навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 21 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Приема Национални счетоводни стандарти съгласно приложението, както следва:
1. Общи разпоредби
2. СС 1 - Представяне на финансови отчети
3. СС 2 - Стоково-материални запаси
4. СС 4 - Отчитане на амортизациите
5. СС 7 - Отчети за парични потоци
6. СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
7. СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска цел
8. СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишните финансовите отчети
9. СС 11 - Договори за строителство
10. СС 12 - Данъци от печалбата
11. СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
12. СС 16 - Дълготрайни материални активи
13. СС 17 - Лизинг
14. СС 18 - Приходи
15. СС 19 - Доходи на персонала
16. СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
17. СС 21 - Ефекти от промени във валутните курсове
18. СС 22 - Бизнескомбинации
19. СС 24 - Оповестяване на свързани лица
20. СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
21. СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
22. СС 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия
23. СС 32 - Финансови инструменти
24. СС 33 - Доходи на акция
25. СС 34 - Междинно счетоводно отчитане
26. СС 35 - Преустановявани дейности
27. СС 36 - Обезценка на активи
28. СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
29. СС 38 - Нематериални активи
30. СС 40 - Инвестиционни имоти
31. СС 41 - Селско стопанство
32. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) СС 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

Заключителни разпоредби


§ 1. Отменят се Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 65 на Министерския съвет от 1998 г. за приемане на Национални счетоводни стандарти (обн., ДВ, бр. 36 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 51 от 1999 г.; попр., бр. 54 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 82 от 1999 г., бр. 3 от 2000 г., бр. 8 и 12 от 2001 г. и бр. 22 и 97 от 2002 г.).


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Постановлението се приема на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за счетоводството.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЕТИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

Допълнителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 7. С постановлението се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ, L 182 от 29/06/2013).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЕТИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума