навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 13 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ИНДИВИДУАЛНО ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПО ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ

В сила от 09.01.2004 г.
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. ДВ. бр.100 от 12 Декември 2006г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Обща разпоредба


Чл. 1. С тази наредба се определят видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране и регистрация по обща лицензия.

Раздел II.
Индивидуално лицензиране

Чл. 2. (1) Далекосъобщителни дейности се извършват въз основа на индивидуална лицензия, когато се осъществяват далекосъобщения с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, чрез:
1. налични и/или нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии (CЕМ);
2. далекосъобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване;
3. далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба за професионални цели;
4. (заличена - ДВ, бр. 68 от 2004 г.)
5. далекосъобщителни мрежи от неподвижна спътникова радиослужба или от подвижна спътникова радиослужба;
6. далекосъобщителни мрежи от неподвижна радиослужба;
7. (нова - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) далекосъобщителни клетъчни мрежи от земна подвижна радиослужба по стандарт NMT 450 и/или GSM 450, CDMA 450 и/или с използване на цифрови технологии в радиочестотен обхват 450 MHz;
8. (нова - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) далекосъобщителни клетъчни мрежи от земна подвижна радиослужба по стандарт GSM 900 и/или 1800 и DCS 1800;
9. (нова - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) далекосъобщителни клетъчни мрежи от земна подвижна радиослужба по стандарт UMTS.
(2) Далекосъобщителни дейности се извършват въз основа на индивидуална лицензия, когато се осъществяват далекосъобщения с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс - номера, чрез:
1. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) далекосъобщителни мрежи за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга;
2. далекосъобщителни мрежи за предоставяне на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор;
3. далекосъобщителни мрежи за пренос на данни;
4. (нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) далекосъобщителни мрежи за предоставяне на гласова телефонна услуга и пренос на данни.
(3) Далекосъобщителни дейности се извършват въз основа на индивидуална лицензия, когато се предоставят позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.


Чл. 3. Далекосъобщителни дейности се извършват въз основа на индивидуална лицензия, когато се осъществяват далекосъобщения чрез:
1. далекосъобщителната мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване на безопасността на корабоплаването;
2. радиослужбите въздушна подвижна радиолокация и радионавигация за управление на въздушното движение и осигуряване на аеронавигационно обслужване на полетите в гражданското въздушно пространство;
3. далекосъобщителната мрежа за търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване на безопасността на въздухоплаването.


Чл. 4. Далекосъобщителни дейности се извършват въз основа на индивидуална лицензия, когато се осъществяват далекосъобщения чрез:
1. далекосъобщителни мрежи за предоставяне на услугата "линии под наем", включително международни линии под наем;
2. предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга и/или универсална далекосъобщителна услуга;
3. предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез далекосъобщителната мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване на безопасността на корабоплаването.

Раздел III.
Регистрация по обща лицензия


Чл. 5. Далекосъобщителни дейности се извършват въз основа на регистрация по обща лицензия, когато се използва радиочестотен спектър за общо ползване, определен с решение на Комисията за регулиране на съобщенията, при осъществяване на далекосъобщения чрез:
1. далекосъобщителни мрежи (PMR, PMR за краткосрочни събития, персонално повикване, обществени мрежи RLAN) от подвижна радиослужба;
2. спътникови мрежи за репортажни цели - SNG;
3. далекосъобщителни мрежи - SAP/SAB, включително ENG/OB;
4. радиосъоръжения от любителската радиослужба;
5. далекосъобщителни мрежи от неподвижната спътникова радиослужба;
6. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) радиостанции и радиолокационни станции на плаващи обекти;
7. (нова - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) радиостанции на въздухоплавателни обекти.


Чл. 6. Далекосъобщителни дейности се извършват въз основа на регистрация по обща лицензия, когато се осъществяват далекосъобщения чрез предоставяне на далекосъобщителна услуга - достъп до спътникови системи.


Чл. 7. Далекосъобщителни дейности се извършват въз основа на регистрация по обща лицензия, когато се осъществяват далекосъобщения без използване на ограничен ресурс:
1. чрез обществени кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми;
2. чрез обществени далекосъобщителни мрежи за пренос на данни;
3. при предоставяне на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати, когато не е универсална услуга;
4. чрез обществени далекосъобщителни телеграфни мрежи;
5. чрез обществени далекосъобщителни телексни мрежи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба за професионални цели са: за персонално повикване, PMR/PAMR, TRUNK.
2. SNG (Satellite News Gathering) е пряко излъчване на новини, когато телевизионната картина и съпътстващият звук или само звукът се изпращат от подвижно радиопредавателно съоръжение от мястото на събитието към студио през спътник.
3. Краткосрочно събитие е събитие, което продължава до 30 дни.
4. SAP (Services Ancillary to Programme making) са спомагателни дейности за създаването на програми - дейности по предаването на видео- и звукова информация при създаването на програми, като филми, реклами, корпоративна видеовръзка, концерти, театри и др. дейности, непредназначени директно за радиоразпръскване към широката публика.
5. SAB (Services Ancillary to Broadcasting) са спомагателни дейности за радиоразпръскването - дейности, свързани с радиоразпръскване при производство на собствен програмен материал.
6. ENG (Electronic News Gathering) е електронно събиране на новини - събиране на видео- и звуков материал без помощта на филм или магнетофон с използването на малки, често ръчни електронни камери и/или микрофони, използващи радиовръзки към студио и/или към портативни записващи устройства.
7. ОВ (Outside Broadcasting) е външно радиоразпръскване - временно осигуряване на условия за създаване на програма с новини на живо, спортни или други събития с продължителност от няколко часа до няколко седмици.
8. PMR (Professional Mobile Radio) са професионални далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба, в които всички радиостанции се свързват равнопоставено помежду си директно или чрез ретранслатор.
9. PAMR (Public Access Mobile Radio) са PMR мрежи с предоставяне на далекосъобщителни услуги.
10. TRUNK е далекосъобщителна мрежа от подвижна радиослужба, чрез която потребителите, физически или юридически лица, съвместно използват радиочестотен спектър за професионални цели.
11. RLAN (Radio Local Area Network) са местни радиомрежи за пренасяне на данни.


§ 2. Радиослужбите съгласно радиоправилата на Международния съюз по далекосъобщения са: неподвижна, неподвижна-спътникова, междуспътникова, космическа експлоатация, подвижна (земна подвижна, морска подвижна, въздушна подвижна - "R" и "OR"), подвижна-спътникова (земна подвижна-спътникова, морска подвижна-спътникова, въздушна подвижна-спътникова - "R" и "OR"), радиоразпръскване, радиоразпръскване - спътниково, радиоопределяне, радиоопределяне - спътниково, радионавигация (въздушна радионавигация, морска радионавигация), радионавигация - спътникова (въздушна радионавигация - спътникова, морска радионавигация - спътникова), радиолокация, радиолокация - спътникова, метеорологични средства, метеорологична - спътникова, изследване на земята - спътниково, стандартни сигнали за честота и за време, стандартни сигнали за честота и за време - спътникови, космически изследвания, любителска, любителска - спътникова, радиоастрономия, за безопасност, специални.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 49, ал. 3 от Закона за далекосъобщенията.


§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 13 от 2002 г. за определяне на далекосъобщителните дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране, регистриране по обща лицензия и свободен режим (ДВ, бр. 67 от 2002 г.).


§ 5. (1) Лицензиите, издадени в съответствие с отменената Наредба № 13 от 2002 г. за определяне на далекосъобщителните дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране, регистриране по обща лицензия и свободен режим, запазват своето действие и се привеждат в съответствие с тази наредба в срок до 7.VII.2004 г.
(2) Далекосъобщителните оператори, които към влизане в сила на тази наредба извършват далекосъобщителна дейност въз основа на индивидуална лицензия, а тази наредба определя, че дейността се извършва въз основа на регистрация по обща лицензия, получават удостоверение за регистрация от Комисията за регулиране на съобщенията в едномесечен срок от обнародването на общата лицензия в "Държавен вестник".


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума