навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 123 ОТ 10 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ТИП НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИЯ L (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 74 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., отм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 62 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L - ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., в сила от 16.03.2018 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) условията и редът за одобряване на устройства за защита срещу неразрешено използване на нови типове моторни превозни средства (МПС) от категориите, определени в чл. 149, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) техническите изисквания към устройствата за защита срещу неразрешено използване за тип МПС от категория L.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА УСТРОЙСТВО ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВУ- И ТРИКОЛЕСНО МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Устройствата за защита срещу неразрешено използване за тип МПС се одобряват по реда на глава втора, раздел III от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) (Директива 2002/24/ЕО).


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За одобряване на устройства за защита срещу неразрешено използване за тип МПС производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с глава втора, раздел I от Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно допълнение 1 на раздел III от приложението (допълнение 1 на приложение III от Директива 93/33/ЕИО).

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване на устройство за защита срещу неразрешено използване за тип МПС, когато те отговарят на техническите изисквания по приложението (приложенията на Директива 93/33/ЕИО).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно допълнение 2 на раздел III от приложението (допълнение 2 на приложение III от Директива 93/33/ЕИО).
(3) Съобщения за одобряване типа устройство за защита срещу неразрешено използване и маркировка за одобрение по правило на ИКЕ - ООН № 62 запазват действието си на територията на Република България.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всяко одобрено устройство за защита срещу неразрешено използване се издава номер на одобряване при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно раздел V от приложение № 1 на Наредба № 117 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (приложение V от Директива 2002/24/ЕО).

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Производител" е физическо или юридическо лице, което отговаря пред компетентните органи по одобряване типа за всички въпроси, свързани с процеса на одобряване типа и за осигуряването на съответствието на производството с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на МПС, система, отделен технически възел или компонент, които са предмет на одобряване на типа.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива на Съвета 93/33/ЕИО от 14 юни 1993 г. относно устройствата за защита срещу неразрешено използване на дву- и триколесните превозни средства така, както тя е изменена с Директива на Комисията 99/23/ЕО от 9 април 1999 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 123 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА УСТРОЙСТВО ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИ ДВУ- И ТРИКОЛЕСНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение към чл. 3, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Изисквания за целите на одобряване на устройство за защита срещу неразрешено използване

Част I. Общи положения и технически изисквания

1.(*) Област на приложение
1.1. Това приложение се прилага по отношение на устройствата, предназначени да предотвратят неразрешеното използване на двуколесните моторни превозни средства (МПС) с или без кош и на триколесните МПС.
________________________
(*) Номерацията отговаря на използваната в Директива 93/93/EO.

2. Определения
2.1. По смисъла на това приложение:
2.2. "Одобряване на типа" е одобряване по отношение на защита срещу неразрешено използване за типа превозно средство.
2.3. "Тип превозно средство" са моторни превозни средства, които не се различават съществено помежду си по отношение на:
2.3.1. информацията за типа на превозното средство, предоставена от производителя;
2.3.2. разположението и конструкцията на компонента или компонентите на превозното средство, на които устройството за защита срещу неразрешено използване въздейства;
2.3.3. типа на устройството за защита срещу неразрешено използване.
2.4. "Устройство за защита" е система, предназначена да предотвратява неразрешеното използване на превозното средство, като осигурява принудително заключване на кормилото и/или трансмисията. Тази система може да:
2.4.1. действа единствено и принудително на кормилното управление (устройство тип 1);
2.4.2. действа принудително на кормилното управление едновременно с устройството, което изключва двигателя на превозното средство (устройство тип 2);
2.4.3. при предварително натоварване - да действа върху кормилното управление едновременно с устройството, което изключва двигателя на превозното средство (устройство тип 3);
2.4.4. действа пълно върху трансмисията (устройство тип 4).
2.5. "Кормилно устройство" е устройство за управление (кормило - мотоциклетен тип или кормилно колело) с предна вилка и всички допълнителни съединения или други компоненти, които влияят непосредствено върху ефективността на устройството за защита.
2.6. "Комбинация" е един от специфичните проектирани и изработени варианти на заключващата система, който, когато е активиран правилно, разрешава действието на заключващата система.
2.7. "Ключ" е всяко устройство, проектирано и произведено, за да задейства заключващата система, която е проектирана и изработена така, че да се задейства само чрез това устройство.

3. Общи изисквания
3.1. Всички дву- и триколесни моторни превозни средства, с изключение на мотопедите, се оборудват с устройство за защита срещу неразрешено използване, което отговаря на изискванията на тази наредба. Ако на мотопед се монтира устройство за защита срещу неразрешено използване, то трябва да отговаря на изискванията на тази наредба.
Устройства за защита срещу неразрешено използване, одобрени за категории M1 и N1 по реда на Наредба № 104 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за защита срещу неразрешено използване и за одобряване типа на имобилайзери и на алармени системи (ДВ, бр. 44 от 2004 г.) (Директива 74/61/ЕИО), могат да бъдат монтирани на дву- и триколесни моторни превозни средства.
3.2. Устройството за защита срещу неразрешено използване е конструирано така, че:
3.2.1. да е необходимо да бъде прекратено неговото действие, за да се даде възможност превозното средство да бъде управлявано, привеждано в движение или премествано напред по права линия;
3.2.2. да е необходимо при устройство за защита тип 4 да бъде изключено, за да се освободи трансмисията; ако това устройство се задейства от устройство за управление на паркирането, то трябва да действа едновременно с устройството, което изключва двигателя на превозното средство;
3.2.3. да има възможност за изваждане на ключа, само когато заключващият щифт е в работно положение или е изключен; не трябва да бъде възможно да се получи междинно положение на ключа, което след това може да задейства заключващия щифт, дори ако ключът за устройството за защита срещу неразрешено използване е включен.
3.3. Изискванията по т. 3.2 се изпълняват чрез използване на ключ само един път.
3.4. Устройството за защита срещу неразрешено използване, посочено в т. 3.1, и частите на превозното средство, на които то въздейства, да са конструирани по такъв начин, че да не бъде възможно бързо и без привличане на внимание устройството да бъде отворено, елиминирано или унищожено, например чрез използване на обикновени и евтини инструменти, оборудване или приспособления, които могат да бъдат лесно скрити.
3.5. Устройството за защита срещу неразрешено използване е част от оригиналното оборудване на превозното средство (т.е. оборудване, монтирано от производителя на превозното средство, преди да бъде пуснато на пазара). Ключалката е закрепена здраво към устройството за защита срещу неразрешено използване. (Допуска се възможност за демонтиране на ключалката с помощта на ключ след сваляне на кожуха или друго задържащо устройство.)
3.6. Механичната заключваща система осигурява поне 1000 различни комбинации или брой, равен на общия брой годишно произвеждани превозни средства, ако този брой е по-малък от 1000. Честотата на появяване на една комбинация за един тип превозно средство е по-малка от едно на 1000.
3.7. Кодът на ключа и на ключалката не се виждат.
3.8. Ключалката се проектира, изработва и монтира по такъв начин, че когато е в заключено положение, завъртането на заключващия цилиндър с момент, по-малък от 0,245 m daN, да бъде невъзможно, освен с ключа, предназначен за нея; и:
3.8.1. ако заключващият цилиндър е с цилиндрични щифтове, да няма повече от два еднакви, съседни щифтове, преместващи се в едно и също направление, и да няма повече от 60 % еднакви щифтове; или
3.8.2. ако заключващият цилиндър е с плоски щифтове, няма повече от два еднакви, съседни щифтове, преместващи се в едно и също направление, и да няма повече от 50 % еднакви щифтове.
3.9. Устройствата за защита са такива, че когато превозното средство е в движение с включен двигател, да няма опасност от повреда, включително и блокиране, което може да застраши безопасността на движението.
3.10. Устройството за защита от тип 1, 2 или 3, след като е било включено, без да нарушава работата на устройството за управление, което може да застраши безопасността на движението, да издържа въртящ момент 20 m daN, приложен към оста на кормилния механизъм в двете посоки при статични условия.
3.11. Устройството за защита от тип 1, 2 или 3 (с изключение на устройствата, предназначени за монтиране на триколесни и четириколесни превозни средства) да е конструирано по такъв начин, че управлението да може да бъде заключено под ъгъл от поне 20° наляво и/или надясно спрямо положението, съответстващо на движение напред по права линия.
3.12. Устройството за защита от тип 4 в заключено положение при задвижване с максимален въртящ момент на двигателя да предотвратява въртенето на задвижващото колело.

4. Специални изисквания
4.1. Устройството за защита срещу неразрешено използване да отговаря на изискванията по т. 3 и на посочените в тази точка изисквания, както следва:
4.1.1. при използване на устройства за защита от тип 1 или 2 ключалката да се задейства само със завъртане на ключа, когато кормилното устройство, така както то е определено в т. 2.5, се намира в положение, съответстващо на влизането на заключващия щифт в съответния канал;
4.1.2. при използване на устройства за защита от тип 3 предварителното натоварване на заключващия щифт да може да се извършва само чрез едно действие на използващия превозното средство в комбинация или в допълнение към завъртането на ключа; с изключение на предвидени по т. 3.2.3 изисквания и без да се отнася за три- и четириколесни превозни средства, ключът да не може да се изважда, когато заключващият щифт е предварително натоварен.
4.2. При използване на устройства за защита от тип 2 и 3 да е невъзможно да се задейства заключващият щифт, ако устройството се намира в положение, позволяващо пускането в ход на двигателя на превозното средство.
4.3. При задействане на устройство за защита от тип 3 няма възможност да се предотврати неговото действие.
4.4. След като е било подложено на 2500 цикъла на заключване във всяка посока при изпитване по част II, устройството за защита от тип 3 да продължи да работи нормално и да отговаря на изискванията по т. 3.8, 3.9, 3.10 и 4.3.

Част II. Изпитване за надеждност на устройства за защита срещу неразрешено използване от тип 3

1. Оборудване за изпитване
1.1. Оборудването за изпитване включва:
1.1.1. апаратура, подходяща за монтиране на образеца на кормилното устройство, с монтирано устройство за защита така, както то е определено в т. 2.4 на част I;
1.1.2. система за включване и за изключване на устройството за защита срещу неразрешено използване, включващо използване на ключ;
1.1.3. система за завъртане на кормилния вал, свързан с устройството за защита срещу неразрешено използване.

2. Метод за изпитване
2.1. Към апаратурата по т. 1.1.1 се закрепва образецът на кормилното управление, комплектувано с устройство за защита срещу неразрешено използване.
2.2. Един цикъл от изпитвателната процедура включва следните операции:
2.2.1. изходна позиция - при деактивирано устройство за защита срещу неразрешено използване кормилният вал се завърта в положение, което не позволява зацепване на устройството за защита;
2.2.2. устройството за защита срещу неразрешено използване се включва с помощта на ключ за задействане;
2.2.3. активиране - валът на кормилното колело се завъртва по такъв начин, че въртящият момент върху него в момента на включването на устройството за защита срещу неразрешено използване е 5,88 Nm ± 0,25 Nm;
2.2.4. деактивиране - устройството за защита срещу неразрешено използване се изключва по обикновения начин, като въртящият момент се намалява до нула, за да се улесни деактивирането;
2.2.5. връщане в изходно положение - кормилният вал се завърта до положение, което не позволява зацепването на устройството за защита срещу неразрешено използване;
2.2.6. противоположно завъртане - процедурите, посочени в т. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 и 2.2.5, се повтарят, но завъртането на кормилния вал се извършва в противоположна посока;
2.2.7. интервалът между две последователни активирания на устройството за защита срещу неразрешено използване е най-малко 10 s.
2.3. Броят на повторенията на цикъла на изпитване за надеждност е определен в т. 2.4 на част I.

Част III. Документи


Допълнение 1
 
Списък с данни за целите на одобряването на устройство за защита срещу неразрешено използване за тип дву- или триколесни моторни превозни средства
 
(прилага се към заявлението за одобряване на типа, когато то е направено независимо от заявлението за одобряване типа на МПС)
 
Пореден № (посочва се от заявителя): ...................................................................................................................................................................
Заявлението за одобряване типа на устройство за защита срещу неразрешено използване за тип дву- или триколесни превозни средства съдържа данните от следните точки на буква А, раздел II на приложение № 1 от Наредба № 117 за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L (приложение II на Директива 2002/24/ЕО):
- 0.1
- 0.2
- 0.4 до 0.6
- 9.4.1
- 9.4.2 и за устройства от:
- тип 1: 6.1 и 6.1.1
- тип 2 или 3: 3.2.5 до 3.2.6.2, 6.1 и 6.1.1
- тип 4: 4.1 до 4.4.2.
 
Допълнение 2
 
  ИА "АА"
 
Сертификат
за одобряване на устройство за защита срещу неразрешено използване за тип дву- и триколесни моторни превозни средства
 
ОБРАЗЕЦ
 
Протокол № ......., издаден от техническа служба ...............................................
от дата .............................................................................................................................................................................................
Номер на одобряването на типа: ........................................................ Номер на
разширението: ........................................................................................................................................................................................
1.
Марка на превозното средство: ............................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................................
2.
Тип на превозното средство: ..........................................................................................................................................................
3.
Наименование и адрес на производителя: ...................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................................
4.
Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (в случай, че е приложимо): ....................................................
 
......................................................................................................................................................................................
5.
Превозното средство е представено за изпитване на: ..........................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................................
6. Одобрението е издадено / отказано (1)
7.
Място: ..............................................................................................................................................................................
8.
Дата: .................................................................................................................................................................................
9.
Подпис: ............................................................................................................................................................................
____________________
(1) Излишното се зачертава.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 4 към чл. 4, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума