навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 9 ОТ 19.11.2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА СТОЙНОСТТА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ НА ФОНДА, ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ, ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И СЪПОСТАВЯНЕ НА ДОХОДНОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВОДЕНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 Г.)

В сила от 01.07.2004 г.
Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 27 Април 2004г., изм. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.107 от 13 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. начинът и редът за оценка на активите и пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и определяне на стойността на нетните му активи;
2. начинът и редът за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурително дружество;
3. задълженията на пенсионноосигурително дружество във връзка с оценката на активите и пасивите на управляваните фондове за допълнително пенсионно осигуряване и на собствените му активи и пасиви;
4. изчисляването и обявяването на стойността на един дял на фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
5. изискванията към воденето на индивидуалните партиди на осигурените лица във фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) начинът и редът за изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти с доходността при управлението на фонда за допълнително пенсионно осигуряване съгласно чл. 180в от Кодекса за социално осигуряване.

Раздел II.
Начин и ред за оценка на активите и пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и определяне на стойността на нетните му активи

Чл. 2. Оценката на активите и пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се извършва всеки работен ден от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, въз основа на:
1. информация от банката попечител за всички приключени операции с активите на фонда за предходния работен ден;
2. извършено осчетоводяване на задълженията на фонда и на операциите с активите му за предходния работен ден;
3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) информация за пазарните цени на активите на фонда за предходния работен ден;
4. определяне на справедливата стойност на активите, които нямат пазарни цени, чрез използване на съответни приложими методи.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) Оценката на финансовите активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се извършва:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при първоначално придобиване (признаване) - по цена на придобиване;
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) при последващо оценяване - по съответния ред и начин, определен в тази наредба;
3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) при невъзможност да се приложат редът и начините за оценка по тази наредба последващата оценка може да се извърши при спазване на принципа на предпазливостта по надлежно и подробно мотивирани и документирани от пенсионноосигурителното дружество методи, които са общопризнати на финансовите пазари.
4. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) По изключение, когато получената по реда на тази наредба оценка е в явно противоречие с принципа на предпазливостта, пенсионноосигурителното дружество може да използва определената по реда на наредбата цена за предходния работен ден.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Когато финансов актив на пенсионноосигурителното дружество или на фонд за допълнително пенсионно осигуряване е приет за търговия на повече от един регулиран пазар, съответно на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, в деня на придобиването на съответния актив дружеството определя един от тези пазари за основен пазар в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти и го преразглежда ежегодно, както и при необходимост от неговото изменение. При извършването на последващата оценка по чл. 5б, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1, 2 и 5, чл. 7, ал. 3 и 6, чл. 10а, ал. 1 и 2 пенсионноосигурителното дружество използва данни само от този пазар.
(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 пенсионноосигурителното дружество информира в срока по чл. 23, ал. 1 Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", за мотивите и за реда и начина на извършване на оценката.


Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Оценката по чл. 3, ал. 1, т. 2 на финансовите активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, наричана по-нататък "последваща оценка", се извършва за всеки финансов инструмент, включително и за първоначално признатите към датата на оценката.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) (1) Последваща оценка на държавните ценни книжа, издадени и приети за търговия на регулиран пазар в страната, се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден (ден "Т"), обявена в борсовия бюлетин, към която се добавя дължимият лихвен купон за деня, за който се отнася оценката, обявен в бюлетина от ден "Т-2".
(2) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, последващата оценка се извършва по последна цена "купува" за предходния работен ден (ден "Т"), обявена в борсовия бюлетин, към която се добавя дължимият лихвен купон за деня, за който се отнася оценката, обявен в бюлетина от ден "Т-2".
(3) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1 и 2 последващата оценка се извършва по средна цена на всяка емисия за предходния работен ден на вторичния междубанков пазар. Средната цена на емисия се формира като средноаритметична от цените "купува" и "продава", обявени от не по-малко от трима първични дилъри на държавни ценни книжа, определена по начин, посочен в правилата по чл. 17.
(4) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1, 2 и 3 се използва методът на съпоставими цени за ценни книжа със сходни условия за плащане, падеж и рейтинг или други общоприети методи, определени в правилата по чл. 17.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Последващата оценка на държавни ценни книжа, издадени в страната, които не са приети за търговия на регулиран пазар, се извършва по реда на чл. 5, ал. 3 и 4.

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) (1) Последваща оценка на дългови ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар, се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден, обявена в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация за финансови инструменти. Когато се обявява нетна цена, последващата оценка се извършва, като към тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата, за която се отнася оценката.
(2) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, последващата оценка се извършва по последна цена "купува" за предходния работен ден, обявена в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация за финансови инструменти. Когато се обявява нетна цена, последващата оценка се извършва, като към тази цена се прибави дължимият лихвен купон към датата, за която се отнася оценката.
(3) При невъзможност да се приложат начините за оценка по ал. 1 и 2 се използва методът на съпоставими цени за ценни книжа със сходни условия за плащане, падеж и рейтинг или други общоприети методи, определени в правилата по чл. 17.

Чл. 5в. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) С изключение на ценните книжа по чл. 5а последващата оценка на дългови ценни книжа, които не са приети за търговия на регулиран пазар, се извършва по метода на дисконтираните парични потоци или по друг подходящ метод, посочен в правилата по чл. 17.

Чл. 5г. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) (1) В случаите на оценяване на дългови ценни книжа по метод по чл. 5б, ал. 3 или чл. 5в пенсионноосигурителното дружество представя в комисията заедно с информацията за ежедневната оценка на активите:
1. обосновка относно избора на съответния метод, която включва относимите данни, характеристики на ценната книга и други съществени обстоятелства за преценката на дружеството;
2. информация за прилагането на избрания от пенсионноосигурителното дружество метод, както следва:
а) справка по образец съгласно приложение № 1 при оценяване по метода на дисконтираните парични потоци;
б) направените изчисления и допускания при оценяване по метод, различен от посочения по буква "а".
(2) Информацията по ал. 1, т. 1 не се представя, когато не е налице промяна в обосновката.
(3) Информацията по ал. 1, т. 2 не се представя, когато не е налице промяна в стойността на компонентите на рисковата премия в справката по ал. 1, т. 2, буква "а", съответно в допусканията по ал. 1, т. 2, буква "б".

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Последваща оценка на акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка, съответно на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, които са включени в основен индекс на съответния пазар съгласно приложение № 2, се извършва по:
а) цена на затваряне на този пазар за предходния работен ден, обявена в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация на финансови инструменти;
б) последна цена "купува" за предходния работен ден, обявена в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация на финансови инструменти, ако не може да се определи цена по буква "а".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Последваща оценка на акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка, съответно на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, извън посочените в ал. 1, се извършва по по-ниската цена от:
а) обявената на този пазар цена на затваряне за предходния работен ден, в случай че се осигурява непрекъсната ценова информация, от която са видни извършени сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни месеца преди текущия месец;
б) последна цена "купува" за предходния работен ден, обявена в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация, в случай че се осигурява непрекъсната ценова информация, от която са видни извършени сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни месеца преди текущия месец.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 1, съответно по ал. 2 последващата оценка на акции се извършва по един от следните методи и модели, описани в правилата по чл. 17:
1. метод на пазарните множители на дружества аналози чрез използване на модела на пазарните множители на дружество аналог;
2. метод на нетната балансова стойност на активите чрез използване на модела на нетната балансова стойност на активите;
3. метод на дисконтираните парични потоци чрез използване на:
а) модела на дисконтираните парични потоци на собствения капитал;
б) модела на дисконтираните парични потоци на дружеството, или
в) модела на дисконтираните дивиденти.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Последваща оценка на права или варанти по акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка, съответно на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, се извършва по по-ниската цена от цената на затваряне и последната цена "купува" за предходния работен ден, обявени в борсов бюлетин или електронна система за ценова информация.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) При невъзможност да се приложи ал. 5 последващата оценка на правата и варантите се извършва по справедлива стойност, определена посредством подходящ модел, посочен в правилата по чл. 17.
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Последваща оценка на акции, придобити при условията на първично публично предлагане, от датата на регистрацията им в депозитарната институция до датата на допускането им за търговия на съответното място за търговия се определя по цена на придобиване от първичното публично предлагане.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) При последваща оценка по реда на чл. 6, ал. 2 пенсионноосигурителното дружество представя в комисията в срока по чл. 23, ал. 1 обосновка, която съдържа данните, доказващи изпълнение на критериите по чл. 17, ал. 3, т. 7. Обосновката не се представя, когато не е налице промяна в информацията.
(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) При последваща оценка по реда на чл. 6, ал. 4 изборът на съответния метод и модел, както и неизползването на другите методи и модели, се обосновават писмено и обосновката с приложени към нея изчисления по оценката се изпращат на комисията в срока по чл. 23, ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Обосновката по ал. 2 следва да съдържа:
1. кратка характеристика на оценяваното дружество, а именно:
а) данни за дейността, включително пазарен дял и предлагани продукти или услуги;
б) общата стойност на активи и пасиви по последния оповестен счетоводен баланс;
в) други съществени обстоятелства по преценка на дружеството;
2. кратка характеристика по т. 1 за дружество аналог и сравнителен анализ с оценяваното дружество при избора на метода по чл. 6, ал. 4, т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Обосновката по ал. 2 не се представя, когато не е налице промяна в информацията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) При последваща оценка по реда на чл. 6, ал. 6 пенсионноосигурителното дружество представя в комисията в срока по чл. 23, ал. 1 направените изчисления за оценка на правата и варантите. Информацията не се представя, когато не е налице промяна в представените данни.

Чл. 7. (1) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) (1) Последваща оценка на акции или дялове на предприятия за колективно инвестиране, учредени в страната, се извършва по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване до 12 часа в деня на оценката.
(2) В случаите, когато не е достигнат законово определеният минимален размер на нетната стойност на активите на предприятието за колективно инвестиране, последващата оценка на издадените от него дялове се извършва по последната определена и обявена до 12 часа в деня на оценката емисионна стойност на един дял, намалена с размера на предвидените в правилата на фонда разходи по емитирането и по обратното изкупуване на един дял.
(3) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1 и 2, последващата оценка се извършва по обявената на съответния пазар цена на затваряне за предходния работен ден, в случай че се осигурява непрекъсната ценова информация, от която са видни извършени сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни месеца преди текущия месец.
(4) В случаите, когато не могат да се приложат ал. 1 - 3, последващата оценка на акциите, съответно на дяловете по ал. 1, се извършва или по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване, или по справедлива стойност на една акция, съответно на един дял, определена по метода на нетната балансова стойност на активите съгласно последния вписан в публичния регистър на комисията счетоводен баланс на съответното предприятие за колективно инвестиране - която от двете величини е изчислена по най-актуални данни за нетните активи на предприятието.
(5) Последваща оценка на акции, съответно на дялове на предприятия за колективно инвестиране, учредени извън страната, се извършва по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване до 12 ч. българско време в деня на оценката.
(6) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 5, последващата оценка се извършва по обявената на съответния пазар цена на затваряне за предходния работен ден, в случай че се осигурява непрекъсната ценова информация, от която са видни извършени сделки с достатъчна честота и обем за последните три последователни месеца преди текущия месец.
(7) В случаите, когато не могат да се приложат ал. 5 и 6, последващата оценка на акциите, съответно на дяловете по ал. 5, се извършва или по последната определена и обявена цена на обратно изкупуване, или по справедлива стойност, определена по метода на нетната балансова стойност на активите съгласно последния оповестен счетоводен баланс на съответното предприятие за колективно инвестиране - която от двете величини е изчислена по най-актуални данни за нетните активи на предприятието. Извън тези случаи, когато правилата на предприятието за колективно инвестиране предвиждат определени условия, при които не се осъществява обратно изкупуване на акции, съответно на дялове, последващата им оценка се извършва по последната определена и обявена нетна стойност на активите на една акция, съответно на един дял.
(8) Извън случаите по ал. 7, когато правилата на предприятието за колективно инвестиране предвиждат определени условия, при които не се осъществява обратно изкупуване на акции, съответно на дялове, последващата им оценка се извършва по последната определена и обявена до 12 ч. българско време в деня на оценката нетна стойност на активите на една акция, съответно на един дял.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) При последваща оценка по реда на чл. 7, ал. 3 и 6 пенсионноосигурителното дружество представя в комисията в срока по чл. 23, ал. 1 обосновка, която съдържа данните, доказващи изпълнение на критериите по чл. 17, ал. 3, т. 7. Обосновката не се представя, когато не е налице промяна в информацията.

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) В случаите, когато борсова търговия не се провежда в работни за Република България дни поради обявена последна търговска сесия за годината, за последваща оценка за работните дни до края на годината на ценните книжа, приети за търговия на регулиран пазар, за които са налице условията по чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 5б, ал. 1 и 2 и чл. 6, ал. 1 и 2 към деня на последната търговска сесия, се приема последващата оценка, валидна за деня, следващ деня на последната търговска сесия. При последваща оценка на облигации по реда на предходното изречение се отчита и натрупаната лихва за съответните дни.
(2) Правилото по ал. 1 не се прилага, когато на регулирания пазар не се провеждат търговски сесии за повече от 5 работни дни.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Правилото по ал. 1 се прилага и в случаите, когато на регулиран пазар не се провежда търговска сесия поради неработен в съответната страна ден, който е работен в Република България.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Банковите влогове, парите на каса и краткосрочните вземания се оценяват към края на предходния работен ден, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) банковите депозити - по номиналната им стойност и натрупаната лихва към датата, за която се отнася оценката;
2. парите на каса - по номинална стойност;
3. паричните средства по разплащателни сметки - по номинална стойност;
4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) краткосрочните вземания без определен лихвен процент или доход - по себестойност;
5. (нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) краткосрочните вземания с определен лихвен процент или доход - по себестойност, увеличена с полагащата се съгласно договора натрупана лихва или доход.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Инвестиционните имоти се оценяват при спазване на следните изисквания:
1. при първоначално придобиване на инвестиционните имоти - по цена на придобиване, включваща и разходите по сделката;
2. при последващо оценяване - по справедлива стойност.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност се извършва от пенсионноосигурителното дружество съгласно оценката на имота към последния работен ден на всяко тримесечие, изготвена от независим оценител, който:
1. притежава съответната правоспособност съгласно Закона за независимите оценители;
2. не е с отнемана правоспособност на независим оценител през последните 5 години преди датата, за която се отнася оценката;
3. не е извършвал нарушения на чл. 17, ал. 2, чл. 18, т. 1 - 3 и т. 7 и чл. 21 от Закона за независимите оценители през последните три години преди датата, за която се отнася оценката;
4. има най-малко пет години професионален опит при оценяване на съответния вид инвестиционни имоти.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Независимият оценител трябва да не:
1. притежава пряко или чрез свързани лица акции в пенсионноосигурителното дружество;
2. е член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество;
3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) е свързано лице с член на управителния или контролния орган на пенсионноосигурителното дружество или с лице, което притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от акциите на дружеството, и да не е близък член на семейството на член на управителния или контролния орган или на лице, притежаващо пряко или непряко повече от 5 на сто от акциите на дружеството;
4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) е продавач на недвижимия имот, член на управителен или контролен орган, съдружник или акционер на продавача, както и свързано лице с продавача, с член на управителния или контролния му орган, с негов съдружник или акционер или близък член на семейството на продавача, на член на управителния или контролния орган на продавача или на съдружник или акционер на продавача;
5. (нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) е предоставял консултантски, брокерски или други услуги на пенсионноосигурителното дружество или на управляван от него фонд за допълнително пенсионно осигуряване, с изключение на извършване на оценка по реда на тази наредба, през последните две години преди датата, за която се отнася оценката;
6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) е предоставял консултантски, брокерски или други услуги на член на управителния или контролния орган на пенсионноосигурителното дружество, на лице, което притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от акциите на дружеството, или на продавача на инвестиционния имот през последните две години преди датата, за която се отнася оценката;
7. (нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) е в договорно отношение с трето лице, което зависи от оценката на оценявания инвестиционен имот;
8. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) може да бъде повлиян от друга форма на зависимост или конфликт на интереси.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Независимият оценител не може да извършва оценка на един и същ инвестиционен имот през повече от две последователни години от датата, за която се отнася първата оценка на имота. След този срок оценителят може отново да извършва оценка на имота след изтичане на една година от датата, за която се отнася последната оценка.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Съответствието с изискванията по ал. 1, т. 2 - 4, ал. 4 и ал. 5 се удостоверява от оценителя с декларация.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Независимият оценител определя справедливата стойност на инвестиционния имот въз основа на неговата пазарна стойност. Пазарната стойност се определя въз основа на цените на сделките с имоти, които са съпоставими с оценявания имот по отношение на тяхното местоположение, конструкция, предназначение и текущо състояние.
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Когато няма достатъчно данни за надеждно установяване на пазарната стойност на инвестиционен имот по реда на ал. 7, независимият оценител може да използва друг признат и подходящ подход или комбинация от такива подходи за оценка на справедливата стойност на инвестиционен имот. В рамките на използвания подход независимият оценител следва да приложи методи, които използват в максимална степен входящи данни, основаващи се на пазарни данни и други наблюдаеми показатели, и свеждат до минимум използването на данни за ненаблюдаеми показатели.
(9) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Независимият оценител при извършването на последващата оценка на инвестиционен имот представя обосновка за избора на съответен подход и метод, както и за неизползването на други подходи и методи за оценка. Обосновката съдържа характеристика на оценявания инвестиционен имот, целесъобразността и надеждността на всеки приложим подход и метод за оценка.
(10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Пенсионноосигурителното дружество представя в комисията оценката и обосновката по ал. 9, включително изчисленията по оценката, до края на втория работен ден след тримесечието по ал. 1.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) (1) Фючърсите се оценяват от пенсионноосигурителното дружество по цена на сетълмент за фючърса за предходния работен ден, обявена от съответния регулиран пазар, на който те се търгуват.
(2) Опциите се оценяват от пенсионноосигурителното дружество по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 1 или 2 последващата оценка се извършва по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 17, като се държи сметка за базовия актив.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Форуърдните валутни договори с остатъчен срок на договора до 45 календарни дни, сключени за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на пенсионния фонд, се оценяват по централния курс на Българската народна банка за съответната валута, валиден за деня, за който се отнася оценката.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Форуърдните валутни договори с остатъчен срок на договора повече от 45 календарни дни, договорите за лихвен суап и извънборсово търгуваните опции, сключени за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на пенсионния фонд, се оценяват по обявената от контрагента цена на договора за деня, за който се отнася оценката.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 5 последващата оценка на форуърдни валутни договори с остатъчен срок на договора повече от 45 календарни дни, договори за лихвен суап и извънборсово търгувани опции се извършва по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 17, като се държи сметка за базовия актив.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Финансовите активи, деноминирани в чуждестранна валута се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, валиден за деня, за който се отнася оценката.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Инвестиционните имоти, които се водят по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, който е бил в сила при определянето на тази стойност.


Чл. 12. (1) За определяне на стойността на нетните активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се извършва оценка на пасивите на фонда.
(2) Пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, които се вземат предвид при определяне стойността на нетните му активи, са:
1. задълженията към пенсионноосигурителното дружество за заплащане на таксите и удръжките по чл. 201, ал. 1 и чл. 256 от Кодекса за социално осигуряване;
2. задълженията към пенсионноосигурителното дружество за заплащане на таксите и удръжките по чл. 202 и чл. 257, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) начислените суми за изплащане на осигурени лица и пенсионери съгласно чл. 26, ал. 2, 4 и 5;
4. други задължения на фонда, различни от задълженията към осигурените лица и пенсионерите.
(3) Оценката на пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по ал. 2 се извършва в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.


Чл. 13. Стойността на нетните активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се определя, като от стойността на активите се приспадне стойността на пасивите на фонда по чл. 12, ал. 2. В стойността на нетните активи се включва стойността на резерва за гарантиране на минималната доходност, формиран съгласно чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.


Чл. 14. Всички разходи, свързани с оценката на активите и пасивите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда.

Раздел III.
Начин и ред за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурително дружество


Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Активите и пасивите на пенсионноосигурителните дружества се оценяват при спазване на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и правилата по чл. 17.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Активите, в които са инвестирани средствата на резервите по чл. 192, ал. 2, чл. 193, ал. 8 и чл. 213, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, се оценяват при спазване на принципите за оценка на активите по раздел II.


Чл. 16. Оценката на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество се извършва в първия работен ден на всеки месец въз основа на информация за тяхното състояние към 18 часа на последния работен ден от предходния месец.

Раздел IV.
Задължения на пенсионноосигурителното дружество във връзка с оценката на активите и пасивите на управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на собствените му активи и пасиви


Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Управителните органи на пенсионноосигурителното дружество утвърждават правила за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Две или повече пенсионноосигурителни дружества могат да приемат въз основа на договор общи правила за оценка на активите и пасивите на дружествата и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Общите правила задължително се утвърждават от управителните органи на всяко пенсионноосигурително дружество - страна по договора.
(3) Правилата по ал. 1 и 2 задължително съдържат:
1. избраните източници и системи за събиране на ценова информация за финансовите инструменти и инвестиционните имоти;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) описание на начина за определяне на средната цена по чл. 5, ал. 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.) описание на избраните методи и модели за оценка на активите на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване съгласно изискванията на наредбата, както и на условията за замяна на използвания метод и модел за оценка на даден финансов инструмент;
4. (нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) описание на начините за определяне на дисконтовия процент за всеки един от прилаганите методи за оценка от пенсионноосигурителното дружество, при които се използва такъв процент;
5. (нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) описание на начина и критериите за определяне на дружества аналози при прилагане на съответния метод;
6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 19.09.2009 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) прилаганите критерии за наличие на достатъчна честота и обем по чл. 6, ал. 2, чл. 7, ал. 3 и 6 за всеки пазар;
8. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 57 от 2005 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) организация на дейността по оценка на активите и пасивите на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, включително реда и начина за корекции в направената оценка, функциите на звената, осъществяващи тази дейност, и отговорността на съответните длъжностни лица;
9. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 57 от 2005 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) системата за съхраняване на документацията, свързана с оценката на активите и пасивите на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Оценката на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване се извършва в съответствие с утвърдените правила по ал. 1 и 2.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Пенсионноосигурителните дружества представят в комисията, прилаганата счетоводна политика от съответното дружество и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване. При промяна в представената счетоводна политика, дружествата я представят в комисията в 7-дневен срок от утвърждаването и по съответния ред.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Задълженията на специализираната служба за вътрешен контрол на пенсионноосигурителното дружество във връзка с дейността по раздели II - VI се определят в правилата по чл. 123е, ал. 4, т. 5, буква "б" от Кодекса за социално осигуряване.
(2) Ръководителят на специализираната служба за вътрешен контрол на пенсионноосигурителното дружество определя длъжностно лице от службата, което следи за спазване на изискванията на наредбата.


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Раздел V.
Изчисляване и обявяване на стойността на един дял


Чл. 20. (1) Стойността на един дял се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден.
(2) Стойността на един дял по ал. 1 се изчислява, като стойността на нетните активи на фонда към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на фонда към края на същия ден.
(3) Стойността на един дял се определя с точност до петия знак след десетичната точка.


Чл. 21. Общият брой на дяловете на фонд за допълнително пенсионно осигуряване е равен на сумата от дяловете, записани по индивидуалните партиди, дяловете, записани в партидата на резерва по чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, и дяловете в партидата по чл. 27, ал. 1.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Допусната грешка при определяне на нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, в резултат на която е завишена или занижена стойността на един дял на фонда с над 0,05 на сто, следва да се отстрани от пенсионноосигурителното дружество не по-късно от три работни дни от датата на установяването и от дружеството, съответно от получаване на решението по чл. 18, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор или по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Допусната грешка по ал. 1, открита от пенсионноосигурителното дружество, се установява от него с констативен протокол и съответните документи в зависимост от естеството на грешката в деня на откриването и. Констативният протокол се подписва от ръководителя на службата за вътрешен контрол и лицата, управляващи и представляващи дружеството. В деня на установяване на грешка по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество уведомява комисията, като прилага копия от протокола и документите по изречение първо.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Допусната грешка по ал. 1, констатирана в резултат на прилагане на мярка по чл. 18, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор или по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, задължаваща пенсионноосигурителното дружество да извърши корекция в оценката на актив или пасив на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, се установява от пенсионноосигурителното дружество с констативен протокол до края на работния ден, следващ деня на получаването на решението на надзорния орган. Констативният протокол се подписва от ръководителя на службата за вътрешен контрол и лицата, управляващи и представляващи дружеството, и се представя в комисията в деня на съставянето му.
(4) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) В случай на грешка по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество е длъжно за своя сметка да възстанови на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, съответно на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници, разликата между всички дължими средства, изчислени по коригираната стойност на един дял, и изплатените средства в десетдневен срок от установяването и по реда на ал. 2, съответно от получаване на решението по чл. 18, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор или по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Коригирането на допуснати грешки по ал. 1 се извършва съобразно приложение № 3.
(6) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Допуснатата грешка се обявява от пенсионноосигурителното дружество при съответното прилагане на чл. 22 в деня на отстраняването и по реда на ал. 1, като задължително се посочват датата, на която е извършена грешката, стойността на един дял преди корекцията и стойността на един дял след направената корекция за всички дни, за които е изчислена нова стойност на дела.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) В случаите, когато при допусната грешка по ал. 1 трябва да бъдат възстановени суми на осигурени лица, пенсионери или техни наследници, пенсионноосигурителното дружество уведомява, след извършване на корекцията, заинтересованите лица за реда и начина, по който могат да получат дължимите средства.
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) В деня на отстраняване на грешката дружеството представя в комисията:
1. в случаите по т. I от приложение № 3 - данните по ал. 6, както и всички коригирани справки за стойността на нетните активи и за стойността на един дял за всеки работен ден от датата на извършване на грешката до датата на отстраняването и;
2. в случаите по т. ІІ от приложение № 3 - данните по ал. 6 за всеки работен ден от датата на извършване на грешката до датата на отстраняването и и справки за стойността на нетните активи и за стойността на един дял за деня на отстраняване на грешката, придружени с допълнителна информация за размера на отразените корекции по съответните позиции в справките.

Чл. 22. (1) Стойността на един дял за текущия ден се обявява от пенсионноосигурителните дружества до 18 ч. на всеки работен ден в офисите на дружествата и в техните електронни страници.
(2) Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява в централен ежедневник на третия работен ден на следващия месец. Централният ежедневник се обявява в офисите на дружествата и в техните електронни страници.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Пенсионноосигурителните дружества представят в комисията до 18 ч. на всеки работен ден справки за стойността на нетните активи към края на предходния работен ден и за стойността на един дял, валидна за текущия ден, на всеки управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", наричан по-нататък "заместник-председателя".
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Заедно със справките по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества представят:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) изходните величини за изчисление на цената на новопридобит актив, оценяван по един от методите по чл. 17, ал. 3, т. 3, и обосновка на избора на всяка величина;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) официалния източник, от който дружеството ползва информация при извършване на оценката на всеки новопридобит актив;
3. (нова - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) обосновка за замяната на използвания метод и модел за оценка на даден финансов инструмент, когато такава замяна е извършена.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Информацията по ал. 2 се представя и при всяка промяна в изходните величини или ползваните източници.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Пенсионноосигурителните дружества представят до 20-о число на месеца, следващ отчетния месец, в комисията справка за стойността на нетните активи към края на отчетния месец на всеки управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване по образец, утвърден от заместник-председателя.

Раздел V "а".
Изчисляване и съпоставяне на доходността от инвестиционните имоти съгласно чл. 180в от Кодекса за социално осигуряване (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Раздел V "а".


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) (1) След изтичане на 5 години от придобиването на всеки отделен инвестиционен имот пенсионноосигурителното дружество съпоставя на първия работен ден след края на всяко тримесечие постигнатата доходност от този имот към края на тримесечието за предходния 60-месечен период с постигнатата доходност при управлението на фонда за същия период.
(2) Постигнатата доходност от инвестиционния имот се определя съгласно т. 1 от приложение № 4.
(3) Постигнатата доходност от фонда за допълнително пенсионно осигуряване се определя съгласно т. 2 от приложение № 4.
(4) За съпоставянето на доходността по ал. 2 с доходността по ал. 3 пенсионноосигурителното дружество съставя протокол, който се подписва от лицата, управляващи и представляващи дружеството.
(5) Пенсионноосигурителното дружество представя протокола в комисията в срок 3 работни дни от изготвянето му.

Раздел VI.
Изисквания към воденето на индивидуалните партиди


Чл. 24. (1) Индивидуалната партида на осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице;
2. номер и дата на осигурителния договор, съответно номер и дата на протокола за служебно разпределение на лицето;
3. дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;
4. дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;
5. дата и размер на удържаните такси;
6. брой дялове, съответстващи на всяка вноска, съответно прехвърлени средства и стойност на един дял, при която е определен броят дялове;
7. дата и размер на изплатени средства от индивидуалната партида;
8. брой дялове, съответстващи на изплатените средства, и стойност на един дял, при която е определен броят дялове;
9. (нова - ДВ, бр. 34 от 2004 г.) друга информация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) Индивидуалната партида на осигурено лице във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване задължително съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) трите имена, ЕГН и постоянен адрес на осигуреното лице или съответните данни за чужди граждани;
2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) идентификационни данни (наименование, Булстат, съответно трите имена и ЕГН или аналогични данни за чуждестранните лица) на осигурителя, на другия осигурител или на предприятието осигурител;
3. номер и дата на осигурителния договор;
4. дата и размер на постъпилите осигурителни вноски;
5. дата и размер на прехвърлените средства от и към индивидуалната партида;
6. дата и размер на удържаните такси;
7. брой дялове, съответстващи на всяка вноска или прехвърлени средства, и стойност на един дял, при която е определен броят дялове;
8. дата и размер на изтеглените или изплатени средства от индивидуалната партида;
9. брой дялове, съответстващи на изтеглените или изплатени средства, и стойност на един дял, при която е определен броят дялове.
(3) В индивидуалната партида на осигурено лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се водят отделно съгласно сключените договори:
1. средствата и дяловете от личните вноски;
2. средствата и дяловете от вноски на лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване;
3. средствата и дяловете от вноски на други осигурители - физически или юридически лица.
(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) В индивидуалната партида на осигурено лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се водят отделно съгласно сключените договори:
1. средствата и дяловете от личните вноски на осигуреното лице;
2. средствата и дяловете от вноски на предприятието осигурител.


Чл. 25. При сключване на пенсионен договор в индивидуалната партида се отразяват:
1. номерът и датата на пенсионния договор;
2. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) трите имена и ЕГН на ползващите лица или съответните данни за чужди граждани.


Чл. 26. (1) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяка постъпила по индивидуалната партида нетна вноска или прехвърлена сума, се изчисляват, като нетният размер на вноската или прехвърлената сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването им. С така определения брой дялове и части от дялове се увеличава броят на дяловете по индивидуалната партида.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Броят на дяловете и частите от дялове, съответстващи на всяко плащане от индивидуалната партида по банков път или на всяко прехвърляне на средства в друг фонд, се определя, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или прехвърлянето. С така определения брой дялове и части от дялове се намалява броят дялове по партидата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) При изплащане на средства по ал. 2 пенсионноосигурителното дружество подава до банката - попечител на фонда, нареждане за превод на средствата от индивидуалната партида по сметка на осигуреното лице в деня на издаване на разпореждането за изплащане.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) При еднократно изплащане на средства от партидата в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) При разсрочено изплащане на средства от индивидуалната партида и изплащане на пенсии в брой броят дялове и части от дялове, с които се намалява броят дялове по индивидуалната партида, се определя:
1. за първото плащане - към момента на издаване на разпореждането за изплащане, като сумата на дължимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за работния ден, предхождащ деня на издаване на разпореждането за изплащане;
2. за всяко следващо плащане - към първия работен ден на месеца, през който то е дължимо, като сумата на плащането се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходния месец.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Броят дялове се води по индивидуалната осигурителна партида с точност до петия знак след десетичната точка.


Чл. 27. (1) Постъпилите в пенсионните фондове неперсонифицирани суми от вноски на осигурени лица до момента на тяхната персонификация се отчитат в отделна неперсонифицирана партида в стойност и в брой дялове, определени, като стойността на постъпилата сума се раздели на стойността на един дял, валидна за деня на постъпването.
(2) След персонифициране средствата се разпределят по съответните индивидуални партиди, като:
1. дължимите такси по чл. 201, ал. 1, т. 1 и чл. 256 от Кодекса за социално осигуряване се удържат в деня на разпределяне на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица;
2. се определя броят на дяловете, съответстващи на дължимите такси, като дължимите суми за такси се разделят на стойността на един дял в деня на постъпването на средствата в неперсонифицираната партида;
3. с определените по т. 2 брой дялове се намалява броят на дяловете на пенсионния фонд в деня на начисляване на дължимите такси по сметката на пенсионноосигурителното дружество;
4. по индивидуалните партиди на съответните лица се записват сумите след приспадане на дължимите такси и броят на дяловете, получени, като се разделят тези суми на стойността на един дял в деня на постъпване на средствата в неперсонифицираната партида.


Чл. 28. Записите по индивидуалните партиди на осигурени лица и пенсионери във фондове за допълнително пенсионно осигуряване се извършват от служители, определени с писмена заповед на изпълнителните директори на пенсионноосигурителното дружество.


Чл. 29. Информационната система на пенсионноосигурителното дружество се изгражда по начин, позволяващ изготвянето на извлечения за състоянието на индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите с посочените в чл. 24 данни към определена дата.

Раздел VII.
Административнонаказателна отговорност (Нов - ДВ, бр. 34 от 2004 г.)


Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2004 г.) (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на тази наредба, се наказва съгласно чл. 351 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя, или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (отм., предишна т. 4 - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) "Нетна вноска" е постъпилата във фонда за допълнително пенсионно осигуряване осигурителна вноска, намалена с дължимите съгласно Кодекса за социално осигуряване такси и удръжки.
2. (отм., предишна т. 5 - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) "Ползващо лице" е лицето, което има право на наследствена пенсия по чл. 245 от Кодекса за социално осигуряване.
3. (отм., нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) "Права" са права по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби към Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
4. (нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) "Нетна цена" е цената, която се получава, като от брутната цена се извади натрупаната лихва.
5. (нова - ДВ, бр. 57 от 2005 г.) "Брутна цена" е цената, която включва натрупаната лихва.
6. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) "Спазването на принципа на предпазливостта" означава да не се надценяват активи или приходи и да не се занижават пасиви или разходи.
7. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г., в сила от 19.05.2007 г.) "Цена на сетълмент на фючърса" е официалната цена на фючърсния договор, обявена от съответния регулиран пазар, на който той се търгува, за целите на определянето на пазарната стойност на договора и на печалбите или загубите, произтичащи от него.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) Наредбата се приема на основание чл. 181, ал. 2, чл. 180в, ал. 3 и чл. 234, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 3. Пенсионноосигурителните дружества представят за одобрение до 31 март 2004 г. правилата по чл. 17.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2004 г.

§ 5. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА СТОЙНОСТТА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ НА ФОНДА, ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВОДЕНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2005 Г.)

§ 18. В едномесечен срок от влизане в сила на наредбата пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор прилаганата през 2005 г. счетоводна политика от дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

§ 19. Пенсионноосигурителните дружества привеждат правилата по чл. 17 в съответствие с разпоредбите на тази наредба и ги представят за одобрение от заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", в 7-дневен срок от утвърждаването им от управителния орган на дружеството, но не по-късно от 1 септември 2005 г.

§ 20. Пенсионноосигурителните дружества започват да оценяват активите, в които са инвестирани средствата на резервите по чл. 192, ал. 2, чл. 193, ал. 8 и чл. 213, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, и активите и пасивите на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване по начина и реда, предвидени в тази наредба, от 1 октомври 2005 г.

§ 21. Наредбата се издава на основание чл. 181 и чл. 234, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 38-Н от 30.VI.2005 г. на Комисията за финансов надзор.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА СТОЙНОСТТА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ НА ФОНДА, ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВОДЕНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2006 Г.)

§ 12. В 30-дневен срок от влизане в сила на тази наредба пенсионноосигурителните дружества привеждат правилата по чл. 17 в съответствие с разпоредбите и и ги представят за одобрение от заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

§ 13. Наредбата се издава на основание чл. 181 и чл. 234, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 56-Н от 5.IV.2006 г. на Комисията за финансов надзор.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА СТОЙНОСТТА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ НА ФОНДА, ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВОДЕНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.05.2007 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила 3 дни след обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 1, буква "а" , който влиза в сила от 1 януари 2008 г.

§ 12. В 30-дневен срок от влизане в сила на тази наредба пенсионноосигурителните дружества привеждат правилата по чл. 17 в съответствие с разпоредбите и и ги представят за одобрение от заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА СТОЙНОСТТА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ НА ФОНДА, ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВОДЕНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2009 Г.)

§ 7. В 30-дневен срок от влизане в сила на тази наредба пенсионноосигурителните дружества привеждат правилата по чл. 17 в съответствие с разпоредбите и и ги представят за одобрение от заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

§ 8. Пенсионноосигурителните дружества започват да оценяват активите и пасивите на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване по предвидения в тази наредба начин от 1 юли 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА СТОЙНОСТТА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ НА ФОНДА, ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВОДЕНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 19.09.2009 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила 3 дни след обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 2, § 2 и § 6, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.

§ 8. В 30-дневен срок от влизане в сила на тази наредба пенсионноосигурителните дружества привеждат правилата по чл. 17 в съответствие с разпоредбите и и ги представят за одобрение от заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА СТОЙНОСТТА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ НА ФОНДА, ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВОДЕНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 3. (1) Наредбата влиза в сила на 1.01.2014 г.
(2) Последващата оценка на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване за последния работен ден на 2013 г. се извършва по досегашния ред.

§ 4. В 14-дневен срок от влизането в сила на тази наредба пенсионноосигурителните дружества привеждат правилата по чл. 17 в съответствие с разпоредбите и и ги представят за одобрение от заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2003 Г. ЗА НАЧИНА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, НА СТОЙНОСТТА НА НЕТНИТЕ АКТИВИ НА ФОНДА, ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЕДИН ДЯЛ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВОДЕНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПАРТИДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 Г.)

§ 27. Наредбата влиза в сила от 19 ноември 2018 г.

Приложение № 1 към чл. 5г, ал. 1, т. 2, буква "а"

(Ново - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Справка за компонентите на рисковата премия

 

………………………………………………………………………….

(наименование на пенсионния фонд)

…………………………………………………………………………..

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

 към…………………

 

 

 

 

Рискови премии *

Обща рискова премия R=R1+R2+R3+R4+... Rn

!StN на използваната ценна книга със сходни

характеристики

Доходността до падежа на ценната книга със сходни

характеристики

Норма на дисконтиране/ Дисконтов процент

Коментари

Цена за преоценка

и

/мит, чип

ISIN

R1

R2

R3

R4

 

Rn

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисков фактор

Премия/дисконт

Общо в %

Описание

I. Кредитен рейтинг - стойността на спреда, получен от съответната таблица за изчисляване на вътрешния кредитен рейтинг - R1

 

 

 

2. Матуритет - за всяка календарна година или единица дюрация (при облигации с погасяване на главницата) разлика спрямо референтната облигация - R2

 

 

 

3. Валута - (при различие между валута на емитиране и валута на референтната облигация) - R3

 

 

 

4. Обезпечение - R4

 

 

 

5. Обем на емисията - R5

 

 

 

5.1. под 5 млн. лв.

 

 

 

5.2. от 5 млн. лв. до 10млн. лв.

 

 

 

5.3. от 10 млн. лв. до 20 млн. лв.

 

 

 

5.4. от 20 млн. лв. до 50 млн. лв.

 

 

 

5.5………………………..

 

 

 

6. Други рискови фактори

 

 

 

6.1 .………………

 

 

 

ОБЩО РИСКОВА ПРЕМИЯ - R

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

№ по ред

Държава

Пазар

Индекс

1.

Австралия

Australian Securities Exchange

All Ordinaries Index

2.

Австрия

Vienna Stock Exchange

ATX

3.

Белгия

Brussels Stock Exchange

Bel 20

4.

Бразилия

B3

Ibovespa

5.

България

Българска фондова борса

SOFIX

6.

Великобритания

London Stock Exchange

FTSE 100

7.

Германия

Frankfurt Stock Exchange

DAX

8.

Гърция

Athens Stock Exchange

FTSE/ATHEX Large Cap

9.

Дания

Copenhagen Stock Exchange

OMX Copenhagen 20

10.

Естония

Tallinn Stock Exchange

OMX Baltic 10

11.

Израел

Tel Aviv Stock Exchange

TA-125 Index

12.

Индия

Bombay Stock Exchange

BSE SENSEX

13.

Индия

National Stock Exchange of India

NIFTY 50

14.

Индонезия

Indonesia Stock Exchange

LQ-45

15.

Ирландия

Irish Stock Exchange

ISEQ 20

16.

Исландия

Iceland Stock Exchange

OMX Iceland 8

17.

Испания

Madrid Stock Exchange

IBEX 35

18.

Италия

Milan Stock Exchange

FTSE MIB

19.

Канада

TMX Group

S&P/TSX Composite Index

20.

Кипър

Cyprus Stock Exchange

CSE Main Index

21.

Китай

Shanghai Stock Exchange

SSE180 Index

22.

Китай

Hong Kong Stock Exchange

Hang Seng Index

23.

Китай

Shenzhen Stock Exchange

SZSE 100

24.

Латвия

Riga Stock Exchange

OMX Baltic 10

25.

Литва

Vilnius Stock Exchange

OMX Baltic 10

26.

Люксембург

Luxembourg Stock Exchange

LuxX

27.

Македония

Macedonian Stock Exchange

MBI 10

28.

Малайзия

Bursa Malaysia

FTSE Bursa Malaysia KLCI

29.

Малта

Malta Stock Exchange

MSE

30.

Мексико

Bolsa Mexicana de Valores

Indice Mexico (INMEX)

31.

Нидерландия

Amsterdam Stock Exchange

AEX

32.

Нова Зеландия

New Zealand Exchange

S&P/NZX 50 Index

33.

Норвегия

Oslo Stock Exchange

OMX Oslo 20

34.

Полша

Warsaw Stock Exchange

WIG20

35.

Португалия

Lisbon Stock Exchange

PSI 20

36.

Румъния

Bucharest Stock Exchange

BET

37.

Русия

Moscow Exchange

RTS Index

38.

Сингапур

Singapore Exchange

Straits Times Index (STI)

39.

Словакия

Bratislava Stock Exchange

SAX

40.

Словения

Ljubljana Stock Exchange

SBITOP

41.

Съединени щати

New York Stock Exchange

S&P 500 Index

42.

Съединени щати

NASDAQ

NASDAQ 100

43.

Тайван

Taiwan Stock Exchange

TAIEX

44.

Тайланд

Stock Exchange of Thailand

SET 50 Index

45.

Турция

Borsa Istanbul

BIST 30

46.

Унгария

Budapest Stock Exchange

BUX

47.

Финландия

Helsinki Stock Exchange

OMX Helsinki 25

48.

Франция

Paris Stock Exchange

CAC 40

49.

Хърватия

Zagreb Stock Exchange

CROBEX

50.

Чехия

Prague Stock Exchange

PX

51.

Чили

Santiago Stock Exchange (MILA)

Indice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA)

52.

Швейцария

SIX Swiss Exchange

Swiss Market Index (SMI)

53.

Швеция

Stockholm Stock Exchange

OMX Stockholm 30

54.

Южна Африка

JSE Limited

FTSE/JSE Top 40 Index

55.

Южна Корея

Korea Exchange

KRX 100

56.

Япония

Tokyo Stock Exchange

Nikkei 225


Приложение № 3 към чл. 21а, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Коригиране на допуснати грешки при определяне на нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване

I. При грешка, установена в срок три работни дни от допускането и, пенсионноосигурителното дружество я коригира, като извършва следните действия:
1. за деня "к" (ден на допускане на грешката):
а) преизчислява стойността на нетните активи на фонда за допълнително пенсионно осигуряване за ден "к-1" и стойността на един дял, валидна за работния ден "к";
б) определя размера на инвестиционната такса по чл. 201, ал. 1, т. 2 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за деня "к" и установява разликата между начислената и дължимата такса;
в) начислява като вземане на фонда от дружеството разликата по буква "б" в случай на надвзета такса или записва като задължение на фонда разликата в случай на начислена по-ниска такса от дължимата;
г) проверява за наличието на записи за постъпили средства за деня "к" по индивидуалните партиди, партидата на резерва по чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и партидата по чл. 27, ал. 1;
д) в случай на липса на записи за постъпили средства в партидите по буква "г" определя нетната стойност на активите на фонда за деня "к" и преизчислява стойността на един дял за работния ден "к+1" по реда и начина, определени в чл. 20, ал. 2 и 3;
е) в случай на наличие на записи за постъпили средства в партидите по буква "г":
аа) преизчислява всички операции за заверяване на дялове и записва съответните операции с коригиран брой дялове и стойност на един дял по тези партиди;
бб) преизчислява броя на дяловете, съответстващи на дължимите такси по чл. 27, ал. 2, т. 2, и общия брой дялове на фонда за деня "к";
вв) определя нетната стойност на активите на фонда за деня "к" и преизчислява стойността на един дял, валидна за работния ден "к+1";
2. за деня "к+1":
а) извършва съответните действия по т. 1, букви "б" и "в";
б) проверява за наличието на записи за направени вноски и начислени плащания за деня "к+1" по индивидуалните партиди, партидата на резерва по чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и партидата по чл. 27, ал. 1;
в) в случай на липса на записи в партидите по буква "б" определя нетната стойност на активите на фонда за деня "к+1" и преизчислява стойността на един дял за работния ден "к+2" по реда и начина, определен в чл. 20, ал. 2 и 3;
г) в случай на наличие на записи за постъпили средства и липса на записи за начислени плащания в партидите по буква "б" извършва за деня "к+1" съответните действия, посочени в т. 1, буква "е";
д) в случай на начислени плащания в партидите по буква "б":
аа) преизчислява всички операции за отчисляване на средства и брой дялове и записва съответните операции с коригирани средства и брой дялове, определен по стойността на един дял за деня "к";
бб) определя разликата между начислените и дължимите суми за съответния договор от всяка партида по буква "б";
е) в случай на завишена поради грешка стойност на един дял за деня "к":
аа) ако към деня на отстраняване на грешката са изплатени всички натрупани средства по индивидуалната партида за съответния договор, записва дължимата сума по буква "д", "бб" като вземане на фонда от дружеството и приход на фонда за деня "к+1" и я възстановява за своя сметка;
бб) ако към деня на отстраняване на грешката са изплатени само част от натрупаните средства по индивидуалната партида за съответния договор, коригира броя дялове по договора;
ж) в случай на занижена поради грешка стойност на един дял за деня "к":
аа) ако към деня на отстраняване на грешката са изплатени всички натрупани средства по индивидуалната партида за съответния договор, записва дължимата сума по буква "д", "бб" като задължение и разход на фонда за деня "к+1" и я възстановява на съответните лица в срока, определен в наредбата;
бб) ако към деня на отстраняване на грешката са изплатени само част от натрупаните средства по индивидуалната партида за съответния договор, коригира броя дялове по договора;
з) в случай на липса на записи за постъпили средства и наличието на записи за начислени плащания в партидите по буква "б" извършва действията по букви "д" до "ж", определя нетната стойност на активите на фонда за деня "к+1" и преизчислява стойността на един дял, валидна за работния ден "к+2";
и) в случай на записи за постъпили средства и на записи за начислени плащания в партидите по буква "б" извършва съответните действия по т. 1, буква "е", "аа" и "бб" и действията по букви "д" до "ж", определя нетната стойност на активите на фонда за деня "к+1" и преизчислява стойността на един дял, валидна за работния ден "к+2";
3. за работния ден "к+2" и следващите дни до деня на отстраняване на грешката извършва съответните действия по т. 2.

II. При грешка, установена в срок, по-дълъг от три работни дни от допускането и, дружеството я коригира или по реда и начина, определени в т. I, или като извърши следните действия:
1. изчислява вярната стойност на един дял по реда на т. I за всеки ден, в който съществува грешка при определяне нетната стойност на активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване, в резултат на която е завишена или занижена стойността на един дял на фонда със стойност над определената в чл. 21а, ал. 1;
2. установява всички разлики в броя дялове по партидите за всеки ден от периода, за който е изчислена нова стойност на дела по т. 1;
3. сумира разликите по т. 2 за всяка партида;
4. в деня на отстраняване на грешката записва сумата на дяловете по т. 3 в съответната партида;
5. определя таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за всеки работен ден, за който е изчислена нова стойност на дела по т. 1, събира разликите и начислява получената сума като вземане на фонда от дружеството, съответно задължение на фонда към дружеството за деня на отстраняване на грешката.

Приложение № 4 към чл. 23а, ал. 2 и 3

(Ново - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

1. Постигнатата доходност от инвестиционен имот по чл. 180в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява по формулата:, където:
Ri е доходността от съответния инвестиционен имот за предходния 60-месечен период в процент;
р - поредният месец през 60-месечния период на изчисление на доходността от съответния инвестиционен имот;
Rp - съотношението между нетните приходи (разходи) на фонда за допълнително пенсионно осигуряване от съответния инвестиционен имот за месец "р" и балансовата стойност на инвестиционния имот към края на деня, предхождащ месец ,,р", в процент, като при изчисляването на нетните приходи (разходи) се вземат предвид само разходите за сметка на фонда.
2. Доходността на съответния фонд за предходния 60-месечен период се изчислява по формулата:, където:
Ub е стойността на един дял на фонда за последния работен ден на 60-месечния период за изчисляване;
Uа - стойността на един дял на фонда за последния работен ден, предхождащ периода на изчисляване.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума