навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 23.01.2007 Г.)

В сила от 01.10.2004 г.
Приета с ПМС № 233 от 03.09.2004 г.

Обн. ДВ. бр.80 от 14 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.83 от 23 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.22 от 18 Март 2011г., отм. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г.


Отменена с параграф единствен от заключителните разпоредби на Постановление № 180 от 22 август 2013 г. за приемане на Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и реда за сключване на договори - ДВ, бр. 75 от 27 август 2013 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за:
1. възлагане на обществени поръчки по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), наричани по-нататък "специални обществени поръчки":
а) свързани с отбраната и сигурността на страната, които са предмет на класифицирана информация, представляваща държавна тайна;
б) изпълнението на които трябва да е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото в страната законодателство;
в) за доставки и услуги, свързани с производството и търговията с оръжия, боеприпаси и военна техника;
2. възлагане на специални обществени поръчки с компенсаторни (офсетни) споразумения, както и случаите, в които тези споразумения се допускат.
(2) В случай че поръчката е едновременно по чл. 1, ал. 1, буква "в" и по букви "а" или "б", тя се възлага по реда, предвиден за букви "а" или "б".
(3) При определянето на стойността на специалните обществени поръчки се прилагат съответно правилата на чл. 15 ЗОП.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Възложители на специални обществени поръчки са субектите по чл. 7 ЗОП.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки по наредбата и сключват договорите и/или рамкови споразумения за тях.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, правомощията по ал. 2 се осъществяват от лицето, което го представлява.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Кандидатите за изпълнители на специални обществени поръчки са субектите по чл. 9 ЗОП, които отговарят на условията за достъп до класифицирана информация, съответно на изискванията за прилагане на специалните мерки за сигурност или за производство или търговия с оръжие, боеприпаси и военна техника.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Възложителите всяка година до 31 януари и при поискване изпращат в Агенцията по обществени поръчки информация за специалните обществени поръчки за предходната година, която съдържа:
1. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) предмет, стойност, изпълнител и основен подизпълнител (ако има такъв) за всяка специална обществена поръчка;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) брой и обща стойност на поръчките, приключили със сключване на договор, групирани според обекта на поръчката (строителство, доставки и услуги) и вида на процедурата;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) брой на сключените компенсаторни (офсетни) споразумения;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) брой на прекратените поръчки с посочване обекта на поръчката и вида на процедурата.
(2) Информацията по ал. 1 се подава по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, и не подлежи на вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Глава втора.
ВЪЗЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Чл. 5. (1) Специални обществени поръчки се възлагат след провеждане на процедура чрез преговори или чрез конкурс по документи.
(2) Възложителят взема решение за провеждане на процедура за възлагане на специална обществена поръчка чрез преговори или чрез конкурс по документи по своя преценка.
(3) Когато специалната обществена поръчка е само по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "в" и стойността й е под 30 хил. лв. без включен данък върху добавената стойност (ДДС), възложителят може, без да провежда процедура, да упълномощи свой представител, който да събере ценови предложения от възможни изпълнители на поръчката и документите по чл. 9, ал. 1 от кандидата, предложил най-ниска цена, както и да сключи с него договор за възлагане на обществена поръчка. Упълномощеното лице трябва да отговаря на изискванията на чл. 35 ЗОП.

Чл. 6. (1) Решението за откриване на процедурата съдържа:
1. описание на предмета на специалната обществена поръчка;
2. правно и фактическо основание за възлагане на поръчката;
3. вид на процедурата;
4. ниво на класификация на информацията или предвидени специални мерки за сигурност в случаите по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б";
5. схема за класификация на етапите за изпълнение на договора по чл. 4 от Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност, приета с Постановление № 51 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2003 г.; изм., бр. 24 от 2003 г.), в случаите по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "а";
6. техническите спецификации и основните икономически изисквания за изпълнение на поръчката;
7. срок и място за изпълнение на поръчката;
8. условия и размер на гаранцията за изпълнение;
9. лица, които да извършат проучване с цел установяване на възможни изпълнители на поръчката, и срок за извършването му;
10. други изисквания по преценка на възложителя с оглед предмета на поръчката;
11. критерии за водене на преговори и/или за оценка на офертите и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата.
(2) Решението за откриване на процедура за възлагане на специална обществена поръчка в случаите по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" се взема след мотивирано писмено становище от служителя по сигурността на информацията относно това, дали в предмета на поръчката е включена информация, подлежаща на класификация като държавна тайна съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), или от друг компетентен орган относно необходимостта от прилагането на специални мерки за сигурност.
(3) Лицата по ал. 1, т. 9 извършват проучването при спазване на изискванията за защита от нерегламентиран достъп до класифицирана информация, като ползват информация, включително от съответните статистически организации, издаващи бюлетини за пазарна информация, и от браншови организации за възможните изпълнители съобразно предмета на поръчката. За резултатите от проучването лицата изготвят доклад до възложителя, който съдържа и списък на установените възможни изпълнители.

Чл. 7. (1) Възложителят отправя запитване за желание за участие в процедурата до възможните изпълнители, посочени в доклада по чл. 6, ал. 3.
(2) В определен от възложителя срок лицата по ал. 1 писмено заявяват желанието си за участие, като към отговора прилагат декларация за съгласие за извършване на проучване, списък на евентуални подизпълнители, както и декларации от евентуалните подизпълнители за съгласие за участие в процедурата и за извършване на проучване.
(3) След изтичане на указания срок и получаване на заявленията по ал. 2 в случаите по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" възложителят отправя искане до компетентната служба за сигурност за проучване по смисъла на ЗЗКИ и/или до компетентния орган за становище за изпълнение на специалните мерки за сигурност.
(4) Писменият отговор на компетентната служба по ал. 3 с резултатите от проучването или със съответното становище се изпраща на възложителя, който уведомява лицата, заявили желание за участие.

Чл. 8. (1) След получаване на информацията по чл. 7, ал. 4 възложителят писмено уведомява потенциалните изпълнители, за които е получено разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация и/или положително становище за изпълнение на специалните мерки за сигурност, за условията за получаване на решението за откриване на процедурата и/или на документация за участие (ако има такава) и за мястото и срока за подаване на оферти.
(2) Срокът за подаване на офертите се определя съобразно сложността на поръчката, но не може да бъде по-кратък от 7 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 1.
(3) Когато сложността и особеностите на поръчката изискват подробно описание и указания към кандидатите, които не биха могли да се включат в решението по чл. 6, ал. 1, възложителят изготвя документация за участие. Тя се предоставя безвъзмездно или срещу заплащане, като цената й не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване.

Чл. 9. (1) Офертите се изготвят съгласно изискванията на възложителя, указани в решението за откриване на процедурата и в документацията за участие, ако има такава, и съдържат:
1. документ, удостоверяващ актуалното правно състояние на кандидата;
2. административни данни на кандидата: адрес, телефон, факс, лице за връзка и др.;
3. доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката;
4. декларация за участието или за липсата на подизпълнители;
5. техническо и ценово предложение и условия за изпълнение на поръчката;
6. документ, че кандидатите имат право на достъп до класифицирана информация по ЗЗКИ;
7. други документи съгласно решението по чл. 6, ал. 1.
(2) Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основният кандидат, което се доказва чрез представяне на същите документи.
(3) Офертите се представят в писмена форма на български език, а документите на чужд език - придружени с превод на български език, като документът по ал. 1, т. 1 се придружава с легализиран превод.
(4) При представяне на офертите се спазват изискванията на чл. 57 ЗОП.
(5) Кандидати, чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя, се отстраняват от участие.

Чл. 10. (1) След изтичането на срока за подаване на офертите възложителят назначава комисия за разглеждането им и определя срока за нейната работа. Съставът на комисията се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.
(2) В състава на комисията се включват лица, които притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на специалната обществена поръчка, като задължително се включва и правоспособен юрист.
(3) Членове на комисията могат да бъдат само лица, отговарящи на изискванията на чл. 35 ЗОП, които не са участвали в проучването по чл. 6, ал. 3 и имат право на достъп до нивото на класификация, когато такова е посочено в решението по чл. 6, ал. 1.
(4) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на възложителя.

Чл. 11. (1) При възлагане на поръчката чрез преговори комисията разглежда представените оферти, съставя протокол за допуснатите кандидати и ги уведомява писмено за мястото, деня и часа за водене на преговорите.
(2) В хода на преговорите направените предложения и постигнатите с всеки кандидат договорености се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от кандидата.

Чл. 12. (1) След приключване на работата комисията съставя окончателен протокол за дейността си, който се подписва от всички членове на комисията и съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на подадените оферти;
3. списък на отстранените кандидати и мотиви за отстраняването им;
4. предлагани цени;
5. оценка на офертите;
6. класиране на кандидатите;
7. предложение за сключване на договор с кандидата, класиран на първо място.
(2) Протоколът на комисията се утвърждава от възложителя, който писмено уведомява кандидатите за резултатите от проведената процедура и определя срок за подписване на договор за възлагане на поръчката.

Чл. 13. (1) Възложителят сключва договор с кандидата, класиран на първо място, в срока, определен в уведомлението по чл. 12, ал. 2, а при отказ от негова страна - с класирания на следващо място кандидат.
(2) Невнасянето на гаранцията за изпълнение на договора и неявяването на кандидата в определения за подписване на договора срок се счита за отказ за подписване на договор.
(3) Отнемането на съответния документ по ЗЗКИ е основание договорът да не бъде сключен.
(4) В случаите по чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "а" в договора за възлагане на специалната обществена поръчка задължително се определят и:
1. специфичните изисквания за защита на класифицираната информация, свързани с обема и нивото на класификация за сигурност;
2. лицата, имащи достъп до класифицираната информация;
3. лицето, което ще осъществява контрол по реда на чл. 105 ЗЗКИ.
(5) Възложителят има право едностранно да развали договор за възлагане на специална обществена поръчка по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б", в случай че след сключването му възникнат или станат известни обстоятелства, в резултат на които изпълнителят не отговаря на изискванията за защита на класифицираната информация или за изпълнение на определените специални мерки за сигурност.

Чл. 14. (1) Възложителят прекратява процедура за възлагане на специална обществена поръчка в случаите по чл. 39 ЗОП и уведомява кандидатите за това.
(2) Процедура за възлагане на специална обществена поръчка се провежда и когато е подадена само една оферта за участие.

Чл. 15. (1) Всички уведомления по процедурата възложителят прави писмено, като те се връчват лично срещу подпис, с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път. Получаването по факс се удостоверява с подпис на длъжностното лице, изпратило писмото.
(2) Кандидатът се счита уведомен, когато е променил посочените административни данни по чл. 9, ал. 1, т. 2, без да уведоми писмено възложителя.

Глава трета.
ВЪЗЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С КОМПЕНСАТОРНО (ОФСЕТНО) СПОРАЗУМЕНИЕ


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) Възлагането на специални обществени поръчки с компенсаторно (офсетно) споразумение по тази глава се прилага задължително, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. възможен изпълнител и/или основен подизпълнител на поръчката е чуждестранно лице;
2. стойността на поръчката е над 10 млн. лв. без включен данък добавена стойност (ДДС).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Възлагането на специални обществени поръчки с компенсаторно (офсетно) споразумение по тази глава може да се прилага по преценка на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. възможен изпълнител и/или основен подизпълнител на поръчката е чуждестранно лице;
2. стойността на поръчката е над 5 млн. лв. без включен данък добавена стойност (ДДС).

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) При възлагане на специални обществени поръчки с компенсаторно споразумение се прилага процедура чрез преговори по глава втора, доколкото друго не е предвидено в тази глава.
(2) Преговорите по възлагане на специални обществени поръчки се водят от възложителя и договорът за възлагането им се подписва от възложителя и от определения изпълнител на специалната обществена поръчка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Офсетното споразумение се подписва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и от определения изпълнител на специалната обществена поръчка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Предложението за офсет е задължително условие за допустимост на офертата на кандидата.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Създава се Междуведомствен съвет за специални обществени поръчки с компенсаторно споразумение, наричан по-нататък "Междуведомствения съвет", като постояннодействащ съвещателен орган към Министерския съвет. Председател на Междуведомствения съвет е министърът на икономиката, енергетиката и туризма. Членове на съвета са: заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, заместник-министър на финансите, заместник-министър на отбраната, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и председателят на Българската агенция за инвестиции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Дейността на Междуведомствения съвет се администрира от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(3) Междуведомственият съвет подпомага Министерския съвет при:
1. разработването на политиката на Република България в областта на офсета;
2. анализа на законодателството, касаещо специалните обществени поръчки с компенсаторно споразумение;
3. анализа на конкретни специални обществени поръчки с компенсаторно споразумение (СОПКС).
(4) Междуведомственият съвет изготвя становища до Министерския съвет по ал. 3, т. 3 относно:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) предложените от възложителите по чл. 7 ЗОП и планирани за възлагане специални обществени поръчки с компенсаторно споразумение за следващата финансова година;
2. параметрите на всяка конкретна специална обществена поръчка с компенсаторно споразумение, предстояща за възлагане през текущата финансова година.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Междуведомственият съвет обсъжда на свое заседание предложенията по чл. 19, ал. 2 на министъра на икономиката, енергетиката и туризма относно:
1. приоритетните проекти за поемане на индиректни компенсаторни задължения;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) критерии за допустимост на офертите за офсет в частта за индиректния офсет;
3. (отм., предишна т. 6 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) сроковете за изпълнение на компенсаторното задължение;
4. (отм., предишна т. 7 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) размера на гаранцията на компенсаторното споразумение;
5. (отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) проекта на компенсаторното споразумение за индиректния офсет и форма за отчитане;
6. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) възможност за допускане на трети страни - изпълнители на компенсаторни задължения.
(6) В случаите по ал. 5, когато при обсъждането възникнат съществени противоречия, въпросът се отнася за решаване от Министерския съвет.

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) Междуведомственият съвет провежда редовни заседания всяко тримесечие, а при необходимост се свиква извънредно от неговия председател.
(2) Междуведомственият съвет провежда заседания при наличие на кворум повече от две трети от членовете си.
(3) На първото си заседание Междуведомственият съвет приема правила за своята работа.
(4) Становищата на Междуведомствения съвет по чл. 17а, ал. 4 и предложенията по ал. 5 се подписват задължително от всички членове на съвета. При несъгласие с изразеното общо становище или предложение членът на Междуведомствения съвет се подписва с мотивирано особено мнение.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) При подготовката и възлагането на СОПКС задължително се спазват следните етапи:
1. възложителят изпраща на Междуведомствения съвет информация за планираните специални обществени поръчки с компенсаторно споразумение за следващата финансова година;
2. възложителят определя основните параметри на конкретната специална обществена поръчка за текущата финансова година и уведомява за това Междуведомствения съвет;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) при наличие на обстоятелствата по чл. 16 възложителят писмено уведомява за това министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Междуведомствения съвет;
4. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 30-дневен срок от получаване на информацията по т. 3 изпраща на възложителя мотивирано предложение по чл. 19, ал. 2 и уведомява за това Междуведомствения съвет;
5. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Междуведомственият съвет проверява наличието на условията по чл. 16, обсъжда предложението на възложителя и на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и в 30-дневен срок предоставя становището си на Министерския съвет, за което уведомява възложителя и министъра на икономиката, енергетиката и туризма;
6. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) при спор между възложителя и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Междуведомственият съвет в 30-дневен срок внася в Министерския съвет проект на решение; Министерският съвет с мотивирано решение се произнася по спорните въпроси;
7. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) възложителят открива процедурата по възлагане на СОПКС след получаване становището на Междуведомствения съвет по т. 5, а при спор с министъра на икономиката, енергетиката и туризма - след получаване решението на Министерския съвет по т. 6;
8. възложителят назначава комисията по чл. 26; комисията се състои от две подкомисии: подкомисия по специалната обществена поръчка и подкомисия по компенсаторното (офсетното) споразумение;
9. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) комисията разглежда и оценява офертите и проверява за съответствието на офсетните предложения с изискванията за офсет;
10. протоколът от работата на комисията по т. 9 се утвърждава от възложителя;
11. след утвърждаване на протокола от възложителя комисията провежда преговори с класирания на първо място кандидат за изготвяне окончателните клаузи на договора за обществена поръчка и на компенсаторното споразумение;
12. договорът за възлагане на специалната обществена поръчка и компенсаторното споразумение се сключват в съответствие с чл. 17;
13. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) контролът по изпълнението на договора за възлагане на специална обществена поръчка и изпълнението на директните офсетни задължения се осъществява от възложителя, а контролът по изпълнението на компенсаторно споразумение по отношение на индиректните офсетни задължения - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) При наличие на условията по чл. 16 възложителят изпраща на министъра на икономиката, енергетиката и туризма информация за предмета на планираната специална обществена поръчка и основните изисквания за изпълнение на поръчката, дела на предпочитания директен офсет, конкретни програми и проекти, изисквани от възложителя като директен офсет и критериите за допустимост на офсетните предложения в частта за директния офсет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Въз основа на информацията по ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма изготвя мотивирано предложение за основните параметри на компенсаторното споразумение, което съдържа:
1. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
2. конкретни приоритетни проекти за изпълнение на индиректния офсет;
3. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
5. срокове за изпълнение на индиректните компенсаторни задължения;
6. размер на гаранцията за изпълнение на компенсаторното споразумение;
7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) критерии за допустимост на офертите за офсет в частта за индиректния офсет;
8. проект на компенсаторно споразумение и форми на отчитане;
9. възможни офсет получатели при изпълнение на директни компенсаторни задължения извън предложените от възложителя;
10. възможност за допускане на трети страни - изпълнители на компенсаторни задължения.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) Предмет на компенсаторното споразумение могат да бъдат:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) извършване на инвестиции в утвърдени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма приоритетни проекти;
2. доставки, услуги или строителство, извършвани от местни лица;
3. предоставяне на местни лица на технологично оборудване и/или технологии;
4. предоставяне на местни лица на лицензии за ползване на права върху обекти на индустриална собственост или прехвърляне на права върху обекти на интелектуална собственост.
(2) Не се допуска сключване на компенсаторно споразумение с предмет инвестиции, които са обект на насърчаване и закрила от държавата по други нормативни актове.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) (1) Дейностите, които могат да бъдат предмет на компенсаторно споразумение по чл. 20, ал. 1 и които са изпълнени или са в процес на изпълнение преди сключване на офсетно споразумение (предофсет), се признават за индиректен офсет при следните условия:
1. предлаганите проекти за изпълнение на предофсетни дейности са свързани с укрепване на отбраната и сигурността на страната, производството на изделия с двойна употреба, трансфер на технологии и промишлено коопериране;
2. министърът на икономиката, енергетиката и туризма да е одобрил проектите по т. 1 за предофсетни дейности.
(2) В срок най-малко 10 дни преди одобряване на проектите по ал. 1, т. 1, свързани с укрепването на отбраната и сигурността на страната, министърът на икономиката, енергетиката и туризма уведомява за това възложителя.
(3) Предофсетните дейности могат да бъдат включвани в бъдещи офсетни споразумения в период 7 години от датата на издаване на удостоверение за признати офсетни кредити.
(4) Изпълнението на предофсет не дава предимство при избора на изпълнител на специална обществена поръчка.
(5) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма води регистър на заявените и на одобрените предофсетни дейности и издава удостоверение за признати офсетни кредити.
(6) Натрупаните офсетни кредити от предофсетна дейност са валидни за период 7 години от датата на издаване на удостоверението за признаването им и могат да се използват за покриване на бъдещи индиректни офсетни задължения на извършващия предофсет или да бъдат прехвърляни на всеки друг бъдещ изпълнител на специална обществена поръчка за покриване на неговите индиректни офсетни задължения.
(7) Страните по всяка транзакция с офсетни кредити представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма нотариално заверен договор за промяна на собствеността върху офсетни кредити. На основание на представения договор Министерството на икономиката, енергетиката и туризма актуализира регистъра по ал. 5 и издава нови актуални удостоверения на страните по тази транзакция.
(8) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на всяко заседание на Междуведомствения съвет за специални обществени поръчки с компенсаторно споразумение информира членовете на съвета за одобрените към момента предофсетни дейности и състоянието на тяхното изпълнение.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Стойността на компенсаторното споразумение е равна на стойността на договора за възлагане на специалната обществена поръчка.

Чл. 21а. (1) (Нов - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г., предишен текст на чл. 21а - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Съотношението между директните и индиректните офсетни задължения е 30 към 70 на сто.
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) В съотношението по ал. 1 се допуска отклонение с не повече от 5 на сто.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) Срокът на изпълнение на компенсаторното споразумение не може да бъде по-дълъг от 10 години от влизането му в сила.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) Доколкото друго не е предвидено в тази глава, възложителят взема решение за откриване на процедурата за възлагане на специална обществена поръчка с компенсаторно споразумение, като прилага разпоредбите на глава втора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Решението за откриване на процедурата освен реквизитите по чл. 6, ал. 1 задължително съдържа предложението на министъра на икономиката, енергетиката и туризма по чл. 19, ал. 2 и решението на Министерския съвет по чл. 18, т. 6.
(3) С решението за откриване на процедурата се одобрява документацията за участие в процедурата за възлагане на СОПСК и се определят сроковете, цената, мястото и начинът на плащане на документацията.
(4) Документацията за участие по ал. 3 съдържа:
1. решението за откриване на процедурата;
2. изчерпателно описание на обекта на специалната обществена поръчка;
3. финансово-икономически изисквания към кандидатите;
4. технически и технологични изисквания към кандидатите;
5. изискванията за офсет:
а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) приоритетните проекти (ако има такива) за изпълнение на компенсаторните задължения;
б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) критерии за допустимост на офертите за офсет в процедурата за специална обществена поръчка;
в) (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
г) сроковете за изпълнение на компенсаторните задължения;
д) (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
е) съотношението между стойностите на индиректните и директните компенсаторни задължения;
ж) други офсет получатели при изпълнение на директни компенсаторни задължения;
з) възможност за участие на трети страни - изпълнители на компенсаторни задължения;
6. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) критериите и методиката за оценка на офертите, която включва механизъм за оценяване на техническото и финансовото предложение;
7. условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора за специалната обществена поръчка и на гаранцията за изпълнение на компенсаторното споразумение;
8. проект на договор за възлагане на специалната обществена поръчка;
9. проект за компенсаторно споразумение;
10. други документи, ако такива се налагат за изпълнението на договора за възлагане на СОПКС.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) Офертата трябва да отговаря на изискванията на чл. 9.
(2) Офертата задължително съдържа и предложение за офсет, което отговаря на определените в решението на възложителя изисквания.
(3) Към предложението за офсет се прилагат:
1. декларация, съдържаща данни за сключени и изпълнени от кандидата компенсаторни споразумения;
2. стойност на компенсаторното споразумение, разделена по стойности на директния и индиректния офсет;
3. предмет на компенсаторното споразумение и начин за изпълнението му;
4. срокове за изпълнение;
5. трети страни - подизпълнители на компенсаторни задължения, когато е предвидена такава възможност.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) След изтичане на срока за подаване на офертите възложителят назначава комисия по реда на чл. 10 за разглеждането им и определя състава, срока и правилата за нейната работа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В 7-дневен срок от получаването на искане от възложителя министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на финансите определят със заповед своите представители в състава на комисията и уведомяват за това възложителя.
(3) Съставът на комисията се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.
(4) Комисията се състои от две подкомисии:
1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) подкомисия за разглеждане на техническите и финансовите параметри на офертите за изпълнение на специални обществени поръчки, която задължително включва и представители на министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма;
2. подкомисия за разглеждане на офсетните предложения, която се състои от две работни групи - за разглеждане на предложенията за директния и за индиректния офсет:
а) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) работната група за индиректния офсет включва представители на възложителя и представители на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, които имат мнозинство от 2/3 от нейните членове;
б) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) работната група за директния офсет включва представители на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и представители на възложителя, които имат мнозинство от 2/3 от нейните членове.
(5) В състава на всяка подкомисия се включват лица, които притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на специалната обществена поръчка с компенсаторно споразумение, като задължително се включва и правоспособен юрист.
(6) Членове на комисията могат да бъдат само лица, отговарящи на изискванията на чл. 35 ЗОП, които не са участвали в проучването по чл. 6, ал. 3 и имат право на достъп до нивото на класификация, когато такова е посочено в решението по чл. 24, ал. 1.
(7) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на възложителя.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) (1) Комисията разглежда и извършва комплексна оценка на офертите съобразно утвърдените в документацията за участие критерии и методика, като:
1. извършва предварително класиране на кандидатите за изпълнители на специалната обществена поръчка, като за целта оценява подадените оферти съгласно предвидените в решението за откриване на процедурата критерии за оценка. При предварителното класиране не се вземат предвид подадените офсетни предложения на кандидатите, които са чуждестранни лица или чийто основен подизпълнител е чуждестранно лице;
2. проверява предложението за офсет за съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 4, т. 5.
(2) След извършване на предварителното класиране комисията проверява предложенията за офсет относно съответствието им с изискванията на възложителя. При констатирани несъответствия комисията дава възможност на кандидата/кандидатите в срок 14 работни дни да изменят и/или допълнят или да потвърдят офсетните си предложения. След изтичане на срока комисията проверява повторно офсетните предложения за съответствие с изискванията на възложителя, като съобразява и направените промени/допълнения или потвърждението.
(3) Когато изменено и/или допълнено или потвърдено офсетно предложение не съответства на изискванията на възложителя, комисията предлага този кандидат за отстраняване от участие в процедурата.
(4) След разглеждане на офсетните предложения комисията извършва окончателно класиране на кандидатите и провежда преговорите за сключване на договор за възлагане на специална обществена поръчка и на компенсаторните споразумения.
(5) Предложението за офсет не се отчита при формирането на комплексната оценка на офертата на кандидата.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Всяка от двете подкомисии съставя протокол за дейността си.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) След приключване на работата комисията съставя протокол за дейността си, в който обобщава резултатите от работата на двете подкомисии.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Протоколът освен информацията по чл. 12, ал. 1 съдържа и констатации относно съответствието на постъпилите предложения за офсет с параметрите, определени в решението за откриване на процедурата.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се представя на възложителя за утвърждаване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Комисията може да предложи на възложителя в протокола за дейността си:
1. да сключи договор с класирания на първо място кандидат в окончателното класиране;
2. да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато класираният на първо място в окончателното класиране кандидат е чуждестранно лице или чийто основен подизпълнител е чуждестранно лице и той не е класиран на първо място в предварителното класиране по чл. 27, ал. 2;
3. да прекрати процедурата в случаите по чл. 39, ал. 1 и 2 ЗОП.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) След утвърждаване на протокола от възложителя комисията отправя покана до кандидата, класиран на първо място, за договаряне на окончателните клаузи на договора за възлагане на специалната обществена поръчка и на офсетното споразумение.
(2) Ако класираният на първо място кандидат откаже да участва в договарянето по ал. 1 или откаже да подпише договора за специална обществена поръчка и/или на компенсаторното споразумение, комисията по чл. 26 започва преговори с класирания на второ място кандидат.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) Компенсаторните споразумения съдържат:
1. страни, дата и място на подписване на споразумението;
2. предмет на компенсаторното споразумение;
3. стойност на компенсаторното споразумение;
4. програма, срок и схема за изпълнение на компенсаторните задължения;
5. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
6. трети страни - подизпълнители на компенсаторни задължения, когато са допуснати от възложителя в решението за откриване на процедурата;
7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) отговорност при неизпълнение на компенсаторното задължение, която не може да бъде по-малко от 20 на сто от стойността на неизпълнението;
8. вид и размер на гаранцията за изпълнение на компенсаторните задължения;
9. начин на отчитане изпълнението на компенсаторното задължение.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) Компенсаторните споразумения влизат в сила с влизането в сила на договора за възлагане на специална обществена поръчка.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Контролът по изпълнението на компенсаторното споразумение в частта му за директния офсет се осъществява от възложителя, а по отношение на индиректния офсет - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Изпълнителят е длъжен да предоставя на контролиращия орган периодични (полугодишни и годишни) доклади относно изпълнението на компенсаторните задължения.
(3) Контролиращият орган по ал. 1 може по всяко време да изисква от изпълнителя и офсет получателя информация относно изпълнението на компенсаторните задължения, както и да извършва проверки на финансовата и търговската документация, удостоверяваща изпълнението им.
(4) Отчитането на изпълнението на компенсаторните задължения се удостоверява съгласно форма, утвърдена от контролиращия орган.
(5) При констатиране на неизпълнение или на неточно изпълнение на компенсаторните задължения контролиращият орган предприема действия за реализиране спрямо изпълнителя на съответната отговорност за неизпълнение, предвидена в споразумението.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Възложителят и министърът на икономиката, енергетиката и туризма информират Междуведомствения съвет за хода на изпълнението на договора за възлагане на специална обществена поръчка и компенсаторното (офсетното) споразумение.

Глава четвърта.
РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) Когато естеството на специалната обществена поръчка не позволява да се определят параметрите на конкретен договор, възложителят може да сключи рамково споразумение след провеждане на процедура по реда на глава втора, като това изрично се посочва в решението за откриване на процедурата.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) (1) Рамковото споразумение се подписва с цел да се определят предварително условията, по които страните възнамеряват да сключат договорите за възлагане на специални обществени поръчки за определен период, включително относно цените или механизма за тяхното определяне.
(2) Въз основа на рамковото споразумение се сключват договори, в които се определят конкретните параметри на финансиране, технически характеристики, количества, етапи на изпълнение, приемане и пълно обслужване на съответната дейност.
(3) Сключването на рамково споразумение за възлагане на СОПКС е основание за сключване на рамково офсетно споразумение и за предварителното изпълнение на офсетните задължения по него.

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 35. На възложител, който не проведе процедура за възлагане на специална обществена поръчка при наличие на основание за това, се налага санкцията по чл. 129 ЗОП.

Чл. 36. За други нарушения на наредбата виновните лица се наказват по реда на чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършването на нарушението.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Служители по сигурността на информацията" са лицата по § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.
2. "Служби за сигурност" са службите по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.
3. "Чуждестранно лице" са чуждестранните лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите.
4. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) "Компенсаторни (офсетни) задължения" са задълженията на изпълнител и/или основен подизпълнител на специална обществена поръчка - чуждестранно лице, които той се задължава да изпълни по силата на сключено компенсаторно (офсетно) споразумение с предмет по чл. 20.
5. "Директни компенсаторни (офсетни) задължения" са компенсаторни (офсетни) задължения, свързани с предмета на договора за възлагане на специалната обществена поръчка.
6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) "Индиректни компенсаторни (офсетни) задължения" са дейности по чл. 20, които не са директно свързани с предмета на договора за възлагане на специална обществена поръчка и са насочени към укрепване на отбраната и сигурността на страната, чрез производство и търговия на въоръжение, техника, отбранителни системи, изделия с двойна употреба, трансфер на технологии и промишлено коопериране, както и предоставяне на свързани с тях услуги.
7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) "Критерии за допустимост на офертите за офсет" са условията, включени в решението за откриване на процедурата за възлагане на специална обществена поръчка, на които трябва да отговарят предложенията за офсет на кандидатите, при възлагане на специална обществена поръчка по реда на глава ІІІ от наредбата.
8. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) "Стойност на компенсаторното (офсетното) споразумение" е номиналната стойност на офсетното споразумение по чл. 21, изразена с число.
9. (нова - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) "Предофсет" е предварително изпълнение на дейности при условията на чл. 20.
10. (предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г.) "Офсет получател" е лицето, ползващо се от изпълнението на компенсаторни (офсетни) задължения, което може да бъде:
а) български търговец;
б) български институции за наука и образование;
в) български бюджетни учреждения и организации.
11. (предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 23.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) "Трети страни - изпълнители на компенсаторни (офсетни) задължения" са лица, различни от изпълнителите на специалната обществена поръчка, които са в договорни отношения с тях по изпълнение на офсетните им задължения.
12. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) "Основен подизпълнител - чуждестранно лице" е чуждестранно лице, сключило договор с кандидатстващия за изпълнител на специална обществена поръчка за извършване на цялата дейност или на част от нея по изпълнението на договора за специална обществена поръчка, без чиято дейност специалната обществена поръчка не може да бъде изпълнена съгласно изискванията на възложителя.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

§ 3. Отменя се Наредбата за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната, приета с Постановление № 303 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 119 от 2002 г.).

§ 4. Процедурите за възлагане на специални обществени поръчки, за които е взето решение за откриване по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната, се приключват по досегашния ред.

§ 5. Наредбата се прилага и при сключване на компенсаторни (офсетни) споразумения с избран изпълнител по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната.

§ 6. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Глава трета от наредбата не се прилага относно доставките, услугите и строителството, свързани с обезпечаване функциите на субектите по чл. 7 ЗОП относно българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на МПС, както и за поддръжка, ремонт и доставка на резервни части на техника, придобита по реда на тази глава или преди влизането в сила на същата наредба.

§ 7. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 83 от 2008 г.) Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)
§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62. Наредбата за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 23.01.2007 Г.)
§ 26. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)
§ 48. В Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 7 от 2007 г. и бр. 83 от 2008 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в текста думите "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и думите "министърът на икономиката и енергетиката" се заменят с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 ОТ 21 ЮНИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г.)
§ 18. Процедурите за възлагане на специални обществени поръчки, открити преди влизането в сила на постановлението, се довършват по досегашния ред.

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2011 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 11 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2011 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
rss
Посети форума