навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВНЕСЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТРУДОВО-ЛЕЧЕБНИ БАЗИ И КООПЕРАЦИИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ЧЛЕНУВАЩИ В НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., отм. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № РД-07-6 от 20 юни 2019 г. за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначение, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудово-лечебни бази - ДВ, бр. 51 от 28 юни 2019 г., в сила от 02.07.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) С тази наредба се определя редът за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания, за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(2) На работодателите се възстановяват 30 на сто от внесените осигурителни вноски само за наетите и работещи в тях по трудово правоотношение хора с увреждания.
(3) На специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания, се възстановяват 50 на сто от внесените осигурителни вноски за работещите, влизащи в списъчния брой на персонала.

Раздел II.
Ред за осигуряване на средствата на работодатели и на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Всеки работодател, който има право на преференцията по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, е длъжен да представя всяко тримесечие в Агенцията за хората с увреждания следните документи:
1. поименна справка на работещите хора с увреждания;
2. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., зал., предишна т. 3 - ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 19.01.2018 г.) служебна бележка от съответните териториални структури на Агенцията по заетостта за наличие или липса на наети лица по реда на Закона за насърчаване на заетостта; при наличие на такива лица те се изписват поименно с ЕГН и с уточнен период на субсидиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Документите по ал. 1 се представят в Агенцията за хората с увреждания в срок до три месеца след изтичане на съответното тримесечие. При непредставянето им в срок работодателят губи право на преференцията по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания за съответния период.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Всички специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хората с увреждания, ползващи преференцията по чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, са длъжни да представят всяко тримесечие в Агенцията за хората с увреждания следните документи:
1. поименна справка на работещите по трудово правоотношение;
2. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., зал., предишна т. 3 - ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 19.01.2018 г.) служебна бележка от съответните териториални структури на Агенцията по заетостта за наличие или липса на наети лица по реда на Закона за насърчаване на заетостта; при наличие на такива лица те се изписват поименно с ЕГН и с уточнен период на субсидиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Документите по ал. 1 се представят в Агенцията за хората с увреждания в срок до три месеца след изтичане на съответното тримесечие. При непредставянето им в срок специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания губят право на преференцията по чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания за съответния период.


Чл. 4. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Агенцията за хората с увреждания изготвя обобщени справки за финансовите средства, които са необходими за обезпечаване на преференциите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) В едномесечен срок от изготвяне на справката по ал. 1 Агенцията за хората с увреждания превежда съответните дължими суми на работодателите и на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Всеки работодател, ползващ преференцията по чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, е получател на минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (OB L 379 от 28.12.2006 г.).
(2) Преференцията по ал. 1, имаща характер на минимална помощ, не се прилага по отношение на работодател, който:
1. осъществява дейност в отрасъл рибарство и аквакултури съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури;
2. осъществява дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на Европейската общност;
3. осъществява дейност по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на Европейската общност;
4. осъществява дейност в отрасъл въгледобив съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета относно държавните помощи за въгледобивната промишленост;
5. е предприятие в затруднение;
6. инвестира в товарни автомобили, когато те се предоставят на предприятия, осъществяващи шосейни превози на товари за други лица, или се предоставят срещу възнаграждение;
7. инвестира в активи, използвани в дейности, свързани с износ за трети страни или държави - членки на Европейския съюз.
(3) Общият размер на преференцията по ал. 1, предоставена на всеки един работодател, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три данъчни години, а ако работодателят осъществява дейност в отрасъл "шосеен транспорт", общата сума не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период от три данъчни години. Тези прагове се прилагат независимо от формата на минималната помощ или преследваната цел и независимо от това, дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейския съюз.
(4) Минималната помощ, получена като преференция по ал. 1, не се натрупва с държавна помощ за същите приемливи разходи от други източници или решение за групово освобождаване.
(5) Всеки работодател, получил преференция по ал. 1, попълва декларация в писмена или електронна форма за получените от него други минимални помощи през двете предшестващи данъчни години и през текущата година.
(6) Средствата, получени като преференция от работодателите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, се докладват по реда, предвиден в чл. 11 от Закона за държавните помощи и чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи (обн., ДВ, бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2007 г., бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 3 от 2010 г.).

Раздел III.
Контрол (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)


Чл. 6. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Контролът по разходване на средствата по тази наредба се извършва от Агенцията за хората с увреждания.
(2) Работодателите и специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания представят ежегодно до 31 януари на следващата година справка за изразходените средства по утвърден образец от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.


Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) При установено неправомерно разходване на средствата по тази наредба от работодателите и специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания Агенцията за хората с увреждания дава предписания с фиксиран срок за отстраняване на нарушението.
(2) При установено повторно неизпълнение работодателите и специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания възстановяват в едномесечен срок неправомерно изразходената сума заедно със законната лихва по сметката на Агенцията за хората с увреждания.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 18, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 30 НА СТО ОТ ВНЕСЕНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТРУДОВО-ЛЕЧЕБНИ БАЗИ И КООПЕРАЦИИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ЧЛЕНУВАЩИ В НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И В НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г.

§ 9. От 1 април 2011 г. документите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 3, ал. 1, т. 3 се изискват служебно от Агенцията за хората с увреждания.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВНЕСЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТРУДОВО-ЛЕЧЕБНИ БАЗИ И КООПЕРАЦИИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ЧЛЕНУВАЩИ В НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2018 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума