навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Приет с ПМС № 36 от 20.02.2004 г.

Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С правилника се определят условията и редът за работа на Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет, наричана по-нататък "комисията".

Чл. 2. Комисията:
1. дава становища по деонтологични и етични въпроси в областта на донорството и трансплантацията;
2. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) издава или отказва разрешения за донорство в случаите по чл. 26, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
3. издава разрешения за вземане на самовъзстановяващи се тъкани от лица под 18 години в случаите по чл. 27, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;
4. подготвя и представя на министъра на здравеопазването годишен доклад за дейността си, който се внася за приемане от Министерския съвет.


Чл. 3. (1) Комисията се състои от 9 членове и включва задължително лекари, психолози, теолози и юристи.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя за срок 5 години поименния състав на комисията и нейния председател.


Чл. 4. (1) Член на комисията се освобождава предсрочно:
1. по негова молба;
2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си в комисията, продължила повече от 6 месеца;
3. ако бъде осъден за умишлено престъпление от общ характер.
(2) При предсрочно освобождаване или при смърт на член на комисията на негово място се определя нов член по реда на чл. 3, ал. 2 до края на мандата на предсрочно освободения или на починалия член на комисията.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Комисията се свиква по предложение на председателя на комисията, на една трета от членовете и, на министъра на здравеопазването или на директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) За издаване на разрешения по чл. 26, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки заинтересуваните лица подават молба до комисията чрез директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) В случаите по ал. 1 директорът на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" прави предложение до председателя на комисията за свикване на заседание в 7-дневен срок.


Чл. 7. (1) За всяко заседание се съставя дневен ред, който се изпраща на членовете на комисията най-малко 5 работни дни преди заседанието.
(2) Всеки член на комисията може да прави предложение за включване на въпроси в дневния ред най-малко 3 работни дни преди заседанието.


Чл. 8. (1) Заседанията на комисията са закрити.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете и.
(3) Членовете на комисията участват в заседанията лично.


Чл. 9. Членовете на комисията са независими при изразяване на мнения и при вземане на решения.


Чл. 10. (1) Комисията дава мотивирано становище по деонтологични и етични въпроси в областта на донорството и трансплантацията, разрешава или мотивирано отказва вземането на органи и тъкани от лица в случаите по чл. 26, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Решенията на комисията по ал. 1 се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от 2/3 от присъстващите.


Чл. 11. (1) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от всички присъствали на заседанието членове.
(2) В протокола се вписват датата на провеждане на заседанието, присъстващите членове на комисията, дневният ред, направените по него изказвания и взетите решения.
(3) Решенията на комисията се изготвят в писмена форма и се подписват от всички присъствали членове. Член на комисията, който не е съгласен с решението, го подписва, като мотивира отделно своето особено мнение.
(4) Протоколът от заседанието и решенията на комисията се изготвят не по-късно от 3 дни след провеждане на заседанието, а в случаи на спешност - непосредствено след заседанието.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Решението на комисията, с което тя приема становище, дава или отказва даване на разрешение, се изпраща на министъра на здравеопазването, съответно на директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", непосредствено след изготвянето му.


Чл. 12. (1) Председателят:
1. представлява комисията;
2. насрочва и ръководи заседанията на комисията;
3. определя член на комисията, който води протокола за съответното заседание.
(2) В отсъствие на председателя неговите функции на заседанията се изпълняват от определен от председателя член на комисията.


Чл. 13. Членовете на комисията пазят в тайна личните данни, станали им известни при или по повод изпълнение на задълженията им.


Чл. 14. За участието си в работата на комисията членовете и не получават възнаграждение.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Дейността на комисията се подпомага от технически сътрудник, определен от директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) Документацията от заседанията на комисията се съхранява от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 22 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР"


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2019 Г.)

§ 6. В Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 11 и 51 от 2007 г.), навсякъде думите "Изпълнителната агенция по трансплантация" се заменят с "Изпълнителна агенция "Медицински надзор".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 април 2019 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума