навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 19 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 21.12.2004 г.
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.91 от 10 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 21 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за регистрация на пристанищата, пристанищните терминали и специализираните пристанищни обекти в регистъра на пристанищата на Република България.
(2) Наредбата не се прилага за военните пристанища.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Регистърът на пристанищата на Република България се води от Изпълнителна агенция "Морска администрация" по образец (приложение № 1).
(2) Регистърът на пристанищата на Република България е публичен.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Извлечение от регистъра на пристанищата, посочено в приложение № 9, се публикува в интернет страницата на Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Пристанищата, пристанищните терминали и специализираните пристанищни обекти се вписват в регистъра на пристанищата след издаване на удостоверение за експлоатационна годност.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) В пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект, които не са вписани в регистъра на пристанищата, не могат да се извършват пристанищни дейности и услуги по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) В пристанище или пристанищен терминал, които са вписани в регистъра на пристанищата, могат да се предоставят само вписаните в регистъра пристанищни услуги, като се използват само вписаните пристанищни съоръжения и плаващи устройства.

Раздел II.
Съдържание и ред за водене на регистъра на пристанищата


Чл. 4. (1) Регистърът на пристанищата се поддържа на електронен носител и на хартиен носител с номерирани и прошнуровани страници.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Регистърът се състои от четири регистрови книги, като всяка се води от съответната дирекция "Морска администрация" (Д "МА") на Изпълнителна агенция "Морска администрация" съобразно определения и район на действие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Всяка от регистровите книги съдържа седем раздела, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) пристанища/пристанищни терминали за обществен транспорт с национално значение;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) пристанища/пристанищни терминали за обществен транспорт с регионално значение;
3. рибарски пристанища по смисъла на чл. 107 ЗМПВВППРБ;
4. яхтени пристанища по смисъла на чл. 108 ЗМПВВППРБ;
5. пристанища със специално предназначение по смисъла на чл. 109 ЗМПВВППРБ;
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) специализирани пристанищни обекти по смисъла на чл. 111а и 111б ЗМПВВППРБ;
7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) координати на пристанища/пристанищни терминали и зони в тях.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Информацията от регистровите книги, водени от съответната Д "МА", се подава по електронен път в Изпълнителна агенция "Морска администрация", която води единния електронен регистър на пристанищата на Република България.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Вписването на всяко пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект се извършва на нова страница от регистровата книга.
(2) За всяко пристанище се вписват и всички терминали, обособени в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 95, ал. 1 ЗМПВВППРБ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) При вписване в регистъра всяко пристанище или пристанищен терминал получава шестцифров регистрационен код, който съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) кода на съответната Д "МА" на Изпълнителна агенция "Морска администрация";
2. кода на раздела от регистровата книга;
3. кода на пристанището;
4. кода на терминала.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) При вписване в регистъра всеки специализиран пристанищен обект получава четирицифрен регистрационен код, който съдържа:
1. кода на съответната Д "МА" - една цифра;
2. пореден номер на обекта във формат "001".


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г.)


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) (1) За пристанищата и пристанищните терминали в регистъра на пристанищата се вписват:
1. регистровият код, наименованието и видът на пристанището;
2. собственикът на пристанището;
3. идентификаторите на пристанищните имоти по кадастралната карта;
4. координатите на граничните точки и площта на оперативната акватория, зоната за маневриране на корабите и зоната за подхождане;
5. пристанищните дейности и услуги, предоставяни в пристанището, за извършването на които се изисква ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения (приложение № 2);
6. операторът или операторите, получили достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги по т. 5;
7. номерът и датата на издаване на удостоверението за експлоатационна годност;
8. основните параметри - обща дължина на кейовия фронт, в т.ч. на плаващите хидротехнически съоръжения, служещи за връзка между кораба и брега; проектни дълбочини в оперативната акватория; обща площ на откритите и на покритите складове и общ обем на складовете за течни товари;
9. регистровият код, наименованието, предназначението, координатите на граничните точки и площта на територията, както и данните по т. 4 - 8 за всеки от терминалите на пристанището, в т.ч. за зоните в пристанище за обществен транспорт, които по своето предназначение отговарят на характеристиките на пристанищата по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ;
10. координатите на граничните точки и площта на територията на зоните за съхранение на товари, които не се намират непосредствено на брега; обща площ на откритите и на покритите складове и общ обем на складовете за течни и насипни товари в тях;
11. актът, с който се постановява временно преустановяване или ограничаване експлоатацията на пристанището;
12. трайно прикрепените към терена пристанищни приемни съоръжения;
13. промените в обстоятелствата по т. 1 - 12;
14. датата на заличаване на вписването и основанието за това.
(2) За изградените специализирани пристанищни обекти в регистъра по ал. 1 се вписват:
1. вид и местоположение;
2. собственик;
3. номер и дата на издаване на удостоверението за експлоатационна годност;
4. дължина на кейовия фронт;
5. актът, с който се постановява временно преустановяване на експлоатацията на обекта;
6. промените в обстоятелствата по т. 1 - 5;
7. датата на заличаване на вписването и основанието за това.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Към регистъра на пристанищата се създава информационна база данни на пристанищната инфраструктура, която съдържа заверени от пристанищния оператор схеми и основни характеристики на пристанищните инфраструктура и съоръжения, както и плаващите пристанищни съоръжения, служещи за връзка между кораба и брега,основната кейова и стационарна тилова механизация, броя и състава на мобилната механизация и др. (приложения № 3, 4, 5, 6, 7 и 8).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Информационната база данни по ал. 1 се актуализира всяка година към 15 март.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Данните по ал. 1 за пристанища за обществен транспорт с национално значение се изготвят и подават от пристанищните оператори на пристанищата, като всеки лист от информационната база данни - съответните приложения № 4 и 7, се заверява от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Данните по ал. 1 за пристанища за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ се изготвят и подават от собствениците на пристанищата, като всеки лист от информационната база данни - съответните приложения № 4, 5, 6 и 7, се заверява от собственика.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Данните по ал. 1 за специализираните пристанищни обекти се изготвят и подават от собствениците им, като всеки лист от информационната база данни - съответните приложения № 7 и 8, се заверява от собственика.
(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Данните по ал. 3 - 5 се предоставят на съответната Д "МА" на Изпълнителна агенция "Морска администрация". След проверка на данните директорът на съответната Д "МА" ги заверява и ги изпраща на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" в електронен формат за актуализиране на информационната база данни по ал. 1.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Вписването на пристанищата и пристанищните терминали в регистъра се извършва от длъжностни лица, определени от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и капитан на пристанището. Вписването се извършва въз основа на подадено до директора на дирекцията писмено заявление от собственика на пристанището или пристанищния оператор, което съдържа:
1. данни за заявителя (собственика) - наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК, съответно код по БУЛСТАТ;
2. в какво се състои искането, в т. ч.:
а) наименованието и вида на пристанището;
б) пристанищните дейности и услуги, които ще се предоставят и за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения;
в) (доп. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) наименованието, седалището, адреса на управление и ЕИК/код по БУЛСТАТ на пристанищния оператор или оператори, получили достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги по т. 2, буква "б";
3. списък на приложените документи;
4. подпис на заявителя (съответно на лицето, което го представлява).
(2) Когато собственик на пристанището или пристанищния терминал е физическо лице, данните по ал. 1, т. 1 включват: имената, постоянния и настоящия адрес и ЕГН.
(3) Когато заявителят или пристанищен оператор по ал. 1, т. 2, буква "в" е чуждестранно лице, вместо ЕГН, ЕИК или код по БУЛСТАТ се посочват данните, които според националното законодателство на лицето служат за индивидуализирането му.
(4) Заявлението по ал. 1 може да бъде подписано и подадено и от пълномощник, чиято представителна власт произтича от изрично пълномощно, съставено в писмена форма.
(5) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. попълнени от заявителя и заверени, където е необходимо, формуляри с данни в зависимост от вида на пристанището, терминала, както следва:
а) приложения № 3, 4, 7, 10 и 12 - за пристанище/пристанищен терминал за обществен транспорт с национално или регионално значение;
б) приложения № 4, 5, 7, 11 и 12 - за яхтено или рибарско пристанище;
в) приложения № 4, 6, 7, 11 и 12 - за пристанище със специално предназначение;
2. списък на пристанищните услуги и дейности съгласно приложение № 2, които ще се извършват в пристанището или пристанищния терминал;
3. документи, удостоверяващи правото на собственост или правото на ползване върху територията на пристанището/пристанищния терминал и пристанищната инфраструктура;
4. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)
5. договорът (договорите), с който собственикът на пристанище за обществен транспорт с регионално значение или на пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ е предоставил на пристанищния оператор (оператори) достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги, за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения;
6. документ за собственост или договор за ползване за плаващите съоръжения за приставане;
7. документите, удостоверяващи въвеждането на строежа (строежите) в експлоатация;
8. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) удостоверение за актуално състояние - за лицата, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
9. документ за платена държавна такса по Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с ПМС № 81 от 2000 г. (ДВ, бр. 41 от 2000 г.).
(6) Документите и приложенията към заявлението по ал. 5 не се прилагат, когато вече са подавани като приложения към заявление за издадено удостоверение за експлоатационна годност и са валидни и към момента на подаване на заявлението. В този случай се прилага декларация, в която изчерпателно се описват документите, които не се прилагат, като се посочват номерът и датата на заявлението, към което са били приложени.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Вписването на специализираните пристанищни обекти в регистъра се извършва от длъжностните лица по чл. 9, ал. 1 въз основа на подадено до директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и капитан на пристанището писмено заявление от собственика на специализирания пристанищен обект, което съдържа:
1. данни за заявителя (собственика) - наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК (съответно код по БУЛСТАТ);
2. в какво се състои искането, в т.ч. вида и местонахождението на специализирания пристанищен обект;
3. списък на приложените документи;
4. подпис на лицето, което представлява заявителя.
(2) Когато собственик на специализирания пристанищен обект е физическо лице, данните по ал. 1, т. 1 включват: имената, постоянния и настоящия адрес и ЕГН.
(3) Когато заявителят по ал. 1, т. 1 е чуждестранно лице, вместо ЕГН, ЕИК или код по БУЛСТАТ се посочват данните, които според националното законодателство на лицето служат за индивидуализирането му.
(4) Заявлението по ал. 1 може да бъде подписано и подадено и от пълномощник, чиято представителна власт произтича от изрично пълномощно, съставено в писмена форма.
(5) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. попълнени приложения № 7 и 8 и заверени, където е необходимо, от съответната Д "МА" на Изпълнителна агенция "Морска администрация";
2. документи, удостоверяващи правото на собственост или правото на ползване върху територията на специализирания пристанищен обект, ако обектът или части от него са разположени на сушата;
3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)
4. документите, удостоверяващи въвеждането на строежа (строежите) в експлоатация;
5. документ за собственост или договор за ползване - за плаващите съоръжения, служещи за връзка между кораба и стационарните съоръжения за приставане;
6. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) удостоверение за актуално състояние - за лицата, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
7. документ за платена държавна такса по Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(6) Документите и приложенията към заявлението по ал. 5 не се прилагат, когато вече са подавани като приложения към заявление за издадено удостоверение за експлоатационна годност и са валидни и към момента. В този случай се прилага декларация, в която изчерпателно се описват документите, които не се прилагат, като се посочват номерът и датата на заявлението, към което са били приложени.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Вписването на пристанището, пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект в регистъра се извършва в 7-дневен срок от подаване на заявлението, а при фактическа и правна сложност - в 14-дневен срок. Когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или да се даде възможност на други граждани и организации да се защитят, вписването се извършва до един месец от започване на производството. Длъжностното лице отбелязва датата и часа на вписването, името на вписващия и се подписва.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) В сроковете по ал. 2 директорът на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава удостоверение за регистрация на пристанището, на пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) При констатиране на непълнота или несъответствие в документите по чл. 9 и чл. 9а заявителят се уведомява писмено в 3-дневен срок от постъпването на заявлението, като се посочва срок за отстраняването им. Срокът по ал. 1 започва да тече след отстраняване на несъответствието или непълнотата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) В случай че непълнотата или несъответствието не бъдат отстранени в определения срок, директорът на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" отказва вписване на пристанището, пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект в регистъра.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Отказът за вписване на пристанището, пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект в регистъра може да бъде оспорен по административен ред пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Заповедите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по чл. 96, ал. 2, 3 и 6 и по чл. 111в, ал. 3 и 5 ЗМПВВППРБ се вписват служебно в регистъра по партидата на съответното пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) При промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване, пристанищният оператор (съответно собственикът на пристанището или на специализирания пристанищен обект) е длъжен писмено да уведоми съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" в 15-дневен срок от настъпване на промяната. Внасянето на промени в регистъра се извършва по реда на чл. 9, чл. 9а и 10.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) Към заявлението за вписване на промени във вече вписани в Регистъра на пристанищата обстоятелства се прилагат тези от документите по чл. 9, ал. 2, които обосновават исканата промяна, както и документ за внесена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Когато промените на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, касаят издаване на удостоверение за експлоатационна годност поради изтичане на срока на валидност на същото, вписването в регистъра става служебно в 7-дневен срок. При наличие на промяна във вече вписани обстоятелства, констатирани при извършена служебна проверка, промяната се вписва служебно.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) В случаите по ал. 1 в регистъра се извършва отбелязване, като старите данни не се заличават.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) В случаите по ал. 4 в регистъра се отбелязват и датата на вписване на промяната, и регистрационният номер на документа, с който е поискано вписване на промяната.
(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Дължина на бреговата линия" е линейната дължина в метри на бреговата линия на територията на пристанището. За речните пристанища дължината на бреговата линия се измерва при кота "0" на пегела.
2. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) "Обща дължина на кейовия фронт" е сборът от дължината на кейовите съоръжения и дължината на плаващите устройства, използвани за швартоване и/или престой на корабите.
3. "Дължина на кейовото съоръжение" е линейната дължина в метри на тази страна на пристанищното съоръжение, която е в допир с водата и може да се използва за заставане на кораби.
4. "Дължина на плаващото устройство" е линейната дължина в метри на тези страни на плаващото устройство, които са експлоатационно годни да се използват за заставане на кораби.
5. "Кейово съоръжение" е пристанищно съоръжение, предназначено за швартоване и престой на кораби и/или плаващи съоръжения.
6. "Плаващо устройство" означава плаващо съоръжение, постоянно закрепено в акваторията на пристанището, в т.ч. и плаващ док или друга плаваща платформа, когато се използва за безопасно приставане и обслужване (в т.ч. и за ремонт) на кораби.
7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2014 г.) "Тип товар" е съвкупността от различни по вид товари, които се обработват по съпоставими технологии: насипни, наливни, газообразни, контейнерни, генерални, ро-ро, фериботни и други.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 92, ал. 4 на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 19 ОТ 2004 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2005 Г.)

§ 5. Пристанищата с валидно свидетелство за експлоатационна годност и вписани в регистъра на пристанищата преди влизането в сила на тази наредба се пререгистрират служебно от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", при условие че няма промени в обстоятелствата по регистрацията им.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 19 ОТ 2004 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2010 Г.)

§ 18. Навсякъде в наредбата думите "Пристанищна администрация" се заменят с "Морска администрация".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 19 ОТ 2004 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2014 Г.)

§ 25. Навсякъде в наредбата думите "Министерство на транспорта" се заменят с "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

§ 26. Всички данни, съдържащи се в регистъра на пристанищата до влизането в сила на тази наредба, се прехвърлят служебно в новия регистър на пристанищата от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

§ 27. За заварените към 22.03.2013 г. регистрирани пристанища за обществен транспорт Изпълнителна агенция "Морска администрация" вписва служебно в регистъра на пристанищата на Република България данните по чл. 92, ал. 5, т. 3, 4, 9 и 10 в едномесечен срок след приемане на решението на Министерския съвет по чл. 103а, ал. 2 ЗМПВВППРБ.

§ 28. Собствениците на пристанища по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ следва да заявяват за вписване в регистъра на пристанищата на Република България данните за територията и акваторията на съответното пристанище в срок до 22.03.2015 г.

§ 29. След изтичането на срока по ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" служебно заличава пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ, за което не е поискано вписване на данните по чл. 92, ал. 5, т. 3 и 4 в регистъра на пристанищата.

§ 30. Собствениците на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ следва да заявяват правата си за вписване в регистъра на пристанищата в срок до 22.03.2014 г.


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.)


(Челна страница - стр. 1 - дясна - валидна за всеки от разделите)
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
РЕГИСТЪР НА ПРИСТАНИЩАТА
 
Пристанища в района на дирекция "Морска администрация ................ (град) ............"
 
Раздел I. Пристанища/пристанищни терминали за обществен транспорт с национално значение
ТОМ № ......................................
Започнат на ..................... 20.... г.
Приключен на ................. 20.... г.
или Раздел II. Пристанища/пристанищни терминали за обществен транспорт с регионално значение
или Раздел III. Рибарски пристанища по смисъла на чл. 107 ЗМПВВППРБ
или Раздел IV. Яхтени пристанища по смисъла на чл. 108 ЗМПВВППРБ
или Раздел V. Пристанища със специално предназначение по смисъла на чл. 109 ЗМПВВППРБ
или Раздел VI. Специализирани пристанищни обекти по смисъла на чл. 111а и 111б ЗМПВВППРБ
или Раздел VII. Координати на пристанища/пристанищни терминали и зони в тях
 
Страници валидни за раздели: Раздел I. Пристанища/пристанищни терминали за обществен транспорт с национално значение
  и Раздел II. Пристанища/пристанищни терминали за обществен транспорт с регионално значение
   
Страници 2, 8, 14, 20 и т.н.  
№ по ред и дата Регистров код Наиме- нование Вид и предназна- чение на пристани- щето/ терминала Собственик на пристанището/ собственик на пристанищния терминал, ЕИК Оператор или оператори, получили достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги, ЕИК Пристанищни дейности и услуги, предоставяни в пристанището/терминала, за извършването на които се изисква ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения Идентифика- тори на приста- нищните имоти по кадастрална- та карта
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
 
Страници 3, 9, 15, 21 и т.н.
 
Номер и дата на издаване на удосто- верението за експлоа- тационна годност Коорди- нати на гранич- ните точки - номер и дата на прило- жението от раздел VІІ Площ на тери- тория- та в кв.м Обща дължина на кейовия фронт, в т.ч. на плаващите хидро- технически съоръже- ния (м) Проектни дълбо- чини в оператив- ната акватория (м) Обща площ на откритите складове в кв.м Обща площ на покри- тите скла- дове в кв.м Общ обем на складо- вете за течни товари в куб.м Трайно прикре- пените към терена приста- нищни приемни съоръ- жения Акт, с който се поста- новява временно преус- тановя- ване или огра- ничаване експлоа- тацията на приста- нището / терминала Основа- ние за промени в обстоя- телствата за елемен- тите в колони от 2 до 18 Дата на зали- чаване на впис- ването и основа- нието за това
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                       
                       
                       
 
Забележки:
В колонка 2 се попълва шестзначният цифров регистрационен код на пристанището, който съдържа:
1. кода на съответната Д "МА" на Изпълнителна агенция "Морска администрация";
2. кода на раздела от регистровата книга;
3. кода на пристанището;
4. кода на терминала.
 
Кодът на съответната дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" е, както следва:
дирекция "Морска администрация - Варна" - 1
дирекция "Морска администрация - Бургас" - 2
дирекция "Морска администрация - Лом" - 3
дирекция "Морска администрация - Русе" - 4
 
Страници 4, 10, 16, 22 и т.н.
 
№ по ред Наименование на зоната Предназ- начение Коорди- нати на гранич- ните точки - номер и дата на прило- жението от раздел VІІ Площ на терито- рията в кв.м Обща дъл- жина на кейовия фронт, в т.ч. на плава- щите хидро- техни- чески съоръже- ния (м) Обща площ на откри- тите складове в кв.м Обща площ на покри- тите складове в кв.м Общ обем на складо- вете за течни товари в куб.м Общ обем на складо- вете за насипни товари в зони за съхран. на товари, които не се намират непо- средст- вено на брега в куб.м.
Основа- ние за промени в обстоя- телствата за елемен- тите в колони ...........................
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Зони в пристанища за обществен транспорт , които по своето предназначение отговарят на характеристиките на пристанищата по чл. 107 - 109 Х X Х Х Х Х Х Х Х
1                 Х  
2                 Х  
3                 Х  
4                 Х  
5                 Х  
  Зони за съхранение на товари, които не се намират непосредствено на брега - наименование Х X   Х       Х  
1   Х     Х          
2   Х     Х          
3   Х     Х          
4   Х     Х          
5   Х     Х          
  Оперативна акватория Х X   Х Х Х Х Х  
1   Х     Х Х Х Х Х  
2   Х     Х Х Х Х Х  
3   Х     Х Х Х Х Х  
4   Х     Х Х Х Х Х  
5   Х     Х Х Х Х Х  
  Акватория - Зона за маневриране Х X   Х Х Х Х Х  
1   Х     Х Х Х Х Х  
2   Х     Х Х Х Х Х  
3   Х     Х Х Х Х Х  
4   Х     Х Х Х Х Х  
5   Х     Х Х Х Х Х  
  Акватория - Зона за подхождане Х X   Х Х Х Х Х  
1   Х     Х Х Х Х Х  
2   Х     Х Х Х Х Х  
3   Х     Х Х Х Х Х  
4   Х     Х Х Х Х Х  
5   Х     Х Х Х Х Х  
                     
Страници 5, 11, 17, 23 и т.н.
 
№ по ред Други бележки, свързани с регистрацията (не са регистрови данни)
32 33
   
   
   
 
Регистрацията на това пристанище/пристанищен терминал продължава на страница № .............................
 
Страници, валидни за раздели: Раздел III. Рибарски пристанища по смисъла на чл. 107 ЗМПВВППРБ
  и Раздел IV. Яхтени пристанища по смисъла на чл. 108 ЗМПВВППРБ
  и Раздел V. Пристанища със специално предназначение по смисъла на чл. 109 ЗМПВВППРБ
   
Страници 2, 6, 10, 14 и т.н.  
   
№ по ред и дата Регистров код Наимено- вание Вид на пристанището/ предназначение Собственик на пристанището, ЕИК Пристанищни дейности и услуги, предоставяни в пристанището, за извършването на които се изисква ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения Идентификатори на пристанищните имоти по кадастралната карта
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
Страници 3, 7, 11, 15 и т.н.
 
Номер и дата на издаване на удосто- верението за експлоа- тационна годност Коор- динати на гранич- ните точки - номер и дата на приложе- нието от раздел VІІ Площ на терито- рията/ аква- торията в кв.м Обща дължина на кейовия фронт, в т.ч. на плава- щите хидро- техниче- ски съоръ- жения (м) Проект- ни дълбо- чини в опе- ратив- ната аква- тория (м) Обща площ на откри- тите скла- дове в кв.м Обща площ на покри- тите скла- дове в кв.м Общ обем на складо- вете за течни товари в куб.м Трайно прикре- пените към терена приста- нищни приемни съоръ- жения Акт, с който се поста- новява временно преуста- новяване или огранича- ване експлоа- тацията на приста- нището/ терминала Основа- ние за промени в обстоя- телствата за елемен- тите в колони от 2 до 17 Дата на залича- ване на вписва- нето и осно- ванието за това
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Данни за акваторията: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Оперативна акватория     Х Х Х Х Х Х Х    
      Х Х Х Х Х Х Х    
      Х Х Х Х Х Х Х    
      Х Х Х Х Х Х Х    
Зона за маневриране     Х Х Х Х Х Х Х    
      Х Х Х Х Х Х Х    
      Х Х Х Х Х Х Х    
      Х Х Х Х Х Х Х    
Зона за подхождане     Х Х Х Х Х Х Х    
      Х Х Х Х Х Х Х    
      Х Х Х Х Х Х Х    
      Х Х Х Х Х Х Х    
 
Регистрацията на това пристанище продължава на страница № .............................
 
Забележки:
В колонка 2 се попълва шестзначният цифров регистрационен код на пристанището който съдържа:
1. кода на съответната Д "МА" на Изпълнителна агенция "Морска администрация";
2. кода на раздела от регистровата книга;
3. кода на пристанището;
4. кода на терминала.
Кодът на съответната дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" е, както следва:
дирекция "Морска администрация - Варна" - 1
дирекция "Морска администрация - Бургас" - 2
дирекция "Морска администрация - Лом" - 3
дирекция "Морска администрация - Русе" - 4.
 
Валидно за: Раздел VI. Специализирани пристанищни обекти по смисъла на чл. 111а и 111б ЗМПВВППРБ
№ по ред и дата Регистров код Вид и местопо- ложение Собстве- ник, ЕИК/ оператор, ЕИК Номер и дата на издаване на удостоверението за експлоата- ционна годност Дължина на кейовия фронт в метри Акт, с който се постановява временно преуста- новяване на експлоа- тацията на обекта Промени в обстоя- телствата в колони 2 - 7 Дата на заличаване на впис- ването и основа- нието за това
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
Регистрацията на този специализиран пристанищен обект продължава на страница № ..................................................
 
Забележки:
В колонка 2 се вписва четирицифрен регистрационен код, който съдържа:
1. кода на съответната Д "МА";
2. пореден номер на обекта във формат 001.
 
Кодът на съответната дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" е, както следва:
дирекция "Морска администрация - Варна" - 1
дирекция "Морска администрация - Бургас" - 2
дирекция "Морска администрация - Лом" - 3
дирекция "Морска администрация - Русе" - 4.
 
Валидно за: Раздел VII. Координати на пристанища/пристанищни терминали и зони в тях.
Забележка: Раздел VII съдържа всички приложения № 12 към чл. 9, ал. 5 с данните за координати на граничните точки на всяко едно пристанище или пристанищен терминал и съответните зони в тях.
 


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., предишно Приложение № 2 към чл. 7, т. 3, изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.)

Списък на пристанищни услуги съгласно чл. 116, ал. 2 ЗМПВВППРБ

1. Морско-технически услуги:
а) швартови услуги;
б) буксировка (влачене или тласкане);
в) снабдяване на корабите с електрическа енергия и комуникации;
г) корабно бункероване (гориво, смазочни материали, вода);
д) снабдяване с хранителни и други продукти;
е) приемане и обработка на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност.
2. Обработка на товари и поща - товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка на различни по тип товари, вътрешнопристанищен (терминален) превоз на товари и поща и други.
В заявлението за регистриране на пристанището се отбелязва специализацията на тази пристанищна услуга по типа на товара, който ще се обработва на пристанището, като се посочват един или повече от следните типове товари:
1. генерални товари;
2. насипни товари;
3. ро-ро товари;
4. наливни товари;
5. контейнери;
6. газообразни;
7. фериботни;
8. други непосочени в т. 1 - 7, които се описват.
Забележка. Обработката на опасни товари изрично се заявява, като се посочва класът по Международния класификатор на опасните товари на Обединените нации (UN).
3. Обслужване на пътници.


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.)


Наименование на при- Заверил: директор на
станището/терминала: Д "МА" - ........................ град:
  .................................................
................................................. (подпис и печат)
  .................................................
Собственик/пристани- (име и фамилия)
щен оператор:  
............................................... Дата: .......................................
   
Пореден номер Показател Един.мярка Описание
1 2 3 4
1. Наименование    
2. Географски координати    
3. Дължина на кейовия фронт - море и река    
4. Дължина на бреговата линия - за река    
5. Територия кв. м  
6. Навигационни знаци:    
  денем да/не  
  нощем да/не  
7. Брой корабни места бр. предназначение
8. - Обща дължина на кейовия фронт, в т. ч. на плаващите хидротехнически съоръжения м  
9. - Обща дължина на стационарните кейови места м  
10. Обща дължина на плаващите пристанищни съоръжения м  
11. Съоръжения:    
  - кейова механизация бр. вид
  - тилова механизация бр. вид
  - други специализирани бр. описание
 
...............................................................
   
12. Складове: да/не  
  - закрити складове кв. м предназначение
  - открити складове кв. м предназначение
  - течни товари куб. м предназначение
  - специализирани товари    
13. Организация и наличие на съоръжения за приемане и обработка на течни и твърди отпадъци да/не описание
14. Осъществяване на граничния контрол: да/не описание - място и наименование на съответната служба
  - митнически контрол    
  - контрол от Изпълнителна агенция "Морска администрация"    
  - граничен паспортен    
  - санитарен, ветеринарен и фитосанитарен контрол    
15. Забележка:    
       
Нанесъл данните упъл- Заверил упълномо-
номощен представител щен представител
на собственика/приста- на съответното ТП
нищния оператор на прис- на ДППИ .......................... град:
танището/терминала: ................................................
  (подпис и печат)
............................................... ................................................
(подпис и печат) (трите имена,
  длъжност)
................................................  
(трите имена, длъжност) Дата: .......................................
  (Забележка. Попълва
Дата: ....................................... се само за пристанища
  за обществен транс-
  порт с национално
  значение.)


Приложение № 4 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.)


Наименование на при- Заверил: директор на
станището/терминала: Д "МА" - .................. град:
  ................................................
......................................... (подпис и печат)
  .................................................
Собственик/пристани- (име и фамилия)
щен оператор:  
......................................... Дата: ........................................
   
Параметри на терминалите (кейове, понтони, плаващи пристанищни съоръжения, служещи за връзка между кораба и брега)
 
Характеристика Ед. мярка Опи- сание Забе- лежка
1 2 3 4 5
  Корабно място/терминал      
I. Местоположение      
II. Предназначение      
III. Оразмерителни данни:      
III.1. Дължина на корабното място м    
III.2. Дълбочина на корабното място:      
  - проектна м    
  - съществуваща м    
III.3. Година на въвеждане в експлоатация      
III.4. Наличие на жп коловози между подкрановите пътища да/не    
III.5. Брой на бреговите вързални устройства бр.    
III.6. Тип и конструкция на кейовата стена      
III.7. Брой и вид на бреговите отбивни съоръжения и разстояние между тях      
III.8. Натоварвания      
  - от тилова подкранова релса т/кв.м    
  - буферна зона т/кв.м    
  - тилова зона т/кв.м    
IV. Транспортни връзки и подходи:      
IV.1. Пътни връзки: да/не    
  - тип настилка      
IV.2. Жп връзки      
  - брой на челните коловози      
  - брой и разположение на тиловите коловози      
V. Складове:      
V.1. Открити складове:      
  Предназначение      
  Размери: дължина х широчина х височина м    
  Настилки - вид      
  - допустимо натоварване т/кв.м    
  Стационарно оборудване      
  - наличие      
  - описание и техническа характеристика      
V.2. Покрити складове (№):      
  Предназначение      
  - година на постройка      
  - етажност      
  - конструкция      
  размери на склада:      
  L х B х H      
  - полезен обем куб. м    
  - допустимо натоварване т/куб. м    
  размери на вратите, бр., L х B х H      
  Стационарно оборудване:      
  - наличие      
  - описание и техническа характеристика      
  Противопожарна обезпеченост, наличие и вид      
V.3. Други сгради - предназначение      
VI. Инженерни мрежи/комуникации:      
VI.1. Ел. захранване:      
  - напрежение V    
  - мощност kW    
  - източник на захранване      
  Захранване на корабите - ел. табла      
  Осветление, тип, норма      
VI.2. Водопроводна мрежа:      
  - водопровод, брой хидранти, дебит      
VI.3. Канализация, брой шахти      
VI.4. Противопожарна защита, описание      
VI.5. Наличие на телефонна мрежа      
VI.6. Други      
VII. Кейова механизация      
VII.1. Портални кейови кранове:      
  Вид №      
  Модел      
  Фирма производител      
  Година на монтаж      
  Товароподемност т    
  Обсег на стрелата max/min м    
  Инстал. мощност kW    
VII.2. Специализирана кейова механизация:      
  Вид №      
  Модел      
  Фирма производител      
  Година на монтаж      
  Товаропод. (мин./макс. излет на стрел.) т    
  Обсег на стрелата max/min м    
  Ел. захранване V    
  Инстал. мощност kW    
VII.3. Тилова кейова механизация вид    
  Вид №      
  Модел      
  Фирма производител      
  Година на монтаж      
  Товароподемност т    
  Обсег на стрелата max/min м    
  Ел. захранване V    
  Инстал. мощност kW    
VII.4. Мобилна тов./разтов. механизация: вид    
  Вид №      
  Модел      
  Фирма производител      
  Година на доставка      
  Товароподемност т    
  Обсег на стрелата max/min м    
  Височина на повдигане Н    
  Собствена инстал. мощност kW    
         
Нанесъл данните упъл- Заверил упълномо-
номощен представител щен представител
на собственика/приста- на съответното ТП
нищния оператор на прис- на ДППИ ....................... град:
танището/терминала: ...............................................
  (подпис и печат)
............................................... ................................................
(подпис и печат) (трите имена,
  длъжност)
..................................................  
(трите имена, длъжност) Дата: ...........................................
   
Дата: ......................................... (Забележка. Попълва
  се само за пристанища
  за обществен транс-
  порт с национално
  значение.)


Приложение № 5 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.)


Наименование на при-   Заверил: директор на
станището/терминала:   Д "МА" - .......... град:
   
..................................................................................
...................................................................................
 

(подпис и печат)

Собственик/пристанищен  
..................................................................................
оператор:  

(име и фамилия)

...................................................................................
 
Дата: ..............................................................................
 
Данни за вписване на рибарски и яхтени пристанища
 
Пореден Показател Ед. Описание
номер   мярка  
1 2 3 4
1. Наименование    
2. Географски координати    
3. Община    
4. Боцманат на ИА "МА", УКВ канал за връзка    
5. Проектна дълбочина метри  
6. Съществуваща дълбочинаметри    
7. Капацитет за домуване:    
  - рибарски кораби бр.  
  - яхти и други плавателни съдове за развлечение бр. видове
  - други плавателни съдове    
8. Предоставяни пристанищни услуги    
9. Територия кв. м  
10. Навигационни знаци:    
  - денем да/не  
  - нощем да/не  
11. Дължина и вид на кейовите съоръжения бр. за всеки пристан
    м/м предназначение
    м/м предназначение
12. Дължина на бреговата ивица    
13. Вързални устройства: бр.  
  - мъртви котви с буй бр.  
  - отбивни устройства да/не  
14. Спасителни средства:   описание
  - спасителен катер с буксир да/не  
  - спасителни пояси и ризи да/не  
  - противопожарни средства да/не описание
15. Осветление на територията да/не  
16. Съоръжения:    
  - понтони    
  - кран за докуване да/не бр.
  - слип за лодки да/не бр.
17. Ток 220 V да/не  
18. Прясна вода да/не  
19. Тоалетна и баня да/не  
20. Сметосъбиране да/не описание
21. Охрана да/не описание - име на фирмата
22. Ползване на КПП и митн. пункт да/не наименования на поделенията и адрес
23. Забележка:    
 
Нанесъл данните упълномощен
представител на собственика/
пристанищния оператор
на пристанището/терминала:
....................................................................................................................
(подпис и печат)
.....................................................................................................................
(трите имена, длъжност)
Дата: ...........................................................................................................


Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.)


Наименование на при-   Заверил: директор на
станището/терминала:   Д "МА" - .......... град:
   
..................................................................................
...................................................................................
 

(подпис и печат)

Собственик/пристанищен  
..................................................................................
оператор:  

(име и фамилия)

...................................................................................
 
Дата: ..............................................................................
Данни за регистрация на пристанищата със специално предназначение
Пореден Показател Ед. Описание
номер   мярка  
1 2 3 4
1. Наименование    
2. Географски координати    
3. Община    
4. Предназначение    
5. Предоставяни    
  пристанищни услуги    
6. Проектна дълбочина метри  
7. Съществуваща метри  
  дълбочина    
8. Територия кв. м  
  Хидротехнически   описание
  съоръжения    
  Наличие на ограждения да/не описание
9. Корабни места - бр.  
  (дължина/дълбочина (за    
  р. Дунав при кота 0 на    
  пегела)    
  - к.м. 1 - дължина м/м предназначение
  ...../дълбочина .... (в    
  метри)    
  - к.м. 2 - дължина м/м предназначение
  ...../дълбочина ..... (в    
  метри)    
 
...............................................................
   
  Корабни места - бр. за всеки пристан
  дължина/дълбочина (за    
  р. Дунав при кота 0)    
    м/м предназначение
    м/м предназначение
10. Складови помещения за    
  пристанищни услуги    
  Закрити кв. м  
  Открити    
  за течни товари л  
11. Подемно-транспортни    
  съоръжения за    
  пристанищни услуги    
  до 5 тона - бр.  
  от 5 до 20 т бр.  
  над 20 т бр.  
  други претоварни бр. описание
  съоръжения    
12. Спасителни средства   описание
13. Противопожарни   описание
  средства    
14. Осветление на   съгл. изискв. на
  територията   норм. документи
15. Навигационни знаци    
  Денем да/не  
  Нощем да/не  
16. Комуникации да/не УКВ връзка
17. Сметосъбиране   описание
18. Ползване на КПП и митн. да/не наименования на
  пункт   поделенията и
      адрес
19. Охрана да/не описание, име на
      фирмата
20. Забележки    
 
Нанесъл данните упълномощен
представител на собственика/
пристанищния оператор
на пристанището/терминала:
....................................................................................................................
(подпис и печат)
.....................................................................................................................
(трите имена, длъжност)
Дата: ...........................................................................................................


Приложение № 7 към чл. 8, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2014 г.)


Наименование на при-   Заверил: директор на
станището/терминала/   Д "МА" - .......... град:
специализирания    
пристанищен обект:  
..................................................................................
...................................................................................
 

(подпис и печат)

Собственик/пристанищен  
..................................................................................
оператор:  

(име и фамилия)

...................................................................................
 
Дата: ..............................................................................
 
Параметри на плаващи пристанищни устройства, използвани за приставане на кораби (понтони, плаващи докове и др.)
 
Характеристика за Един. Параметър/ Забе-
  всяко плаващо съоръжение поотделно мярка описание лежка
1 2 3 4 5
  Терминал (кей)   Наименование  
1. Наименование/вид на   плаващо  
  плаващото   съоръжение с  
  съоръжение   регистрационен  
       
1.1. Местоположение   корабно място  
     
№ .....................................................
 
1.2. Тип и конструкция/година на   описание  
  производство      
1.3. Тип и конструкция на преходния мост   описание  
1.4. Проектна дълбочина метри    
1.5. Съществуваща дълбочина метри    
1.6. Вид пристанищни услуги,   описание  
  извършвани на съоръжението      
1.7. Габаритни размери: дължина/ метри    
  широчина/височина/      
  максимално газене      
1.8. Сумарна дължина на тези метри    
  страни на плаващото      
  устройство, които могат      
  да се използват за заста-      
  ване на кораби, в линейни метри      
1.9. Брой и конструкция на бр. описание  
  вързалните      
  устройства      
1.10. Брой и вид на отбивните бр. описание  
  съоръжения      
1.11. Ел. захранване   описание  
1.12. Водоснабдяване с питейна вода   описание  
1.13. Осветление - тип, норма   описание  
1.14. Осветление на преходните   описание  
  мостове и проходите за      
  преминаване на брега      
1.15. Противопожарна инсталация и   описание  
  противопожарни средства, описание      
1.16. Спасителни средства   описание  
1.17. Други:      
Нанесъл данните упъл-   Заверил упълномощен
номощен представител на   представител
собственика/пристанищния   на съответното ТП
оператор на   на ДППИ .......... град:
пристанището/терминала:  
.......................................................................................
    (подпис и печат)
.......................................................................................
 
......................................................................................
(подпис и печат)   (трите имена, длъжност)
......................................................................................
 
Дата: ...............................................................................
(трите имена, длъжност)   (Забележка. Попълва се
Дата: ................................................................................
  само за пристанища за
    обществен транспорт с
    национално значение.)


Приложение № 8 към чл. 8, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2014 г.)


Наименование на спе-   Заверил: директор на
циализирания, при-   Д "МА" - .......... град:
станищен обект:  
..................................................................................
...................................................................................
 

(подпис и печат)

..................................................................................
 
..................................................................................
Собственик:  

(име и фамилия)

....................................................................................
 
Дата: ..............................................................................
 
Данни за специализирани пристанищни обекти
 
Пореден Показател Ед. Описание
номер   мярка  
1 2 3 4
1. 1.1. Наименование    
  1.2. Вид - попълва се със знак Х като един от следните:    
  а) Пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми    
  б) Място за временно укритие на риболовни кораби    
  в) Пристан за кораби за сезонен превоз на пътници    
  г) Пристан за добиващи кораби, за специални кораби по смисъла на чл. 5 от КТК и за кораби, предназначени за спомагателни дейности;    
  д) Зимовник    
2. Географски координати    
3. Община    
4. Боцманат на ИА "МА", УКВ канал за връзка    
5. Година на въвеждане в експлоатация    
6. Територия кв. м  
7. Дължина на бреговата ивица м1  
8. Капацитет на приемани плавателни средства:    
  - рибарски кораби бр.  
  - яхти и други плавателни съдове за развлечение бр.  
  - други плавателни съдове   видове, описание
9. Навигационни знаци:    
  - денем да/не  
  - нощем да/не  
10. Дължина на кейовия фронт и вид на кейовите съоръжени м1 описание
  Дълбочина на корабното място:    
  - проектна м  
  - съществуваща м  
11. Отбивни устройства да/не описание
12. Спасителни средства:   описание
  - спасителни пояси и ризи да/не  
  - други да/не описание
13. Противопожарни средства да/не описание
14. Осветление на територията да/не описание
15. Съоръжения:    
  - понтони да/не бр.
  - подемен кран да/не бр.
  - слип за лодки да/не бр.
  - претоварни съоръжения да/не описание
  - други да/не описание
16. Ток 220 V да/не  
17. Прясна вода да/не  
18. Канализация да/не  
19. Сметосъбиране да/не описание
20. Охрана в светлата част на деня да/не описание
21. Охрана в тъмната част на деня да/не описание
22. Складове:    
  - открити складове: м2 предназначение
  - покрити складове: м2 предназначение
  - други сгради   описание, предназначение
23. Пътни връзки: да/не  
  - ширина на пътното платно м1  
  - тип настилка   описание
  Забележка:    
Нанесъл данните упълномощен
представител на собственика на
специализирания пристанищен
обект:
...................................................................................................................................
(подпис и печат)
...............................................................................................................................
(трите имена, длъжност)
Дата: ..........................................................................................................................


Приложение № 9 към чл. 2, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2014 г.)


За пристанища и пристанищни терминали за района на Д "МА" - ....... град ..........................:
№ по Пристанище/пристанищен Предлагани Типове Номер и дата на Наложени
ред, дата терминал/наименование пристанищни обработвани валидно ограничения на
на ре-   услуги товари удостоверение експлоатацион-
гистра-       за експлоатацион- ната годност
ция,стр. в       на годност  
регистъра          
           
За специализирани пристанищни обекти за района на Д "МА" - ....... град ..........................:
№ по Специализиран Вид и Номер и дата на Наложени
ред, дата на пристанищен предназначение валидно ограничения на
регистрация, обект/наименование   удостоверение експлоатационната
стр. в     за експлоатацион- годност
регистъра     на годност  
         


Приложение № 10 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "а"

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2014 г.)


Приложение № 10
към заявление с вх. № ......................................................./.............................................................................................

(дата)

(номерът и датата се попълват служебно от съответната ДМА при приемането на заявлението)
 
ЗА ПРИСТАНИЩЕ/ТЕРМИНАЛ:
Наименование на пристанището/терминала:
.....................................................................................................................................................................................
Собственик/пристанищен оператор:
.....................................................................................................................................................................................
 
Данни за вписване на:
Пристанища/пристанищни терминали за обществен транспорт с национално значение и
Пристанища/пристанищни терминали за обществен транспорт с регионално значение
  Данни за: Мярка Данни
1 2 3 4
А. За пристанището/терминала: - -
1. Наименование    
2. Вид на пристанището /терминала/терминал/предназначение на терминала    
3. Собственик на пристанището/пристанищния терминала    
4. Оператор или оператори, получили достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги    
5. Пристанищни дейности и услуги, предоставяни в пристанището/терминала, за извършването на които се изисква ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения    
6. Идентификатори на пристанищните имоти по кадастралната карта    
7. Площ на територията кв. м  
8. Обща дължина на кейовия фронт, в т.ч. на плаващите хидротехнически съоръжения м  
9. Проектни дълбочини в оперативната акватория м  
10. Обща площ на откритите складове кв. м.  
11. Обща площ на покритите складове кв. м.  
12. Общ обем на складовете за течни товари куб. м  
13. Трайно прикрепените към терена пристанищни приемни съоръжения    
14. Координати на граничните точки, дадени в приложение № 12 - прилага се в отделно приложение
       
Б. За зони в пристанища за обществен транспорт, които по своето предназначение отговарят на характеристиките на пристанищата по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ: - -
1. Предназначение    
2. Площ на територията кв. м  
3. Обща дължина на кейовия фронт, в т. ч. на плаващите хидротехнически съоръжения м  
4. Обща площ на откритите складове кв. м  
5. Обща площ на покритите складове кв. м  
6. Общ обем на складовете за течни товари куб. м  
7. Координати на граничните точки, дадени в приложение № 12   прилага се в отделно приложение
       
В. За зони за съхранение на товари, които не се намират непосредствено на брега: - -
1. Наименование    
2. Площ на територията кв. м  
3. Обща площ на откритите складове кв. м  
4. Обща площ на покритите складове кв. м  
5. Общ обем на складовете за течни товари куб. м  
6. Общ обем на складовете за насипни товари в зони за съхранение на товари, които не се намират непосредствено на брега куб. м  
7. Координати на граничните точки, дадени в приложение № 12   прилага се в отделно приложение
       
Г. За зони на акваторията: - -
1. За оперативна акватория - -
- Площ на територията кв. м  
- Координати на граничните точки, дадени в приложение № 12   прилага се в отделно приложение
2. За зона за маневриране - -
- Площ на територията кв. м  
- Координати на граничните точки, дадени в приложение № 12   прилага се в отделно приложение
3. За зона за подхождане - -
- Площ на територията кв. м  
- Координати на граничните точки, дадени в приложение № 12   прилага се в отделно приложение
Към настоящото приложение прилагам отделно приложение № 12 с данните за координатите на граничните точки, указани по-горе.
Нанесъл данните упълномощен
представител на собственика/
пристанищния оператор
на пристанището/терминала:
.................................................................................................................
(подпис и печат)
...................................................................................................................
(трите имена, длъжност)
Дата: ...........................................................................................................


Приложение № 11 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "б"

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2014 г.)


Приложение № 11
към заявление с вх. № ............................................./..............................

(дата)

(номерът и датата се попълват служебно от съответната ДМА при приемането на заявлението)

 

ЗА ПРИСТАНИЩЕ/ТЕРМИНАЛ:

 

Наименование на пристанището/терминала:

.....................................................................................................................
Собственик/пристанищен оператор:
.....................................................................................................................
 
Данни за вписване на:
1. Рибарски пристанища по смисъла на чл. 107 ЗМПВВППРБ
2. Яхтени пристанища по смисъла на чл. 108 ЗМПВВППРБ
3. Пристанища със специално предназначение по смисъла на чл. 109 ЗМПВВППРБ
 
  Данни за: Мярка Данни
1 2 3 4
А. За пристанището: - -
1. Наименование    
2. Вид на пристанището/терминала/ терминал/предназначение на терминала    
3. Собственик на пристанището/пристанищния терминал    
4. Оператор или оператори, получили достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги    
5. Пристанищни дейности и услуги, предоставяни в пристанището/терминала, за извършването на които се изисква ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения    
6. Идентификатори на пристанищните имоти по кадастралната карта    
7. Площ на територията кв. м  
8. Обща дължина на кейовия фронт, в т. ч. на плаващите хидротехнически съоръжения м  
9. Проектни дълбочини в оперативната акватория м  
10. Обща площ на откритите складове кв. м  
11. Обща площ на покритите складове кв. м  
12. Общ обем на складовете за течни товари куб. м  
13. Трайно прикрепените към терена пристанищни приемни съоръжения    
14. Координати на граничните точки, дадени в приложение № 12 - прилага се в отделно приложение
       
Б. За зони на акваторията: - -
1. За оперативна акватория - -
- Площ на територията кв. м  
- Координати на граничните точки, дадени в приложение № 12 - прилага се в отделно приложение
2. За зона за маневриране - -
- Площ на територията кв. м  
- Координати на граничните точки, дадени в приложение № 12   прилага се в отделно приложение
3. За зона за подхождане - -
- Площ на територията кв. м  
- Координати на граничните точки, дадени в приложение № 12 - прилага се в отделно приложение
       
Към настоящото приложение прилагам отделно приложение № 12 с данните за координатите на граничните точки, указани по-горе.
 
Нанесъл данните упълномощен представител на собственика/пристанищния оператор на пристанището/терминала:
...........................................................
(подпис и печат)
.............................................................
(трите имена, длъжност)
 
Дата: ................................................................................


Приложение № 12 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "а"

(Ново - ДВ, бр. 26 от 2014 г.)


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение № 12 към заявление с вх. № .................../............................................................................................................................................................................................................
(дата)
(номерът и датата се попълват служебно от съответната ДМА при приемането на заявлението)
с данни за координатите на пристанище/пристанищен терминал/зона:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Наименование на пристанището/терминала/зоната:
 
Собственик/пристанищен оператор:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Данни за координатите на зоната в табличен вид:
 
I. ЗА: Пристанища/пристанищни терминали за обществен транспорт с национално значение или пристанища/пристанищни терминали за обществен транспорт с регионално значение
1. За пристанището/терминала (по т. А14 от приложение № 10 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "а"):
 
................................................................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................................................................
2. За зони в пристанища за обществен транспорт, които по своето предназначение отговарят на характеристиките на пристанищата по чл. 107 - 109 (по т. Б7 от приложение № 10 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "а"):
 
................................................................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................................................................
3. За зони за съхранение на товари, които не се намират непосредствено на брега (по т. В7 от приложение № 10 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "а"):
 
................................................................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................................................................
4. За зони на акваторията (по т. Г1 от приложение № 10 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "а"):
 
................................................................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................................................................
5. За зони на акваторията (по т. Г2 от приложение № 10 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "а"):
 
................................................................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................................................................
6. За зони на акваторията (по т. Г3 от приложение № 10 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "а"):
 
................................................................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................................................................
 
................................................................................................................................................................................................................................................
II. ЗА: Рибарски пристанища по смисъла на чл. 107 ЗМПВВППРБ или яхтени пристанища по смисъла на чл. 108 ЗМПВВППРБ или пристанища със специално предназначение по смисъла на чл. 109 ЗМПВВППРБ
1. За пристанището/терминала (по т. А14 от приложение № 11 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "б"):
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
2. За зони на акваторията (по т. Г1 от приложение № 11 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "б"):
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
3. За зони на акваторията (по т. Г2 от приложение № 11 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "б"):
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
4. За зони на акваторията (по т. Г3 от приложение № 11 към чл. 9, ал. 5, т. 1, буква "б"):
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
   
Забележка: Според вида на пристанището/терминала се попълва съответно т. I или т. II от дадените по-горе. При промяна на данни във вече подадено приложение № 12 операторът/собственикът на пристанището/терминала подава ново приложение № 12, попълнено в частта, касаеща промените, като се посочват мотивите за тази промяна.
 
Нанесъл данните упълномощен представител на собственика/пристанищния оператор на пристанището/терминала:
...........................................................
(подпис и печат)
.............................................................
(трите имена, длъжност)
 
Дата: ..............................................


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума