навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СПИСЪКА НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Приета с ПМС № 86 от 18.04.2006 г.,

Обн. ДВ. бр.35 от 28 Април 2006г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за поддържане на Списъка на регулираните професии в Република България, както и достъпът до информацията, съдържаща се в него.

Чл. 2. Списъкът на регулираните професии в Република България, наричан по-нататък "списъка", съдържа:
1. наименованието на професиите, които са регулирани съгласно българското законодателство;
2. нормативния акт, който ги определя като регулирани професии;
3. органа, компетентен за даване или признаване на правоспособност за упражняване на съответната регулирана професия.


Чл. 3. (1) Списъкът се приема и актуализира с решение на Министерския съвет и се поддържа на български и на английски език като електронна база данни.
(2) Списъкът и неговите изменения и допълнения се приемат по предложение на министъра на образованието и науката след съгласуване с министъра на труда и социалната политика, както и със съответните отраслови министри и с представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Глава втора.
РЕД ЗА ВПИСВАНЕ


Чл. 4. Процедурата по изготвяне на предложението до Министерския съвет за включване или изключване на професии от списъка се организира и провежда от Министерството на образованието и науката.


Чл. 5. (1) Министърът на образованието и науката определя със заповед комисия, в която се включват по един представител от всяко министерство по писмено предложение на съответния министър.
(2) Председателят на комисията се определя със заповедта по ал. 1.
(3) Министърът на образованието и науката определя длъжностно лице от Министерството на образованието и науката за секретар на комисията, който участва в заседанията й без право на глас.
(4) За подпомагане работата на комисията могат да бъдат привличани и външни експерти.


Чл. 6. Комисията по чл. 5:
1. следи за промени в законите, свързани с определянето на професиите като регулирани;
2. обсъжда постъпилата в Министерството на образованието и науката информация за промени в подзаконовата нормативна уредба на регулираните професии;
3. изготвя проект на предложение за включване или изключване на професии от списъка и го предоставя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет.


Чл. 7. (1) Заседанията на комисията по чл. 5 се свикват и ръководят от нейния председател.
(2) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от 2/3 от членовете й.
(3) Комисията взема решения с обикновено мнозинство.
(4) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от председателя и от секретаря на комисията.


Чл. 8. (1) Всеки орган, на който е възложено изпълнението на нормативен акт или е издал, или изменил подзаконов нормативен акт, с който за упражняване на определена професия се въвеждат изисквания за притежаване на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата професионална организация, подава в Министерството на образованието и науката информация в едномесечен срок от влизането в сила на съответния нормативен акт.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да съдържа структурните елементи на списъка по чл. 2.

Глава трета.
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ


Чл. 9. (1) Списъкът на регулираните професии в Република България е публичен.
(2) Достъпът до информацията, въведена в списъка, се осигурява чрез интернет страницата на Министерството на образованието и науката.


Чл. 10. (1) Списъкът се поддържа като електронна база данни от Министерството на образованието и науката.
(2) Министърът на образованието и науката определя длъжностните лица, които отговарят за въвеждането на данни в списъка и за съхраняването на информацията на магнитни носители.


Чл. 11. Министерството на образованието и науката:
1. предоставя информация на лицата, желаещи да упражняват регулирана професия на територията на Република България, относно органите, компетентни за даване или признаване на правоспособност за упражняване на съответната регулирана професия;
2. събира информация за регулираните професии в други държави - членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, и в Конфедерация Швейцария, и я предоставя при поискване на органите, компетентни по даване или признаване на правоспособност за упражняване на регулирани професии, с цел да ги улесни при съществени различия в процедурите по признаване;
3. предоставя информация на структурите на Европейската комисия, отговорни за поддържане на интернет страницата, съдържаща списъците с регулирани професии на държавите членки;
4. обменя информация относно списъка със съответните структури на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария и на трети страни.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата органите, на които е възложено изпълнението на нормативен акт или които са издали подзаконов нормативен акт, в който за упражняване на определена професия се въвеждат изисквания за притежаване на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата професионална организация, изпращат до министъра на образованието и науката информацията по чл. 8.


§ 2. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на наредбата министрите изпращат до министъра на образованието и науката предложението по чл. 5, ал. 1.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 министърът на образованието и науката определя състава на комисията по чл. 5, която провежда първото си заседание не по-късно от един месец от влизането в сила на наредбата.
(3) Най-късно в едномесечен срок от датата на първото си заседание комисията представя на министъра на образованието и науката проект на списъка.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 9, ал. 3, т. 14 от Закона за висшето образование.


Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума