навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА СТОКИТЕ, ИМИТИРАЩИ ХРАНИ

В сила от 10.06.2006 г.
Приета с ПМС № 6 от 13.01.2006 г.

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2006г., попр. ДВ. бр.11 от 3 Февруари 2006г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. Наредбата има за цел предотвратяване на рисковете за здравето и безопасността на потребителите, произтичащи от употребата на някои стоки, имитиращи храни.

Чл. 2. (1) Наредбата се отнася за всички стоки, имитиращи храни, които са предназначени за потребителите или могат да се използват от тях.
(2) Наредбата не се прилага за храните по смисъла на чл. 2 от Закона за храните.


Чл. 3. (1) Забранява се производството, продажбата, вносът и износът на стоки, които поради това, че могат да бъдат взети за храни, застрашават здравето и безопасността на потребителите.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага независимо от това, че:
1. стоките, имитиращи храни, са придружени с предупреждение за рисковете при използването им, или
2. че производителите, търговците или вносителите на стоки, имитиращи храни, са взели други предпазни мерки за предотвратяване или ограничаване на риска за потребителите.


Чл. 4. (1) Контролът за безопасност на стоките, имитиращи храни, се осъществява от Комисията за защита на потребителите.
(2) Комисията за защита на потребителите извършва проверки, за да установи спазването на изискванията на чл. 3.
(3) Комисията за защита на потребителите може да предприема всички необходими мерки по реда на глава пета, раздел I от Закона за защита на потребителите за осигуряване на здравето и безопасността на потребителите, включително да изтегли от пазара или да издаде разпореждания на производителите и дистрибуторите да изтеглят от пазара стоките, имитиращи храни.
(4) Длъжностните лица, оправомощени със заповед на председателя на Комисията за защита на потребителите, установяват нарушенията и налагат административни наказания, предвидени в Закона за защита на потребителите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата "стоки, имитиращи храни" са стоки, които, макар че не са храни, имат такава форма, мирис, цвят, външен вид, опаковка, етикетиране, обем, количество или размер, че може да се очаква, че потребителите, особено децата, могат да ги объркат с храни, в резултат на което да ги поставят в устата си, да ги смучат или да ги погълнат, което може да съдържа рискове за здравето и безопасността им и да причини например задушаване, отравяне, перфориране или запушване на храносмилателния тракт.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Попр. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) Наредбата се приема на основание чл. 12, т. 2 от Закона за защита на потребителите.


§ 3. Наредбата влиза в сила от 10 юни 2006 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума