навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ПОРОДИ ЖИВОТНИ

Приет с ПМС № 92 от 04.05.2004 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 18 Май 2004г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Държавната комисия по породи животни.

Чл. 2. Държавната комисия по породи животни е експертен орган към министъра на земеделието и горите, който участва в процедурата по предоставяне на правна закрила на новите породи животни.

Раздел II.
Функции


Чл. 3. (1) Държавната комисия по породи животни:
1. извършва експертиза по породи животни по същество, като проучва и анализира следните специфични изисквания:
а) развъдна цел;
б) кратка характеристика на изходните породи;
в) описание на методите за създаване на породата;
г) продуктивни качества и морфологични особености на породата;
д) адаптивни особености и устойчивост на заболявания;
е) численост, племенна и генеалогична структура на популацията;
ж) район за разпространение;
з) консолидация на породата;
2. провежда експертизата, за да установи:
а) отговаря ли породата на изискванията за новост и различимост;
б) отговарят ли индивидите от популацията на породата на изискванията за изравненост на морфологичните особености и продуктивните качества;
в) при създаването на породата спазени ли са изискванията на чл. 20, 25, 26 и 28 от Закона за животновъдството;
г) определено ли е наименованието на новата порода в съответствие с чл. 12 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.
(2) Материалната експертиза за чуждестранни породи се извършва с поколението им, родено в нашата страна.


Чл. 4. (1) Когато Държавната комисия по породи животни установи, че има пропуски при воденето на документацията, по смисъла на чл. 20, 25, 26 и 28 от Закона за животновъдството писмено уведомява заявителя, като излага мотивите за това и му предоставя двумесечен срок, за да отстрани допуснатите пропуски. При неспазване на този срок заявката се счита за изоставена и производството по нея се прекратява.
(2) Когато Държавната комисия по породи животни установи, че породата не отговаря на изискванията на чл. 43, ал. 2 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и/или не са спазени изискванията на чл. 20, 25, 26 и 28 от Закона за животновъдството, тя писмено уведомява заявителя, като излага мотивите за това и му предоставя 3-месечен срок за отговор. Ако заявителят не отговори в срок, Държавната комисия по породи животни отказва да даде заключение за признаване на породата, като изпраща доклад в Патентното ведомство.
(3) Държавната комисия по породи животни взема решение за признаване на новата порода, когато в резултат на проведената експертиза по същество установи, че заявената порода отговаря на изискванията на чл. 43, ал. 2 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, както и на чл. 20, 25, 26 и 28 от Закона за животновъдството, и изпраща в едномесечен срок в Патентното ведомство доклада си, оформеното описание, реферата и препис от решението за признаване на породата, като уведомява селекционера да заплати съответните такси в Патентното ведомство.
(4) Държавната комисия по породи животни може да коригира и допълва описанието по всяко време в хода на експертизата, без тези корекции и допълнения да влияят върху обхвата на закрилата.

Раздел III.
Структура и организация на работата


Чл. 5. (1) Държавната комисия по породи животни се състои от председател, секретар и членове.
(2) Председател на комисията е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
(3) Секретар на комисията е главният директор на Главна дирекция "Селекция и репродукция в животновъдството" на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
(4) Числеността и поименният състав на членовете на комисията се определят със заповед на министъра на земеделието и горите за всеки конкретен случай по предоставяне на правна закрила на нова порода животни по предложение на председателя на комисията.
(5) За член на комисията се назначава лице, което има висше образование и най-малко 5 години професионален стаж.
(6) Председателят на комисията:
1. свиква заседанията на комисията:
а) в едномесечен срок, след като Патентното ведомство предаде заявката за сертификат за нова порода в комисията;
б) въз основа на решение, взето на предишното заседание;
в) в отделни особено важни случаи;
2. утвърждава дневния ред за заседанията на комисията;
3. ръководи заседанията на комисията;
4. подписва протоколите.
(7) Секретарят на комисията:
1. организира подготовката на заседанията на комисията;
2. изготвя дневния ред за заседанията на комисията;
3. координира оперативното взаимодействие с Патентното ведомство и при постъпили предложения за признаване на порода информира председателя на комисията;
4. води и съхранява протоколите и придружаващите ги материали от заседанията на комисията;
5. в едномесечен срок представя пред Патентното ведомство доклада, реферата и препис от решението на комисията за признаване на породата;
6. при отсъствие на председателя изпълнява неговите функции.
(8) Заседанията на комисията се провеждат по предварително определен дневен ред, който се изпраща на членовете на комисията не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието.
(9) Заседанията на комисията се считат за редовни при кворум от две трети от списъчния й състав.
(10) Решенията на комисията се вземат с явно гласуване и с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове.
(11) Комисията може да сформира работни групи от свои членове, учени и специалисти, които да проучат и анализират специфичните изисквания по чл. 3, ал. 1 и изготвят предварително становище.
(12) На заседанията могат да присъстват учени, представители на държавни институции и неправителствени организации и други експерти, имащи отношение към разглежданите проблеми.
(13) Заседанията на комисията се провеждат в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството или в Министерството на земеделието и горите.
(14) За всяко заседание на комисията се води протокол, който съдържа:
1. датата и мястото на провеждане на заседанието;
2. присъстващите членове на комисията и явилите се заинтересувани лица;
3. приетия дневен ред, направените по него изказвания и взетите решения;
4. подписите на председателя и на секретаря.
(15) Протоколът от заседанието и решенията на комисията се изготвят не по-късно от 3 дни след провеждане на заседанието.


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) За участието си в Държавната комисия по породи животни и в работните групи по чл. 5, ал. 11 нейните членове и привлечените специалисти, освен ако са лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители или лица по чл. 107а от Кодекса на труда, получават възнаграждение за всяко заседание в размер 50 лв. за сметка на Министерството на земеделието и горите.
(2) Членовете на комисията и на работните групи по чл. 5, ал. 4 и 11, които не живеят постоянно в столицата, получават командировъчни пари за сметка на Министерството на земеделието и горите.


Чл. 7. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите осигурява техническите дейности на Държавната комисия по породи животни.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 7, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума