навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ТЕАТРАЛНА КЪЩА "НАДЕЖДА"

В сила от 31.05.2005 г.
Издадена от министъра на културата и туризма

Обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Театрална къща "Надежда".

Чл. 2. Театрална къща "Надежда" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на културата и туризма, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София.


Чл. 3. Театрална къща "Надежда" е с предмет на дейност: осъществяване на театрален продукт със социално-педагогическа насоченост; разпространение на спектакли в местата за лишаване от свобода, в домовете за сираци, инвалиди и др.; иновации в театралната практика; международен обмен с подобни формации и изследване на социокултурното съзнание на рисковите групи.

Раздел II.
Устройство и управление


Чл. 4. (1) Театрална къща "Надежда" се ръководи от директор, който:
1. представлява Театрална къща "Надежда" пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. управлява средствата на Театрална къща "Надежда";
3. изработва и осъществява цялостната художествено-творческа стратегия на Театрална къща "Надежда";
4. в качеството си на работодател сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работниците и служителите, определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания, изработва правилник за вътрешния трудов ред, изготвя характеристики на всички работници и служители в Театрална къща "Надежда" и вътрешни правила за работна заплата;
5. осъществява взаимодействието и координацията на Театрална къща "Надежда" с държавните органи и културни организации;
6. сключва договорите за финансиране на проекти и други инициативи, утвърждава начините и формите за отчитане на реализираната дейност и контролира изпълнението им.
(2) В изпълнение на правомощията си директорът издава заповеди.
(3) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай служител на Театрална къща "Надежда".


Чл. 5. В рамките на утвърдената численост на персонала Театрална къща "Надежда" определя своята структура.

Раздел III.
Основни функции и задачи


Чл. 6. Театрална къща "Надежда":
1. организира дейностите по осъществяване на театрални продукти със социално-педагогическа насоченост;
2. реализира дейностите по разпространение на спектакли в места за лишаване от свобода, в домове за сираци, инвалиди и др.;
3. организира дейности по нови форми и практики в театралната дейност;
4. осъществява дейност по международен обмен със сродни формации и институции, подкрепящи тази дейност;
5. осъществява дейност по изследване на социално-културното съзнание на рисковите групи;
6. подпомага осъществяването на държавната политика в областта на културата.

Раздел IV.
Финансиране


Чл. 7. Театрална къща "Надежда" се финансира от:
1. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, наеми, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.;
2. субсидия от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на културата и туризма, осигуряваща средства за заплати, социални и здравни осигуровки на щатната численост на персонала и част от материалната издръжка;
3. субсидия от Националния център за театър за защитени проекти и за целеви програми;
4. средства от реализирани международни и национални културни проекти.

Раздел V.
Организация на работата


Чл. 8. Организацията на труда в Театрална къща "Надежда", разпределението на работното време, конкретните права и задължения и спазването на трудовата дисциплина се уреждат с правилника за вътрешния трудов ред.

Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 3 във връзка с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 350 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Театрална къща "Надежда" като държавен културен институт (ДВ, бр. 1 от 2005 г.).


§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на Театрална къща "Надежда".


§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума