. спазват етичния кодекс на работещите с деца.


Чл. 52. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Учителите и възпитателите изпълняват задълженията си в сътрудничество с екипа за психолого-педагогическа оценка и подкрепа, като:
1. изучават целенасочено, всестранно и задълбочено поведението на учениците от групата си и въз основа на получените резултати организират учебната и корекционно-възпитателната работа; в края на учебната година изготвят подробна психолого-педагогическа характеристика на всеки ученик от групата;
2. изискват от учениците да спазват установения ред в училището и да опазват училищната собственост;
3. възпитават в учениците позитивно отношение към учебния процес и физическия труд;
4. провеждат инициативи за изграждане на здравни, хигиенни и културни навици в учениците;
5. организират и ръководят самостоятелната учебна подготовка, като оказват навременна и диференцирана помощ на учениците;
6. водят необходимата документация, в която се отразява цялостното развитие и промени в поведението на учениците;
7. поддържат непосредствени връзки с местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, инспекторите на детските педагогически стаи и родителите на учениците или лицата, които ги заместват, с дирекциите за социално подпомагане и др.;
8. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) търсят съдействие от центровете за подкрепа за личностно развитие, читалищата, библиотеките, музеите и други институции и организации за организиране на разнообразни занимания по интереси с учениците.


Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Учителите и възпитателите незабавно уведомяват устно директора и районните полицейски управления по местонахождение на училището в случаите, когато ученик е напуснал без разрешение възпитателното училище-интернат или социално-педагогическия интернат. В рамките на дежурството или до 24 часа учителите и възпитателите представят на директора писмено информация за обстоятелствата около бягството.

Чл. 53. Възпитателите работят разпределени в екипите на съответните групи по чл. 42, т. 2, като един от тях е групов ръководител на екипа.


Чл. 54. Възпитателят като групов ръководител има и следните права и задължения:
1. ръководи седмичната екипна среща;
2. контролира работата на възпитателите в екипа;
3. изработва и отчита работния график на екипа, който ръководи;
4. отговаря за правилното водене на документацията на групата;
5. отговаря за имуществото в групата.


Чл. 55. Възпитателят има право свободно да избира методи на действие в съответствие с приетата програма за възпитателната работа на групата и за изпълнението на индивидуалния план за работа с ученика.


Чл. 56. Възпитателят няма право да:
1. нарушава правата на ученика, да накърнява личното му достойнство, както и да прилага форми на физическо, психическо и религиозно насилие върху неговата личност.
2. разпространява лична информация за ученика, с която биха се нарушили неговите права или интереси.

Раздел V.
Ученици


Чл. 57. (1) (Предишен текст на чл. 57 - ДВ, бр. 31 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Освен правата и задълженията, определени със ЗПУО, учениците от възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати имат и специфични права:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) да напускат училището за почивните дни, празниците, ваканциите и през учебно време по реда на чл. 34, т. 4;
2. да посещават културни събития и мероприятия;
3. да бъде заличено или отменено наложеното им наказание по чл. 60;
4. да имат лична кореспонденция и телефонна връзка;
5. (нова - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) да получават информация по въпроси, свързани с правилата за вътрешния ред - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
6. (нова - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) да получават месечни средства за лични нужди в размер, определен с акта на Министерския съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) При желание от тяхна страна учениците може да полагат труд срещу заплащане в училището или извън него след получаване на разрешение за работа от Главна дирекция "Инспекция по труда" и от родителя.

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Учениците във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати имат право да създават съвети на ученическо самоуправление, които да съдействат и подпомагат организацията на учебната и корекционно-възпитателната дейност.


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Учениците имат право да определят свои представители за участие в заседанията на педагогическия съвет при разглеждане на въпроси, свързани с поведението им, с наградите, наказанията, заниманията по интереси и др.


Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Ученик, който нарушава установения ред в училището и с постъпките си умишлено вреди на интересите на другите ученици или на педагогическия и непедагогическия персонал, освен с предвидените в чл. 199, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование санкции се наказва и със:
1. задължаване да се извини на пострадалия;
2. задължаване да извърши определена работа в полза на училището;
3. задължаване да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности;
4. лишаване от участие в представителни изяви на училището;
5. (нова - ДВ, бр. 31 от 2016 г.) забрана за напускане на района на училището за определен период от време.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Наказанията по ал. 1, т. 1 - 5 се налагат със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет при спазване на чл. 204 от ЗПУО и след обсъждане в съвета за ученическо самоуправление.


Чл. 61. Учениците нямат право без разрешение да излизат извън района на училището. При излизане извън района на училището те задължително се придружават от учител или възпитател.


Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Учениците нямат право да внасят в района на училището алкохол, цигари, психоактивни вещества, хладно и огнестрелно оръжие, както и да извършват дейности, свързани с налагането на религиозни доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност.


Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Учениците са длъжни да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на училището.

Раздел VI.
Документация и финансиране


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2019 г.) Във всяко възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат се води документация съгласно държавния образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.


Чл. 64. Възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати се финансират от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.


Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.)

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Този правилник се издава на основание § 53 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и отменя Правилника за възпитателните училища-интернати (ДВ, бр. 73 от 1999 г.) и Правилника за социално-педагогическите интернати (ДВ, бр. 73 от 1999 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА-ИНТЕРНАТИ И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИНТЕРНАТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2016 Г.)

§ 30. В срок до 6 месеца от влизане в сила на този правилник конкретните процедури по чл. 46а се разработват от директора и се включват в правилника за дейността на училището.

Приложение № 1 към чл. 9, т. 3

ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ В

ГРАД .................................. ОБЩИНА ................................ ОБЛАСТ.....................................

Ул. ............................................................... № ............. тел. .....................................................

 

СВЕДЕНИЕ - ХАРАКТЕРИСТИКА

 

За …….............................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН на малолетния/непълнолетния)

..........................................................................................................................................................................

(постоянен и настоящ адрес, при кого живее)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

(къде учи и в кой клас)

 

Баща (роден, втори): име, презиме, фамилия, адрес, възраст, образование, месторабота.

Майка (рождена, мащеха): име, презиме, фамилия, адрес, възраст, образование, месторабота.

Характеристика на семейството. Жилищни условия.

Характерови особености на малолетния/непълнолетния. Положителни и отрицателни качества.

Как се развива в училище, успех и поведение. Отношение към учебната работа и труда, любими и трудни предмети, интереси и увлечения. Особености в поведението. Другарска среда.

Начало на противообществените прояви.

Какви противообществени прояви има, кога ги е вършил и с кого (опишете подробно по години).

Причини и условия за противообществените деяния на малолетния/непълнолетния. Информация за употреба на упойващи вещества.

Какви мерки са предприемани по отношение на малолетния/непълнолетния, за да се поправи.

Къде да бъде настанен малолетният/непълнолетният: по-близо или по-далече от настоящия му адрес.

 

                                                                                 Инспектор на детска

                                                                                 педагогическа стая

 

Дата: ................................                                      .........................................................

 Приложение № 2 към чл. 9, т. 8


МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
 
за настаняване на малолетни/непълнолетни във възпитателни училища-интернати или социално-педагогически интернати
 
I. АНАМНЕЗА И СТАТУС
(Попълва се от личния или училищния лекар по данни на родителите)
Име, презиме, фамилия: .................................................................................................................................................
род. .................... год.
Постоянен адрес: .........................................................................................................................................................

(област, община, град,

улица № , вх., ет., ап.)

 
1. ПАТОЛОГИЧНА НАСЛЕДСТВЕНОСТ:
.......................................................................................................................................................................
2. ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА:
.......................................................................................................................................................................
3. ЗАБОЛЯВАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ:
.......................................................................................................................................................................
4. ОСОБЕНОСТИ в развитието до 7 години:
.......................................................................................................................................................................
5. ЗАБОЛЯВАНИЯ ИЛИ ТРАВМИ, придружени с безсъзнание:
.......................................................................................................................................................................
6. ДАННИ ОТ СОМАТИЧНИЯ СТАТУС (само патологични отклонения):
.......................................................................................................................................................................
7. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРЕГЛЕД ОТ СПЕЦИАЛИСТИ (при нужда):
.......................................................................................................................................................................
8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА УПОЙВАЩИ ВЕЩЕСТВА:
.......................................................................................................................................................................
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СОМАТИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ:
.......................................................................................................................................................................
10. ИМА ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ:
.......................................................................................................................................................................
 
Личен лекар: .....................................................................................................................................................................
(подпис, печат)
Дата: ..............................................................................................................................................................................
Име и длъжност: ...............................................................................................................................................................
 
II. ПСИХОНЕВРОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

(Попълва се задължително от детски психиатър)

 
1. НЕВРОЛОГИЧЕН СТАТУС: ...................................................................................................................................................
2. ПСИХИЧЕН СТАТУС: .......................................................................................................................................................
3. ДИАГНОЗА: ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Лекар: ................................................................
(подпис, печат)
Дата: ......................................
Име и длъжност: ................................................
 


Приложение № 3 към чл. 11

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2016 г.)


МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
 
 
    ДО
    ДИРЕКТОРА
    НА ВЪЗПИТАТЕЛНО
    УЧИЛИЩЕ-ИНТЕР-
    НАТ/СОЦИАЛНО-
    ПЕДАГОГИЧЕСКИ
    ИНТЕРНАТ
    гр.(с.)
    община
    област
  Копие: Местна комисия за бор-
    ба срещу противооб-
    ществените прояви на
    малолетните и непъл-
    нолетните
    гр.(с.)
    област
  Копие: Районен съд
    На дело №
    гр.
    област
  Копие: Инспектора на Дет-
    ската педагогическа
    стая към РПУ
    гр.
    област
  Копие: Директора на Възпита-
    телно училище-интер-
    нат/Социално-педаго-
    гически интернат/Дом
    за отглеждане и възпи-
    тание на деца, лишени
    от родителска грижа
    гр.
    област
 

Копие:

Копие:

Родител/настойник

Дирекция "Социално подпомагане"

 
Уведомяваме Ви, че .........................................................................., ученик в ....................... клас, роден на .................................... г., се РАЗПРЕДЕЛЯ/ПРЕМЕСТВА във ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ/СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРНАТ в гр. ......................................., обл. .....................................
На ...................... г. ученикът да се яви в училището, придружен от родител или лице, което го замества.
Ученикът да носи със себе си дрехи и лични принадлежности.
 
Приложения: ..............................................................................................................................................................
(изброяват се документите по чл. 9)
 
Забележка: ..............................................................................................
...........................................................................
  ДИРЕКТОР
  НА ДИРЕКЦИЯ
   


Приложение № 4 към чл. 43


СВЕДЕНИЕ
за движението на учениците от ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ/СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ИНТЕРНАТ "..........................." гр./с. ..................... към ................. г.
 
 
Клас Пара- Брой Присъст- Ученици, Непос- Ученици Ученици,
  лелки на уче- ващи неза- тъпили в бяг- отсъст-
    ниците ученици върнали ново- ство ващи
    по доку-   се от наста-   по други
    менти   вакан- нени   причини
        ция ученици    
               
               
               
               
               
               
всичко              
 
Забележка: ........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Приложение: Поименен списък на учениците в бягство за периода от ... до ... (списъкът съдържа трите имена на ученика, ЕГН, адрес, № на изх./вх. писмо до/от РПУ-гр. ...............).
Забележка:
 
............................
ДИРЕКТОР: ..............................................
дата Име, подпис и печат
   
Изготвили:  
   


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума