навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 2 ЗА ОПАЗВАНЕ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ РЕЗЕРВАТ В ЦЕНТЪРА НА ГР. СОФИЯ

Издадена от Председателя на Комитета за изкуство и култура и Министерството на строежите и архитектурата

Обн. ДВ. бр.11 от 8 Февруари 1977г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 26 Октомври 1979г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ГРАНИЦИ НА РЕЗЕРВАТА И ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ


Чл. 1. Тази наредба определя условията за извършване на археологическо проучване, градоустройствено и архитектурно проектиране, застрояване, благоустрояване и опазване на историко-археологическия резерват в центъра на гр. София и защитените площи, свързани с резервата, които са задължителни за държавните органи, обществените организации и гражданите, когато провеждат такива мероприятия.

Чл. 2. (1) Наредбата разпростира действието си върху историко-археологическия резерват, обявен с Постановление № 36 за обявяване площите на античната Сердика и на средновековния Средец в София за археологически резерват (ДВ, бр. 47 от 1976 г.), разположен в централното историческо ядро на София, обхващащ площите на античния и средновековен град в граници по улиците: Алабин (южна строителна линия) - Леге, Сердика, Триадица - Веслец - Екзарх Йосиф - Княз Борис I.
(2) Наредбата се отнася и за защитените площи в следните зони, свързани с резервата:
1. първа зона - разположена между границите на резервата и улиците и булевардите: Ангел Кънчев, Софийска комуна, Малко Търново, Веслец, Козлодуй, Станка Първанова, Княз Борис I, Г. Кирков, Хр. Ботев и В. Коларов;
2. втора зона - главен некропол на Сердика-Средец с граници по улиците и булевардите: Софийска комуна, Малко Търново, Дондуков, Бирюзов, Сан Стефано, Евлоги Георгиев и Гурко;
3. трета зона - некропол с граници улиците: А. Жданов, Г. Кирков, Кирил и Методий, Опълченска, Позитано, Ивайло и бул. Хр. Ботев;
4. четвърта зона - некропол с граници по улиците: Сливница, Будапеща, Клокотница и Отец Паисий.


Чл. 3. Собствениците на имоти в резервата и защитените зони са задължени да допускат органите по опазване паметниците на културата да извършват разкопки, проучване и др., необходими за запазване на разкритите паметници на културата, съгласно чл. 17 от Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ). За претърпените щети те имат право на обезщетение съгласно същата наредба.

Глава втора.
АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ


Чл. 4. Археологическото проучване на резервата и защитените зони се извършва от Музея за история на София (МИС) под методическото ръководство на Археологическия институт и музей при БАН (АИМ).


Чл. 5. (1) Археологическото проучване на резервата и първа и втора зона дава данни за пълно разкритие на археологическите паметници в терена. То започва преди началото на строителството, така че 1 година преди започването му да се даде подложка за проектиране в работна фаза, ако има разкрити паметници на културата.
(2) Археологическото проучване на останалите защитени зони (трета и четвърта) бива предварително и пълно. Предварителното се извършва по ориентировъчни данни и сондажи в строителните петна и извън тях и е основание за проектиране в идейна фаза. То започва преди строителството и завършва поне 1 година преди началото му, за да може да даде изходни данни (подложка) за проектиране. Пълното проучване цели да даде данни за проектиране в работна фаза, като разкрие всички археологически паметници съгласно предходната алинея.
(3) Музеят за история на София организира археологическото проучване на терена с оглед да осигури преди всичко проектирането на метрото, пълна кабелизация на електроенергийната и телефонната система, допълнително електрическо захранване, канализация и водоснабдяване на участъците на резервата и защитени зони.


Чл. 6. (1) Археологическото проучване се извършва:
1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) предварително - по указания на СОНС;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) пълното - по плана на Музея за история на София съгласувано със СОНС.
(2) Резултатите от археологическото проучване се нанасят на археологическа карта от Музея за история на София. Картата се изработва в 3 екземпляра: един за музея, един за специалната служба на гл. консерватор и един за гл. архитект на София. Картата е основа за всички бъдещи проучвания и предвиждания по градоустройствените планове на града.
(3) За археологическите находки извън резервата и защитените зони се води отделна карта.
(4) На археологическите карти се нанасят по подходящ начин всички архитектурни, исторически и художествени паметници на културата съгласно чл. 103 ППЗТСУ.


Чл. 7. Музеят за история на София е задължен да организира непрекъснато наблюдение на всеки започнат строеж в границите на резервата и защитените зони, като взема мерки за бързи проучвания при археологически открития.

Глава трета.
ПРАВИЛА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИТЕ РАБОТИ В РЕЗЕРВАТА


Чл. 8. (1) Застрояването и благоустрояването се извършват съгласно предвижданията на градоустройствените планове и тази наредба. Те са задължителна основа при изработване на проекти за застрояване, благоустрояване и др. с оглед да се запазят и подходящо експонират разкритите подземни паметници и съществуващите архитектурни паметници на културата и архитектурни ансамбли, да се осигури достъп до тях и организира допустимото преустройство и използуване за задоволяване на обществени нужди, като търговски заведения, музеи, жилищен фонд и др., без да се засягат изгледът и въздействието им.
(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) При изработване и изменение на общите и подробните градоустройствени планове за резервата и защитените зони строителните правила и нормативи се установяват със самите планове съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) и чл. 103, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (ППЗТСУ), така че да се запазят историческите и архитектурни паметници и средата им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Мероприятията в общите и подробните градоустройствени планове на резервата и защитените зони, свързани с опазване на паметниците на културата, се съгласуват с Националния институт за паметниците на културата (НИПК) и Комитета по архитектура и благоустройство.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Проектите за строителство се съгласуват задължително с Националния институт за паметниците на културата (НИПК) преди одобряването им.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Проектите за строителство се одобряват от гл. архитект на София, след което се издава строително разрешение.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) (1) Градоустройственото и архитектурното проектиране на нови архитектурни сгради или цялостни ансамбли в резервата и прилежащите му първа и втора зона се извършват от проектантските ателиета на Столичния общински народен съвет (СОНС) и НИПК след пълно археологическо проучване на терена на Музея за история на София.
(2) Проучването и проектирането на нови архитектурни сгради в идейна или работна фаза в трета или четвърта зона започват след предварително или при необходимост пълно археологическо проучване на терена.
(3) Музеят за история на София и Столичният съвет за култура са задължени да предоставят на съответните проектанти необходимите научни данни и графични и илюстративни материали от археологическите проучвания на съответния терен.
(4) Инвеститорите са задължени да уведомяват общинския (районния) народен съвет и НИПК тридесет дни преди започване на строителството, за да се организира наблюдение на терена съгласно чл. 7 от наредбата.
(5) Запазване на разкритите археологически и архитектурни паметници в процеса на строителството е задължение на инвеститорите, а когато те са частни лица - на СОНС. Инвеститорите са длъжни да осигуряват механизация, работна ръка, премествания на подземни съоръжения и др., както и средства, съгласно чл. 18 ЗПКМ.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Когато при изпълнение на строителството се открият нови паметници на културата, строителството временно се спира със заповед на гл. архитект и гл. консерватор на града по доклад на Музея за история на София съгласно чл. 18 ЗПКМ. То може да продължи със заповед на НИПК след писмено становище на съвета за архитектура и благоустройство на СОНС, в който влизат гл. консерватор и представител на Музея за история на София. В заповедта се указва как ще се запазят и експонират разкритите паметници на културата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Националният институт за паметниците на културата и СОНС са задължени да осигурят в кратки срокове изработване на нова документация или изменение на съществуващата, за да не се пречи на строителството.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) ИК на СОНС и градското управление на МВР установяват специален ред за достъпа на моторни превозни средства в резервата и защитените зони.


Чл. 11. (1) Консервационно-реставрационните работи по разкритите паметници на културата се извършват от НИПК паралелно с проектирането и изпълнението на новото строителство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Новото строителство се изпълнява под ръководството на НИПК и СОНС съгласно Правилника за капиталното строителство (ДВ, бр. 98 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 99, 101, 102 от 1973 г., бр. 21 от 1974 г. и бр. 46, 47 от 1976 г.) и специфичните разпоредби за резерватите.


Чл. 12. Във връзка с изработване и прилагане на градоустройствените планове и извършваните проучвателни работи могат да се налагат общи и частични строителни забрани за срок не повече от 2 години съгласно чл. 38 ЗТСУ.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) За улеснение на строителството СОНС възлага изработването на подходяща система за фундиране в очертанията на разкритите археологически паметници на културата с оглед запазването им.
(2) Поради особения характер на строителството, свързано с подземните и надземните паметници на културата, МСА дава съгласие за всеки конкретен случай то да се извършва по подходящ начин, така че да се засягат възможно най-малко паметниците на културата: фундиране, с минимален изкоп, раздалечени колони и др.

Глава четвърта.
ОРГАНИ ЗА РЪКОВОДСТВО И НАДЗОР


Чл. 14.(1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) За осигуряване прилагането на тази наредба и опазване паметниците на културата на територията на гр. София към Столичния съвет за култура (ССК) се създава специална служба начело с гл. консерватор. Тя води на отчет недвижимите паметници на културата в града и се грижи за развитието на музейното дело. Структурата и дейността на службата се уреждат с ежегодните щатни разписания на ССК и инструкция, съгласувана с НИПК и КАБ при МС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) За главен консерватор се назначава архитект с утвърдени качества в областта на теорията и практиката по консервация и реставрация на паметниците на културата. Той е член на съвета по архитектура и благоустройство на СОНС, художествения съвет и съвета за опазване на паметниците на културата към ССК. В тези съвети участвува и гл. археолог на града при Музея за история на София.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) При ССК се създава съвет за опазване на паметниците на културата от изтъкнати представители на културната общественост на града, който се грижи за решаване главните проблеми по опазване на културното наследство на територията на гр. София.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Общото методическо ръководство по застрояване и благоустрояване на резервата се осъществява от НИПК, КАБ при МС и съвета по архитектура и благоустройство на СОНС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Контролът по изпълнението на наредбата и другите нормативни актове по опазване на паметниците на културата се осъществява от НИПК, КАБ при МС и ССК.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Нарушенията се констатират с актове по чл. 37 ЗПКМ и глава 10 ЗТСУ. На основание на тях се издават наказателни постановления от председателя на КИК, председателя на Комитета по архитектура и благоустройство при Министерския съвет и председателя на СОНС или упълномощени от тях лица.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) За важните единични паметници на културата или архитектурните ансамбли в резервата и защитените зони ССК изработва индивидуални инструкции за опазване, с които се определят редът за посещаване, мерките против пожар и др. съгласно правилника, утвърден с ПМС № 201 от 1960 г. (Изв., бр. 73 от 1960 г.).


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Инвеститорският контрол по изпълнение на проучването, консервацията и реставрацията на паметниците на културата се осъществява от специалната служба при ССК, а за държавните, обществените и кооперативните организации - от съответните инвеститори.

Глава пета.
ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ, КОНСЕРВАЦИОННИТЕ И СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Археологическите работи могат да се извършват от други организации съгласно чл. 15 ЗПКМ след съгласуване със СОНС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Финансирането на археологическите проучвания - предварителни и пълни, се извършва със средства на СОНС по бюджета.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) За разкритите в процеса на строителството паметници на културата средствата за проучване и запазване се осигуряват от инвеститорите съгласно чл. 18 ЗПКМ. Когато инвеститорите са граждани, средствата се осигуряват от СОНС.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Оскъпяването на строителството, извършено от граждани, поради това, че трябва да се съобразява с разкритите и съществуващите паметници на културата в резервата и защитените зони, се заплаща от СОНС.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) За по-правилно организиране и изпълнение на археологическите проучвания на резервата и защитените зони СОНС представя на Музея за история на София и НИПК перспективни и годишни планове за проектиране и строителство на територията на същите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) СОНС уведомява Музея за история на София и за утвърдените градоустройствени планове и дадените разрешителни за строеж.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Средствата за консервация и реставрация се осигуряват от СОНС по специалния параграф на републиканския бюджет. От тези средства се финансират и мероприятия по проучване, проектиране и опазване на паметниците на културата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Споровете по тълкуване и прилагане на наредбата се решават от КИК, съгласувано с КАБ при МС.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 4 ЗПКМ и чл. 3 от ПМС № 36 от 1976 г. (ДВ, бр. 47 от 1976 г.) за обявяване на центъра на София за историко-археологически резерват.


§ 3. (Зал., предишен § 4 - ДВ, бр. 85 от 1979 г.) Наредбата е съгласувана със заинтересуваните ведомства.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ РЕЗЕРВАТ В ЦЕНТЪРА НА ГР. СОФИЯ (ДВ, БР. 11 ОТ 1977 Г.)


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума