навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 19 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПЕНСИОННИ РЕЗЕРВИ ОТ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, КОИТО УПРАВЛЯВАТ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД И/ИЛИ ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

В сила от 30.12.2004 г.
Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определя редът за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, наричан по-нататък доброволен пенсионен фонд, и които изплащат пожизнени пенсии от него.

Чл. 2. Пенсионните резерви се използват само за изплащане на пожизнени пенсии на пенсионерите, преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети.

Раздел II.
Създаване на пенсионни резерви


Чл. 3. (1) Пенсионноосигурителното дружество, управляващо универсален пенсионен фонд, създава пенсионен резерв за изплащане на допълнителни пожизнени пенсии за старост.
(2) Пенсионният резерв по ал. 1 се формира от следните източници:
1. собствени средства на пенсионноосигурителното дружество;
2. средства по чл. 170, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).


Чл. 4. (1) Пенсионноосигурително дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд и изплащащо пожизнени пенсии от него, създава пенсионен резерв за изплащане на тези пенсии.
(2) Пенсионният резерв по ал. 1 се формира от следните източници:
1. собствени средства на пенсионноосигурителното дружество;
2. средства по чл. 245, ал. 3 и 5 КСО.


Чл. 5. (1) Пенсионноосигурителното дружество отчита всеки пенсионен резерв чрез отделна счетоводна сметка.
(2) Източниците, формиращи всеки пенсионен резерв, се отчитат чрез отделни подсметки към съответната счетоводна сметка.
(3) В срок до един месец от датата на установяване на наличието на условията по чл. 170, ал. 3 и чл. 245, ал. 3 и 5 КСО средствата по чл. 3, ал. 2, т. 2 и чл. 4, ал. 2, т. 2 се прехвърлят по сметка на пенсионноосигурителното дружество и се отразяват като увеличение на съответния пенсионен резерв.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Размерът на необходимите средства за съответния пенсионен резерв се определя по проспективен метод и е равен на сумата от положителните разлики между настоящата стойност на поетите задължения и средствата по индивидуалните партиди на пенсионерите с отпуснати пожизнени пенсии.
(2) Настоящата стойност на поетите задължения към пенсионерите за целите на формиране на съответния пенсионен резерв се изчислява от пенсионноосигурителното дружество на база на технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност за съответната година, поотделно за:
1. изплащане на допълнителни пожизнени пенсии за старост от универсалните пенсионни фондове;
2. изплащане на лични пожизнени пенсии за старост и наследствени пожизнени пенсии от доброволните пенсионни фондове;
3. изплащане на лични пожизнени пенсии за инвалидност от доброволните пенсионни фондове.
(3) (В сила от 01.01.2005 г.) Пенсионноосигурителните дружества прилагат единни технически лихвени проценти и биометрични таблици за смъртност по ал. 2, които се утвърждават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", поотделно за универсален и за доброволен пенсионен фонд, до 31 декември всяка година.


Чл. 7. Всяко пенсионноосигурително дружество създава съответен пенсионен резерв и започва да изчислява размера му по реда на чл. 6 от началото на годината, следваща годината на отпускане на първата пожизнена пенсия.


Чл. 8. (1) Пенсионноосигурителното дружество извършва преизчисляване на размера на формирания пенсионен резерв към 31 декември всяка календарна година.
(2) Когато размерът на пенсионния резерв в края на годината е по-малък от размера, изчислен по реда на чл. 6, пенсионноосигурителното дружество допълва от собствени средства разликата, като я отразява по сметката на пенсионния резерв до 1 март следващата календарна година.
(3) В случаите, когато достигнатата от универсален пенсионен фонд доходност е по-ниска от минималната доходност, определена по реда на чл. 193 КСО, преизчисляване на пенсионния резерв се извършва и в деня, следващ деня на определяне на размера на средствата по индивидуалните партиди на пенсионерите и след покриване на разликата до минималната доходност.


Чл. 9. (1) Максималният размер на формирания пенсионен резерв за съответния фонд в края на годината не може да бъде по-голям от 110 % от размера, изчислен по реда на чл. 6, с изключение на случаите по ал. 3.
(2) Средствата над максималния размер по ал. 1 с източник постъпленията по чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 2, т. 1 се освобождават от пенсионния резерв и се отразяват по сметка на пенсионноосигурителното дружество до 1 март следващата календарна година.
(3) В случаите, когато в резултат на постъпления в пенсионния резерв по чл. 3, ал. 2, т. 2 и чл. 4, ал. 2, т. 2 бъде надвишен максималният размер по ал. 1, разликата не се освобождава в полза на пенсионноосигурителното дружество, а остава по сметката на пенсионния резерв.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Пенсионноосигурителните дружества представят в срока по чл. 190, ал. 1 КСО едновременно с представянето на годишните финансови отчети на комисията справка по утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", образец за състоянието на всеки пенсионен резерв към края на отчетната година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) В случаите по чл. 8, ал. 3 справката по ал. 1 се представя едновременно с представянето на месечните финансови отчети в срока по чл. 186а КСО.

Раздел III.
Административнонаказателна отговорност


Чл. 11. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на тази наредба, се наказва съгласно чл. 351 КСО.
(2) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".
(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Пенсионен резерв" представлява сумата от средства, заделени по съответен ред, с които се изплащат допълнителни пожизнени пенсии за старост, лични пожизнени пенсии за старост, лични пожизнени пенсии за инвалидност и наследствени пожизнени пенсии на пенсионерите, които са преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети.
2. "Биометрична таблица за смъртност" за целите за изчисляване на размера на пенсионните резерви представлява теоретичен модел, представен под формата на статистическа таблица, характеризираща повъзрастовия режим на преживяване и смърт на определена общност от хора.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Размерът на необходимите средства за пенсионния резерв на пенсионноосигурително дружество, управляващо доброволен пенсионен фонд, което на основание § 114 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (ДВ, бр. 67 от 2003 г.) (ЗИДКЗОО) е прекратило прилагането на пенсионни схеми с формирани общи сметки, се определя по проспективен метод и е равен на сумата от положителните разлики между настоящата стойност на поетите задължения и средствата по индивидуалните партиди на пенсионерите с отпуснати пожизнени пенсии, като тази сума се намалява с текущия размер на заделените средства съгласно § 114, ал. 3, изр. първо ЗИДКЗОО.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 192, ал. 2 и чл. 213, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 30-Н от 8.ХII.2004 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 4. (1) Наредбата влиза в сила от 30 декември 2004 г., с изключение на чл. 6, ал. 3, който влиза в сила от 1 януари 2005 г.
(2) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърждава в срок до 31 март 2005 г. единни технически лихвени проценти и биометрични таблици за смъртност, които се прилагат от пенсионноосигурителните дружества при изчисляване на пенсионните резерви към 31 декември 2005 г.
(3) При изчисляване на пенсионните резерви към 31 декември 2004 г. пенсионноосигурителните дружества прилагат технически лихвени проценти и биометрични таблици за смъртност, одобрени и утвърдени по съответния ред преди влизането в сила на тази наредба.


§ 5. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 2004 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО И НА ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЛАНОВЕТЕ ПО ЧЛ. 327, АЛ. 1, Т. 3 И ЧЛ. 336, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.02.2018 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 2 и 3, § 3, т. 4 и 5, § 4, т. 1, буква "а", § 7, т. 2 и § 8, т. 1 и 3, които влизат в сила от 19.11.2018 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума