навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Обн. ДВ. бр.36 от 26 Април 2005г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се определят организацията, дейността и функциите на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), наричан по-нататък "центъра", и на неговите организационни структури и административни звена.

Чл. 2. Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, здравно заведение от Националната система за здравеопазване със статут на научна организация, със седалище и адрес - София, бул. Янко Сакъзов 26.


Чл. 3. Националният център по заразни и паразитни болести осъществява профилактична, противоепидемична, научна, научно-приложна, диагностична и референтно-експертна дейност, както и следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти в областта на заразните и паразитните болести.


Чл. 4. Центърът осъществява своята дейност на национално равнище самостоятелно или в сътрудничество с Министерството на здравеопазването, здравни и лечебни заведения и други институции, организации и ведомства у нас и в чужбина.


Чл. 5. Центърът изпълнява функции на:
1. специализиран орган на Министерството на здравеопазването по проблемите на заразните и паразитните болести;
2. методичен ръководител на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), на лечебните и здравните заведения в страната по отношение профилактиката и контрола на заразните и паразитните болести;
3. база за следдипломно обучение по проблемите на заразните и паразитните болести;
4. национален референтен център по лабораторна диагностика на заразните и паразитните болести.

Раздел II.
Основни дейности и задачи


Чл. 6. Центърът изпълнява следните дейности:
1. организира дейността по реализацията на стратегията и политиката на Министерството на здравеопазването в борбата със заразните и паразитните болести в страната и изпълнението на Националния имунизационен календар;
2. пряко подпомага оперативната дейност на Министерството на здравеопазването по надзора на заразните болести, ефективната дейност на системите за ранно оповестяване и организиране на отговор, реагиране в случаите на възникване на епидемични взривове и епидемии, поява на нови заразни болести, използване на биологични агенти за причиняване на вреди, опазване на страната от внос и разпространение на инфекции, контрол на вътреболничните инфекции и др.;
3. изготвя годишни отчети и анализи относно инфекциозната и паразитната заболяемост в страната;
4. разработва и предлага проекти на нормативни актове, свързани със заразните и паразитните болести;
5. изготвя епидемиологични анализи и прогнози за състоянието и тенденциите на заболяемостта от заразни и паразитни болести, както и програми и методични указания за тяхната профилактика и контрол;
6. осигурява консултативна и експертна помощ на РИОКОЗ, лечебните и здравните заведения по предотвратяването, възникването и ликвидирането на епидемични ситуации в страната и цялостна организационно-методична дейност по проблемите на профилактиката, ранното оповестяване, контрола и надзора на заразните и паразитните болести, вътреболничните инфекции и борбата с биотероризма;
7. извършва научноизследователска дейност в областта на заразните, паразитните, имунните и алергичните болести;
8. участва в изготвянето и изпълнението на национални и международни програми, свързани с епидемиологията, диагностиката, лечението и профилактиката на заразните, паразитните, имунните и алергичните заболявания;
9. извършва консултативна, научно-експертна работа и методична дейност по всички въпроси на епидемиологията, етиологичната диагностика, лечението и профилактиката на заразните, паразитните, имунните и алергичните болести и вътреболничните инфекции;
10. извършва лабораторна диагностика: текуща, референтна и високоспециализирана в областта на микробиологията, вирусологията, паразитологията, имунологията и алергологията;
11. провежда външен лабораторен контрол за качеството на дейността на лабораториите, осъществяващи микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика в страната;
12. осъществява научно-приложна дейност чрез лабораторно производство на диагностични тестове, алергени и други биопродукти;
13. участва в разработването на програми за обучение на студенти и специализанти и осъществява следдипломно обучение съгласно Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването;
14. осъществява обучение на български и чуждестранни граждани за получаване на образователна и научна степен "доктор" по научни специалности, получили акредитация по Закона за висшето образование;
15. дава експертна оценка за произведените у нас или внесени от чужбина препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД);
16. извършва експертна оценка на биологични препарати от внос;
17. дава консултации, експертни становища и заключения за методите, качеството и ефективността на микробиологичната, вирусологичната, паразитологичната и имунологичната лабораторна диагностика в страната и етиотропната профилактика и терапия на заразните болести;
18. извършва микробиологични, вирусологични, паразитологични, имунологични и алергологични анализи и изследвания на произведени в страната или внесени от чужбина продукти, препарати, суровини и предмети за бита;
19. разработва информационни, методични, научноизследователски и здравнопросветни материали.

Раздел III.
Ръководство на центъра


Чл. 7. Ръководството на центъра се осъществява от директор, който е хабилитирано лице по едно от направленията на дейността на центъра и заема длъжността си въз основа на конкурс, обявен от министъра на здравеопазването.


Чл. 8. Директорът:
1. ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра и го представлява пред всички държавни органи, учреждения, организации, физически и юридически лица в страната и в чужбина;
2. в изпълнение на своите задължения издава заповеди и инструкции;
3. определя вътрешната структура на центъра на базата на утвърдената численост на персонала;
4. управлява средствата, предоставени му от бюджета като второстепенен разпоредител, както и средствата от собствена научна, научно-приложна, учебна, диагностична и експертна дейност;
5. утвърждава правилника за вътрешния ред; инструкцията за документооборота, деловодната и архивната дейност; системата за финансово управление и контрол; инструкцията за работа при здравословни и безопасни условия на труд, длъжностните характеристики на служителите и други вътрешни актове;
6. изготвя годишен отчет за дейността на центъра, който представя на министъра на здравеопазването след одобрение от общото събрание на центъра;
7. изпълнява други задачи, възложени му от министъра на здравеопазването.


Чл. 9. Директорът на центъра е работодател на всички работещи в него.


Чл. 10. Директорът на центъра се атестира на всеки три години.


Чл. 11. Основните цели на атестирането са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и управленските умения на директора;
2. оценяване изпълнението на функциите, регламентирани в нормативните актове и длъжностната характеристика;
3. подобряване дейността на центъра.


Чл. 12. Атестирането се извършва в срок до 3 месеца след изтичането на срока от предходното атестиране.


Чл. 13. (1) Атестирането по чл. 12 се провежда от комисия, определена от министъра на здравеопазването за всеки конкретен случай.
(2) Председателят на комисията по ал. 1 уведомява директора на центъра за деня на атестацията не по-късно от 5 работни дни преди нейното провеждане.


Чл. 14. Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства.


Чл. 15. Атестирането се извършва въз основа на следните показатели:
1. професионална квалификация и управленски умения, които включват оценяване на: професионалното развитие, оперативност, планиране, координиране и контрол на дейността; познаване и ползване на нормативните актове и практическото им прилагане; организация и ефективност на документооборота;
2. организация на дейността на центъра, която включва оценяване на: състоянието на човешките ресурси, предприети действия по повишаване квалификацията на служителите, организационни умения, инициативност, умения за поставяне на цели и анализиране на резултати; състояние на информационната инфраструктура; умения по ефективно текущо поддържане и стопанисване на имуществото, борба с корупцията, умения за работа в екип;
3. обем, качество и ефективност на дейността на центъра, които включват оценяване на: дейността по секции, лабораторни звена и отдели, както и ефективността на взаимодействието с контролни органи, други държавни и общински органи и неправителствени организации, финансовата политика, своевременност, точност и изчерпателност на анализите и отчетите, представяни в Министерството на здравеопазването; получените сигнали и жалби, свързани с дейността на центъра; медийната политика.


Чл. 16. Въз основа на комплексен анализ на дейността по показателите, посочени в чл. 15, атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.


Чл. 17. Оценките по отделните показатели и крайната оценка се вписват в атестационна карта, която се подписва от членовете на комисията и оценявания директор.


Чл. 18. Директорът, който не е съгласен с определената оценка, има право да подаде писмено възражение, в което посочва мотивите за своето несъгласие.


Чл. 19. Възражението по чл. 18 се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок от датата, на която директорът на центъра е подписал атестационна карта.


Чл. 20. (1) Министърът на здравеопазването е длъжен да се произнесе по направеното възражение в 10-дневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.
(2) Министърът на здравеопазването може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли.
(3) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно, се провежда ново атестиране в срок до един месец от неговото решение.


Чл. 21. Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на директора на центъра.


Чл. 22. Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение с директор на центъра, получил крайната оценка 1 "отрицателна", с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.


Чл. 23. (1) Дейността на директора на центъра се подпомага от назначени от него заместник-директори.
(2) При отсъствие на директора функциите му се изпълняват от определен с негова заповед за всеки конкретен случай заместник-директор.


Чл. 24. (1) В центъра като съвещателен орган функционира директорски съвет, който се състои от директора, заместник-директорите, ръководителите на отделните структурни звена, главния счетоводител и юрисконсулта.
(2) Директорският съвет предлага мерки за осъществяване и координиране на дейността на центъра, управлението на щата, кадровата политика, бюджета и материалната база.
(3) При обсъждане на въпроси, свързани с работното време, почивките, отпуските, възнагражденията за положен труд и условията на труда, директорският съвет заседава с участието на представители на синдикалните организации.


Чл. 25. Общото събрание на центъра се състои от всички служители и има следните функции:
1. приема годишния отчет за дейността на центъра;
2. приема колективния трудов договор;
3. взема решения за начина на използване на средствата, определени за социално-битово и културно обслужване;
4. осъществява други функции съгласно действащата нормативна уредба в страната.


Чл. 26. (1) В центъра има научен съвет (НС), чийто състав и дейност се определят съгласно Закона за научните степени и научните звания и правилника за неговото прилагане. Директорът на центъра е по право член на НС.
(2) Научният съвет приема планове, предложения и отчети, свързани с научноизследователската дейност на центъра, и обсъжда учебни програми и учебната дейност на центъра.

Раздел IV.
Структура и организация на дейността


Чл. 27. (1) Центърът е структуриран в специализирани отдели, секции и лабораторни звена в съответствие с основните направления на дейност в областта на: епидемиология, микробиология, вирусология, паразитология и тропическа медицина, имунология и алергология, отдел по учебна и организационно-методична дейност и финансово-счетоводни, административно-стопански и технически служби.
(2) Към всяко структурно звено на центъра функционира колегиум, в който участват всички специалисти с висше образование.


Чл. 28. Към центъра функционира Лабораторно-изследователски комплекс (ЛИК) за извършване на лабораторна диагностика на заразни, паразитни, имунни и алергични заболявания.


Чл. 29. Към центъра функционират национални референтни лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология, имунология, вътреболнични инфекции и дезинфекция, дезинсекция и дератизация, определени със заповед на министъра на здравеопазването.


Чл. 30. (1) Дейността на центъра се осъществява на базата на годишен план за работа в областта на противоепидемичната, научноизследователската, диагностичната, учебната, организационно-методичната, внедрителската, лабораторно-производствената и ремонтно-строителната дейност и материално-техническото снабдяване.
(2) Отделните структурни звена на центъра разработват свои годишни планове по видовете дейности, които се разглеждат, приемат и отчитат на заседание на колегиумите два пъти годишно.
(3) Отчетите за изпълнение на плановете за различните видове дейности се представят от ръководителите на отделните звена на директора, който ги внася за разглеждане и одобрение от директорския съвет или от НС в зависимост от тяхната специфика.

Раздел V.
Финансиране


Чл. 31. Приходите на центъра се формират и разпределят съгласно чл. 24, ал. 1 и 2 от Закона за здравето.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 23, ал. 2 от Закона за здравето и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния център по заразни и паразитни болести (обн., ДВ, бр. 62 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 17 от 1996 г.).


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума