навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 112 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛЕТО НА ВИДИМОСТ НА ВОДАЧА

В сила от 01.06.2004 г.
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.54 от 23 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.100 от 12 Декември 2006г., отм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г.


Отменена с § 60 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., в сила от 10.03.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за одобряване типа на моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача;
2. техническите изисквания към превозното средство по отношение на полето на видимост на водача.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за предното поле на видимост с обхват 180° на водача на превозно средство от категория М1, с най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 25 km/h, с ляво управление.
(2) В случай на превозно средство с дясно управление техническите изисквания се прилагат чрез обръщане на критериите.

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛЕТО НА ВИДИМОСТ НА ВОДАЧА

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. Типът на превозни средства по отношение на полето на видимост на водача се одобрява по реда на глава втора, раздели II и III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) За одобряване на типа превозно средство по отношение на полето на видимост на водача производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с глава втора, раздел I на Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага в три екземпляра:
1. описание на превозното средство по отношение на:
а) външни и вътрешни форми и разположение на елементите по чл. 2, които може да въздействат на видимостта; и
б) формата и размерите на предното стъкло и неговия монтаж;
2. чертежи с размери и/или снимка или увеличен изглед на отделението за пътниците; цифрите и/или символите, идентифициращи типа на превозното средство, да бъдат описани;
3. подробности за маркировката на проектните точки, достатъчно подробни, за да бъдат четливо идентифицирани, и положението на всяка по отношение на другите и за проверка на R точката.
(3) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага документ за платена държавна такса.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 5. (1) Производителят представя за изпитване на техническата служба превозно средство, представително от типа, за който се иска одобряване.
(2) По искане на техническата служба производителят предоставя и специфични компоненти или образци от използваните материали.

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на превозно средство по отношение на полето на видимост на водача, когато:
1. превозното средство отговаря на техническите изисквания на наредбата;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздели II и III от Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1.

Чл. 7. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаването на ЕО сертификат за одобряване на типа на основания, свързани с полето на видимост на водача, ако то отговаря на изискванията на наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Отказът да се издаде сертификатът се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 8. (1) За всеки одобрен тип превозно средство по отношение на полето на видимост на водача се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) За различните одобрени типове превозни средства се издават различни номера.

Чл. 9. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа превозно средство по отношение на полето на видимост на водача.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" може да определи извършването на нови изпитвания на изменения тип. За новите изпитвания се съставя нов протокол.
(3) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип превозно средство по отношение на полето на видимост на водача се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 10. Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел I.
Технически изисквания към превозното средство по отношение на полето на видимост на водача


Чл. 11. Прозрачната площ на предното стъкло включва най-малко координатните му точки, които са:
1. хоризонтална координатна точка пред V1 и 17° наляво (приложение № 2, фиг. 1);
2. горна вертикална координатна точка пред V1 и 7° над хоризонталата, но не по-малко от 5°;
3. долна вертикална координатна точка пред V2 и 5° под хоризонталата;
4. определят се три допълнителни изходни точки, симетрични на точките, посочени в т. 1 до т. 3, по отношение на средната надлъжна плоскост на превозното средство за проверяване съответствието с изискването за предното зрително поле на противоположната половина от предното стъкло.

Чл. 12. (1) Ъгълът на невидимата зона зад всяка "A" колона да се мери чрез наслагване на една равнина на следните два хоризонтални разреза:
1. разрез 1: започва от точка Pm, разположена на мястото, определено в т. 3.1.1 от приложение № 3, на равнината, образуваща ъгъл 2° нагоре по отношение на хоризонталната равнина, преминаваща напред през т. Pm; определяне на хоризонталния разрез на "A" колона започва от най-важната точка от пресечницата на "A" колоната и наклонената равнина (приложение № 2, фиг. 2);
2. разрез 2: повтаря се същата процедура, вземайки равнина, наклонена под ъгъл 5° надолу по отношение на хоризонталната равнина, преминаваща през т. Pm (приложение № 2, фиг. 2).
(2) Ъгълът на невидимата зона зад всяка "A" колона, както е описан в ал. 1, да не превишава 6° (приложение № 2, фиг. 3). Ъгълът на невидимата зона зад "A" колона от страната на водача, както е описан в ал. 3, не е нужно да се определя, ако двете колони са разположени симетрично по отношение на средната надлъжна вертикална равнина на превозното средство.
(3) Ъгълът на невидимата зона зад всяка "A" колона от страната на водача е равнинният ъгъл, образуван от паралелните: права, започваща от E2 и допирателната, свързваща E1 с външния ръб на разрез S2, и допирателната, свързваща E2 с вътрешния ръб на разрез S1 (приложение № 2, фиг. 3).
(4) Ъгълът на невидимата зона зад всяка "A" колона от страната на пътника е равнинният ъгъл, образуван от паралелната на допирателната, свързваща E3 и вътрешния ръб на разрез S1, и паралелната права, започваща от E3, и допирателната, свързваща E4 с външния ръб на разрез S2 (приложение № 2, фиг. 3).
(5) Превозните средства не могат да имат повече от две "А" колони.

Чл. 13. (1) Колоните, разделящи подвижните и неподвижните странични стъкла, външните радиоантени, огледалата за задно виждане и стъклочистачките, да нямат невидими зони в предното поле на видимост на водача под ъгъл 180° и под хоризонталната равнина, преминаваща през V1, и над трите равнини през V2, едната перпендикулярна на равнината X - Z и наклонена напред 4° под хоризонталата, и другите две, перпендикулярни на равнината Y - Z и наклонени на 4° под хоризонталата (приложение № 2, фиг. 4).
(2) Вградени или отпечатани радиоантенни проводници не се считат за нарушаващи полето на видимост, ако не са по-широки от:
а) вградени проводници - 0,5 mm,
б) отпечатани проводници - 1,0 mm.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Радиоантенните проводници по ал. 2 да не пресичат зона А, както е определена в Наредба № 107 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на челни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на челни стъкла като отделен технически възел (ДВ, бр. 51 от 2004 г.).
(4) До три радиоантенни проводника могат да пресичат зона А, ако тяхната широчина не превишава 0,5 mm.
(5) В границите на зона А могат да преминават проводниците за размразяване или отстраняване на конденза на стъклата, разположени във форма зиг-заг или синусоидална, имащи максимална видима широчина 0,030 mm.
(6) Допустимата проводникова мрежа е:
1. ако проводникът е вертикален - 8 бр./cm;
2. ако проводникът е хоризонтален - 5 бр./cm.

Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Размерната зависимост между проектните точки на превозното средство и триизмерната координатна решетка се определя по метода, описан в приложение № 2.

Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Разположението на точки V1 и V2 е определено по отношение на точката R чрез координатите XYZ в триизмерната координатна решетка и точките, показани в приложение № 3, т. 1.1.1, табл. 1 и т. 2, табл. 2. Точките с данни за предното стъкло се намират от коригираните V точки, както е описано в чл. 11.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Връзката между точките P, точката R и централната ос на мястото на седалката на водача, дефинирана от координатите XYZ в триизмерната координатна решетка, се определя в приложение № 3, т. 3 от табл. 3 и 4. Корекцията за проектните ъгли на облегалката, различни от 25°, е показана в приложение № 3, табл. 2, под т. 2.

Чл. 17. (1) Ъгълът на невидимата зона се измерва върху наклонени равнини, както е посочено в приложение № 2, фиг. 2. Отношението между P1 и P2, които са свързани с E1, E2, E3 и E4, съответно е показано в приложение № 2, фиг. 5.
(2) Правата E1 - E2 се прекарва, както е описано в приложение № 3, т. 4.2. Ъгълът на невидимата зона зад всяка "A" колона от страната на водача се измерва, както е описано в чл. 12, ал. 3.
(3) Правата E3 - E4 се прекарва, както е описано в приложение № 3, т. 4.4. Ъгълът на невидимата зона зад всяка "A" колона от страната на пътника се измерва, както е описано в чл. 12, ал. 4.
(4) Производителят мери ъгъла на невидимата зона на превозното средство или на чертежите.
(5) В случай на съмнение техническата служба извършва допълнителни изпитвания.

Раздел II.
Технически изисквания при определяне на Н точка и действителния ъгъл на торса в местата за сядане в моторните превозни средства


Чл. 18. Производителят представя всички или точно подбрани базови данни, представени по образеца, показан в приложение № 4, с цел оценяване на съответствието с разпоредбите на наредбата:
1. координатите на R точката в триизмерната базова система;
2. проектния ъгъл на торса;
3. всички данни за регулиране на седалката (ако тя е регулируема) за измерваното положение, които са дадени в приложение № 5, част I, т. 7.

Чл. 19. Координатите на H точката и стойността на действителния ъгъл на торса, получени чрез процедурата, описана в приложение № 5, част I, се сравняват респективно с координатите на R точката и стойността на проектния ъгъл на торса, посочен от производителя.

Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Относителното положение на R точките и H точките и отношението между проектния и действителния ъгъл на торса се считат за задоволителни за място за сядане, ако H точката, определена от своите координати, лежи в границите на квадрат със страна 50 mm с хоризонтални или вертикални стени, чиито диагонали се пресичат в R точката, и ако действителният ъгъл на торса е в границите на ± 5° от проектния ъгъл на торса.

Чл. 21. Ако изискванията в чл. 20 са изпълнени, R точката и проектният ъгъл на торса се използват, за да се покаже съответствието с изискванията на наредбата.

Чл. 22. Ако H точката и действителният ъгъл на торса не удовлетворяват изискванията по чл. 20, те се определят още два пъти. Ако резултатите на две от трите изпитвания задоволяват изискванията, се прилагат условията по чл. 21.

Чл. 23. Ако резултатите от най-малко две от трите операции, описани в чл. 22, не удовлетворяват изискванията по чл. 20 или не може да се направи проверка, тъй като производителят не е представил информация за положението на R точката или проектния ъгъл на торса, за намиране на R точката или проектния ъгъл на торса се използва мястото на центъра на тежестта на получените три точки или средната стойност от три пъти измерения ъгъл.

Чл. 24. Процедурата за определяне мястото на Н точката и определяне на действителния ъгъл на торса са описани в приложение № 5.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Тип превозно средство по отношение полето на видимост на водача" са превозни средства, които не се различават по следните съществени отношения, като:
а) външни и вътрешни форми и разположение в мястото, описано в чл. 2, което може да въздейства на видимостта; и
б) формата и размерите на предното стъкло и неговия монтаж.
2. "Триизмерна координатна система" е сравнителна система, която се състои от вертикална надлъжна равнина X - Z, хоризонтална равнина X - Y и вертикална напречна равнина Y - Z (виж приложение № 2, фиг. 6). Координатната система се използва за определяне на размерната зависимост между положението на определени точки от чертежите и тяхното положение на действителното превозно средство. Процедурата по разполагане на превозното средство относно координатната система е описана в приложение № 2. Всички координати по отношение на нулевото ниво се базират на движещо се превозно средство (както е определено в Наредба № 60 за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета) с един пътник, седящ отпред, с маса 75 kg ± 1 %.
Превозните средства, снабдени със система за окачване, позволяваща регулиране на просвета, се изпитват при нормални условия, предписани от производителя.
3. "Проектна точка" са отвори, повърхности, маркировки и идентификационни знаци на корпуса на превозното средство. Типът на точката и нейното разположение относно координатната система и на проектантските чертежи са описани от производителя. Тези точки могат да бъдат контролни точки за монтажни цели.
4. "Ъгъл на облегалката" е ъгълът на наклона на облегалката по отношение на вертикалата.
5. "Действителен ъгъл на облегалката" е ъгълът, образуван от вертикалата, преминаваща през Н точката, и базовата линия на торса на човешко тяло, представено от манекена.
6. "Проектен ъгъл на облегалката" е ъгълът, определен от производителя, който:
а) определя ъгъла на облегалката за най-ниското и най-задното нормално положение за управление на МПС или всяко положение за сядане, описано от производителя;
б) е образуван в точка R от вертикалата и основната линия на торса;
в) кореспондира теоретически с действителния ъгъл на облегалката.
7. "V точки" са точките, чиито положения в отделението за пътниците се определят като функция на вертикалните надлъжни равнини, преминаващи през центровете на външните контури на положенията за сядане на предната седалка по отношение на R точка и проектния ъгъл на облегалката, които точки се използват за проверка съответствието с изискванията за полето на видимост.
8. "R точка" или "основна точка на седенето" е проектната точка, определена от производителя на превозното средство за всяко място за седене и установена по отношение на триизмерната координатна система.
9. "H точка" е точка, която показва положението на седящ човек в отделението за пътниците и е пресечната точка на теоретичната ос на въртене на бедрата с торса на човешко тяло, представено от манекена, описан в приложение № 4, и надлъжната вертикална равнина.
"Н точката" е на оста на въртене на торса и бедрото на манекена 3 DН, която е инсталирана върху седалката на превозното средство в съответствие с приложение № 5, част I. "Н точката" се намира в центъра на централната линия на устройството, която е разположена от двете страни на скалите на Н точката, от двете страни на манекена 3 DН. Теоретично Н точката съответства на R точката (за допуски виж чл. 20). Когато бъде определена, в съответствие с процедурата, описана в част първа на приложение № 5, Н точката се приема за фиксирана по отношение на конструкцията на долната част на седалката и за подвижна, когато седалката се регулира.
10. "Изходни точки на предното стъкло" са точки, разположени на мястото, където правите, които се проектират от V точките напред към външната повърхност на предното стъкло, се пресичат с предното стъкло.
11. "Прозрачна зона" е зоната от предното стъкло или други остъклени повърхности, чиято пропускливост на светлина, мерена под прав ъгъл към повърхността, е не по малко от 70 %.
12. "P точка" е точка, около която се върти главата на водача, когато оглежда обекти в хоризонталната равнина на нивото на очите.
13. "E точка" е точка, представляваща центъра на окото на водача и се ползва за преценка докъде А колоните ограничават полето на видимост.
14. "A колона" е крепежен елемент на тавана пред вертикалната напречна равнина, разположена на 68 mm пред V точките, който е непрозрачен като рамки на предното стъкло и вратите, присъединени или съдържащи се в тези крепежи.
15. "Диапазон на хоризонтално регулиране на седалката" е диапазонът на нормалните положения за управление на моторни превозни средства, предвидени от производителя за регулиране на седалката в посока на оста X.
16. "Удължен диапазон на регулиране на седалката" е диапазонът, предвиден от производителя за регулиране на седалката в посока на оста X извън границите на нормалните позиции за управление на превозното средство, описани в т. 15, и използван за преоборудване на седалките в легла или осигуряване възможност за влизане в превозното средство.
17. "Ъгъл на невидимата зона зад всяка "A" колона от страната на водача" е равнинният ъгъл, образуван от паралелните: права, започваща от E2, и допирателната, свързваща E1 с външния ръб на разрез S2, и допирателната, свързваща E2 с вътрешния ръб на разрез S1.
18. "Ъгълът на невидимата зона зад всяка "A" колона от страната на пътника" е равнинният ъгъл, образуван от паралелната на допирателната, свързваща E3 и вътрешния ръб на разрез S1, и паралелната права, започваща от E3, и допирателната, свързваща E4 с външния ръб на разрез S2.
19. "Основна данна" е една или няколко от следните характеристики на седящото положение:
а) точка "H" и "R точка" и тяхната взаимовръзка;
б) действителен ъгъл и проектен ъгъл на торса и тяхната взаимовръзка.
20. "Пространствен координатен манекен на Н точката (3 DH манекен)" е устройството, използвано за определяне на "H точката", и действителните ъгли на торса (приложение № 5, част II, фиг. 1).
21. "Ос на торса" е оста на изследвания манекен 3 DH в напълно задно положение.
22. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) "Действителен ъгъл на торса" е ъгълът, мерен между вертикалната линия, минаваща през H точката, и оста на торса, мерен по задната ъглова скала на манекена 3 DH. Действителният ъгъл на торса съвпада теоретично с проектния ъгъл (виж чл. 20).
23. "Проектен ъгъл на торса" е ъгълът между вертикалната ос през R точката и оста на торса в положение, съвпадащо с проектното положение на облегалката, установено от производителя.
24. "Централна равнина на седящия" (C/LO) е средната равнина на манекена 3 DH при всяко предвидено положение. Тя се представлява от координатата "Y" на точка "H". За единични седалки централната равнина на седалката съвпада с централната равнина на седящия. За други седалки централната равнина на седящия се определя от производителя.
25. "Триизмерна базова система" е определена от три взаимноперпендикулярни равнини, определени от производителя. Положението за измерване на превозното средство се установява чрез разполагането му на повърхност така, че координатите на реперите да съответстват на стойностите, определени от производителя. Координатите на R и H точките се мерят по отношение на реперите, определени от производителя.
26. "Репер" е физическа точка (отвор, повърхност, знак или идентификатор) по корпуса на превозното средство, определена от производителя.
27. "Положение за измерване на превозното средство" е положението на превозното средство, определено от координатите на реперите в триизмерната базова система.
28. "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство от категория М1, предназначено за движение по пътищата, комплектувано или некомплектувано, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h.
29. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените превозни средства, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Когато се установи, че нови превозни средства не отговарят на изискванията на наредбата по отношение полето на видимост на водача, ИА "АА" предлага на съответните компетентни органи да не регистрират тези превозни средства.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда разпоредби на Директива 77/649/ЕИО, последно изменена от Директива 90/630/ЕИО.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 112 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛЕТО НА ВИДИМОСТ НА ВОДАЧА


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2006 Г.)
§ 16. Разпоредбите по § 8, т. 2 относно § 1, т. 29 и § 11 относно приложение № 1 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Образец
максимален формат: А4 (210 x 297 mm)
 
ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ ПОЛЕТО НА ВИДИМОСТ НА ВОДАЧА
(чл. 43 и раздел II на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (чл. 4(2) и чл. 10 на Директива 70/156/ЕИО)
 
Печат на ИА "АА"
   
ЕО номер на одобряване на типа:
...............................................
1. Търговско наименование и марка  
на ПС
...............................................
2. Тип на ПС
...............................................
3. Наименование и адрес на произ-  
водителя
...............................................
4. Наименование и адрес на упъл-  
номощения представител, ако е при-  
ложимо
...............................................
5. Кратко описание на ПС
...............................................
6. Идентификационна данна на  
точка R на определеното положение  
за седалката на водача по отношение  
на положението на предварително  
определените репери
...............................................
7. Идентификация, място и отно-  
сителни положения на предварител-  
ните репери
...............................................
8. Представено ПС за одобряване  
на типа на
...............................................
9. Техническа служба, отговорна  
за извършване на изпитванията за  
одобряване на типа
...............................................
10. Дата на издаване на протокола  
от тази служба
...............................................
11. Номер на протокола, издаден  
от службата
...............................................
12. Одобряване на типа по отноше-  
ние на полето на видимост на водача е  
издадено/отказано (1)
............................................
13. Място
...............................................
14. Дата
...............................................
15. Подпис
...............................................
16. Следните документи, носещи № на типовото одобряване, показано по-горе, са приложени към този сертификат:
.............................................................................. чертежи с размери
................................. снимки с изгледи от отделението за пътници
17. Забележки
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Излишното се задрасква.
 

Приложение № 2 към чл. 11, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)
Метод за определяне връзката между размерите на проектните точки и триизмерната координатна решетка
1. Връзка между координатна решетка и проектните точки на превозното средство
За проверка на размерите на или в превозното средство, представено за одобряване на типа в съответствие с тази наредба, връзката между координатите на триизмерната координатна решетка, дефинирана в §1, т. 2, които са били определени на първичния етап на проектиране, и положението на проектните точки, дефинирани в § 1, т. 2, се установяват точно, така че специфичните точки на чертежите на производителя да се определят на едно действително средство, произведено по тези чертежи.
2. Метод за установяване на връзката между координатната решетка и проектните точки
За тази цел основната равнина се чертае с координати X - X и Y - Y. Методът за получаване на това е показан на фиг. 6. Базовата площадка е твърда, равна и хоризонтална, върху която се поставя превозното средство и има две измервателни скали, здраво закрепени на нея и разграфени в милиметри, като скалата X - X е не по-къса от осем метра, а скалата Y - Y е не по-къса от четири метра. Двете скали са взаимно перпендикулярни, както е показано на фиг. 6. Пресечната им точка е нулата.
3. Подготовка на базова площадка
За да се осигурят минимални отклонения по отношение на нивото на базовата площадка или изпитвателната зона, се измерват отклоненията в нивото на базовата площадка от началото на координатната система по скалите Х и Y на интервали от 250 mm и се записват отчетите, за да се правят нужните корекции при проверка на превозното средство.
4. Действително положение на изпитване
а) (новa - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) За осигуряване на достоверни резултати по отношение на подходящото зрително поле предното, страничните и задното (когато има) стъкла, трябва да са сухи и чисти;
б) (предишен текст на т. 4 - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) За осигуряване на минимални изменения във височината на окачване и др. е необходимо да се знае положението на наличните проектни точки, за да се коригират координатите на проектното положение, преди да се предприемат по-нататъшни измервания. В допълнение да е възможно да се правят минимални напречни и/или надлъжни регулировки на положението на превозното средство, така че да се постави правилно по отношение на координатната решетка.
5. Резултати
Така поставено в правилното положение по отношение на координатната решетка и проектното положение, се определя мястото на необходимите точки за по-нататъшно изследване на изискванията за видимост. Изпитвателните методи за определяне на тези изисквания могат да включват употребата на теодолити, светлинни източници или устройства за създаване на сянка или всякакъв друг метод, който ще доведе до равностойни резултати.
Фиг. 1. Определяне на точка "V"
(1) Права, минаваща през средата на надлъжната равнина на автомобила.
(1) Права, минаваща през вертикалната равнина и през т. R.
(3) Права, минаваща през вертикалната равнина и през т. V1 и V2.
Фиг. 2. Хоризонтален разрез на колона "А"
Фиг. 3. Ъгъл на невидима зона зад колона "А"
Фиг. 4. Оценка на невидимите зони в сектор от 180° от предното поле на видимост на водача
Фиг. 5. Диаграма с размерите на положението на точките E и P
Фиг. 6. Триизмерна решетка
Фиг. 7. Зона за нивелиране

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)
Технически изисквания
1. Разположение на V точките
1.1. Разположението на V точките по отношение на R точка, определена от координатите XYZ в пространствената координатна система, е показано в табл. 1 и 2.
Таблица 1
V точка X Y Z
V1 68 mm - 5 mm 664 mm
V2 68 mm - 5 mm 589 mm
Таблица 2
Проектен Хоризонтални Вертикални
ъгъл на координати координати
облегал- DX DY
ката (°)    
5 - 186 mm 28 mm
6 - 177 mm 27 mm
7 - 167 mm 27 mm
8 - 157 mm 27 mm
9 - 147 mm 26 mm
10 - 137 mm 25 mm
11 - 128 mm 24 mm
12 - 118 mm 23 mm
13 - 109 mm 22 mm
14 - 99 mm 21 mm
15 - 90 mm 20 mm
16 - 81 mm 18 mm
17 - 72 mm 17 mm
18 - 62 mm 15 mm
19 - 53 mm 13 mm
20 - 44 mm 11 mm
21 - 35 mm 9 mm
22 - 26 mm 7 mm
23 - 18 mm 5 mm
24 - 9 mm 3 mm
25 0 mm 0 mm
26 9 mm - 3 mm
27 17 mm - 5 mm
28 26 mm - 8 mm
29 34 mm - 11 mm
30 43 mm - 14 mm
31 51 mm - 18 mm
32 59 mm - 21 mm
33 67 mm - 24 mm
34 76 mm - 28 mm
35 84 mm - 32 mm
36 92 mm - 35 mm
37 100 mm - 39 mm
38 108 mm - 43 mm
39 115 mm - 48 mm
40 123 mm - 52 mm
1.1.1. Таблица 1 показва основните координати за проектиране на ъгъл на облегалката от 25°. Положителните посоки на координатите са показани в приложение № 2, фиг. 1.
2. Коригиране на проектния ъгъл, различен от 25°, на облегалката.
Таблица 2 показва корекциите, които да бъдат направени на координатите X и Z на всяка Р точка и на всяка V точка, когато проектният ъгъл на облегалката не е 25°. Положителната посока на координатите е показана в приложение № 2, фиг. 1.
3. Разположение на Р точките
3.1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Разположението на Р точките по отношение на R точка, определена от координатите XYZ в пространствената координатна система, е показано в табл. 2, 3 и 4.
3.1.1. Таблица 3 показва основните координати за проектиране на ъгъл на облегалката от 25°. Положителните посоки на координатите са показани в приложение № 2, фиг. 1.
Точката Pm е точка на пресичане на правата P1, P2 и надлъжната вертикална равнина, минаваща през точка R.
Таблица 3
P точка X Y Z
P1 35 mm - 20 mm 627 mm
P2 63 mm 47 mm 627 mm
Pm 43,36 mm 0 mm 627 mm
3.1.2. Таблица 4 показва корекциите, които да бъдат направени на координатите X на P1 и P2, когато диапазонът на хоризонтално регулиране на седалката, определен в § 15, превишава 108 mm. Положителните посоки на координатите са показани в приложение № 2, фиг. 1.
Таблица 4
Хоризонтално делта(X)
регулиране на  
седалката  
108 до 120 mm - 13 mm
121 до 132 mm - 22 mm
133 до 145 mm - 32 mm
146 до 158 mm - 42 mm
повече от 158 mm - 48 mm
4. Разположение на точки Е
4.1. E1 и E2 са всяка на 104 mm от P1. E2 е на 65 mm от E1 (виж приложение № 2, фиг. 4).
4.2. Правата, свързваща E1 и E2, се завърта около P1, докато допре E1 до външния ръб на разрез 2 на колона "А" от страната на водача и перпендикулярна на правата E1 - E2 (приложение № 2, фиг. 3).
4.3. E3 и E4 са всяка на 104 mm от P2. E3 е на 65 mm от E4 (виж приложение № 2, фиг. 4).
4.4. Правата E1 - E2 е завъртяна около P2, докато допирателната, свързваща E4 с външния ръб на разрез 2 от колона "А" от страната на пътника, стане перпендикулярна на правата E3 - E4 (приложение № 2, фиг. 3).

Приложение № 4 към чл. 18
(Доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)
Триразмерна координатна система
1. Триизмерната координатна система се определя от три перпендикулярни равнини, определени от производителя (виж фиг. 1) (Координатната система кореспондира със стандарт ISO 4130-1978).
2. Измерванията по превозното средство започват чрез разполагане на превозното средство на повърхност така, че координатите на реперите да съответстват на стойностите, определени от производителя.
3. Координатите на точки "R" и "H" се мерят по отношение на реперите, определени от производителя.
Фиг. 1. Триразмерна координатна система
ДАННИ ЗА МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ
1. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Кодиране на данните
Данните са изброени последователно за всяко място за сядане. Местата за сядане се идентифицират чрез двузнаков код. Първият знак е арабска цифра и показва реда седалки, изброени отпред назад на превозното средство. Вторият знак е главна буква, която показва разположението на мястото за сядане в реда, като се гледа посоката на движение на превозното средство. Използват се следните букви:
- L - ляво
- C - център
- R - дясно
2. Описание на измерваните положения
2.1 Координати на реперите
X ...........................................
Y ...........................................
Z ...........................................
3. Списък с данни
3.1. Положение за сядане:....................
3.1.1. Координати на точка "R"
X ...........................................
Y ...........................................
Z ...........................................
3.1.2. Проектен ъгъл на торса: ..............
3.1.3. Спесификации за регулиране на седалката (1)
Хоризонтални: ...............................
Вертикални: .................................
Ъглови: .....................................
Ъгъл на торса: ..............................
Забележка: Списъкът с данни продължава за другите положения за сядане с т. 3.2, 3.3 и т.н.
(1) Зачеркнете, което не се прилага.

Приложение № 5 към чл. 18, т. 3
(Доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.)
Част I. Процедура за определяне мястото на точка "H" и определяне на действителния ъгъл на торса(1)
1. Превозното средство се поставя при температура 20 ± 10° по C с цел достигане на стайна температура на материала на седалката. Ако на проверяваната седалка не е сядано, за постигане на еластичност на тапицерията трябва два пъти за една минута да седне човек или устройство с тегло от 70 до 80 kg. По искане на производителя всички комплекти седалки остават ненатоварени за период минимум 30 min преди монтирането на манекена 3 DH.
2. Превозното средство се поставя в положение за измерване, определено от координатите на реперите в триизмерната базова система.
3. Седалката, ако тя е регулируема, се фиксира първо на най-задното нормално положение за управление или возене, както е показано от производителя, като се взима предвид само надлъжната регулировка и се изключат другите движения на седалката, които не са свързани с управлението или возенето.
3.1. Когато съществуват възможности за вертикално и ъглово регулиране или регулиране на облегалката, те се използват за фиксирането и в положение, предписано от производителя.
3.2. За седалки с еластично окачване вертикалното положение трябва да бъде твърдо фиксирано и съответстващо на нормалното положение за управление, предписано от производителя.
4. Площта от седалката, с която ще контактува манекенът 3 DH, се покрива с равнинна памучна тъкан от муселинов памук с подходящ размер и имаща 18,9 нишки на cm2 и тежаща 0,228 kg/m2 или плетена или нетъкана тъкан с равностойни характеристики. Ако изпитването се извършва извън превозното средство, подът, на който се поставя седалката, трябва да има същите ъгъл на наклон, разлики във височината при монтажа на седалката, тъкан на тапицерията и други съществени характеристики както пода на превозното средство, на който е предвидено да се монтира седалката.
5. Поставят се седалището и гърбът на манекена 3 DH, така че централната му равнина да съвпада с централната равнина на седящия. По искане на производителя манекенът 3 DH може да бъде придвижен навътре по отношение на седящия, ако е поставен толкова навън, че краищата на седалката не позволяват нивелирането му.
6. Присъединяват се стъпалото и подбедреницата към седалището или самостоятелно или чрез Т профил и подбедреницата. Линията през точката "H" и видимите бутони трябва да бъде успоредна на земята и перпендикулярна на надлъжната централна равнина на седалката.
7. Извършва се регулировка на положението на стъпалата и краката на манекена 3 DH на:
7.1. Местата, предназначени за седене на водача и пътника до него:
7.1.1. стъпалото и подбедреницата се придвижват напред по такъв начин, че стъпалата да заемат естествените си положения на пода между педалите, ако е необходимо; когато е възможно, лявото стъпало се поставя приблизително на същото разстояние спрямо централната равнина на манекена 3 DH, на каквото е поставено дясното; със спиртен нивелир се проверява напречното положение на манекена 3 DH, който се хоризонтира чрез повторно регулиране на седалището, ако е необходимо, или чрез регулиране на стъпалото и подбедреницата назад; линията, минаваща през видимите бутони на точката "H", трябва да бъде перпендикулярна на надлъжната централна равнина на седалката;
7.1.2. ако левият крак не може да бъде фиксиран успоредно на десния и лявото стъпало не може да се поддържа от конструкцията, се придвижва, докато се фиксира; видимите бутони да се подравнят.
7.2. На местата, предназначени за седене на пътниците на задните или спомагателните седалки, краката се разполагат, както е предписано от производителя. Ако след това краката останат върху части от пода с различни нива, кракът, който първи влезе в контакт с предната седалка, служи като базов и другият крак се поставя така, че напречното положение на седалището да бъде хоризонтално.
7.3. За другите места, предназначени за сядане, се прилага процедурата, описана в т. 7.1, с изключение на случаите, за които има специално предписание от производителя.
8. Прилагат се тежестите на бедрото и подбедреницата и манекенът 3 DH се нивелира.
9. Накланя се гърбът напред срещу предния ограничител и с пръта Т се издърпва манекенът 3 DH от облегалката. Възстановява се положението на манекена 3 DH на седалката чрез един от следните методи:
9.1. ако манекенът 3 DH има склонност да се плъзга назад, се използва следната процедура: плъзга се манекенът 3 DH назад, докато предната хоризонтална противотежест на пръта Т не е необходима повече, т.е. докато седалището опре до облегалката; ако е необходимо, подбедреницата отново се намества;
9.2. ако манекенът 3 DH няма склонност да се плъзга назад, се използва следната процедура: плъзга се манекенът 3 DH назад чрез прилагане на хоризонтален товар на пръта Т, докато седалището опре до облегалката (фиг. 2).
10. Прилага се товар 100 ± 10 N на гърба и седалището на манекена 3 DH в пресечницата на ставата на бедрото и кожуха на пръта Т. Посоката на прилагания товар е по линията, преминаваща през горната пресечница и точката над кожуха на бедрото. Тогава внимателно се връща гърбът на облегалката. Тази операция се извършва, като се предотвратява плъзгане на манекена 3 DH напред (фиг. 2).
11. Монтират се дясната и лявата бедрена тежест и след това чрез редуване осемте тежести на торса. Манекенът 3 DH се нивелира.
12. Накланя се гърбът напред, за да се освободи усилието върху облегалката. Разлюлява се манекенът 3 DH странично по дъга на 10°, по 5° на всяка страна спрямо вертикалната централна равнина, три пълни цикъла, за да се освободи акумулирано триене между манекена 3 DH и седалката, като се взема под внимание:
12.1. през време на люлеещото действие да не се отклони прътът Т на манекена 3 DH от предписаното хоризонтално и вертикално положение; прътът T се натоварва чрез прилагане на подходящ страничен товар през време на люлеещите движения; при задържането на пръта Т и люлеенето на манекена 3 DH се внимава за прилагането на външни неумишлени товари във вертикална или предна и задна посока;
12.2. стъпалата на манекена 3 DH не се натоварват или задържат по време на тази операция; ако стъпалата променят положението си, те трябва да останат в тази поза за момента; внимателно се връща гърбът на облегалката и се проверява хоризонталното положение;
12.3. ако по време на люлеещата операция се появи движение на стъпалата на манекена 3 DH, те трябва да се възстановят в първоначалното положение, както следва:
12.3.1. последователно се повдига всяко стъпало от пода на минимално необходимото разстояние, докато не се получи допълнително движение; по време на това вдигане стъпалата трябва да могат свободно да се въртят, без да се прилагат никакви предни или странични товари; когато всяко стъпало се постави обратно в долно положение, петата трябва да бъде в допир с конструкцията, създадена за това;
12.3.2. проверява се хоризонталното положение; ако е необходимо, се прилага странично натоварване на горната част на гърба, достатъчно за хоризонтиране на седалището на манекена 3 DH върху седалката.
13. Задържа се прътът Т за предотвратяване плъзгането напред по тапицерията на седалката на манекена 3 DH, като се процедира, както следва:
13.1. връща се гърбът на облегалката;
13.2. като се прилага и освобождава последователно хоризонтален заден товар, непревишаващ 25 N, на пръта на гърба на височина приблизително на средата на товарите на торса, докато ъгловата скала на бедрото покаже, че е достигнато стабилно положение след премахване на натоварването; внимава се за приложените външни долни или странични товари на манекена 3 DH; ако са необходими допълнителни регулировки на манекена 3 DH, гърбът се завърта и напред, нивелира се и се повтаря процедурата по т. 12.
14. При извършване на изпитване се определят:
14.1. координатите на точка "H" по отношение на триизмерната координатна система;
14.2. действителният ъгъл на торса по ъгловата скала на гърба на манекена 3 DH при неговото най-задно положение.
15. При повторно монтиране на манекена 3 DH цялата седалка остава ненатоварена за период най-малко 30 min преди повторния монтаж. Манекенът 3 DH не трябва да бъде оставен върху седалката повече от времето, необходимо за извършване на изпитването.
16. В случай на седалки от един ред и те са еднакви, се определя само една точка "H" и един действителен ъгъл на торса за всеки ред седалки, а за 3DH манекена, описан в приложение № 4, се поставя върху мястото, което се счита представително за реда седалки. Това място може да бъде:
16.1. в случай на преден ред - седалката на водача;
16.2. в случай на заден ред или редове - една външна седалка.
Част II. Описание на манекена (1) (3 DH манекен)
1. Гръб и седалище
Гърбът и седалището са направени от армирана пластмаса и метал. Те симулират човешки торс и бедро и са механично свързани в точка "H". Скала е приведена в точка "H" за измерване на действителния ъгъл на торса. Към седалището е прикрепен регулируем прът за бедрото, определящ бедрената ос и служещ за база за бедрената скала.
2. Елементи на тялото и краката
Подбедрениците са присъединени към седалището с прът Т, свързващ колената, който е странично удължение на регулируемия бедрен прът. Скали са вградени на подбедрениците за измерване на ъглите на колената. Възлите на обувките и стъпалата са калибрирани за измерване ъгъла на стъпалата. Два нивелира ориентират устройството в пространството. Тежестите на частите на тялото са приложени в съответните центрове на тежестта, за да осигурят натиск на седалката, съответстващ на този, който създава човек с тегло 76 kg. Всички връзки на манекена 3 DH се проверяват за свободно движение, без да се отчита забележимо триене.
_________________________
(*1) Посочената от производителя точка "R" се приема за координатна за всяко място за седене, с изключение за предните седалки, където точката "Н" не може да се определи, като се използва "манекен за определяне на триизмерната точка "Н" или на съответните процедури, когато е съгласувана с ИА "АА".
Фиг. 1. Обозначение на частите на манекен 3 DH
Фиг. 2. Размери на частите на манекен 3 DH и разпределение на натоварването
(1) Манекенът съответства на този, описан в стандарт ISO 6549-1980. За подробности по конструкцията на манекена 3 DH виж Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума