навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 7 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ПРИ УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА И В МИСИИ, ПРОВЕЖДАНИ ПОД ЕГИДАТА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

В сила от 01.10.2003 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.91 от 10 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 9 Юни 2009г., отм. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменено с § 1 от Постановление № 123 от 17 май 2016 г. за отмяна на Постановление № 260 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на Република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации - ДВ, бр. 38 от 20 май 2016 г., в сила от 01.05.2016 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 23.11.2004 г.) Кадровите военнослужещи, участващи във военните контингенти на Република България в операцията на многонационалните Сили за стабилизиране в Босна и Херцеговина и в операцията на международните сили за сигурност в Косово по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО и в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина, за времето на службата си в контингентите получават:
1. заплата в левове, както следва:
а) основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание;
б) допълнително възнаграждение за продължителна служба;
в) допълнително възнаграждение за служба в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание;
г) (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) допълнително възнаграждение за специфични условия на труд при условия и по ред, определени от министъра на отбраната.
2. командировъчни дневни пари в съответствие с присвоеното им военно звание съгласно приложение № 1.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2004 г., в сила от 05.01.2004 г.) Кадровите военнослужещи, участващи във военния контингент на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан, за времето на службата си в контингента получават:
1. заплата в левове, както следва:
а) основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание;
б) допълнително възнаграждение за продължителна служба;
в) допълнително възнаграждение за служба в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от възнаграждението по буква "а";
г) (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) допълнително възнаграждение за специфични условия на труд при условия и по ред, определени от министъра на отбраната.
2. командировъчни дневни пари в съответствие с присвоеното им военно звание съгласно приложение № 2.


Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2004 г., в сила от 05.01.2004 г.) Кадровите военнослужещи, участващи във военния контингент на Република България в операцията "Стабилизиране и възстановяване" под командването на Многонационалните съвместни оперативни сили в Република Ирак, за времето на службата си в контингента получават:
1. заплата в левове, както следва:
а) основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание;
б) допълнително възнаграждение за продължителна служба;
в) допълнително възнаграждение за служба в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от възнаграждението по буква "а";
г) (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) допълнително възнаграждение за специфични условия на труд при условия и по ред, определени от министъра на отбраната.
2. командировъчни дневни пари в съответствие с присвоеното им военно звание съгласно приложение № 3.


Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Кадровите военнослужещи, зачислени в екипажите на кораби от Военноморските сили на Република България, участващи в операцията на НАТО в Средиземно море "Актив Индевър", за времето на участието си в операцията получават:
1. заплата в левове, както следва:
а) основно месечно възнаграждение съгласно присвоеното военно звание;
б) допълнително възнаграждение за продължителна служба;
в) допълнително възнаграждение за специфични условия на труд при условия и по ред, определени от министъра на отбраната;
2. командировъчни дневни пари в съответствие с присвоеното им военно звание съгласно приложение № 4.


Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 23.11.2004 г., предишен чл. 4 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За времето на участието си в операции и мисии на международни организации гражданските лица получават:
1. основна заплата;
2. допълнително възнаграждение за продължителна работа;
3. допълнително възнаграждение за служба в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от възнаграждението по т. 1;
4. командировъчни дневни пари в съответствие с присвоеното им военно звание, изискващо се за заемане на длъжността в мисията или операцията, съгласно приложенията към чл. 1, 2 и 3.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 32, т. 20 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 110 от Правилника за кадрова военна служба, приет с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2002 г. и бр. 33 от 2003 г.).


§ 2. Отменят се:
1. Член 2 от Постановление № 273 на Министерския съвет от 1997 г. за финансиране участието на военни контингенти от Република България в операцията на многонационалните Сили за стабилизиране в Босна и Херцеговина и в операцията на международните сили за сигурност в Косово по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО (обн., ДВ, бр. 52 от 1997 г.; изм., бр. 6 от 2000 г., бр. 19 от 2002 г. и бр. 71 от 2003 г.).
2. Точка 4 от Решение № 372 на Министерския съвет от 2003 г. за предложение до Народното събрание за разрешаване участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак - "Стабилизиране и възстановяване", и изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия и на отделни военнослужещи на територията на Ирак под централното командване на САЩ и командването на Многонационалните съвместни оперативни сили (необнародвано).
3. Точка 5 от Решение № 492 на Министерския съвет от 2003 г. за предложение до Народното събрание за прекратяване участието на Република България с контингент за санитарна обработка на личен състав в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан и разрешаване участието с механизиран взвод в операцията на Международните сили за сигурност и подпомагане (ИСАФ) в Афганистан и с инструктори (необнародвано).


§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната и на министъра на финансите.


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2003 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 13 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ПРИ УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА И В МИСИИ, ПРОВЕЖДАНИ ПОД ЕГИДАТА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ, БР. 100 ОТ 2003 Г.)


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 05.01.2004 Г.)

§ 4. На кадровите военнослужещи, участващи във военния контингент на Република България в операцията "Стабилизиране и възстановяване" под командването на Многонационалните съвместни оперативни сили в Република Ирак от 1 август 2003 г., се изплаща разликата в командировъчните дневни пари до размера по приложение № 3 за целия срок на службата им в контингента в Ирак.


§ 5. Постановлението влиза в сила от 5 януари 2004 г.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 12 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ПРИ УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА И В МИСИИ, ПРОВЕЖДАНИ ПОД ЕГИДАТА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБН., ДВ, БР. 100 ОТ 2003 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 5 ОТ 2004 Г.)


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2004 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 декември 2004 г.


§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 ОТ 2 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ПРИ УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА И В МИСИИ, ПРОВЕЖДАНИ ПОД ЕГИДАТА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 10.11.2006 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ПРИ УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА И В МИСИИ, ПРОВЕЖДАНИ ПОД ЕГИДАТА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 12.08.2008 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 29 МАЙ 2009 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.


Приложение № 1 към чл. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.)


Командировъчни дневни пари в съответствие с присвоеното военно звание
 
Редник, ефрейтор 41 евро
Младши сержант, сержант, старши сержант, старшина, офицерски кандидат 42 евро
Младши лейтенант, лейтенант, старши лейтенант, капитан 43 евро
Майор, подполковник, полковник 44 евро
Бригаден генерал, генерал-майор 45 евро
 

 Приложение № 2 към чл. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г., в сила от 10.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.)


Командировъчни дневни пари в съответствие с присвоеното военно звание
 
Редник, ефрейтор 72 евро
Младши сержант, сержант, старши сержант, старшина, офицерски кандидат 73 евро
Младши лейтенант, лейтенант, старши лейтенант, капитан 75 евро
Майор, подполковник, полковник 76 евро
Бригаден генерал, генерал-майор 78 евро
 

 Приложение № 3 към чл. 3, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 5 от 2004 г., в сила от 05.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.)


Командировъчни дневни пари в съответствие с присвоеното военно звание
 
Редник, ефрейтор 72 евро
Младши сержант, сержант, старши сержант, старшина, офицерски кандидат 73 евро
Младши лейтенант, лейтенант, старши лейтенант, капитан 75 евро
Майор, подполковник, полковник 76 евро
Бригаден генерал, генерал-майор 78 евро
 

 Приложение № 4 към чл. 4, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.)


Командировъчни дневни пари в съответствие с присвоеното военно звание
 
Матроси 26 евро
Старшини 27 евро
Младши офицери 28 евро
Старши офицери 29 евро
Адмирали 30 евро
 

 


rss
Посети форума