навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР

В сила от 16.12.2003 г.
Приет с ПМС № 288 от 05.12.2003 г.

Обн. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.107 от 31 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С правилника се урежда дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет, наричан по-нататък "съвета".

Чл. 2. (1) Съветът изготвя и след обществено обсъждане предлага за приемане от Министерския съвет държавната политика по планиране и разпределяне на радиочестотния спектър и осъществява провеждането й.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) След изготвянето на проекта на държавната политика по планиране и разпределяне на радиочестотния спектър съветът публикува съобщение в официален ежедневник и на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за обществени консултации за изготвения проект. В съобщението се посочват мястото и страницата в интернет, откъдето заинтересуваните лица могат да получат проекта, и срок не по-кратък от един месец, в който могат да представят писмени становища по него. На свое заседание съветът проучва становищата и ги приема или писмено мотивира решението си за неприемането им и го публикува в страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за обществени консултации.

Раздел II.
Основни функции и дейности


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) Съветът периодично най-малко веднъж на две години актуализира Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и го предлага за приемане от Министерския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Съветът изготвя проект на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 11 от Закона за електронните съобщения. Проектът в частта за граждански нужди се публикува на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за обществени консултации.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Националният план за разпределение на радиочестотния спектър е публичен.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Съветът приема годишна работна програма с основните приоритети в дейността му за следващата година, която се публикува на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за консултативни съвети.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) Конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на националната сигурност, се извършва съгласувано между заинтересуваните държавни органи и служби по реда на чл. 11, ал. 5 и 6 от Закона за електронните съобщения.
(2) При непостигане на съгласие съветът разглежда въпроса на първото предстоящо заседание след постъпването му и предлага на Министерския съвет да приеме решение.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Съветът приема решение по въпросите, свързани с електромагнитната съвместимост, възникнали между ползватели на радиочестотен спектър, по определен от съвета ред.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) В случаите по ал. 1 и при несъгласие между заинтересуваните държавни органи и служби съветът в 30-дневен срок от разглеждането на въпроса на свое заседание предлага на Министерския съвет да приеме решение.


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) При искане за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации съветът отправя писмени запитвания до заинтересуваните държавни органи и служби относно становищата им за предоставяне за използване на исканите радиочестоти и радиочестотни ленти. Заинтересуваните държавни органи и служби се произнасят в 10-дневен срок от получаване на запитването.
(2) На следващото свое заседание съветът разглежда получените писмени становища и взема решение за разрешаване ползването от чужди държави и международни организации на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срока и мястото за ползването им на територията на Република България.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) В случаите по ал. 1 съветът се произнася по искане за разрешаване ползването на радиочестоти и радиочестотни ленти в срок не по-дълъг от един месец след постъпване на искането.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) В случай на извънредни ситуации разрешаването на ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срока и мястото за ползването им на територията на Република България от органи на чужди държави и международни организации се извършва чрез неприсъствено вземане на решение на подпис от членовете на съвета.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Копия от решението по ал. 2 се изпращат на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция "Национална сигурност" и на Комисията за регулиране на съобщенията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) В случаите по ал. 2, когато е предвидено издаването на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър по реда на Закона за електронните съобщения, съветът уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, която издава съответното разрешение и събира определените такси, освен ако в международен акт е предвидено друго.
(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България, когато тези радиочестоти и радиочестотни ленти са определени в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър за нуждите на Министерството на отбраната, се извършва от министъра на отбраната. За разрешените за ползване радиочестоти и радиочестотни ленти се уведомява Държавна агенция "Национална сигурност".

Раздел III.
Структура, състав и организация на работа


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Съветът се ръководи от председател. Председател на съвета е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2016 г., в сила от 05.04.2016 г.) Членове на съвета са до двама представители на: Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Комисията за регулиране на съобщенията, Националната служба за охрана и Държавна агенция "Разузнаване", Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция "Морска администрация", Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Държавните органи и служби по ал. 2 определят своите представители и осигуряват участието им в работата на съвета.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Поименният състав на съвета се определя със заповед на председателя на съвета.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Административното и информационното обслужване на съвета се извършва от администрацията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Председателят на съвета определя със заповед един от представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за организационен секретар на съвета.
(3) Организационният секретар на съвета подготвя заседанията на съвета, организира воденето на протокол, съхраняването на архива, осигурява материали и техническо оборудване и обслужване, координира дейността по съгласуване становищата на отделни държавни органи и служби, организира подготовката на проекти на решения, които представя на съвета.


Чл. 9. Председателят:
1. организира дейността на съвета;
2. представлява съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. подписва протоколите на съвета.


Чл. 10. (1) Председателят свиква заседанията на съвета най-малко веднъж на 3 месеца.
(2) Извънредни заседания могат да се свикват по искане най-малко на два от държавните органи и служби, представени в съвета, или по искане на председателя.
(3) При отсъствие на председателя заседанията на съвета се ръководят от упълномощен от председателя член на съвета.


Чл. 11. (1) Заседанията на съвета са закрити.
(2) С решение на съвета на заседанията или при разглеждане на определени точки от дневния им ред могат да бъдат допускани външни заинтересувани лица, на които се дава възможност да изразяват мнения.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му, в това число задължително по един член - представител на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) В двуседмичен срок преди заседанието на съвета представителите на държавните органи и служби се уведомяват писмено за часа, датата, мястото и дневния ред на заседанието.
(3) В случаите по чл. 10, ал. 2 представителите на държавните органи и служби се уведомяват писмено за часа, датата, мястото и дневния ред на заседанието в едноседмичен срок.


Чл. 13. (1) Съветът приема решения на заседанията си с явно гласуване и с мнозинство от три четвърти от гласовете.
(2) Всеки държавен орган или служба по чл. 7, ал. 2 има право на един глас. Членовете - представители на един и същ държавен орган или служба, независимо от техния брой, имат право на един глас.
(3) При гласуването председателят има право на отделен глас.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Решенията на съвета, които не представляват класифицирана информация, или техните резюмета се публикуват на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за консултативни съвети.


Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2011 г.) Съветът по националния радиочестотен спектър представя годишен доклад за дейността си пред Министерския съвет, който се публикува на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет и в Портала за консултативни съвети.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) Правилникът се приема на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2011 Г.)

§ 8. Навсякъде думите "Държавната агенция за информационни технологии и съобщения" се заменят с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2016 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума