навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПО ОБЩИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА И ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНИЯ

Издаден от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.98 от 5 Ноември 2004г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията, дейността и съставът на постоянните общински комисии по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството, наричани по-нататък "комисиите".

Чл. 2. Комисиите по чл. 1:
1. осъществяват профилактика на заболяванията на пчелните семейства;
2. опазват пчелите и пчелните семейства от отравяне.

Раздел II.
Състав


Чл. 3. (1) Съставът на комисиите се определя със заповед на директора на съответната областна дирекция "Земеделие и гори"(ОДЗГ). В комисията се включват: представител на съответната общинска служба по земеделие и гори (ОСЗГ), на съответната община, пчелар - проверител от Националния браншови пчеларски съюз, а при необходимост - представител на регионалната служба по растителна защита (РСРЗ), представител на Регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) и представител на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).
(2) При извършване на дейности по профилактика на заболяванията представител на РСРЗ не участва.
(3) Представител на ИАСРЖ участва в състава на комисията само когато се проверява здравословното състояние на пчелните семейства в пчелините за производство на елитни и племенни пчелни майки и рояци.
(4) Поименното определяне на състава на комисиите се извършва по предложение на ръководителя на съответната администрация или организация по ал. 1.
(5) На членовете на постоянните комисии се издава служебна карта по образец съгласно приложението.


Чл. 4. (1) Директорът на ОДЗГ определя в заповедта по чл. 3, ал. 1 председателя на комисията и резервни членове.
(2) Председателят на комисията организира и ръководи нейната дейност.
(3) Представителят от ОСЗГ води и съхранява документацията във връзка с дейността на комисията.

Раздел III.
Организация и дейност


Чл. 5. (1) Комисиите извършват задължителен есенен профилактичен преглед, а при необходимост и пролетен профилактичен преглед на пчелните семейства.
(2) При извършване на прегледите комисиите се подпомагат от пчелари-проверители, определени по следния ред:
1. председателят на областната структура на браншовия съюз представя на директора на РВМС списък на предложените от браншовия съюз проверители по общини, които да участват при прегледа на пчелните семейства на територията на съответната община;
2. директорът на РВМС издава заповед, с която определя проверителите съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 30 за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите (ДВ, бр. 78 от 2002 г.).
(3) Председателят на комисията изготвя график за извършване на прегледите на територията на общината. Графикът се представя на директора на РВМС за осигуряване участието на ветеринарни лекари в прегледа и на директора на ОДЗГ за осигуряване на транспорта на комисията и пчеларите-проверители до пчелините.


Чл. 6. (1) В случаите по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне при провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (ДВ, бр. 47 от 2004 г.) възложителят на всяко третиране изпраща уведомително писмо до кмета на кметството, който уведомява председателя на комисията. След получаване на писмото по преценка на комисията се определя/т мястото/местата за временно преместване на пчелните семейства до приключване на дейността.
(2) Представителят на общината и на Националния браншовия пчеларски съюз подпомагат кмета на кметството при уведомяване на собствениците на пчелини за предстоящото третиране.


Чл. 7. (1) При констатиране на масов подмор на пчели собственикът на засегнатия пчелин в срок 24 часа е длъжен писмено да уведоми за това кмета на кметството. Кметът на кметството уведомява директора на ОДЗГ за масовия подмор.
(2) Директорът на ОДЗГ свиква комисията, която в присъствието на възложителя на дезинсекционното, дезинфекционното или растителнозащитното мероприятие или на негов представител извършва проверка. Възложителят се уведомява за проверката по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3) Комисията извършва проверка на място и съставя протокол, който включва:
1. име, ЕГН и постоянен адрес на пчеларя;
2. общ брой на пчелните семейства в пчелина;
3. брой на пчелните семейства с признаци на отравяне;
4. № на съпроводителното писмо, с което представителите на РВМС и РСРЗ изпращат проби от умрели пчели и третирана растителност за анализ в лаборатории, акредитирани от националния орган по акредитация - Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация";
5. сила на пчелните семейства;
6. степен на засягане на семействата;
7. обстоятелствата, при които е настъпило отравянето;
8. вид и размер на причинените щети.
(4) Комисията изготвя окончателното заключение за причините за смъртта на пчелите и установяването на причинителя на щетите не по-късно от три дни от получаване на резултатите от лабораторните анализи.


Чл. 8. Директорът на ОДЗГ осигурява транспорта на комисията за извършване на проверка по чл. 7, ал. 2.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на правилника:
"Подмор" е увеличена смъртност на пчели над пределно допустимите норми.

Заключителни разпоредби


§ 2. Този правилник се издава на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за пчеларството.


Приложение към чл. 3, ал. 5


 
Служебна карта с размери 8,5/5,5 см
 
лице
 
Министерство на земеделието и горите
ОД "Земеделие и гори" - гр. ..............................................................................................
     
  снимка

СЛУЖЕБНА КАРТА №

    на
   

име:

   

месторабота:

   

длъжност:

   

ЕГН:

 
гръб
 
 
Издава се на основание чл. 36, ал. 3 от За-
кона за пчеларството (ДВ, бр. 57 от 2003 г.)
 
Директор ОДЗГ гр. ..........................................................................................................
(подпис)
 


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума