навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 5 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., доп. ДВ. бр.48 от 27 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., доп. ДВ. бр.51 от 27 Юни 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.

Чл. 2. (1) Основните цели на този закон са създаване на предпоставки за:
1. качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ;
2. енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси;
3. създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар;
4. енергийни доставки при минимални разходи;
5. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)
6. насърчаване на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия;
7. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) развитие на инфраструктури за пренос и разпределение на електрическа енергия и природен газ и за пренос на нефт или нефтопродукти на територията на страната и през нея.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производството, вносът, износът, преносът, разпределението и търговията с електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт и нефтопродукти се извършват при гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната среда, сигурността на доставките, интересите на потребителите и националните интереси.

Глава втора.
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

Раздел I.
Държавно управление в енергетиката


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) (1) Държавната политика в енергетиката се осъществява чрез Народното събрание и Министерския съвет.
(2) Народното събрание приема Енергийна стратегия на Република България по предложение на Министерския съвет, с която се определят основните цели, етапи, средства и методи за развитие на енергетиката.
(3) Министерският съвет ръководи енергетиката на страната в съответствие с приетата от Народното събрание Енергийна стратегия.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Енергийната политика на страната се провежда от министъра на енергетиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) разработва и внася за одобряване от Министерския съвет Енергийна стратегия на Република България;
2. приема краткосрочни, средносрочни и дългосрочни общи прогнозни енергийни баланси на страната в съответствие с приетата стратегия;
3. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) внася за утвърждаване от Министерския съвет списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката в т.ч. и тези, добиващи местни твърди горива;
4. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) определя със заповед задължителни показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия, както и мерки за покриването им;
4а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) е компетентен орган по въпросите за сигурността на доставките на природен газ по смисъла на Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета (ОВ, L 295/1 от 12 ноември 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 994/2010";
5. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) определя необходимите нови мощности за производство на електрическа енергия и обнародва описа на необходимите нови мощности в "Държавен вестник";
6. внася за утвърждаване от Министерския съвет опис на нови обособени територии за разпределение на природен газ и за изменение на съществуващи обособени територии за разпределение на природен газ, за които не е издадена лицензия, и го обнародва в "Държавен вестник";
7. одобрява програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката;
8. определя обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия, необходима за производството на електрическа енергия, консумирана в страната за всяка календарна година, по съображения за сигурност на снабдяването;
9. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)
10. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)
11. ((*), изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) изготвя и внася за одобрение от Министерския съвет:
а) всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на ефективни районни отоплителни и охладителни системи;
б) анализ на разходите и ползите като част от всеобхватната оценка по буква "а", който обхваща оценка на програми по чл. 6, ал. 1 и проекти за установяване на икономически най-ефективната и изгодна възможност за отопление или охлаждане; анализът може да е част от екологичната оценка на програмата и на проектите, ако такива се предвиждат;
в) анализ на националния потенциал като част от всеобхватната оценка по буква "а" и оценка на постигнатия напредък от увеличаване дела на високоефективното комбинирано производство в брутното потребление на електрическа енергия;
г) мерки за развитие на ефективна отоплителна и охладителна инфраструктура и/или за подпомагане на развитието на високоефективно комбинирано производство на енергия и използване на топлинна и охладителна енергия, генерирани на базата на отпадна топлина и възобновяеми енергийни източници, в съответствие с оценката и анализа по букви "а", "б" и "в";
12. прави предложения за създаване и съхраняване на държавни резерви и военновременни запаси в енергетиката;
13. утвърждава нормативи за резервите на горива, необходими за сигурно енергоснабдяване;
14. (Прилага се до 31.12.2005 г.) внася в Министерския съвет предложение за отпускане на държавни помощи на определени субекти и/или дейности в енергетиката;
15. осъществява контрол в предвидените от този закон случаи;
16. дава разрешение за търсене и проучване на енергийни ресурси и организира дейността по предоставяне на концесии за добив на енергийни ресурси и за изграждане на хидроенергийни обекти;
17. ежегодно издава бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката;
18. формира и провежда държавна политика, свързана с дейностите по пренос на нефт и нефтопродукти чрез тръбопроводи за пренос на и през територията на страната;
18а. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) представлява държавата в отношенията с други държави, както и с търговски дружества по всички въпроси, свързани с прилагането на Договора към Енергийната харта и с реализацията на проекти за изграждане на транснационални инфраструктури за пренос на електрическа енергия, природен газ и нефт и за интегриране на националния пазар на електрическа енергия и природен газ на регионално равнище;
18б. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) предоставя на компетентните институции на Европейския съюз информацията, предвидена в правото на Европейския съюз;
18в. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) в съответствие с правомощията си отправя до компетентните институции на Европейския съюз искания и уведомления за предоставяне на временно освобождаване от прилагането на разпоредби от правото на Европейския съюз и преходни периоди в областта на енергетиката в случаите, предвидени в правото на Европейския съюз;
18г. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) организира и контролира изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г. и представя на Европейската комисия считано от 2014 г. ежегодно до 31 януари обобщен доклад за неговото изпълнение въз основа на докладите на енергийните предприятия, за които възникват задължения съгласно този план;
19. издава предвидените в закона подзаконови нормативни актове съобразно своята компетентност;
20. представлява Република България в международни организации в областта на енергетиката;
21. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г. (*)) издава съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, съгласно Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 - 2020 г. (ОВ, С 200/1 от 28 юни 2014 г.);
22. (нова - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) издава наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, съвместно с принципала на дружествата, извършващи дейности по този закон;
23. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) има и други правомощия, възложени му с други нормативни актове.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Приетата от Народното събрание Енергийна стратегия по чл. 3, ал. 2 се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Списъкът по чл. 4, ал. 2, т. 3 на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката се съставя ежегодно в Министерството на енергетиката и се внася от министъра на енергетиката за утвърждаване от Министерския съвет.
(2) Лицата, извършващи дейност по този закон чрез обекти, включени в списъка по ал. 1, се ползват със защита, която включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) организиране и контрол на физическа защита (охрана) на обекти, осъществявана от органите на Министерството на вътрешните работи или от лица, осъществяващи дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност;
2. информационна закрила, осъществявана чрез административни, организационни и технически мерки.
(3) Защитата по ал. 2 е за сметка на лицата, извършващи дейност по този закон чрез обекти, включени в списъка по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, извършващи дейност по този закон чрез обекти, включени в списъка по ал. 1, осъществяват дейности и мероприятия за работа при бедствия и във военно време, възложени им от министъра на енергетиката.


Чл. 6. (1) Кметовете на общини изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за развитие на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, програми и планове за енергоснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване.
(2) Кметовете на общини по предложение на енергийните предприятия задължително предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени работи, необходими за изпълнение на програмите и плановете по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Кметовете на общини осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти - общинска собственост.


Чл. 7. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При провеждането на държавната политика в областта на енергетиката министърът на енергетиката може да се подпомага от браншовите камари и организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни ресурси.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Работодателите в енергетиката могат да създават и да членуват в браншови камари и организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни ресурси.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Браншовите камари и организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни ресурси се регистрират при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Браншовите камари и организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни ресурси:
1. имат за цел представителство и защита на общите интереси на своите членове;
2. могат да преговарят със синдикатите по въпроси от взаимен интерес и да са страна при подписването на браншови колективен трудов договор;
3. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) разработват правила за добрите производствени практики, модели на системи за анализ на опасностите при производството на енергия и/или добива на енергийни ресурси, както и други професионални изисквания;
4. участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на бранша и съдействат за тяхното изпълнение;
5. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) създават база данни за експерти в бранша за оказване на съдействие на производителите на енергия и на тези, добиващи енергийни ресурси, както и на държавните органи;
6. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) разработват етичен кодекс, регламентиращ професионалната етика в бранша и недопускане на нелоялна конкуренция между производителите на енергия и на тези, добиващи енергийни ресурси;
7. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) информират компетентните органи за извършени нарушения при производството и търговията с енергия и/или добива на енергийни ресурси и природен газ;
8. дават становище по промени в нормативните актове за съответния бранш;
9. организират и провеждат професионално обучение;
10. изпълняват и други функции, възложени им със закон.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Държавните органи и органите на браншовите камари и организации на енергетиците си сътрудничат и взаимно се информират за установени нарушения при производството и/или търговията с енергия и/или добива на енергийни ресурси и природен газ.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Държавните органи, институции и ведомства, органите на местното самоуправление и местната администрация оказват съдействие и предоставят информация на браншовите камари и организации на енергетиците и на такива, добиващи енергийни ресурси, необходима за осъществяване на функциите им, предвидени по този закон.


Чл. 7а. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., нов - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За защита интересите на потребителите към министъра на енергетиката се създава Обществен съвет като консултативно звено за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра, определена в този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В състава на Обществения съвет по ал. 1 се включват представители на Министерството на енергетиката, потребителски сдружения, научни съюзи, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Общественият съвет по ал. 1 се създава със заповед на министъра на енергетиката.
(4) Със заповедта по ал. 3 се определят въпросите, които Общественият съвет разглежда, както и условията и редът за осъществяване на неговата дейност.

Раздел II.
Енергийно прогнозиране и планиране


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Енергийната стратегия на Република България се разработва от министъра на енергетиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министерството на енергетиката изготвя програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката въз основа на Енергийната стратегия на Република България, които се одобряват от министъра на енергетиката. Приватизацията на търговските дружества в енергетиката се извършва в съответствие с одобрените от министъра на енергетиката програми и стратегии за преструктуриране в енергетиката.
(3) Общите прогнозни енергийни баланси са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Те се изготвят на базата на:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) прогнози, проучвания и планове на предприятия, които осъществяват дейности по добив, преработка, преобразуване, пренос и разпределение на енергийни ресурси и енергия;
2. информация от общите констативни енергийни баланси;
3. информация от Националния статистически институт.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката определя необходимите нови мощности за производство на електрическа енергия по чл. 4, ал. 2, т. 5 в интерес на сигурността на снабдяването с електрическа енергия, за изпълнение на задълженията за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, както и в интерес на опазването на околната среда и насърчаването на нови технологии, когато посредством пазарните механизми за инвестиции тези цели не могат да бъдат осигурени, въз основа на:
1. общите прогнозни енергийни баланси;
2. задължителните показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия;
3. десетгодишния план за развитие на електропреносната мрежа;
4. докладите по чл. 13 от Закона за енергията от възобновяеми източници за изпълнение на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката провежда енергийна политика, насочена към енергийно развитие на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди горива въз основа на общите прогнозни енергийни баланси и в съответствие с приетата от Народното събрание Енергийна стратегия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката извършва наблюдение върху сигурността на снабдяването и публикува предвидените и предприетите мерки, резултатите от наблюдението и насоките на енергийната политика в бюлетина по чл. 4, ал. 2, т. 17, както и на страницата на Министерството на енергетиката в Интернет.


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ:
1. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) извършват проучвания и анализи, разработват краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за добива на енергийни ресурси, преработката и търговията с горива и енергия и приемат съответните планове за тяхното осигуряване;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) изготвят най-малко веднъж на две години и представят на министъра на енергетиката планове за рехабилитация, за предприемане на мерки за подобряване ефективността на съществуващите производствени мощности и мрежи, за изграждане при минимални разходи на нови мощности и мрежи и информация за инвестиционните проекти в изпълнение на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 833/2010 на Комисията от 21 септември 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 617/2010 на Съвета относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз (ОВ, L 248/36 от 22 септември 2010 г.). Плановете се придружават от технико-икономически, финансов и екологичен анализ и варианти за енергоспестяване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Прогнозите по ал. 1, заедно със съответната отчетна информация и с изготвените предварителни проучвания и списък на необходимите нови производствени мощности и мрежи и обекти за съхранение на природен газ, се представят, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) на министъра на енергетиката;
2. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) на Комисията за енергийно и водно регулиране;
3. на кметовете на съответните общини за изпълнение на задълженията по чл. 6;
4. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на операторите на преносни мрежи;
5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на операторите на разпределителни мрежи.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Съдържанието, структурата, условията и редът за представяне на информацията по ал. 1 и 2 се определят с наредба на министъра на енергетиката.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Съдържанието, структурата, условията и редът за представяне на информацията по чл. 4, ал. 2, т. 18б и 18г и по чл. 21, ал. 1, т. 7, 24, 26 и 27 се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Глава трета.
РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА

Раздел I.
Комисия за енергийно и водно регулиране (Загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)

Раздел I.
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.)


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Регулирането на дейностите в енергетиката и във водоснабдяването и канализацията се осъществява от Комисия за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък "комисията".
(2) Комисията е независим специализиран държавен орган - юридическо лице, със седалище София.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) При осъществяване на своите правомощия комисията е независима от изпълнителната власт и дейността ? се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Комисията се отчита за дейността си пред Народното събрание.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията е колегиален орган и се състои от 9 членове, включително председател.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Председателят и останалите членове на комисията се избират и освобождават от Народното събрание.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) Мандатът на членовете на комисията е 5 години с право на не повече от два пълни последователни мандата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) За членове на комисията могат да бъдат избирани дееспособни български граждани, които:
1. имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";
2. притежават добра професионална репутация и професионален стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 7 години:
а) стаж в областта на енергетиката - за четирима от членовете на комисията;
б) стаж в областта на водоснабдяването и канализацията - за двама от членовете на комисията;
в) юридически стаж - за един от членовете на комисията;
г) стаж в областта на икономиката - за един от членовете на комисията;
д) стаж в областта на енергетиката или в областта на водоснабдяването и канализацията - за председателя на комисията;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Членовете на комисията не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на комисията, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)
(5) Възнагражденията на членовете на комисията се определят както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на председателя - 93 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на останалите членове - 85 на сто от три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в сектора "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива" съобразно данни на Националния статистически институт.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) (1) Членовете на комисията се избират след проведена публична процедура.
(2) Предложения за избор на членове на комисията могат да правят народните представители и парламентарните групи.
(3) Народното събрание избира поотделно председателя и останалите членове на комисията.
(4) Членовете на комисията полагат пред Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) (1) Пълномощията на член на комисията се прекратяват предсрочно:
1. по негово искане;
2. при несъвместимост;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
4. когато е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязъл в сила акт;
5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
7. при смърт.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 основанията се обявяват от председателя на Народното събрание пред Народното събрание.
(3) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на комисията нов член се избира в двумесечен срок от влизането в сила на решението за прекратяване по ал. 1, т. 2, 3 и 5, или от обявяването по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Комисията е постоянно действащ орган, който заседава, ако присъстват повече от половината от общия брой членове или от членовете на съответния състав.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на бизнес плановете и цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:
1. състав "Енергетика", който включва председателя, членовете със стаж в областта на енергетиката, както и членовете, които са юрист и икономист;
2. състав "Водоснабдяване и канализация", който включва председателя, членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юрист и икономист.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой членове или от членовете на съответния състав, от които поне:
1. двама от членовете със стаж в енергетиката - при упражняване правомощия на комисията в енергетиката;
2. един от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията - при упражняване правомощия на комисията във водоснабдяването и канализацията.
(4) Въздържане от гласуване не се допуска. Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол към решението.
(5) Заседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани със:
1. издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия;
2. утвърждаване на цени;
3. други въпроси във връзка с осъществяване правомощията на комисията.
(6) В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на комисията по ал. 5 се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само членовете на комисията и страните по съответното производство.
(7) Решенията на комисията по ал. 5 и 6 се вземат в закрито заседание и се обявяват по ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 1.
(8) При осъществяване на правомощията си комисията прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в него случаи - правилата на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Решенията, включително мълчаливият отказ на комисията, се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на решението. Искането за спиране изпълнението на оспорено по съдебен ред решение е недопустимо, освен по отношение на решения, с които се налагат санкции, решения за прекратяване и отнемане на лицензии и решения за отнемане на сертификати за независимост на оператори на преносни мрежи.

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.) Комисията провежда процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на общи административни актове, предвидени в този закон и в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и по други въпроси от обществена значимост за развитие на енергийния сектор и на В и К сектора.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Заинтересовани лица по ал. 1 са държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, ВиК оператори, клиенти, пряко свързани с изготвения проект, и организации на потребители.
(3) Комисията обсъжда със заинтересованите лица основните принципи, заложени в проекта, и определя срок за представяне на становища по него не по-кратък от 14 дни.
(4) Комисията разглежда всички постъпили становища от заинтересованите лица и мотивира своето становище, като публикува мотивите на страницата си в Интернет.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на своите актове и мотивите за тяхната промяна на страницата на комисията в интернет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия и на В и К операторите за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни, протоколите от проведени открити и закрити заседания и обществени обсъждания, решенията на комисията, включително начина, по който са гласували членовете на комисията, и мотивите на всеки гласувал против, приетите нормативни актове, правила, методики и указания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Приетите от комисията наредби и правила се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) (1) Комисията приема правилник за дейността си, който се обнародва в "Държавен вестник".
(2) При осъществяване на дейността си комисията се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по ал. 1.
(3) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(4) За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.


Чл. 17. Членовете на комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да спазват правилата за професионална етика, приети от комисията.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) Председателят на комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация са длъжни да не разгласяват класифицираната информация, която създават и съхраняват и която им е станала известна при изпълнението на задълженията им по този закон и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, съдържаща се в списък на конкретните факти, сведения и предмети, представляващи служебна тайна.
(2) Комисията след съгласуване с Държавната комисия по сигурността на информацията с решение утвърждава, изменя и допълва списъка по ал. 1.
(3) Списъкът по ал. 1 може да включва информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, но само ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. Тази категория информация комисията включва в списъка след съгласуване с Комисията за защита на конкуренцията.
(4) Информация, представляваща служебна тайна, може да се разгласява само пред органите на съдебната власт или пред други държавни органи по установения в закон ред.


Чл. 19. (1) Държавните органи, енергийните предприятия и длъжностните лица оказват съдействие на комисията при осъществяването на нейните функции.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При осъществяване на своите функции комисията може да сътрудничи с лица, които представляват и защитават интересите на потребителите на енергийни услуги.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При осъществяване на своите функции комисията публикува веднъж годишно препоръки относно съответствието на цените за продажба от обществен доставчик, крайни снабдители и доставчици от последна инстанция със задълженията за услуги от обществен интерес, включително за защита на потребителите на енергийни услуги и за опазване на околната среда, и изпраща препоръките на Комисията за защита на конкуренцията при необходимост.


Чл. 20. Председателят на комисията:
1. организира и ръководи дейността на комисията и на нейната администрация съгласно закона и нейните решения;
2. представлява комисията пред трети лица;
3. назначава и освобождава служителите от администрацията;
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността на комисията;
5. организира съставянето на бюджета и го внася за разглеждане и приемане от комисията;
6. отговаря за изпълнението, приключването и отчитането на бюджета на комисията;
7. внася годишния отчет и периодичните финансови отчети за приемане от комисията.

Раздел II.
Правомощия на комисията


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията за енергийно и водно регулиране:
1. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии в случаите, предвидени в този закон;
2. приема и публикува основни насоки за дейността си;
3. приема подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон;
4. одобрява общите условия на договорите, предвидени в този закон;
5. одобрява правила за работа с потребителите на енергийни услуги;
6. упражнява контрол, анализира, периодично разглежда и има право да поиска изменение и допълнение на механизмите за ценообразуване, заложени в договорите за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия, сключени с обществения доставчик, когато те противоречат на правото на Европейския съюз или не са в съответствие с политиките на Европейския съюз;
7. наблюдава прилагането на всички мерки, приети за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес, включително за защита на ползвателите на енергийни услуги и за опазване на околната среда, и за възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция и информира Европейската комисия за тези мерки и за всички техни промени;
8. осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон, както и определя ежегодно пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия;
8а. (нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) определя за всеки ценови период пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв въз основа на тръжна процедура;
9. по предложение на енергийните предприятия приема правила за търговия с електрическа енергия и правила за търговия с природен газ, както и технически правила на съответните мрежи и системи, включващи правила за сигурност и надеждност, контролира спазването им и извършва преглед и контрол на резултатите от минали периоди;
10. приема и контролира спазването на правила за снабдяване с електрическа енергия от крайните снабдители и доставчиците от последна инстанция и правила за снабдяване с природен газ от обществения доставчик и от крайните снабдители като част от правилата по т. 9, включващи норми за качество на услугите и доставките, както и правила за снабдяване на клиентите с топлинна енергия, включващи норми за качество на услугите и доставките;
11. приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия като част от правилата за търговия с електрическа енергия по т. 9;
12. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) приема и контролира прилагането на методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция;
13. определя правилата за достъп до електропреносната и газопреносната мрежа, съответно до електроразпределителната и газоразпределителната мрежа и съоръженията за съхранение на природен газ, включително норми за качество на услугите и доставките, и при необходимост ги преразглежда с оглед осигуряване на ефективен достъп;
14. по предложение на оператора на преносната мрежа, съответно оператора на разпределителна мрежа взема решение относно принадлежността на електропроводите, топлопроводите и газопроводите и прилежащите им уредби към преносните или разпределителните мрежи и дава задължителни предписания за изкупуването им и/или за предоставяне на достъп до тях;
15. провежда конкурсите по чл. 46;
16. изисква всякаква информация и документи, свързани с функционирането на енергийния пазар, включително договори за доставка, пренос, разпределение и съхранение, както и всички последващи споразумения към тях, и може да предоставя на участници на пазара части от тази информация, при условие че не се разкрива информация, представляваща търговска тайна, или информация, защитена по силата на закон;
17. разглежда исканията на енергийните предприятия за компенсиране на невъзстановяеми и произтичащи от наложени им задължения към обществото разходи по чл. 34 и 35, утвърждава техния обоснован размер и определя начина на компенсирането им при спазване изискванията за държавните помощи;
18. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) издава, прехвърля и отменя месечни сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
19. определя максимални размери на технологични разходи на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ, които могат да бъдат признати при ценовото регулиране при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, при производство и пренос на топлинна енергия и при пренос, разпределение и съхранение на природен газ съгласно методика или указания, приети от комисията;
19а. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) изисква от операторите на електрическите и газовите мрежи да извършат оценка на потенциала за енергийна ефективност на съответните мрежи чрез намаляване на технологичните разходи; оценката включва анализ на преноса, разпределението, управлението на товарите, ефективното функциониране на мрежите и възможностите за присъединяване на инсталации за децентрализирано производство на енергия;
19б. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) въз основа на оценката по т. 19а изисква в плановете за развитие на мрежите да са включени конкретни мерки и инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в газовите и електроенергийните мрежи и график за тяхното изпълнение;
20. извършва оценка на икономическата целесъобразност по отношение на въвеждането на интелигентни системи за измерване по предложение на операторите на мрежите и в случай че въвеждането е икономически обосновано, изготвя графици за въвеждането им, като гарантира оперативната съвместимост на интелигентните системи за измерване при отчитане на подходящи стандарти, най-добри практики и значението им за развитието на вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ;
21. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) определя разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители;
22. дава съгласие за разделяне, отделяне, вливане или сливане на енергийни предприятия - титуляри на лицензии по този закон;
23. разрешава извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие;
24. предоставя на компетентните институции на Европейския съюз информацията, предвидена в правото на Европейския съюз;
25. в съответствие с правомощията си отправя до компетентните институции на Европейския съюз искания и уведомления за предоставяне на временно освобождаване от прилагането на разпоредби от правото на Европейския съюз и преходни периоди в енергетиката в случаите, предвидени в правото на Европейския съюз;
26. публикува годишен доклад за дейността си, включително за резултатите от контрола за недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари и за тяхното ефективно функциониране, като изпраща доклада до Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) и до Европейската комисия;
27. сертифицира операторите на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи за спазване на изискванията за независимост, наблюдава тяхното спазване и изпраща съответните уведомления до Европейската комисия;
28. осъществява сътрудничество по въпроси от трансграничен характер с регулаторните органи на други държави - членки на Европейския съюз, и с АСРЕ, сключва споразумения за сътрудничество с национални регулаторни органи;
29. допринася за съвместимостта на процесите за обмен на данни относно най-важните пазарни процеси на регионално равнище, като гарантира необходимата степен на поверителност на информацията;
30. контролира изпълнението на инвестиционните планове на операторите на електропреносни и газопреносни мрежи и представя в годишния си доклад оценка на инвестиционните планове на операторите по отношение на съответствието им с 10-годишните планове за развитие на мрежите в Европейския съюз по член 8, параграф 3, буква "б" от Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 (ОВ, L 211/15 от 14 август 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 714/2009", и член 8, параграф 3, буква "б" от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ, L 211/36 от 14 август 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 715/2009", като тази оценка може да включва препоръки за промяна на инвестиционните планове;
31. прилага и контролира изпълнението на правно обвързващи решения на Европейската комисия или на АСРЕ;
32. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) приема внесените от председателя проект на годишен бюджет и финансов отчет на комисията и доклад по чл. 20, т. 4;
33. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) контролира изпълнението на задължението за предоставяне на потребителите на енергийни услуги на достъп до данни за потреблението им;
34. наблюдава и контролира изпълнението на задълженията за прозрачност от енергийните предприятия при определянето на цените, счетоводната отчетност и работата с потребителите на енергийни услуги;
35. наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и конкуренцията в секторите на едро и на дребно, като следи за свързването с енергийните пазари на други държави - членки на Европейския съюз;
36. насърчава интеграцията на пазарите и подкрепя свързаните с това научноизследователски дейности;
37. наблюдава техническото сътрудничество между операторите на преносни мрежи от държави - членки на Европейския съюз, и от трети държави;
38. изисква от операторите на преносни и разпределителни мрежи при необходимост да направят предложение за изменение на правилата и общите условия на договорите, предвидени в този закон, които се одобряват от комисията по тяхно предложение;
39. извършва контрол по преминаването от пазар по регулирани цени към организиран пазар по свободно договорени цени в съответствие с правилата за търговия с електрическа енергия;
40. следи за оповестяването и справедливото разпределение на наличния капацитет на мрежите между всички ползватели;
41. извършва контрол за развиването на електрическите и газовите мрежи в полза на всички участници, което ще гарантира достатъчен и разполагаем за всички капацитет;
42. упражнява контрол в случаите, предвидени в този закон;
43. има други правомощия, определени със закон.
(2) Правомощията на комисията по ал. 1, т. 10, 16, 17, 19 и 34 не се прилагат за дейностите по чл. 39, ал. 4, т. 2, 3 и 4.
(3) Във връзка с осъществяването на правомощията си по регулиране дейността на независим преносен оператор на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи комисията:
1. налага санкции за дискриминационно поведение на операторите в полза на вертикално интегрираното предприятие;
2. наблюдава комуникациите между оператора и вертикално интегрираното предприятие, за да се гарантира, че операторът изпълнява задълженията си;
3. действа като орган за уреждане на спорове между вертикално интегрираното предприятие и оператора;
4. изисква информация и документи, касаещи търговските и финансовите отношения, включително заемите между вертикално интегрираното предприятие и оператора;
5. одобрява търговски и финансови споразумения между вертикално интегрираното предприятие и оператора в случаите, когато те влияят на условията за развитието на пазара;
6. изисква обосновка от вертикално интегрираното предприятие във връзка с представените от отговорника по съответствието решения относно плана за развитие на мрежата или отделни инвестиции на оператора, включително по отношение на спазването на изискванията за недискриминационно поведение в полза на вертикално интегрираното предприятие;
7. извършва проверки в обектите на вертикално интегрираното предприятие и на оператора;
8. одобрява 10-годишен план за развитие на преносната мрежа, наблюдава и контролира изпълнението му при условията и по реда на наредбата по чл. 60;
9. възлага всички или определени задачи на независимия преносен оператор на независим системен оператор, предложен от собственика на мрежата, в случай че операторът нарушава системно задълженията си, свързани с изискванията за независимост, съгласно глава осма "а", раздел ІІ, включително при системно дискриминационно поведение в полза на вертикално интегрираното предприятие.
(4) Във връзка с осъществяването на правомощията си по регулиране дейността на независим системен оператор на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи комисията:
1. налага санкции за неизпълнение на задълженията на собственика на мрежата и на оператора;
2. наблюдава отношенията и комуникациите между оператора и собственика на мрежата, за да се гарантира, че операторът изпълнява задълженията си;
3. одобрява договорите и действа като орган за уреждане на спорове между собственика на мрежата и оператора;
4. одобрява 10-годишен план за развитие на преносната мрежа, наблюдава и контролира изпълнението му при условията и по реда на наредбата по чл. 60;
5. осигурява условия, които гарантират, че събираните от независимия системен оператор приходи от достъп и пренос през мрежите осигуряват достатъчна доходност от активите на мрежата и от новите инвестиции в нея;
6. наблюдава използването на всички приходи, събирани от независимия преносен оператор, по чл. 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 714/2009;
7. извършва проверки в обектите на собственика на мрежата и на оператора.
(5) Правилата и методиките по ал. 1, т. 9 - 13 се публикуват от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им.
(6) При осъществяване на дейността си комисията си сътрудничи с Комисията за защита на конкуренцията и с Комисията за защита на потребителите, като при необходимост може да ги сезира с оглед образуване на производство по реда на Закона за защита на конкуренцията, съответно по реда на Закона за защита на потребителите.
(7) Правомощията на комисията за регулиране на дейностите в областта на водоснабдяването и канализацията се определят в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Комисията може да изиска становище от АСРЕ, съответно е длъжна да представи констатациите си при поискване от АСРЕ относно съответствието на решение, взето от друг регулаторен орган на държава - членка на Европейския съюз, с насоките, посочени в Регламент (ЕО) № 714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009.
(2) Комисията се съобразява със становището на АСРЕ относно съответствието на взето от нея решение с насоките по ал. 1 и информира АСРЕ в срок до 4 месеца от датата на получаване на становището.
(3) Комисията може да информира Европейската комисия, когато според нея решение, свързано с трансгранична търговия, взето от друг регулаторен орган, не съответства на насоките по ал. 1, в двумесечен срок от вземане на решението.
(4) Когато Европейската комисия по искане на друг регулаторен орган или на АСРЕ е взела решение, че насоките по ал. 1 не са спазени и е поискала отмяна или изменение, комисията е длъжна в срок два месеца от решението на Европейската комисия да отмени или измени решението си и да информира Европейската комисия.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Комисията разглежда жалби на:
1. ползватели на мрежи и съоръжения срещу оператори на преносни и разпределителни мрежи, добивни предприятия, оператори на съоръжения за съхранение на природен газ и оператори на съоръжения за втечнен природен газ, свързани с изпълнението на задълженията им по този закон, и на потребители срещу В и К оператори, свързани с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
2. клиенти срещу доставчици на енергия и природен газ, включително крайни снабдители, свързани с изпълнението на задълженията им по този закон;
3. лицензианти срещу лицензианти, свързани с изпълнението на лицензионната дейност по този закон, както и на В и К оператори срещу В и К оператори, свързани с предмета на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
4. членовете на органите на оператора на преносна мрежа, на отговорниците по съответствието при оператор на преносна мрежа и на лицата по чл. 81д, ал. 9 при прекратяване на техните правоотношения в предвидените от този закон случаи.
(2) Сдружения на потребителите по Закона за защита на потребителите и юридически лица с нестопанска цел за защита на потребителите на енергийни услуги могат да подават жалби по ал. 1, т. 1 и 2 за нарушаване на колективни интереси на потребителите на енергийни услуги, както и да предлагат на комисията да започне процедура за промяна в общите условия на договорите по реда на наредбата по чл. 60.
(3) В двумесечен срок от подаване на жалба по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2 комисията може да съдейства за доброволно уреждане на спора. Срокът може да бъде продължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от комисията.
(4) При жалби по ал. 1, т. 1, 2 и 3, включително подадени по ал. 2, когато не е постигнато доброволно уреждане на спора или при отказ на страна от доброволно уреждане, комисията взема решение по жалбата в срок два месеца след получаването ?. Този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от комисията. Със съгласие на жалбоподателя удълженият срок може да бъде продължен с още два месеца.
(5) В случаите, когато комисията приеме жалба за основателна, тя с решението дава задължителни указания по прилагането на закона.
(6) Комисията разглежда жалби на:
1. независимия преносен оператор срещу вертикално интегрираното предприятие и на вертикално интегрираното предприятие срещу независимия преносен оператор - след определяне на независим преносен оператор;
2. независимия системен оператор срещу собственика на преносната мрежа и на собственика на преносната мрежа срещу независимия системен оператор - след определяне на независим системен оператор, като взема решение по жалбата в срок два месеца след получаването ?; този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако естеството на спора налага събиране на допълнителни данни и информация от комисията; със съгласието на жалбоподателя удълженият срок може да бъде продължен с още два месеца.
(7) Редът за подаване на жалбите, тяхното разглеждане и процедурата за доброволно уреждане на спорове се уреждат в наредбата по чл. 60.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При изпълнение на регулаторните си правомощия комисията се ръководи от следните общи принципи:
1. насърчаване в тясно сътрудничество с АСРЕ, с регулаторните органи на другите държави - членки на Европейската комисия, и с Европейската комисия на развиването на конкурентен, сигурен и устойчив от екологична гледна точка вътрешен пазар на електроенергия и природен газ в рамките на Европейския съюз, както и на действителното отваряне на пазара за всички клиенти и доставчици в Европейския съюз, и осигуряване на подходящи условия за ефективната и надеждна експлоатация на електрическите и газовите мрежи, като се вземат предвид дългосрочните цели;
2. развиване на конкурентни и добре функциониращи регионални пазари в рамките на Европейския съюз;
3. предотвратяване и недопускане на ограничаване или нарушаване конкуренцията на енергийния пазар;
4. осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите;
5. осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и между видовете клиенти;
6. създаване на стимули за развитието на конкурентен пазар за дейности в енергетиката, където има условия за това;
7. насърчаване интеграцията на пазарите, осигуряване на подходящи стимули и подкрепа за свързаните с това научноизследователски дейности;
8. създаване на стимули за ефективно развитие на сигурни, надеждни и ефикасни мрежи в съответствие с интересите на клиентите, интегриращи производство от различен мащаб на електрическа енергия от възобновяеми източници и разпределено производство;
9. стимулиране на инвестициите в инфраструктура по недискриминационен начин, равнопоставен достъп на нови участници до мрежите и пазара;
10. постигане на високи стандарти за предоставяните услуги от обществен интерес, обезпечаване възможностите на клиентите за избор и смяна на доставчика, осигуряване защита на потребителите на енергийни услуги;
11. създаване на стимули за енергийните предприятия за ефективност на регулираните дейности;
12. (нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) създаване на гаранции за защита на крайните клиенти;
13. (нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) създаване на условия за осигуряване на баланс между производството и потреблението на електрическа енергия на вътрешния пазар;
14. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) насърчаване повишаването на енергийната ефективност при производството, преноса, разпределението и крайното потребление на енергия и природен газ;
15. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) създаване на стимули на операторите на преносни и разпределителни мрежи за осигуряване на системни услуги на крайните клиенти, които дават възможност да се реализират мерки за подобряване на енергийната ефективност с въвеждане на интелигентни мрежи, като се вземат предвид разходите и ползите, свързани с всяка мярка, при гарантиране сигурността на системата.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При изпълнение на правомощието си по чл. 21, ал. 1, т. 10, 21 и § 135 комисията спазва следните принципи:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) справедливо разпределяне на икономическите последици от либерализирането на пазара между всички страни по сделките с електрическа енергия и природен газ;
2. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) осигуряване на равни условия за сключване на сделки при свободно договорени цени в сравнение със сключваните с обществения доставчик или с крайните снабдители на електрическа енергия и на природен газ;
3. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) осигуряване на балансирано изменение на цените за краен клиент, като се отчитат задълженията на обществения доставчик, на крайните снабдители и на операторите на преносни и разпределителни мрежи, свързани с осъществяването на услуги от обществен интерес, със задълженията към обществото и с невъзстановяемите разходи;
4. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) осигуряване на необходимите мерки за снабдяване на клиентите с електрическа енергия и природен газ с определено качество при изцяло съпоставими, прозрачни и обективни цени, прилагани при условията на равнопоставеност.
(2) Условията, на които трябва да отговарят лицата, които имат право да сключват сделки по чл. 100, ал. 1, както и условията за предоставяне на достъп до съответните мрежи се определят с правила, приети от комисията.


Чл. 25. (1) Комисията води публични регистри за:
1. издаваните лицензии, в които се вписват всички лицензианти, издадените лицензии и други обстоятелства;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) сертификатите за произход на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
3. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)
5. издаваните от нея разрешения по този закон;
6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) издадените от нея решения по чл. 21, ал. 1, т. 1, 4, 5, 9, 10, 15, 18, 21, 25 и 26.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по ал. 1, т. 1, 5 и 6, редът за вписване в регистрите и за получаване на информация се определят в наредбата по чл. 60. Обстоятелствата, подлежащи на вписване по ал. 1, т. 2, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация се определят с наредбата по чл. 163в, ал. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) Решенията за издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензиите, както и решенията за утвърждаване на цените се публикуват на интернет страницата на комисията.

Раздел III.
Финансиране на комисията. Такси


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.) Дейността на комисията и на нейната администрация се финансира от приходите, определени в чл. 27, ал. 1 и в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.


Чл. 27. (1) Приходите по бюджета на комисията се набират от:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.) таксите, събирани от комисията по чл. 28 от този закон и по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, и лихвите върху тях;
2. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) тридесет на сто от глобите и имуществените санкции, наложени от комисията в съответствие с този закон и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) дарения от лица, неподлежащи на лицензиране и/или контрол по този закон, или на свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Не се приемат дарения от лица, подлежащи на лицензиране и/или контрол по този закон или на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, и от свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
(3) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.) финансиране дейността на комисията и на нейната администрация, включително извършването на проучвания, анализи и експертизи, свързани с регулаторните дейности по този закон и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
2. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(5) Когато годишните постъпления от такси по този закон превишават или не достигат за покриване на необходимите разходи по бюджета на комисията за следващата календарна година, председателят на комисията може да прави предложение за преразглеждане на размера на таксите.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.) За изпълнение на регулаторните си правомощия по този закон и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги комисията събира такси за разглеждане на заявления, за издаване на сертификати, за продажба на документи за провеждане на конкурси, лицензионни такси и такси за регистрация на експерти.
(2) Размерът на таксите по ал. 1, редът и сроковете за заплащането им се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на комисията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Таксите, събирани по реда на този закон и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, са публични държавни вземания.


Чл. 29. (1) Таксата за разглеждане на заявление се заплаща при подаването му.
(2) Лицата, получили лицензия, заплащат лицензионни такси за всяка издадена лицензия, както и за изменение на лицензията в случаите, посочени в тарифата.
(3) Лицензионните такси са:
1. първоначална - за издаване или изменение на лицензия, включваща разходи за нейната подготовка и разходи за регулаторната дейност по лицензията до края на текущата година;
2. годишна - включваща разходи за регулаторната дейност по лицензията за съответната година.
(4) Годишната такса за срока на лицензията, както и за срока на продължаването ?, се заплаща от лицензианта за всяка година, следваща годината на издаването ?.
(5) Лицензионните такси се определят в зависимост от вида на извършената лицензионна дейност и се диференцират по критерии, определени с тарифата по чл. 28, ал. 2.

Раздел IV.
Ценово регулиране


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) На регулиране от комисията подлежат цените:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) по които производителите в рамките на определената им от комисията разполагаемост по чл. 21, ал. 1, т. 21 продават електрическа енергия на обществения доставчик;
2. (отм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.)
3. по които производителите продават топлинна енергия на топлопреносното предприятие и на пряко присъединени клиенти;
4. по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти;
5. по които общественият доставчик продава електрическа енергия на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за покриване на технологичните разходи по преноса;
6. по които общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената на основание чл. 21, ал. 1, т. 21 електрическа енергия;
7. по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносна мрежа;
8. по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи;
9. по които крайните снабдители продават електрическа енергия на битови и небитови крайни клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа, на ниво ниско напрежение;
10. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа;
11. за присъединяване към мрежите;
12. за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи освен в случаите, когато комисията по своя преценка одобрява методика за определяне на цена за достъп и пренос през преносна мрежа;
13. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи;
14. за достъп и съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение;
15. за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт;
16. на предоставяни на клиентите услуги, определени от комисията, свързани с лицензионната дейност;
17. (нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) включително цената или компонентата от цена, чрез която всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, участват в компенсиране на разходите по чл. 34 и чл. 35.
(2) Цените на енергията, природния газ и услугите, предоставени от енергийните предприятия, не подлежат на регулиране от комисията при установяване от нея наличието на конкуренция, която създава предпоставки за свободно договаряне на цените при пазарни условия за съответната дейност в енергетиката.
(3) Не подлежат на регулиране от комисията цените за снабдяване с топлинна енергия от лицата по чл. 39, ал. 4, т. 2 и 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2017 г.) Комисията не регулира цените за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 на производители, които съгласно одитираните годишни финансови отчети за някоя от предходните три календарни години имат общи годишни приходи над 5 000 000 лв. и приходите им от продажба на електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия надвишават 35 на сто от общите им годишни приходи, освен ако тези производители осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти или използват 100 на сто от произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция.

Чл. 31. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) При изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи освен от принципите по чл. 23 и 24 и от следните принципи:
1. цените да са недискриминационни, основани на обективни критерии и определени по прозрачен начин;
2. цените на енергийните предприятия да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им, включително разходите за:
а) управление, експлоатация и поддръжка на енергийните обекти;
б) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) поддържане на резервни и регулиращи мощности, необходими за надеждно снабдяване на клиентите;
в) доставка и поддържане на резервите от горива;
г) ремонти;
д) амортизации;
е) съхраняване и преработка на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци, извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация и ядрена безопасност;
ж) (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) балансиране на електроенергийната система.
3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) извън разходите по т. 2 цените може да включват невъзстановяемите разходи, свързани с прехода към конкурентен енергиен пазар, както и разходите, произтичащи от изпълнение на задължения към обществото, свързани със сигурността на снабдяването, включително за защита на обектите, представляващи критична инфраструктура в енергетиката;
4. цените да осигуряват икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала;
5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) цените за отделните групи клиенти да съответстват на разходите за доставка на енергия и природен газ до тези клиенти;
6. недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране:
а) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) между отделните групи клиенти;
б) за интегрирани енергийни предприятия - между отделните дейности, подлежащи на лицензиране по този закон, и/или между дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, и други дейности;
7. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) справедливо прехвърляне на разходите от преференциални цени за енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия върху крайните клиенти на електрическа енергия присъединени към електроенергийната система;
8. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) справедливо прехвърляне на разходите за системни услуги, в т. ч. допълнителни и спомагателни услуги, студен резерв и за технологични разходи, върху ползвателите на преносната мрежа, съответно на разпределителните мрежи;
9. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) цените за пренос и разпределение на електрическа енергия да не ограничават повишаването на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия и включването на оптимизацията на потреблението в балансирането на пазарите и предоставянето на допълнителни услуги, както и отразяване в мрежовите тарифи на намаляването на разходи в мрежите, постигнато от потребителите, оптимизирането на енергопотреблението, децентрализацията на производството, понижаване на разходите за доставка или за инвестиции в мрежите и от оптимизация на работата на мрежите;
10. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) цените за пренос и разпределение на електрическа енергия да позволяват повишаване участието на крайните клиенти в подобряване ефективността на електроенергийната система чрез оптимизиране на потреблението;
11. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) насърчаване на операторите на преносни и разпределителни мрежи да предлагат системни услуги за оптимизация на потреблението на електрическа енергия, за управление на енергопотреблението и на децентрализирано производство в рамките на организирани електроенергийни пазари и да подобряват ефективността при проектирането и функционирането на мрежите, и по-специално:
а) прехвърляне на натоварването от върхови часове към ненатоварени часове от страна на крайните клиенти, като се взема предвид наличността на енергия от възобновяеми източници, от комбинирано производство на енергия и от децентрализирано производство;
б) спестяване на енергия чрез оптимизация на потреблението от децентрализирани източници на производство посредством съчетаване на предоставяне на енергийноефективни услуги и участие на балансиращия пазар на електрическа енергия;
в) намаляване на потреблението чрез мерки за енергийна ефективност, реализирани от доставчици на енергийноефективни услуги;
г) присъединяване и диспечерско управление на енергийни обекти за производство на електрическа енергия на средно и ниско напрежение;
д) присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия, разположени по-близко до точките на потребление;
е) предоставяне на достъп до мрежите на съоръжения за акумулиране на енергия;
12. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) въвеждане на динамично ценообразуване за мерки за оптимизация на потреблението на електрическа енергия от страна на крайните клиенти чрез:
а) цени, отчитащи периода на потребление;
б) цени за критичните периоди на върхово натоварване;
в) ценообразуване в реално време;
г) отстъпки при намалено потребление през върхови периоди.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията има право при необходимост да изменя утвърдените цени на електрическата енергия по време на ценовия период, но не по-често от веднъж на календарно тримесечие, като:
1. изменя разполагаемостта по чл. 21, ал. 1, т. 21, както и количеството електрическа енергия на обществения доставчик, в съответствие с които производителите и/или общественият доставчик са длъжни да сключват сделки с крайните снабдители, при съобразяване с енергийния баланс с цел осигуряване на максимална защита на интересите на крайните клиенти и при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите;
2. изменя размера на технологични разходи на енергийните предприятия при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, като определя целевите им стойности при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите;
3. изменя признатия размер на други ценообразуващи елементи при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите.
(2) В случаите по ал. 1 комисията може да приеме съкратени процедури и срокове.
(3) Решението за изменение на цените влиза в сила от деня на приемането му от комисията.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Комисията може да регулира цените чрез прилагане на различни методи за регулиране, включително, да определя показатели за ефективност на енергийните предприятия, показатели за сравнимост между тях, изпълнение на базисни критерии.
(2) Комисията може да определя:
1. компоненти на цените, отразяващи структурата на разходите;
2. часови, сезонни и други тарифни структури на цените в съответствие с разходите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Комисията може да определи временни цени по чл. 30, ал. 1, т. 10, 12, 13, 14 и 15 в случай на забавяне на операторите на преносни или разпределителни мрежи при определянето на цените за достъп, пренос и разпределение и да вземе решения относно подходящи компенсаторни мерки, в случай че окончателните цени за достъп, пренос и разпределение се отклоняват от временните цени.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Комисията определя преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по чл. 162, ал. 1.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по ал. 1, се определя на база индивидуалните разходи за производство и добавка, определена от комисията по групи производители и по критерии съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.)
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) По предложение на съответното топлопреносно предприятие комисията определя преференциална цена на топлинна енергия за асоциацията по чл. 151, ал. 1 и за доставчика по чл. 149а.


Чл. 34. (1) Енергийните предприятия имат право да предявят искане за признаване и компенсиране на невъзстановяеми разходи.
(2) Невъзстановяеми са разходите, произтичащи от извършени инвестиции и/или сключени сделки до влизането в сила на този закон от енергийните предприятия, които не могат да бъдат възстановени в резултат на създаване на конкурентен електроенергиен пазар.
(3) Енергийните предприятия по ал. 1 подават заявление пред комисията за признаване на разходите за невъзстановяеми и за установяване на размера им. Към заявлението се представят доказателства за основанието за възникване на невъзстановяемите разходи и за размера им.
(4) Комисията определя максималния общ размер и период за компенсация на признатите невъзстановяеми разходи за всяко отделно предприятие.
(5) Комисията, ръководейки се от принципите по чл. 23 и при отчитане на промените в конкурентните условия:
1. преизчислява ежегодно максималния общ размер на компенсацията, свързана с невъзстановяемите разходи;
2. определя обема за възстановяване за съответния период;
3. разпределя ги между съответните енергийни предприятия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Начинът за компенсиране на невъзстановяемите разходи се определя по механизъм за разпределение на тези разходи по прозрачен начин между крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, и/или по друг ред, предвиден в закон.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.)


Чл. 35. (1) Енергийните предприятия имат право да предявят искане за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени им задължения към обществото, включително свързани със сигурността на снабдяването, защитата на околната среда и енергийната ефективност.
(2) За разходи по ал. 1 се приемат:
1. произтичащи от задължение за изкупуване на електрическа енергия от производители, спечелили конкурс по реда на чл. 46;
2. произтичащи от задължение за производство на електрическа енергия при използване на местни първични енергийни източници по чл. 4, ал. 2, т. 8;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) произтичащи от задължение за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени по чл. 162 и по Закона за енергията от възобновяеми източници;
4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) произтичащи от задължения, свързани със защитата на обекти, представляващи критична инфраструктура в енергетиката;
5. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) произтичащи от задължения, свързани с изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания, съгласно чл. 14, ал. 4 и чл. 15 от Закона за енергийната ефективност;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) други допълнителни задължения.
(3) Енергийните предприятия по ал. 1 подават периодично заявление пред комисията за компенсиране на тези разходи. Към заявлението се представят доказателства за тяхното основание и размер.
(4) Комисията определя обема за компенсиране за всяко отделно предприятие и общия обем за възстановяване на съответния период.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Начинът за компенсиране на разходите, произтичащи от задължения към обществото, се определя по приета от комисията методика за разпределение на тези разходи по прозрачен начин между всички крайни клиенти, включително ползващите електрическа енергия от внос, присъединени към електроенергийната система, оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, и/или по друг ред, предвиден в закон.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) Задълженията за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници се реализират съгласно чл. 6, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, след като се приспадне паричната равностойност на 100 на сто от приходите, получени от търговете на квоти за емисии на парникови газове, предвидени в Закона за опазване на околната среда, и 100 на сто от постъпленията от продажбата на енергия от възобновяеми източници, постъпили от договори за статистическо прехвърляне по Закона за енергията от възобновяеми източници.


Чл. 36. (1) Цените, които подлежат на регулиране, се образуват от енергийните предприятия съобразно изискванията на този закон и наредбите по ал. 3. Указанията, дадени от комисията относно образуването на цените, са задължителни за енергийните предприятия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Методите за регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и утвърждаването на цените се определят с наредби за електрическата енергия, топлинната енергия и природния газ, приети от комисията.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните предприятия, доставящи електрическа енергия и природен газ по регулирани цени, и операторите на преносни и разпределителни мрежи, в едномесечен срок преди подаване в комисията на заявлението за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени оповестяват в средствата за масова информация предложението си за утвърждаване на новите цени или за изменението на действащите цени.
(2) Комисията утвърждава цените по ал. 1 като пределни цени на всеки лицензиант с решение, което е индивидуален административен акт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) В срок до 7 дни след получаването на решението по ал. 2 лицензиантът публикува на интернет страницата си утвърдените пределни цени и цените по договорите с клиентите.


Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) (1) За управление на средствата за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а, определени с решение на комисията, включително за минали регулаторни периоди, се създава Фонд "Сигурност на електроенергийната система", наричан по-нататък "фонда".
(2) Плащането към обществения доставчик за покриване на разходите със средства от фонда се извършва ежемесечно.
(3) Фондът е юридическо лице със седалище София.

Чл. 36в. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) (1) Фондът се управлява от управителен съвет.
(2) Управителният съвет се състои от 5 членове, които се определят, както следва:
1. председател - от министъра на енергетиката;
2. един член - от министъра на финансите;
3. един член - от министъра на околната среда и водите;
4. двама членове - от производителите на електрическа енергия.
(3) Членовете на управителния съвет се определят съгласно правила, утвърдени от министъра на енергетиката.
(4) Министърът на енергетиката със заповед определя поименния състав на управителния съвет след съгласуване с министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и с производителите на електрическа енергия.
(5) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер или е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен включително с друг член на органите на управление на фонда.

Чл. 36г. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) (1) Управителният съвет се свиква от председателя.
(2) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от неговите членове.
(3) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
(4) Управителният съвет:
1. приема правилник за организацията и дейността на фонда и правила за разходването на средствата и операциите на фонда;
2. контролира администрирането на приходите по фонда и разходването им;
3. изпраща ежегодно до 31 март в Министерството на енергетиката отчет за дейността си, който се внася от министъра на енергетиката в Министерския съвет за приемане и в комисията за сведение;
4. изпълнява и други функции, свързани с управлението на фонда, в съответствие с действащите нормативни актове.

Чл. 36д. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) (1) Средствата на фонда се набират от:
1. вноските по чл. 36е;
2. приходите, получени от търговете за продажба на квоти по чл. 57, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата, които се използват за развитие на възобновяеми енергийни източници;
3. приходите от лихви, включително по просрочени плащания на вноските по т. 1;
4. дарения;
5. приходите от статистически прехвърляния на енергия от възобновяеми източници, които се използват за развитие на възобновяеми енергийни източници.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за издръжка, свързана с дейността на фонда, и за плащане на средства за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а, определени с решение на комисията, включително за минали регулаторни периоди.

Чл. 36е. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) (1) Вноски във фонда в размер 5 на сто правят ежемесечно:
1. производителите на електрическа енергия от приходите от продадената електрическа енергия без ДДС;
2. търговците, които внасят електрическа енергия от приходите от внесената и продадена на пазара в страната електрическа енергия без ДДС;
3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) операторът на електропреносната мрежа от приходите за достъп и пренос на електрическа енергия без ДДС;
4. (нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) операторите на газопреносни мрежи от приходите от достъп и пренос на природен газ без ДДС;
5. (нова - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) операторите на съоръжения за съхранение на природен газ от приходите от достъп и съхранение на природен газ без ДДС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2016 г.) Лицата по ал. 1 подават във фонда до 15-о число на текущия месец информация за съответните приходи за предходния месец.
(3) Вноските във фонда се внасят до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.
(4) За целите на ценовото регулиране в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за вноски по ал. 1.
(5) Вноските по ал. 1 са публични държавни вземания, като невнесените в срок вноски се установяват и събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от органите на Националната агенция за приходите.
(6) Средствата и операциите на фонда се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.
(7) Средствата от фонда, предоставени за плащане на разходите, извършени от обществения доставчик, не може да бъдат предмет на прихващане и са несеквестируеми.

Чл. 36ж. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Министерският съвет определя с наредба реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на фонда.

Раздел V.
Разделно счетоводство. Съхраняване и предоставяне на информация (Загл. изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 37. (1) Енергийните предприятия водят отделна счетоводна отчетност за:
1. всяка дейност, подлежаща на лицензиране по този закон;
2. дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, и други дейности;
3. всеки клон и предприятие;
4. дейности при регулирани и свободно договорени цени.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Правилата за водене на разделното счетоводство от енергийните предприятия, включително активите за целите на ценообразуването по групи клиенти, както и формата и съдържанието на счетоводните отчети за регулаторни цели се определят с решение на комисията по ред, предвиден в наредбите по чл. 36, ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните предприятия, които подлежат на независим финансов одит, представят на комисията одиторски доклад за спазването на правилата за водене на отделната счетоводна отчетност.


Чл. 38. (1) Енергийните предприятия са длъжни ежегодно да предоставят на комисията:
1. годишните си финансови отчети, включително приложенията към тях, съгласно Закона за счетоводството и годишните одиторски доклади;
2. отчетна информация по видове дейности;
3. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) информация за активите и разходите по видове клиенти за целите на ценообразуването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните предприятия са длъжни при поискване от комисията, от Комисията за защита на конкуренцията и от Европейската комисия в изпълнение на техните правомощия да предоставят документация, счетоводна, технико-икономическа и друга информация, включително за сключени договори.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Предприятията за доставка на електрическа енергия и природен газ съхраняват за срок 5 години данни за всички сключени сделки за доставка на електрическа енергия и природен газ с клиенти на едро и с оператори на преносни мрежи - срок, условия за доставка и плащане, количество, дати и часове на изпълнението, цени и начини за идентифициране на съответния клиент на едро, както и други данни, определени с наредбата по чл. 60. Комисията може да предоставя на участници на пазара части от тази информация, при условие че не се разкрива информация, представляваща търговска тайна, или информация, защитена по силата на закон.

Раздел VI.
Мерки за защита на потребителите на енергийни услуги (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., загл. изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.)

Раздел VI.
Мерки за защита на крайните клиенти (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Договорите с потребители на енергийни услуги задължително съдържат:
1. данни, идентифициращи енергийното предприятие, включително адрес;
2. предлаганите услуги и условията и реда за тяхното предоставяне;
3. средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички приложими цени на предлаганите услуги;
4. срок на договора, условията за временно преустановяване, прекратяване на тяхното предоставяне и на договора;
5. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) условията за едностранно прекратяване на договора от ползвателя на енергийни услуги, включително при промяна на договорните условия и цени, и възможността за такова прекратяване без допълнително плащане;
6. условията и реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране;
7. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) правата на потребители на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по разглеждането и произнасянето по жалби в срок до три месеца от постъпването им;
8. други условия съгласно предвиденото в този закон.
(2) Условията по ал. 1, както и предложенията за тяхната промяна се оповестяват преди сключването или потвърждаването на договора.


Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Енергийните предприятия - страни по договорите по чл. 38а, ал. 1 предоставят на своите потребители на енергийни услуги информация за:
1. начините на плащане, цени за спиране или възстановяване на снабдяването, цени за услуги по извършване на поддръжка и други цени на услуги, свързани с лицензионната дейност;
2. процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си;
3. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) реално потребените количества и стойността на предоставената услуга в съответствие с договорената периодичност на отчитане без задължение за допълнително плащане за тази услуга;
4. изготвяне на окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика;
5. дела на всеки енергиен източник в общата доставена енергия от доставчика през предходната календарна година по разбираем и ясно съпоставим начин;
6. съществуващи източници на обществено достъпна информация за въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на въглероден диоксид и радиоактивните отпадъци - резултат от производството на електрическа енергия от различните енергийни източници, в общата доставена енергия от доставчика през предходната година;
7. информация относно средствата за уреждане на спорове;
8. (нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) условията за предоставяне на електронна информация за фактурирането и електронни фактури.
(2) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Доставчикът на енергия или природен газ осигурява на клиентите широк избор на методи на плащане, включително системи за авансови плащания, които са справедливи и отразяват адекватно вероятното потребление.
(3) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Доставчикът на енергия или природен газ предоставя на друг доставчик на енергия или природен газ данни за потреблението на битов клиент, когато това е предвидено в изрично споразумение между клиента и доставчика на енергия или природен газ.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Информацията по ал. 1 се представя във фактурите или заедно с тях в информационни материали и на интернет страниците на енергийните предприятия. По този ред доставчиците на енергия и природен газ предоставят на потребителите на енергийни услуги и контролен списък, приет от Европейската комисия, съдържащ практическа информация за техните права.
(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Информация за фактурирането се предоставя поне веднъж на три месеца, а при поискване или когато потребителите са направили избор да получават електронни сметки - два пъти в годината.
(6) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Енергийните предприятия по ал. 1 предоставят на потребителите на енергийни услуги, свързани с доставки на електрическа енергия или природен газ, допълнителна информация за:
1. кумулативни данни за период поне три предходни години или за периода от влизането в сила на договора за доставка, ако той е по-кратък; данните съответстват на интервалите, за които е предоставена информацията от фактурирането;
2. подробни данни за потреблението, за който и да е ден, седмица, месец и година при използване на интелигентни системи за измерване чрез предоставяне на крайния клиент чрез интернет или чрез интерфейса на измервателния уред на данни за период, не по-кратък от 24 предходни месеца, или за периода от влизането в сила на договора за доставка, ако той е по-кратък.

Чл. 38в. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Енергийните предприятия по чл. 38б, ал. 1 изготвят и представят за одобрение от комисията правила за работа с техните потребители на енергийни услуги.
(2) Правилата по ал. 1 уреждат реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения, формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях.
(3) Правилата по ал. 1 се одобряват от комисията, публикуват се в един централен и в един местен всекидневник, както и на интернет страницата на лицензианта и влизат в сила след публикуването им. Правилата са част от общите условия на договорите, одобрени от комисията, когато с този закон са предвидени общи условия.
(4) Условията и редът за одобряване на правилата за работа с потребителите на енергийни услуги се уреждат с наредбата по чл. 60.
(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Енергийните предприятия по чл. 38б, ал. 1 уведомяват своите потребители на енергийни услуги - битови клиенти, за всяка предложена промяна на договорните условия и цените на предоставяните услуги, както и за правото на потребителите едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени.
(6) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Уведомяването за повишаването на цените се извършва в срока на фактуриране след влизането в сила на повишението на цените.
(7) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Когато комисията одобрява общи условия, уведомяването за промяна на договорните условия се смята за направено от датата на публикуване на одобрените общи условия.
(8) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Алинеи 5 - 7 не се прилагат за договори за доставка на топлинна енергия.

Чл. 38г. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Енергийните предприятия, извършващи доставка на енергия или природен газ, осигуряват центрове за предоставяне на информацията по чл. 38а, 38б и 38в на потребителите на енергийни услуги, както и за работа с тях съгласно правилата по чл. 38в.


Чл. 38д. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните предприятия, предоставящи услуги от обществен интерес, в общите условия за снабдяване и ползване на мрежите и в правилата за работа с потребителите на енергийни услуги определят специални процедури за предоставяне на уязвими клиенти на информация, свързана с потреблението, и за преустановяване снабдяването на уязвими клиенти.


Чл. 38е. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г. (*)) Крайният снабдител информира клиента, заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, когато отчетената консумация на електрическа енергия или на природен газ на крайните клиенти за това шестмесечие е по-висока с над 50 на сто от отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година.

Чл. 38ж. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г. (*)) (1) Клиентът може да поиска от оператора на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа да се извърши метрологична експертиза на средството за търговско измерване. Експертизата се извършва от Българския институт по метрология по реда на глава пета от Закона за измерванията. Средството за търговско измерване се демонтира и съхранява от оператора, който осигурява изпращането му в Българския институт по метрология, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа.
(2) Разходите за метрологична експертиза на средството за търговско измерване са за сметка на:
1. оператора на електроразпределителната, съответно на газоразпределителната мрежа, в случай че експертизата докаже неизправност на средството за търговско измерване;
2. клиента, в случай че експертизата докаже изправност на средството за търговско измерване.

Чл. 38з. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г. (*)) Когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено снабдяването на клиента с електрическа енергия или природен газ, крайният снабдител е длъжен да уведоми клиента, по заявен от него начин, не по-късно от три дни преди датата на преустановяване на снабдяването. В случай че клиентът не е заявил начин за уведомяване, той се уведомява по начин, определен от крайния снабдител.

Глава четвърта.
ЛИЦЕНЗИИ

Раздел I.
Издаване на лицензии


Чл. 39. (1) Дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, са:
1. производство на електрическа и/или топлинна енергия;
2. пренос на електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ;
3. разпределение на електрическа енергия или природен газ;
4. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение и/или втечняване на природен газ или внасяне, разтоварване и регазификация на втечнен природен газ в съоръжение за втечнен природен газ;
5. търговия с електрическа енергия;
6. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) организиране на борсов пазар на електрическа енергия;
7. обществена доставка на електрическа енергия или природен газ;
8. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) снабдяване с електрическа енергия или природен газ от крайни снабдители;
11. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт;
13. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция.
(2) С лицензията се разрешава осъществяване на някои от дейностите по ал. 1 при посочените в нея условия и е неразделна част от решението за издаването ?.
(3) Когато за извършване на някоя от дейностите по ал. 1 се издава лицензия, преди да е изграден енергийният обект за осъществяване на тази дейност, лицензията съдържа условията за изграждане на този обект и срок за започване на лицензионната дейност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Не се изисква издаване на лицензия за:
1. производство на електрическа енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана електрическа мощност до 5 МW;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) производство на топлинна енергия от лице, притежаващо централа с обща инсталирана топлинна мощност до 10 MW;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) пренос на топлинна енергия от лице, притежаващо топлопреносна мрежа, към която са присъединени централи с обща инсталирана мощност до 10 MW;
4. производство на топлинна енергия само за собствено потребление;
5. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) производство на електрическа енергия само за собствено потребление.
(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато лицето, което кандидатства за издаването на лицензия за някоя от следните дейности:
1. производство на електрическа енергия;
2. производство на електрическа и топлинна енергия;
3. пренос на електрическа енергия;
4. разпределение на електрическа енергия;
5. търговия с електрическа енергия;
6. организиране на борсов пазар на електрическа енергия;
7. обществена доставка на електрическа енергия;
8. снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител;
9. доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция;
10. разпределение на тягова електрическа енергия по електроразпределителни мрежи на железопътния транспорт, или притежава такава лицензия и отговаря на изискванията за координатор на балансираща група, съответната лицензия съдържа правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за клиенти, които не са избрали друг доставчик или избраният доставчик не извършва доставка по независещи от клиента причини, се издава на:
1. лицензианта за дейността обществена доставка на електрическа енергия - за клиентите, присъединени към електропреносната мрежа;
2. лицензианти за дейността снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител - за клиентите, присъединени към съответната разпределителна мрежа, за територията на действащите лицензии за обществена доставка и снабдяване от краен снабдител.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон, което:
1. притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията;
2. има вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността, ако те са изградени, с изключение на лицензиите по чл. 39, ал. 1, т. 5, 6, 7, 10 и 13;
3. представи доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.
(2) В случай на издаване на лицензия по чл. 39, ал. 3 се изисква условията по ал. 1, т. 1 - 3 да са налице към момента на започване на лицензионната дейност.
(3) Лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 4 се издава при спазване на разпоредбите на чл. 118а, ал. 3 - 6 от Закона за водите.
(4) Не се издава лицензия на лице:
1. спрямо което е открито производство по несъстоятелност или което е обявено в несъстоятелност;
2. което е в ликвидация;
3. на което е отнета лицензията или е отказано издаването на лицензия за същата дейност и не е изтекъл срокът по чл. 59, ал. 4 или по чл. 41, ал. 4.
(5) Лицензия не се издава, когато съществува опасност от увреждане на живота и здравето на гражданите, имуществото на трети лица и интересите на клиентите, нарушаване на надеждното снабдяване с електрическа или топлинна енергия или с природен газ.
(6) В случаите, когато едно и също лице осъществява повече от една от дейностите, за които е предвидено лицензиране, за всяка от дейностите се издават отделни лицензии. Комисията следи за недопускане на противоречия в режима на осъществяване на отделните лицензирани дейности.
(7) Лицензия по ал. 1 се издава и на лице с регистрация, еквивалентна на тази по ал. 1 по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, при условията по ал. 1 - 6.
(8) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 се издава и на лице, на което е предоставена концесия или притежава право на ползване и експлоатация върху енергийни обекти за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, при условията на ал. 1 - 6.


Чл. 41. (1) Процедура за издаване на лицензия се открива по писмено заявление, към което се прилагат всички необходими документи за издаване на лицензия.
(2) В случай че лицензионната дейност се осъществява по цени, подлежащи на регулиране по този закон, към заявлението по ал. 1 се подава и заявление за утвърждаването им.
(3) В срок до три месеца от подаване на заявленията по ал. 1 и 2 комисията издава или мотивирано отказва издаването на лицензия и утвърждава или определя съответните цени.
(4) В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лицензия не по-рано от три месеца от постановяване на решението за отказ, съответно от влизането в сила на съдебното решение, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Комисията изпраща информация на Европейската комисия за всеки случай на мотивиран отказ за издаване на лицензии за пренос, разпределение, съхранение, обществена доставка на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители.


Чл. 42. (1) Лицензията се издава за срок до 35 години в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 60.
(2) Срокът на лицензията се продължава за срок не по-дълъг от срока по ал. 1, ако лицензиантът отговаря на условията на закона и изпълнява всички задължения и изисквания по лицензията, и е направил писмено искане за продължаване най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната лицензия.
(3) С решението за продължаване на срока по ал. 2 комисията определя и условията за осъществяване на дейността за новия срок на лицензията.


Чл. 43. (1) На територията на страната се издава само една лицензия за:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) пренос на електрическа енергия;
2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) организиране на борсов пазар на електрическа енергия;
3. обществена доставка на електрическа енергия или на природен газ;
4. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за клиенти, присъединени към електропреносната мрежа.
(2) За една обособена територия се издава само една лицензия за:
1. разпределение на електрическа енергия или на природен газ;
2. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)
2а. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) снабдяване с електрическа енергия или с природен газ от крайни снабдители;
3. пренос на топлинна енергия;
4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на територията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Една обособена територия за разпределение на електрическа енергия включва не по-малко от 150 хил. клиенти, присъединени към прилежащата електроразпределителна мрежа, и в нейните граници се включва не по-малко от една област съобразно административно-териториалното устройство на страната.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) За обособена територия по ал. 3 се издава само една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Една обособена територия за разпределение на природен газ включва не по-малко от 50 хил. клиенти, които могат да бъдат присъединени към прилежащата газоразпределителна мрежа, и нейните граници се определят с описа по чл. 4, ал. 2, т. 6.
(6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) За обособена територия по ал. 5 се издава само една лицензия за снабдяване с природен газ от крайни снабдители.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Една обособена територия за пренос на топлинна енергия се определя съобразно действащите устройствени планове на населеното място.
(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпоредбата на ал. 6 не се прилага, когато има заявен интерес за газоснабдяване на дадена територия, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6. В този случай територията, предмет на инвестиционен интерес, се обособява като самостоятелна територия за разпределение на природен газ. Лицензии за разпределение на природен газ или за снабдяване с природен газ от краен снабдител за тази територия се издават без конкурс на заинтересования инвеститор при условията на раздел I от тази глава и по реда на наредбата по чл. 60 след съгласуване със съответната община.
(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) В случай че за територията по ал. 8 има подадено повече от едно заявление за газоснабдяване, комисията обявява конкурс при условията на раздел II от тази глава и по реда на наредбата по чл. 60.
(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) С решение на комисията за изменение на лицензията територията на общината, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6, може да бъде присъединена към обособена територия за разпределение на природен газ или към територията на община, за която е издадена лицензия за същата дейност, при заявено съгласие от съответната община извън описа и съгласие на титуляря на лицензията.
(11) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпоредбите на ал. 8 и 9 не се прилагат, когато е получено съгласието по ал. 10 от титуляря на лицензията за разпределение на природен газ на обособената територия или в територията по ал. 8.
(12) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За територията на страната се издава една лицензия за разпределение на тягова електрическа енергия само по електроразпределителните мрежи на железопътния транспорт на Националната компания "Железопътна инфраструктура".


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) На лицето, на което е издадена лицензия за пренос на електрическа енергия, не се издава лицензия за друга дейност, подлежаща на лицензиране по този закон, освен лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) На лицето, на което е издадена лицензия за пренос на природен газ, не се издава лицензия за друга дейност, подлежаща на лицензиране по този закон, освен лицензия за дейността по чл. 39, ал. 1, т. 4 и лицензия за разпределение на природен газ. Лицето, на което е издадена лицензия за пренос на природен газ, не може да извършва търговия с природен газ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) На лицата, на които е издадена лицензия за разпределение на електрическа енергия, не се издават лицензии за други дейности, подлежащи на лицензиране по този закон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) На лицата, на които е издадена лицензия за разпределение на природен газ, не се издават лицензии за други дейности, подлежащи на лицензиране по този закон, освен лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител, ако присъединените към газоразпределителната мрежа на тази територия клиенти са по-малко от 100 000.


Чл. 45. В лицензията се определят:
1. наименованието на лицензианта;
2. дейността, за която се издава лицензията;
3. обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност;
4. територията на лицензията за дейностите, за които това е необходимо;
5. срокът на лицензията;
6. видовете застраховки, покрити рискове и размерът на застрахователното покритие, които лицензиантът е длъжен да поддържа, докато упражнява лицензионната дейност;
7. изисквания за извеждане от експлоатация на енергийните обекти, чрез които се осъществява дейността;
8. други специални нормативни изисквания, свързани с осъществяването на дейността по лицензията.

Раздел II.
Конкурс


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Конкурс за необходима мощност за производство на електрическа енергия се провежда само в случаите по чл. 4, ал. 2, т. 5 за изграждане на нова или за предоставяне на съществуваща мощност. Спечелилият конкурса участник се определя за титуляр на лицензията, съдържаща задължение за изграждане, в случаите на изграждане на нова мощност.
(2) Титулярите на лицензии за разпределение на природен газ за обособените територии, определени с описа по чл. 4, ал. 2, т. 6, се определят чрез конкурси.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) На лице, спечелило конкурс по ал. 1 - в случаите на изграждане на нова мощност, или по ал. 2, се издава лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 1 или 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по ал. 2 с решението на комисията по ал. 3 се издава и лицензия за извършване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител до достигане на 100 000 клиенти в съответствие с чл. 44, ал. 4.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато конкурсът е спечелен от чуждестранно лице, което не е регистрирано в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство лицензията се издава на дружество, регистрирано по Търговския закон, в което чуждестранното лице притежава най-малко 67 на сто от капитала на дружеството. Това лице няма право да прехвърля участието си в дружеството лицензиант на трето лице до датата на започване на лицензионната дейност.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Общественият доставчик сключва договор за изкупуване на електрическа енергия с лицето, спечелило конкурса по ал. 1.


Чл. 47. (1) Конкурсът се обявява от комисията в съответствие с описа по чл. 4, ал. 2, т. 5 или 6 и се провежда при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 60.
(2) Конкурсната документация се изготвя в съответствие с наредбата по чл. 60 и се утвърждава от комисията. Конкурсната документация включва проект на лицензия, а в случая по чл. 46, ал. 1 - и проект на договор за изкупуване на електрическа енергия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Конкурсът се обявява с решение на комисията, което се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в "Официален вестник" на Европейския съюз, като срокът за подаване на заявления за участие в конкурса не може да бъде по-кратък от 6 месеца от датата на публикуване на решението за конкурса. Решението на комисията за обявяване на конкурса може да бъде обжалвано само заедно с решението за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Кандидат за участие в конкурс може да бъде всяко лице, което притежава технически, икономически, финансови и организационни възможности в съответствие с изискванията, посочени в конкурсната документация, и за което не са налице обстоятелствата по чл. 40, ал. 4.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато в срока за подаване на заявления за участие в конкурса не постъпи заявление или постъпи само едно заявление, този срок може да се удължи най-много с 60 дни считано от датата на обнародване в "Държавен вестник" и публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз на решението за удължаване на срока. В този случай се променя и датата на провеждане на конкурса.


Чл. 49. (1) Комисията с решение назначава конкурсна комисия за провеждане на конкурса с председател - член на комисията. В нея се включват служители на администрацията на комисията, а в зависимост от предмета на конкурса - и представители на съответните общини и заинтересувани ведомства и организации.
(2) Конкурсната комисия разглежда и оценява предложенията на кандидатите и предлага на комисията да вземе решение за определяне на лицето, спечелило конкурса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Комисията в 14-дневен срок от получаване на предложението на конкурсната комисия класира кандидатите и с мотивирано решение определя лицето, спечелило конкурса, и му издава съответната лицензия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Комисията уведомява кандидатите за решението по ал. 3.


Чл. 50. (1) Комисията прекратява конкурса и обявява нов, когато:
1. се е явил само един кандидат, или
2. предложенията на кандидатите не отговарят на конкурсните условия.
(2) В случай че при повторно обявяване на конкурса се яви само един кандидат, комисията го обявява за спечелил конкурса, когато отговаря на конкурсните условия.

Раздел III.
Изменения, допълнения, прекратяване и отнемане на лицензии


Чл. 51. (1) Лицензията може да бъде изменена и/или допълнена с решение на комисията:
1. по искане на лицензианта;
2. по инициатива на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Комисията има право на инициатива за изменение и/или допълнение на издадена лицензия:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) за осигуряване на надеждността или за непрекъснатото и качествено снабдяване на клиентите с електрическа и топлинна енергия и природен газ;
2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при промяна на законодателството, както и за изпълнение на правнообвързващи решения на Европейската комисия или АСРЕ;
3. за осигуряване на националната сигурност и обществения ред съгласувано със съответните компетентни държавни органи;
4. при опасност от увреждане на живота и здравето на гражданите, от увреждане на околната среда или на имуществото на трети лица, когато това не налага отнемане на лицензията, и/или по предложение на специализирани държавни органи в изпълнение на техните правомощия;
5. при разрешаване преобразуване на лицензиант или сделка на разпореждане, когато това не води до прекратяване на лицензията.
(3) Комисията уведомява писмено лицензианта за откриване на производство за изменение и/или допълнение на лицензията по ал. 2. Лицензиантът може в 14-дневен срок да даде писмено становище по основанията за изменение и/или допълнение на лицензията.
(4) Комисията изменя и/или допълва лицензията след изтичането на срока по ал. 3.
(5) Лицензиантът може да поиска изменение и/или допълнение на лицензията и по отношение на естеството на използваните първични енергийни източници и/или енергопреобразуващата технология.
(6) Титулярят на лицензия по чл. 39, ал. 3, издадена чрез конкурс, може да поиска нейното изменение и/или допълнение преди започването на дейността само поради настъпване на независещи от него обстоятелства.


Чл. 52. (1) Комисията разрешава преобразуване на лицензиант чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество и чрез промяна на правната форма, ако лицето, което ще извършва лицензионната дейност, след преобразуването отговаря на условията за издаване на лицензия за дейността.
(2) В случаите по ал. 1 комисията изменя или прекратява съществуващата лицензия и/или издава нова лицензия в зависимост от конкретния случай в едномесечен срок от подаване на заявлението. Прекратяването, изменението или издаването на лицензия влиза в сила от датата на вписване на преобразуването в търговския регистър.
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Прекратяването, изменението или издаването на лицензия в Република България при преобразуване на юридическо лице с издадена лицензия по чл. 40, ал. 6 влиза в сила от датата на влизане в сила на преобразуването на юридическото лице по законодателството на държавата, в която то е регистрирано.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпореждане с незавършени обекти на строителството или с имуществото, с което се осъществява дейността по лицензията, може да се извършва само в тяхната цялост след разрешение на комисията, включително при обявяване на лицензиант в несъстоятелност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по ал. 1, когато лицензията е издадена за производство на електрическа и/или топлинна енергия и дейността се осъществява чрез генериращи мощности (блок), които технологично могат да бъдат експлоатирани независимо една от друга, предмет на разпореждането може да бъде отделен блок. В този случай първоначалната лицензия се изменя или допълва.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато прекратяване или изменение на лицензия по ал. 1 или 2 може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването с електрическа или топлинна енергия или с природен газ, комисията разрешава извършване на разпореждане, ако приобретателят е подал заявление и отговаря на условията за издаване на лицензия за съответната дейност. Лицензията, издадена на приобретателя, влиза в сила от датата на придобиване право на собственост.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато прекратяването или изменението на лицензията по ал. 1 и 2 не води до нарушаване сигурността на снабдяването, комисията издава разрешение за разпореждане, независимо дали приобретателят е подал заявление за издаване на лицензия.
(5) Комисията издава разрешение и в случаите на залог или ипотека върху имущество, с което се извършва лицензионна дейност.
(6) Разрешение не се изисква в случаите на подмяна или модернизация, или когато такова разпореждане не води до изменение на условията, при които се осъществява лицензионната дейност.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпорежданията, извършени в нарушение на предходните алинеи, се обявяват за нищожни от съда по искане на комисията, на прокурора или на всяко заинтересовано лице.
(8) Комисията разглежда исканията по ал. 1 - 4 в тримесечен срок от подаване на заявлението, а по ал. 5 - в едномесечен срок.


Чл. 54. (1) При приватизация на обособена част от енергийно предприятие не се изисква разрешение по чл. 53.
(2) Комисията издава лицензия на приобретателя по приватизационната сделка по ал. 1, ако е поискал издаването на лицензия и отговаря на условията за издаването ?.


Чл. 55. (1) Лицензията се прекратява с решение на комисията:
1. по искане на лицензианта, включително при прехвърляне на имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност, при условията на чл. 53;
2. при погиване на енергийния обект, чрез който лицензиантът осъществява дейността си;
3. при преобразуване на лицензианта, когато преобразуването води до прекратяване на юридическото лице - титуляр на лицензията;
4. при влизане в сила на решението на съда за обявяване на лицензианта в несъстоятелност или на решението за прекратяване на дейността поради обявяването на лицензианта в ликвидация извън случаите по чл. 61.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Комисията може след писмено уведомление да прекрати лицензията, когато лицензиантът не упражнява лицензионната дейност за период повече от една година.
(3) Лицензията се прекратява при изтичане срока на лицензията освен в случаите по чл. 56.
(4) Решението за прекратяване на лицензията е условие за разглеждане от съответния съд на молба за вписване на ликвидатори при прекратяване дейността на юридическото лице - титуляр на лицензията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите на прекратяване на лицензията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 при условия, посочени в наредбата по чл. 60, комисията има право да задължи лицензианта да прехвърли на трето лице имуществото, чрез което осъществява лицензионната дейност, в неговата цялост или да учреди право на ползване върху него, ако приобретателят е лицензиант или е подал заявление и отговаря на условията за издаване на лицензия за съответната дейност. В случай че лицензиантът в срок един месец след прекратяването на лицензията не прехвърли собствеността си или не учреди вещно право на ползване, се прилагат съответно разпоредбите на чл. 56, ал. 4 - 11.


Чл. 56. (1) Лицензиантът е длъжен най-малко една година преди изтичането на срока на лицензията:
1. да подаде заявление за продължаване на срока, или
2. да уведоми комисията, че няма да осъществява лицензионната дейност след изтичането на срока.
(2) Когато след изтичането на срока на лицензията енергийният обект, чрез който е била осъществявана лицензионната дейност, подлежи на окончателно извеждане от експлоатация поради технически причини, комисията удължава срока на лицензията до окончателното извеждане от експлоатация на енергийния обект.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случая по ал. 1, т. 2 или при отказ на комисията да продължи срока на лицензията, ако прекратяването на лицензионната дейност може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа или топлинна енергия или природен газ, или може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред, лицензиантът е задължен да прехвърли на трето лице собствеността си или да учреди право на ползване върху имуществото, чрез което осъществява лицензионната дейност, само в неговата цялост по реда на чл. 53, ал. 1 и 3.
(4) Когато лицензиантът в срок до 60 дни преди изтичането на срока на лицензията не изпълни задълженията си по ал. 3 или комисията не разреши сделката на разпореждане, комисията назначава особен търговски управител, който:
1. приема по опис обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност, като те му се предават за управление, считано от първия ден след изтичането на срока на лицензията, и
2. продължава осъществяването на лицензионната дейност за сметка на лицензианта до прехвърлянето на собствеността върху енергийните обекти и определянето на нов лицензиант.
(5) Особеният търговски управител се избира по взаимно съгласие на лицензианта и комисията в срок до 30 дни преди изтичането на срока на лицензията. В случай че не се постигне съгласие, той се определя от комисията.
(6) Особеният търговски управител има право да извършва само действия и сделки, пряко свързани с лицензионната дейност, и няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти, както и да извършва действия, определени от комисията с акта за назначаване.
(7) Името и адресът на назначения особен търговски управител се вписват в търговския регистър по искане на председателя на комисията и се обнародват в "Държавен вестник".
(8) Управителните органи на лицензианта след вписване на особения търговски управител в търговския регистър могат да извършват само действия, свързани с подготовка и сключване на сделка на разпореждане по ал. 3.
(9) В случаите на обжалване отказа на комисията лицензиантът продължава да осъществява дейността до окончателното решение на съда по жалбата.
(10) Установяването на обстоятелствата по ал. 3 се извършва съгласувано със съответните компетентни държавни органи.
(11) За особен търговски управител може да бъде назначавано лице, което отговаря на следните условия:
1. да има висше образование и професионален опит в управлението на енергийни предприятия;
2. да не е осъждано като пълнолетно за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
3. да не се намира с лицензианта в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите, когато лицензиантът поиска прекратяване на лицензията преди изтичането на срока и ако прекратяването на лицензионната дейност може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването на клиентите с електрическа или топлинна енергия или природен газ, или може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред, той е длъжен да продължи да осъществява лицензионната дейност до издаването на нова лицензия на друго лице по реда на чл. 56, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато в срока на предизвестието, с което лицензиантът е поискал прекратяване на лицензията, не бъде определен нов лицензиант по реда на ал. 1, се прилага съответно чл. 56, ал. 4, 5, 6, 7, 9 и 11.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При подаване на заявление с искане за прекратяване на лицензия, издадена чрез конкурс, комисията преценява искането с оглед нуждите на общия прогнозен енергиен баланс на страната и сигурното и надеждно снабдяване на клиентите с енергия и природен газ.
(2) Титулярят на лицензия, определен чрез конкурс, може да подаде искане за нейното прекратяване, ако е прехвърлил незавършения обект на строителство на трето лице, при условията на чл. 53, ал. 1.


Чл. 59. (1) Комисията, след писмено предупреждение с определен срок, отнема лицензията:
1. когато лицензиантът не изпълнява или нарушава задълженията си по глави шеста и седма;
2. когато лицензиантът не изпълнява или нарушава задълженията си по издадената лицензия;
3. когато лицензиантът не изпълни в указания срок или нарушава предписания на контролните органи на комисията или наложени принудителни административни мерки от комисията;
4. когато лицензиантът е представил неверни сведения, които са послужили като основание за издаване на лицензията.
(2) Лицензията се отнема и когато на лицензианта е отнета с влязъл в сила административен акт лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение, издадена по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Комисията може да отнеме лицензия за разпределение на природен газ, издадена след конкурс, ако в определения с лицензията срок лицензиантът не изгради съответната газоразпределителна мрежа, посочена в предложението му по конкурса. В този случай за освободената територия се провежда нов конкурс по реда на този закон.
(4) С решението за отнемане на лицензията се определя срок, в който лицето не може да кандидатства за издаване на нова лицензия за същата дейност. Този срок не може да бъде по-малък от две години.
(5) Отнемането на лицензия не изключва търсенето на административнонаказателна или наказателна отговорност за извършено нарушение, ако съществуват предпоставки за това.
(6) С решението за отнемане на лицензията комисията назначава особен управител с правомощия съгласно чл. 56, ал. 4 до окончателното решение на Върховния административен съд, в случай на обжалване.


Чл. 60. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Условията и редът за издаване, изменение, допълнение, прекратяване и отнемане на лицензии, за издаване на разрешенията по тази глава, за одобряване на общите условия на договорите по този закон, за одобряване на правила за работа с потребителите на енергийни услуги, за снабдяване на клиентите с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и за доброволно уреждане на споровете по чл. 22, се определят с наредба, приета от комисията.


Чл. 61. Отношенията, свързани с неплатежоспособността и несъстоятелността на енергийно предприятие, получило лицензия за пренос на електрическа и топлинна енергия или природен газ, за разпределение на електрическа енергия или природен газ, както и лицата, получили лицензия за дейност чрез обекти по утвърдения от Министерския съвет списък на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката за обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия или с природен газ, се уреждат със специален закон.

Глава пета.
ВЕЩНИ ПРАВА

Раздел I.
Право на строеж. Отчуждаване


Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци се извършва върху имот - държавна собственост, компетентните държавни органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за държавната собственост без търг или конкурс.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 се извършва върху имот - общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато е необходимо изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях, да се извърши върху имот - частна собственост, лицето по ал. 1 трябва предварително възмездно да придобие право на собственост или право на строеж върху необходимата за изграждане на обекта земя.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицето по ал. 1 отправя писмено предложение до титуляря на вещни права, като посочва правните и фактическите основания, обосноваващи предложението, включително имота, вида на енергийните обекти и/или съоръжения и начина, по който те се отразяват на ползването на имота, вида вещни права, които е необходимо да бъдат придобити, площта и предлаганото обезщетение, като дава подходящ срок не по-кратък от един месец, за отговор на предложението. Този срок може да бъде променен по взаимно съгласие на лицата.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При учредяване на ограничени вещни права по ал. 1 върху имоти - публична собственост, за национални обекти се прилага съответно редът за частна държавна или частна общинска собственост, доколкото друго не е предвидено в закон.
(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицата по ал. 1 са възложители на строителството на тези обекти по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията, както и заинтересовани лица по смисъла на чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При отказ или при невъзможност за изпълнение на действията по чл. 62, ал. 4, която се дължи на причини, непреодолими от лицето по чл. 62, ал. 1, имотът се отчуждава в полза на държавата. За отказ се смята изричният отказ, както и неприемането на предложението или непостигането на съгласие в срока по чл. 62, ал. 5.
(2) Отчуждаването по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за държавната собственост.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицето по чл. 62, ал. 1 може да използва имота само за целите на отчуждаването.

Раздел I "а".
Отчуждаване на имоти за нуждите на добива на енергийни ресурси (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.)


Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) Енергийно предприятие, което е концесионер по смисъла на Закона за подземните богатства и извършва дейности по добив на енергийни ресурси, може да предложи на собствениците и титулярите на други вещни права сключване на договор, по силата на който то да придобие правото на собственост или друг вид вещно право върху недвижимите имоти, включени в концесионната площ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Когато концесионерът не може да установи или да открие титулярите на права върху земята или техните адреси, той има право да поиска съдействие от министъра на енергетиката. При поискано съдействие министърът е длъжен да изиска необходимата информация от компетентните държавни или общински органи, които нямат право да откажат предоставянето ?.


Чл. 63б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В случаите на добив на енергийни ресурси за задоволяване на държавна нужда, когато не е постигнато споразумение със собствениците или титулярите на други вещни права върху недвижим имот или част от такъв, енергийното предприятие - концесионер, има право да поиска от министъра на енергетиката предприемането на действия по принудително отчуждаване на имота по реда на Закона за държавната собственост.
(2) В искането по ал. 1 се посочват характеристиката, видът, местонахождението и размерът на имота и данни за собствениците, съответно за титулярите на други вещни права. Към искането се прилагат:
1. доказателства, че:
а) имотът е включен в границите на концесионната площ и е необходим или пречи за изпълнение на дейностите по утвърдения цялостен работен проект за добив на енергийния ресурс;
б) концесионерът е предложил на собственика, съответно на титуляря, закупуването на недвижимия имот на цена не по-ниска от цената, която би била определена по реда на глава трета от Закона за държавната собственост при принудително отчуждаване на имота за държавни нужди;
в) собственикът, съответно титулярят в едномесечен срок от получаване на предложението мълчаливо или изрично го е отхвърлил;
2. влязъл в сила подробен устройствен план.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В едномесечен срок от получаване на искането по ал. 1 министърът на енергетиката предприема действия за принудително отчуждаване на имота за държавни нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост.
(4) Когато имот, включен в границите на концесионната площ, е публична общинска собственост, към искането по ал. 1 се прилагат само доказателствата по ал. 2, т. 1.
(5) Разходите по принудителното отчуждаване са за сметка на концесионера.


Чл. 63в. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) Отчуждените имоти, както и други имоти - държавна собственост, включени в границите на концесионната площ, се предоставят на концесионера с решение на Министерския съвет като принадлежност по смисъла на Закона за концесиите.
(2) При прекратяване на концесионния договор имотите, предоставени на концесионера като принадлежност, се връщат на държавата във вид, при условия и по ред, определени с концесионния договор.

Раздел II.
Сервитути


Чл. 64. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект възникват сервитути.
(2) Сервитутите по този закон са:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) право на преминаване на хора и техника в полза на лицата по ал. 1;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) право на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи в полза на лицата по ал. 1;
3. ограничаване в ползването на поземлени имоти, прилежащи към енергийните обекти.
(3) При упражняване на сервитутите:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) титулярят на сервитута придобива право:
а) на прокарване на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
б) негови представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането и/или експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техника през служещите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на въздушни и подземни проводи и наземни съоръжения;
в) да извършва кастрене и рязане на дървета в сервитутните ивици на електропроводите и хидросъоръженията за отстраняване на аварии при уведомяване на управляващите органи на горските стопанства и националните паркове;
2. в служещите поземлени имоти не се допускат:
а) извършване на застрояване или трайни насаждения в сервитутната ивица, определена в наредбата по ал. 9;
б) (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, с изключение на случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните технически изисквания и след писмено съгласуване с титуляря на сервитута;
3. промяната на собствеността на имота не прекратява действието на сервитутите по отношение на господстващия и по отношение на служещия имот;
4. сервитутите са неделими права; те могат да се упражняват изцяло в полза на всяка част от господстващия имот и тежат изцяло върху всяка част от служещия имот и когато имотите бъдат разделени;
5. сервитутът може да се използва само за нуждите на господстващия имот;
6. собственикът на служещия имот няма право да премества сервитута.
(4) Сервитутите по ал. 2 възникват, когато:
1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) титулярят на сервитута изплати еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът, и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
(6) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Определянето на размера на обезщетенията по тази глава се извършва по реда на чл. 210 и 211 от Закона за устройство на територията или по взаимно съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Упражняването на сервитутното право се извършва от титуляря на сервитута съобразно техническите изисквания на наредбата по ал. 9.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случай че сервитутната зона попада в имот, за който в полза на титуляря на сервитута е учредено право на строеж, сервитутът върху имота се уговаря в акта за учредяване право на строеж.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите са индивидуални за различните видове енергийни обекти и се определят по ред и начин, предвидени в наредба на министъра на енергетиката, министъра на земеделието, храните и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(10) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При учредяване на ограничени вещни права по ал. 1 върху имоти - публична собственост, за национални обекти се прилага съответно редът за частна държавна или частна общинска собственост, доколкото друго не е предвидено в закон.


Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Влязъл в сила акт на компетентен орган за одобряване на подробен устройствен план по чл. 64, ал. 4, т. 1 с приложена извадка от графичните и текстовите материали относно служещия имот, титуляря на сервитута и собственика/носителя на вещно право в този имот и документ за изплатено или депозирано в търговска банка на разположение на собствениците и носителите на други вещни права върху служещия имот еднократно обезщетение, представляващо цената на сервитутното право, се вписва в имотния регистър по молба на титуляря на сервитута.
(2) До откриване на производство по създаване на имотен регистър по чл. 70, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър вписването на актовете и документите по ал. 1 се извършва по партидата на собственика на служещия имот по реда на Правилника за вписванията (Изв., бр. 101 от 1951 г.; изм., бр. 30 от 1955 г., ДВ, бр. 82 от 1996 г., бр. 86 от 1997 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 5 и 16 от 2001 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 67 от 2005 г. и бр. 22 от 2008 г.).


Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Размерът на обезщетението по чл. 64, ал. 4, т. 2 се определя при прилагане на следните критерии:
1. площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута;
2. видовете ограничения на ползването;
3. срок на ограничението;
4. справедливата пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Независимо от обезщетението по ал. 1, титулярят на сервитута дължи възстановяване на всички причинени вреди на имота или съответно парично обезщетение.


Чл. 66. Видът и местоположението на енергийните обекти и на площите на служещи поземлени имоти, включени в границите на сервитутите по този закон, се определят в общи и подробни устройствени планове.


Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Представителите на лицата по чл. 62, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 и длъжностните лица, които осъществяват контрол по този закон, могат да влизат и да преминават през чужди имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти или за контрол върху тях.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицата по чл. 62, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти - публична собственост, за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, газопроводи, топлопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторите на преносни и разпределителни мрежи ползват безвъзмездно части от сгради и прилежащите им поземлени имоти за монтиране на средства за измерване и други съоръжения, свързани с доставката на електрическа и топлинна енергия и природен газ.
(4) Собствениците на имотите по ал. 1 - 3 имат право на обезщетение за нанесени щети.


Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато собственикът, ползвателят или наемателят на имота извърши неразрешено застрояване, заграждение, засаждане или друго нарушение на режима за упражняване на сервитута, титулярят на сервитута има право да сезира компетентните органи с искане за премахване на незаконните строежи за сметка на собственика, ползвателя или наемателя, ако последният не ги отстрани в срока, даден му от титулярят на сервитута.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по ал. 1 титулярят на сервитута не дължи обезщетение за причинените вреди.

Глава шеста.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО


Чл. 69. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните предприятия са длъжни да извършват дейността си в интерес на обществото и на отделните клиенти и в съответствие с изискванията на този закон и другите нормативни актове, като обезпечават сигурността на снабдяването, включително защита на обектите, представляващи критична инфраструктура в енергетиката, непрекъснатостта и качеството на електрическата и топлинната енергия и природния газ, ефективното използване на горивата и енергията, опазването на околната среда, живота, здравето и собствеността на гражданите.


Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Енергийните предприятия, за които възникват задължения съгласно Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г., са длъжни да изпълнят задълженията, предвидени в този план, и да докладват на министъра на енергетиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Организацията и контролът по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г., включително механизмът за предоставяне и начинът на разходване на средствата за неговото изпълнение, се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката и на Комисията за енергийно и водно регулиране.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Предприятията по ал. 1, които не правят инвестиции на своите площадки, са длъжни да правят месечни вноски по сметка "Национален план за инвестиции" на Министерството на енергетиката.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Вноските по ал. 3 се определят в размер на една дванадесета от изчислената годишна вноска, която се определя за всяка календарна година, като произведение на референтната цена на тон емисии и предвидените за оператора безплатни квоти за същата година. Вноската се преизчислява при промяна на референтната цена на тон емисии.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Вноските по ал. 3 се внасят до 15-о число на текущия месец. За невнесените в срок вноски се дължи законна лихва.
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Вноските по ал. 3 са публични държавни вземания. Неплатените в срок вноски подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от министъра на енергетиката или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката може да налага на енергийните предприятия допълнителни задължения за обслужване на обществото.
(2) Допълнителните задължения по ал. 1 се налагат, когато са свързани със:
1. непрекъснатост на доставките на електрическа и топлинна енергия и природен газ, и
2. опазването на околната среда - съгласувано с министъра на околната среда и водите;
3. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) защитата на обектите, представляващи критична инфраструктура в енергетиката.
(3) Допълнителните задължения по ал. 1 се налагат със заповед, която съдържа:
1. лицето, на което се налага;
2. съдържанието на задължението;
3. срока и условията, при които трябва да бъде изпълнено задължението;
4. други условия.
(4) Извършените от енергийните предприятия допълнителни разходи по ал. 3 се признават като разходи по чл. 35.


Чл. 71. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийните предприятия за пренос на електрическа и топлинна енергия и природен газ или за разпределение на електрическа енергия и природен газ, които осигуряват услуга от обществен интерес и които имат господстващо положение на пазара по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, се подчиняват на неговите разпоредби, доколкото те не възпрепятстват фактически или юридически изпълнението на задълженията, които са им възложени.

Глава седма.
ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ, ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ


Чл. 72. (1) Ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ се въвежда в случаите, когато се налага ограничаване или прекъсване на снабдяването за време по-дълго от 48 часа на територията на цялата страна или на част от нея в резултат на:
1. непреодолима сила;
2. възникване или за предотвратяване на аварии по съоръжения за производство и пренос на електрическа или топлинна енергия и природен газ и за разпределение на електрическа енергия и природен газ;
2а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) претоварване на електрическите мрежи;
3. дълготраен недостиг на енергийни мощности или енергоносители;
4. разпоредителни мерки на държавни органи за състояние на готовност или при военни действия;
5. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) терористични действия или посегателства върху енергийни обекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Компетентен орган за вземане на решения за въвеждане на ограничителен режим за територията на страната е министърът на енергетиката или оправомощен от него заместник-министър.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Кметовете определят ограничителния режим на топлинна енергия и природен газ на територията на общината след съгласуване с министъра на енергетиката в съответствие с наредбата по чл. 74, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г.) Министърът на енергетиката съобщава въвеждането на ограничителния режим или на ограничителните условия по ал. 1 - 3 на комисията, на Европейската комисия - в случаите, предвидени в наредбата по чл. 9, ал. 4, и го обявява чрез средствата за масово осведомяване.


Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката след консултации с предприятията за природен газ и организации, представляващи интересите на битовите и небитовите клиенти, снабдявани с газ, и с комисията въвежда на национално равнище:
1. превантивен план за действие, в който се съдържат мерките, необходими за отстраняване или ограничаване въздействието на идентифицираните рискове, в съответствие с извършената оценка на риска;
2. план за действие при извънредни ситуации, в който се съдържат мерките, които трябва да бъдат предприети за отстраняване или смекчаване на въздействието от прекъсване доставките на природен газ.
(2) Оценката на риска по ал. 1, т. 1 се извършва въз основа на елементите, посочени в Регламент (ЕС) № 994/2010.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При приемането на плановете по ал. 1 министърът на енергетиката си сътрудничи с компетентните органи от региона и с Европейската комисия с цел гарантиране, че те са съвместими с плановете на други държави - членки на Европейския съюз, в региона и с цел разработване на регионални планове за действие.


Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Оператор на електропреносната мрежа, на топлопреносна мрежа, на газопреносна мрежа или оператор на съответната разпределителна мрежа може да разпореди временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ без предварително уведомяване на производителите и клиентите:
1. при възникване или за предотвратяване на аварии;
2. когато съществува опасност за здравето или живота на хора;
3. когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система, топлоснабдителната или газотранспортната система;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата, съответно на мрежата или на клиентите;
5. при опасност от наднормени замърсявания на околната среда - по предложение на компетентните органи по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;
6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при ограничаване доставките на природен газ по независещи от оператора на газопреносната мрежа обстоятелства;
7. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) при невъзможност за поддържане баланса между производство и потребление в електроенергийната система или възникване на отклонение от междусистемните графици за обмен със съседни оператори над допустимите граници, указани в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и в правилата на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторите по ал. 1 са длъжни предварително да уведомят производителите и клиентите за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на планиране.
(3) Продължителността на прекъсването или ограничението по ал. 1 не може да надхвърля 48 часа.


Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Редът за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ се определя с наредба на министъра на енергетиката.
(2) Енергийните предприятия не са задължени да изплащат обезщетения за щетите, нанесени в резултат на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия или природен газ, с изключение на случаите, при които авариите или дълготрайният недостиг са настъпили по тяхна вина.

Глава осма.
КОНТРОЛ В ЕНЕРГЕТИКАТА


Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката провежда предварителен, текущ и последващ контрол за:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти;
2. прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия;
3. изпълнението на задължението за набиране и съхраняване на резервите от горива, необходими за сигурно и непрекъснато снабдяване с енергия;
4. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) готовността на енергийните обекти за работа при бедствия и военно положение;
5. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) изпълнението на задълженията по този закон за предоставяне на информация на Министерството на енергетиката;
6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г.
(2) Комисията провежда контрол за:
1. спазването на условията по издадените лицензии;
2. прилагането на цените по чл. 30, ал. 1.
3. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.)


Чл. 76. (1) Комисията контролира съответствието на извършваните лицензионни дейности с условията на издадените лицензии.
(2) Комисията извършва превантивен, текущ и последващ контрол.
(3) Комисията извършва превантивен контрол в процедурите по издаване на лицензии по този закон.
(4) Комисията текущо контролира съответствието на изпълнението на лицензионната дейност с условията на лицензията, включително:
1. изпълнението на изискванията за сигурност на доставките на електрическа и топлинна енергия или природен газ и за ефективно използване на енергията и енергийните ресурси;
2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изпълнението на задълженията за предоставяне на достъп до мрежите, до съоръженията за съхранение и услуги по временно съхранение на природен газ, както и правилното прилагане на условията за предоставяне на достъп;
3. прилагането на утвърдените от комисията цени;
4. изпълнението или готовността за изпълнение на допълнителни задължения за преустановяване на лицензионната дейност след изтичането на срока на лицензията или при прекратяването ?, както и за извеждане на енергийни обекти от експлоатация;
5. изпълнението на задълженията за застраховане на имуществото, с което се осъществява лицензионната дейност, или за изпълнението на задълженията за финансово обезпечаване;
6. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изпълнението на задълженията за съхраняване и предоставяне на информация на комисията;
7. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изпълнението на задълженията за предоставяне на информация на съответния оператор на преносна мрежа;
7а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) спазването на дългосрочните договори и условията на договорите за прекъсваеми услуги, както и съвместимостта им с правото на Европейския съюз и съответствието им с политиките на Европейския съюз;
8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) проверки на основателността на жалби и сигнали срещу енергийните предприятия, включително за договорни нарушения, неизпълнение на задължения за присъединяване на производители и клиенти към мрежите или прекъсване на снабдяването с енергия или природен газ;
9. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) наличието на ограничаващи договорни практики и разпоредби за изключителност, които може да възпрепятстват небитови клиенти да сключват договори едновременно с повече от един доставчик или да ограничат избора им на доставчици;
10. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) времето, за което операторите на електропреносни/електроразпределителни и газопреносни/газоразпределителни мрежи извършват свързвания към мрежите, ремонти и междусистемни връзки;
11. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) спазването на правилата за работа с потребителите на енергийни услуги;
12. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) спазването на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009;
13. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) други условия, посочени в лицензията.
(5) Комисията извършва последващ контрол върху изпълнението на дадените препоръки и предписания на лицензиантите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Комисията контролира извършването на дейност по чл. 39, ал. 1, както и изпълнението на задължението за осигуряване на достъп до собствена уредба и/или съоръжение и до добивна газопроводна мрежа, както и за осигуряване на достъп за ползването им в случаите, предвидени в този закон.


Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В изпълнение на контролните си правомощия министърът на енергетиката:
1. извършва проверки чрез упълномощени от него лица;
2. уведомява органите на специализирания контрол с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност;
3. налага принудителни административни мерки и административни наказания, предвидени с този закон.
(2) В изпълнение на контролните си правомощия комисията:
1. извършва проверки чрез упълномощените от нея лица;
2. уведомява органите на специализирания контрол с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност;
3. спира действието, изменя или отнема издадената лицензия;
4. налага принудителни административни мерки и административни наказания, предвидени в този закон.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на енергетиката, съответно комисията, има право да изисква от проверяваните лица информация за дейността им, необходимите документи във връзка с осъществяването на контрола и ако се налага да изисква съдействие от специализираните органи за контрол.


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, които извършват проверки и съставят актове за установяване на извършено нарушение, се определят със заповед на министъра на енергетиката или на председателя на комисията съобразно компетентността им по този закон.
(2) Лицата по ал. 1, наричани по-нататък "контролните органи", имат право:
1. на свободен достъп до контролираните от тях лица и обекти за проверка;
2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения, оперативна и друга информация, включително да извършват или да възлагат извършването на експертизи, измервания и изпитвания за изясняване на техническото състояние и условията за експлоатация на обекта, включително за правоспособността на персонала, от съответните длъжностни лица, както и всяка друга информация, свързана с осигуряване изпълнението на условията на лицензията;
3. да извършват насрещни проверки и да изискват от трети лица сведения и документи, необходими за извършване на насрещните проверки;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) да дават задължителни предписания;
5. да правят предложения за налагане на принудителни административни мерки и административни наказания.
(3) Проверяваното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката и да оказва съдействие на контролните органи, като:
1. предоставя място за извършване на проверката или се явява в сградата на министерството, съответно на комисията;
2. определя свой служител за контакти и оказване съдействие на проверяващите длъжностни лица;
3. предоставя достъп до служебни помещения;
4. предоставя всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;
5. дава писмени обяснения при поискване от контролния орган.
(4) Предписанията на контролните органи, дадени в изпълнение на правомощията им по този закон, са задължителни.


Чл. 79. (1) Контролните органи са длъжни да не разгласяват служебната, производствената и търговската тайна, които са им станали известни при или по повод осъществяването на контролната дейност.
(2) Контролните органи извършват своята дейност самостоятелно или при необходимост съвместно с други специализирани контролни органи.


Чл. 80. (1) За резултатите от проверката контролните органи съставят протокол, към който прилагат събраните данни, документи и обяснения.
(2) Протоколът се подписва от съставителя, от проверяваното лице, а при отказ - от двама свидетели на отказа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Не се съставя констативен протокол в случаите, в които контролните органи са констатирали нарушение на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му въз основа на официални документи, както и при неизпълнение на задължението за предоставяне на документи и информация, предвидено в този закон и в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Въз основа на резултатите от проверката контролните органи могат да:
1. дават задължителни предписания на проверяваните лица;
2. съставят актове за установяване на административни нарушения, и
3. предлагат налагане на принудителни административни мерки.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицата, на които са дадени задължителни предписания, уведомяват в определения им срок контролните органи за тяхното изпълнение.


Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) (1) Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция осъществяват последващ контрол на енергийните предприятия, осъществяващи дейности при регулирани, включително при преференциални цени на електрическа енергия. Контролът обхваща финансово-стопанската и отчетната им дейност при регулирани, включително преференциални цени.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.)
(3) Енергийните предприятия по ал. 1, за които се прилага Законът за държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция в рамките на финансова инспекция.
(4) Енергийните предприятия по ал. 1, за които не се прилага Законът за държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция чрез последващи проверки.
(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Производителите на електрическа енергия, притежаващи централа с обща инсталирана електрическа мощност до 1 MW, не подлежат на ежегоден контрол по ал. 4. Тези производители подлежат на проверка от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция по утвърден годишен план, на база оценка на риска, по следните критерии:
1. дата на въвеждане в експлоатация;
2. размер на преференциалната цена за задължително изкупуване на произведената електрическа енергия;
3. дата на сключване на договора за изкупуване с крайния снабдител;
4. вид на енергийния източник и технология на производството.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Заповедта за извършване на проверка от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се издава от директора на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица и не подлежи на обжалване.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Министърът на енергетиката може да поиска от Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши финансова инспекция или последваща проверка по конкретен случай.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) При извършване на проверките по ал. 4 органите на Агенцията за държавна финансова инспекция имат право:
1. на свободен достъп до проверявания обект;
2. да проверяват цялата документация, свързана с финансово-стопанската и отчетната дейност при регулирани цени, включително преференциални цени;
3. да изискват от длъжностните лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки във връзка с проверката.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Лицата в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, да осигуряват свободен достъп до служебните помещения и до цялата документация и да предоставят в определените срокове необходимите документи, сведения и справки, свързани с проверката. Документите на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език. Лицата нямат право да отказват достъп до информация, като се позовават на своя или чужда търговска или банкова тайна, както и на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна, при спазване на Закона за защита на класифицираната информация.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) При извършване на проверките органите на Агенцията за държавна финансова инспекция са длъжни да:
1. се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;
2. отразяват точно резултатите от контролната дейност;
3. не разгласяват и не разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) За резултатите от извършена проверка органите на Агенцията за държавна финансова инспекция изготвят доклад, който съдържа направените констатации, подкрепени с доказателства.
(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Докладът по ал. 11 се връчва на лицето, което представлява енергийното предприятие. След връчването на доклада лицето може да даде писмено становище в 14-дневен срок от връчването. Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се произнасят с мотивирано писмено заключение в 7-дневен срок от получаване на становището.
(13) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) При данни за извършено престъпление материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.
(14) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Докладът по ал. 11 заедно с мотивираното писмено заключение и писменото становище по ал. 12 се изпраща в 7-дневен срок от изготвянето му на министъра на енергетиката и на комисията.
(15) (Предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Докладът по ал. 11 заедно с мотивираното писмено заключение и докладът за извършена финансова инспекция по ал. 3 заедно с мотивираното писмено заключение се публикуват на интернет страницата на Агенцията за държавна финансова инспекция в 7-дневен срок от изготвяне на заключението.


Чл. 81. Държавните и общинските органи и техните администрации, както и задължените по закона лица, са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при осъществяването на техните правомощия.

Глава осма "а".
СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ НА ПРЕНОСНИ МРЕЖИ. ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ. НЕЗАВИСИМОСТ НА ПРЕНОСНИТЕ ОПЕРАТОРИ (НОВА - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)

Раздел I.
Сертифициране на оператори на преносни мрежи. Правила за осъществяване на инвестиции (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Комисията сертифицира всеки оператор на преносна мрежа за изпълнението на изискванията за независимост и наблюдава тяхното спазване от сертифицирания оператор.
(2) Комисията открива процедури за сертифициране по ал. 1 по своя инициатива, по искане на преносния оператор или по мотивирано искане на Европейската комисия.
(3) Комисията приема проект на решение за сертифициране или отказва сертифициране в срок 4 месеца от датата на постъпването на искането за сертифициране или от образуването на производството по нейна инициатива или по искане на Европейската комисия. В случай че в посочения срок комисията не се произнесе изрично, се смята, че проектът на решение за сертифициране е приет.
(4) Проектът на решение по ал. 3 заедно с цялата свързана с него информация се нотифицира незабавно пред Европейската комисия.
(5) Операторът на преносна мрежа и предприятията, изпълняващи някоя от функциите по производство на електрическа енергия, добив на природен газ или доставка на електрическа енергия или природен газ, производство на природен газ от възобновяеми източници, предоставят при поискване от комисията или от Европейската комисия всякаква информация, свързана с изпълнението на задълженията за независимост на оператора.
(6) Решението за определяне на оператор се нотифицира на Европейската комисия и се публикува в "Официален вестник" на Европейския съюз. При определянето на независим системен оператор се прилага чл. 81л, ал. 10.
(7) Условията и редът за сертифициране на оператори на преносни мрежи се определят с наредбата по чл. 60.


Чл. 81б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 03.03.2013 г.) (1) Когато сертифицирането е поискано от собственик или оператор на преносна мрежа, които са контролирани от лице или лица от трета държава или трети държави, комисията уведомява Европейската комисия.
(2) Комисията незабавно уведомява Европейската комисия за всяко обстоятелство, което може да доведе до придобиването на контрол върху преносна мрежа или оператор на преносна мрежа от лица от трети държави.
(3) Операторите на преносни мрежи уведомяват комисията за всяко обстоятелство, което може да доведе до придобиването на контрол върху преносна мрежа или оператор на преносна мрежа от лица от трети държави.
(4) Проектът на решение на комисията за сертифициране на оператор на преносна мрежа, който или чийто собственик е контролиран от лица от трети държави, съответно проектът на отказ за сертифициране, се приема в срок 4 месеца от датата на постъпване на искането по ал. 1.
(5) Сертифицирането, поискано от лицата по ал. 1, се отказва, когато не е било доказано, че:
1. съответното лице спазва изискванията за независимост на оператора на преносна мрежа и
2. сертифицирането няма да представлява риск за сигурността на снабдяването с електрическа енергия и природен газ на Република България и на Европейския съюз, предвид:
а) правата и задълженията на Европейския съюз по отношение на третата държава, които произтичат от международното право, включително всяко споразумение, сключено с една или повече трети държави, по което Европейският съюз е страна и което разглежда въпросите на сигурността на снабдяването с електрическа енергия и природен газ;
б) правата и задълженията на Република България по отношение на третата държава, които произтичат съгласно споразумения, сключени с нея, доколкото са съобразени с правото на Европейския съюз и
в) други конкретни факти и обстоятелства, имащи отношение към случая и съответната трета държава.
(6) Сертифицирането, освен в случаите по ал. 5, се отказва и когато:
1. може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването в Република България или сигурността на доставките в друга държава - членка на Европейския съюз;
2. може да възникне опасност за националната сигурност и обществения ред;
3. Европейската комисия е дала отрицателно становище относно сертифицирането.
(7) Министерският съвет приема решение, с което прави преценка налице ли са обстоятелствата по ал. 5, т. 2 и ал. 6, т. 1 и 2, по искане на комисията, което се придружава от цялата свързана със случая информация. Решението на Министерския съвет е обвързващо за комисията.
(8) Проектът на решение по ал. 4 за сертифициране на оператор на преносна мрежа, който или чийто собственик е контролиран от лице или лица от трета държава или трети държави, заедно с цялата свързана с него информация се представя незабавно на Европейската комисия за становище дали са спазени изискванията за независимост на оператор на преносна мрежа и дали сертифицирането няма да представлява риск за сигурността на снабдяването с електрическа енергия и природен газ за Европейския съюз.
(9) Комисията приема окончателно решение относно сертифицирането на оператор на преносна мрежа, който или чийто собственик е контролиран от лица от трети държави, в съответствие със становището на Европейската комисия в срок два месеца след получаването му или от изтичането на срока за получаване на такова становище.
(10) Срокът за получаване на становище на Европейската комисия е два месеца, а в случай че Европейската комисия е поискала становище от АСЕР - 4 месеца, и тече от представянето на проекта на решение по ал. 8 и на съответната информация.
(11) Решението по ал. 9 се представя на Европейската комисия заедно с цялата свързана с него информация и се публикува заедно със становището на Европейската комисия, а когато решението се отклонява от това становище - и съображенията, на които решението се основава.
(12) Условията и редът за сертифициране се определят с наредбата по чл. 60 и насоки на Европейската комисия относно процедурата за сертифициране по ал. 1 - 11.


Чл. 81в. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Върху оператор на преносна мрежа, който е и собственик на преносната мрежа, не може да бъде придобит пряко или непряко контрол или да бъдат упражнявани права от предприятия, изпълняващи която и да е от дейностите: производство на електрическа енергия, производство на газ от възобновяеми източници, добив на природен газ или доставка на електрическа енергия или на природен газ.


Чл. 81г. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Операторът на преносна мрежа разработва, консултира с всички заинтересовани страни и предоставя на комисията ежегодно до 30 април 10-годишен план, който:
1. показва на участниците на пазара основната инфраструктура за пренос, която се предвижда за изграждане, разширяване, реконструкция и модернизация през следващите 10 години;
2. съдържа всички инвестиции, за които вече е взето решение, и определя новите инвестиции, които трябва да бъдат направени през следващите три години;
3. предвижда график за всички инвестиционни проекти.
(2) При изготвянето на 10-годишния план за развитие на преносната мрежа операторът на преносна мрежа се съобразява с наличната информация относно предстоящи изменения в производството, доставките, потреблението и обмена с други държави, включително проучванията, плановете и прогнозите по чл. 87, ал. 3, като взема предвид и инвестиционните планове за регионални мрежи и мрежи на територията на Европейския съюз. При изготвяне на 10-годишния план за развитие на газопреносната мрежа операторът се съобразява и с инвестиционните планове за съоръжения за съхранение на природен газ.
(3) Комисията се консултира с всички настоящи или потенциални ползватели на мрежата относно 10-годишния план за развитие на преносната мрежа по открит и прозрачен начин. От лицата или предприятията, които твърдят, че са потенциални ползватели на мрежата, може да бъде поискано да обосноват твърденията си. Резултатите от процеса на консултации, включително възможните нужди от инвестиции, се публикуват на страницата на комисията в интернет.
(4) Комисията проучва дали 10-годишният план за развитие на преносната мрежа обхваща всички нужди от инвестиции, установени в процеса на консултации, и дали той е в съответствие с 10-годишните планове за развитие на мрежите в Европейския съюз.
(5) Комисията наблюдава и оценява изпълнението на 10-годишния план за развитие на преносната мрежа.
(6) Освен ако не са налице наложителни причини извън неговия контрол, когато независим преносен оператор не извърши инвестиция, която съгласно 10-годишния план за развитие на преносната мрежа е следвало да бъде извършена в следващите три години, комисията задължава оператора да осъществи нужните инвестиции, ако все още е необходимо те да бъдат извършени, както и да осигури възстановяване на разходите за тези инвестиции чрез цените за мрежовите услуги.

Раздел II.
Независим преносен оператор (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 81д. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Независим преносен оператор на преносна мрежа за електрическа енергия или за природен газ - част от вертикално интегрирано предприятие, е акционерно дружество с двустепенна система на управление.
(2) Управителният съвет на независимия преносен оператор взема решенията, свързани с текущите дейности на оператора на преносна мрежа, управлението на мрежата и дейностите, необходими за изготвянето на 10-годишния план за развитие на мрежата.
(3) Членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор се избират и освобождават от надзорния съвет. Надзорният съвет незабавно изпраща на комисията решенията за избор, както и информация за условията, които уреждат мандата, продължителността и прекратяването му, условията на работа, включително възнагражденията, съответно решенията за предсрочно освобождаване, заедно с мотивите към тях. Решенията пораждат действие, ако в срок три седмици от уведомяването, но не по-кратък от срока за обжалване по ал. 7, комисията не възрази срещу тях.
(4) Комисията се уведомява за решенията за:
1. избор на член на управителния съвет на независимия преносен оператор;
2. предсрочно освобождаване на член на управителния съвет на независимия преносен оператор след получаването му от лицето, което се освобождава.
(5) Членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор:
1. не заемат професионален пост или отговорна длъжност, нямат икономически интереси или делови отношения, пряко или непряко, с която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции;
2. нямат интереси или не получават финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното предприятие;
3. получават възнаграждение, което не зависи от дейностите или резултатите на вертикално интегрираното предприятие, различни от тези на оператора на преносна мрежа.
(6) Мнозинството от членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор са лица, които в срок три години преди назначаването им не са заемали професионален пост или отговорна длъжност, не са имали интереси или делови отношения, пряко или непряко, с вертикално интегрираното предприятие или с която и да е част от него, различна от оператора на преносната мрежа, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции. Останалите членове на управителния съвет са лица, които за период най-малко 6 месеца преди назначаването им не са упражнявали управленска или друга подобна дейност във вертикално интегрираното предприятие.
(7) Членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор имат право да обжалват решението на надзорния съвет за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление пред комисията по реда на чл. 22, ал. 1, т. 4 в срок до 7 дни от получаването на решението.
(8) След прекратяването на мандата им членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор не заемат професионален пост или отговорна длъжност, нямат интереси или делови отношения с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие, различна от оператора на преносна мрежа, или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, за период не по-малък от 4 години.
(9) Разпоредбите на ал. 5, ал. 6, изречение първо и ал. 8 се прилагат и по отношение на лицата, които докладват директно на членовете на управителния съвет на независимия преносен оператор по въпроси, свързани с експлоатацията, поддръжката и развитието на мрежата.
(10) Лицата по ал. 9 при прекратяване на трудовите им правоотношения могат да обжалват прекратяването пред комисията по реда на чл. 22, ал. 1, т. 4 в срок до 7 дни от получаването на акта за прекратяване, като се прилага съответно ал. 3.
(11) Комисията може да възрази срещу решение за:
1. избор на член на управителния съвет на независимия преносен оператор, когато възникнат съмнения относно неговата професионална независимост;
2. предсрочно освобождаване на член на управителния съвет на независимия преносен оператор, когато съществуват съмнения относно основанията за това предсрочно освобождаване.


Чл. 81е. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Надзорният съвет на независимия преносен оператор приема решенията, които могат съществено да повлияят върху стойността на активите на оператора на преносна мрежа, включително решенията, свързани с одобрението на годишните финансови планове, нивото на задлъжнялост на оператора на преносна мрежа и обвързващи общото събрание на оператора решения относно размера на дивидентите, които се разпределят между акционерите.
(2) Членовете на надзорния съвет на независимия преносен оператор се избират от общото събрание на акционерите. Надзорният съвет се състои от 3 до 7 лица, като за избора се уведомява комисията. Решението на общото събрание на акционерите поражда действие, ако в срок до три седмици от уведомяването комисията не възрази срещу избора на половината минус един от членовете на надзорния съвет на основанието, посочено в чл. 81д, ал. 11, т. 1.
(3) Разпоредбите на чл. 81д, ал. 7 и ал. 11, т. 2 се прилагат за всички членове на надзорния съвет на независимия преносен оператор, а чл. 81д, ал. 3, 4, 5, ал. 6, изречение първо и ал. 8 се прилагат съответно за поне половината минус един от членовете на надзорния съвет.


Чл. 81ж. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Независимият преносен оператор на преносна мрежа за електрическа енергия или за природен газ разполага с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, необходими за изпълнение на задълженията за извършване на дейността по пренос на електрическа енергия или природен газ.
(2) Операторът по ал. 1 е собственик на активите, необходими за дейността по пренос на електрическа енергия или природен газ, включително на преносната мрежа, и има собствена идентичност, отделно седалище, персонал и ползва самостоятелно необходимото му оборудване и правни, счетоводни и информационни услуги.
(3) Без да се засягат решенията на надзорния орган съгласно чл. 81е, ал. 1, независимият преносен оператор има право да взема решения независимо от вертикално интегрираното предприятие по отношение на активи, необходими за функционирането, поддръжката или развитието на преносната мрежа, както и правомощия да предлага обвързващи общото събрание решения относно набиране на средства на капиталовия пазар чрез заем или увеличаване на капитала.
(4) Независимият преносен оператор назначава необходимия му персонал, като не може да наема и предоставя персонал от и за други части на вертикално интегрираното предприятие.
(5) Забранява се предоставянето на услуги на независимия преносен оператор на:
1. електропреносна мрежа от други части на вертикално интегрираното предприятие, изпълняващи дейностите по доставка или производство на електрическа енергия;
2. газопреносна мрежа от други части на вертикално интегрираното предприятие, изпълняващи дейностите по доставка или производство на природен газ.
(6) Независимият преносен оператор може да предоставя услуги на вертикално интегрирано предприятие, при условие че предоставянето на тези услуги:
1. не води до дискриминация между различните ползватели на мрежата;
2. е достъпно за всички ползватели на мрежата при едни и същи условия и ред;
3. не ограничава, не нарушава и не възпрепятства конкуренцията в производството или доставките.
(7) Комисията одобрява условията и реда за предоставяне на услугите по ал. 6.
(8) Независимият преносен оператор не разкрива никаква информация, която е търговска тайна, на останалите части от интегрираното предприятие, освен ако това е необходимо за сключването на търговска сделка. При сделки за продажби или покупки от свързани предприятия операторите не могат да злоупотребяват с информация - търговска тайна, получена от трети страни при осигуряването или договарянето на достъп до системата.
(9) Независимият преносен оператор чрез своята корпоративна идентичност, комуникации, търговски марки и обекти не създава объркване по отношение на отделната идентичност на вертикално интегрираното предприятие или която и да било част от него.
(10) Независимият преносен оператор и която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие, изпълняващо дейности по доставка или производство на електрическа енергия или природен газ, ползват самостоятелни системи или оборудване за информационни технологии, помещения и системи за сигурност по отношение на достъпа до тях, както и различни консултанти или външни изпълнители за системи или оборудване за информационни технологии и системи за сигурност по отношение на достъпа.
(11) Независимият преносен оператор уведомява комисията за планирани сделки, които могат да наложат преоценка на спазването от него на изискванията за независимост.
(12) На независимия преносен оператор се извършва независим одит от одитор, различен от този на вертикално интегрираното предприятие и на дружествата в него.
(13) Изискването на ал. 2 се смята за изпълнено, когато две или повече предприятия, притежаващи преносни мрежи, са създали съвместно предприятие, действащо като оператор на преносните мрежи в Република България и в друга/други държави - членки на Европейския съюз. Друго предприятие не може да бъде част от съвместното предприятие, освен ако е било одобрено като независим преносен оператор или като независим системен оператор на преносна мрежа.


Чл. 81з. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Вертикално интегрираното предприятие не извършва действия, възпрепятстващи или увреждащи независимия преносен оператор при изпълнението на задълженията му по закона, а независимият преносен оператор не иска разрешение от вертикално интегрираното предприятие, за да изпълнява задълженията си по този раздел.
(2) Без да се засягат решенията на надзорния орган съгласно чл. 81е, ал. 1, вертикално интегрираното предприятие осигурява своевременно на независимия преносен оператор достатъчни финансови ресурси за бъдещи инвестиционни проекти и/или за подмяна на съществуващи активи при обосновано и икономически целесъобразно искане от оператора.


Чл. 81и. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Дъщерни предприятия на вертикално интегрираното предприятие, изпълняващи функциите по производство или доставка, нямат пряко или непряко участие в капитала на независимия преносен оператор. Операторът няма пряко или непряко участие в капитала в никое дъщерно предприятие на вертикално интегрираното предприятие, изпълняващо функциите по производство или доставка, нито получава дивиденти или други финансови облаги от това дъщерно предприятие.
(2) Цялостната управленска структура и устав на независимия преносен оператор гарантират неговата ефективна независимост. Вертикално интегрираното предприятие не определя пряко или непряко конкурентното поведение на оператора по отношение на текущите му дейности и управлението на мрежата или по отношение на дейностите, необходими за изготвянето на 10-годишния план за развитие на мрежата, разработен съгласно чл. 81г.
(3) Всички търговски и финансови отношения между вертикално интегрираното предприятие и независимия преносен оператор, включително заеми, предоставяни от оператора на вертикално интегрираното предприятие, се осъществяват при пазарни условия. Операторът съхранява подробна документация за тези търговски и финансови отношения и при поискване предоставя достъп до нея на комисията.
(4) Независимият преносен оператор представя за одобрение от комисията всички търговски и финансови споразумения с вертикално интегрираното предприятие.
(5) Независимият преносен оператор уведомява комисията за предоставени финансови ресурси по чл. 81з, ал. 2.


Чл. 81к. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Независимият преносен оператор разработва и изпълнява програма за съответствие, в която се посочват мерки за недопускане на дискриминационно поведение на оператора, както и конкретните задължения на служителите на оператора за постигане на тази цел. Програмата за съответствие влиза в сила след одобрение от комисията.
(2) Контролът по изпълнението на програмата за съответствие се възлага на лице, избрано за отговорник по съответствието от надзорния съвет на независимия преносен оператор. Изборът на отговорник по съответствието се одобрява от комисията, която може да откаже одобрение на основание липса на независимост или на професионална компетентност. Изискванията за независимост и редът за избор, уведомяване на комисията и освобождаване по чл. 81д, ал. 3 - 8 и 10 се прилагат и за отговорника по съответствието.
(3) В изпълнение на правомощията си отговорникът по съответствието:
1. наблюдава изпълнението на програмата за съответствие и представя на комисията тримесечни доклади за изпълнението ?;
2. изготвя ежегодно и представя на комисията годишен доклад, в който посочва взетите мерки за изпълнение на програмата за съответствие;
3. изготвя и представя пред надзорния съвет отчет и дава препоръки по програмата за съответствие и за нейното изпълнение;
4. уведомява комисията за съществени нарушения при прилагането на програмата за съответствие и за всички търговски и финансови взаимоотношения между вертикално интегрираното предприятие и оператора;
5. уведомява комисията за предложените решения относно плана за развитие на мрежата или отделни инвестиции на оператора преди представянето от управителния съвет на тези планове и решения на надзорния съвет;
6. уведомява комисията за решения на общото събрание на вертикално интегрираното предприятие или за гласуване от членовете на надзорния съвет на оператора, с които е осуетено или забавено осъществяването на инвестиции, предвидени за предходните три години съгласно 10-годишния план за развитие на мрежата;
7. контролира спазването на чл. 81ж, ал. 8;
8. докладва пред комисията и има право да докладва пред надзорния съвет на оператора.
(4) Отговорникът по съответствието има право, без предварително известие, на постоянен достъп до цялата необходима информация и до помещенията на оператора, доколкото това е необходимо за изпълнение на неговите задължения.
(5) Отговорникът по съответствието може да присъства на всички заседания на общото събрание, управителния и надзорния съвет на оператора и задължително присъства на заседанията, на които се разглеждат въпросите за:
1. условията за достъп до мрежите, определени в Регламент (ЕО) № 714/2009 и Регламент (ЕО) № 715/2009;
2. инвестициите и проектите, свързани с експлоатацията, поддръжката и развитието на преносните мрежи, включително междусистемните връзки;
3. закупуването на енергия, необходима за технологични разходи за електропреносната мрежа, съответно за експлоатацията на газопреносната мрежа.
(6) Отговорникът по съответствието е длъжен да не разгласява служебната, производствената и търговската тайна, които са му станали известни при или по повод изпълнение на задълженията му.
(7) След предварително одобрение от комисията надзорният съвет може да освободи от длъжност отговорника по съответствието. Той освобождава отговорника по съответствието на основание липса на независимост или на професионална компетентност по искане на комисията.

Раздел III.
Независим системен оператор (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 81л. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Всички или определени задачи на независимия преносен оператор се възлагат на независим системен оператор по искане на комисията при системно нарушаване на задълженията на независимия преносен оператор, свързани с изискванията за независимост, съгласно раздел ІІ от тази глава, включително при системно дискриминационно поведение в полза на вертикално интегрираното предприятие.
(2) За независим системен оператор се определя лице, предложено от собственика на преносна мрежа и одобрено от комисията, по отношение на което са изпълнени следните изисквания:
1. едно и също лице или едни и същи лица нямат право да:
а) упражняват пряко или непряко контрол върху предприятие, изпълняващо някоя от дейностите по производство или доставка на електрическа енергия или природен газ, и едновременно да упражняват пряко или непряко контрол или да имат права върху оператори на преносна мрежа или върху преносна мрежа;
б) упражняват пряко или непряко контрол върху оператор на преносна мрежа или върху преносна мрежа и едновременно да упражняват пряко или непряко контрол или да имат права върху предприятие, изпълняващо някоя от дейностите по производство или доставка на електрическа енергия или природен газ;
в) определят членове на надзорния съвет или на управителни органи на оператора на преносна мрежа или на собственик на преносна мрежа и да упражняват пряко или непряко контрол или да имат права върху предприятие, изпълняващо някоя от дейностите производство или доставка, съответно за електрическа енергия или за природен газ;
г) бъдат членове на надзорния съвет или на управителни органи на предприятие, изпълняващо някоя от дейностите производство или доставка, и едновременно - на оператор на преносна мрежа или на собственик на преносна мрежа;
2. разполага с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, необходими за изпълнение на задълженията за извършване на дейността по пренос на електрическа енергия или природен газ;
3. поело е задължение да спазва плана за развитие на преносната мрежа по чл. 81г;
4. кандидатът за оператор е доказал способността си да изпълнява задълженията съгласно Регламент (ЕО) № 714/2009 или Регламент (ЕО) № 715/2009, включително сътрудничеството между оператори на преносни мрежи на европейско и регионално равнище.
(3) По смисъла на ал. 2, т. 1, букви "а", "б" и "в" права върху предприятие означава правото да се гласува, да се определят членове на надзорния съвет или на управителни органи на предприятието или притежаването на мажоритарен дял.
(4) Сертифицирането на независим системен оператор се извършва по реда на чл. 81а или 81б, когато са изпълнени условията по ал. 2 и собственикът на преносната мрежа докаже възможност да изпълнява задълженията по ал. 5, за което се представят всички проекти на договорни споразумения между собственика и предприятието - кандидат за независим системен оператор, и други относими споразумения.
(5) Когато бъде определен независим системен оператор, собственикът на преносната мрежа:
1. съдейства на независимия системен оператор при изпълнението на задачите му, включително като предоставя цялата необходима информация;
2. финансира инвестициите, които независимият системен оператор е решил да направи и които са одобрени от комисията, или дава съгласието си да бъдат финансирани от която и да е заинтересована страна, включително от независимия системен оператор;
3. осигурява покритието на отговорността, свързана с активите на мрежата, с изключение на отговорността, която е свързана със задачите на независимия системен оператор;
4. осигурява гаранциите, необходими за улесняване финансирането на всички разширения на мрежата, с изключение на инвестициите, за които в съответствие с т. 2 е дал съгласие да бъдат финансирани от която и да е заинтересована страна, включително от независимия системен оператор.
(6) Финансовите споразумения по ал. 5, т. 2 се одобряват от комисията след консултации със собственика на преносната мрежа и с други заинтересовани лица.
(7) Независимият системен оператор отговаря за осигуряването и управлението на достъпа на трети страни, включително за събирането на всички вземания, свързани с преноса, както и за експлоатацията, поддръжката и развитието на мрежата и за осигуряването на дългосрочната ? способност да отговаря на разумното търсене чрез инвестиционно планиране. Когато разработва планове за развитие на мрежата, независимият системен оператор отговаря за планирането, включително за процедурите за получаване на разрешения, изграждането и пускането в експлоатация на новата инфраструктура. Собственикът на мрежата не отговаря за предоставянето и управлението на достъпа на трети страни, нито за инвестиционното планиране.
(8) Изпълнението на задълженията на собственика на преносна мрежа по ал. 5 се контролира от Комисията за защита на конкуренцията в сътрудничество с комисията.
(9) Когато лицето, посочено в ал. 2, т. 1, е българската държава или публичен орган, не се смятат за едно и също лице или лица два публични органа, единият от които упражнява контрол върху оператор на преносна мрежа или върху преносна мрежа, а другият - върху предприятие, изпълняващо някоя от функциите по производство, добив или доставка.
(10) Решението за определяне на независим системен оператор се взема след приключване на процедурата по ал. 4, подлежи на одобряване от Европейската комисия и се публикува в "Официален вестник" на Европейския съюз с решението на Европейската комисия.


Чл. 81м. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) При определяне на независим системен оператор на електропреносна мрежа собственикът на мрежата, който е част от вертикално интегрирано предприятие, е независим по отношение на правноорганизационна форма, организацията и вземането на решения от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие, които не са свързани с преноса на електрическа енергия.
(2) За да се осигури независимостта на собственика на електропреносна мрежа по ал. 1, лицата, отговорни за управлението:
1. не участват в дружествени структури на интегрираното енергийно предприятие, отговарящи пряко или непряко за ежедневното функциониране на производството, разпределението, обществена доставка и търговия;
2. вземат самостоятелно решения при изпълнение на възложените им с този закон задължения и по отношение на тях са взети подходящи мерки, които отчитат професионалните им интереси, за да се осигури възможността да действат независимо;
3. са длъжни да не допускат дискриминационно поведение при изпълнение на възложените им с този закон задължения.
(3) Собственикът на електропреносна мрежа изготвя програма, в която посочва мерки за изпълнение на ал. 1 и 2, съдържаща конкретни задължения на служителите за постигането ?, като определя лице, отговарящо за контрола по изпълнението на програмата.
(4) Собственикът на електропреносна мрежа е длъжен да пази поверителността на информацията, която е търговска тайна, получена е при и по повод дейността му и може да доведе до търговски предимства. Информация се предоставя при условия на равнопоставеност.
(5) Лицето по ал. 3 представя на комисията годишен отчет за мерките по ал. 3, който се публикува на интернет страницата на собственика на електропреносна мрежа.


Чл. 81н. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) При определяне на независим системен оператор на газопреносна мрежа собственикът на мрежата и операторът на съоръжение за съхранение на природен газ, които са част от вертикално интегрирано предприятие, са независими по отношение на правноорганизационната форма, организацията и вземането на решения от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие, които не са свързани с пренос, разпределение и съхранение на природен газ.
(2) За да се осигури независимостта на собственика на газопреносна мрежа и на оператора на съоръжение за съхранение на природен газ по ал. 1, лицата, отговорни за управлението:
1. не участват в дружествени структури на интегрираното енергийно предприятие, отговарящи пряко или непряко за ежедневното осъществяване на дейностите по добив на природен газ, производство на газ от възобновяеми източници, обществена доставка и търговия с природен газ;
2. вземат самостоятелно решения при изпълнение на възложените им с този закон задължения и по отношение на тях са взети подходящи мерки, които отчитат професионалните им интереси, за да се осигури възможността да действат независимо;
3. са длъжни да не допускат дискриминационно поведение при изпълнение на възложените им с този закон задължения.
(3) Собственикът на газопреносна мрежа и операторът на съоръжение за съхранение на природен газ изготвят програма, в която се посочват мерки за изпълнение на ал. 1 и 2, съдържаща конкретни задължения на служителите за постигането ?, като се определя лице, отговарящо за контрола по изпълнението на програмата.
(4) Лицето по ал. 3 представя на комисията годишен отчет за мерките по ал. 3, който се публикува на интернет страниците на собственика на газопреносна мрежа и на оператора на съоръжение за съхранение на природен газ.
(5) Собственикът на газопреносна мрежа е длъжен да пази поверителността на информацията, която е търговска тайна, получена е при и по повод дейността му и може да доведе до търговски предимства. Информация се предоставя при условия на равнопоставеност.
(6) Дружеството, което притежава операторът на съоръжение за съхранение на природен газ, не дава нареждания по отношение на неговата текуща дейност и не взема решения относно изграждане или модернизиране на съоръжение за съхранение на природен газ извън одобрените бизнес планове.

Раздел IV.
Оператори на преносни мрежи, отделени по собственост (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 81о. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Всяко предприятие, което придобие преносна мрежа след сертифициране, функционира като оператор на преносна мрежа.
(2) Предприятието по ал. 1 не осъществява дейности по производство на електрическа енергия, производство на газ от възобновяеми източници, добив на природен газ или доставка на електрическа енергия или на природен газ и не е част от вертикално интегрирано предприятие, в което се осъществяват такива дейности.
(3) Операторът по ал. 1 изпълнява изискванията на чл. 81ж, ал. 1 и чл. 81л, ал. 2, т. 1 и 2. Прилагат се съответно чл. 81ж, ал. 11 и 13, чл. 81л, ал. 3 и 9 и чл. 81м, ал. 4, съответно чл. 81н, ал. 5.
(4) Оператор на преносна мрежа, който е бил част от вертикално интегрирано предприятие, е длъжен да пази поверителността на информацията, която е търговска тайна и е получена при и по повод дейността му.
(5) Изискването по ал. 1 се смята за изпълнено, когато две или повече предприятия, притежаващи преносни мрежи, са създали съвместно предприятие, действащо като оператор на преносните мрежи в Република България и друга държава - членка на Европейския съюз, по отношение на съответните преносни мрежи. Друго предприятие не може да бъде част от съвместното предприятие, освен ако е било одобрено като независим преносен оператор или като независим системен оператор на преносна мрежа.

Глава девета.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Раздел I.
Електроенергийна система


Чл. 82. (1) Всички електроенергийни обекти на територията на страната се свързват и функционират в единна електроенергийна система с общ режим на работа и с непрекъснат процес на производство, преобразуване, пренос, разпределение и потребление на електрическа енергия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Електроенергийната система обхваща енергийните обекти за производство на електрическа енергия, електропреносната мрежа, отделните електроразпределителни мрежи и електрическите уредби на клиентите.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Паралелната работа на електроенергийната система с други електроенергийни системи и обединения на системи се осъществява в съответствие със сключените международни актове в областта на електроенергетиката и при спазване на техническите норми и изискванията за надеждна и безопасна работа.


Чл. 83. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени във:
1. наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводи, която регламентира техническите норми за проектиране и изграждане на електрически уредби и електропроводи;
2. наредба за техническата експлоатация на електрическите централи и мрежи, която регламентира условията и реда за организация и техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, на централи за производство на електрическа и/или топлинна енергия, на топлопреносни мрежи, на хидротехническите съоръжения на централите и техните механични части (и управление и техническа експлоатация на електрически централи и мрежи);
3. наредба за техническата експлоатация на електрообзавеждането, която регламентира правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на предприятията, присъединени към електропреносната и/или електроразпределителната мрежа;
4. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) правилата за управление на електроенергийната система, които регламентират правата и задълженията на оператора на електропреносната мрежа и присъединените към електропреносната мрежа лица във връзка с планиране развитието на електропреносната мрежа, планиране и управление на режима на работа на електроенергийната система, процедурите по задължителния обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, създаване и изпълнение на защитен план и план за възстановяване на електроенергийната система, условия и ред за провеждане на системни изпитвания и за предоставяне на допълнителни услуги, за условията и реда за достъп до електропреносната мрежа, за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, включително приоритетите за достъп и диспечерско управление, за прилагане на нормите за сигурност и качество на снабдяването с електрическа енергия, пренасяна през електропреносната мрежа, и предоставяните услуги;
5. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) правилата за управление на електроразпределителните мрежи, които регламентират правата и задълженията на оператора на електроразпределителната мрежа и присъединените към съответната мрежа лица във връзка с планиране развитието на мрежата, планиране и управление на режима на работа на електроразпределителната мрежа, процедурите по задължителен обмен на данни, реда за оперативно оповестяване и обмен на информация, създаване и изпълнение на местен защитен план и за предоставяне на допълнителни услуги, условията и реда за достъп до електроразпределителните мрежи, за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи, включително приоритетите за достъп и диспечерско управление, за нормите за сигурност и качество на снабдяването с електрическа енергия, пренасяна през електроразпределителните мрежи, и предоставяните услуги;
6. правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Наредбите по ал. 1, т. 1 - 3 се издават от министъра на енергетиката. Правилата по ал. 1, т. 4 - 6 се приемат от комисията по предложение на енергийните предприятия и се публикуват от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката.

Раздел II.
Производство на електрическа енергия


Чл. 84. (1) (Предишен текст на чл. 84 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Производство на електрическа енергия могат да осъществяват енергийни предприятия, получили лицензия за производство по реда на този закон, освен в случаите по чл. 39, ал. 4, т. 1 и 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производителите на електрическа енергия са длъжни да сключат договори за достъп с оператора на електропреносната мрежа и/или с оператора на електроразпределителна мрежа, в които се уреждат правата и задълженията на страните във връзка с диспечирането, предоставянето на студен резерв и допълнителни услуги.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Договорите по ал. 2 са условие за изпълнение на договорите за продажба на електрическа енергия, включително изпълнението на договорите по чл. 93а и чл. 94а, ал. 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производителите на електрическа енергия са длъжни да спазват нормите за качество и надеждност на произвежданата електрическа енергия съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5 с оглед гарантиране сигурността на електроенергийната система.
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производителите, които не спазват нормите за качество и надеждност по ал. 4 съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5, могат да бъдат изключени от системата от съответния оператор на мрежа до отстраняване на несъответствията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия са задължени:
1. да поддържат електрическа мощност за производство на електрическа енергия с постигнати показатели за висока ефективност, съответстваща на полезния топлинен товар, ако не е договорено изкупуване на по-голяма мощност в резултат на сключени договори по реда на глава девета, раздел VІІ, или не е разпоредено друго от оператора на мрежата;
2. (доп - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) да осигурят възможност на оператора на електропреносната мрежа и/или оператора на електроразпределителна мрежа за оперативен контрол чрез предаване на данни в реално време за производството на топлинна и електрическа енергия на производството на електрическа енергия, произведена от високоефективен комбиниран начин, комбинирана електрическа енергия без постигнати показатели за високоефективно комбинирано производство и за количествата некомбинирана електрическа енергия, необходима за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения.
(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Условията и начинът на изпълнение на задълженията по ал. 6 се определят с наредба на министъра на енергетиката.


Чл. 85. (1) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Производителите на електрическа енергия са длъжни да поддържат резерви от горива, включително и от местни твърди горива в количество, което да гарантира продължително и надеждно производство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Условията и редът за набирането, поддържането на резервите от горива и контрола се определят с наредба на министъра на енергетиката.

Раздел III.
Пренос на електрическа енергия (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Преносът на електрическа енергия се осъществява от оператора на електропреносната мрежа, получил лицензия за пренос на електрическа енергия и сертифициран по реда на глава осма "а", раздел І.
(2) Преносът и трансформирането на електрическа енергия е услуга от обществен интерес, която се диспечира от оператора на електропреносната мрежа.
(3) Дейността по пренос на електрическа енергия включва и:
1. представителство на оператора на електропреносната мрежа и контакти с трети страни, с регулаторните органи на други държави - членки на Европейския съюз, както и представителство в рамките на Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ЕМОПС за електроенергия);
2. събиране на всички вземания, свързани с преноса, включително за достъп, изравнителни плащания за допълнителни услуги, като закупуване на услуги (разходи за балансиране, енергия за покриване на загуби), както и за претоварване по механизма за компенсиране между операторите на преносни системи в съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕО) № 714/2009;
3. експлоатацията, поддръжката и развитието на сигурна, ефикасна и икономична електропреносна мрежа с цел осигуряване на отворен пазар, съобразено с изискванията за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно използване на енергията;
4. инвестиционно планиране, което да осигури дълготрайният капацитет на мрежата да покрива в разумни граници търсенето и да гарантира сигурността на доставките;
5. създаването на подходящи съвместни предприятия, включително с един или повече оператори на електропреносни мрежи, енергийни борси и другите съответни участници, с цел да се развива създаването на регионални пазари или да се улеснява процесът на либерализиране, и
6. всички корпоративни услуги, включително правни услуги, счетоводство и услуги, свързани с информационни технологии.
(4) Операторът на електропреносната мрежа по всяко време действа така, че да осигури наличността на необходимите му ресурси за изпълнение на дейността по преноса по подходящ и ефективен начин и за развитие и поддръжка на ефективна, сигурна и икономична преносна мрежа.


Чл. 87. (1) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа осигурява разширението, реконструкцията и модернизацията на преносната мрежа в съответствие с дългосрочните прогнози и планове за развитие на електроенергетиката.
(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа осигурява:
1. единното управление на електроенергийната система и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, включително наличието на всички необходими допълнителни услуги;
2. преноса на електрическа енергия по електропреносната мрежа, предоставянето и управлението на достъпа на трети страни на недискриминационна основа между ползватели на мрежата или групи от ползватели на мрежата;
3. поддържането на обектите и съоръженията на електропреносната мрежа в съответствие с техническите изисквания и с изискванията за безопасност при работа;
4. съгласуваното развитие и оперативната съвместимост на електропреносната мрежа с взаимносвързани електропреносни мрежи;
5. поддържането и развитието на спомагателните мрежи;
6. измерването на електрическата енергия в електропреносната мрежа.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За изготвяне на електроенергийния баланс на страната операторът на електропреносната мрежа:
1. разработва краткосрочни и дългосрочни прогнози за изменение на потреблението на електрическа енергия в страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) организира извършването на проучвания на възможностите за разширение и модернизация на електропреносната мрежа с оглед въвеждането в експлоатация на нови мощности, извеждането от експлоатация на съществуващи производствени мощности, присъединяването към електропреносната мрежа на нови клиенти, очакваното увеличаване на количеството пренасяна електрическа енергия, въвеждането на нови технологии, осигуряващи по-високо качество и сигурност на предоставяните услуги, и ефективност на дейността; проучванията се придружават от технико-икономически и екологичен анализ;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изготвя краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози и планове за разширение и модернизация на електропреносната мрежа и развитие на спомагателните мрежи, включително с цел подобряване на сигурността на доставките;
4. изготвя краткосрочни и дългосрочни планове за развитие на електроенергийната система с цел осигуряване на електроенергийния баланс;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) въз основа на проучванията, прогнозите и плановете изготвя и предоставя на министъра на енергетиката проект на електроенергиен баланс на страната и проект на опис на необходимите за задоволяване нуждите на страната източници, включително нови производствени мощности и междусистемни електропроводи.

Раздел IV.
Разпределение на електрическата енергия


Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Разпределението на електрическа енергия и експлоатацията на електроразпределителните мрежи се осъществяват от оператори на електроразпределителни мрежи - собственици на такива мрежи на обособена територия, лицензирани за извършване на разпределение на електрическа енергия за съответната територия.
(2) Разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес.


Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За лицензионната територия, обхваната от електроразпределителната мрежа, операторът на електроразпределителната мрежа осигурява:
1. разпределение на електрическата енергия, постъпваща в електроразпределителната мрежа;
2. непрекъснатост на електроснабдяването и качество на доставяната електрическа енергия;
3. управление на електроразпределителната мрежа;
4. поддържане на електроразпределителната мрежа, обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания;
5. разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа и на спомагателните мрежи, съобразено с изискванията за опазване на околната среда, енергийна ефективност и ефективно използване на енергията;
6. измерване на електрическата енергия в електроразпределителната мрежа;
7. други услуги, свързани с лицензионната дейност.


Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа:
1. проучва перспективите за икономическо развитие и изменението на електропотреблението на съответната територия;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изготвя краткосрочни и дългосрочни планове за развитие на електроразпределителната мрежа;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) предоставя резултатите от проучванията и изготвените планове по т. 1 и 2 на оператора на електропреносната мрежа.

Раздел V.
Търговски взаимоотношения. Страни по сделките с електрическа енергия


Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Сделки с електрическа енергия могат да се сключват по регулирани от комисията цени, по свободно договорени цени между страни и на борсов пазар, както и на балансиращ пазар на електрическа енергия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Сделките с електрическа енергия се извършват при спазване разпоредбите на този закон и правилата за търговия с електрическа енергия, приети от комисията по предложение на енергийните предприятия. Правилата се публикуват от енергийните предприятия и комисията на интернет страниците им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) С правилата по ал. 2 се определят правилата за снабдяване от крайни снабдители и доставчици от последна инстанция, правила за обмен на данни, начинът на администриране на сделките, известяването на почасови графици, организиране и работа на борсовия пазар, пазара на балансираща енергия и пазара за предоставяне на преносна способност, механизмите за определяне на цените за небаланс, както и регистрирането на отделните видове балансиращи групи и дейността на координаторите на балансиращи групи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Комисията при отчитане на постигнатите резултати от работата на електроенергийната система и пазара на електрическа енергия и процедурите, регламентирани в правилата за търговия с електрическа енергия, по предложение на енергийните предприятия изменя или отменя и приема нови правила за търговия с електрическа енергия при спазване на принципите на равнопоставеност и баланс на интересите на всички страни.


Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Страни по сделките с електрическа енергия са:
1. обществен доставчик на електрическа енергия;
2. краен снабдител на електрическа енергия;
3. производител;
4. краен клиент;
5. оператор на електропреносната мрежа;
6. оператор на електроразпределителна мрежа;
7. търговец на електрическа енергия;
8. доставчик от последна инстанция;
9. координатор на балансираща група;
10. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) оператор на борсов пазар на електрическа енергия.


Чл. 93. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.)


Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Общественият доставчик изкупува електрическата енергия от производители, присъединени към електропреносната мрежа, по договори за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия, както и тази, произведена от възобновяеми източници, от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и количеството електрическа енергия, определено по реда на чл. 4, ал. 2, т. 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) Общественият доставчик изкупува електрическа енергия, определена в рамките на разполагаемостта по чл. 21, ал. 1, т. 21, с цел осигуряване с електрическа енергия на крайните снабдители.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по ал. 2 общественият доставчик определя почасовите количества за всеки отделен ден за всяка от централите при отчитане на производствените характеристики на техните агрегати, прогнозните режими на работа и прогнозите на крайните снабдители, като така определените количества са задължителни за производителите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Търговските (TPS) графици на производителите на високоефективна комбинирана електрическа енергия могат да бъдат променяни само по реда на чл. 73.


Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., нов - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия, която са закупили по чл. 162 и по чл. 31 от Закона за енергията от възобновяеми източници по цената, по която са я закупили. Крайните снабдители удостоверяват с протокол от измерванията и фактура количествата електрическа енергия, закупена от всеки производител.


Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Крайният снабдител осигурява снабдяването с електрическа енергия на обекти на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, когато тези клиенти не се снабдяват от друг доставчик.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Снабдяването с електрическа енергия по ал. 1 е услуга от обществен интерес по смисъла на този закон, която се предоставя при условията на равнопоставеност в съответствие с правилата по чл. 21, ал. 1, т. 10.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Крайният снабдител изкупува електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от производители, присъединени към електроразпределителната мрежа.


Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Всеки клиент има право да избира доставчик на електрическа енергия независимо от това в коя държава - членка на Европейския съюз, е регистриран доставчикът, доколкото доставчикът спазва правилата по чл. 91, ал. 2.
(2) Операторът на мрежата извършва смяната на доставчика съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 до три седмици след получаване на писменото искане на клиента.
(3) Смяната на доставчика при спазване на договорните условия не е съпроводена с допълнителни задължения за клиента.
(4) Всеки доставчик изготвя и изпраща окончателна изравнителна сметка при избор на друг доставчик в срок до 6 седмици след смяната на доставчика.
(5) Когато доставка по ал. 1 е отказана от доставчик в друга държава - членка на Европейския съюз, поради това, че клиентът няма право да избира доставчик в другата държава, по искане на клиента комисията уведомява регулаторния орган на тази друга държава, а при необходимост - и Европейската комисия, за предприемане на действия за отмяна на отказа.


Чл. 95а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Доставчикът от последна инстанция осигурява снабдяването с електрическа енергия на крайни клиенти, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител по чл. 94а, ал. 1 до избора на друг доставчик или избраният доставчик не извършва доставка по независещи от крайния клиент причини.
(2) Снабдяването с електрическа енергия по ал. 1 е услуга от обществен интерес по смисъла на този закон, която се предоставя въз основа на договор при общи условия при условията на равнопоставеност в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2.


Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) Търговците на електрическа енергия са лицензирани за дейността си лица, които отговарят на условията за финансово гарантиране на сключваните от тях сделки с електрическа енергия, определени в правилата по чл. 24, ал. 2.


Чл. 96а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Координатор на балансираща група е лице, на което е издадена лицензия за някоя от дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 1 - 3, 5 - 7, 10 или 13, отговарящо на условията за финансово гарантиране на сключваните от него сделки, на изискванията, определени в правилата за търговия с електрическа енергия, и което е регистрирано от оператора на електропреносната мрежа.
(2) Лицензиантите за дейностите пренос на електрическа енергия и разпределение на електрическа енергия могат да се обединят в специална балансираща група при условията и по реда, определени с правилата за търговия с електрическа енергия.

Раздел VI.
Сделки при регулирани цени


Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) По регулирани от комисията цени се сключват сделките с електрическа енергия между:
1. обществения доставчик и оператора на електропреносната мрежа, съответно между обществения доставчик и операторите на електроразпределителните мрежи - за електрическата енергия, необходима за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение;
2. производителите и крайните снабдители или обществения доставчик за количествата електрическа енергия, определена от комисията в рамките на разполагаемостта по чл. 21, ал. 1, т. 21;
3. обществения доставчик и крайните снабдители за количествата електрическа енергия, определени от комисията в изпълнение на чл. 21, ал. 1, т. 21;
4. крайните снабдители и битови и небитови крайни клиенти - за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик.
(2) Операторът на електропреносната мрежа сключва сделки с операторите на съседните системи за взаимно компенсиране влиянието на презграничните потоци на електрическа енергия.


Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., нов - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) (1) Договорите по чл. 97, ал. 1, т. 2 са публични.
(2) В 14-дневен срок от сключването на договорите по ал. 1 страните са длъжни да ги предоставят на комисията. Договорите, заедно с всички изменения и допълнения, независимо от наименованието, се оповестяват на интернет страницата на комисията в 7-дневен срок от получаването им.
(3) В договорите се заличава информацията, представляваща търговска тайна, както и информацията, която е защитена със закон.


Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) Крайният снабдител продава електрическа енергия при публично известни общи условия.
(2) Общите условия съдържат задължително:
1. информация, която се предоставя от снабдителя;
2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) срок на договора и права и задължения на страните по договора;
3. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;
4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) ред и срокове за заплащане, включително възможност за заплащане на месечни вноски;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) отговорността на енергийното предприятие при неизпълнение на общите условия.
6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6:
а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3;
б) в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3.
(3) Крайният снабдител с електрическа енергия публикува общите условия най-малко в един централен и един местен всекидневник.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Публикуваните общи условия влизат в сила за клиентите на крайния снабдител, без изрично писмено приемане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия клиентите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при съответния краен снабдител на електрическа енергия заявление, в което да предложат специални условия. Приетите от крайния снабдител на електрическа енергия специални условия, различни от публикуваните общи условия, се отразяват в допълнителни писмени споразумения.


Чл. 98б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 98в. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Отношенията между краен снабдител, съответно доставчик от последна инстанция, или търговец, и оператора на електроразпределителната мрежа във връзка със снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи, се уреждат с правилата за търговия с електрическа енергия.


Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За целите на балансиране на производството и потреблението на електрическа енергия операторът на електропреносната мрежа организира пазар на балансираща енергия в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа е страна по всички сделки с балансираща енергия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа сключва сделки с доставчиците на балансираща енергия от страната и/или извън страната за балансиране на електроенергийната система.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа сключва сделки за уреждане на небаланси с координаторите на балансиращи групи и с лицата, които поради неучастието си в балансиращи групи отговарят самостоятелно за своите небаланси.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа урежда сделките и взаимните задължения между участниците в пазара на балансираща енергия, в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2.

Раздел VII.
Сделки при свободно договорени цени


Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени могат да сключват производителите, включително производителите на енергия от възобновяеми източници за количествата по чл. 31, ал. 5, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, операторът на борсовия пазар на електрическа енергия и крайните клиенти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Общественият доставчик на електрическа енергия може да продава изкупена по реда на чл. 93а, ал. 1 и чл. 94 електрическа енергия по свободно договорени цени.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, заплащат разходите по чл. 34 и 35.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Всички търговци и производители, които сключват сделки по свободно договорени цени с крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, заплащат на обществения доставчик определената по чл. 30, ал. 1, т. 17 цена.


Чл. 101. (1) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа получава валидирани данни за измерените количества електрическа енергия от операторите на електроразпределителните мрежи съгласно процедурите и в срокове, регламентирани в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 91, ал. 2.


Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Производителите, търговците, общественият доставчик, крайните снабдители на електрическа енергия доставчиците от последна инстанция, операторът на борсовия пазар на електрическа енергия и клиентите могат да сключват сделки за електрическа енергия с местни лица в държава - членка на Европейския съюз, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) на производителите, търговците на електрическа енергия, обществения доставчик, крайните снабдители на електрическа енергия, оператора на борсовия пазар на електрическа енергия и на клиентите е признато правото за свободна търговия с електрическа енергия съгласно законодателството на другата държава, и
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при условията на взаимност законодателството на другата държава предвижда възможност за свободна търговия с електрическа енергия за свои клиенти;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при условие че клиентите по чл. 94а, ал. 1 са осигурени с необходимата им електрическа енергия с определени качествени показатели при прозрачни и разумни цени;
4. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) информират участниците за сключените сделки на организирания пазар.


Чл. 103. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Сделките на организирания борсов пазар на електрическа енергия се осъществяват в съответствие с правилата за търговия с електрическа енергия, определени по чл. 91, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Организирането на борсов пазар на електрическа енергия се извършва от лице, получило лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 6, което:
1. публикува правила за работа на организиран борсов пазар;
2. организира получаване на оферти за продажба и покупка на електрическа енергия;
3. извършва съпоставяне на офертите за продажба и покупка за съответния период до покриване на търсенето;
4. информира участниците за сключените сделки на организирания пазар и отчита условията и промените, налагащи се от ограничения в преносните способности или от аварийни ситуации в мрежите;
5. определя цена на търгуваната електрическа енергия за всеки период;
6. публикува информацията, изискуема съгласно правилата за търговия с електрическа енергия по чл. 91, ал. 2.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

Раздел VIII.
Сделки за пренос, достъп, допълнителни услуги и студен резерв (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*))


Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 06.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Ползвателите на съответната мрежа, с изключение на крайните клиенти, уреждат чрез сделка взаимоотношенията с оператора на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа за ползване на мрежата, за достъп до мрежата и за преноса на количествата електрическа енергия, постъпили в мрежата или потребени от нея.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Редът, условията и съотношението в заплащането на цените по ал. 1 от ползвателите на съответните мрежи се определят с правилата за търговия с електрическа енергия.


Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Крайните клиенти използват електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, към която са присъединени, при публично известни общи условия.
(2) Общите условия съдържат задължително:
1. информация, която се предоставя от оператора на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа;
2. условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването;
3. условията за качество и надеждност на снабдяването;
4. отговорността на оператора при нерегламентирано прекъсване и некачествено снабдяване;
5. ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6:
а) в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3;
б) в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3.
(3) Операторът на електропреносната или на съответната електроразпределителна мрежа публикува общите условия най-малко в един централен и един местен всекидневник.
(4) Публикуваните общи условия влизат в сила за крайните клиенти без изрично писмено приемане.


Чл. 105. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) С цел гарантиране сигурната работа на електроенергийната система операторът на електропреносната мрежа сключва сделки за допълнителни услуги и студен резерв при условията и по реда на чл. 83, ал. 1, т. 4 и чл. 91, ал. 2 с доставчици от и/или извън страната.
(2) Студеният резерв по ал. 1 се осигурява чрез сделки за закупуване на разполагаемост в количества, определени въз основа на степента на надеждност на електроснабдяването по чл. 4, ал. 2, т. 4.
(3) Условията и редът за закупуване на количествата студен резерв по ал. 2 се определят с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Нетната електрическа енергия от активиран студен резерв се заплаща при условия, по ред и при цена, определени в правилата по чл. 91, ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При невъзможност за осигуряване на необходимите количества студен резерв чрез договаряне неговото предоставяне се налага от министъра на енергетиката по реда на чл. 70.
(6) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) Производителите на електрическа енергия са длъжни да предлагат на оператора на електропреносната мрежа за изкупуване разполагаемост за допълнителни услуги в размер не по-малко от половината на регулировъчния диапазон на планираните за работа блокове за всеки месец.
(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г.) Операторът на електропреносната мрежа с оглед нуждите на електроенергийната система и по критерия най-ниска цена определя количествата по ал. 6, които подлежат на изкупуване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Производителите на енергия от високоефективно комбинирано производство на енергия могат да предлагат допълнителни услуги на оператора на преносната мрежа в случаите по ал. 7, когато това е технически и икономически съвместимо с начина на експлоатацията на обекта за производство.


Чл. 106. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишен текст на чл. 106, изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) С цел гарантиране сигурната работа на електроразпределителните мрежи операторите на електроразпределителните мрежи сключват сделки за допълнителни услуги при условията и по реда на чл. 83, ал. 1, т. 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) Производителите на енергия от високоефективно комбинирано производство на енергия могат да предлагат допълнителни услуги на операторите на разпределителните мрежи в случаите по ал. 1, когато това е технически и икономически съвместимо с начина на експлоатацията на обекта за производство.


Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Общественият доставчик, крайните снабдители, доставчиците от последна инстанция, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи могат да поискат издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс за вземанията си за доставена или пренесена електрическа енергия, както и за оказваните от тях услуги по този закон независимо от техния размер.

Раздел IX.
Оперативно управление


Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система се осъществява от оператора на електропреносната мрежа и от операторите на всяка от електроразпределителните мрежи.
(2) Оперативното управление и осигуряването на надеждното функциониране на електроенергийната система и електроразпределителните мрежи се осъществяват от специализирани звена на съответния оператор (звена за оперативно управление).


Чл. 109. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа е длъжен да осигурява:
1. сигурно, безопасно и ефективно функциониране на електроенергийната система;
2. поддържане на баланса между производството и потреблението на електрическа енергия;
3. осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на другите страни в съответствие с международните договори;
4. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) равнопоставен достъп за пренос на електрическа енергия при спазване на изискванията за качество и предоставяне на ползвателите на мрежата на информацията, която им е необходима за ефикасен достъп до мрежата;
5. сигурно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпорежданията на звеното за оперативно управление на електроенергийната система, свързани с оперативното управление, са задължителни за звената за оперативно управление на електроразпределителните мрежи, за производителите на електрическа енергия и за клиенти, присъединени към електропреносната мрежа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа определя координиран график за планираните престои на производствените мощности и елементите на преносната мрежа по критерий максимална надеждност.


Чл. 109а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За целите на измерването на количествата електрическа енергия операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи в съответствие с издадените им лицензии осигуряват:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) техническо и метрологично обезпечаване, развитие и модернизация на средствата за търговско измерване;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) поддържане на бази данни с регистрацията от средствата за търговско измерване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Собствениците на средствата за търговско измерване предоставят данните от измерването на тези средства на оператора на електропреносната мрежа, необходими за изпълнение на функциите му по чл. 111.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Координаторите на балансиращи групи, общественият доставчик, крайните снабдители, доставчиците от последна инстанция, търговците и ползвателите на мрежите получават информация от базата данни от измерванията на оператора на съответната мрежа при условията и по реда на правилата по чл. 91, ал. 2.


Чл. 111. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа администрира сделките с електрическа енергия, които се сключват по регулирани и свободно договорени цени, и организира пазар на балансираща енергия в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*)) поддържа регистри за лицата, сключващи сделки на пазара на електрическа енергия;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) поддържа регистри на графици;
3. приема, подрежда в приоритетни списъци по цена и технологични критерии и активира предложения и заявки за покупка/продажба на балансираща енергия;
4. прилага методика за изчисляване и определя цени на балансиращата енергия за всеки период на сетълмент;
5. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) изготвя дневни и месечни известия за дължимите суми за балансираща енергия от участниците за всеки период на сетълмент;
6. контролира финансовата обезпеченост на сделките с балансираща енергия и дава задължителни указания на участниците на пазара във връзка с това;
7. при възникване на обстоятелства, застрашаващи сигурността на работата на електроенергийната система или на части от нея, има право временно да спира изпълнението на сделки или да променя договорените количества електрическа енергия по тях при условия и по начин, описани в правилата по чл. 91, ал. 2;
8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) предоставя общодостъпна информация за работата на пазара и информация на всеки търговски участник, отнасяща се до неговото участие на пазара, съгласно правилата по чл. 91, ал. 2.
(2) Разходите във връзка с изпълнение на функциите по ал. 1 се признават за икономически обосновани разходи по чл. 31, т. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При поискване операторът на електропреносната мрежа предоставя на търговските участници срещу заплащане допълнителна информация и справки за минали периоди.


Чл. 112. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа регулира разпределението на електрическия товар на електроенергийната система между електрическите централи по технически и икономически критерии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При разпределението на електрическия товар операторът на електропреносната мрежа осигурява спазването на сключените договори, в които е предвидено задължително изкупуване на част или на цялата произведена електрическа енергия по този закон, като потвърждава графиците на производителите само ако те последователно са спазили задълженията:
1. за предоставяне на резерв и допълнителни услуги по договори с оператора на преносната мрежа;
2. по договори съгласно решение на комисията по чл. 21, ал. 1, т. 21;
3. за изпълнение на доставки по други договори.
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При разделянето на пропускателната способност на елементи от мрежата операторът на електропреносната мрежа спазва технически и икономически правила за равноправен достъп и спазване на задълженията за сигурност на мрежата и за публичност на информацията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа има право да санкционира нарушителите на договорените с ползвателите на мрежата технически изисквания за надеждна работа на електроенергийната система и нарушаване на правилата за работа на пазара на балансираща енергия.


Чл. 113. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторите на електроразпределителните мрежи са длъжни да осигуряват:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) надеждно, безопасно и ефективно функциониране на съответната електроразпределителна мрежа;
2. надеждно и ефективно функциониране на спомагателните мрежи;
3. равнопоставен достъп за пренос на електрическа енергия при спазване на изискванията за качество;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) равнопоставеност на производителите и равнопоставеност на клиентите, свързани към мрежата.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпорежданията на звеното за оперативно управление на електроразпределителна мрежа, свързани с оперативното управление, са задължителни за оперативния дежурен персонал от енергийните обекти на крайните клиенти и производителите на електрическа енергия, присъединени към съответната разпределителна мрежа.


Чл. 113а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато операторът на електроразпределителната мрежа е част от вертикално интегрирано предприятие, дейността му трябва да бъде независима по правноорганизационна форма и при вземане на решения от другите дейности, които не са свързани с разпределение на електрическа енергия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За осигуряване независимостта на оператора на електроразпределителната мрежа по ал. 1 лицата, отговорни за управлението, включително оперативното управление на електроразпределителните мрежи:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) не могат да участват в управлението на другите дружества на вертикално интегрираното предприятие, които извършват производство, пренос, обществена доставка, снабдяване от краен снабдител и търговия с електрическа енергия;
2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) вземат самостоятелно решения при изпълнение на възложените им с този закон задължения и по отношение на тях са взети подходящи мерки, които отчитат професионалните им интереси, за да се осигури възможността да действат независимо;
3. са длъжни да не допускат дискриминационно поведение при изпълнение на възложените им с този закон задължения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа изготвя програма, в която посочва мерки за изпълнение на целта по ал. 1 и 2, която съдържа конкретни задължения на служителите за постигането ?.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа определя отговорник по съответствието, отговарящ за контрола по изпълнението на програмата по ал. 3, като осигурява неговата независимост, както и достъп до информацията за оператора на електроразпределителна мрежа и всички свързани с него предприятия, необходима за изпълнението на задачите му.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа изготвя годишен отчет за мерките по ал. 3, който се представя на комисията от отговорника по съответствието и се публикува в съответствие с чл. 15.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електроразпределителната мрежа в комуникациите си и при използване на търговската си марка не създава объркване по отношение на отделната си идентичност от частта на вертикално интегрираното предприятие, осъществяваща доставки на електрическа енергия.
(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електроразпределителна мрежа трябва да има ефективни права за вземане на решения, независимо от интегрираното електроенергийно предприятие, по отношение на активите, необходими за експлоатацията, поддръжката или развитието на мрежата.
(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Дружеството, което притежава оператор на електроразпределителна мрежа:
1. не дава нареждания по отношение на неговата текуща дейност и не взема решения относно дейностите по изграждане, разширяване, реконструкция или модернизация на мрежата, когато тези дейности са в рамките на одобрения бизнес план;
2. може да прилага подходящи координационни механизми, които да гарантират защитата на неговите икономически и управленско-надзорни права в дружеството - оператор по отношение възвръщаемостта върху активите, както и да одобрява бизнес плана на оператора и да поставя общи ограничения върху равнището на неговата задлъжнялост.


Чл. 114. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи са длъжни да пазят поверителността на информацията, която е търговска тайна и е получена при или по повод изпълнението на техните задължения. Операторите са длъжни да предоставят информация относно тяхната дейност при условията на равнопоставеност.


Чл. 115. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Условията и редът, при които се осъществява дейността по управление на електроенергийната система и на електроразпределителните мрежи, както и дейността на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на крайните клиенти, се определят с наредба на министъра на енергетиката.

Раздел X.
Присъединяване на производители и клиенти към мрежите. Достъп до мрежите (Загл. изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да присъедини всеки обект на производител на електрическа енергия, разположен на съответната територия, за който производителят:
1. е сключил писмен договор за присъединяване по цена за присъединяване, определена съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3;
2. е изпълнил своите задължения по договора по т. 1 и нормативните изисквания за присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа;
3. има изградени електрически уредби в границите на собствения си имот или на имота, в който има право да строи, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа, и
4. е сключил договор за достъп по чл. 84, ал. 2.
(2) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да определи технически възможното място на присъединяване при съобразяване с критериите за сигурно функциониране на електроенергийната система и в съответствие с утвърдените планове за развитие на електрическите мрежи.
(3) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да извършва разширението и реконструкцията на електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, свързани с присъединяването на обекти на производители, до мястото на присъединяването.
(4) Електрическите уредби високо и средно напрежение, които служат за присъединяване на производител на електрическа енергия към електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа и не са елементи на тези мрежи, се изграждат за негова сметка и са негова собственост.
(5) Електропроводите високо и средно напрежение, които свързват уредбите по ал. 4 със съответната електрическа мрежа в мястото на присъединяване, се изграждат от оператора на електропреносната мрежа, съответно от оператора на електроразпределителна мрежа, и са негова собственост.
(6) Произведената електрическа енергия се измерва със средства за търговско измерване - собственост на оператора на електропреносната мрежа, съответно оператора на електроразпределителната мрежа, като изискванията, на които трябва да отговарят, и мястото им на разположение се определят с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.
(7) Условията и редът за присъединяване към съответната мрежа, за преустановяване на присъединяването или снабдяването с електрическа енергия и границата на собственост между електрическите съоръжения се определят с наредба, приета от комисията.


Чл. 116а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Операторът на електропреносната мрежа е длъжен да присъединява обекти на оператор на електроразпределителна мрежа във връзка с разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителните мрежи, както и за присъединяване към тях на обекти на производители и клиенти на електрическа енергия.
(2) Присъединяването по ал. 1 се осъществява при сключен договор между оператора на електропреносната мрежа и оператор на електроразпределителна мрежа по цени за присъединяване, утвърдени от комисията съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3.
(3) Условията и редът за присъединяване на обектите по ал. 1 към електропреносната мрежа и за сключване на договорите по ал. 2 се уреждат с наредбата по чл. 116, ал. 7.


Чл. 117. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да присъедини всеки обект на клиент на електрическа енергия, разположен на съответната територия, който:
1. има изградени електрически уредби в границите на имота си, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа;
2. е изпълнил условията за присъединяване към преносната, съответно разпределителната мрежа, и
3. е сключил писмен договор за присъединяване с оператора на електропреносната мрежа, съответно с оператора на електроразпределителна мрежа, по цена за присъединяване, определена съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3.
(2) С разрешение на комисията операторът на електроразпределителна мрежа може да присъединява клиент на електрическа енергия, който се намира на територията на друг оператор на електроразпределителна мрежа, когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на клиентите.
(3) Условията и редът за присъединяване към електропреносната и електроразпределителна мрежа и за сключване на договорите по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 116, ал. 7. Договорът за присъединяване на обект към електропреносната, съответно електроразпределителната мрежа е със срок за присъединяване не по-дълъг от срока за въвеждане в експлоатация на обекта и съоръженията за присъединяването му.
(4) Отказът на оператора на електропреносната мрежа, съответно на оператора на електроразпределителна мрежа, да извърши присъединяване се мотивира.
(5) Електрическите уредби високо и средно напрежение, които служат за снабдяване с електрическа енергия само на един небитов клиент, се изграждат за негова сметка и са негова собственост.
(6) В случаите, когато електропроводите високо и средно напрежение, чрез които уредбите по ал. 5 се присъединяват към електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, не са елементи на тези мрежи, те се изграждат от клиента и са негова собственост.
(7) Електрическите съоръжения ниско напрежение, които се намират в имотите на клиентите и са разположени след границите на собственост на съоръженията, се изграждат за тяхна сметка и са тяхна собственост.
(8) Собствениците на електрически уредби и съоръжения при техническа възможност и свободен капацитет предоставят ползването им на оператора на електропреносната мрежа, съответно на оператора на електроразпределителна мрежа, за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия до други клиенти. Ползването се предоставя след сключване на договор по цена, определена по методика, одобрена от комисията. При непостигане на съгласие комисията разпорежда предоставянето на ползването и заплащането на цена, определена от комисията по методиката.
(9) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за оператора на електроразпределителната мрежа в железопътния транспорт.


Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*)) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи са длъжни да осигурят достъп при условията на равнопоставеност до електропреносната и електроразпределителните мрежи на ползвателите на съответната мрежа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа, съответно оператор на електроразпределителна мрежа, може да откаже достъп, в случай че предоставянето на достъпа би довело до нарушаване на техническите условия и сигурността на мрежите или до влошаване на условията за снабдяване на други ползватели.


Чл. 119. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производители могат да снабдяват с електрическа енергия свои клонове, предприятия и обекти, разположени на територията на страната:
1. през електропреносната мрежа и/или електроразпределителните мрежи (високо, средно и ниско напрежение) до конкретен обект, като сключват договор за пренос с оператора на електропреносната мрежа и/или с оператор на електроразпределителна мрежа, или
2. по изградени за тяхна сметка директни електропроводи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Обект на клиент може да бъде снабдяван чрез директен електропровод от производител или от търговец на електрическа енергия, като в този случай средствата за търговско измерване се изграждат и монтират за сметка на производителя или търговеца и са негова собственост.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа и/или съответният оператор на електроразпределителна мрежа могат да откажат сключването на договори за пренос през съответната мрежа в случаите по ал. 1, т. 1, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) преносните възможности на мрежата са недостатъчни, или
2. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*))
3. не съществуват технически условия за измерване на консумираните количества електрическа енергия от собствено производство отделно от количествата, доставяни от други източници.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*)) Начинът на разпределяне на електрическата енергия от собствено производство или на доставяната от други източници се определя с правилата по чл. 91, ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г. (*), изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи могат да откажат сключването на договор за достъп до съответната мрежа в случаите по ал. 1, т. 1, когато се нарушава надеждната работа на електроенергийната система и/или сигурността на снабдяването.


Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Електрическата енергия, доставена на крайни клиенти, се измерва със средства за търговско измерване - собственост на оператора на електропреносната мрежа или на оператора на съответната електроразпределителна мрежа, разположени до или на границата на имота на клиента.
(2) Границата на собственост върху електрическите съоръжения и мястото на средствата за търговско измерване се определят съгласно изискванията на наредбата по чл. 116, ал. 7 и на правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа определя вида, броя и мястото на монтиране на измервателните уреди и съоръжения и на управляващите и комуникационните устройства към тях.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато утвърдените тарифи предоставят възможност на клиентите да избират начина на измерване на количеството електрическа енергия, операторът на електропреносната мрежа или операторът на електроразпределителна мрежа е длъжен да монтира измервателни уреди, които да съответстват на писмено заявения избор на клиента.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Условията и редът за подмяна на измервателен уред по искане на клиент в случаите по ал. 4 се определят с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.01.2014 г.) Тяговата електрическа енергия, доставена на крайните клиенти на оператора на електроразпределителната мрежа в железопътния транспорт, се измерва със средства за търговско измерване - собственост на клиента, разположени в електрическия тягов подвижен състав.


Чл. 120а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Потребителите на електрическа енергия не заплащат такса за средствата за търговско измерване.


Чл. 121. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Клиент, който желае да инсталира собствен източник за резервно захранване, е длъжен да уведоми писмено оператора на електропреносната мрежа, съответно оператора на електроразпределителна мрежа, и да осигурява достъп на техните представители до резервния източник за извършване на проверки.
(2) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, определя на клиентите задължителни технически условия за инсталиране на собствен източник на резервно захранване съгласно наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1.
(3) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, има право да преустанови електроснабдяването на клиента, в случай че не спазва задълженията си по ал. 1 и 2.

Раздел XI.
Преустановяване на присъединяването и снабдяването с електрическа енергия


Чл. 122. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи имат право да преустановят временно преноса на електрическа енергия през съответната мрежа с предварително писмено предизвестие в случаите на планови ремонти, реконструкция или прегледи на съоръжения на електроенергийното предприятие, изискващи обезопасяване чрез изключването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи имат право да преустановят временно преноса на електрическа енергия през съответната мрежа без предварително предизвестие:
1. за предотвратяване на непосредствена опасност за здравето и сигурността на хора или съоръжения;
2. при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини;
3. при ползване на електрическа енергия, без да се измерва или ако неправилно се измерва със средства за търговско измерване;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) при установяване на несъгласувана промяна на схемата за свързване на клиента.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителни мрежи имат право да преустановят присъединяването:
1. на лица, които са се присъединили към съответната мрежа, без да имат право на това;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на клиенти, допуснали присъединяването на трето лице до собствените им електрически уредби, без изричното съгласие на енергийното предприятие;
3. при неизпълнение в срок на предписание на контролен орган за отстраняване на нарушение;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) на клиенти, които внасят смущения в електроенергийната система.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При преустановяване на преноса по ал. 2 или присъединяването по ал. 3 доставчиците на електрическа енергия не носят отговорност за вредите, причинени от ограничаване или преустановяване на снабдяването.


Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Доставчиците от последна инстанция, общественият доставчик, крайните снабдители и търговците на електрическа енергия имат право да преустановят временно снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти при неизпълнение на задължения по договора за продажба на електрическа енергия, включително при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия. Правото за временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия не може да се реализира в почивен или празничен ден, както и в деня, който го предшества.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Крайните снабдители преустановяват снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти, които не могат да бъдат негови клиенти съгласно чл. 94а, ал. 1, в случаите, когато не са избрали доставчик по свободно договорени цени и са отказали сделка с доставчик от последна инстанция.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Сроковете на предизвестията и другите условия за временно преустановяване на снабдяването се уреждат в договорите за продажба на електрическа енергия, съответно в общите условия.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по ал. 1 и 2 операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да преустанови преноса на електрическа енергия към крайните клиенти по искане на съответния доставчик.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) При изпълнение на задължението си по ал. 4 операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, не носи отговорност за вредите, причинени от преустановяване преноса на електрическа енергия.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, има право да преустанови временно преноса на електрическа енергия към крайните клиенти при неизпълнение на задължения по договор за пренос на електрическа енергия или за достъп до мрежата, включително при неизпълнение на задължението за своевременно заплащане на всички дължими суми във връзка с предоставянето на тези услуги.


Чл. 123а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 124. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Енергийното предприятие възстановява снабдяването и/или присъединяването на клиентите след отстраняване на причините, довели до преустановяването им.

Глава десета.
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 125. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Топлоснабдяването е процес на производство, пренос, доставка, разпределение и потребление на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за битови и небитови нужди.
(2) Топлоснабдяването се осъществява чрез обекти и съоръжения за производство, пренос, доставка и разпределение, свързани в топлоснабдителна система.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Редът и техническите условия за топлоснабдяване, за оперативно управление на топлоснабдителната система, за присъединяване на производители и клиенти към топлопреносната мрежа, за разпределение, прекратяване на топлоснабдяването и спиране на топлоподаването се определят с наредба на министъра на енергетиката.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 05.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката.


Чл. 125а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпоредбите на тази глава, с изключение на чл. 125, ал. 4, не се прилагат за лицата по чл. 39, ал. 4, т. 2 и 3.

Раздел II.
Производство на топлинна енергия


Чл. 126. (1) Производството на топлинна енергия се извършва от енергийно предприятие, получило лицензия за производство по реда на този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Производство на топлинна енергия могат да извършват и лица без лицензия в случаите по чл. 39, ал. 4, т. 2 и 4.


Чл. 127. (1) Производството на топлинна енергия се извършва във:
1. централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
2. отоплителни централи;
3. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми източници.
(2) При заявена потребност от топлинна енергия нови инсталации с мощност над 5 MW и ползващи гориво природен газ се изграждат за производство по комбиниран начин на топлинна и електрическа енергия.


Чл. 128. Производителите на топлинна енергия в топлоелектрически и/или отоплителни централи са длъжни да поддържат резерви от горива в количество, което да гарантира надеждно производство, определени при условията и по реда на наредбата по чл. 85, ал. 2.

Раздел III.
Пренос на топлинна енергия