навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 11 ОТ 26 АПРИЛ 2004 Г. ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ НА КОРАБИТЕ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) С тази наредба се определят условията и редът за извършване на прегледите на кораби и корабопритежатели, видовете прегледи и органите, които ги извършват, за установяване спазването на изискванията за безопасност, сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда и условията за труд и живот на борда на кораба.
(2) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за военни и граничнополицейски кораби.
(3) Прегледите за сигурност на корабите, плаващи под българско знаме, за съответствието им с изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) се извършват при условията и по реда на наредбата по чл. 60а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Чл. 2. На прегледи по реда на тази наредба подлежат:
1. морските и речните кораби, плаващи под българско знаме, и екипажите им във всички морета и по вътрешните водни пътища на Европа;
2. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) корабите, плаващи под чуждо знаме, и екипажите им, когато се намират във вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България, по искане на администрацията на държавата на знамето, под което плава корабът или корабособственикът, когато това е допустимо от националното и международното законодателство;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове:
а) по редовна линия между българско пристанище и пристанище в държава, която не е член на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, плаващи под българско знаме; или
б) по редовна линия между български пристанища при вътрешни превози в морски зони, където кораби от клас А могат да оперират съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ДВ, бр. 73 от 2011 г.);
4. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) корабопритежателите, експлоатиращи кораби, плаващи под българско знаме и попадащи в обхвата на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване (ISM Code) (ДВ, бр. 58 от 1995 г.).


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Речните кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа, не подлежат на прегледи за установяване на съответствието по отношение на условията на живот и труд на борда на корабите съгласно Морската трудова конвенция, 2006 г., приета в Женева на 23.02.2006 г. (ратифицирана със закон, приет от ХL Народно събрание на 27.05.2009 г. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.; в сила за Република България от 20.08.2013 г.; ДВ, бр. 76 от 2013 г.).


Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Кораби, извършващи плаване между пристанища и съоръжения в Република България, риболовните кораби, както и плавателни съдове, използвани с нетърговска цел, не подлежат на прегледи за установяване на съответствието по отношение на условията на живот и труд на борда на корабите съгласно изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство освен по искане на корабопритежателя в съответствие с чл. 31з, ал. 2.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) По реда на тази наредба се извършват:
1. прегледите за издаване на корабни свидетелства, за продължаване срока на валидност или за потвърждаване на валидността на издадени корабни свидетелства, изисквани от националното законодателство и от международните договори, по които Република България е страна, с изключение на тези по т. 2;
2. проверките (одити) на морски кораби, плаващи под българско знаме, и на корабопритежателите им за издаване на корабни документи или за потвърждаване валидността на издадени корабни документи, изисквани от Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code);
3. проверките за изпълнението на изискванията за сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда;
4. прегледите за безопасното експлоатиране на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби по редовна линия в морските пространства между две български пристанища или между българско и чуждо пристанище.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Прегледите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се извършват за установяване спазването на изискванията за безопасност към отделните видове кораби, тяхната конструкция и корабно оборудване, безопасната експлоатация на корабите и предотвратяване замърсяването на околната среда. Въз основа на прегледа се издава или заверява съответното свидетелство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Проверките по ал. 1, т. 3 се извършват от Изпълнителна агенция "Морска администрация" в изпълнение на контролните и функции върху корабите, плаващи под българско знаме, по отношение на спазването на нормативно установените административни, технически и социални изисквания.


Чл. 4. (1) Обхватът на прегледите се определя от приложимите изисквания на международните договори, по които Република България е страна, и изискванията на националното законодателство.
(2) Приложимите международни договори, по които Република България е страна, и нормативните актове от националното законодателство са посочени в приложение № 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Прегледите се извършват в съответствие с процедурите, посочени в приложението на Резолюция А. 746 (18) на Общото събрание на Международната морска организация, както е изменено, относно насоките за извършване на прегледи по хармонизираната система за преглед и освидетелстване.

Глава втора.
ИНСПЕКТОРИ


Чл. 5. (1) Прегледите и проверките се извършват от инспектори на Изпълнителна агенция "Морска администрация", осъществяващи държавен контрол на знамето. При извършване на прегледите и проверките инспекторите могат да привличат по своя преценка и други експерти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Прегледите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и глава трета, раздел V могат да бъдат извършвани и от сървейъри на признати по реда на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 104 от 2011 г.) организации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Проверките по чл. 3, ал. 1, т. 2 могат да бъдат извършвани и от сървейърите (одиторите) на организациите по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Прегледите по глава пета се извършват от комисия, състояща се от председател и експерти, в която участват най-малко:
1. длъжностно лице от Изпълнителна агенция "Морска администрация";
2. експерт по проектиране на плавателни съдове, плаващи по вътрешни водни пътища, и техните двигатели;
3. експерт по корабоплаване, притежаващ свидетелство на капитан на плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища, което му дава право да управлява плавателния съд, обект на прегледа;
4. експерт по традиционни плавателни съдове, в случай че обект на прегледа е традиционен плавателен съд.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Председателят и експертите от всяка комисия по ал. 4 се назначават със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) При поемане на задълженията си председателят и експертите по ал. 4 подават писмена декларация, че ще ги изпълняват напълно независимо. От длъжностните лица не се изискват декларации.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Разходите за извършване на прегледите и проверките, с изключение на тези по чл. 3, ал. 1, т. 3, са за сметка на корабопритежателя.
(8) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2015 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Прегледите и проверките на малки кораби могат да се извършват и от служители, различни от посочените в ал. 1, 2 и 3.


Чл. 6. (1) Инспекторите на Изпълнителна агенция "Морска администрация", осъществяващи държавен контрол на знамето, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. висше образование, специалност "Корабоводене", "Корабни машини и механизми", "Корабостроене" или "Радиоелектроника и свръзки";
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) плавателен стаж най-малко 5 години на длъжност от оперативно или управленско ниво или трудов стаж най-малко 3 години по специалността;
3. писмено и говоримо владеене на английски език, а за прегледи на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа - немски или английски език;
4. преминат 6-месечен стаж под ръководството на инспектор с най-малко две години опит при извършване на проверки и прегледи на кораби;
5. (нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) притежават необходимата квалификация във връзка с прилагането на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство по отношение на условията на труд и живот на борда на корабите;
6. (нова - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) да притежават необходимата квалификация във връзка с прилагането на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Проверките по чл. 3, ал. 1, т. 2 се извършват от инспектори, които отговарят на изискванията по ал. 1 и са преминали курс на обучение по ISM Code.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Проверките по чл. 3, ал. 1, т. 4 се извършват от инспектори, които отговарят на изискванията по ал. 1 и имат най-малко две години стаж като инспектори по държавен контрол на знамето.
(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Служителите по чл. 5, ал. 5 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат средно образование;
2. да притежават правоспособност по Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; доп., бр. 81 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2014 г.);
3. да притежават най-малко една година плавателен стаж, преминат едномесечен стаж под ръководството на инспектор с най-малко 2 години опит при извършване на проверки и прегледи на кораби и положителен резултат от проведен заключителен тест;
4. при отсъствие на плавателен стаж - да имат преминат едногодишен стаж под ръководството на инспектор с най-малко 2 години опит при извършване на проверки и прегледи на кораби и положителен резултат от проведен заключителен тест.
(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) Проверките по реда на глава четвърта се извършват от инспектори, които отговарят на изискванията по ал. 1 и приложение № 11 към чл. 27 на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол (ДВ, бр. 101 от 2010 г.).

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Не могат да бъдат назначавани за инспектори или служители по чл. 5 лица, които работят на кораби, плаващи под българско знаме, или по трудово правоотношение или граждански договор с организации, признати по реда на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Не се допуска извършване на преглед на кораб от инспектор или служител по чл. 5, който има търговски интерес по отношение на проверявания кораб.


Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Инспекторите, осъществяващи държавния контрол на знамето, се легитимират с идентификационна инспекторска карта в съответствие с чл. 370, ал. 3 и 4 от Кодекса на търговското корабоплаване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Инспекторите, осъществяващи държавния контрол на знамето, имат право:
1. да се качват на борда на корабите, които плават под българско знаме;
2. да провеждат проучвания, тестове или разследвания, които счетат за необходими, за да се уверят, че разпоредбите на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство се спазват стриктно;
3. да издават предписания и да изискват отстраняването на установените несъответствия;
4. да забранят на кораба да отплава от пристанището, когато установят несъответствия, представляващи сериозно нарушение на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство (включително относно правата на моряците), или представляват сериозна заплаха за безопасността, здравето и сигурността на моряците до предприемането на необходимите мерки за отстраняване на несъответствията;
5. да дават съвети, вместо да постановяват или да препоръчват предприемането на мерки по административен ред, когато не съществува явно нарушение на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство, което би застрашило безопасността, здравето и сигурността на моряците и когато няма регистрирани предишни подобни нарушения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Инспекторите забраняват на кораба да отплава от пристанището в случай на извършена допълнителна проверка, когато констатираните несъответствия не са отстранени в съответствие с дадените предписания по реда на ал. 2, т. 3.

Глава трета.
ПРЕГЛЕДИ НА КОРАБИ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ

Раздел I.
Видове прегледи


Чл. 9. (1) Прегледите на морски кораби за установяване на съответствието им с изискванията на международните договори и националното законодателство по отношение на експлоатацията, за която те са предназначени, за издаване или за потвърждаване на валидността на корабни свидетелства са:
1. първоначални;
2. годишни;
3. междинни;
4. периодични;
5. подновителни;
6. външни прегледи на подводната част на кораба;
7. допълнителни;
8. (нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) прегледи на кораби след преминаването им под българско знаме.
(2) За освидетелстване на годността на конструкцията, оборудването и снабдяването на кораби за превоз на опасни или насипни товари се извършват прегледи за издаване или за потвърждаване на валидността на корабни свидетелства за съответствие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) В случаите, когато международен договор предвижда право на преценка на администрацията при вземане на решение, инспекторът от Изпълнителна агенция "Морска администрация", извършващ прегледите по ал.1, може да вземе решението, след като се увери, че изискванията за безопасност и опазване на морската среда са изпълнени в достатъчна степен по отношение на предназначението на кораба и са приемливи за администрациите на държавите, които той ще посети.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) (1) За установяване на съответствието на морските кораби, които не попадат в обхвата на международните договори, по които Република България е страна, и на корабите от речно плаване с изискванията на националното законодателство по отношение на експлоатацията, за която те са предназначени, за издаване, потвърждаване или за продължаване срока на валидност на корабни свидетелства се извършват прегледи по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 5, 7 и 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) За установяване на съответствието на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища с изискванията на националното законодателство по отношение на експлоатацията, за която те са предназначени, за снабдяването им с необходимите документи се извършват прегледи по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 7 и 8.


Чл. 11. (1) Първоначалният преглед включва:
1. преглед на чертежи, диаграми и друга техническа документация, потвърждаващи, че конструкцията, механизмите, съоръженията, оборудването и снабдяването отговарят на изискванията на международен договор, по който Република България е страна, или на националното законодателство;
2. преглед и изпитания на конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването, както и на тяхната изработка и монтаж за съответствието им с одобрените чертежи, диаграми и другата техническа документация;
3. проверка за наличието на всички свидетелства, книги за записи, ръководства и друга документация, които следва да се намират на борда на кораба.
(2) Първоначален преглед се извършва за издаване на съответно корабно свидетелство на:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) новопостроен кораб преди влизането му в експлоатация или на съществуващ, когато трябва да отговаря на нови изисквания и съответният сертификат ще се издава за първи път;
2. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)
3. кораб, на който е извършена съществена промяна по конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването, или кораб, чието предназначение или район на плаване са променени;
4. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)


Чл. 12. (1) Годишният преглед включва преглед и изпитвания на конструкцията, механизмите, съоръженията, оборудването и снабдяването на кораба за освидетелстване на правилното им поддържане, както и за това, че не са били извършени неодобрени от администрацията на държавата на знамето или от съответната призната организация изменения в тях.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Годишен преглед се извършва ежегодно за потвърждаване на валидността на съответно корабно свидетелство в период 3 месеца преди или след годишната дата.
(3) Пълнотата и задълбочеността на годишния преглед и необходимостта от допълнителни изпитания се определя от инспекторите, извършващи прегледа, като се отчита общото състояние и/или наличието на съмнения за неправилна поддръжка на конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването.
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) За потвърждаване на валидността на свидетелствата на кораби, извършващи стопанска дейност и вписани в регистъра на малките кораби, вместо прегледа по ал. 1 се извършва преглед между втората и третата година считано от датата на издаване на свидетелството.


Чл. 13. (1) Междинният преглед включва преглед на конструкцията, механизмите, съоръженията, оборудването и снабдяването на кораба, включително и преглед на помещения, механизми и оборудване, които не могат да бъдат проверявани в условия на експлоатация на кораба, за установяване съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Междинният преглед се извършва за потвърждаване валидността на съответно корабно свидетелство в период 3 месеца преди или след годишната дата, вместо втория или третия годишен преглед.


Чл. 14. (1) Периодичният преглед се извършва за потвърждаване валидността на съответното корабно свидетелство на товарен кораб и включва:
1. преглед и изпитвания на оборудването и снабдяването за съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна;
2. проверка за наличието на всички свидетелства, книги за записи, ръководства и друга документация, които следва да се намират на борда на кораба.
(2) Периодичен преглед се извършва:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) в период 3 месеца преди или след годишната дата на свидетелството за сигурност на оборудването и снабдяването, вместо втория или третия годишен преглед;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) ежегодно в период 3 месеца преди или след годишната дата на свидетелството за сигурност на радиосредствата.


Чл. 15. (1) Подновителният преглед включва:
1. преглед и изпитвания на конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването за съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна, или на националното законодателство, отнасящи се за съответния корабен документ;
2. проверка за наличието на всички свидетелства, книги за записи, ръководства и друга документация, които следва да се намират на борда на кораба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Подновителен преглед се извършва за издаване или продължаване срока на валидност на съответното корабно свидетелство преди изтичане срока на валидността му, както и на:
1. кораб, на който е изтекъл срокът на валидност на корабните документи и корабопритежателят не го е представил за преглед за подновяването им или заверката в сроковете, изисквани от международните договори, по които Република България е страна, и/или от националното законодателство, като в документите се заверява пропуснатият преглед; корабособственикът се задължава да обясни причината, поради която е пропуснат прегледът;
2. кораб, който е бил служебно отписан от регистъра на корабите на Република България.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., отм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.)

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Външен преглед на подводната част на морски кораб се извършва за установяване годността на външната обшивка и устройствата в подводната част за експлоатацията, за която корабът е предназначен.
(2) Прегледът по ал. 1 се извършва, когато корабът е на док, най-малко два пъти за период от 5 години и през интервал от не повече от 36 месеца, а за пътнически кораби - и при извършване на преглед по чл. 15.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" съгласувано с класификационната организация може да допусне единият от прегледите в период от 5 години да се извърши, когато корабът е на вода. Външен оглед на подводната част на танкери и кораби за превоз на насипни товари на възраст над 15 години се извършва само на док. Прегледът трябва да бъде извършен от сервиз, упълномощен от призната класификационна организация и документиран съгласно нейните правила. Копие от документите и резултатите от прегледа трябва да бъдат представени в Изпълнителна агенция "Морска администрация" от признатата класификационна организация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Външен преглед на подводната част на речен кораб се извършва за установяване годността на външната обшивка и устройствата в подводната част за експлоатацията, за която корабът е предназначен, когато корабът е на док. Прегледът се извършва най-малко два пъти за период от 10 години и през интервал от не повече от 60 месеца, а за пътнически кораби - и при извършване на прегледа по чл. 15.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Допълнителен преглед се извършва след отстраняването на открит дефект или несъответствия, причинени от авария, и включва проверка дали:
1. необходимите ремонтни работи или подмяна на корабно оборудване са действително извършени;
2. материалите, изработките и монтажите отговарят на установените технически изисквания;
3. корабът, неговото оборудване и снабдяване са годни за експлоатацията, за която корабът е предназначен.
(2) Допълнителен преглед се извършва за потвърждаване на валидността на съответно корабно свидетелство или за издаване на свидетелство за еднократен преход, заменящо други корабни свидетелства и удостоверяващо, че корабът е годен да плава по предназначение за конкретен преход.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Преглед на кораб след преминаването му под българско знаме се извършва за установяване на действителното състояние на кораба и включва проверка:
1. на състоянието на кораба и корабното оборудване за съответствие с отразеното в документите;
2. след извършване на преглед от предходната администрация, за издаване на документи, били ли са направени промени в разположението на конструкцията, механизмите, оборудването и други елементи, обхванати от прегледа, без разрешение на администрацията;
3. на годността на кораба да плава без опасност за кораба и лицата на борда.

Раздел II.
Ред за извършване на прегледите


Чл. 18. (1) Прегледите се извършват след писмено заявление на корабопритежателя до:
1. директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация", когато прегледът ще бъде извършен в българско пристанище;
2. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", когато прегледът ще бъде извършен в чуждо пристанище;
3. признатата организация, в случаите по чл. 5, ал. 2 и 3; копие от заявлението се изпраща и до Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок:
1. до 7 дни преди датата на прегледа, когато ще бъде извършен в българско пристанище;
2. до 15 дни преди датата на прегледа, когато ще бъде извършен в чуждо пристанище.


Чл. 19. За извършване на преглед корабопритежателят предоставя кораба на удобно и безопасно място, комплектован с правоспособен екипаж и документация, осигурява достъп до помещенията и възможност за провеждане на изпитания на конструкцията, механизмите, оборудването и снабдяването му.


Чл. 20. Изпитвания на конструкцията, механизмите, оборудването и снабдяването на кораба се извършват със съгласието и в присъствието на отговорните лица от екипажа.


Чл. 21. (1) След приключване на прегледа инспекторът (сървейърът) съставя протокол, който се подписва от него и от капитана на кораба или упълномощен представител на корабопритежателя. Въз основа на съставения протокол се издава или потвърждава съответното корабно свидетелство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) В протокола по ал. 1 се описват и откритите несъответствия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Съответното корабно свидетелство се издава или потвърждава след проверка за отстраняване на несъответствията и преди отплаване на кораба.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)
(6) В случаите по чл. 5, ал. 2 и 3 сървейърът на признатата организация изпраща копие от протокола за извършения преглед в Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(7) Протоколите по ал. 1 се съхраняват на борда на кораба, както и в досието на кораба в съответната териториална дирекция "Морска администрация". Копия от протоколите се предоставят на корабопритежателя.
(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Копия от протоколите от извършените прегледи на условията на живот и труд на борда на кораби, плаващи под българско знаме, се поставят на таблата за съобщения на корабите за информация на моряците.
(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" води регистър за извършените прегледи на условията на живот и труд на борда на корабите, плаващи под българско знаме, и ежегодно, не по-късно от 1 юли на следващата година, публикува годишен доклад за извършените инспекции за съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство.


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)

Раздел III.
Проверки (одити) на корабопритежатели и кораби за издаване на свидетелства и за продължаване срока на валидност на издадени свидетелства, изисквани от Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване


Чл. 23. (1) Проверките на корабопритежатели и кораби за установяване на съответствие с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване (ISM Сode) са:
1. първоначални;
2. годишни;
3. междинни;
4. подновителни;
5. допълнителни.
(2) На корабопритежатели се извършват проверките по ал. 1, т. 1, 2 и 4.
(3) На кораби се извършват проверките по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.
(4) Проверките се извършват в съответствие с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване и Резолюция А.913(22) на Международната морска организация.


Чл. 24. (1) Първоначалната проверка за издаване на документ за съответствие на компанията включва освидетелстване, с представяне на обективни доказателства, че бреговата система на компанията за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване:
1. съответства на изискванията на ISM Сode;
2. е в действие в бреговото управление и на корабите не по-малко от 3 месеца преди извършване на проверката;
3. има записи от вътрешен одит, извършен от компанията, доказващи, че системата се прилага ефективно.
(2) Първоначалната проверка се извършва на:
1. новосъздадена или съществуваща компания, експлоатираща кораби, попадащи в приложното поле на ISM Сode;
2. компании, експлоатиращи кораби, непопадащи в приложното поле на ISM Сode, които желаят извършване на освидетелстване за съответствие с неговите изисквания.


Чл. 25. (1) Първоначалната проверка на кораб за издаване на свидетелство за управление на безопасността се извършва след извършване на проверката по чл. 24 на следните кораби:
1. новопостроен или новозакупен кораб;
2. кораб, плавал под чуждо знаме, преди вписването му в регистъра на корабите в Република България;
3. кораб, чиито документи за съответствие с изискванията на ISM Code са с изтекъл срок, преди пускането му в експлоатация.
(2) Първоначалната проверка на всеки кораб на компанията за издаване на свидетелство за управление на безопасността включва освидетелстване с представяне на:
1. обективни доказателства, че корабната система за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване съответства на изискванията на ISM Сode и се прилага ефективно;
2. копие на документа за съответствие на компанията, в чийто обхват се включва този тип кораби;
3. обективни доказателства, че системата за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване на компанията е в действие не по-малко от 3 месеца преди извършване на проверката;
4. записи от вътрешен одит, извършен от компанията, доказващи, че системата се прилага ефективно.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Годишната проверка се извършва за потвърждаване валидността на документа за съответствие на компанията ежегодно в период 3 месеца преди или след годишната дата.
(2) Годишната проверка на системата на компанията за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване се извършва за установяване на:
1. ефективното функциониране на системата;
2. съответствието на измененията в системата с изискванията на ISM Сode;
3. наличие на записи за най-малко по един кораб от всеки тип, включен в документа за съответствие на компанията.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Подновителната проверка се извършва за подновяване на документа за съответствие и свидетелството за управление на безопасността.
(2) Подновителната проверка на системата за управление на безопасността на компанията се извършва за установяване на:
1. ефективното функциониране на системата;
2. съответствието на измененията в системата с изискванията на ISM Сode.


Чл. 28. (1) Допълнителната проверка се извършва за потвърждаване на валидността на документа за съответствие и свидетелството за управление на безопасността.
(2) Допълнителната проверка на системата за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване на компанията включва проверка:
1. за потвърждаване ефективното функциониране на системата след претърпяна авария с кораб на компанията;
2. за установяване отстраняването на съществените несъответствия, установени при проверка по реда на държавния пристанищен контрол.


Чл. 29. (1) Междинната проверка се извършва за потвърждаване валидността на свидетелството за управление на безопасността в период между втората и третата година преди датата, на която изтича валидността му.
(2) Междинната проверка на корабната система за управление на безопасността включва проверка:
1. на ефективното функциониране на системата;
2. за съответствието на измененията в системата с изискванията на ISM Сode.


Чл. 30. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" признава документа за съответствие на компанията или свидетелството за управление на безопасността, издадени от администрацията на държава - член на Европейския съюз, или от призната от нея организация.
(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" признава документите за съответствие на компанията и свидетелствата за управление на безопасността, издадени от администрациите на държави, които не са членки на Европейския съюз, или от признати от тях организации, ако бъде установено, че са спазени изискванията на тази наредба.

Раздел IV.
Проверки на изпълнението на изискванията за сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяване на околната среда


Чл. 31. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва внезапни (неоповестени) проверки на корабите, плаващи под българско знаме, за контролиране изпълнението на изискванията за безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда и на изпълнението на делегираните задължения на признатите организации.
(2) Кораб, плаващ под българско знаме, задържан от чужда администрация по реда на държавния пристанищен контрол, подлежи на проверка от Изпълнителна агенция "Морска администрация" не по-късно от 30 дни след освобождаването му.
(3) В случаите по ал. 2 разходите за извършване на проверката са за сметка на корабопритежателя.

Раздел V.
Прегледи и проверки на условията на живот и труд на борда на кораба (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) На преглед по реда на този раздел подлежат:
1. всички кораби, плаващи под българско знаме, попадащи в обхвата на чл. 31з, ал. 1 и 2, за удостоверяване тяхното съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство по отношение условията на живот и труд на борда и за издаване на морско трудово свидетелство;
2. всички кораби, плаващи под българско знаме, непопадащи в обхвата на чл. 31з, ал. 1 и 2, които подлежат на прегледи по реда на тази наредба за установяване на съответствието по отношение на условията на живот и труд на борда на корабите съгласно изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство;
3. всички кораби, които не попадат в обхвата на т. 1 и 2, по искане, отправено от корабопритежателя.


Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Прегледите за издаване или за потвърждаване на валидността на Морското трудово свидетелство са:
1. първоначални - за издаване на Морско трудово свидетелство;
2. междинни - за потвърждаване на Морско трудово свидетелство;
3. подновителни - за издаване на Морско трудово свидетелство.
(2) Прегледът включва инспектирането на обстоятелствата, посочени в приложение № 4.


Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Първоначалният преглед включва преглед на обстоятелствата, посочени в приложение № 4, и се извършва на всички кораби, на които до момента не е издавано Морско трудово свидетелство.


Чл. 31г. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Междинният преглед се извършва за проверка на съответствието с изискванията, посочени в приложение № 4, между втората и третата година от годишната дата на издаване на Морското трудово свидетелство. С междинния преглед се цели осигуряване на постоянно съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство и потвърждаване на издаденото Морско трудово свидетелство.


Чл. 31д. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Подновителният преглед се извършва на кораб преди изтичане валидността на издаденото му Морско трудово свидетелство или след отнемането му.
(2) Когато подновителният преглед е извършен в срок до три месеца преди изтичане на съществуващото свидетелство, новото Морско трудово свидетелство се издава със срок на валидност от датата на извършване на прегледа за подновяване на свидетелството за период, ненадвишаващ пет години от датата на изтичане на съществуващото Морско трудово свидетелство.
(3) Когато подновителният преглед е извършен повече от три месеца преди датата на изтичане на съществуващото свидетелство, новото Морско трудово свидетелство се издава със срок на валидност за период, ненадвишаващ пет години от датата на извършване на прегледа за подновяване на свидетелството.
(4) Подновителният преглед включва преглед на обстоятелствата, посочени в приложение № 4.


Чл. 31е. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Допълнителни проверки се извършват след констатиране на несъответствия по време на извършване на междинен или подновителен преглед въз основа на предписанията на проверяващия инспектор.
(2) Допълнителна проверка се извършва при подадена от член или членове на екипажа жалба в случаите, когато по преценка на инспектора жалбата не е необоснована и при наличие на сериозни несъответствия по отношение на изпълнението на мерките, посочени в Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.
(3) Инспекторите запазват конфиденциалността на източниците на жалби и оплаквания, съдържащи твърдения за опасност или несъответствие по отношение на условията на живот и труд на моряците или нарушения на законодателството и по никакъв начин не информират корабопритежателя, представителя на корабособственика или оператора на кораба, че дадена инспекция е извършена като следствие от такава жалба или оплакване.

Раздел VI.
Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)


Чл. 31ж. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Корабите, посочени в чл. 31а, т. 2, са обект на преглед за съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство по отношение условията на живот и труд на борда, така както са изброени в приложение № 4, на интервали не по-големи от 3 години.
(2) На корабите, посочени в ал. 1, не се издава Морско трудово свидетелство, а се предоставя протокол, отразяващ резултатите от извършената проверка, който трябва да бъде съхраняван на борда. Копие от протокола се разгласява по реда, установен в чл. 21, ал. 8.


Чл. 31з. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Всеки морски кораб, плаващ под българско знаме:
1. с брутен тонаж 500 или повече тона, който извършва международни рейсове,
2. с брутен тонаж 500 или повече тона, който извършва рейсове от чуждо пристанище или между пристанища в друга държава,
задължително трябва да бъде снабден с Морско трудово свидетелство и приложена към него Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г.
(2) Кораб, непопадащ в обхвата на т. 1 и 2 от ал. 1, се снабдява с Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. по искане, отправено от корабопритежателя.
(3) Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. се състои от две части. Част първа се съставя от Изпълнителна агенция "Морска администрация" и съдържа областите, обект на преглед съгласно приложение № 4, националните изисквания за прилагане на Морската трудова конвенция от 2006 г. относно условията на живот и труд на моряците, препратки към разпоредбите на националното законодателство по отношение на определена категория кораби, вписване на всички равносилни по същество мерки съгласно чл. VI, ал. 3 и 4 от Морската трудова конвенция от 2006 г. и посочване на изключенията, ако са предоставени такива, съгласно глава трета от Морската трудова конвенция от 2006 г. Част втора от Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. се съставя от корабопритежателя и съдържа мерките, предприети от корабопритежателя, осигуряващи текущо съответствие с националните изисквания относно условията на живот и труд на моряците, между прегледите и предложените мерки за постигане на непрекъснато подобрение.
(4) Морското трудово свидетелство, допълнено с Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г., представлява prima facie доказателство, че на кораба е извършен надлежен преглед и че изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство относно условията на живот и труд на моряците са спазени.


Чл. 31и. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Морско трудово свидетелство се издава на всеки кораб, на който е извършен първоначален или подновителен преглед и за който е удостоверено, че всички елементи, посочени в приложение № 4 към наредбата, отговарят на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и на националното законодателство.
(2) Морското трудово свидетелство се издава за срок от пет години.
(3) Морското трудово свидетелство е валидно само при условие, че в рамките на петгодишния период на валидност на свидетелството е извършен поне един междинен преглед.
(4) В случай че се извършва само един междинен преглед, а периодът на валидност на Морското трудово свидетелство е пет години, то този преглед се извършва между втората и третата годишни дати от издаването му.
(5) Свидетелството се препотвърждава след извършването на междинен преглед, при който се установи, че корабът отговаря на всички изисквания съгласно приложение № 4.


Чл. 31к. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Временно морско трудово свидетелство може да се издава след извършване на преглед по реда на този раздел в следните случаи:
1. на нови кораби - при пускането им в експлоатация;
2. при смяна на знамето, под което плава корабът;
3. при промяна на корабопритежателя;
4. на кораб, на който е извършена съществена промяна на конструкцията и/или помещенията му;
5. на кораб, който е бил служебно отписан от регистъра на корабите;
6. на съществуващи кораби, които за пръв път изпълняват всички изисквания на конвенцията.
(2) Временното морско трудово свидетелство се издава след извършен преглед, удостоверяващ изпълнението, доколкото е практически възможно, на изискванията, посочени в приложение № 4, и при условие, че:
1. корабопритежателят представи одобрени процедури, които гарантират спазването на изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г., и националното законодателство;
2. капитанът на кораба декларира, че е запознат с посоченото в т. 1 законодателство;
3. на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или на призната организация, надлежно упълномощена за целта, е предадена изискващата се информация за издаването на Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.
(3) Временното морско трудово свидетелство се издава за период не по-дълъг от шест месеца. Не може да се издава повторно Временно морско трудово свидетелство.
(4) Преди изтичането на Временното морско трудово свидетелство се извършва преглед в съответствие с този раздел, за да се издаде Морско трудово свидетелство. Временното морско трудово свидетелство се издава само еднократно, като за периода, за който е в сила то, не е нужно издаването на Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.


Чл. 31л. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Резултатите от проверките по чл. 31е, ал. 1, извършени по отношение на съответния кораб, и всички значителни несъответствия, установени по време на тези прегледи и проверки, се записват в протокол, като се посочва датата, на която установените несъответствия са били отстранени. Протоколът заедно с превод на английски език се вписва или прилага към Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.
(2) Информация относно резултатите и данните по ал. 1 се предоставя на моряците, на инспекторите, осъществяващи държавен контрол на знамето и държавен пристанищен контрол, и на представители на организациите на корабособствениците и на моряците в Република България.


Чл. 31м. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) На борда на всеки кораб, попадащ в обхвата на чл. 31з, ал. 1, т. 1 и 2, трябва да има валидно Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. заедно с превод на английски език. Копия от тези документи се съхраняват на явно и достъпно за моряците място.
(2) При поискване и в съответствие с изискванията на националното законодателство копия от тези документи се предоставят на моряците, на инспекторите, осъществяващи държавен контрол на знамето и държавен пристанищен контрол, и на представители на организациите на корабособствениците и на моряците в Република България.


Чл. 31н. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Морско трудово свидетелство престава да е валидно, ако:
1. съответните прегледи не са извършени в рамките на определените в чл. 31г и 31д срокове;
2. свидетелството не е потвърдено в съответствие с чл. 31г;
3. корабът смени знамето, под което плава;
4. корабопритежателят престане да носи отговорност за експлоатацията на кораба;
5. са направени значителни промени в конструкцията или оборудването, установени в глава трета от Морската трудова конвенция от 2006 г.
(2) В случаите, изброени в ал. 1, т. 3 - 5, ново Морско трудово свидетелство се издава само когато Изпълнителна агенция "Морска администрация" в резултат на извършен преглед установи, че корабът отговаря на изискванията на чл. 31и, ал. 1.
(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" отнема издаденото Морско трудово свидетелство, когато установи, че съответният кораб не отговаря на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и на националното законодателство, регламентиращи условията за живот и труд на борда на кораба, и когато не са предприети изискващите се коригиращи действия.
(4) Когато органът по ал. 3 преценява дали да отнеме издаденото Морско трудово свидетелство, той следва да отчита сериозността или честотата на повтаряне на несъответствията.
(5) След отнемане на Морското трудово свидетелство корабопритежателят има право да предприеме действия за издаване на ново такова свидетелство.

Глава четвърта.
ПРОВЕРКИ И ПРЕГЛЕДИ ЗА БЕЗОПАСНОТО ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ И ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г.)

Глава четвърта.
ПРОВЕРКИ И ПРЕГЛЕДИ ЗА БЕЗОПАСНОТО ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА РО-РО ФЕРИБОТИ И ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) На проверки по тази глава подлежат ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове:
1. по редовна линия между българско пристанище и пристанище в държава, която не е член на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, плаващи под българско знаме; или
2. по редовна линия между български пристанища при вътрешни превози в морски зони, където кораби от клас А могат да оперират съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.


Чл. 33. (1) Първоначалната проверка на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби се извършва за установяване наличието на:
1. валидни корабни документи на борда на кораба, издадени в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 86 КТК - за кораби, плаващи под българско знаме;
2. валидни корабни документи, издадени от администрацията на държавата на знамето или от призната от нея организация - за кораби, плаващи под чуждо знаме;
3. валидни документи, издадени след извършен преглед, в съответствие с процедурите, посочени в приложението на Резолюция А. 746 (18) на Общото събрание на Международната морска организация относно насоките за извършване на прегледи по хармонизираната система за преглед и освидетелстване;
4. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) съответствие със стандартите за присвояване на клас, определени от правилата на организация, призната по реда на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели или от държава - член на Европейския съюз, или от правилата, приети като еквивалентни от администрацията на държавата на знамето за построяване и поддръжка на корпуса, машинното отделение, електронното и контролното оборудване;
5. записващо устройство за данните от плаването, съдържащо информация, необходима в случай на разследване на инцидент, и съответстващо на стандартите, посочени в Резолюция А. 861 (20) от 27 ноември 1997 г. на Международната морска организация; за записващи устройства, монтирани на борда на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби, построени преди влизането в сила на тази наредба, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да предвиди изключения по отношение на съответствието с някои от тези изисквания, когато установи, че не е възможно съвместяване на част от наличното оборудване с работата на записващото устройство;
6. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) съответствие с изискванията за специфична устойчивост, посочени в анекса на Резолюция 14 от 1995 г. на Конференцията на страните по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с Протокола от 1988 г. (SOLAS 74/78), ратифицирана с Указ № 2250 от 1983 г. на Държавния съвет на Народна република България - ДВ, бр. 61 от 1983 г., в сила за Република България от 2.02.1984 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) - по отношение на ро-ро фериботи, а когато е приложимо - и по отношение на високоскоростните пътнически кораби.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва преди началото на оперирането на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби по редовна линия, а на такива, оперирали по редовна линия до влизане в сила на тази наредба - в срок до 12 месеца от датата на влизането и в сила.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) Проверките по реда на настоящата глава са:
1. предварителни проверки по чл. 35;
2. редовни проверки по чл. 37.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) (1) Преди да започне експлоатацията на ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд по редовна линия, Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва предварителна проверка, която включва:
а) проверка на съответствието с изискванията по приложение № 5; и
б) проверка съгласно приложение № 6 с цел установяване, че ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд отговаря на необходимите изисквания за безопасна експлоатация по редовна линия.
(2) Предварителната проверка се извършва от инспектор.
(3) По искане на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и не по-рано от един месец преди започване на предварителната проверка дружествата представят доказателства, че изискванията по приложение № 5 са изпълнени.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) (1) При извършване на предварителна проверка въз основа на оценка на риска на база извършените предходни проверки Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да не приложи някои изисквания или процедури от приложения № 5 и 6, свързани с годишен преглед от държавата на знамето или проверка, извършени през предходните шест месеца, ако са спазени процедурите и насоките за прегледите по хармонизираната система за преглед и освидетелстване на ИМО, посочени в HSSC, или процедурите, предназначени за постигане на същите цели. Служители на Изпълнителна агенция "Морска администрация" въвеждат информацията за резултатите от извършената проверка в базата данни за проверките по чл. 44.
(2) Когато ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд ще се експлоатира по редовна линия, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да вземе предвид предишни проверки и прегледи, извършени спрямо този ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд при експлоатацията по друга редовна линия. При условие че Изпълнителна агенция "Морска администрация" е удовлетворена от предишните проверки и прегледи и те са приложими към условията на експлоатация по новата редовна линия, не е необходимо да се извършват проверките по чл. 35, ал. 1 преди началото на експлоатация на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд по новата редовна линия.
(3) По искане на дружествата Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да потвърди предварително, че е съгласна предишни проверки и прегледи да са приложими към условията на експлоатация по новата редовна линия.
(4) Когато вследствие на непредвидени обстоятелства има спешна необходимост от бързо въвеждане на заместващ ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд по редовна линия и условията по ал. 2 не са изпълнени, за да не се прекъсва линията, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разреши ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд да започне да се експлоатира, ако:
а) визуалната проверка и проверката на документите не пораждат опасение, че ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд не отговаря на необходимите изисквания за безопасна експлоатация; и
б) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извърши предварителната проверка по чл. 35, ал. 1 в срок до един месец.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) (1) Веднъж на всеки 12 месеца Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва:
а) проверка съгласно приложение № 6; и
б) проверка при експлоатация по редовна линия, която се извършва не по-рано от четири месеца и не по-късно от осем месеца след проверката по буква "а"; тази проверка обхваща елементите по приложение № 7 и според професионалната преценка на инспектора - достатъчен брой елементи от приложения № 5 и 6, за да се гарантира, че ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд продължава да отговаря на всички необходими изисквания за безопасна експлоатация.
(2) Извършената предварителна проверка по чл. 35 се счита за проверка по ал. 1, буква "а".

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да извърши проверката по чл. 37, ал. 1, буква "а" едновременно или във връзка с годишния преглед от държавата на знамето, при условие че са спазени процедурите и насоките за прегледите по хармонизираната система за преглед и освидетелстване на ИМО, посочени в HSSC, или процедурите, предназначени за постигане на същите цели.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва проверка съгласно приложение № 6, когато на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд се извършват ремонти, промени и модификации от значителен характер по смисъла на § 1, т. 36 от Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби или промяна в управлението или класа.
(2) Въз основа на оценка на риска на база извършените предходни проверки Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да не извърши проверката по ал. 1, в случай че безопасната експлоатация на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд не е засегната от промяната в управлението или класа на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) (1) След приключване на проверката инспекторът изготвя доклад съгласно приложение № 6 към чл. 18 на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол.
(2) Съдържащата се в доклада информация се въвежда от инспектора в базата данни за проверките по чл. 44.
(3) Копие от доклада от проверката инспекторът предоставя на капитана на кораба.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" осигурява отстраняването на несъответствията, установени при извършена проверка.
(2) Когато откритите несъответствия са опасни за безопасността на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд или представляват непосредствена опасност за здравето или живота на неговия екипаж и пътници, капитанът на пристанището или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за задържане на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд, копие от която се предоставя на капитана на кораба.
(3) Заповедта по ал. 2 се отменя, когато капитанът на пристанището или оправомощено от него длъжностно лице установи, че несъответствията са отстранени или че ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд може, ако е необходимо при определени условия, да излезе в открито море или да се експлоатира без риск за безопасността и здравето на пътниците или екипажа или без риск за ро-ро пътническия кораб, високоскоростния пътнически плавателен съд или други кораби.
(4) Когато несъответствието по ал. 2 не може да се отстрани в пристанището, в което е установено, капитанът на пристанището или оправомощено от него длъжностно лице може да разреши на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд да достигне до подходящ кораборемонтен завод.
(5) Когато общото състояние на ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд е очевидно под установените стандарти по смисъла на чл. 72 от Кодекса на търговското корабоплаване, капитанът на пристанището или оправомощено от него длъжностно лице може временно да преустанови проверката на този кораб или съд, докато дружеството предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд не е повече опасен за безопасността или здравето или вече не представлява непосредствена опасност за живота на екипажа и пътниците му, или за да гарантира, че отговаря на съответните изисквания от приложимите международни конвенции.
(6) При временно преустановяване на проверката по ал. 5 капитанът на пристанището или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за задържане на кораба. Заповедта се отменя, когато проверката се поднови и приключи с констатация, че експлоатацията на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд не представлява опасност за живота и здравето на екипажа и пътниците му, както и в случаите по ал. 3 и чл. 43, ал. 2.
(7) С цел да се намали натовареността на пристанището капитанът на пристанището или оправомощено от него длъжностно лице може да разреши на ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд, за който е издадена заповед за задържане, да се премести в друга част на пристанището, ако това е безопасно. Въпреки това опасността от създаване на натовареност на пристанището не се взема под внимание, когато се взема решение за задържане или за отмяна на заповедта за задържане.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) (1) Заповедта за задържане се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Обжалването не спира действието на заповедта за задържане, освен ако се предприемат временни мерки в съответствие с националното законодателство.
(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" информира капитана на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд, за който е издадена заповед за задържане, за правото на обжалване и приложимите процедури.
(4) Когато в резултат от обжалване заповедта за задържане се отмени или измени, Изпълнителна агенция "Морска администрация" гарантира, че това е своевременно отразено в базата данни за проверките по чл. 44.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) (1) Ако при проверките по чл. 34 се установят несъответствия, водещи до издаването на заповед за задържане на кораба, разходите във връзка с проверките са за сметка на дружеството.
(2) Заповедта за задържане не се отменя, докато не се заплатят разходите по ал. 1 или не се предостави гаранция за тяхното изплащане.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) (1) Базата данни за проверките се разработва, актуализира и поддържа от Европейската комисия и има сходни функционални характеристики с базата данни за проверките по чл. 28 от Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол.
(2) След изготвяне на доклада по чл. 40, ал. 1 или отменяне на заповедта за задържане на кораба Изпълнителна агенция "Морска администрация" осигурява незабавно въвеждане в базата данни по ал. 1 на:
1. информацията във връзка с извършените проверки;
2. установените несъответствия при проверките;
3. заповедите за задържане.
(3) Информацията по ал. 1 се публикува не по-късно от 72 часа от въвеждането и в базата данни за проверките.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" информира администрацията на всяка държава на знамето, която не е членка на Европейския съюз, относно изискванията на тази наредба към дружествата, експлоатиращи ро-ро пътнически кораби и високоскоростни пътнически плавателни съдове и опериращи между нейно и българско пристанище.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" оперира с инсталираните на брега системи за контрол на корабоплаването с оглед безопасното движение на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) Проверките и прегледите на дружествата обхващат и проверка за спазване изискванията по чл. 10 - 49 и чл. 51 от ISM Code.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" прилага изискванията на чл. 50, 52 и 53 от ISM Code по отношение на дружествата и ро-ро пътническите кораби.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава документи за съответствие на дружество, регистрирано на територията на Република България, след консултация с администрацията на държавата на знамето, когато ро-ро пътническият кораб плава под чуждо знаме.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) Когато Изпълнителна агенция "Морска администрация" прецени, че дружество, което има документ за съответствие, не може да извършва превози с ро-ро пътнически кораб до или от български пристанища поради риск от сериозна опасност за човешкия живот, товара или околната среда, оперирането може да бъде спряно.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) В случаите по ал. 1, когато ро-ро пътническият кораб плава под знамето на държава - член на Европейския съюз, Изпълнителна агенция "Морска администрация" незабавно информира Европейската комисия за своето решение и мотивите за него.

Глава пета.
ПРЕГЛЕДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОРАБИТЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА (НОВА - ДВ, БР. 9 ОТ 2009 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2015 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 26.10.2018 Г.)

Глава пета.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОРАБИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА (НОВА - ДВ, БР. 9 ОТ 2009 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 5 ОТ 2015 Г.)

Глава пета.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОРАБИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА (НОВА - ДВ, БР. 9 ОТ 2009 Г.)


Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Прегледите по чл. 10, ал. 2 за издаване на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се извършват от комисията по чл. 5, ал. 4. Комисията може да не подложи кораба изцяло или отчасти на технически преглед, когато е видно от валидното удостоверение, издадено от призната по реда на Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 104 от 2011 г.), че корабът удовлетворява изцяло или отчасти техническите изисквания на наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" съставя списък, посочващ кои лица са компетентни да извършват прегледи, и уведомява за това Комисията.


Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)


Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Заинтересованите лица подават заявление за преглед.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя мястото и датата на извършване на прегледа в срок до 7 дни от постъпване на заявлението и посочва документите, които следва да се представят.


Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Технически преглед се извършва и на плавателно средство, за което наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, не се прилага, ако корабособственикът подаде заявление за издаване на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) (1) Корабособственикът представя кораба за преглед разтоварен, в почистен вид и с необходимото оборудване.
(2) Лицето по ал. 1 оказва необходимото за прегледа съдействие, включително осигуряване на необходимите лодки и персонал и откриване на частите на корпуса и съоръженията, които не са пряко достъпни или видими.
(3) Комисията по чл. 5, ал. 4 изисква преглед в сух док при първа възможност. Този преглед може да не се извършва, ако може да бъде представено свидетелство за клас или свидетелство от одобрена класификационна организация, доказващо, че построяването отговаря на нейните изисквания, или се представи свидетелство, доказващо, че друг компетентен орган вече е извършил преглед в сух док с друга цел.
(4) При периодичен преглед или преглед в случаите на основни изменения или основни ремонти комисията по чл. 5, ал. 4 може да изиска преглед вън от водата.
(5) Комисията по чл. 5, ал. 4 провежда изпитвания по време на първоначалния преглед:
1. на моторен плавателен съд или състав;
2. на плавателен съд, в чието пропулсивно или рулево оборудване са извършени съществени промени.
(6) Комисията по чл. 5, ал. 4 може да изиска допълнителни изпитвания и други придружаващи документи, включително при строенето на кораб.


Чл. 56. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Корабите се подлагат на периодични прегледи, преди да изтече срокът на валидност на техните корабни удостоверения за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) В случай че директорът на съответната дирекция "Речен надзор" разреши продължаване на валидността на удостоверението по изключение по реда и при условията на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (ДВ, бр. 88 от 2004 г.), може да не се извършва преглед по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) За корабите, въведени в експлоатация, при извършване на преглед по ал. 1 за подновяване на удостоверението се прилагат преходните разпоредби на версията на Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN), определена в приложение № 2 към наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Корабособственикът или негов представител има право да поиска преглед по собствена инициатива по всяко време.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) В случаите по ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" предприема необходимите действия за извършване на прегледа.


Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) В случай на основни изменения или основни ремонти, които засягат съответствието на кораба с техническите изисквания, посочени в наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, по отношение на якостта на конструкцията му, плавателните му качества, маневреността му или специалните му характеристики се извършва преглед по чл. 11.


Чл. 60. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)


Чл. 61. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 62. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 62б. (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.)

Чл. 62в. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява компетентните органи, вписани в регистъра по чл. 62б, ал. 2, за всеки европейски идентификационен номер на кораб, който е определила, както и данните за разпознаване на кораба, посочени в приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да предостави данните по ал. 1 на компетентните власти на трети страни, с които има подписани международни договори и е осигурено същото ниво на сигурност на информацията с цел вземане на мерки за поддържане на безопасността на корабоплаването и за прилагане на чл. 50, 51, 53 и 59 на тази наредба и чл. 12а - 12в, 12е и 12ж от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, в съответствие с регистъра по образеца, посочен в приложение № 26а към Наредба № 5 от 2004 г.

Чл. 63. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може по всяко време да проверява дали кораб има валидно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз съгласно Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (ДВ, бр. 88 от 2004 г.), както и дали отговаря на изискванията за издаване на това удостоверение, или представлява явна опасност.
(2) При установено неспазване на изискванията Изпълнителна агенция "Морска администрация" изисква от корабособственика в разумен срок да приведе кораба в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.
(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява за неспазването на изискванията в 7-дневен срок от извършването на проверката по ал. 1 компетентния орган в другата държава членка, който е издал или подновил Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.

Чл. 64. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) В случай че при проверка се установи, че на борда на кораба няма валидно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да прекрати плаването на кораба.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Чл. 65. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) В случай че при проверка се установи, че корабът представлява явна заплаха за лицата на борда, околната среда или корабоплаването, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да спре кораба от плаване, докато не бъдат предприети необходимите коригиращи действия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) В случаите на явна заплаха по ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" може също да даде задължителни указания, които да позволят на кораба след прекратяване на транспортната му операция да продължи плаването си по безопасен начин до място, където да бъде проверен или ремонтиран.
(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява органа, който е издал удостоверението или го е подновил до седем дни от даването на указанията.


Чл. 66. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация", ако е прекратила плаването на кораба или е уведомила корабособственика за намерението си да стори това, в случай че несъответствията по чл. 64 и 65 не бъдат отстранени, уведомява органа в държавата членка, който е издал удостоверението или го е подновил последно, в рамките на седем дни за решението, което е взела или възнамерява да вземе.


Чл. 67. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Всяко решение да се спре преминаването на кораб се мотивира и се посочва пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва.
(2) Заинтересованите лица се уведомяват за решението.
(3) Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Търговски интерес по отношение на проверяван кораб" е налице, когато лицето извършва за своя или за чужда сметка обслужване, ремонт или снабдяване на проверявания кораб или е съпруг или роднина по права линия без ограничения с корабопритежателя или с член на неговите управителни органи.
2. "Инцидент" е събитие, причинено от или във връзка с операциите на кораба, което поставя в опасност кораба или всяко лице на борда или в резултат на което могат да бъдат причинени вреди на кораба или на околната среда.
3. "Съществено заинтересована държава" е:
а) държавата на знамето на кораба - обект на разследване;
б) държавата, в чиито вътрешни води или териториално море е възникнал инцидентът;
в) държавата, на чиято територия инцидентът е причинил или е създал опасност за сериозни вреди на околната среда;
г) държавата, на чиято територия последиците от инцидента са причинили или са създали опасност за сериозни вреди на изкуствени острови, инсталации или съоръжения;
д) държавата, на чиято територия в резултат на инцидент нейни граждани са загубили живота си или са били сериозно увредени;
е) държавата, разполагаща с важна информация, която би била полезна за разследването;
ж) държавата, която по преценка на водещата разследването държава или по други причини има значителен интерес от участие в разследването.
4. "Водеща разследването държава" е държава, която поема отговорността да води разследване по взаимно съгласие между съществено заинтересуваните държави.
5. "Ро-ро ферибот" е морски пътнически кораб, превозващ повече от 12 пътници и съоръжен да превозва железопътни вагони или автомобили, като ги товари и разтоварва по хоризонтален способ.
6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) "Високоскоростен пътнически кораб" е плавателен съд съгласно определението в глава Х, правило 1 от SOLAS 74, и превозващ повече от 12 пътници.
7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) "SOLAS 74" е Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., включително протоколите и измененията към нея, в нейната актуализирана версия.
8. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) "Кодекс за високоскоростни плавателни съдове" е Международният кодекс за безопасност на високоскоростните плавателни съдове, който се съдържа в Резолюция MSC.36(63) на Комитета по морска безопасност на ИМО от 20 май 1994 г., или Международният кодекс за безопасност на високоскоростните плавателни съдове, 2000 г. (2000 HSC Code), който се съдържа в Резолюция MSC.97(73) на ИМО от декември 2000 г., в техните актуализирани версии.
9. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) "HSSC" са насоките на ИМО за извършване на прегледи по хармонизираната система за преглед и освидетелстване в техните актуализирани версии.
10. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) "Редовна линия" е серия от превози, извършвани от ро-ро пътнически кораб или високоскоростен пътнически плавателен съд, обслужващи трафика между две или повече определени пристанища, или серия от пътувания от и към същото пристанище без междинни спирания, или:
а) в съответствие с публикувано разписание; или
б) с такава честота или регулярност на превозите, че те съставляват разпознаваема систематична серия.
11. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) "Морска зона" е всяка морска зона или морски маршрут, установени съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.
12. (нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) "Свидетелства" са:
а) за ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове, извършващи международни превози - свидетелствата за безопасност, издадени съгласно SOLAS 74 или Кодекса за високоскоростни плавателни съдове, заедно със съответните приложени документи за оборудването;
б) за ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове, извършващи вътрешни превози - свидетелствата за безопасност, издадени в съответствие с чл. 14 от Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби, заедно със съответните приложени документи за оборудването.
13. (нова - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) "Администрация на държавата на знамето" са компетентните органи на държавата, под чието знаме има право да плава ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд.
14. (нова - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) "Вътрешен превоз" е плаване в морски зони от едно пристанище на държава членка до същото или друго пристанище в рамките на тази държава членка.
15. (нова - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) "Дружество" е организацията или лицето, които са се съгласили да поемат всички задължения и отговорности, наложени от Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM), в неговата актуализирана версия или в случаите, когато глава IX от SOLAS 74 не се прилага, собственикът на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд или всяка друга организация или лице, като например управител или беърбоут чартьор, което е поело отговорността за експлоатацията на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд от собственика.
16. (нова - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) "Компетентен орган на държавата членка" е Изпълнителна агенция "Морска администрация".


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2020 г.) С наредбата се въвеждат разпоредбите на чл. 1 - 10 на Директива (ЕС) 2017/2110 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за система от проверки с оглед безопасната експлоатация на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Разпоредбите на чл. 31, ал. 1, чл. 40, ал. 1, 2 и 3, чл. 43, ал. 8 и 9 и чл. 49, ал. 2 влизат в сила от 1 януари 2007 г.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2004 Г. ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ НА КОРАБИТЕ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.08.2013 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от 20 август 2013 г.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2004 Г. ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ НА КОРАБИТЕ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

Допълнителни разпоредби
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2004 Г. ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ НА КОРАБИТЕ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2015 Г.)

§ 26. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2013/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно определени отговорности на държавата на знамето за спазване и прилагане на Морската трудова конвенция от 2006 г. (ОВ L 329 от 2009 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 22 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 26.10.2018 Г.)

§ 8. (1) За плавателните средства, изключени от обхвата на Директива 82/714/ЕИО на Съвета от 4 октомври 1982 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (ОВ, L 301 от 28 октомври 1982 г.), за които настоящата наредба се прилага, се издава Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз след извършване на технически преглед по реда на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (ДВ, бр. 52 от 2004 г.) за установяване на съответствие с версията на Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (стандарт ES-TRIN), определена в приложение № 2.
(2) Прегледът по ал. 1 се извършва не по-късно от 30 декември 2018 г.
(3) Установените при прегледа по ал. 1 несъответствия се отбелязват в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.
(4) Ако комисията по чл. 5, ал. 4 от Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите прецени, че дадено несъответствие по ал. 3 не представлява явна опасност, плавателното средство може да продължи да бъде експлоатирано до момента, в който тези компоненти или участъци от него, за които е установено несъответствие с изискванията, бъдат заменени или изменени. След замяната, съответно изменението, тези компоненти или участъци трябва да съответстват на изискванията, предвидени в приложение № 2.
(5) Замяната на съществуващи части с идентични части или с такива, равностойни от гледна точка на технология и проект, при текущ ремонт и поддръжка, не се счита за замяна или изменение по ал. 4.
(6) Явна опасност по ал. 4 се предполага, когато са засегнати изискванията за якостта на конструкцията, плавателните качества, маневреността или специалните характеристики на плавателното средство в съответствие с техническите изисквания, посочени в приложение № 2. Дерогациите, които се дават по отношение на техническите изисквания в приложение № 2, не се считат за недостатъци, представляващи явна опасност.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.)

Международни договори, по които Република България е страна, уреждащи прегледите на корабите

1. Конвенция на ООН за условията на регистрация на кораби, 1986 г.;
2. Международна конвенция за безопасност на човешкия живот по море, 1974 г. (SOLAS 74), с измененията и;
3. Международна конвенция за товарните водолинии, 1966/88 г. (TONNAGE 66/88);
4. Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973/1978 г. (MARPOL 73/78), с измененията и;
5. Конвенция за международните правила за предпазване от сблъскването море, 1972 г. (COLREG 72);
6. Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка на моряците, 1978/1995 г. (STCW 78/95);
7. Конвенция № 147 на Международната организация на труда за минималните стандарти в търговското корабоплаване;
8. Международна конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт, 1969 г. (CLC);
9. Протоколите и измененията към изброените в т.1 - 8 конвенции и свързаните с тях кодекси със задължителен статут, включително:
а) Международен кодекс за конструкция, оборудване и снабдяване на кораби, превозващи опасни химикали наливно (IBC) по SOLAS 74, Глава 7, и MARPOL 73/78, Анекс 2;
б) Международен кодекс за конструкция, оборудване и снабдяване на кораби, превозващи опасни химикали наливно (BCH) по MARPOL 73/78, Анекс 2;
в) Международен кодекс за конструкция, оборудване и снабдяване на кораби, превозващи втечнени газове наливно (IGC) по SOLAS 74, Глава 7;
г) Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code);
д) Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code).
10. (нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Морска трудова конвенция от 2006 г.

Норми, уреждащи прегледите на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища

1. Конвенция за измерване на кораби от вътрешно плаване, 1966 г.;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Правила за плаване по река Дунав (притурка към ДВ, бр. 35 от 2013 г.);
3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2015 г.) Правила за речния надзор по Дунава (ДВ, бр. 35 от 2013 г.);
4. Правилник за опазване водите на р. Дунав от замърсяване при корабоплаване;
5. Препоръки за основните технически и експлоатационни параметри на РЛС, използвани в корабоплаването по р. Дунав;
6. Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища;
7. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г. (ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон (ДВ, бр. 9 от 2006 г.), и правилата към него, приложими от 1 януари 2017 г.;
8. (нова - ДВ, бр. 5 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.) Наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.


Приложение № 2 към чл. 39 и чл. 62, ал. 1

(Предишно Приложение № 2 към чл. 39 - ДВ, бр. 5 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2020 г.)


Приложение № 2 към чл. 62, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 30 от 2009 г.)


Модел на уникалния Европейски идентификационен номер на плавателния съд
 
  A A A X X X X X
Код на компетентния [Пореден номер]
орган, който издава  
Европейския иденти-  
фикационен номер на  
плавателния съд  
В модела "ААА" е трицифреният код, даван от компетентния орган, който издава Европейския идентификационен номер на плавателния съд, спазвайки следните обхвати за номерата:
001-019 Франция
020-039 Нидерландия
040-059 Германия
060-069 Белгия
070-079 Швейцария
080-099 запазени за плаващи средства от държави, които не са страни по Конвенцията от Манхайм и за които има издаден сертификат съгласно Регламента за проверка на плавателните съдове по река Рейн преди 1.4.2007 г.
100-119 Норвегия
120-139 Дания
140-159 Обединеното кралство
160-169 Исландия
170-179 Ирландия
180-189 Португалия
190-199 запазени
200-219 Люксембург
220-239 Финландия
240-259 Полша
260-269 Естония
270-279 Литва
280-289 Латвия
290-299 запазени
300-309 Австрия
310-319 Лихтенщайн
320-329 Чешка република
330-339 Словакия
340-349 запазени
350-359 Хърватска
360-369 Сърбия
370-379 Босна и Херцеговина
380-399 Унгария
400-419 Руска федерация
420-439 Украйна
440-449 Беларус
450-459 Република Молдова
460-469 Румъния
470-479 България
480-489 Грузия
490-499 запазени
500-519 Турция
520-539 Гърция
540-549 Кипър
550-559 Албания
560-569 Бивша югославска република Македония
570-579 Словения
580-589 Черна гора
590-599 запазени
600-619 Италия
620-639 Испания
640-649 Андора
650-659 Малта
660-669 Монако
670-679 Сан Марино
680-699 запазени
700-719 Швеция
720-739 Канада
740-759 Съединени американски щати
760-769 Израел
770-799 запазени
800-809 Азербайджан
810-819 Казахстан
820-829 Киргизстан
830-839 Таджикистан
840-849 Туркменистан
850-859 Узбекистан
860-869 Иран
870-999 запазени.
"xxxxx" е петцифреният сериен номер, издаван от компетентния орган.


Приложение № 3 към чл. 62в, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 30 от 2009 г.)

Данни за идентификацията на плавателните съдове

А. Всички плавателни съдове
1. Уникален европейски идентификационен номер на плавателния съд съгласно чл. 2.18 от настоящото приложение (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 3 от модела и приложение VI, 5-а колона)
2. Име на плаващото средство/плавателния съд (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 1 от модела и приложение VI, 4-та колона)
3. Вид на плаващото средство съгласно определението по чл. 1.01, т. 1 - 28 от това приложение (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 2 от модела)
4. Габаритна дължина съгласно определението по чл. 1.01, т. 70 от това приложение (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 17а)
5. Габаритна ширина съгласно определението по чл. 1.01, т. 73 от това приложение (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 18а)
6. Газене съгласно определението по чл. 1.01, т. 76 от това приложение (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 19)
7. Източник на данните (= сертификат на Общността)
8. Водоизместимост (дедуейт) (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 21 и приложение № 26а на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, 11-а колона) за товарните плавателни съдове
9. Обем водоизместимост съгласно определението по чл. 1.01, т. 60 от това приложение (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 21 и приложение № 26а на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, 11-а колона) за плавателни съдове, различни от товарните
10. Оператор (собственикът или негов представител, чл. 52 - 62 от Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите)
11. Издаващ орган (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1 и приложение № 26а на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи)
12. Номер на удостоверението на Общността за вътрешно корабоплаване (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1 и приложение № 26а на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, 1-ва колона от модела)
13. Срок на валидност (приложение № 26 на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, част 1, клетка 11 от модела и приложение № 26а на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, 17-а колона от модела)
14. Автор на набора от данни

Б. Когато съответните данни са налични
1. Национален номер
2. Вид на плаващото средство съгласно техническата спецификация за Електронната система за докладване при вътрешно корабоплаване
3. Единичен или двоен корпус съгласно ADN/ADNR
4. Височина съгласно определението по чл. 1.01, т. 75
5. Брутен тонаж (за морските плавателни съдове)
6. Номер, издаден от Международната морска организация (за морските плавателни съдове)
7. Повиквателен сигнал (за морските плавателни съдове)
8. MMSI номер
9. Код по ATIS (автоматичната система за идентификация на предаватели)
10. Вид, номер, издаващ орган и срок на валидност на други удостоверения.


Приложение № 4 към чл. 31б, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)

По реда на тази наредба се проверяват, преглеждат и освидетелстват

1. Минимална възраст за започване на работа.
2. Медицинско свидетелство.
3. Квалификации на моряците.
4. Трудови договори на моряците.
5. Ползване на услугите на лицензирани или сертифицирани или регулирани частни служби за набиране и настаняване на моряците.
6. Работно време и почивки.
7. Окомплектоване на кораба с екипаж.
8. Жилищно настаняване.
9. Условия за отдих и възстановяване на борда.
10. Храна и сервиране.
11. Безопасност и здраве и предотвратяване на злополуки.
12. Медицинско обслужване на борда.
13. Процедури за разглеждане на жалби на борда.
14. Изплащане на трудови възнаграждения.


Приложение № 5 към чл. 35, ал. 1, буква "а"

(Ново - ДВ, бр. 7 от 2020 г.)

Специфични изисквания към плавателните съдове по редовни линии


Проверява се дали:
1. капитанът получава съответната информация за наличието на брегови системи за навигационно насочване и други информационни системи, които да го подпомагат за безопасно извършване на превозите, преди ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд да започне да плава, както и дали той използва навигационното насочване и информационните системи, изградени от държавите членки;
2. се прилагат съответните разпоредби на параграфи от 2 до 6 на Комитета по морска безопасност/Циркулярно писмо 699 от 17 юли 1995 г. (MSC/Circular 699) "Ревизирани указания за инструкциите за безопасност на пътниците";
3. на кораба е изложено на леснодостъпно място табло с условията за работа на борда на кораба и дали то съдържа:
а) плана за обслужване по море и в пристанище; и
б) максималния брой часове на работа или минималния брой часове за почивка, които се изискват за персонала на вахта;
4. капитанът е свободен при вземане на решения, които по неговата професионална преценка са необходими за безопасно плаване и експлоатация, по-специално при лошо време и бурно море;
5. капитанът поддържа дневник за навигационните дейности и инциденти, които са от значение за безопасността при плаване;
6. всяка повреда или постоянна деформация на врати във външната обшивка и площта от обшивката около тях, която би могла да застраши целостта на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд, както и повреди и дефекти в механизмите за затваряне и укрепване на тези врати, се докладват незабавно на администрацията на държавата на знамето и държавата на пристанището и своевременно се отстраняват по задоволителен за тях начин;
7. има актуален план за предстоящия рейс преди потегляне на ро-ро пътническия кораб или високоскоростния пътнически плавателен съд по неговия маршрут и дали при изготвяне на плана се вземат изцяло под внимание насоките, установени в Резолюция A.893(21) от 25 ноември 1999 г. на Общото събрание на ИМО "Насоки при планиране на пътуване";
8. има обща информация относно услугите и помощта за възрастни лица и хора с увреждания, които се намират на борда, и дали тази информация е предоставена на пътниците в подходящ вид за пътниците с увредено зрение.


Приложение № 6 към чл. 35, ал. 1, буква "б"

(Ново - ДВ, бр. 7 от 2020 г.)

Процедури при проверките


1. С проверките се цели да се гарантира, че са изпълнени задължителните изисквания, изготвени от държавата на знамето или от нейно име, по-конкретно тези във връзка с конструкцията, деленето на отсеци и устойчивостта, машините и електрическите уредби, натоварването и устойчивостта, противопожарната система, максималния брой пътници, спасителните средства, превоза на опасни товари, радиокомуникациите и корабоводенето.
За тази цел проверките включват:
- пускане на аварийния генератор;
- проверка на аварийното осветление;
- проверка на аварийния източник на електрозахранване за радиооборудването;
- тест на вътрешнокорабната високоговорителна система за съобщения;
- провеждане на противопожарна тренировка, включваща демонстриране на уменията на екипажа за използване на снаряжението на пожарникаря;
- проверка на работата на аварийната пожарна помпа при два пуснати пожарни шланга, свързани към пожарната магистрала;
- тестване на средствата за дистанционно аварийно спиране на подаването на гориво към котли, главни и спомагателни двигатели, както и за спиране на вентилатори;
- тестване на средствата за дистанционно и локално затваряне на противопожарните клапани;
- тестване на системите за откриване и известяване за пожари;
- тестване на правилното затваряне на противопожарните врати;
- проверка на работата на осушителните помпи;
- затваряне на вратите във водонепроницаемите прегради от местните и дистанционните постове за управление;
- демонстрация, доказваща, че лицата от екипажа, заемащи съответните длъжности на кораба, са запознати с плана за борба за живучест на кораба;
- спускане поне на една дежурна лодка и една спасителна лодка на вода, запускане и тестване на системите им за задвижване и управление на руля и вдигането им обратно на борда;
- проверка на всички спасителни и дежурни лодки за правилното им оборудване съгласно инвентарния списък;
- тестване на системите за основно и аварийно управление на руля на кораба или плавателния съд.
2. Проверките са насочени към това, доколко членовете на екипажа познават и ефективно изпълняват процедурите за безопасност, аварийните процедури, процедурите по поддръжката, работните процедури, процедурите за безопасност на пътниците, процедурите за работа на мостика, товарните операции и операциите, свързани с обработката на превозни средства. Проверява се способността на морските лица да разбират и ако се налага, да дават и изпълняват заповеди и инструкции, а също и да докладват на работния език, вписан в корабния дневник. Проверяват се документирани доказателства, че членовете на екипажа са преминали успешно специално обучение, по-конкретно по отношение на:
- обучение по управление на тълпата;
- обучение по запознаване;
- обучение по безопасност за членовете на екипажа, които предоставят непосредствена помощ по отношение на безопасността на пътниците в пътническите помещения, и по-специално на възрастни лица и хора с увреждания при аварийни ситуации, и
- обучение по управление на кризи и поведение на хората.
Проверката включва оценка дали разписанието на дежурствата причинява несъразмерна умора, по-специално за членовете на екипажа на вахта.
3. Свидетелствата за правоспособност на членовете на екипажа на борда на плавателни съдове трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; доп., бр. 81 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2014 г., бр. 83 от 2015 г., бр. 10 от 2017 г.).

Приложение № 7 към чл. 37, ал. 1, буква "б"

(Ново - ДВ, бр. 7 от 2020 г.)

Процедури за извършване на проверките при експлоатация по редовна линия


При извършване на проверки при експлоатация по редовна линия се проверява следното:
1. Информация за пътниците:
Дали не се надвишава броят на пътниците, за който е сертифициран ро-ро пътническият кораб или високоскоростният пътнически плавателен съд (наричан по-нататък "корабът"), и дали регистрацията на информацията за пътниците отговаря на изискванията на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега (обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм., бр. 59 от 2003 г., бр. 3 от 2005 г., бр. 32, 53 и 62 от 2006 г., бр. 44 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2012 г., бр. 52 от 2016 г.). Начинът, по който се предава на капитана информацията за общия брой пътници, и ако е уместно, начинът, по който се отчита броят на пътниците, които пътуват в двете посоки без слизане на брега.
2. Информация за натоварването и устойчивостта:
Дали, когато е приложимо, са монтирани и се използват надеждни тягомери. Дали са предприети мерки, за да се гарантира, че корабът не е претоварен и че съответната конструктивна товарна марка не е потопена във водата. Дали е извършена необходимата оценка на натоварването и устойчивостта. Дали товарните превозни средства и другите товари са претеглени, ако има такова изискване, и дали данните са предадени на кораба за използване при оценка на натоварването и устойчивостта. Дали плановете за борба за живучест са постоянно изложени и дали на командния състав са предоставени брошури по борба за живучест.
3. Подготовка на кораба за излизане на море:
Дали процедурата за подготовка на кораба за излизане на море, която трябва да включва утвърдителни доклади за затварянето на всички водонепроницаеми врати по външния борд, се спазва. Дали всички врати на палубата за превозни средства са затворени преди снемане на кораба от кея, или остават отворени достатъчно дълго, за да позволят преходният мост в носовата част да бъде затворен. Проверяват се затварящите приспособления при носовата част, вратите на кърмата и страничните врати и осигуряването на изправността на светлинната индикация за затваряне на вратите и телевизионната система за наблюдение на състоянието им на мостика. Всички проблеми, възникнали със светлинната индикация, особено с автоматите на вратите, трябва да се установяват и докладват.
4. Съобщения, свързани с безопасността:
Дали рутинните съобщения, свързани с безопасността, и наличието на инструкции и указания относно аварийни процедури са на подходящия/те език(ци). Дали съобщенията в началото на рейса, свързани с безопасността, се чуват във всички общи помещения, включително на откритите палуби, до които пътниците имат достъп.
5. Записи в корабния дневник:
Дали корабният дневник се преглежда, за да се гарантира, че вписванията са били извършени по отношение на затваряне на носовата част, кърма и други водонепроницаеми врати и врати, устойчиви на атмосферните условия, изпитване на водонепроницаемите врати на отсеците, изпитване на кормилен механизъм и др. Водоизместимост, височина над линията на потапяне (надводен борд) и стабилност се документират, също така и общият работен език на екипажа.
6. Опасни товари:
Дали всяка пратка от опасни или замърсяващи товари се превозва съгласно съответните разпоредби, и по-специално дали има декларация за опасните и замърсяващите товари (заедно с манифест или товарен план, показващ разположението им на борда), удостоверяваща, че превозът на конкретния товар е разрешен на пътнически кораби и че опасните и замърсяващите товари са правилно маркирани, етикетирани, подредени, укрепени и отделени.
Дали превозните средства, които превозват опасни и замърсяващи товари, са надлежно подредени и укрепени. Когато се превозват опасни и замърсяващи товари, дали на брега има копие от съответния манифест или товарен план. Дали капитанът знае за изискванията за уведомяване съгласно Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България (приета с ПМС № 200 от 2005 г., обн., ДВ, бр. 76 от 2005 г.; изм., бр. 97 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2012 г.; изм., бр. 93 от 2015 г.). Дали вентилацията на палубите за превозни средства е включена постоянно и се усилва, когато двигателите им работят, и дали има на мостика индикация за включена или изключена вентилация на тези палуби.
7. Укрепване на товарните превозни средства:
Каква е сигурността на укрепването на товарните превозни средства, например дали са на групи, или поотделно. Дали има достатъчно стабилни точки за закрепване. Надеждността на крепежните елементи на товарните превозни средства по отношение на евентуални неблагоприятни метеорологични условия. Методът за укрепване на вагоните и мотоциклетите, ако има такива. Дали на кораба има ръководство за укрепване на товари.
8. Палуби за превозни средства:
Дали постоянно се спазва организацията за обхождане или телевизионно наблюдение на помещенията от специална категория и ро-ро товарните помещения, за да е възможно наблюдение на движението на превозни средства при неблагоприятни метеорологични условия и влизането на външни лица. Дали противопожарните врати и входове се държат затворени и дали са поставени предупреждения, за да стоят пътниците извън палубите за превозни средства, докато корабът е в морето.
9. Затваряне на водонепроницаемите врати:
Дали се изпълняват корабните инструкции, отнасящи се до манипулирането с конструктивните водонепроницаеми врати. Дали се провеждат задължителните тренировки. Дали управлението на водонепроницаемите врати от мостика е по възможност в положение "локално управление". Дали в условията на ограничена видимост и опасни ситуации водонепроницаемите врати са затворени. Дали екипажът е инструктиран за правилния начин за работа с вратите и е запознат с опасностите от тяхната неправилна употреба.
10. Противопожарни обходи:
Дали се изпълняват ефективно инструкциите за противопожарни обходи, осигуряващи лесно откриване на огнище на пожар. Това трябва да включва помещенията от специална категория, в които не е инсталирана стационарна система за откриване и известяване за пожари. Тези помещения могат да бъдат проверявани, както е посочено в т. 8.
11. Комуникация в аварийни ситуации:
Дали има достатъчен брой членове на екипажа, които оказват помощ на пътниците в случай на аварийна ситуация, с разпределението по тревогите. Дали тези лица могат да бъдат разпознати лесно и дали могат да общуват с пътниците в аварийни ситуации, като се вземат предвид следните фактори в зависимост от това, което е подходящо и удачно:
а) езикът или езиците, говорещи се от повечето пътници, които се превозват по конкретен маршрут, според националността им;
б) вероятността използването на елементарен английски език да осигури помощ на пътник чрез елементарни инструкции, ако пътникът и членът от екипажа не използват общ език;
в) възможността за общуване по време на аварийна ситуация чрез други средства (например показване, знаци с ръце, привличане на вниманието към местата с инструкции, сборните пунктове, спасителните средства или пътищата за евакуация, когато е невъзможно словесно общуване);
г) дали са осигурени пълни инструкции за безопасност за пътниците на техния роден език или езици;
д) езиците, на които могат да се правят съобщения по време на аварийна ситуация или тренировка за предаване на жизненоважни указания на пътниците, както и за улесняване на членове на екипажа, оказващи помощ на пътници.
12. Общ работен език между членовете на екипажа:
Дали е установен работен език на борда, осигуряващ ефективност на действията, свързани с безопасността, както и дали този работен език е вписан в корабния дневник.
13. Оборудване за безопасност:
Дали животоспасяващите и противопожарните средства, включително противопожарните врати и другите елементи от конструктивната противопожарна защита, които могат лесно да се проверяват, се поддържат. Дали плановете за борба с пожарите са постоянно изложени, или на командния състав на кораба се предоставят брошури, които съдържат еквивалентна информация. Дали спасителните жилетки се съхраняват по подходящ начин, а детските спасителни жилетки са складирани на обозначени места. Дали схемата на разполагане на превозните средства не възпрепятства достъпа до средствата за борба с пожари, аварийните кранове, органите за управление на клапаните при бури и др., разположени на палубите за превозните средства.
14. Навигационно и радиооборудване:
Дали навигационното и радиокомуникационното оборудване, включително аварийните радиобуйове (EPIRBs), е изправно.
15. Допълнително аварийно осветление:
Дали има налично допълнително аварийно осветление, когато това се изисква, и дали се водят записи за дефектите.
16. Средства за евакуация:
Дали средствата за евакуация, включително пътищата за евакуация, са маркирани в съответствие с приложимите изисквания и дали са осветени от главния и аварийния източник на електрозахранване. Когато пътищата за евакуация минават през палуби за превозни средства, дали са взети мерки, за да могат превозните средства да не възпрепятстват пътищата за евакуация. Дали изходите, особено изходите от безмитни магазини, които е установено, че са блокирани от прекомерно количество стоки, не са препречени.
17. Чистота на машинното отделение:
Дали чистотата на машинното отделение е поддържана в съответствие с изискванията.
18. Изхвърляне на отпадъци:
Дали съоръженията за съхранение и изхвърляне на отпадъци са изправни.
19. Планирано техническо обслужване:
Дали дружествата разполагат със специфични постоянни заповеди, отразяващи системата за планирано техническо обслужване на всички зони, свързани с безопасността, включително носови и кърмови врати и бордови люкове заедно със системите за тяхното затваряне, но и поддръжката на машинното отделение и оборудването за безопасност. Дали има планове за периодични проверки на всички аспекти от тях, за да могат да се поддържат стандартите за безопасност на най-високо ниво. Дали са създадени процедурите за водене на отчет на неизправностите и тяхното надлежно отстраняване, както и за своевременното движение на информацията в тази връзка между капитана и упълномощеното лице на брега в административната структура на дружеството. Дали периодичната проверка на системите за затваряне на вътрешните и външните врати при носовата част на кораба включва индикаторите, системата за наблюдение, проходимостта на шпигатите в помещенията между носовата козирка и вътрешната врата и особено затварящите механизми и прилежащите им хидравлични системи.
20. Извършване на превоз:
Дали се прилага организация по време на рейс, непозволяваща прекомерното струпване на хора на едно място, наличието на места за сядане, както и блокирането на коридори, стълбища и аварийни изходи с багаж и пътници, които не могат да намерят места. Необходимо е също да се провери отсъствието на пътници на палубата за превозни средства преди отплаване на кораба и допускането им до нея след заставане на кея.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума