навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 16 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ЛЕСОВЪД"

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 623040 "Лесовъд" от област на образование "Селско, горско и рибно стопанство" и професионално направление 623 "Горско стопанство" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 623040 "Лесовъд" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността 6230401 "Лесовъдство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по ал. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 ЗПОО се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по ал. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Лесовъд".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Лесовъд" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл.1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база, професионалните компетенции на обучаващите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.


§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. по специалности и професии от професионалното направление "Механизатори в селското и горското стопанство" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на
квалификация по професията "Лесовъд"
 
Професионално направление:
   
623 Горско стопанство
   
Наименование на професията:
   
623040 Лесовъд

1. Входни характеристики

Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Лесовъд" съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение (2001) и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен на Минимално вхо-
  професио- дящо образова-
  нална ква- телно равнище
  лификация  
6230401 Лесовъдство втора Завършено основ-
      но образование

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Лесовъд", което се удостоверява с медицинско свидетелство.

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в таблица 2.

Таблица 2

Описание на трудовите Предмети Професионални компетенции
  дейности (задачи) и средства знания за умения за професионално-
    на труда     личностни качества
 
Специалност 6230401 "Лесовъдство"
  1. Извършване на Предмети на Горски почви, Изготвяне на Чувство за
  наблюдения върху: труда: дървесни и лесовъдска отговорност,
  Растежа и Горски фонд - храстови видове характеристика старателност и
  развитието на насаждения, Растителните на акуратност
  гората дивеч, риба, части на гората насаждението Съобразителност
  Хода на естествено съоръжения и Лесовъдски Оценка на Бърза и точна
  възобновяване др. признаци естественото преценка и
  Влияние на Дървен (таксационни възобновяване реакция
  факторите на материал показатели) Извеждане на Комуникатив-
  средата върху Репродуктивни Влияние на отгледни и ност и умения за
  растежа и материали средата върху главни сечи работа в екип и
  развитието на (семена, гората и обратно Маркиране, йерархическа
  гората плодове, Оценка на кубиране и подчиненост
  Периодичността на резници и естественото сортиментиране Осъзнато
  плодоносене и фиданки), възобновяване на спазване на
  семеносене на билки, гъби, Горска насажденията трудовата
  дървесните и горски плодове типология Попълване на и технологична
  храстовите видове Средства на Отгледни и формуляри и дисциплина
  Източниците за труда главни сечи документация Способност за
  семепроизводство Таксационни Периодичност в Определяне на правене на
  Сроковете на измервателни семеносене степен на анализ и оценка
  цъфтеж, узряване, инструменти (плодоносене) семеносене Организационни
  разсейване и (клупи, Сроковете за Избор на способности и
  събиране на висотомери, узряване и дървесни умение за
  шишарки и лати, ролетки) събиране на видове, схеми и работа с хора
  плодове Геодезични шишарките и методи за  
  Добива на семена измервателни плодовете залесяване  
  от иглолистни и инструменти Добиване и Работа с  
  широколистни Транспортни съхраняване на различни  
  видове средства различни видове  
  Различните Бинокли видове семена хербициди и  
  недостатъци в Нормативни Мероприятия в отровни  
  строежа на документи горския вещества  
  дървесината и Ловни оръжия разсадник Работа с норми и  
  формата на Лични Лесокултурни разценки  
  дървесните стъбла предпазни дейности Разпознаване и  
  Структурата, средства: Стандарти за измерване на  
  здравословното Късо нарезно дървените недостатъците  
  състояние и оръжие, материали на дървесината  
  хигиената на униформено и Странични Разпознаване  
  гората теренно ползвания на дървесните  
  Защитените облекло, шапка, Трудови норми, видове и  
  територии и обекти, очила (при форми на дървесината им  
  гранични и други необходимост) заплащане Работа с  
  знаци, съоръжения Ръкавици, Себестойност, различни  
  и др. ботуши, видове цени инструменти  
  Състоянието на комплект за Устройство и Различаване на  
  противопожарните долекарска начин на работа видовете  
  съоръжения и помощ с различните животни, оценка  
  възможността от   видове на трофеи,  
  възникване на   таксационни и разпознаване  
  пожари   геодезични на следи  
  Движението и   инструменти Изграждане на  
  здравословното   Прилагани биотехнически  
  състояние на   таксационни съоръжения  
  дивеча, рибата и   методи Използване на  
  хищниците, както и   Кубиране и лични  
  наличието на   сортиментиране предпазни  
  хранителна база   на различните средства  
  Инфраструктурата   видове дървени Боравене с късо  
  Пашата в горите   материали нарезно и ловно  
  Управлението и   Риби, птици и оръжие  
  стопанисването на   животински Разчитане на  
  горския фонд от   видове горски карти и  
  страна на   Дейности по лов изготвяне на  
  различните   и скици  
  собственици   ловно-стопански Водене на  
  (държавни,   дейности дневник на  
  общински, частни)   Безопасни и горския стражар  
  Анализира и прави   здравословни Управление на  
  изводи за:   условия на труд МПС (наличие на  
  Състоянието на   Нормативна документ за  
  насажденията и   уредба на правоспособност)  
  горските култури   отрасъла и    
  Влиянието на   регистъра на    
  средата върху   собствениците    
  растежа и   на гори и земи    
  развитието на   на горския фонд    
  гората   Организационна    
  Хода на   структура на    
  възобновяване   стопанска    
  Влияние на   организация    
  отгледните и        
  главните сечи        
  върху растежа и        
  развитието на        
  гората        
  Периодичността на        
  семеносене,        
  плодоносене и        
  източниците за        
  семепроизводство        
  Необходимостта от        
  противоерозионни        
  мероприятия        
  Прилагането на        
  необходимите        
  таксационни        
  методи и        
  измервания при        
  маркиране,        
  кубиране и        
  сортиментиране на        
  насажденията        
  Здравословното        
  състояние на        
  насажденията и        
  мерките за борба с        
  вредители и        
  болести        
  Качеството на        
  добитата        
  дървесина        
  Контролиране на        
  работата по:        
  Извеждане на        
  главни и отгледни        
  сечи        
  Маркиране,        
  кубиране и        
  сортиментиране на        
  лесосечния фонд        
  Противоерозионни        
  залесявания и        
  мероприятия        
  Ловностопанските        
  мероприятия        
  Лесозащитните        
  мероприятия        
  Дърводобивните        
  мероприятия        
  Опазването на        
  горски фонд от        
  нарушения        
  Изготвяне на        
  необходимата        
  документация,        
  свързана с        
  дейностите,        
  описани в точка 3        
  Консултиране и        
  контролиране на        
  собствениците на        
  гори        
  Санкциониране на        
  нарушители        

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Горско стопанство"
Опазването, възстановяването и увеличаването на горскостопанския фонд придобива все по-голямо значение в регионален, национален и глобален мащаб. Ролята на заетите в професионално направление "Горско стопанство", както и изискванията към тях непрекъснато се увеличават поради новите екологични, икономически и социални задачи, поставени пред тях.
2.3. Възможности за професионална реализация
В изпълнение на регионалните и националните програми за развитие на горското стопанство съществува увеличаваща се потребност от квалифицирана работна ръка.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Лесовъд" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.):
• 6141 - Залесители
• 6142 - Други горски работници и събирачи на диворастящи горски продукти
• 6143 - Работници в дърводобива
• 6154 - Ловци и други
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност "Лесовъд" обучаваният има право да продължи обучението си по професия "Техник-лесовъд", със специалност "Лесовъдство и дърводобив" или "Горско и ловно стопанство" за получаване на трета степен на професионална квалификация.

3. Цели на обучението

Основна цел на обучението за професия "Лесовъд" - втора степен на професионална квалификация, е придобиването на теоретични знания, практически умения и личностни качества за реализация по придобитата специалност в държавните лесничейства и дърводобивните фирми.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
• осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
• познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
• познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
• участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
• разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
• знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
• се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Горско стопанство")
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
• познава технологиите и методите, прилагани в горското стопанство (в.т.ч. за стопанисване на горите, дърводобив, ловностопанска дейност и др. ползвания от горите);
• познава, прилага и контролира изискванията и разпоредбите на Закона за горите, Закона за възстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд, Закона за лова и другите поднормативни документи в горите, в т.ч. ограничителни, съгласувателни, разрешителни, разпоредителни и административно-наказателни изисквания;
• познава, съхранява и борави с използваните в горското стопанство инструменти - в лесокултурната дейност, в дърводобива, геодезични и таксационни инструменти, ловни принадлежности;
• познава и прилага основните методите и средства за защита и опазване на горите (в т.ч. от болести, вредители и горски пожари);
• познава, прилага и контролира режимите на стопанисване на горите и ползване на горските ресурси - при сечите, извоза и превоза на дървения материал, лова и риболова и др. ползвания от горите.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност 6230401 "Лесовъдство"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява качествено дейностите в горското стопанство, като:
• познава биологичните особености и разпознава основните дървесни, храстови и тревни видове, животни, птици, риби, болести и вредители;
• извършва наблюдения върху растежа и развитието на горско-дървесната растителност и животните в гората;
• познава и разграничава таксационните показатели на насажденията за изготвяне на оценка за състоянието им след проведените сечи;
• познава недостатъците на дървесината за определяне на нейното качество и категория;
• познава признаците и критериите при прилагането на различните отгледни и възобновителни сечи в горите;
• познава и ползва по предназначение действащата документация за дърводобив, лесокултурна и други дейности, лов и охрана на горите;
• познава и изготвя необходимите отчетни документи - позволителни, протоколи, сигнални листове, актове, отчети и други документи, съпътстващи горскостопанската дейност;
• консултира собствениците на недържавни гори относно стопанисването и управлението на горския фонд по отношение на използваните методи и средства на дърводобив, създаване и отглеждане на гори, управление на горските имоти, строителство на горски пътища и прилаганата нормативна уредба в горите;
• контролира дейности, извършвани в горите, по извеждане на сечи, маркиране, кубиране, сортиментиране, залесяване, отглеждане на култури;
• борави с късо нарезно и ловно оръжие;
• охранява горския фонд;
• санкционира нарушители.

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Лесовъд".
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професия "Лесовъд" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
 
Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Да познава и използва Здравословни и безопасни
  личните предпазни сред- условия на труд
  ства, да знае и прилага Пожарна и аварийна
  основните правила за бе- безопасност
  зопасна работа на работ- Долекарска помощ
  ното място, да не замър- Опазване на околната
  сява с работата си окол- среда
  ната среда  
2. Да умее да формулира Водене на разговор чрез
  проблеми; да задава въп- различни средства за ко-
  роси; да прави отчет за муникация
  извършената работа; Представяне в писмен вид:
  да познава организация- молба, отчет, заявка
  та на фирмата и право- Устройство и организация
  мощията на длъжност- на фирмата
  ните лица  
3. Да познава системите Социално осигуряване,
  за заплащане на труда данъчна система, качество.
  и спецификациите на Заплащане на труда, тру-
  материалите и вложе- дови норми
  ния труд Икономическа и йерархи-
    ческа обвързаност на дей-
    ностите във фирмата
4. Да познава правата и за- Кодекс на труда
  дълженията си като уча- Социално осигуряване,
  стник в трудовия процес; данъчна система, качество
  да разбира договорните Заплащане на труда,
  отношения между рабо- трудови норми
  тодател и работник  
5. Да участва при разпре- Икономическа и йерархи-
  деляне на задачите меж- ческа обвързаност на дей-
  ду членовете на екипа; ностите във фирмата
  да им съдейства и търси Кодекс на труда
  помощ от тях; да се от- Длъжностна характе-
  нася с чувство за отго- ристика
  ворност при изпълнение  
  на задачата, която му е  
  възложена  
6. Да разбира собствената Наредби, правилници,
  си роля в производство- предписани за задължи-
  то и да съзнава необхо- телни безопасни условия
  димостта от повиша- на труд, противопожарна
  ване на квалифика- охрана (ЗБУТ, ППО),
  цията си длъжностни характеристи-
    ки, структура на фирмата
7. Да познава основните Конфигурация на ком-
  правила за работа с пютъра
  компютър и да умее Въвеждане, съхраняване и
  да ползва програмни намиране на информация
  продукти Работа с програмни про-
    дукти за създаване на
    документи
    Работа със специфични
    програмни продукти
8. Да осъществява кратка Комуникативна компе-
  комуникация на чужд тентност при използване-
  език на работното място то на ограничен набор от
    предвидими и езикови
    средства - думи и изрази,
    свързани с професионални-
    те задачи и тяхното просто
    комбиниране
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионално
направление "Горско стопанство"
9. Да познава технологии- Основни понятия, величи-
  те и методите, прилага- ни и зависимости за сто-
  ни в горското стопанст- панисване на горите, дър-
  во (в.т.ч. за стопанисва- водобив, ловностопанска
  не на горите, дърводо- дейност и други ползвания
  бив, ловностопанска от горите
  дейност и други ползва- Основни принципи за
  ния от горите) извеждане на сечи
    Разчитане на горски кар-
    ти, работа с технологична
    документация
    Изчисляване и попълване
    на сортиментен лист.
    Същност на другите полз-
    вания от горите
10. Да познава, прилага и Нормативни документи -
  контролира изисквания- български и на Европей-
  та и разпоредбите на За- ския съюз
  кона за горите, Закона Закон за горите и правил-
  за въстановяване собст- ник за прилагането му
  веността на горите и зе- Закон за лова
  мите от горския фонд, Закон за възстановяване
  Закона за лова и другите собственоста на горите и
  поднормативни доку- земите от горския фонд
  менти в горите, в т.ч. Наредби, инструкции, пра-
  ограничителни, съгласу- вилници и други норма-
  вателни, разрешителни, тивни документи, регла-
  разпоредителни и ад- ментиращи дейностите
  министративно-наказа- в горите
  телни изисквания  
11. Да познава, съхранява Устройство, предназначе-
  и борави с използваните ние и начин на работа с
  в горското стопанство геодезически инструменти
  инструменти - в лесо- Устройство, предназначе-
  културната дейност, в ние и начин на работа с
  дърводобива, геодезич- таксационни инструменти
  ни и таксационни ин- Устройство, предназначе-
  струменти, ловни при- ние и начин на работа с ин-
  надлежности струменти в лесокултурна-
    та дейност
    Устройство, предназначе-
    ние и начин на работа с
    ловните принадлежности
12. Да познава и прилага Основни методи за борба
  основните методи и с болестите и горските
  средства за защита и вредители
  опазване на горите Горски пожари - основни
  (в т.ч. от болести, понятия, видове, причини
  вредители и горски за възникване
  пожари) Основни методи за борба
    с горските пожари
    Средства за борба с гор-
    ски пожари
13. Да познава, прилага и Технологии и машини за
  контролира режимите дърводобив
  на стопанисване на го- Ловно стопанство
  рите и ползване на гор- Рибно стопанство
  ските ресурси - при се- Лесоползване
  чите, извоза и превоза Контролиране на превоз-
  на дървения материал, ваните материали (горски
  лова и риболова и др. пропускателни пунктове)
  Ползвания от горите  
Специфична за професия 623040 "Лесовъд" задъл-
жителна професионална подготовка
Специалност 6230401 "Лесовъдство"
1. Да познава биологич- Дендрология
  ните особености и раз- Почвознание
  познава основните дър- Метеорология
  весни, храстови и трев- Дивечознание
  ни видове, животни, Дивечовъдство
  птици, риби, болести Рибовъдство
  и вредители Лесовъдство
2. Да извършва наблюде- Болести и вредители по
  ния върху растежа и горските насаждения
  развитието на горско- Растеж и развитие на
  дървесната растител- горско-дървесната расти-
  ност и животните в телност
  гората Растеж и развитие на
3. Да познава и разграни- животните в гората
  чава таксационните по- Изготвяне на документа-
  казатели на насаждения- ция за дърводобив, лов,
  та за изготвяне на оцен- охрана на горите и необ-
  ка за състоянието им ходимите отчетни доку-
  след проведените сечи менти (позволителни,
4. Да познава недостатъ- протоколи, сигнални лис-
  ците на дървесината за тове, актове, отчети и
  определяне на нейното други документи) съпът-
  качество и категория стващи горскостопанска-
5. Да познава признаците та дейност
  и критериите при при- Частно и общинско стопа-
  лагането на различните нисване на горския фонд
  отгледни и възобнови- Ловно оръжие
  телни сечи в горите  
6. Да познава и ползва по  
  предназначение дейст-  
  ващата документация  
  за дърводобив, лесокул-  
  турна и други дейности,  
  лов и охрана на горите  
7. Да познава и изготвя  
  необходимите отчетни  
  документи - позволи-  
  телни, протоколи, сиг-  
  нални листове, актове,  
  отчети и други доку-  
  менти, съпътстващи  
  горскостопанската  
  дейност  
8. Да консултира собстве-  
  ниците на недържавни  
  гори относно стопанис-  
  ването и управлението  
  на горския фонд по от-  
  ношение на използва-  
  ните методи и средства  
  на дърводобив, създава-  
  не и отглеждане на го-  
  ри, управление на гор-  
  ските имоти, строител-  
  ство на горски пътища  
  и прилаганата норма-  
  тивна уредба в горите  
9. Да контролира дейнос-  
  ти, извършвани в горите,  
  по извеждане на сечи,  
  маркиране, кубиране,  
  сортиментиране, зале-  
  сяване, отглеждане на  
  култури  
10. Да борави с късо нарез-  
  но и ловно оръжие  
11. Да охранява горския  
  фонд  
12. Да санкционира нару-  
  шители  

5. Система за оценяване и сертифициране

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение се определя с ДОИ за системата за оценяване (Наредба № 3).
Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати в съответствие с поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходящо.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на входа
Удостоверяването на входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование при прием след средно образование.
Удостоверяването на входящото квалификационно равнище за обучаван, който иска да повиши квалификацията си, се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.2. Оценяване на междинно ниво
5.2.1. За оценяване по теория (обучаващите формулират качествените и количествените критерии за поставяне на оценки 2, 3, 4, 5, 6):
слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
мн. добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;
отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява.
5.2.2. За оценяване по практика:
слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача, в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;
мн. добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа;подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа; да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството за работата на всеки член от екипа, включително самооценка.
5.2.3. При оценяване на учебен предмет (модул) трябва предварително да се разработи система за оценяване, която включва:
• описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
• минималния брой точки, при които ученикът се счита за издържал и които гарантират, че обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
• формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
• критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
• тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;
• тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.2.4. Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.
5.2.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професия "Лесовъд".
5.3. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
5.3.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Усвоени знания - знания за горски почви, 70
  за различните дървесни и храстови  
  горскостопан- видове  
  ски дейности - умения за определяне  
    на лесовъдски признаци  
    (таксационни показатели)  
    - описване влиянието  
    на факторите на средата  
    върху гората  
    - описване на методите  
    за оценка на естественото  
    възобновяване  
    - описване на типовете  
    гори  
    - знания за видовете от-  
    гледни и главни сечи  
    - знания за добиване,  
    транспортиране и съхра-  
    няване на горски семена  
    и плодове  
    - описване на мероприя-  
    тия в горския разсадник  
    - знания за стандарти за  
    дървените материали  
    - знания за различните  
    видове таксационни и  
    геодезични инструменти  
    - знания за прилагани  
    таксационни методи  
    - описване на животински  
    видове, риби и птици  
    - описване на ловносто-  
    пански дейности  
2. Здравословно - знания за предпазване 15
  и безопасно на живота и здравето на  
  упражняване себе си и на околните;  
  на изучаваната - знания за безопасна ра-  
  професия и бота на работното място;  
  опазване на - определяне на опасни  
  околната среда ситуации в процеса на ра-  
    бота и своевременно реа-  
    гиране;  
    - описване начините за  
    оказване на долекарска  
    помощ на пострадал при  
    трудова злополука;  
    - знания за опазване на  
    околната среда при из-  
    пълнение на конкретна  
    задача;  
    - знания за ефективно  
    екологично използване  
    на горските ресурси  
3. Икономически - знания за спазване на 5
  и трудовоправ- общите принципи на тру-  
  ни знания и довото законодателство;  
  умения - знания за основните  
    принципи при формите  
    и системите на заплащане  
    на труда  
4. Умения за рабо- - общи правила за работа 5
  та с компютър с компютър  
  и готови прог- - използване на готови  
  рамни продукти програмни продукти  
5. Осъществяване - степен на владеене 5
  на комуникация на чужд език  
  на чужд език - използване на елемен-  
  на работното тарни изрази и прости  
  място изречения на чужд език  
    Общо 100

5.2.1. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
      (%)
1 2 3 4
1. Спазване на пра- - избиране и правилно 20
  вилата за здра- използване на лични  
  вословни и без- предпазни средства;  
  опасни условия - правилно употребяване  
  на труд и опаз- на предметите и средства-  
  ване на околна- та на труда по безопасен  
  та среда начин;  
    - разпознаване на опасни  
    ситуации, които биха мог-  
    ли да възникнат в процеса  
    на работа, дефиниране и  
    спазване на предписания  
    за своевременна реакция;  
    - описване на дейностите  
    за опазване на околната  
    среда, свързани с изпитна-  
    та задача  
2. Спазване на из- - обясняване на извърше- 10
  искванията на ната работа при спазване  
  правилниците, на йерархична подчиненост  
  наредбите и от други лица;  
  предписанията - спазване на изискванията  
    на правилниците, наредбите  
    и предписанията, свързани с  
    изпитното задание (мате-  
    риали, инструменти, лични  
    предпазни средства)  
3. Правилен под- - преценяване типа и вида 5
  бор на инстру- на необходимите инстру-  
  менти и нор- менти за решаване на из-  
  мативни доку- питната задача;  
  менти - правилен подбор на необ-  
    ходимите нормативни  
    документи  
4. Спазване на - самостоятелно определя- 5
  технологичната не на технологичната по-  
  последовател- следователност за решава-  
  ност на опера- не на задачата;  
  циите според из- - спазване на технологич-  
  питната задача ната последователност в  
    процеса на работа  
5. Качество на из- - съответствие на всяка 55
  пълнение на из- завършена операция с  
  питната задача изискванията на съответ-  
    ната технология;  
    - съответствие на крайния  
    резултат със зададените  
    параметри;  
    - правилно попълване на  
    необходимите формуляри  
6. Самоконтрол и - контрол на дейностите - 5
  самопроверка при избор на инструменти  
  на изпълнение- и изпълнение на конкретни  
  то на изпитна- дейности;  
  та задача - контрол на техническите  
    показатели - текущ и на  
    крайния резултат;  
    - оценка на резултатите,  
    вземане на решение и от-  
    страняване на грешки;  
    - оптимален разчет на вре-  
    мето за изпълнение на  
    изпитната задача  
    Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.

6. Изисквания към материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия) при предварително сключени договори.
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а за практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 4 от 2001; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.).
За постигане целите на обучението материалната база трябва да обхваща:
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - учебни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор и др.).
Препоръчва се създаване на учебни кабинети по "Дендрология", "Лесовъдство", "Лесоползване", "Защита на гората" и "Ловно стопанство", "Почвознание", "Горски култури", "Геодезия".
6.1.2. Помощно оборудване - тебешир, моливи за чертане, инструменти, чертожни принадлежности, мостри, макети и др.
6.1.3. Учебни помагала - учебни табла, филми, диапозитиви, комплект учебници по всички изучавани предмети.
Необходимото обзавеждане на кабинетите по професията "Лесовъд" (основните материали, инструменти и машини) да бъде съобразено с отразеното в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
6.2. Горски фонд
Учебните и производствените практики по отделни тематични области могат да се провеждат в кабинетите в учебната сграда и в горски фонд. Дейностите по разпознаване на дървесина, почви, семена, дървесни видове, недостатъци на дървесината, разпознаване на ловни трофеи и следи могат да бъдат провеждани и в учебната сграда при наличие на сбирки от съответните материали. Необходимо е да се използва горски фонд (училищен, общински, частен или държавен) за провеждане на практики по геодезия, таксация, лесовъдство, дендрология, защита и охрана на гората, контрол на сеч, извоз и превоз на дървен материал. Необходимо е да бъдат изготвяни точни графици за практическото обучение за всички теми по време и местоположение. Графиците се утвърждават от ръководителя на обучаващото звено и се спазва стриктно изпълнението им. При неподходящи метеорологични условия се допуска промяна в графика с изричното разрешение на ръководителя на обучаващото звено.
За правилното и безопасното протичане на обучението по учебна и производствена практика е необходимо да се осигурят:
• надежден и безопасен транспорт до съответния горски участък;
• вземане на необходимите мерки за правилно ориентиране на обучаваните в горския участък с цел да не се допусне загуба на ориентация;
• място за разполагане на инструментите и уредите по такъв начин, че работата с тях да изисква възможно най-малко движения;
• цялостен комплект техническа документация;
• обезпечаване на групата със средства и медикаменти за долекарска помощ;
• осигуряване на възможности за незабавна комуникация.

7. Изисквания към обучаващите

Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се осъществява от лица, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдената квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.

8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:

• апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
• текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
• ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума