навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ 2004 Г.

Приет с ПМС № 56 от 12.03.2004 г.

Обн. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., изм. ДВ. бр.97 от 2 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.48 от 10 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 14 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г., изм. ДВ. бр.82 от 23 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г., отм. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 53 от 20 март 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки - ДВ, бр. 25 от 24 март 2017 г., в сила от 24.03.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г.) (1) С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) Агенцията подпомага министъра на финансите при осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Изпълнителният директор е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни приходи.


Чл. 4. Агенцията подпомага изпълнителния директор при осъществяване на неговите правомощия и осигурява технически дейността му.

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от министъра на финансите съгласувано с министър-председателя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г.) Изпълнителният директор:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) ръководи агенцията и я представлява в страната и в чужбина;
2. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) разработва проекти на нормативни актове и дава становища по международни договори в областта на обществените поръчки;
4. издава методически указания по прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
5. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) разработва проекти на образци на обявления и на информация за възложените обществени поръчки и за проведените конкурси за проекти;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) одобрява и обявява електронния формат и техническите изисквания към документите, които се изпращат до агенцията в електронен вид;
8. (изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците - в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) отговаря за поддържането на списъци на възложителите по чл. 7 ЗОП и уведомява Европейската комисия за промени в списъците;
9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.) отговаря за съставянето, поддържането и актуализирането на списък на външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
10. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) утвърждава образците по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в" и "е", т. 7а, 10 и 14 ППЗОП;
11. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) организира провеждането на мониторинг по отношение на обществените поръчки в страната;
12. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) организира събирането и обобщаването на практиката по прилагане на ЗОП и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
13. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) организира воденето и поддържането на Регистър на обществените поръчки;
14. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) осъществява международното сътрудничество на Република България с организации в областта на обществените поръчки от други страни;
15. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) популяризира добрите практики в областта на обществените поръчки, включително свързани с прилагането на екологични, социални и иновативни изисквания, и координира дейността, свързана с обучението на субектите на обществените поръчки;
16. сезира компетентните органи за упражняване на контрол по спазването на ЗОП;
17. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) предоставя становища по запитвания на възложители;
18. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решенията на възложители, с които са допуснати нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, установени от Европейската комисия до сключването на договора и посочени в уведомлението по чл. 122п, ал. 1 ЗОП;
19. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) представя на министъра на финансите годишен доклад за дейността на агенцията;
20. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) осъществява сътрудничество в областта на обществените поръчки с други органи, както и с браншовите организации;
21. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
22. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) подпомага процеса на електронно възлагане на обществени поръчки;
23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.) уведомява Европейската комисия за всички международни договори по чл. 12, ал. 1, т. 14 от ЗОП;
24. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) при поискване изпраща на Европейската комисия информацията по чл. 12, ал. 7 от ЗОП ;
25. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) изпраща на Европейската комисия ежегодни статистически отчети, както и влезлите в сила определения по чл. 121б, ал. 3 ЗОП и свързаните с тях решения по чл. 122г, ал. 4 ЗОП;
26. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участието на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги в трети страни;
27. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) уведомява Европейската комисия за правни или фактически проблеми във връзка с участие на български лица в процедури за възлагане на обществени поръчки в трети страни, които се дължат на неспазване разпоредбите на международното трудово право;
28. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) организира осъществявания от агенцията предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП;
29. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) организира осъществяването на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП;
30. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) организира поддържането на списък на лицата, за които с влязло в сила съдебно решение е установено неизпълнение на договор за обществена поръчка;
31. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
32. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) изпраща на Европейската комисия документите по чл. 118б, ал. 1 ЗОП;
33. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;
34. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в администрацията на агенцията;
35. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.)
36. (предишна т. 25 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) утвърждава вътрешните правила, свързани с дейността на агенцията;
37. (предишна т. 26 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) упражнява правомощията на орган по назначаването съгласно Закона за държавния служител и на работодател по Кодекса на труда по отношение на работещите в агенцията;
38. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) осъществява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт;
(4) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от главния секретар, а в случай на необходимост - от друг определен с писмена заповед служител на ръководна длъжност от агенцията.

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Администрацията в агенцията е обща и специализирана според дейностите, които извършва.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) Общата численост на персонала на агенцията е 70 щатни бройки.
(3) Разпределението на числеността на персонала е посочено в приложението.
(4) Общата и специализираната администрация са организирани в дирекции.
(5) Към дирекциите изпълнителният директор може да създава отдели, а при необходимост към отделите - сектори.

Раздел II.
Главен секретар


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията в изпълнение на закона и на законосъобразните разпореждания на изпълнителния директор.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Главният секретар организира, ръководи, координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законосъобразните разпореждания на изпълнителния директор на агенцията.
(2) Главният секретар отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на целите и функциите на агенцията.
(3) Главният секретар:
1. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор на агенцията и административните звена, както и между самите административни звена;
2. създава условия за нормална и ефективна работа на административните звена в агенцията;
3. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в агенцията;
4. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
5. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на документите;
6. изготвя ежегодно доклад за състоянието на административната дейност в агенцията;
7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
8. организира разработването на вътрешни правила, свързани с организацията на работата в агенцията.
(4) Главният секретар организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителният директор на агенцията може със заповед да възложи и други функции и задачи на главния секретар.

Раздел III.
Служител по сигурността на информацията (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Раздел IV.
Обща администрация


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Общата администрация на агенцията е организирана в дирекция "Финансово-стопанска, административно-правна и информационна дейност".
(2) Общата администрация осигурява технически изпълнението на функциите на изпълнителния директор и на специализираната администрация.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Дирекция "Финансово-стопанска, административно-правна и информационна дейност":
1. съставя проектобюджета на агенцията за съответната година;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) подготвя предложения до министъра на финансите при необходимост от корекции по изпълнението на бюджета на агенцията;
3. осъществява финансово-счетоводната и отчетната дейност на агенцията, осигурява изпълнението на бюджета и осъществява предварителен контрол за законосъобразност при разходването на бюджетните средства;
4. съставя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета;
5. изготвя годишния финансов отчет на агенцията;
6. организира и осъществява стопанисването на активите и материално-техническото снабдяване на агенцията;
7. осигурява правно обслужване, включително процесуално представителство на агенцията;
8. подготвя и организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на агенцията;
9. организира и осъществява дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси в съответствие с нормативните и вътрешните актове;
10. отговаря за организацията на провежданите от агенцията обучения в областта на обществените поръчки;
11. участва в разработването на проекти на вътрешни правила, свързани с организацията на работата в агенцията;
12. организира и осъществява деловодната и архивната дейност на агенцията;
13. организира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка;
14. организира дейностите, свързани с осигуряване на безопасни условия на труд на служителите в агенцията;
15. координира връзките с обществеността на агенцията;
16. участва в организацията и изпълнението на международни програми и проекти;
17. участва в изготвянето на годишния доклад за дейността на агенцията;
18. организира дейностите, свързани с поддръжка на компютърните системи, мрежите и комуникационното оборудване на агенцията;
19. поддържа и осигурява правилното функциониране на софтуера, свързан с осъществяване на дейността на агенцията;
20. осигурява взаимодействието с автоматизирани информационни системи на други държавни органи и институции, както и на Европейския съюз;
21. изготвя предложение за електронния формат и техническите изисквания към документите, изпращани в електронен вид до агенцията;
22. организира и осъществява въвеждането на нови информационни и комуникационни технологии в агенцията;
23. осъществява дейностите по информационна сигурност;
24. извършва и други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.

Раздел V.
Специализирана администрация


Чл. 11. Специализираната администрация е организирана в две дирекции:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) дирекция "Методология, анализ и контрол на обществените поръчки";
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) дирекция "Регистър и мониторинг на обществените поръчки".


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Дирекция "Методология, анализ и контрол на обществените поръчки":
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) разработва проекти на нормативни актове и международни договори в областта на обществените поръчки;
2. подготвя методически указания по прилагането на Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
3. (отм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) подготвя образци на решения, обявления, информация за възложените обществени поръчки и изпълнените договори за обществени поръчки и конкурси за проекти;
5. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) подготвя проекти на образци за информацията по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в" и "е", т. 7а, 10 и 14 ППЗОП;
8. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) анализира практиката по прилагането на Закона за обществените поръчки и свързаните с него подзаконови нормативни актове, включително практиката на органите за контрол по Закона за обществените поръчки;
10. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) следи промените в нормативната уредба на обществените поръчки в Европейския съюз, участва в работата на работните групи към Европейската комисия и в заседанията на Консултативния комитет по обществените поръчки към Европейската комисия;
11. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) анализира практиката по обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки в страната и проучва практиката на Европейския съд по разрешаването на спорове в областта на обществените поръчки;
12. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) участва в подготовката за присъединяване на Република България към Споразумението по държавните поръчки в рамките на Световната търговска организация;
13. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) участва в подготовката на доклади при изпълнение на ангажиментите на Република България към Централноевропейското споразумение за свободна търговия и Европейското споразумение за свободна търговия, свързани с обществените поръчки;
14. участва в подготовката, координацията и изпълнението на международни програми и проекти в областта на обществените поръчки;
15. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) изготвя програми и осъществява обучение в областта на обществените поръчки;
16. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) подпомага изпълнителния директор при популяризиране на добрите практики в областта на обществените поръчки;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) изготвя предложения до изпълнителния директор на агенцията за сезиране на компетентните органи за упражняване на контрол по спазването на ЗОП;
18. (предишна т. 17, изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) подготвя становища по запитвания на възложители;
19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) изготвя предложения до изпълнителния директор за обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията решенията на възложители, с които са допуснати нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, установени от Европейската комисия до сключването на договора и посочени в уведомлението по чл. 122п, ал. 1 ЗОП;
20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) изготвя наръчници и други помощни материали, свързани с обществените поръчки;
21. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му по чл. 5, ал. 3, т. 23, 24 и 32;
22. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) подготвя за изпращане влезлите в сила определения по чл. 121б, ал. 3 ЗОП и свързаните с тях решения по чл. 122г, ал. 4 ЗОП;
23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изготвя предложение до изпълнителния директор за уведомяване на Европейската комисия в случаите по чл. 5, ал. 3, т. 26 и 27;
24. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) организира и осъществява дейностите, свързани с провеждането на предварителен контрол в случаите по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП;
25. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) осъществява дейностите, свързани с провеждане на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП;
26. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) изготвя проекти на вътрешни правила и заповеди във връзка с функциите и дейността на дирекцията;
27. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) предоставя експерти и методически подпомага дирекция "Финансово-стопанска, административно-правна и информационна дейност" при подготовката на обществени поръчки, възлагани от агенцията;
28. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) участва при изготвянето на годишния доклад на агенцията;
29. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., предишна т. 25 - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) извършва и други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Дирекция "Регистър и мониторинг на обществените поръчки":
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.) отговаря за софтуерната поддръжка на Регистъра на обществените поръчки и на Портала за обществени поръчки;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.) отговаря за своевременното публикуване на цялата информация, изпратена за вписване в Регистъра на обществените поръчки;
2а. (нова - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.) осигурява публичност на поканите по чл. 101б, ал. 1 ЗОП;
3. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) отговаря за информационното съдържание на портала и електронната страница на агенцията;
4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) извършва служебно препращане на информация на документи, подлежащи на публикуване, до "Държавен вестник" и до "Официален вестник" на Европейския съюз в приложимите случаи;
5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) публикува и поддържа на страницата на агенцията в интернет информацията по чл. 19, ал. 8 ЗОП и по чл. 5, ал. 3, т. 6 и 7 от правилника;
6. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) разработва формуляри за електронно попълване на информацията в Регистъра на обществените поръчки;
7. осъществява мониторинг на информацията, подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки;
8. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) предоставя чрез страницата на агенцията в интернет обобщена информация от Регистъра на обществените поръчки по определени критерии;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
12. (предишна т. 11, доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) участва в разработването на проекти на нормативни актове и дава становища по международни договори, свързани с възлагането на електронни обществени поръчки;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) участва в работата на работните групи към Европейската комисия, имащи отношение към възлагането на обществени поръчки по електронен път;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) участва в подготовката, координацията и изпълнението на международни програми и проекти, свързани с електронните обществени поръчки;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) проучва, изследва и въвежда най-добрите практики при възлагането на електронни обществени поръчки;
16. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) в рамките на своята компетентност изготвя програми и осъществява обучения в областта на обществените поръчки;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) изготвя и поддържа списъци на възложителите по чл. 7 ЗОП;
18. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г.) съставя, поддържа и актуализира списък на външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
19. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) подготвя проект на годишния статистически отчет, изпращан до Европейската комисия;
20. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) изготвя текущи статистически справки и отчети за нуждите на агенцията;
21. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) събира и обобщава практиката на контролните органи по Закона за обществените поръчки;
22. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) поддържа и публикува на интернет страницата на агенцията списъците по чл. 19, ал. 2, т. 25 ЗОП;
23. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) участва при изготвянето на годишния доклад на агенцията;
24. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) предоставя експерти, подпомага дирекция "Финансово-стопанска, административно-правна и информационна дейност" при подготовката на обществени поръчки, възлагани от агенцията;
25. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 81 от 2006 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.

Раздел VI.
Организация на работата в агенцията


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г.) Вътрешните правила за организация на работата в агенцията се утвърждават от изпълнителния директор по предложение на главния секретар.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В изпълнение на своите функции и възложените конкретни задачи административните звена в агенцията изготвят становища, отчети, доклади, анализи, концепции, информации, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове, проекти на международни договори и други документи.


Чл. 16. Служителите в агенцията, заемащи ръководни длъжности, съобразно възложените им функции и задачите на ръководеното от тях звено:
1. възлагат задачи на работещите в звеното, контролират и отговарят за тяхното срочно и качествено изпълнение;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) осигуряват взаимодействие с другите звена в дирекцията/агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
3. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17, изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Директорите на дирекциите ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите, възложени на съответната дирекция, в съответствие с определените с правилника функции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Директорите на дирекции изготвят предложенията за повишаване, преназначаване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на служителите в дирекцията.


Чл. 18. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Деловодната дейност, движението на документооборота, образуването и разглеждането на преписките, архивирането и съхраняването на ведомствените документи се регламентират с вътрешни правила за реда за администриране на документите в агенцията.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Правата и задълженията на служителите на агенцията по повод изпълнението на служебните и трудовите им правоотношения, както и други правоотношения, свързани с тях, но неуредени в нормативни актове, се регламентират с правила за вътрешния ред.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите на агенцията при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1 се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.
(3) Работното време на служителите по ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане спецификите на административните звена и задължителното отработване на установените 8 часа дневно.
(4) Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.
(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) В случаите по ал. 2, извън времето на задължителното присъствие, служителите могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия или в друг ден от същата работна седмица.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия за образцово изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за държавния служител.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.)


Чл. 23. Служителите в агенцията удостоверяват самоличността и длъжността си със служебни карти. Формата и видът на служебните карти се определят със заповед на изпълнителния директор.

Заключителни разпоредби


§ 1. Изпълнителният директор в срок един месец от влизането в сила на правилника утвърждава разписанието на длъжностите и длъжностните характеристики на работещите в агенцията.


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г.) Правилникът се приема на основание чл. 55 от Закона за администрацията и § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 02.11.2004 Г.)

§ 6. Необходимите средства за изпълнението на постановлението да се осигурят в рамките на бюджета на Министерския съвет за 2004 г.


§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Министърът на финансите по предложение на министъра на икономиката и енергетиката и на министъра на държавната администрация да извърши необходимите промени по бюджета на Министерския съвет и по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката.


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 ОТ 1 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 10.03.2006 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, т. 7 в частта му относно чл. 13, ал. 1, т. 3, която влиза в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2006 Г.)

§ 11. Параграф 2, т. 1, буква "д" (в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците), буква "л" (относно т. 23 - 26) и буква "м" (относно т. 27 - 29) и § 6, т. 12 влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 21 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила от 1 април 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 5. Процедурите за възлагане на малки обществени поръчки, за които е взето решение за откриването им преди влизането в сила на § 2 от постановлението, се приключват по досегашния ред.


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2009 Г.)

§ 6. В Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с Постановление № 56 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2004 г., бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21 и 81 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 3 от 2009 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде думите "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2009 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2010 Г.)

§ 8. Параграф 5, т. 2 и 4 влизат в сила от 1 януари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2012 Г.)

§ 5. Процедурите за възлагане на малки обществени поръчки, включително тези по чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, открити до влизането в сила на § 2 от постановлението, се довършват по досегашния ред.


§ 6. В обобщената информация по чл. 44, ал. 10 ЗОП за 2012 г. възложителите включват и информация за разходваните средства за поръчки, възложени по реда на чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, за периода от 1 януари до 26 февруари 2012 г., както и тези, за които е приложим § 5 от постановлението.


§ 7. Постановлението влиза в сила от 26 февруари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 7 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2012 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 август 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 28 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2015 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2015 Г.)

§ 8. Параграф 2, т. 2, § 3, т. 2 и § 5 влизат в сила от 1 януари 2016 г., а § 7 влиза в сила един месец след обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 6, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 02.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2005 г., в сила от 10.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 10.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., в сила от 11.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)


Обща численост на персонала в администрацията на Агенцията по обществени поръчки - 70 щатни бройки

 

Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Обща администрация

12

в т.ч. дирекция "Финансово-стопанска, административно-правна и информационна дейност"

12

Специализирана администрация

56

в т.ч.:

дирекция "Методология, анализ и контрол на обществените поръчки"

41

дирекция "Регистър и мониторинг на обществените поръчки"

15Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума