навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

В сила от 01.05.2004 г.
Приет с ПМС № 47 от 01.03.2004 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 28 Май 2004г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., доп. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.88 от 2 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.34 от 1 Април 2008г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2009г., изм. ДВ. бр.34 от 8 Май 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.83 от 20 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.84 от 23 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.90 от 13 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.74 от 21 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г., отм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.83 от 25 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., отм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 161 от 14 юни 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 47 от 21 юни 2011 г., в сила от 15.03.2012 г.
По отношение излизането от сила - вж. § 11 от заключителните разпоредби на Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. - ДВ, бр. 106 от 30 декември 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.
Възстановено действие. Виж § 1 от Постановление № 56 от 8 март 2012 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., в сила от 15.03.2012 г.
Отменен с § 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители - ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.Длъж- Наименование Минимална об- Минимален Минимален Вид право-
ностно на длъжността разователна ранг за заемане професиона- отношение
ниво   степен, необхо- на длъжността лен опит за  
    дима за заемане   заемане на  
    на длъжността   длъжността  
1 2 3 4 5 6
           
А. Ръководни длъжности        
           
А1 Главен секретар на Министерския магистър III старши 10 години служебно
  съвет, на администрацията на        
  Народното събрание и на Президента        
А2 (доп. - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 30.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.)        
  Главен секретар на министерство; магистър IV старши 9 години служебно
  Постоянен секретар на отбраната в Министерството на отбраната; Административен секретар на Министерството на външните работи; директор на дирекция в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет        
А3 (доп. - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.)        
  Началник на отдел в администрацията магистър V старши 8 години служебно
  на Народното събрание, на Президен-        
  та и на Министерския съвет; секретар        
  на съвет по чл. 21 от Закона за адми-        
  нистрацията; главен секретар на пър-        
  во ниво администрации;        
  директор на юридическо лице по чл. 60 от        
  Закона за администрацията.        
А4 (изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.)        
  Главен секретар на второ ниво адми- магистър V старши 7 години служебно
  нистрации.        
  Секретар на Столичната община;        
  секретар на Централната комисия за борба        
  срещу противообществените прояви на        
  малолетните и непълнолетните;        
  секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;        
  директор на дирекция; главен директор на главна дирекция; генерален директор; ръководител на инспекторат в министерство и в първо ниво администрации; заместник главен инспектор на Министерството на отбраната; директор на регионална митническа дирекция;        
  директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите, заместник-директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите        
А4 Началник на сектор в администра- бакалавър I младши 7 години служебно
  цията на Народното събрание, на        
  Президента и на Министерския съвет        
А5 Секретар на община с население бакалавър I младши 6 години служебно
  над 50 000 души        
А5 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.)        
  Директор на дирекция; главен директор на главна дирекция във второ ниво администрации и в Столичната община; началник на митница; директор на териториално статистическо бюро; заместник-директор на магистър I младши 6 години служебно
  регионална митническа дирекция;        
  заместник-директор на дирекция в Националната агенция за приходите;        
  заместник главен директор на главна дирекция в министерство и в първо ниво администрация; заместник-директор на дирекция в Министерството на отбраната.        
  Началник на отдел в министерство и в първо ниво администрации;        
  началник на регионален инспекторат по образованието        
А6 Секретар на община с население бакалавър II младши 6 години служебно
  до 50 000 души и на район.        
  Директор на дирекция в община        
  с население над 50 000 души        
А6 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Началник на отдел; ръководител на инспекторат във второ ниво администрации и в Столичната община; заместник-началник на митница; заместник главен директор на главна дирекция във второ ниво администрация; началник на регионална дирекция за национален строителен контрол магистър II младши 6 години служебно
А6 (доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г.)        
  Началник на сектор в министерство и в първо ниво администрации; заместник-началник на отдел в Националната агенция за приходите бакалавър II младши 6 години служебно
А7 (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г.) Директор на дирекция в община с население        
  до 50 000 души и в район.        
  Началник на отдел в община с население над        
  50 000 души.        
  Началник на сектор във второ ниво администрации и в Столичната община; началник на митнически пункт; началник на митническо бюро; началник на общинска служба по земеделие бакалавър III младши 5 години служебно
А8 (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г.) Началник на отдел в община с население        
  до 50 000 души и в район.        
  Заместник-началник на общинска служба        
  по земеделие. бакалавър III младши 4 години служебно
  Началник на сектор в община с население        
  над 50 000 души.        
  Секретар на кметство        
А9 Началник на сектор в община с население бакалавър III младши 3 години служебно
  до 50 000 души и в район.        
  Началник на отдел в кметство        
           
Б. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции        
           
Б1 (доп. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., зал. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)        
Б1 (доп. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Съветник в администрацията на Народното магистър I младши 8 години служебно
  събрание, на Президента и на Министерския съвет; държавен инспектор в Главния инспекторат        
Б2 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.)        
  Държавен експерт; главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми; държавен вътрешен одитор; Магистър I младши 6 години служебно
  главен счетоводител; главен юрисконсулт; служител по сигурността на информацията; редактор-стилист на нормативни актове в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет; правителствен преводач; главен инспектор в Главния инспекторат        
Б2 (нов - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)        
  Главен правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи магистър I младши 6 години Служебно
Б3 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.)        
  Държавен експерт; държавен инспектор; главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми; главен разследващ митнически инспектор; главен счетоводител; главен юрисконсулт; държавен публичен изпълнител; държавен финансов инспектор; държавен вътрешен одитор; магистър II младши 5 години служебно
  държавен експерт по приходите в Националната агенция за приходите;        
  служител по сигурността на информацията в министерство и в първо ниво администрации;        
  правителствен агент в Министерството на правосъдието; старши правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи; държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор        
Б3 (зал. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 25.03.2006 г.)        
Б3 Главен експерт в администрацията на Народ- бакалавър II младши 5 години служебно
  ното събрание, на Президента и на Министер- ския съвет; старши инспектор в Главния инспекторат        
Б3 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.)        
  Финансов контрольор; старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми; главен вътрешен одитор магистър II младши 5 години служебно
  в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет        
Б3 (нов - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)        
  Държавен инспектор в Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" магистър I младши 6 години служебно
Б4 (доп. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.)        
  Държавен експерт; държавен инспектор; гла- магистър III младши 4 години служебно
  вен счетоводител; главен юрисконсулт; главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми; държавен вътрешен одитор; държавен публичен изпълнител; служител по сигурността на информацията във второ ниво администрации и в Столичната община; главен инженер; главен архитект в Столичната община        
Б4 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.)        
  Главен експерт; главен инспектор; старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми; главен пуб- бакалавър III младши 4 години служебно
  личен изпълнител; главен вътрешен одитор в        
  министерство и в първо ниво администрации; главен експерт по приходите в Националната агенция за приходите, главен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите.        
  Старши експерт; старши вътрешен одитор; младши сътрудник по управление на европейски проекти и програми;        
  старши счетоводител в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет; главен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор        
Б4 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Финансов контрольор в министерство и в първо магистър III младши 4 години служебно
  ниво администрации; главен финансов инспектор        
Б4 Старши юрисконсулт в администрацията на магистър III младши 4 години служебно
  Народното събрание, на Президента и на        
  Министерския съвет        
Б4 (нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.)        
  Старши разследващ митнически инспектор в първо ниво администрации магистър III младши 4 години служебно
Б5 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.)        
  Главен експерт; главен инспектор; старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми; главен пуб-        
  личен изпълнител; главен вътрешен одитор        
  във второ ниво администрации и в Столична-        
  та община. бакалавър IV младши 3 години служебно
  Старши експерт, старши инспектор, младши сътрудник по управление на европейски проекти и програми, старши        
  публичен изпълнител, старши вътрешен одитор,        
  старши счетоводител в министерство и в първо        
  ниво администрации; старши експерт по приходите и старши инспектор по приходите в Националната агенция за приходите; старши одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор        
Б5 Финансов контрольор във второ ниво админи- магистър IV младши 3 години служебно
  страции и в Столичната община        
Б5 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)        
  Старши юрисконсулт в министерство и в първо магистър IV младши 3 години служебно
  ниво администрации; старши финансов инспектор, правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи        
Б5 (нов - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.)        
  Младши експерт в администрацията на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет; младши инспектор в Главния инспекторат бакалавър V младши не се изисква служебно
Б5 (нов - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)        
  Регионален инспектор в териториално звено на Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" магистър ІІІ младши 5 години служебно
Б5 (нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.)        
  Младши разследващ митнически инспектор в първо ниво администрации магистър V младши не се изисква служебно
Б6 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Главен експерт; главен инспектор; главен бакалавър IV младши 2 години служебно
  вътрешен одитор; главен счетоводител;        
  главен инженер; главен архитект;        
  служител по сигурността на информацията в        
  община с население над 50 000 души        
Б6 Финансов контрольор в община с население магистър IV младши 2 години служебно
  над 50 000 души        
Б6 Главен юрисконсулт в община с население магистър IV младши 2 години служебно
  над 50 000 души        
Б6 (доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.)        
  Старши експерт, старши инспектор, старши бакалавър IV младши 2 години служебно
  публичен изпълнител, старши вътрешен оди-        
  тор, старши счетоводител, младши сътрудник по управление на европейски проекти и програми, митнически дозна-        
  тел във второ ниво администрации и в Сто-        
  личната община, секретар на местна комисия        
  за борба с противообществените прояви на        
  малолетни и непълнолетни в Столичната община        
Б6 Старши юрисконсулт във второ ниво админи- магистър IV младши 2 години служебно
  страции и в Столичната община        
Б6 (изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Младши експерт; младши инспектор; младши професионален V младши не се изисква служебно
  публичен изпълнител; младши счетоводител
бакалавър по .......................................
     
  в министерство и в първо ниво администрации        
Б6 (нов - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 30.11.2007 г.)        
  Стажант-аташе в Министерството на магистър V младши не се служебно
  външните работи     изисква  
Б6 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Младши юрисконсулт в министерство и в първо магистър V младши не се изисква служебно
  ниво администрации; младши финансов инспектор        
Б6 (нов - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г.)        
  Младши вътрешен одитор в министерство и в бакалавър V младши не се изисква служебно
  първо ниво администрации; експерт по приходите, инспектор по приходите и публичен изпълнител в Националната агенция за приходите        
Б6 (нов - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)        
  Младши одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за бакалавър V младши не се изисква служебно
  вътрешния одит в публичния сектор        
Б7 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Главен експерт; главен инспектор; главен вътрешен бакалавър IV младши 2 години служебно
  одитор; главен инженер; главен архитект; главен счетоводител;        
  служител по сигурността на информацията в        
  община с население до 50 000 души и в район        
Б7 Финансов контрольор в община с население магистър IV младши 3 години служебно
  до 50 000 души и в район        
Б7 Главен юрисконсулт в община с население магистър IV младши 2 години служебно
  до 50 000 души и в район        
Б7 (доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.,        
  доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Старши експерт; старши инспектор; старши вътрешен бакалавър IV младши 2 години служебно
  одитор; старшисчетоводител в община с население        
  над 50 000 души; социален работник; секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община с население над 50 000 души        
Б7 Старши юрисконсулт в община с население магистър IV младши 2 години служебно
  над 50 000 души        
Б7 (изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Младши експерт; младши инспектор; младши професионален V младши не се изисква служебно
  публичен изпълнител; младши счетоводител във
бакалавър по .......................................
     
  второ ниво администрации и в Столичната община        
Б7 Младши юрисконсулт във второ ниво админи- магистър V младши не се изисква служебно
  страции и в Столичната община        
Б7 (нов - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Младши вътрешен одитор във второ ниво бакалавър V младши не се изисква служебно
  администрации и в Столичната община        
Б7 (нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 18.07.2008 г.)        
  Стажант-одитор в министерство и в първо ниво администрации бакалавър V младши не се изисква служебно
Б8 (доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.,        
  доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Старши експерт; старши инспектор; старши бакалавър V младши 2 години служебно
  вътрешен одитор; старши счетоводител в община с        
  население до 50 000 души и в район; социален работник; секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община с население до 50 000 души и в район        
Б8 Старши юрисконсулт в община с население магистър V младши 2 години служебно
  до 50 000 души и в район        
Б8 (нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 18.07.2008 г.)        
  Стажант-одитор във второ ниво администрации и в Столичната община бакалавър V младши не се изисква служебно
Б9 Младши експерт; младши инспектор; младши професионален V младши не се изисква служебно
  счетоводител в община с население
бакалавър по.......................................
     
  над 50 000 души        
Б9 Младши юрисконсулт в община с население магистър V младши не се изисква служебно
  над 50 000 души        
Б9 (нов - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Младши вътрешен одитор в община с население бакалавър V младши не се изисква служебно
  над 50 000 души        
Б10 Старши експерт в кметство професионален V младши 1 година служебно
   
бакалавър по .......................................
     
Б10 Младши експерт; младши инспектор; младши професионален V младши не се изисква служебно
  счетоводител в община с население
бакалавър по .......................................
     
  до 50 000 души и в район        
Б10 Младши юрисконсулт в община с население магистър V младши не се изисква служебно
  до 50 000 души и в район        
Б10 (нов - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Младши вътрешен одитор в община с население бакалавър V младши не се изисква служебно
  до 50 000 души        
Б10 (нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 18.07.2008 г.)        
  Стажант-одитор в община с население над 50 000 души бакалавър V младши не се изисква служебно
Б11 Младши експерт в кметство професионален V младши не се изисква служебно
   
бакалавър по .......................................
     
Б11 (нов - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 18.07.2008 г.)        
  Стажант-одитор в община с население до 50 000 души бакалавър V младши не се изисква служебно
           
В. Експертни длъжности със спомагателни функции        
           
В1 Главен специалист; старши счетоводител в средно   3 години трудово
  администрацията на Народното събрание,        
  на Президента и на Министерския съвет        
В2 Главен специалист; старши счетоводител в средно   2 години трудово
  министерство и в първо ниво администрации.        
  Старши специалист в администрацията на        
  Народното събрание, на Президента и на        
  Министерския съвет        
В3 Главен специалист; главен митнически спе- средно   1 година трудово
  циалист; митнически дознател във второ ниво        
  администрации и в Столичната община.        
  Старши специалист в министерство и в първо        
  ниво администрации        
В3 Младши специалист; младши счетоводител в средно   не се изисква трудово
  администрацията на Народното събрание,        
  на Президента и на Министерския съвет        
В4 (изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Главен специалист в община с население средно   1 година трудово
  над 50 000 души.        
  Старши специалист; старши митнически спе-        
  циалист; старши счетоводител във второ ниво        
  администрации и в Столичната община        
В4 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Младши специалист; младши счетоводител        
  в министерство и в първо        
  ниво администрации. средно   не се изисква трудово
  Технически сътрудник в администрацията        
  на Народното събрание, на Президента и        
  на Министерския съвет; социален работник        
  в община с население над 50 000 души        
В5 (изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Главен специалист в община с население средно   1 година трудово
  до 50 000 души и в район.        
  Старши специалист, старши счетоводител        
  в община с население над 50 000 души        
В5 (доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г.)        
  Младши специалист; младши митнически спе-        
  циалист; младши счетоводител във второ ниво        
  администрации и в Столичната община. средно   не се изисква трудово
  Технически сътрудник в министерство, първо        
  и второ ниво администрации и в Столичната        
  община. Митнически сътрудник; социален        
  работник в община с население до 50 000 души        
В6 Главен специалист в кметство. средно   1 година трудово
  Старши специалист; старши счетоводител        
  в община с население до 50 000 души и в район        
В6 Младши специалист; младши счетоводител средно   не се изисква трудово
  в община с население над 50 000 души        
В7 Старши специалист в кметство средно   1 година трудово
В7 Младши специалист; младши счетоводител в средно   не се изисква трудово
  община с население до 50 000 души и в район        
В8 Технически сътрудник в община средно   не се изисква трудово
В9 Младши специалист в кметство. средно   не се изисква трудово
  Технически сътрудник в кметство        
           
Г. Технически длъжности        
           
Г1 Изпълнител средно   не се изисква трудово
Г2 Изпълнител основно   не се изисква трудово
Г3 Изпълнител не се изисква   не се изисква трудово
Забележки.
т. 1. (предишен тест на Забележка - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) Нивата, в които са разпределени администрациите, са, както следва:
Първо ниво: (доп. - ДВ, бр. 74 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 09.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 15.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 01.06.2011 г.) Централните управления на Агенция "Митници", на Националния статистически институт; Националната агенция за приходите; Държавната комисия по енергийно регулиране; Агенцията за ядрено регулиране; Агенцията по обществени поръчки; Патентното ведомство; Агенцията за държавни вземания; Агенцията за държавна финансова инспекция; Държавната комисия по хазарта; Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите; служба "Военна информация"; служба "Военна полиция"; Комисията за защита на конкуренцията; Комисията за защита на личните данни; Държавната комисия по сигурността на информацията; Държавната агенция за младежта и спорта; Държавната агенция за информационни технологии и съобщения; Комисията за защита от дискриминация; Изпълнителната агенция по горите; Българската агенция по безопасност на храните; Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
Второ ниво: (доп. - ДВ, бр. 46 от 2004 г., в сила от 05.03.2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2009 г., в сила от 13.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 15.01.2010 г.) Административни структури, създадени със закон, чиято дейност се отчита пред Народното събрание; административните структури, създадени със закон към Министерския съвет; държавни агенции по чл. 47 от Закона за администрацията; администрациите на държавните комисии към Министерския съвет по чл. 50 от Закона за администрацията; областните администрации, Общинската администрация на Столичната община; териториалните звена на Агенция "Митници"; администрациите на държавните комисии към министър по чл. 50 от Закона за администрацията; агенциите по чл. 54 от Закона за администрацията; административните структури, създадени със закон, към министър; Областните дирекции "Земеделие"; регионалните дирекции по горите; юридическите лица по чл. 60 от Закона за администрацията; транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове на Държавната агенция за бежанците, териториалните звена на Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство.
т. 2. (нова - ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила от 15.07.2005 г.) Длъжността "директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията" може да се заема и по трудово правоотношение.
т. 3. (нова - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 30.11.2007 г.) Длъжността "административен секретар на Министерството на външните работи" може да се заема и от дипломатически служител по смисъла на Закона за дипломатическата служба (ДВ, бр. 78 от 2007 г.).
т. 4. (нова - ДВ, бр. 74 от 2010 г., в сила от 21.09.2010 г.) Длъжностите "главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми", "старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми" и "младши сътрудник по управление на европейски проекти и програми" се заемат по трудово правоотношение в съответните администрации в съответствие с чл. 7а от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и 83 от 2009 г. и бр. 4 и 58 от 2010 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 20 МАЙ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2004 Г.)

§ 6. Параграф 1, т. 2, буква "в" и т. 5 влизат в сила от 1 април 2004 г., а § 2, 3 и 4 влизат в сила от 5 март 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 ОТ 5 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 15.07.2005 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2005 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 10 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г. с изключение на § 2, т. 4, която влиза в сила от 1 март 2006 г., и § 3, който влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 5 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 25.03.2006 Г.)

§ 3. В Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г. и бр. 24 от 2006 г.), ред "БЗ - Държавен инспектор в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по чл. 127, ал. 3 от Закона за държавния служител - магистър - II младши - 10 години - служебно" от раздел Б "Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции" се заличава.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 6. Параграфи 3 и 4 влизат в сила от 25 март 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 26 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 06.06.2006 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 5, който влиза в сила от 1 май 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 22 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 1 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2007 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 24.07.2007 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2007 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 22 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2007 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 21 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 април 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2008 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 18 юли 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"


(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 09.01.2009 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 13.01.2009 Г.)

§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 22 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 08.05.2009 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2009 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 2 октомври 2009 г. с изключение на § 5, 6 и 7, които влизат в сила три дни след обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2009 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 10 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 13.11.2009 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 4 от 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2010 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 26 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.03.2010 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2010 Г.)

§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2011 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2011 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2011 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2011 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

rss
Посети форума