навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - РЕШЕНИЕ № 84 ПО ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 28.02.2008 Г.)

Приет с Решение № 1 на СОС по Протокол № 7 от 19.01.2004 г.; изм. с Решение № 433 по Протокол № 32 от 11.11.2004 г., изм. и доп. с Решение № 465 по Протокол № 32 от 11.11.2004 г., изм. с Решение № 568 по Протокол № 35 от 16.12.2004 г., изм. с Решение № 1 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп. с Решение № 168 по Протокол № 74 от 23.03.2006 г., изм. и доп. с Решение № 514 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г.; изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 84 от 20.07.2006 г.; изм. и доп. с Решение № 615 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г.; изм. и доп. с Решение № 707 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г.; изм. и доп. с Решение № 826 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г.; изм. и доп. с Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 573 по Протокол № 22 от 09.10.2008 г., изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 701 по Протокол № 51 от 19.11.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 64 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. и доп. с Решение № 3 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г., изм. и доп. с Решение № 154 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г., изм. с Решение № 1169 от 25.02.2019 г. по адм. д. № 9026/2018 г. на Адм. съд София-град, изм. и доп. с Решение № 127 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г., изм. с Решение № 6403 от 29.05.2020 г. по адм. д. № 4725/2019 г. на ВАС, изм. с Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerГлава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Този правилник урежда организацията и дейността на Столичния общински съвет (СОС), неговите комисии, взаимодействието му с Администрацията на Столичната община (СО), отношенията му с органите на държавната власт, обществените организации, международните връзки и условията за сдружаване на СО.
(2) Организацията и дейността на СОС се осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл. 2. (1) СОС е орган на местното самоуправление, избран от жителите в СО при условия и по ред, определени от закона.
(2) СОС се състои от 61 общински съветници.
(3) (Изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) В своята дейност СОС се ръководи от следните общи принципи: законност, добросъвестност, справедливост, откритост, предвиди мост, защита на човешкото достойнство, гражданските права и свободи, гарантиране и закрила интересите на жителите на СО, публичност при вземане решения и тяхното изпълнение, самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения.


Чл. 3. (1) (Доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) СОС избира обществен посредник за срок от 5 години. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред СОС и Администрацията на СО.
(2) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от СОС.
(3) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) При необходимост СОС може да избере заместник на обществения посредник.


Чл. 4. (1) При осъществяване на своите правомощия СОС взаимодейства с органите на държавна власт и с други органи на местната власт.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) СОС осъществява сътрудничество с всички заинтересовани граждани, юридически лица, синдикални и работодателски организации и вероизповедания.


Чл. 5. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Столичният общински съвет осъществява своите правомощия на територията на административно-териториална единица - Столична община, която има статут и на област.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Територията на Столична община се разделя на 24 района, чиито наименования и граници са посочени в Приложение № 1 към настоящия правилник.

Глава втора.
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Раздел I.
Компетентност на Столичния общински съвет


Чл. 6. (1) Местното самоуправление в СО се изразява в правото и реалната възможност на гражданите на СО, пряко и чрез СОС да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
(2) СОС разглежда и решава въпроси, които:
1. Конституцията и законите на страната изрично му възлагат;
2. следват от решенията на гражданите на СО;
3. следват от свободата за инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от неговата компетентност или предоставен на друг орган на държавна власт.


Чл. 7. (1) (Доп. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) СОС определя и провежда политиката за развитие на СО и контролира нейното осъществяване в следните области:
1. общинското имущество, общинските търговски дружества и предприятия, общинските финанси, данъци и такси и Администрацията на СО;
2. устройството и развитието на територията на СО и на населените места в нея;
3. образованието;
4. здравеопазването;
5. културата;
6. благоустрояването и комуналните дейности;
7. социалните услуги;
8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
10. развитието на спорта, отдиха и туризма;
11. (доп. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) сигурността, обществения ред и защита при бедствия и неприкосновеността на собствеността на гражданите.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) СОС изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА.


Чл. 8. (1) Гражданите участват в управлението на СО както чрез СОС, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
(3) Разходите за произвеждането на местен референдум и общо събрание на населението се поемат от бюджета на СО.


Чл. 9. (1) (Изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г, изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) След обществено обсъждане СОС приема стратегии за развитие на СО.
(2) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)


Чл. 10. (1) (Изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г, изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) В изпълнение на своите правомощия СОС приема решения и осъществява контрол за тяхното изпълнение.
(2) (Доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) С решения се приемат правилници, наредби, инструкции, програми и др.
(3) По въпроси от вътрешноорганизационен характер СОС приема и други решения, които се записват в протокола на съответното заседание.


Чл. 11. По въпроси от обществена значимост СОС може да изрази своето отношение с декларация или обръщение.


Чл. 12. (1) (Доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Председателят на СОС изпраща копие от приетите от СОС актове на областния управител и на кмета на СО в 7-дневен срок от приемането им.
(2) (Изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г, изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Актовете на СОС заедно със съпътстващите ги доклади (без приложенията към тях) и поименното гласуване от заседанието на СОС, както и информация, свързана с дейността на СОС и неговите комисии, се разгласяват на гражданите на СО чрез интернет страницата на СОС и/или СО и/или чрез средствата за масово осведомяване. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.
(3) (Изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.

Раздел II.
Конституиране на Столичния общински съвет


Чл. 13. (1) Първото заседание на новоизбрания състав на СОС се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.
(2) Първото заседание на СОС се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избирането на председател на СОС.
(3) (Доп. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Преди началото на първото заседание на СОС общинските съветници, кметът на СО и кметовете на кметства полагат следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Столична община и да работя за тяхното благоденствие." Полагането на клетва се удостоверява с подписване на клетвен лист.
(4) Клетвените листове на общинските съветници, на кмета на СО, на кметовете на райони и кметства се съхраняват в деловодството на СОС.


Чл. 14. (1) Под ръководството на най-възрастния общински съветник СОС:
1. избира от състава на СОС комисия за провеждане на тайни гласувания;
2. провежда разискванията за избор на председател на СОС;
3. избира председател на СОС.
(2) Комисията за произвеждане на тайни гласувания се състои от 7 души, предложени от общинските съветници.
(3) Комисията за провеждане на тайни гласувания, провежда и тайните гласувания на СОС по време на неговия мандат.
(4) Комисията по ал. 2 утвърждава образец на бюлетина.


Чл. 15. (1) Кандидатури за председател на СОС могат да издигат общинските съветници и политическите партии или коалиции, представени в СОС.
(2) Председателят на СОС се избира с тайно гласуване.


Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., доп. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Изборът на председател на СОС се извършва с интегрална бюлетина, подпечатана с печата на СОС, в която се изписват имената на кандидатите. Всеки съветник отбелязва предпочитания кандидат с поставяне на "Х" или "V" в квадратчето пред съответния кандидат по начин, който не засяга друго квадратче, сгъва я и я поставя в урната.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Недействителна е бюлетина, която не съдържа реквизитите в ал. 1, както и съдържаща такива реквизити, но непопълнена по съответния ред.
(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
(4) Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.
(5) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Процедурата по ал. 4 се прилага и в случаите, когато е издигнат само един кандидат.


Чл. 17. (1) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) В деня на избор на председател на СОС, а при невъзможност, в срок до 14 дни след избора на председател, СОС избира с явно гласуване от състава на общинските съветници заместник-председатели на СОС.
(2) (Доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Всеки общински съветник и всяка политическа група в СОС може да предлага кандидат за заместник-председател на СОС.
(3) Гласуването за избор на заместник-председатели се извършва поотделно за всеки предложен кандидат.
(4) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
(5) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Ако кандидатът за заместник-председател не получи необходимите гласове, той може отново да бъде предложен. За предложения повторно кандидат се провежда ново гласуване, като се прилага същата процедура.

Раздел III.
Ръководство на Столичния общински съвет


Чл. 18. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Председателят на СОС се подпомага от Председателски съвет, който е консултативен орган и се състои от заместник-председателите на СОС и председателите на политически групи или упълномощени от тях заместници.
(2) Председателят на СОС свиква Председателския съвет за консултации по програмата и дневния ред на заседанията на СОС, както и по други въпроси от дейността на СОС.


Чл. 19. (1) Председателят на СОС освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА:
1. определя проект на дневен ред за заседанията на СОС;
2. (изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии, политическите групи в СОС и общинските съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
3. разпределя работните материали, свързани с дейността на СОС между неговите комисии според компетентността им;
4. осигурява условия за работата на комисиите на СОС и на общинските съветници;
5. (отм. - Решение № 1169 от 25.02.2019 г. по адм. д. № 9026/2018 г. на Адм. съд София-град, потвърдено с Решение № 6403 от 29.05.2020 г. по адм. д. № 4725/2019 г. на ВАС)
6. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията и актовете на СОС;
7. (изм. - Решение № 701 по Протокол № 51 от 19.11.2009 г.; доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) определя местата в заседателната зала за общински съветници, за лицата, участващи с право на съвещателен глас и за лицата по чл. 81, ал. 4 от Правилника;
8. обявява на населението приетите от СОС актове по реда на чл. 12, ал. 2;
9. (изм. - Решение № 353 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г.) командирова кмета на СО, кметовете на райони и кметовете на кметства в чужбина; разрешава ползването на отпуски от кмета на СО съгласно Кодекса на труда;
10. следи за спазването на този правилник;
11. изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната, СОС и този правилник.
(2) В изпълнение на своите правомощия председателят на СОС издава заповеди.
(3) (Изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) При участие на председателя в разискванията по негов доклад с проект за решение, заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател до гласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.


Чл. 20. (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Председателят на СОС получава месечно възнаграждение, определено от СОС, за времето на мандата му в рамките на действаща нормативна уредба.


Чл. 21. (1) Правомощията на председателя на СОС в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от него с писмена заповед заместник-председател.
(2) Заместник-председателят в случаите по ал. 1 не може да делегира определените му правомощия на друг заместник-председател.


Чл. 22. Заместник-председателите на СОС:
1. подпомагат председателя при упражняването на неговите функции и правомощия;
2. изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, когато той им възложи това;
3. заместват председателя в поредност съобразно големината на предложилата ги политическа група при обективна невъзможност той да присъства на заседанията на СОС и да възложи заместването писмено;
4. подписват протоколите от заседанията;
5. по искане на председателя четат текстове на внесени за обсъждане проекти за решения;
6. следят за спазването на процедурата и уведомяват председателя;
7. изпълняват други функции, възложени им от председателя.


Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Председателят на СОС може да бъде предсрочно освободен:
1. по негово искане - чрез писмено депозирана оставка в деловодството на СОС, от който ден правомощията му се считат за прекратени;
2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията му като председател за повече от 3 месеца, с решение на СОС - по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници;
3. (изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 1 и т. 3 се обявява, без да се обсъжда и гласува на първото заседание на СОС, след датата на депозиране на оставката в деловодството на СО, съответно след влизането в сила на акта, с който е установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ.
(3) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 и т. 3 заместник-председателите съвместно свикват извънредно заседание на СОС или включват извънредна точка за избор в дневния ред на насроченото редовно заседание. Един от тях ръководи заседанието на СОС.
(4) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Писменото искане на общинските съветници за освобождаване на председателя на СОС по ал. 1, т. 2 се поставя на тайно гласуване от СОС на първото му заседание след деня на постъпването на искането в деловодството. Председателят на СОС се счита за освободен, ако за писменото искане са гласували повече от половината от общия брой общински съветници.


Чл. 24. (1) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на СОС, нов избор се произвежда до 30-дни от тяхното прекратяване.
(2) До избор на председател на СОС заседанията на съвета се свикват и ръководят от един от заместник-председателите на СОС, определен от СОС за временно изпълняващ длъжността.


Чл. 25. (1) СОС може да вземе решение за предсрочно прекратяване на правомощията на заместник-председател на СОС:
1. по негово искане - чрез писмено депозирана оставка в деловодството на СОС;
2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си по чл. 22, ал. 1 за повече от три месеца;
3. (изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., отм. - Решение № 1169 от 25.02.2019 г. по адм. д. № 9026/2018 г. на Адм. съд София-град, потвърдено с Решение № 6403 от 29.05.2020 г. по адм. д. № 4725/2019 г. на ВАС)
4. (изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., отм. - Решение № 1169 от 25.02.2019 г. по адм. д. № 9026/2018 г. на Адм. съд София-град, потвърдено с Решение № 6403 от 29.05.2020 г. по адм. д. № 4725/2019 г. на ВАС)
5. (нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Решенията по ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 за освобождаването на зам.-председател се вземат от СОС с явно гласуване с мнозинство повече от половината общински съветници и по реда на чл. 17 от Правилника.
(3) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 и т. 5 освобождаването на зам.-председател се обявява, без да се обсъжда и гласува на първото заседание на СОС след настъпване на събитието.

Раздел IV.
Общински съветници


Чл. 26. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 13, ал. 3 и се прекратяват с полагането на клетва от следващия състав на СОС.


Чл. 26а. (Нов - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) (1) Общинските съветници имат право:
1. да бъдат избирани в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
2. да предлагат включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на СОС и да внася проекти за решения;
3. да участват в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на СОС;
4. да отправят питания към кмета на СО и кметовете на райони.

Чл. 27. (1) Общинските съветници са длъжни да:
1. присъстват на заседанията на СОС и на комисиите, на които са членове, както и да участват в решаването на разглежданите въпроси;
2. (изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) поддържат връзки с гражданите и да ги информират за дейността и решенията на СОС.
(2) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседание на СОС или на комисия, преди то да е завършило, или да закъснее за заседанието, уведомява председателя на СОС, съответно председателя на комисията.


Чл. 28. (1) При изпълнение на своите правомощия общинските съветници имат право:
1. да ползват материално-техническата база и да бъдат обслужвани от Администрацията на СО;
2. (изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) на съдействие от ръководните длъжностни лица в администрацията на СО;
3. да им се възстановяват пътните и други разходи, извършени при осъществяване на тяхната дейност;
4. да получават необходимата за тяхната дейност информация съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА.
(2) Във връзка с т. 2 на ал. 1, при необходимост, председателят на СОС и кметът на СО съвместно утвърждават график. Председателят на СОС информира общинските съветници за утвърдения график.


Чл. 29. (1) (Изм. и доп. - Решение № 353 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г.) Общинските съветници могат да бъдат командировани в страната и чужбина, с тяхно съгласие, във връзка с изпълнението на техните функции, от кмета на Столична община.
(2) Разходите по ал. 1 се поемат от бюджета на СО.


Чл. 30. (1) Общинските съветници ползват неплатен служебен отпуск за времето, през което са заети във връзка със своята дейност като съветници, което се зачита за трудов стаж.
(2) Общинските съветници могат да искат неплатен служебен отпуск въз основа на графиците на заседанията на СОС и на постоянните комисии или с акта за свикване на извънредно заседание на СОС, съответно на комисия, на която е член, както и при осъществяване на други дейности, свързани с изпълнение на задълженията им като общински съветник.
(3) Времето на служебна заетост се удостоверява от председателя на СОС и председателя на комисията, на която общинският съветник е член.


Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Общинските съветници не могат да:
1. заемат щатна длъжност в Администрацията на СО;
2. (изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) да бъдат членове на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие;
3. (нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) да заемат длъжност като общински съветници или подобна в друга държава-членка на ЕС;
4. (предишна т. 3 - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) да бъдат еднолични търговци, съдружници, акционери, членове на управителни, надзорни или контролни съвети на търговски дружества, които имат сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.
(2) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 1, т. 3, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.
(3) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Общинският съветник може да участва като представител на държавата в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.


Чл. 32. (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) По реда и условията на ЗПКОНПИ общинският съветник няма право да участва в подготовката, обсъждането и приемането на решения, по отношение на които има частен интерес.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) В случаите по ал. 1 общинските съветници са длъжни да си направят самоотвод, като информират за това председателя на СОС, съответно председателя на комисията, както и да не участват в обсъждането и в приемането на решението. Уведомяването се извършва предварително писмено или устно на самото заседание, което се отбелязва в протокола.
(3) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство, като се изключи лицето, обявило частен интерес.
(4) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) При нарушение на разпоредбите на ал. 1 и 2, СОС налага санкция съгласно ЗПКОНПИ на съответния общински съветник.


Чл. 33. (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) (1) Общинските съветници получават месечно възнаграждение за участието си в заседанията на СОС и на неговите комисии.
(2) За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение, чийто размер се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците и съгласно разпоредбите на ЗМСМА.
(3) (Изм. - Решение № 3 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Разходите на общинския съветник във връзка с работата му в общинския съвет в размер до 30 % от брутното възнаграждение на председателя на общинския съвет се поемат изцяло от бюджета на СОС, считано от 01.02.2014 г. Сумата се предоставя ежемесечно на общинския съветник, който определя начина на разпределението и. Тези средства се разходват за покриване на разноски, направени от общинския съветник, във връзка с работата му в Съвета като, но не само: пътни, разходи за телефон, организиране на приемни, срещи с граждани, обучения, квалификации, експертизи и проучвания, и други дейности.
(4) (Изм. - Решение № 3 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) При неизпълнение на задълженията му по чл. 27, ал. 1 от Правилника, от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства, както следва:
- при неоснователно отсъствие от заседание на общинския съвет - 20 % от възнаграждението му за съответния месец, за всяко отсъствие;
- при неоснователно отсъствие от заседание на постоянна комисия на общинския съвет - 10 % от възнаграждението му за съответния месец, за всяко отсъствие.
(5) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Общинските съветници имат социалните права по КТ и Кодекса за социалното осигуряване (КСО).
(6) Разходите по ал. 3 се отчитат с надлежни документи, съгласно действащото законодателство.


Чл. 34. Присъствията и заетостта на общинските съветници се отчитат ежемесечно от председателя на СОС и председателите на комисии. Председателят на СОС упражнява контрол по отчитането на присъствията и заетостта на общинските съветници.


Чл. 35. (1) Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от председателя на СОС.
(2) (Отм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.)


Чл. 36. (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2. (изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
4. (изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или общо пет заседания на общинския съвет през годината;
6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;
7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
9. при избиране или назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава-членка на ЕС;
10. при неизпълнение на задължението по чл. 31, ал. 2 от Правилника;
11. (изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
12. при установяване на неизбираемост;
13. при смърт.


Чл. 37. (1) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., доп. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Обстоятелствата по чл. 36, ал. 1 от Правилника се установяват служебно от общинската администрация с документи, издадени от компетентни органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от получаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 3, 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

Раздел V.
Политически групи в Столичния общински съвет


Чл. 38. (1) Общинските съветници могат да образуват политически групи в СОС според партийната си принадлежност или политическата си ориентация.
(2) Не могат да се образуват групи от общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.
(3) Минималният брой общински съветници за образуване на политическа група в СОС е 5.
(4) Общински съветници, чийто брой е недостатъчен за образуване на отделна политическа група, могат да се присъединят към вече образувани групи и да създадат политически съюз. Политическият съюз има правата на една политическа група.
(5) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
(6) Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред.
(7) (Нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. - Решение № 353 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г.) Дейността на политическата група се подпомага от секретар-сътрудник. Когато броя на членовете на политическа група в Столичния общински съвет е равен или надвишава 1/3 от общия брой на съветниците, дейността и се подпомага и от втори секретар - сътрудник.
(8) (Нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Дейността на независимите общински съветници и тези които не са членове на политически групи или съюзи се подпомага общо от един отделен секретар-сътрудник.
(9) (Нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Секретар-сътрудниците се предлагат от отделните политически групи, респективно от независимите общински съветници и тези които не са членове на политически групи или съюзи.
(10) (Нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Секретар-сътрудниците работят въз основа на граждански договор, сключен с кмета на СО. Възнагражденията са за сметка на бюджета на СОС и са в размер на 80 на сто от средната брутна работна заплата в администрацията на СО.
(11) (Нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Политическите групи могат да създават политически съюзи без да прекратяват самостоятелността на политическите групи. Политическият съюз не придобива допълнителни права извън тези на политическите групи.


Чл. 39. (1) Всяка политическа група представя на председателя на СОС решение за образуването си, списък на избраното ръководство и списък на членовете, подписани от общинските съветници от състава на групата.
(2) Политическите групи, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър от председателя на СОС.
(3) Председателят на СОС обявява регистрираните политически групи и техните ръководства на следващото заседание на СОС. Това правило се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.


Чл. 40. (1) Всеки общински съветник може да членува само в една политическа група.
(2) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете на политически групи в СОС, се определят от политическата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(3) Общински съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на СОС.

Раздел VI.
Комисии на Столичния общински съвет


Чл. 41. СОС избира от своя състав постоянни и временни комисии по предложение на председателя на СОС или на общинските съветници.


Чл. 42. (1) Постоянните комисии на СОС имат следните задачи:
1. проучват потребностите на населението в съответната област и правят предложения за решаване на констатирани проблеми;
2. подпомагат СОС при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. осъществяват контрол за изпълнение на решенията на СОС.
(2) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)
(3) Постоянните комисии подпомагат подготовката на решенията на СОС чрез изготвяне на становища по проектите на решения, разпределени им от председателя на СОС, както и като организират подготовката и разработването на проекти за решения за приемане на актове, включени в оперативната работна програма на СОС.
(4) Контролът по т. 3 на ал. 1 се осъществява според разпределението на компетентността на постоянните комисии, определено от СОС.
(5) (Отм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
(6) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)


Чл. 43. (1) Постоянните комисии на СОС са:
1. (изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. - Решение № 154 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Комисия по устройство на територията, архитектура, и жилищна политика;
2. Комисия по финанси и бюджет;
3. Комисия по здравеопазване и социална политика;
4. Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори;
5. Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба;
6. (изм. и доп. - Решение № 64 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г.) Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие;
7. (изм. - Решение № 154 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация;
8. (изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране;
9. Комисия по обществен ред и сигурност;
10. (изм. - Решение № 154 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Комисия по транспорт и пътна безопасност;
11. (изм. - Решение № 154 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г.) Комисия за децата, младежта и спорта;
12. (изм. и доп. - Решение № 64 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г., изм. - Решение № 154 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Комисия за връзки с гражданското общество;
13. (изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. - Решение № 154 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти.
14. (отм. - Решение № 64 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г.)
15. (нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., отм. - Решение № 64 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г.)
(2) СОС определя и извършва промени в числеността, поименния състав и ръководствата на постоянните комисии.
(3) (Нова - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) СОС създава и постоянна комисия съгласно ЗПКОНПИ, която функционира съгласно специалния закон и за нея не важат разпоредбите на настоящия правилник относно свикването на заседанията, разгласяването на информация относно разглежданите въпроси. Всички нейни заседания са закрити и не могат да бъдат заснемани и излъчвани в аудио и видео записи, а протоколите от нейните заседания не се публикуват. 3а нея не важат и ограниченията съгласно чл. 44, ал. 1 и 2. СОС приема Вътрешните правила за работа на комисията, които се съобразяват със ЗПКОНПИ.


Чл. 44. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Всеки общински съветник може да бъде избиран най-много в три постоянни комисии, изключение се прави само за комисията съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Общински съветник може да бъде избиран за председател само на една постоянна комисия, изключение се прави само за комисията съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Председателят на СОС може да не бъде избиран в състава на постоянните комисии.


Чл. 45. (Изм. и доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) (1) При определяне състава на постоянните комисии се запазва основното съотношение между политическите групи в СОС.
(2)Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и двама заместник-председатели.
(3) Председателят на постоянната комисия организира нейната работа, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с председателя на СОС, както и с администрацията на СО.
(4) Заместник-председателите подпомагат председателя при осъществяване на функциите му по ал. 2. При отсъствие на председателя заседанията се ръководят от определен от него заместник-председател.
(5) (Доп. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират от състава на общинските съветници с явно гласуване по предложение на политическите групи или общински съветници.


Чл. 46. (1) Председател, заместник-председател или член на постоянна комисия се освобождава предсрочно:
1. по негово искане;
2. с решение на СОС.
(2) Прекратяването на пълномощията по т. 1 на ал. 1 се обявява от председателя на СОС, без да се обсъжда и гласува.
(3) (Изм. - Решение № 433 по Протокол № 32 от 11.11.2004 г.) Предложения за предсрочно освобождаване по т. 2 на ал. 1 могат да правят 1/3 от членовете на комисията или председателя на СОС, при обективна невъзможност на съответния член на постоянна комисия да изпълнява своите задължения, както и при системно нарушаване или неизпълнение на правата и задълженията, произтичащи от този правилник, както и по искане на политическата група, излъчила съответния председател, заместник-председател или член на комисията.
(4) Предложения по т. 2 на ал. 1 могат да правят и общински съветници в случаите по чл. 32, както и когато съответното лице по ал. 1 със своите действия или поведение уронва престижа на СОС.


Чл. 47. (1) Постоянните комисии приемат вътрешни правила за своята работа в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(2) След приемането правилата по ал. 1 се депозират при председателя на СОС и се обявяват по реда на чл. 12, ал. 2.
(3) Разходите за дейността на постоянните комисии на СОС, се утвърждават от председателя на СОС по предложение на ръководствата на съответните комисии и в рамките на средствата за издръжка на СОС.


Чл. 48. (1) Заседанията на постоянните комисии на СОС са редовни и извънредни.
(2) Редовните заседания на постоянните комисии на СОС се провеждат по график, приет от тях по предложение на съответния председател. Графикът за заседанията на постоянна комисия се съгласува от нейния председател с председателите на останалите постоянни комисии. Приетите графици на заседанията на постоянните комисии се депозират при председателя на СОС.
(3) Редовни заседания на постоянните комисии на СОС се провеждат най-малко два пъти в месеца.
(4) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Извънредно заседание на постоянна комисия се свиква при наличие на извънредни обстоятелства от нейния председател, по искане най-малко на 1/3 от членовете и или от председателя на СОС.
(5) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Заседанията на постоянните комисии на СОС са открити. По решение на постоянните комисии може да се провеждат и закрити заседания, в това число и по отделни точки от дневния ред на комисиите, когато се налага за запазване на защитена от закона информация или добрите нрави.
(6) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)
(7) (Нова - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Откритите заседания на постоянните комисии се излъчват пряко на електронната страница на СОС, като направените записи остават видими в архив на заседанията.
(8) (Нова - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) По решение на постоянните комисии може да се допускат аудио и видеозаписи от акредитирани журналисти, както и от граждани по конкретни въпроси, включени в дневния ред от заседанията на комисиите.


Чл. 49. (1) Председателите на комисии обявяват графика по чл. 48, ал. 2 и мястото на заседанията на определените за това места в СОС.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Дневният ред за заседанията на комисиите се определя от председателя на комисията съобразно постъпването на материалите не по-късно от 3 календарни дни преди заседанието. В същия срок всички материали за заседанието се предоставят на разположение на членовете на комисията от Дирекция "Секретариат на СОС".
(3) В случаите по чл. 48, ал. 4 членовете на комисията се информират за насроченото заседание най-късно 24 часа преди неговото начало.
(4) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Дневният ред и материалите за извънредни заседания на постоянните комисии се предоставят в срока по ал. 3.
(5) (Нова - Решение № 465 по Протокол № 32 от 11.11.2004 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Дневният ред на постоянните комисии се публикува на електронната страница на Столичния общински съвет, заедно с докладите и проектите за решения, включени в него съответно в срока по ал. 2 и ал. 3. Документи, които нямат характер на доклад с проект за решение до СОС, в това число приложенията, не се публикуват.
(6) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Дневният ред и материалите за закритите заседания по реда на чл. 48, ал. 5 от Правилника се предоставят в сроковете по чл. 49, ал. 2 и ал. 3 преди заседанието на комисията. В тези срокове на електронната страница на СОС се публикува обявление, че заседанието или отделни негови точки ще бъдат закрити.


Чл. 50. (Нов - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Присъстващите на заседанията на комисиите граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти, се вписват в отделен списък по утвърден от председателя на СОС образец, който се прилага към материалите от работата на комисията.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Присъстващите на заседанията на комисиите лица по ал. 1 имат право да изразяват мнения и становища по отделни въпроси, включени в дневния ред на заседанието, след като им бъде дадена думата от председателя на комисията.
(3) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)
(4) (Нова - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) При груби нарушения на реда в заседателната зала председателят на комисията отправя устно предупреждение, че при повторно нарушение лицето ще бъде отстранено от заседанието. Ако нарушението не бъде преустановено, председателят може да отстрани лицето от заседателната зала за определено време.


Чл. 51. (1) (Изм. - Решение № 701 по Протокол № 51 от 19.11.2009 г.) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове. Ако до 15 минути след обявеното начало за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките и членове.
(2) Комисията не е задължена да разгледа въпроси, включени в дневния ред, ако вносителят или от упълномощено от него лице не присъства на заседанието.
(3) Решенията на постоянните комисии се вземат с явно гласуване с мнозинство от присъстващите членове на комисията.
(4) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.
(5) (Нова - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Председателят на комисията уведомява членовете и за становищата по ал. 4 в срок от 7 дни от постъпването им в комисията.
(6) (Нова - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) След изчерпване на изказванията от общинските съветници по съответната точка от дневния ред, председателят на постоянната комисия дава думата на желаещите да се изкажат граждани, представители на юридически лица и журналисти, които също следва да изразят мнението си и да поставят въпросите си в изказване.


Чл. 52. (1) При обсъждане на проекти за решения или други въпроси вносителят или негов представител присъства на заседанията на комисиите.
(2) (Доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът, заместник-кметове и секретарят на СО, кметове на райони и кметства, кметски наместници, общественият посредник и неговият заместник могат да участват в заседанията на постоянните комисии и да се изказват по въпроси, свързани с тяхната компетентност.
(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.


Чл. 53. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) В зависимост от характера на разглежданите въпроси, постоянната комисия определя заинтересованите лица.
(2) При необходимост заинтересованите лица могат да бъдат поканени да присъстват при обсъжданията на комисията. Списъкът на поканените заинтересовани лица се прилага към протокола на комисията.
(3) Председателят на постоянната комисия информира заинтересованите лица за предложенията, препоръките и взетите решения по ал. 1.


Чл. 54. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос и изготвя становище, което представя на СОС.


Чл. 55. Становищата на постоянните комисии се докладват на СОС от председателите на постоянните комисии или от определен от тях член.


Чл. 56. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) За заседанията на постоянните комисии се води протокол, в който се отразяват взетите решения и кратко съдържание на всички изразени мнения, в това число от граждани, юридически лица и институции. В протокола след всяко решение на комисиите се посочва и поименното гласуване на отделните членове.
(2) (Изм. и доп. - Решение № 573 по Протокол № 22 от 09.10.2008 г.) Протоколът се подписва от председателя на комисията, присъствалите на заседанието заместник-председатели на комисията и от водещия протокола.
(3) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Протоколите на постоянните комисии се съхраняват в архива на Столична община и се публикуват на електронната страница на СОС. Протоколите от закритите заседания на комисиите не се публикуват, а протоколите, в които само отделни точки са разглеждани в закрито заседание, се публикуват в останалата им част.


Чл. 56а. (Нов - Решение № 127 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) (1) (Изм. и доп. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) В случаите на обявено военно или друго извънредно положение и/или обявена извънредна епидемична обстановка върху територията на Столична община, заседанията на постоянните комисии могат да се провеждат и дистанционно (онлайн), като едновременното присъствие на членовете се осигурява чрез конферентна, телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността и позволяваща участие в обсъждането и вземането на решенията. Заседанията на постоянните комисии могат да се провеждат дистанционно и по решение на Столичен общински съвет.
(2) На всички общински съветници се осигурява възможност за участие в дистанционните (онлайн) заседания на постоянните комисии.
(3) Към дневния ред на насроченото заседание на електронната страница на СОС се обявява и имейл адрес за предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти.
(4) Всички присъстващи на заседанието лица, отсъстващите членове на комисията с посочване на причините за отсъствието, както и поименното гласуване на всеки член, се отразяват в протокола от председателстващия заседанието и служител от дирекция "Секретариат на СОС". В протокола се отбелязват и постъпилите по ал.3 предложения и становища.
(5) Дневният ред и протоколите от дистанционните заседания се разгласяват по реда на този правилник и се публикуват на електронната страница на СОС, а заседанията могат да се излъчват на електронната страница при осигурена техническа възможност за това.

Чл. 57. (1) Временни комисии се създават от СОС по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси, както и за провеждане на анкети.
(2) В решението за създаване на временна комисия СОС определя нейните задачи, численост, поименен състав, ръководство, срок на дейност и необходимите финансови средства.
(3) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
(4) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на СОС, в рамките на срока по ал. 2.
(5) (Нова - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Съставът, задачите и срокът на действие на временните комисии се публикуват на сайта на СОС.


Чл. 58. (1) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Създава се наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 2 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Председател на комисията по ал. 1 е председателят на СОС или оправомощено от него лице.


Чл. 59. (1) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) За изпълнение на своите задачи СОС, постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, притежаващи съответната квалификация и образователен ценз, и/или практически опит.
(2) (Доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Предложения за външни лица - експерти и консултанти могат да се правят от общински съветници, като съдържат автобиография на предлагания експерт и предложение за привличането му към определена постоянна и/или временна комисия. Списъкът на лицата по ал. 1 се утвърждава от председателя на СОС.
(3) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Експертите и консултантите могат да участват в заседанията на съответната комисия, като дават мнения по разглежданите въпроси или по въпроси, които им поставя председателят на комисията. Експертите и консултантите представят писмени становища при поискване от председателят на комисията и се изказват, когато им бъде предоставена думата.
(4) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)
(5) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)


Чл. 59а. (Нов - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Статут и правоотношение на експертите и консултантите.
(1) Експертите и консултантите по предложение на Председателя на СОС сключват граждански договор с кмета на СО. Експертите и консултантите получават възнаграждение, определено от председателя на СОС, но не по-малко от 70 на сто от размера на минималната работна заплата за страната.
(2) Експертите и консултантите имат право на достъп до сградата на Столична община, като се легитимират със служебна бележка, която се издава от дирекция "Секретариат на СОС" и се подписва от Председателя на СОС.


Чл. 59б. (Нов - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Права и задължения на експертите и консултантите по чл. 59:
(1) Експертите и консултантите участват в работата на постоянните комисии, към които са предложени.
(2) Председателят на съответната комисия в края на всеки месец подписва справка за участието на експертите в комисията.
(3) Не се изплащат възнаграждения на експерти, които за съответния месец не са участвали в работата на комисия, както и на такива, които не са изпълнили указания на председателя на съответната комисия за представяне на писмени становища.


Чл. 59в. (Нов - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Експерти и консултанти могат да бъдат привличани и на доброволен принцип, без да получават възнаграждение.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 60. (Изм. - Решение № 1 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г.) (1) Дейността на СОС се осъществява въз основа на годишна оперативна работна програма.
(2) (Доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Оперативната работна програма на СОС се подготвя от председателя на СОС въз основа на предложенията на общинските съветници, кмета на СО, зам.-кметове на СО, секретаря на СО, гл. архитект на СО, кметовете на райони и кметства за периода.
(3) Оперативната работна програма на СОС включва:
1. график на редовните заседания на СОС за периода;
2. списък на планираните за приемане нормативни актове;
3. други въпроси от компетентността на СОС, които е необходимо да се разгледат от него.
(4) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Проектът на оперативната работна програма се разглежда и приема на заседания на постоянните комисии. По предложение на председателя на СОС, той се приема от СОС не по-късно от 31 януари на календарната година.
(5) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) По всички въпроси, включени в оперативната работна програма, председателят на СОС определя отговорни за тяхната подготовка и изпълнение лица.
(6) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)


Чл. 61. (1) СОС приема своите актове на заседания.
(2) Заседанията на СОС са редовни и извънредни.
(3) Проектът за дневен ред на заседанията на СОС се определя от председателя на СОС, по предложение на общинските съветници, кмета на СО и кметовете на райони и кметства.


Чл. 62. (1) Текущата дейност на СОС и подготовката на неговите заседания се осигуряват от Дирекция "Секретариат на СОС".
(2) Дирекцията "Секретариат на СОС" е специализирано звено в Администрацията на СО.
(3) Дирекцията "Секретариат на СОС" се ръководи от директор, който се назначава от кмета на СО по предложение на председателя на СОС.


Чл. 63. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) СОС заседава в сградата на СО или друго място, определено от Председателския съвет.
(2) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)
(3) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)

Чл. 64. (1) СОС провежда редовни заседания всеки втори и четвърти четвъртък от месеца. В случай, че датата на редовното заседание съвпадне с официален или друг празник, председателят на СОС определя дата за провеждане на заседанието.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) СОС заседава от 10:00 часа до 19:00 часа.
(3) СОС може да променя времето за редовни заседания.
(4) (Нова - Решение № 568 по протокол № 35 от 16.11.2004 г., изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Награждаване със званието "Почетен гражданин на София" и връчване на "Почетния знак на Столична община" става на извънредни тържествени заседания на Столичния общински съвет, на основание на предварително взети решения по реда на Наредбата за символиката и отличията на Столична община.
(5) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Извънредните тържествени заседания се свикват от председателя на СОС.


Чл. 65. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Председателят на СОС информира общинските съветници за проекта на дневен ред за заседанието на СОС не по-късно от 5 дни преди датата на съответното заседание.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Когато извънредни обстоятелства налагат това, кметът на СО може да внесе при председателя на СОС предложение по дневния ред на предстоящото заседание до 12:00 часа на деня, предшестващ заседанието. Постъпилите предложения се предоставят на общинските съветници до 16:00 часа на същия ден.
(3) Проектът за дневен ред на заседанията на СОС се оповестява публично по реда на чл. 12, ал. 2.
(4) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) По изключение, председателя на СОС може да включва допълнителни точки в проекта за дневен ред, в срок по ал. 2.


Чл. 66. (1) (Изм. - Решение № 568 по Протокол № 35 от 16.12.2004 г., изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) В дневния ред на редовните заседания на Столичния общински съвет се обособяват четири части:
1. част А - проекти на нормативни актове или на изменения и/или допълнения към нормативни актове, както и стратегически документи;
2. част Б - проекти на доклади за назначения, създаване на временни комисии и др., включително по извършване на разпоредителни сделки с имущество на Столична община и решения за провеждане на търгове и конкурси, за което се изисква квалифицирано мнозинство;
3. част В - питания към кмета на Столична община и към кметовете на райони в Столична община;
4. част Г - други въпроси, включително и приемане на актове на Столичния общински съвет, внесени от граждани.
(2) (Доп. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Материалите, включително становищата на комисиите за редовните заседания, са на разположение на общинските съветници в срока по чл. 65, ал. 1 в Дирекция "Секретариат на СОС". Материалите се предоставят на разположение на общинските съветници в сроковете по този правилник и по електронен път при условия и по ред, определени от председателя на СОС.


Чл. 67. (1) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) При събития, за които се налага извънредно свикване на СОС, председателят насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието.
(2) СОС се свиква на извънредно заседание:
1. по инициатива на председателя на СОС;
2. по искане на 1/3 от общинските съветници;
3. по искане на 1/5 от избирателите в СО;
4. по искане на областния управител.
(3) В случаите по т.т. 2 - 4 на ал. 2 исканията следва да бъдат мотивирани, като се предложи конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да насрочи заседание в седемдневен срок от внасяне на искането.
(4) Ако след изтичане на срока по ал. 3 заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в седемдневен срок от дата на свикването.
(5) Уведомяването на общинските съветници за извънредни заседания на СОС се извършва с писмена покана не по-късно от 3 дни преди деня на заседанието. Поканата съдържа дата, час, място и проект за дневен ред на заседанието.
(6) Материалите за извънредното заседание са на разположение на общинските съветници в Дирекция "Секретариат на СОС" в срока по ал. 5.


Чл. 67а. (Нов - Решение № 127 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г.) (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) В случаите на обявено военно или друго извънредно положение и/или обявена извънредна епидемична обстановка върху територията на Столична община, заседанията на Столичен общински съвет могат да се провеждат и дистанционно (онлайн), като едновременното присъствие на общинските съветници, кмета на Столична община, вносителите на доклади и представителите на дирекция "Секретариат на СОС" се осигурява чрез конферентна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността и позволяваща участие в обсъждането и вземането на решенията Заседанията на общинския съвет може да се провеждат дистанционно (онлайн) и по решение на Столичен общински съвет, като председателят на СОС има право да свика извънредно дистанционно онлайн заседание на общинския съвет винаги при необходимост от вземането на решение по тази алинея или по чл. 56а, ал. 1.
(2) При провеждането на заседанията по ал. 1 се спазват съответно установените в закона и правилника изисквания, в това число за кворум и мнозинство за приемане на решенията, а необходимата организация се осъществява от председателя на СОС.
(3) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на СОС по ал. 1 се извършва с писмена покана, изпратена по електронен път. Дневният ред и решенията от заседанията се разгласяват по реда на този правилник, а заседанията се излъчват на електронната страница на Столичен общински съвет при осигурена техническа възможност за това.

Раздел II.
Подготовка на заседанията на Столичния общински съвет


Чл. 68. (1) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Проекти на правилници, наредби, инструкции, решения и други, както и предложения за техните изменения и/или допълнения могат да внасят общинските съветници и кметът на СО.
(2) Проектът за годишния бюджет на СО се внася от кмета на СО.
(3) (Изм. и доп. - Решение № 353 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г.) Кметовете на райони и кметства могат да внасят проекти за решения на СОС по въпроси от своята компетентност, които задължително следва да са придружени със становище от кмета на Столична община относно тяхната законосъобразност.
(4) (Отм. - Решение № 514 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Заместник-кметовете на СО, секретарят на СО и главният архитект могат да внасят проекти на правилници, наредби, инструкции, решения и други, както и предложения за техните изменения и/или допълнения по въпроси от тяхната компетентност.
(5) Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общинските съветници и политическите групи.
(6) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Проекти на правилници, наредби, инструкции, както и такива за тяхното изменение и/или допълнение, заедно с мотивите и доклада за тяхното приемане и предварителната оценка на въздействието задължително се публикуват на електронната страница на СОС, най-малко 30 дни преди приемането им от СОС. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, вносителят на проекта може да предвиди по- кратък срок, но не по-кратък от 14 дни.


Чл. 69. (Изм. - Решение № 514 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Въпросите за разглеждане от СОС се внасят в деловодството на СО с придружително писмо, подписано от вносителя, и:
1. писмен доклад, подписан от вносителя, съдържащ обосновка, включително оценка за необходимите финансови и други ресурси за изпълнение на решението, както и оценка на въздействието от прилагането на предлаганото решение;
2. проект за решение;
3. (отм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.)
4. мотиви към проектите на нормативни актове;
5. (изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) информация за мотивите и характера на предлаганото решение, за проектите за издаване на индивидуален административен акт информацията не следва да съдържа лични данни на заявителя и заинтересованите лица по административната преписка.
(2) (Отм., предишна ал. 3 - Решение № 514 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г.) В доклада се посочва правното основание, на което въпросът се внася за решаване от СОС, а при необходимост - причините и крайния срок, в който е необходимо СОС да се произнесе. Докладът се адресира до председателя на СОС.
(3) (Предишна ал. 4 - Решение № 514 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г.) Мотивите към внесените за разглеждане нормативни актове съдържат аргументация за необходимостта и очаквания регулативен ефект.
(4) (Предишна ал. 5 - Решение № 514 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Материалите по ал. 1 се представят и е електронен вид при условия и по ред, определени от председателя на СОС.
(5) (Предишна ал. 6 - Решение № 514 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г., изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Информацията по ал. 1, т. 5 се предоставя задължително по реда на чл. 12, ал. 2 и/или по електронен път при условия и ред, определени от председателя на СОС, преди заседанието на СОС, на което ще бъде разгледан проекта за решение.
(6) (Нова - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Докладите с проектите за решения се публикуват на електронната страница на Столичния общински съвет заедно с дневния ред не по-късно от 5 дни преди съответното заседание. При поискване, един екземпляр от всеки доклад се предоставя на хартиен носител за свободно ползване от гражданите в читалнята на архива на Столична община.


Чл. 70. (Изм. и доп. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) (1) Председателят на СОС разпределя материалите по чл. 69, ал. 1 на постоянните комисии, в зависимост от тяхната компетентност и информира Председателския съвет за разпределението. Всяка комисия получава копие от материалите в един екземпляр на хартиен носител, а общинските съветници копие или информация по електронен път при условия и ред, определени от председателя на СОС.
(2) Председателят на СОС определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение.
(3) (Нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)
(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.; отм. - Решение № 353 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г.)
(5) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да се правят от членовете на Председателския съвет.


Чл. 71. (1) (Доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Ежеседмично председателят на СОС предоставя списък на получените материали по чл. 69, ал. 1 на ръководствата на политическите групи и тяхното разпределение, който се публикува на електронната страница на СОС.
(2) (Изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Материалите по чл. 69, ал. 1 са на разположение на общинските съветници в Дирекция "Секретариат на СОС" и/или по електронен път при условия и ред, определени от председателя на СОС.
(3) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)

Чл. 72. (1) Материалите за разглеждане от постоянните комисии се включват в техния дневен ред по реда на чл. 49, ал. 2.
(2) Водещата комисия разглежда материалите, след като и бъдат предоставени становищата на останалите постоянни комисии.
(3) (Нова - Решение № 465 по Протокол № 32 от 11.11.2004 г., отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)


Чл. 73. (1) Общинските съветници могат да правят писмени предложения по текста на внесения проект за решение до деня, в който водещата комисия пристъпи към разглеждането му. Предложенията се правят чрез председателя на СОС до водещата комисия.
(2) Водещата комисия обсъжда само предложения, постъпили в писмена форма в предвидения срок. Това ограничение не се прилага, когато се предлагат редакционни поправки.


Чл. 74. (1) (Изм. и доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Вносителят на проект за решение може да го оттегли до започване заседанието на СОС, в чийто дневен ред е включен докладът с проекта за решение.
(2) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Вносителят може да промени или допълни проекта за решение до момента, в който водещата комисия се произнесе по същество.


Чл. 75. (1) Постоянните комисии обсъждат едновременно всички проекти за решения, уреждащи една и съща материя, внесени в СОС и представят своите становища на водещата комисия.
(2) Водещата комисия гласува проектите по ал. 1 поотделно.


Чл. 76. (1) Становищата на постоянните комисии, включват редакционни поправки, предложения и препоръки по предложения проект за решение, които се докладват пред СОС.
(2) Водещата комисия подготвя мотивиран доклад, с който предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект, съдържащ и:
1. (изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) направените по реда на чл. 73, ал. 1 писмени предложения на общинските съветници и становището на комисията по тях;
2. становищата и предложенията на останалите постоянни комисии;
3. предложенията на водещата комисия по проекта.
4. (нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) предложения на вносителя, направени от него по реда на чл. 74, ал. 2 от Правилника.
(3) Независимо от доклада на водещата комисия проектът за решение се включва за разглеждане и се подлага на гласуване от СОС.
(4) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Срокът за разглеждане и изготвяне на становища от постоянните комисии и доклад от водещата комисии не може да бъде по-дълъг от 2 месеца. По въпроси, по които се изискват експертни становища и/или препоръки и мнения на компетентни органи, срокът се удължава до момента на получаване на тези становища/препоръки.
(5) Становищата на постоянните комисии и докладът на водещата комисия се предоставят на председателя на СОС, който предоставя копие от тях на вносителя.


Чл. 77. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) По въпроси от компетентността на СОС, представляващи обществен интерес, гражданите могат да правят предложения за включване на точки в дневния ред на СОС, както и да представят становища по проекти за решения на СОС по реда и при условията на чл. 69.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 154 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Предложенията по ал. 1 задължително се разпределят от председателя на СОС на съответните комисии, съобразно техния предмет.
(3) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) В двуседмичен срок комисията по ал. 2 представя на председателя на СОС становище за обществената значимост на поставените въпроси, въз основа на което председателят на СОС:
1. разпределя предложението за разглеждане по същество от компетентните комисии, след което включва предложението в дневния ред на СОС; или
2. отклонява предложението и информира неговите вносители.
(4) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) В случаите по т. 1 на ал. 3 вносителите се уведомяват за деня и часа на заседанието, на което поставеният от тях въпрос ще бъде разгледан и могат да присъстват по време на неговото разглеждане.
(5) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Становища на граждани, юридически лица или институции по проекти за решения на СОС се предоставят от председателя на СОС на съответните комисии и на вносителя.


Чл. 78. (Изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) (1) В случай на връщане за ново разглеждане на СОС от кмета на СО на основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, председателят на СОС определя водеща комисия, която да разгледа мотивите за ново обсъждане на решението на СОС и да подготви мотивиран доклад(становище).
(2) В случаите по ал. 1 срокът за работа на водещата комисия не може да бъде по-дълъг от 10 дни.
(3) (Нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.
(4) (Нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
(5) (Нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинство, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.


Чл. 79. (1) Материалите, включени в дневния ред на СОС се комплектоват както следва:
1. проект на решение;
2. внесените материали по чл. 69, ал. 1;
3. доклад на водещата комисия и всички получени становища;
4. други документи, когато това е необходимо във връзка с проекта на решение.
(2) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)
(3) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, на която са били разпределени, са на разположение на общинските съветници в Дирекция Секретариат на СОС" и по електронен път в сроковете, определени с този правилник.


Чл. 80. (1) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Проектите за решения се включват в проекта за дневен ред на СОС за обсъждане и гласуване по общия ред, съобразно чл. 66 от Правилника.
(2) Независимо от доклада на водещата комисия материалите по чл. 69 се внасят за разглеждане от СОС не по-късно от един месец след изтичане на срока по чл. 76, ал. 4.
(3) Проектите за решения на СОС се представят пред СОС от вносителя или определено от него компетентно лице.

Раздел III.
Заседания на Столичния общински съвет, обсъждане и приемане на решения


Чл. 81. (1) Заседанията на СОС са открити.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) СОС може да реши отделно заседание или разглеждането на отделни точки от дневния ред да се проведе при закрити врати в случаите, когато се налага за запазване на защитена от закона информация или добрите нрави.
(3) Кметът на СО участва в заседанията на СОС с право на съвещателен глас. Заместник-кметовете, секретарят и главният архитект на СО могат да присъстват на заседанията на СОС и да взимат отношение по въпроси от тяхната компетентност.
(4) (Изм. - Решение № 701 по Протокол № 51 от 19.11.2009 г., изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Лицата, вносители на доклади или упълномощени техни представители, които не са общински съветници, в т.ч. кметове на райони присъстват на заседанията на общинския съвет, по ред, определен от председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред. Представителите на средствата за масово осведомяване могат да присъстват на заседанията на СОС след акредитирането им от председателя на Столичния общински съвет.
(5) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) При безредие сред присъстващите лица председателят дава задължителни указания за преодоляването му и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.
(6) На заседанията на СОС не се допускат въоръжени лица.
(7) (Нова - Решение № 701 по Протокол № 51 от 19.11.2009 г.) Гражданите могат да следят заседанията на Столичния общински съвет в реално време чрез видеонаблюдение, осъществявано посредством видеоекран, находящ се в приемната за граждани на улица "11-ти Август", гр. София, Столична община.
(8) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Общинският съвет осигурява място в залата на СОС на граждани, чиито точки са включени в дневния ред, съгласно настоящия Правилник.
(9) (Нова - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Във видеоизлъчването по ал. 7 се изписват в реално време- едновременно или последователно резултатите от гласуванията по политически групи и поименното гласуване на общинските съветници.


Чл. 82. (1) Заседанията на СОС се провеждат при закрити врати, когато важни държавни или обществени интереси налагат това.
(2) Предложение за провеждане на заседание при закрити врати могат да направят председателят на СОС, общинските съветници или кмета на СО.
(3) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) При постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата и разпорежда прекъсване на прякото излъчване на заседанието. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, СОС го обсъжда и взема решение. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.
(4) Обсъжданията и протоколът от закритото заседание са държавна, съответно служебна тайна и обвързват със съответните задължения всички общински съветници и другите лица, които имат достъп до тях.
(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.


Чл. 83. (1) Откритите заседания на СОС могат да се отразяват от средствата за масово осведомяване по тяхно искане или по покана на председателя.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Заседанията на СОС се предават пряко по електронен път и могат да се наблюдават на електронната страница на СОС.


Чл. 84. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой общински съветници.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Проверка на кворума може да се извършва след всяка почивка или след прекъсване на заседанието. Проверката на кворума се извършва когато общински съветник или политическа група изрази мнение, че в залата не е налице необходимия кворум. Проверката се извършва чрез преброяване от служители на Дирекция "Секретариат на СОС" или по електронен път.
(3) Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.


Чл. 85. (1) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) В началото на заседанието по предложение на председателя, СОС приема дневен ред за заседанието. Предложения за промени в дневния ред могат да правят председателите на политическите групи и общински съветници. Всяко предложение се подлага на отделно гласуване.
(2) В случай, че няма готовност по дадена точка от дневния ред, председателят я отлага за по-късен час на същото заседание или за друго заседание.
(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред.


Чл. 86. (1) Председателят на СОС ръководи заседанието и дава думата за изказвания.
(2) Общинските съветници се изказват след като председателят им предостави думата.
(3) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Думата се иска от място чрез електронната система за гласуване с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя последователността им.
(5) В случаите по чл. 77 вносителите на проекти за решения на СОС или становища могат да правят изказвания в рамките на 5 минути.
(6) Председателят на СОС дава думата на ръководителите на политическите групи, а при тяхното отсъствие - на заместниците им или на упълномощен от тях общински съветник, когато я поискат, в рамките на дискусиите по дневния ред и времето, определено на политическите групи.
(7) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Ръководителите на политическите групи или техни представители могат да се изказват веднъж на заседание по въпроси извън обсъждания дневен ред. Техните изказвания са до 10 минути.


Чл. 87. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за провеждане на заседанието, включително тези за:
1. (нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) удължаване на заседанието;
2. (предишна т. 1 - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) прекратяване на заседанието;
3. (предишна т. 2 - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) отлагане на заседанието;
4. (предишна т. 2 - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) прекратяване на разискванията;
5. (предишна т. 2 - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) отлагане на разискванията;
6. (предишна т. 2 - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) отлагане на гласуването;
7. (предишна т. 2 - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) проверка на кворума.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на обсъждания въпрос.


Чл. 88. (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда. Думата се дава еднократно на общински съветник, който не е съгласен с предложението за прекратяване.


Чл. 89. Когато има предложение за отлагане на разискванията, се прилагат правилата на чл. 88. При предложения за прекратяване на разискванията или за отлагането им най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.


Чл. 90. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на СОС по предложение на председателя, на политическа група или на общински съветник.
(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.


Чл. 91. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
(2) Всяка политическа група може да поиска прекъсване на заседанието до 30 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.


Чл. 92. (1) При разглеждане на проектите за решения на СОС се обсъждат само предложения на общинските съветници, както и предложенията на водещата комисия, включени в доклада и.
(2) Общински съветник може да обосновава направените от него предложения в рамките на пет минути за всяко предложение.


Чл. 93. Общинските съветници говорят от трибуната или от поставените на работните им места микрофони.


Чл. 94. (1) Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос, освен ако не се налага доизясняване на изказването.
(3) По изключение председателят на СОС дава допълнително време за изчерпване на определен въпрос.


Чл. 95. (1) Общинските съветници имат право на реплика.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 2 минути. В случай, че репликата не е отправена по същество или към съответното изказване, председателят има право да отнеме думата на изказващия се общински съветник и тя да бъде дадена на следващия поред заявил.
(3) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много 3 реплики към всяко изказване по ред, определен спрямо тяхното постъпване.
(4) Не се допуска реплика на репликата. Общинският съветник, към когото е отправена репликата, има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.


Чл. 96. (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване по време на разглежданата точка е засегнат лично с обидна квалификация или по друг начин, уронващ престижа и доброто му име. Думата за лично обяснение се дава в края на дискусията по дадената точка.


Чл. 97. След като списъкът на изказващите се е изчерпан, председателят обявява разискванията за приключени.


Чл. 98. (1) Решенията на СОС се приемат с едно гласуване.
(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като СОС изслуша доклада на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.
(3) (отм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)

Чл. 99. (1) Решенията на СОС се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. СОС може да реши гласуването да бъде тайно.
(2) Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" или "въздържал се".
(3) (Изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Явното гласуване се извършва чрез:
1. системата за електронно гласуване;
2. вдигане на ръка;
3. полагане на саморъчен подпис в протокола на СОС;
4. (изм. и доп. - Решение № 826 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г.) поименно гласуване чрез прочитане имената на общинските съветници по азбучен ред, които отговарят "за", "против", "въздържал се" или чрез компютъризирана система за гласуване.
(4) При липса на друго решение за всеки конкретен случай явното гласуване се извършва с вдигане на ръка.
(5) Председателят на СОС обявява резултатите от гласуванията. Обявяването на резултатите от гласуванията се прави и по политически групи, ако това бъде изрично поискано от общински съветник.
(6) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Тайно гласуване се извършва с бюлетини, в съответствие с чл. 14 от Правилника.
(7) (Нова - Решение № 615 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г., изм. и доп. - Решение № 826 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г.) Решенията на Общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8 , 9, 10, 14 и 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието чрез прилагане на разпечатка от компютъризираната система за гласуване или на списък на общинските съветници по азбучен ред, в който е отбелязан техния вот.
(8) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Тайно гласуване за избор на председател на СОС се извършва с интегрална бюлетина по реда на чл. 16 от Правилника.


Чл. 100. (1) Предложение за поименно гласуване, за гласуване чрез полагане на саморъчен подпис или за тайно гласуване може да бъде направено от общински съветник или от политическа група.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Предложението по ал. 1 се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от политическа група или общински съветник, който не е член на политическа група и който не е съгласен с направеното предложение.


Чл. 101. (1) Гласуването започва непосредствено след обявяването му от председателя.
(2) От започването на процедурата по гласуване до приключването и не се допускат изказвания.


Чл. 102. (1) Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане за следващо заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за поправки;
5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
6. предложение по същество.
(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.


Чл. 103. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон или в този правилник не е предвидено друго.
(2) В случай на равенство на гласовете предложението се смята за отхвърлено.


Чл. 104. (1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от общински съветник веднага след приключването му, председателят може да разпореди то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
(3) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Допуска се обяснение на отрицателен вот в рамките на три минути от по един представител на политическа група в СОС или от общински съветник, който не е член на политическа група.


Чл. 105. (1) За всяко заседание на СОС се води протокол.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Проектът на протокол се изготвя от дирекция "Секретариат на СОС" най-късно три дни след заседанието на СОС.
(3) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) В протокола от заседанието се вписва дневният ред на заседанието, решенията по всяка точка от него, както и резултатите от гласуванията, включително и поименното гласуване на всеки съветник по всяка точка. Протоколите от заседанията на СОС се публикуват на електронната страница на СОС.
(4) Към протокола се прилагат списък на присъствалите на заседанието общински съветници, протоколите за произведеното тайно, чрез полагане на саморъчен подпис или поименно гласуване.
(5) Проектът на протокол е на разположение на общинските съветници в дирекция "Секретариат на СОС".


Чл. 106. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) За всяко заседание на СОС се прави пълен аудио и видео запис. Архивът на видозаписите от проведените заседания на СОС също се съхранява в достъпен вид на електронната страница на СОС.
(2) (Изм. - Решение № 353 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г.) Директорът на Дирекция "Секретариат на Столичен общински съвет" определя служител, който изготвя и съхранява записите по ал. 1.
(3) (Нова - Решение № 353 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) В края на всеки мандат всички носители на аудио и видео записите от проведените заседания на СОС се предават в архива на Столична община.

Раздел IV.
Оформяне на актовете на Столичния общински съвет


Чл. 107. (Изм. и доп. - Решение № 353 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г.) (1) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)
(2) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)
(3) Общинските съветници могат да преглеждат протоколите от заседанията на СОС и да искат поправянето на явни фактически грешки в тях в 7-дневен срок от провеждането на съответното заседание.
(4) Протоколът се подписва от зам.-председателите и председателя на СОС най-късно 10 дни след заседанието.


Чл. 108. (1) Директорът на дирекция "Секретариат на СОС" координира работата с вносителите за окончателно оформяне на приетите актове съобразно направените в заседанието изменения, допълнения и уточнения и осигурява точното им правно и езиково редактиране.
(2) При изготвянето на протокола директорът на дирекция "Секретариат на СОС" определя сроковете и отговорните служители в дирекция "Секретариат на СОС" за окончателното оформяне на приетите с протокола актове.
(3) При необходимост от съществени или многобройни изменения, допълнения и уточнения във връзка с дискусията по разгледания на заседанието проект на акт на СОС, окончателното оформяне на акта се извършва от вносителя в 10-дневен срок от приемането му, освен ако СОС е определил друг срок.
(4) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Извън случаите по ал. 3 актовете се оформят от дирекция "Секретариат на СОС" до 7 дни след приемането им, освен ако СОС е определил друг срок.
(5) В случаите, когато след изтичането на сроковете по ал. 3 съответният акт не е издаден, директорът на дирекция "Секретариат на СОС" уведомява вносителя и предлага на председателя на СОС да внесе в СОС предложение за отменяне на приемането му.


Чл. 109. (1) В случаите по ал. 3 на чл. 108 окончателно оформеният акт се изпраща на директора на дирекция "Секретариат на СОС" с придружително писмо, в което се посочват дейността по допълнителното съгласуване и отразените бележки от заседанието на СОС.
(2) Вносителят представя окончателно оформените актове на директора на дирекция "Секретариат на СОС" и на електронен носител по реда на чл. 69, ал. 4.


Чл. 110. (1) (Доп. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Преди да бъдат подписани от председателя на СОС, актовете на СОС се парафират на гърба на последната страница в следната последователност: редактор-стилист, юрист от дирекция "Секретариат на СОС", определен от председателя на СОС и директора на дирекция "Секретариат на СОС".
(2) (Нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. - Решение № 154 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г.) Преди да бъдат подписани от председателя на СОС приложенията към решенията, приети от общинския съвет, се парафират на гърба на всяка страница в следната последователност: вносител на доклада, по който е прието решението или упълномощено от него лице, юрист от Дирекция "Секретариат на СОС", определен от председателя на СОС. Преди да бъдат подписани от председателя на СОС приложенията към решенията, приети от общинския съвет, се парафират на гърба на последната страница и от председателя на водещата комисия, разгледала доклада, по който е прието решението.
(3) (Отм., предишна ал. 2 - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Поправки на фактически грешки в приетите от СОС актове се извършват по нареждане на председателя до подписване на протокола, след като се изслушат вносителят и докладчикът на съответната комисия.
(4) При спор по съдържанието на протокол и/или акт, въпросът се решава от СОС на следващото заседание.
(5) След подписването на акта от председателя на СОС в него могат да се правят само технически поправки след негово разрешение.
(6) (Отм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)


Чл. 111. (1) Когато в случаите по чл. 108, ал. 3 при подготовката на акта за подписване се установи, че окончателният текст на акта не е съобразен напълно с всички приети в хода на дискусията предложения, директорът на дирекция "Секретариат на СОС" прилага към подготвения за подпис акт справка за неотразените становища.
(2) Председателят на СОС преценява дали в случаите по ал. 1 да върне проекта на акт заедно с цялата документация по него за повторно разглеждане в заседание.
(3) При спор по съдържанието на приетия акт въпросът се решава от СОС на следващото заседание.


Чл. 112. Председателят на СОС определя условията и реда, при които материали, представляващи държавна или служебна тайна, се ползват при изготвяне на актовете.


Чл. 113. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Актовете се обявяват по реда на чл. 12, ал. 2. Директорът на дирекция "Секретариат на СОС" контролира реда за обявяване.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Подлежащите на обнародване актове на СОС се изпращат по съответния ред за обнародване в "Държавен вестник" с писмо от председателя на СОС или оправомощено от него лице.
(3) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)

Чл. 114. (1) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Председателят на СОС оповестява приетите решения на заинтересованите лица и органи в 7-дневен срок от подписването им, по реда на чл. 12, ал. 2 от Правилника, освен ако в закон не е предвидено друго.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) В същият срок решенията се оповестяват на гражданите по реда на чл. 12, ал. 2 от Правилника.

Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Раздел I.
Кмет на Столична община


Чл. 115. (1) (Доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Кметът на СО осъществява изпълнителната власт в СО. При осъществяване на своите правомощия кметът на СО се подпомага от заместник-кметове, секретаря на СО и гл. архитект.
(2) Кметът на СО може да възложи изпълнението на свои функции на кметовете на райони, кметовете на кметства, като координира и контролира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на тези функции.
(3) Кметът на СО осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на райони и кметства при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА.
(4) В случаите по ал. 3 кметът на СО може да отменя актове на кметовете на райони и кметства.


Чл. 116. (1) В кметствата на СО се избират кметове на кметства по ред определен със закон.
(2) (Изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Кметовете на районите на СО се избират по ред, определен със закон.
(3) Кметът на СО изпълнява функциите на кмет на град София. Районните кметове на район "Банкя", район "Нови Искър" и район "Панчарево" изпълняват функциите на кмет на кметство съответно на гр. Банкя, гр. Нови Искър и с. Панчарево.


Чл. 117. (1) (Отм. - Решение № 1169 от 25.02.2019 г. по адм. д. № 9026/2018 г. на Адм. съд София-град, потвърдено с Решение № 6403 от 29.05.2020 г. по адм. д. № 4725/2019 г. на ВАС)
(2) Актовете на кмета на СО се съхраняват в архива на Администрацията на СО и са на разположение на общинските съветници и на постоянните комисии на СОС.
(3) Постоянните комисии ежемесечно правят преглед на издадените от кмета на СО актове, според разпределението, определено от председателя на СОС.


Чл. 118. Кметът на СО организира изпълнението на решенията на СОС чрез кметовете на райони и кметства, кметските наместници и Администрацията на СО и се отчита за това пред СОС на всеки 3 месеца.


Чл. 119. (1) Актовете на кмета на СО са задължителни за кметовете на райони и кметства, кметските наместници и всички изпълнителни органи в Администрацията на СО.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Кметът на СО упражнява правомощия на висшестоящ административен орган в съответствие с Административно-процесуалния кодекс по отношение на актовете на кметовете на райони и кметства.


Чл. 120. Кметът на СО може да възложи свои правомощия по Закона за устройство на територията, след решение на СОС.


Чл. 121. Възнаграждението на кмета на СО се определя от СОС в рамките на действащата нормативна уредба.

Раздел II.
Правомощия на кметовете на райони, кметовете на кметства и кметските наместници


Чл. 122. Към СОС се създава Консултативен съвет на кметовете на райони, кметовете на кметства и кметските наместници в СО.


Чл. 123. (1) (Изм. - Решение № 84 по протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира един от заместник-кметовете на общината, съответно на района. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира по предложение на общински съветник.
(2) (Доп. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Изборът по ал. 1 се извършва с тайно гласуване, по реда на чл. 16 от Правилника.
(3) (Изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) За избран се счита кандидатът получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
(4) (Изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) В случай, че не бъде избран временно изпълняващ длъжността, председателят на СОС свиква ново заседание за избор в 14-дневен срок.
(5) (Отм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.)
(6) (Отм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.)
(7) (Нова - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Председателят на СОС уведомява на първото заседание на съвета за прекратяване на пълномощията на кмет и предприема необходимите действия за провеждане на избор на временно изпълняващ длъжността по реда на чл. 42 от ЗМСМА.


Чл. 124. (1) Кметовете на районите и кметствата осъществяват функциите определени в ЗМСМА, другите действащи закони както и тези делегирани им по силата на този правилник.
(2) Кметът на района назначава и освобождава заместник-кметовете на района и секретар на района.
(3) Кметът на кметството назначава и освобождава секретар.


Чл. 125. Кметовете на райони и на кметства осъществяват следните функции:
1. изпълняват бюджета на СО в частта му за района, съответно за кметството;
2. организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия, финансирани от бюджета на СО, както и предприема мерки за опазването и подобряването на околната среда;
3. координират дейността на административните служби на територията на съответния район или кметство, дават задължителни указания на ръководителите им и осъществяват контрола по тяхното изпълнение;
4. (нова - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
5. упражняват правомощията на работодател в качеството му на орган по назначаването по Закона за държавния служител (ЗДСл) или страна по трудово правоотношение на служителите на съответната администрация;
6. упражняват правомощията на орган по гражданското състояние, настойничеството и попечителството. Водят регистрите по гражданското състояние и изпращат актуализирана информация към служба ЕСГРАОН;
7. (изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) осигуряват опазването на обществения ред и осъществяват правомощия по чл. 61, чл. 63, чл. 68, чл. 69, чл. 71, чл. 72, чл. 74 от Закона за министерството на вътрешните работи на съответната територия до пристигане на полицейския орган. Организира и ръководи защитата на населението на съответната територия при бедствия и аварии;
8. (изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) извършват регистрация за осъществяване на търговска дейност на съответната територия, съгласно актовете на СОС;
9. осъществяват функции на административно-наказващ орган в рамките на правомощията им предоставени от кмета на СО в съответствие с действащите нормативни актове.
(2) Кметовете на райони и на кметства изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед на кмета на СО.
(3) Кметовете на райони назначават районни експертни съвети по устройство на територията и одобряват техните решения.


Чл. 126. (Отм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.)


Чл. 127. (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Пълномощията на кмета на Столична община, районните кметове и кметовете на кметства се прекратяват предсрочно, при условията на чл. 42 от ЗМСМА. В този случай се прилагат правилата на чл. 42 от ал. 2 до ал. 11 включително на ЗМСМА.
(2) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)

Чл. 128. Възнагражденията на кметовете на райони и кметовете на кметства в СО се определят от СОС в рамките на действащата нормативна уредба, по предложение на кмета на СО.

Раздел III.
Контрол и питания към кмета на Столична община и към кметовете на райони (Загл. изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)

Раздел III.
Контрол и питания към кмета на Столична община


Чл. 129. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) СОС упражнява общ контрол върху заповедите на кмета на СО, дейността на администрацията на СО и на кметовете на райони при изпълнение актовете на СОС.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Общинските съветници упражняват контрола по ал. 1 чрез питания по актуални въпроси до кмета на СО и до кметовете на райони, които представляват обществен интерес.
(3) (Нова - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Питанията и отговорите се обявяват на електронната страница на СОС в дневния ред на съответното заседание на СОС.


Чл. 130. (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Питането се отправя чрез председателя на СОС в писмена форма, подписва се от общинския съветник и се внася в деловодството на СО не по-късно от 10 дни преди началото на заседанието, на което иска да се получи отговор.
(2) Питането трябва да бъде ясно и точно формулирано, както и да не съдържа обвинения, лични нападки и квалификации, уронващи престижа и доброто име на длъжностните лица. В питането се посочва алтернативно желание на общинския съветник за формата на отговор на поставеното питане-писмено или устно.
(3) Когато питането не отговаря на условията на ал. 1 и ал. 2, същото се връща от председателя на СОС на вносителя.
(4) Питането се включва в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет. На 1 общински съветник може да се включват до 2 питания в рамките на 1 заседание.
(5) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Кметът на Столична община или районният кмет, ако питането е до него, могат да поискат удължаване на срока за отговор, но за не повече от две заседания.
(6) Общинският съвет може да реши отговора на питане да бъде отложен за следващо заседание на СОС.
(7) На питане, в което е посочено, че желаната форма е писмен отговор, същият се предоставя на вносителя чрез председателя на СОС и се публикува на електронната страница на СОС преди началото на заседанието на общинския съвет.
(8) Общинските съветници не могат да поставят питане, на което вече е отговорено.
(9) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Кметът на Столична община или упълномощено от него лице може да възложи устния или писмен отговор на питането на съответния зам.-кмет на СО, главния архитект, секретаря на СО, когато се отнася до въпрос, от компетентността на ръководеното от тях направление или до кмет на район, ако въпросът е от неговата компетентност.
(10) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Кметът на Столична община, съответно компетентният зам.-кмет на СО, гл. архитект на СО, секретарят на СО или кметът на район излагат устния отговор на постъпилите питания по време на заседанията на СОС, както и изпращат чрез председателя на СОС на вносителя писмените отговори.
(11) (Нова - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) В едно заседание на СОС могат да се разглеждат до 5 питания към кмета на Столична община и до 5 питания към кметове на райони.


Чл. 131. (1) Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на СОС уведомява кмета на СО.
(2) Оттеглянето на питане може да бъде направено и устно - в самото заседание.


Чл. 132. (1) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)
(2) Общински съветник не може да получи отговор на повече от две питания на едно заседание.
(3) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) В случай, че общински съветник поставил питане отсъства от заседанието, отговорът на това питане се отлага. Ако и на следващото заседание общинския съветник поставил питането отсъства, председателят на СОС не включва питането в следващо заседание на СОС, а се разпорежда отговора да му бъде връчен писмено.
(4) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) В началото на заседанието, председателят обявява постъпилите писмени отговори, които се предоставят на общинските съветници, отправили питане, най-малко един ден преди заседанието.
(5) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Писмените отговори по ал. 3 и ал. 4, се прилагат към протокола на съответното заседание на СОС.


Чл. 133. (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Кметът на СО, кметът на район или лицата по чл. 130, ал. 9 от Правилника, отговарят на поставените питания, съобразно одобрения дневен ред на заседанието и разпоредбите на този Правилник.


Чл. 134. (1) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване.
(2) Вносителят представя питането си пред СОС в рамките на 3 минути.
(3) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Кметът на СО или лицата по чл. 130, ал. 9 от Правилника отговарят на поставеното питане в рамките на 10 минути.
(4) Отговорът на питането не се обсъжда и не може да бъде репликиран.
(5) Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора.


Чл. 135. (1) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) На заседание през м. юли СОС обсъжда:
1. отчет за изпълнение на бюджета на СО за съответния период.
2. (отм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) На първото заседание на СОС за м.март кметът на СО представя за приемане от СОС ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на СО.


Чл. 136. (1) СОС отменя актове на кмета на СО, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл. 21 от ЗМСМА.
(2) Актовете по ал. 1 се разпределят от председателя на СОС на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.
(3) (Отм. - Решение № 1169 от 25.02.2019 г. по адм. д. № 9026/2018 г. на Адм. съд София-град, потвърдено с Решение № 6403 от 29.05.2020 г. по адм. д. № 4725/2019 г. на ВАС)
(4) (Отм. - Решение № 1169 от 25.02.2019 г. по адм. д. № 9026/2018 г. на Адм. съд София-град, потвърдено с Решение № 6403 от 29.05.2020 г. по адм. д. № 4725/2019 г. на ВАС)

Чл. 137. (Отм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.)


Чл. 138. (Нов - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)


Чл. 139. (1) СОС или избраните от него комисии могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на гражданите на СО.
(2) В изпълнение на своите правомощия постоянните комисии могат да канят за изслушване кмета на СО, кметовете на райони и кметства и кметските наместници.
(3) По реда на ал. 2 могат да бъдат канени и заместник-кметовете на СО, секретаря на СО и служители от Администрацията на СО.


Чл. 140. Контролът по изпълнение решенията на СОС се извършва и въз основа на изпратените от кмета на СО до председателя на СОС,копия от съответните документи, които се изготвят в изпълнение на взетите от СОС решения.

Раздел IV.
Администрация на Столична община


Чл. 141. (1) Изпълнението на функциите на СОС и кмета на СО се подпомагат от Администрацията на СО.
(2) Администрацията на СО се организира в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.
(3) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Администрацията на СО има единна структура, която включва направления, дирекции и отдели.
(4) Администрацията на СО в районите, кметствата и в населените места се ръководи съответно от кмета на района, кмета на кметството и кметския наместник.


Чл. 142. (1) Дейността на Администрацията на СО се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.
(2) Служителите в Администрацията на СО осъществяват своята дейност в съответствие със ЗДСл, КТ, подзаконовите нормативни актове и Устройственият правилник на Администрацията на СО.


Чл. 143. (1) Структурата на Администрацията на СО се одобрява от СОС по предложение на кмета на СО.
(2) Предложението на кмета на СО по ал. 1 включва:
1. (изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) обща структура на Администрацията на СО, включително административните звена в районите, кметствата и населените места и инспектората на СО;
2. (изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) общата численост на служителите в Администрацията на СО, както и числеността на държавните служители, съответно по райони, кметства и населени места и инспектората на СО;
3. справка за длъжностното разпределение на служителите в Администрацията на СО, съответно по райони, кметства и населени места.
(3) Предложенията по ал. 2 относно районите и кметствата се изготвят въз основа на предложения на кметовете на райони и кметства.
(4) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Кметът на СО внася за утвърждаване проект на структурата на Администрацията на СО, в т.ч. и структура на столичния инспекторат.


Чл. 144. Главният архитект на СО може да възложи свои правомощия по ЗУТ, след решение на СОС.

Раздел V.
Секретариат на Столичния общински съвет


Чл. 145. СОС чрез своя председател и чрез постоянните комисии взаимодейства с кмета на СО и Администрацията на СО за ефективно осъществяване на политиката за развитие на СО и в интерес на гражданите.


Чл. 146. (1) Дирекция "Секретариат на СОС" осигурява експертно и организационно дейността на СОС, като:
1. осигурява деловодното обслужване на СОС и на неговите комисии;
2. подготвя материалите за заседанията на СОС и неговите комисии;
3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на СОС и на комисиите;
4. осигурява технически оповестяването на актовете на СОС;
5. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуванията;
6. изпълнява и други функции, определени в Устройствения правилник на Администрацията на СО или възложени му от председателя на СОС;
7. (нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) осигурява процесуалното представителство и защита правата и интересите на СОС и на неговите актове пред съответните компетентни съдилища, особени юрисдикции и други правораздавателни органи, както и пред всякакви държавни органи и институции.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Дейността и функциите на служителите на дирекция "Секретариат на СОС" се определят в Устройствения правилник на Администрацията на СО и вътрешни правила.
(3) (Нова - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) По решение на председателя на СОС, процесуално представителство по т. 7 на ал. 1 може да бъде възложено и на адвокати, при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки.


Чл. 147. (Отм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)


Чл. 148. (Отм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)


Чл. 149. (Отм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)


Чл. 150. (Отм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)


Чл. 151. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Числеността на служителите в дирекция "Секретариат на СОС" се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното и разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА по предложение на председателя на общинския съвет. Дирекцията е на прякото подчинение на председателя на СОС.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Служителите в дирекция "Секретариат на СОС" се назначават от кмета на СО по предложение на председателя на СОС, при спазване на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
(3) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Длъжностните характеристики на служителите в дирекция "Секретариат на СОС се утвърждават от председателя на Столичен общински съвет по предложение на директора на дирекция "Секретариат на СОС".

Глава пета.
ИМУЩЕСТВО И БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Чл. 152. (1) СО има право на собственост, чийто обхват и начин на придобиване се определят със закон.
(2) Управлението и разпореждането с общинска собственост се определя с наредба, приета от СОС.


Чл. 153. (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) СОС приема самостоятелен бюджет на СО, извън републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, разпределяни между общините по критерии, определени със закон.


Чл. 154. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Проектът за бюджет на СО се внася от кмета на СО в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година и се разпределя незабавно за становище на всички постоянни комисии. Водеща е Комисията по финанси и бюджет.
(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от СОС. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок до 15 дни от разпределянето му.
(3) След изтичане на срока по ал. 2 проектът се внася за обсъждане и приемане независимо от броя на представените становища.
(4) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Обсъждането започва с изложение на вносителя, след което се изслушва обобщеното становище на комисията по финанси и бюджет, както и становищата на постоянните комисии.
(5) Обсъждането и гласуването на проекта се извършва по общи суми, раздели, параграфи и мероприятия, райони и кметства.


Чл. 155. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Предложения на общински съветници по проекта за годишен бюджет, които предвиждат или предполагат увеличаване на бюджетните разходи по един параграф или мероприятие, се разглеждат, когато се посочи източника на финансиране.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Предложенията за изменения в предвидения размер на бюджетните приходи се правят по групи и параграфи.


Чл. 156. Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се разглеждат по правилата на този раздел. Те се разпределят за разглеждане задължително на комисията по финанси и бюджет.


Чл. 157. Проектите за решения на СОС, чието изпълнение предполага допълнително бюджетно финансиране, се съпровождат с предложение за съответно изменение на приетия общински бюджет. В тези случаи се прилагат правилата по този раздел.


Чл. 158. (1) На основание на Закона за приватизация и следприватизационен контрол към СОС функционират:
1. (изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ);
2. Съвет за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ);
3. Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП).
(2) СОС приема правилници за тяхната дейност.

Глава шеста.
ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В РАБОТАТА НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Чл. 159. (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Общинските съветници, кметове и заместник-кметове на Столична община и на нейните райони, гл. архитект на СО, секретарят на СО, общественият посредник и заместникът на обществения посредник, представителите на Столична община в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, управителите и членовете на органите на управление или контрол на общинските предприятия, както и на други юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на местно самоуправление, служителите в местната администрация, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности, са лица, заемащи публична длъжност в рамките на Столична община и на СОС, за които се прилагат нормите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Чл. 160. (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) (1) (Изм. - Решение № 154 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Постоянната комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество осъществява своята дейност в съответствие с този закон по отношение на кръга лица, в рамките на своята компетентност.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Членовете на комисията по ал, 1 изпълняват задълженията си, спазвайки принципа на безпристрастност и вътрешно убеждение и разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)


Чл. 161. (Отм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)


Чл. 162. (Отм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)


Чл. 163. (Отм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)


Чл. 164. (1) (Изм. - Решение № 3 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г.) Столичният общински съвет приема Етичен кодекс за поведението на общинските съветници.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Етичният кодекс урежда етичните правила за взаимоотношения на лицата по ал. 1 с граждани, колеги и други лица, ръководство за професионално и лично поведение, забрана за използването на служебна информация и общинско имущество за лични облаги.


Чл. 165. (Отм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.)

Глава седма.
ОТНОШЕНИЯ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Чл. 166. (1) При осъществяване на своите функции СОС взаимодейства с Народното събрание, с президента на републиката, с органите на изпълнителната власт, с органите на съдебната власт и с други държавни институции, както и с други органи на местното самоуправление.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) СОС използва различните форми и механизми на социално сътрудничество при взаимодействието си с централните ръководства на синдикатите, организациите на работодателите и организациите за социална защита. Той взаимодейства и с граждани, инициативни комитети и неправителствени организации.


Чл. 167. (1) При спор за компетентност между СОС и централните изпълнителни органи, СОС може да поиска от Конституционния съд решаване на спора.
(2) Искането по ал. 1 до Конституционния съд се прави след обсъждане предмета на спора със заинтересуваните институции.


Чл. 168. (1) В случаите, когато Конституционният съд конституира СОС като страна по конституционно дело, председателят на СОС определя юрист от дирекция "Секретариат на СОС", който да се запознае с материалите по делото.
(2) (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Представители на СОС в Конституционния съд могат да бъдат председателят на СОС или заместник-председателите на СОС.
(3) Лицата, определени за представители на СОС в Конституционния съд, съгласуват позицията на СОС с председателя или по негово нареждане - с определен заместник-председател, а при необходимост - с кмета на СО.
(4) Представителите на СОС по ал. 1 при необходимост координират своите действия с упълномощените представители на, определените от Конституционния съд страни.


Чл. 169. (1) По спорове, по които страна е СОС, той се представлява в съда от определени в заповед на председателя на СОС служители от дирекция "Секретариат на СОС".
(2) По решение на СОС процесуално представителство по ал. 1 може да бъде възложено и на адвокати.
(3) Процесуалните представители по ал. 1 и 2 съгласуват с директора на дирекция "Секретариат на СОС" своите позиции и му предоставят информация за хода на водените дела.

Глава осма.
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. СДРУЖАВАНЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА. МЕЖДУОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. (ЗАГЛ. ДОП. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.)


Чл. 170. (1) Международните връзки на СОС се организират от председателя на СОС.
(2) Предложения за изпращане на делегации на СОС в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават от Председателския съвет.


Чл. 171. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на СОС съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на СОС срок.
(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на СО, когато предложението не е направено от него.


Чл. 172. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на СО с общини в други страни и влизането и в международни сдружения на местни власти.


Чл. 173. СОС утвърждава договорите на СО, сключени с териториални единици или общности в страната и чужбина.


Чл. 173а. (Нов - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) (1) Столична община може да си сътрудничи с други общини, с областите, юридически или физически лица и да създава сдружения, чрез които да постига цели от взаимен интерес и на които да възлага изпълнението на дейности, произтичащи от нейните правомощия.
(2) (Изм. - Решение № 154 по Протокол № 8 от 11.02.2016 г., изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) По предложение на Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти, Столичният общински съвет приема правила за междуобщинско сътрудничество.


Чл. 173б. (Нов - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) (1) С решение на СОС могат да се създават групи за приятелство с други общини в чужбина.
(2) Участието на общинските съветници в групите за приятелство не е ограничено.

Глава девета.
ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


Чл. 174. (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Столичен общински съвет работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, освен когато националната сигурност, опазването на държавната и служебната тайна налагат ограничаване на този принцип.


Чл. 175. (1) Председателят на СОС е официален говорител на СОС.
(2) Председателят на СОС изразява официални становища по различни аспекти от общинската политика и текущата дейност.


Чл. 176. (Изм. - Решение № 326 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.) Председателят на СОС чрез дирекция "Секретариат на СОС" според установения ред:
1. предоставя на средствата за масово осведомяване официална информация за дневния ред на заседанията на СОС;
2. (изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) след завършване на заседание на СОС се организират пресконференции (брифинги) по разглежданите от СОС въпроси и приетите решения.


Чл. 177. (1) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Председателят на СОС или общински съветници могат да организират обществени обсъждания или дискусии по проекти на решения на СОС.
(2) (Отм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)


Чл. 178. СОС и постоянните комисии правят публични отчети за дейността си и за резултатите от контрола по изпълнение на решенията, на всеки шест месеца.


Чл. 179. (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Председателят на СОС и общинските съветници обявяват приемни часове за граждани на електронната страница на СОС.


Чл. 180. (1) Общинските съветници самостоятелно или чрез съответните политически групи организират най-малко два пъти месечно приемна за граждани, включително в отделните райони и населените места на СО.
(2) (Изм. - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Графикът по ал. 1 се предоставя на председателя на СОС за публикуване

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Правилникът се приема на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и отменя Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет и Столичната общинска администрация приет с Решение № 1 на СОС по Протокол № 7 от 14.02.2000 г., изм. и доп. с Решение № 3 по Протокол № 10 от 3.04.2000 г., Решение № 2 по Протокол № 11 от 27.04.2000 г., Решение № 11 по Протокол № 26 от 23.05.2001 г., изм. и доп. с Решение № 157 по Протокол № 52 от 12.05.2003 г., изм. с Решение № 3 по Протокол № 56 от 6.08.2003 г. и Решение № 1 по Протокол № 3 от 28.11.2003 г.
(2) Във връзка с прилагането на определения ред за подготовка на заседанията на СОС, в срок от един месец председателят на СОС утвърждава указания и образци на съответните документи.
(3) Председателят на СОС дава указания по прилагането на правилника.
(4) По въпроси, неуредени в този правилник, СОС приема отделни решения.


§ 2. (1) Постоянните комисии на СОС изработват предложение за своите функции и вътрешни правила за своята работа в срок от един месец след приемане на правилника, които се подписват от всички членове на съответната комисия.
(2) Председателят на СОС внася в СОС проект на решение за приемане на функциите и вътрешните правила за работата на комисиите, което е неразделна част от този правилник.


§ 3. Възлага на председателя на СОС в срок до шест месеца да предложи след съгласуване със заинтересованите страни проект на решение за структурата и организацията на работа на комисията по чл. 58.


§ 4. Възлага на председателя на СОС в срок до шест месеца да организира извършването на преглед и актуализиране на действащите нормативни актове на СОС.


§ 5. (1) СОС приема Стратегия за развитие на СО по чл. 9 в срок до една година след влизане на настоящия правилник в сила.
(2) Разработването на Стратегията за развитие на СО се осъществява съвместно от СОС и кмета на СО.


§ 6. В срок до два месеца след приемането на правилника, кметът на СО внася за разглеждане от СОС предложение за структура на Администрацията на СО.


§ 7. (Доп. - Решение № 514 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г.) Внесените преди отмяната на ал. 4 от чл. 68 от правилника проекти за решение с вносител - заместник-кметовете на Столична община, секретаря на Столична община и главния архитект, се включват в проекта за дневен ред за обсъждане и гласуване по общия ред.


§ 8. (Нов - Решение № 615 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г., изм. - Решение № 826 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г.) Измененията в чл. 99, ал. 3, т. 3 и ал. 7 от Правилника влизат в сила от 29.08.2006 г.


§ 9. (Нов - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) Разпоредбата на чл. 33, ал. 3 и ал. 4 влизат в сила в случай на изменение на чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА (Изм., ДВ, бр. 69 от 2006, в сила от 01.01.2008 г.) До влизане в сила на чл. 33, ал. 3 и ал. 4 от Правилника размерът на възнаграждението се определя по реда на чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА.


§ 10. (Нов - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Решенията на СОС, протоколите от заседанията на СОС и протоколите от заседанията на постоянните комисии към СОС се публикуват на електронната страница на СОС в машинночетим формат.


§ 11. (Нов - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Машинночетим формат е електронен формат за данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат, позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.


§ 12. (Нов - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Докладите с проекти за решения до СОС се публикуват на електронната страница на СОС в машинночетим формат, когато бъдат внесени в този формат и са подписани с електронен подпис.


§ 13. (Нов - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.) Докладите с проекти за решения до СОС се подписват с електронен подпис и се внасят само в машинночетим формат, считано от 01.01.2021 г. В същия формат са и приложенията към докладите, за които има техническа възможност. Разпоредбата не е задължителна само за общинските съветници.


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


РЕШЕНИЕ № 3 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО ПРОТОКОЛ № 55 ОТ 23.01.2014 Г.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2

(Предишно Приложение към чл. 5, ал. 2 - Решение № 280 по Протокол № 17 от 09.07.2020 г.)

Административно териториално делене на Столична община:

Чл. 1. (1) СО включва територията на град София, град Банкя, град Нови Искър, град Бухово и селата Балша, Бистрица, Бусманци, Владая, Войняговци, Волуяк, Герман, Горни Богров, Доброславци, Долни Богров, Долни Пасарел, Железница, Желява, Житен, Иваняне, Казичене, Клисура, Кокаляне, Кривина, Кубратово, Кътина, Лозен, Локорско, Мало Бучино, Мировяне, Мрамор, Мърчаево, Негован, Панчарево, Плана, Подгумер, Световрачене, Чепинци, Яна.
(2) Съгласно Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове, СO се дели на 24 района.
Наименованията и границите на районите на СО съответно:
1. район "Средец" - Ларгото, бул. Цар Освободител, пл. Княз Александър Батенберг, ул. Московска, ул. Париж, ул. Шипка, ул. Хан Омуртаг, бул. Ситняково, бул. Пейо К. Яворов, бул. Драган Цанков, бул. Евлоги Георгиев, ул. Фритьоф Нансен, бул. Патриарх Евтимий, бул. Витоша и пл. Света Неделя;
2. район "Красно село" - бул. Христо Ботев, бул. Прага, ул. Георги Софийски, ул. Димитър Несторов, бул. България, ул. Тодор Каблешков, бул. Овча купел, Владайската река, ул. Житница, бул. Горнобански, североизточната граница на трамвайното депо, Владайската река, жп линията, ул. Добруджански край, ул. Марко Балабанов, ул. Позитано;
3. район "Възраждане" - ул. Кирил и Методий, бул. Сливница, бул. Мария-Луиза, пл. Света Неделя, ул. Позитано, ул. Марко Балабанов, ул. Добруджански край, жп линията, Владайската река, бул. Константин Величков;
4. район "Оборище" - бул. Сливница, бул. Данаил Николаев, бул. Ситняково, ул. Хан Омуртаг, ул. Шипка, ул. Париж, ул. Московска, пл. Княз Александър Батенберг, Ларгото и бул. Мария-Луиза;
5. район "Сердика" - ул. Никола Михайловски, жп линията за Перник, жп линията София - Мездра, жп линията за с. Световрачене, южната землищна граница на с. Кубратово, Владайската река, бул. Сливница, ул. Кирил и Методий, ул. Алдомировска, бул. Генерал Столетов, ул. Майор Векилски, ул. Йосиф Щросмайер и включва кв. Бенковски;
6. район "Подуяне" - бул. Сливница, Владайската река, околовръстната жп линия, северната и източната граница на регулацията на ж.к. Левски - зона Г, бул. Владимир Вазов, бул. Ботевградско шосе, северната граница на летищния комплекс, ул. Летоструй, ул. Стоян Попов, Слатинската река, ул. Боян Магесник и бул. Данаил Николаев;
7. район "Слатина" - бул. Данаил Николаев, ул. Боян Магесник, Слатинската река, ул. Стоян Попов, ул. Летоструй, северната граница на летищния комплекс, р. Искър, южната граница на летищния комплекс, бул. Христофор Колумб, бул. Искърско шосе, бул. Цариградско шосе, бул. Ситняково;
8. район "Изгрев" - бул. Цариградско шосе, бул. Д-р Георги М. Димитров, ул. Симеоновско шосе, ул. Стоян Михайловски, бул. ПейоК. Яворов;
9. район "Лозенец" - бул. Евлоги Георгиев, бул. Драган Цанков, бул. Пейо К. Яворов, ул. Стоян Михайловски, ул. Симеоновско шосе, околовръстният път, бул. Черни връх, ул. Сребърна, ул. Козяк, ул. Славище, бул. Арсеналски и бул. Черни връх;
10. район "Триадица" - ул. Позитано, бул. Витоша, бул. Патриарх Евтимий, ул. Фритьоф Нансен, бул. Черни връх, бул. Арсеналски, ул. Славище, ул. Козяк, ул. Сребърна, бул. Черни връх, околовръстният път, бул. България, ул. Димитър Несторов, ул. Георги Софийски, бул. Прага, бул. Христо Ботев;
11. район "Красна поляна" - бул. Константин Величков, Владайската река, североизточната граница на трамвайното депо, бул. Горнобански, ул. Житница, ул. 306, ул. Гълъбова на север, ул. Метохия на запад, ул. 768 до ул. Обиколна, ул. Обиколна, бул. Монтевидео, жп линията за Перник до околовръстния път, околовръстният път, Суходолската река, продължението на ул. Пиротска, бул. Вардар, ул. Найчо Цанов;
12. район "Илинден" - жп линията до гара Надежда, ул. Никола Михайловски, ул. Йосиф Щросмайер, ул. Майор Векилски, бул. Генерал Николай Столетов, ул. Алдомировска, ул. Кирил и Методий, бул. Константин Величков, ул. Найчо Цанов, бул. Вардар по продължението на ул. Пиротска и Суходолската река;
13. район "Надежда" - ул. Бели Дунав, ул. Ломско шосе, ул. 224, ул. Дилянка, р. Какач, южната граница на кв. Илиянци с Връбница и границата на кв. Илиянци със землището на с. Мрамор, западната и северната граница на кв. Требич, жп линията София - Мездра, жп линията за Перник, ул. Никола Михайловски, жп линията за гара Надежда, жп линията за гр. Банкя, ул. 222, ул. Хан Кубрат и включва кв. Илиянци и кв. Требич;
14. район "Искър" - бул. Искърско шосе, бул. Христофор Колумб, южната граница на летищния комплекс, р. Искър, северната землищна граница на с. Бусманци, околовръстният път, отводнителният канал западно от с. Казичене, жп линията за Пловдив, околовръстният път, бул. Цариградско шосе, бул. Универсиада по ниската част на ската, ул. Момина чешма и включва с. Бусманци;
15. район "Младост" - ул. Момина чешма по ниската част на ската, бул. Цариградско шосе, р. Искър, околовръстният път, бул. Климент Охридски, Дървенишката река, бул. Цариградско шосе, бул. Искърско шосе и включва кв. Горубляне;
16. район "Студентски" - бул. Цариградско шосе, Дървенишката река, бул. Климент Охридски, околовръстният път, ул. Симеоновско шосе, бул. Д-р Г. М. Димитров;
17. район "Витоша" - ул. Тодор Каблешков, бул. България, околовръстният път, границата между кв. Симеоново и с. Бистрица, границата със Софийска област до и по землищната граница на с. Владая и границата между кв. Княжево и кв. Горна баня до ул. Букет, ул. Букет, бул. Никола Петков, бул. Цар Борис III и включва селата Владая и Мърчаево и кварталите Бояна, Княжево, Драгалевци и Симеоново;
18. район "Овча купел" - околовръстният път, жп линията за Перник, ул. Монтевидео, ул. Обиколна, ул. 768, ул. Метохия на изток, ул. Гълъбова на юг, ул. 306, ул. Житница, Владайската река, бул. Овча купел, бул. Цар Борис III, бул. Никола Петков, ул. Букет, по границата между кварталите Горна баня и Княжево, до и по землищната граница на с. Владая, границата със Софийска област, до и по землищната граница на с. Мало Бучино и на кв. Градоман и с. Иваняне, границата между кварталите Суходол и Филиповци, северният бряг на язовир Суходол и включва кварталите Горна баня и Суходол и с. Мало Бучино;
19. район "Люлин" - околовръстният път, жп линията за гр. Банкя, продължението на бул. Панчо Владигеров, бул. Сливница, Суходолската река, северният бряг на язовир Суходол, границата между кварталите Филиповци и Суходол и на с. Иваняне, границата със Софийска област и южната землищна граница на с. Волуяк и включва кварталите Филиповци и Република;
20. район "Връбница" - границата със Софийска област, землищната граница на с. Мрамор със землищата на селата Житен, Доброславци и Мировяне, кв. Требич, кв. Илиянци, р. Какач, ул. Дилянка, ул. 224, ул. Бели Дунав, ул. Хан Кубрат, ул. 222, жп линията за гр. Банкя, Суходолската река, бул. Сливница, продължението на бул. Панчо Владигеров, жп линията за гр. Банкя, околовръстният път, границата между кв. Филиповци и кв. Обеля и с. Волуяк и включва кв. Обеля, с. Волуяк и с. Мрамор;
21. район "Нови Искър" - границата със Софийска област, землищната граница между с. Локорско и кв. Кремиковци, жп линията, землищната граница между с. Чепинци и кв. Челопечене, околовръстният път, шосето за кв. Кремиковци, р. Искър, Владайската река, южната землищна граница на с. Кубратово, жп линията за гр. Мездра, северната граница на кв. Требич, землищната граница на с. Мировяне със с. Мрамор, землищната граница на с. Доброславци със с. Мрамор, землищната граница на с. Житен със с. Мрамор и включва гр. Нови Искър и селата Мировяне, Житен, Доброславци, Балша, Кътина, Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и Войняговци;
22. район "Кремиковци" - Владайската река, р. Искър, шосето от кв. Кремиковци, околовръстният път, землищната граница между с. Чепинци и кв. Челопечене, жп линията, границата между кв. Кремиковци и с. Локорско, границата със Софийска област, южната землищна граница на с. Долни Богров, шосето за Ботевград, околовръстният път, северната землищна граница на с. Бусманци, р. Искър, северната граница на летищния комплекс, бул. Ботевградско шосе, бул. Владимир Вазов, северната и източната граница на регулацията на ж. к. Левски - зона Г, околовръстната жп линия и включва гр. Бухово, селата Желява, Яна, Горни Богров, Долни Богров и кварталите Челопечене, Сеславци, Ботунец, Кремиковци и Враждебна;
23. район "Панчарево" - околовръстният път (без южната част на кв. Горубляне), р. Искър, шосето за Пловдив, околовръстният път със западните квартали на с. Казичене, бул. Ботевградско шосе, южната землищна граница на с. Долни Богров, границата със Софийска област, землищната граница между с. Бистрица и кв. Симеоново и включва селата Герман, Железница, Лозен, Казичене, Кривина, Долни Пасарел, Плана, Кокаляне, Панчарево и Бистрица;
24. район "Банкя" - границата между кв. Филиповци и с. Иваняне, землищната граница между селата Мало Бучино и Иваняне и кв. Градоман, границата със Софийска област и включва гр. Банкя, селата Клисура и Иваняне и кварталите Градоман, Михайлово и Вердикал.
(3) Административен център на:
1. район "Банкя" е гр. Банкя.
2. район "Нови Искър" е гр. Нови Искър;
3. район "Панчарево" е с. Панчарево.
(4) Кметствата в районите на СО са:
1. в район "Банкя" - селата Клисура и Иваняне.
2. в район "Витоша" - селата Владая и Мърчаево;
3. в район "Връбница" - селата Волуяк и Мрамор;
4. в район "Искър" - с. Бусманци;
5. в район "Кремиковци" - гр. Бухово и селата Желява, Яна, Горни Богров и Долни Богров;
6. в район "Нови Искър" - селата Мировяне, Житен, Доброславци, Балша, Кътина, Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и Войняговци;
7. в район "Овча купел" - с. Мало Бучино;
8. в район "Панчарево" - селата Герман, Железница, Лозен, Казичене, Кривина, Долни Пасарел, Плана, Кокаляне и Бистрица.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума