навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ И ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ, НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ОСОБЕНИТЕ СЛУЧАИ, МЕТОДИТЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ И НЕТНИЯ ПАРИЧЕН ПОТОК

Приета с ПМС № 85 от 17.04.2006 г.

Обн. ДВ. бр.35 от 28 Април 2006г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) Коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност по чл. 183, ал. 9 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се определят по методите и в границите на стойностите, установени с наредбата.
(2) Определянето на коефициентите по ал. 1 по методите и в границите на стойностите, установени с наредбата, е условие за издаване на разрешение за отсрочване или разсрочване на публичните вземания.

Чл. 2. (1) Всеки длъжник, поискал отсрочване или разсрочване, представя справка за финансово-икономическото състояние на предприятието и перспективна програма за развитието му, които се разработват и оценяват чрез система от критерии и показатели съгласно приложението.
(2) Справката за финансово-икономическото състояние на предприятието обхваща предходните две години и периода до датата на текущата година, в която е подадено искането за отсрочване или разсрочване. Тя съдържа данни за собствения капитал, дългосрочните задължения, краткосрочните задължения, краткосрочните вземания, разходите, нетните приходи от продажби, както и за коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност.
(3) Перспективната програма за развитие на предприятието се изготвя за периода, за който се иска отсрочване или разсрочване. Тя съдържа стратегия за стопанската дейност, прогноза за паричния поток на предприятието, както и прогнозни данни за коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност.


Чл. 3. Въз основа на одобрената справка за финансово-икономическото състояние на предприятието и перспективна програма за развитието му и при спазване на условията по чл. 183 - 186 ДОПК съответният орган издава разрешение за отсрочване или разсрочване на данъчните и другите публични задължения.


Чл. 4. (1) Извън случаите по чл. 183, ал. 2 ДОПК разсрочване на публичните вземания на фондовете на държавното обществено осигуряване се допуска, когато компетентният орган установи, че паричните средства и текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на публичните задължения, но затрудненията са временни и при разсрочване на задълженията след получаване на разрешение по реда на Закона за държавните помощи длъжникът ще успее да се издължи и да заплаща текущите публични задължения.
(2) Освен в случаите по чл. 186 ДОПК отсрочване на публични вземания на фондовете на държавното обществено осигуряване не се разрешава.


Чл. 5. Извън случаите по чл. 183, ал. 2 ДОПК разсрочване се допуска на публичните задължения на предприятия от общонационално значение, които имат определяща структурна роля за общото икономическо и социално развитие на страната; предприятия, които упражняват монопол (държавен или установен със закон); предприятия, които принадлежат към военния отрасъл или предприятия от значение за националната сигурност на страната и когато се касае за предоставяне на помощ, която може да бъде приета за допустима по смисъла на чл. 4 от Закона за държавните помощи и след получаване на разрешение по реда на Закона за държавните помощи.


Чл. 6. Особено важни случаи по смисъла на чл. 188, ал. 1 ДОПК са случаите, касаещи предприятия от общонационално значение, които имат определяща структурна роля за общото икономическо и социално развитие на страната; предприятия, които упражняват монопол (държавен или установен със закон); предприятия, които извършват услуги от обществен интерес; предприятия, които принадлежат към военния отрасъл или предприятия от значение за националната сигурност на страната, когато се касае за предоставяне на помощ, която може да бъде приета за допустима по смисъла на чл. 4 от Закона за държавните помощи.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 183, ал. 9 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Приложение към чл. 2, ал. 1

Система от критерии и показатели за оценка на състоянието на предприятието и за разработване на перспективна програма за развитието му

1. Анализ, оценка и стратегия за развитие на предприятието:
1.1. Историческа справка, в т.ч.: място и значимост на предприятието в общата технологична верига на определени производства, подотрасли и отрасли по отношение на основни суровини, материали, комплектация и др.; правен анализ и отношения на собственост.
1.2. Брой на работните места и на заетите лица, в т.ч. на заетите в основното производство, брой на административния персонал.
1.3. Организация и управление, в т.ч.: съществуваща структура и организация на предприятието; възможности за рационализиране.
1.4. Производствено-технологичен анализ и стратегия, в т.ч.: производствени мощности и инфраструктура; капацитет по основни групи продукти и технологично тесни места; основни технологични линии и производствено-технологично развитие; доставчици - местни и чуждестранни.
1.5. Разходи на предприятието, в т.ч.: по основни производства и продукти за предходните две години, за текущата година до датата на подаване на искането и прогноза за очаквания размер на разходите за срока на искането за отсрочване или разсрочване.
1.6. Инвестиционна стратегия, в т.ч.: съществуваща структура на капиталите/съотношение между собствен капитал и пасиви (дългосрочни и краткосрочни); планиран обем и структура на инвестициите за периода на искането за отсрочване или разсрочване. Основните активи - предмет на инвестициите, се посочват конкретно; посочват се периодът, за който се предвижда инвестициите да останат в дружеството, и целта на инвестициите.
1.7. Продукти и услуги, в т.ч.: продуктова структура; предимства на собствените изделия и услуги по отношение на конкурентните; уникалност на произвежданата продукция; изделия със запазена марка или патентна защита; продуктова диверсификация.
1.8. Анализ и стратегия на пазара, в т.ч.: обем и структура на продажбите по регионални пазари; възможности за разширяване на пазарите; настоящи и потенциални потребители/клиенти; сключени договори, оферти; ценова политика.
1.9. Характеристика на по-важните конкуренти в страната и в чужбина, в т.ч.: наименование, местоположение, предмет на дейност, продажби и печалба; продуктова структура (сравнителен анализ); стратегия спрямо конкуренцията - слабости и предимства.
1.10. Възможности за преструктуриране, в т.ч.: технологично, пазарно, продуктово; приватизация; частична ликвидация и др.
2. Система от финансово-икономически критерии и показатели за оценка на състоянието на предприятието:
2.1. Показатели за рентабилност - количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал и на активите на предприятието.
2.1.1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби:


Коефициент на   финансов резултат  
рентабилност   от продажбите  
на приходите = --------------------------- .  
от продажби   нетен размер на  
    приходите от продажбите  
       
Финансовият резултат от продажбите се определя като разлика между нетните приходи от продажбите и всички разходи, свързани с продажбите, в т.ч. разпределените към съответните продажби административни разходи и разходите по продажбите.
2.1.2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал:

Коефициент на   балансова печалба/  
рентабилност   загуба  
на собствения = ------------------------ .
капитал   собствен капитал  
       

2.1.3. Коефициент на рентабилност на активите:

    финансов резултат преди  
Коефициент на   разходите за лихви  
рентабилност = --------------------------------- .
на активите   балансова стойност  
    на активите  
       

Коефициентите на рентабилност се изчисляват на годишна база за пълен отчетен период и следва да бъдат със стойност не по-малка от 0,01 за предходните две финансови години преди подаване на искането за отсрочване или разсрочване. Коефициентите на рентабилност за годината, в която е подадено искането за отсрочване или разсрочване, се изчисляват на базата на прогнозна информация за годината при съобразяване с отчетната информация до момента на подаване на искането и следва да бъдат със стойност не по-малка от 0,05. За периода на отсрочване или разсрочване коефициентите на рентабилност се изчисляват на базата на прогнозна информация от перспективната програма за развитие за периода на отсрочване или разсрочване и следва да бъдат със стойност не по-малка от 0,05.
2.2. Показатели за ефективност - количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите:
Коефициент на ефективност на приходите от обичайната дейност:

Коефициент на   разходи за обичайната  
ефективност на   дейност  
приходите от = -------------------------------- .
обичайната   приходи от обичайната  
дейност   дейност  
       

Разходите за обичайната дейност и приходите от обичайната дейност се определят съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за счетоводството.
Коефициентът на ефективност на приходите от обичайната дейност за предходните две финансови години преди подаване на искането за отсрочване или разсрочване не следва да бъде със стойност, по-голяма от 0,99. Коефициентът на ефективност на приходите от обичайната дейност за годината, в която е подадено искането за отсрочване или разсрочване, се изчислява на базата на прогнозна информация за годината при съобразяване с отчетната информация до момента на подаване на искането и следва да бъде със стойност не по-голяма от 0,95. Коефициентите на ефективност на приходите от обичайната дейност за периода на отсрочване или разсрочване се изчисляват на базата на прогнозна информация от перспективната програма за развитие и следва да бъдат със стойност не по-голяма от 0,95.
2.3. Показатели за финансова автономност - степен на финансова независимост на предприятието от кредиторите:

Коефициент   собствен капитал  
на финансова = ---------------------------- .
автономност   обща сума на пасивите  
       

Собственият капитал се определя съгласно чл. 20 от Закона за счетоводството. Общата сума на пасивите се определя съгласно чл. 19 от Закона за счетоводството.
Коефициентът на финансова автономност следва да бъде със стойност не по-малка от 0,5.
2.4. Определяне на нетния паричен поток:
Нетният паричен поток се определя по следната формула:

НПП = ВПП - ИПП,

където:
НПП е нетният паричен поток за съответната година;
ВПП са входящите парични потоци (постъпленията) от парични наличности и парични еквиваленти от основна, инвестиционна и финансова дейност за съответната година, определени съгласно действащото счетоводно законодателство;
ИПП - изходящите парични потоци (плащанията) от парични наличности и парични еквиваленти от основна, инвестиционна и финансова дейност за съответната година, определени съгласно действащото счетоводно законодателство; в изходящите парични потоци не се включват главницата и лихвите на отсроченото или разсроченото задължение.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума