навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Приета с ПМС № 29 от 03.02.2004 г.

Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за издаване, както и категориите лица, които имат право да ползват дипломатически и служебни паспорти, издадени от Министерството на външните работи.

Чл. 2. Ползването на дипломатически и служебни паспорти, издадени от Министерството на външните работи, се осъществява в съответствие с реда, предвиден с наредбата, при спазване изискванията на Закона за българските документи за самоличност и на Правилника за издаване на българските документи за самоличност.

Раздел II.
Дипломатически паспорти


Чл. 3. Министерството на външните работи издава дипломатически паспорти на:
1. президента и вицепрезидента на Република България;
2. (изм. с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) председателя на Народното събрание;
3. (изм. с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) министър-председателя;
4. служители с дипломатически ранг в Министерството на външните работи и в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина;
5. членовете на Конституционния съд;
6. международни служители, притежавали или притежаващи дипломатически ранг, които са постъпили на работа чрез Министерството на външните работи на Република България в ООН, в организации от системата на ООН или в други международни правителствени организации, както и международни служители, притежавали или притежаващи дипломатически ранг, които са на работа в посочените организации на пост с категория P-5 или по-висока по системата на ООН или приравнени на тях;
7. лица, заемащи изборни постове в международни органи от универсален или регионален характер;
8. председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор, директора на Националната следствена служба;
9. управителя на Българската народна банка, председателя на Сметната палата;
10. (отм. с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.)
11. началника на Генералния щаб на Българската армия;
12. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г., в сила от 05.04.2016 г.) ръководителите на Държавна агенция "Разузнаване" и на Националната служба за охрана, началника на служба "Военна информация";
13. служители в Националната служба за охрана и дипломатически куриери в Министерството на външните работи, когато изпълняват служебните си функции в чужбина;
14. (отм. с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.)
15. посланици и пълномощни министри със стаж над 20 години в дипломатическата кариера, като ползването на паспорта след пенсионирането им в дипломатическата служба се осъществява при спазване разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения;
16. (Обявена за нищожна с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.)


Чл. 4. (1) (Изм. съобразно с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) Министерството на външните работи издава дипломатически паспорти на членовете на семействата на лицата по чл. 3, т. 1, 4, 5, 6 и 15 с изключение на членовете на семействата на народните представители и на заместник-министрите. Членовете на семействата могат да ползват дипломатическите паспорти, когато пътуват заедно с посочените лица. Това ограничение не се отнася за случаите, когато служителите по чл. 3, т. 4 и 6 са командировани дългосрочно в чужбина.
(2) Членове на семействата са съпрузите (съпругите) и ненавършилите пълнолетие деца.
(3) За служителите с дипломатически ранг на задгранична работа по изключение се допуска издаване на дипломатически паспорти на техните неженени (неомъжени) деца до навършване на 25 години, ако продължават образованието си (средно или висше) в чужбина, като за младежите, подлежащи на наборна военна служба, се изисква и съгласието на министъра на отбраната.

Раздел III.
Служебни паспорти


Чл. 5. (1) Министерството на външните работи издава служебни паспорти на:
1. държавни служители без дипломатически ранг, работещи в Министерството на външните работи, служители без дипломатически ранг, командировани дългосрочно в дипломатическите и консулските представителства, и служители в българските културни институти на Република България в чужбина, както и на членовете на техните семейства съгласно чл. 4, ал. 2 и 3;
2. (изм. с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) членове на органи, назначавани от президента или избирани от Народното събрание;
3. заместниците на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд, на главния прокурор и на директора на Националната следствена служба; членовете на Висшия съдебен съвет; председателите на отделения във Върховния касационен съд и във Върховния административен съд; завеждащите отдели във Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба; началниците на кабинетите на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и на главния прокурор; председателите на апелативните съдилища, председателите на окръжните съдилища; председателя на Софийския градски съд, председателите на районните съдилища; ръководителите на апелативните, окръжните и районните прокуратури; градския прокурор на София; директорите на окръжните следствени служби и на Столичната следствена служба; главния секретар при администрацията на Висшия съдебен съвет;
4. подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка;
5. председателя и заместник-председателите, главния научен секретар, научните секретари и директорите на институти на Българската академия на науките, членовете на Българската академия на науките (академици и член-кореспонденти);
6. (отм. с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.)
7. (отм. с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.)
8. (отм. с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.)
9. (изм. с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) председателите на държавни агенции;
10. (изм. с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) областните управители;
11. кметовете на общини;
12. членове на ръководствата на националните браншови организации, сдружения и федерации;
13. заместник-началниците на Генералния щаб на Българската армия, началниците на главните щабове на видовете въоръжени сили и началника на Инспекция "Контрол на въоръжението" - ГЩ; кадрови военнослужещи, участващи в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации;
14. лицата, на които се възлагат конкретни външнополитически задачи - по преценка на министъра на външните работи;
15. лица, по служебна целесъобразност, по преценка и предложение на прекия ръководител до висшестоящия ръководител, посочен в чл. 6, ал. 1; издаването се извършва по реда на чл. 6.
(2) Притежателите на служебни паспорти могат да пътуват с тях само при изпълнение на служебни функции в чужбина.

Раздел IV.
Издаване на служебни паспорти (Обявена нищожост в частта "и съхраняване ... дипломатически и ... и срокове за валидност" с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.)


Чл. 6. (1) (Обявена за нищожна в частта "дипломатическите и" с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) Служебните паспорти се издават от Министерството на външните работи.
(2) (Обявена за нищожна в частта "дипломатическите паспорти и в частта се издават по искане на лицето, имащо право на такъв паспорт съгласно чл. 3 и 4, подадено до дирекция "Консулски отношения", а" и в частта в частта "дипломатическите и" с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) Служебни паспорти се издават по искане на ръководителя на съответната институция или организация, подадено до дирекция "Консулски отношения". Служебните паспорти се издават с разрешение на упълномощени от министъра на външните работи длъжностни лица след извършване на проверка за наличието на законово основание за издаването им.
(3) (Обявена за нищожна в частта "дипломатически и" с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) За издаване на служебен паспорт лицето попълва и подава заявлението лично, като за служебен паспорт искането се подписва от прекия ръководител.
(4) Служебните паспорти се издават след представяне на искането от ръководителя на съответната институция или организация за издаване на служебния паспорт по ал. 2, на заявлението по ал. 3 и на копие от заповед за задгранична командировка на съответния служител.
(5) За издаване на служебен паспорт на изборни органи към заявлението по ал. 3 се прилага и копие от акта на избирането.


Чл. 7. (Обявен за нищожен с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.)


Чл. 8. (Обявен за нищожен с Решение № 8265 от 14.10.2004 г. на ВАС - ДВ, бр. 96 от 2004 г.)


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Министерството на вътрешните работи осъществява контрол върху ползването на служебните паспорти чрез областните дирекции и районните управления на Министерството на вътрешните работи.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Дипломатическите и служебните паспорти, издадени въз основа на наредбата, подлежат на връщане в Министерството на външните работи в срок 30 дни считано от датата на отпадането на основанието, на което са издадени, или при изтичането на тяхната валидност.
(2) Ръководителят на ведомството или организацията, по чието искане е издаден дипломатическият или служебният паспорт, отговаря за тяхното връщане в срок в Министерството на външните работи.


§ 2. След изтичането на срока по § 1, ал. 1 Министерството на външните работи обявява дипломатическия или служебния паспорт за невалиден.


§ 3. Издадените до влизането в сила на наредбата дипломатически паспорти на лицата, невключени в кръга на лицата, имащи право на дипломатически паспорт, могат да се ползват от техните притежатели до отпадане на основанието, на което са издадени, или до изтичането на срока на тяхната валидност.


§ 4. В случай че дипломатическият или служебният паспорт не е върнат в срока по § 1, ал. 1, се прилага разпоредбата на чл. 81, ал. 1, т. 5 от Закона за българските документи за самоличност.


§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 47а от Закона за българските документи за самоличност и отменя Наредбата за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи, приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1991 г., бр. 25, 74 и 103 от 1992 г., бр. 4 и 48 от 1993 г., бр. 89 и 96 от 1994 г., бр. 13, 21 и 63 от 1996 г., бр. 41 от 1997 г., бр. 10 и 20 от 1998 г.; Решение № 5895 на Върховния административен съд от 1998 г. - бр. 152 от 1998 г.).


§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на външните работи.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2016 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума