навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Приет с ПМС № 200 от 11.09.2003 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 19 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., отм. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1 от Постановление № 152 от 9 юли 2020 г. за отменяне на Правилника за устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски", приет с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2003 г. - ДВ, бр. 62 от 14 юли 2020 г., в сила от 15.07.2020 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски" (НВУ "Васил Левски"), наричан по-нататък "университета".

Чл. 2. Университетът е държавно висше училище - юридическо лице, със седалище Велико Търново. Университетът има свое знаме, печат и празник - 26 ноември. Университетът има 3 факултета със седалища във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Мисията на университета е да изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и лидери, способни да развиват и прилагат научни знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време и при кризи и да участват в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността и опазване на мира и развитие на обществото.
(2) Целта на НВУ "В. Левски" е да подготвя висококвалифицирани офицери и специалисти с висше образование, които да са способни да извършват активна познавателна дейност, да са със затвърдени положителни морални и волеви качества, с развити интелектуални и физически възможности и със знания и умения за управление на човешки и материални ресурси и научни изследвания.
(3) Основните задачи на университета са:
1. да провежда обучение за придобиване на висше образование по специалности от областта "Сигурност и отбрана", както и по специалности в областта на природните, обществените и техническите науки;
2. да провежда обучение за повишаване квалификацията на кадрови военнослужещи и граждански лица;
3. да извършва научни и приложни изследвания;
4. да провежда процедури за присъждане на научни степени и научни звания в съответствие с действащото законодателство;
5. да признава завършени периоди на обучение в чуждестранни висши военни училища и/или военни академии в съответствие с действащото законодателство и по ред, определен с Правилника за учебната дейност;
6. да извършва издателска, културна, спортна и други дейности в съответствие със спецификата на своята дейност;
7. да осъществява дейности, свързани с отбраната на страната, които са му възложени от министъра на отбраната.
(4) Постигането на целите и задачите на университета се осъществява чрез:
1. академично образование;
2. общо и специално военно обучение и лидерско изграждане;
3. нравствено и волево възпитание;
4. физическо възпитание и спорт.
(5) Обучаващите се в университета за придобиване на висше образование по специалности от областта "Сигурност и отбрана", както и по граждански специалности се наричат курсанти, а гражданските лица, обучаващи се по специалности в областта на природните, обществените и техническите науки - студенти.
(6) За обучение като курсанти за нуждите на въоръжените сили се приемат български граждани не по-възрастни от 23 години, отговарящи на изискванията на Наредбата за приемане на курсанти и студенти във висшите военни училища, утвърдена от министъра на отбраната.
(7) Университетът издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование, европейско дипломно приложение, свидетелство за професионална квалификация и други основни документи, определени с наредба на Министерския съвет.
(8) Дипломите се признават от държавата, когато обучението е проведено в съответствие със Закона за висшето образование и държавните изисквания.
(9) На издаваните при условията на ал. 8 дипломи се полага печат с държавния герб.


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Университетът организира и провежда своята дейност в съответствие с действащото в страната законодателство, заповедите и указанията на министъра на отбраната на Република България и началника на Генералния щаб на Българската армия и правилника.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Университетът осигурява качеството на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване на мнението на обучаемите най-малко веднъж за учебна година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Целта на системата по ал. 2 е да контролира, поддържа и управлява качеството на образованието в предлаганите области на висшето образование и професионални направления, както и на академичния състав. Функциите и структурата на системата за поддържане на качеството по ал. 2 се уреждат чрез приети и утвърдени от академичния съвет функции и структура на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав на университета.


Чл. 5. (1) Кадровите военнослужещи от академичния и административния състав и от обслужващия персонал носят отличителен знак на университета при условия и по ред, определени с Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България.
(2) На успешно завършилите университета курсанти и студенти се връчва нагръден знак. Статутът на нагръдния знак се определя със заповед на министъра на отбраната.
(3) С решение на академичния съвет се учредяват плакети, вимпели и други отличителни знаци, като с тях се удостояват лица по ред, определен от началника на университета.

Глава втора.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Структурата и щатът на университета се утвърждават от началника на Генералния щаб на Българската армия по предложение на началника на университета въз основа на решение на академичния съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Университетът включва в структурата си основни звена, обслужващи звена, филиали и административни звена.


Чл. 7. (1) Основни звена на университета са:
1. факултети;
2. департаменти;
3. институти;
4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) колежи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Факултетите, институтите и колежите се откриват, преобразуват и закриват от Министерския съвет.
(3) Департаментите се откриват, преобразуват и закриват от академичния съвет на университета.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Обслужващи звена в структурата на университета са:
1. сектори;
2. центрове;
3. библиотеки;
4. лаборатории;
5. опитни станции;
6. издателски комплекс;
7. производствени бази;
8. хотелска, спортна и други бази.
(2) Академичният съвет открива, преобразува и закрива обслужващите звена и определя тяхната структура и функциите на органите им за управление.
(3) Ръководителят на обслужващо звено е лице - специалист в съответната област. Гражданските лица се назначават за ръководители със заповед на началника на университета. Основните им функции и задължения се определят в длъжностната им характеристика и описание на работата по чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда. Кадровите военнослужещи се назначават и изпълняват задълженията си в съответствие със ЗОВСРБ.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Филиалите са териториално изнесени структури на университета и се откриват, преобразуват и закриват от Министерския съвет въз основа на искане на университета и/или по предложение на министъра на отбраната и министъра на образованието и науката, като се посочват професионалните направления, в които ще се извършва обучението.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Административни звена в структурата на университета са:
1. управление;
2. отделения;
3. служби.


Чл. 10. Органите за управление на университета са: общото събрание, академичният съвет и началникът.


Чл. 11. (1) Общото събрание на университета се състои от представители на: академичния състав на основен трудов договор; административния персонал; курсантите, студентите и докторантите от всички звена.
(2) Общото събрание се състои от 91 членове, които се избират чрез явно гласуване на събрания на общностите по ал. 1, както следва:
1. за квотата на хабилитираните преподаватели - от събрание на хабилитираните преподаватели на основен трудов договор с университета, избрани от събрания на хабилитираните преподаватели от отделните факултети;
2. за квотата на нехабилитираните преподаватели - от събрание на всички нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор с университета по факултети, като всеки факултет следва да бъде представен най-малко от един представител;
3. за квотата на докторантите, курсантите и студентите - от събрания на всички докторанти, курсанти и студенти, редовно обучаващи се във факултетите; броят на представителите от всеки факултет е пропорционален на броя на обучаващите се във факултета;
4. за квотата на административния персонал - от събрания по факултети на административния персонал на трудов договор с университета.
(3) Началникът на университета и заместниците му по право са членове на общото събрание от квотата на административния персонал.
(4) Събранията по ал. 2, т. 2, 3 и 4 се свикват по решение на академичния съвет.
(5) При предсрочно освобождаване на места се извършва частичен избор за попълване на освободените места в общото събрание от завършили курсанти, студенти и докторанти или от напуснали членове от академичния състав и административния персонал.
(6) Общото събрание на университета се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на академичния съвет, по искане на началника на университета или на една четвърт от списъчния състав на събранието.
(7) За свикването на общото събрание членовете му се уведомяват от председателя на събранието не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието чрез писмена покана, към която се прилагат проектът на дневен ред и копие от материалите, предвидени за обсъждане.
(8) Общото събрание е редовно, ако до 30 минути след обявеното начало са регистрирани не по-малко от две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(9) При липса на кворум по ал. 8 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се отсрочва с една седмица.
(10) Заседанията на общото събрание са открити за всички членове на академичната общност. Те се ръководят от неговия председател, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.
(11) Общото събрание на университета:
1. избира за срока на мандата си с тайно гласуване председател и заместник-председател на общото събрание измежду хабилитираните членове;
2. приема проект на правилник за устройството и дейността на университета или промени в него и ги предлага на министъра на отбраната;
3. определя броя на членовете на контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата си председателя, заместник-председателя и членовете на контролния съвет;
4. определя числеността на академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
5. обсъжда и приема годишния доклад на началника на университета за състоянието на университета;
6. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) се представлява от неговия председател.
(12) За провеждане на изборите по ал. 11, т. 1 общото събрание избира комисия, в която не могат да участват началникът на университета и неговите заместници, председателят и заместник-председателят на общото събрание, председателят, заместник-председателят и членовете на контролния съвет.
(13) Когато в резултат на тайното гласуване никой от кандидатите не събере необходимия брой гласове, гласуването се повтаря на следващия работен ден. В гласуването участват регистрираните в деня на заседанието членове.


Чл. 12. (1) Орган за вътрешен контрол върху дейността на университета е контролният съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Контролният съвет се състои от председател, заместник-председател и членове, от които един е представител на съвета на курсантите, студентите и докторантите, а останалите са хабилитирани лица. Членовете на контролния съвет не могат да бъдат:
1. членове на академичния съвет на университета;
2. заместник-началници на университета, началници на факултети или директори на основни звена и филиали.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Контролният съвет:
1. проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и неговите основни звена и/или филиали в едномесечен срок от провеждането им и докладва на академичния съвет за резултатите от проверката;
2. участва в проверките по чл. 58а ЗВО;
3. изготвя становища по проекта на бюджет на университета и по изпълнението му и ги докладва пред академичния съвет и пред общото събрание;
4. докладва за своята дейност пред общото събрание най-малко веднъж годишно.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от общото събрание на университета.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Членовете на контролния съвет провеждат най-малко веднъж в семестъра среща с ръководствата на общите събрания на основните звена.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Към НВУ "Васил Левски" се създава съвет на настоятелите.
(2) Съветът на настоятелите подпомага университета за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение.
(3) Съветът на настоятелите се състои от 7 членове - дарители на университета, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, представители на курсантско-студентския съвет и на министъра на образованието и науката.
(4) Не могат да бъдат членове на съвета на настоятелите:
1. президентът, вицепрезидентът, народни представители, министри, заместник-министри, председатели на държавни агенции и техните заместници, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техните заместници, областни управители, заместник областни управители, общински съветници, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, и техните заместници;
2. членове на ръководни органи на политически партии и синдикални организации;
3. членове на академичния състав и административния персонал на университета с изключение на лицата, заемали длъжността началник на университета.
(5) Петима от членовете на съвета на настоятелите се избират от академичния съвет с мандат 4 години по предложение на началника на университета.
(6) Двама от членовете на съвета на настоятелите се определят съответно от министъра на образованието и науката и от курсантско-студентския съвет.
(7) Съветът на настоятелите избира председател измежду своите членове.


Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Съветът на настоятелите дава становище по:
1. основни въпроси, свързани с развитието на университета;
2. проекта на мандатната програма;
3. проекта на бюджет на университета;
4. проекти за приемане, изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на университета;
5. проектите на предложенията по чл. 30, ал. 1, т. 4 и 12 от Закона за висшето образование за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера на таксите за кандидатстване и за обучение;
6. годишния доклад за състоянието на университета, годишния доклад с финансовите и натуралните показатели на университета, годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета;
7. предложения за учредяване на стипендии от университета.


Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Съветът на настоятелите заседава най-малко веднъж на 3 месеца.
(2) Съветът на настоятелите се свиква на заседание от председателя на съвета по негова инициатива, по искане на всеки от членовете или на началника на университета.
(3) Съветът на настоятелите приема правила за своята работа.
(4) Членовете на съвета на настоятелите не получават възнаграждение за дейността си.


Чл. 13. (1) Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на университета.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Академичният съвет предлага на министъра на отбраната за внасяне в Министерския съвет предложение за откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, колежи и филиали.
(3) Академичният съвет:
1. прави предложения до министъра на отбраната за образователната и научната политика на университета;
2. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) взема решения за създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена на университета;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 56 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) приема ежегоден отчет за резултатите от дейността и годишен доклад с финансовите и натуралните показатели на университета;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определя структурния състав на общото събрание и организацията за избор на неговите членове;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) предлага на министъра на отбраната за назначаване и освобождаване от длъжност кадровите военнослужещи от академичния състав, избрани по реда на ЗВО и Закона за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ);
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) взема решение след съгласуване с министъра на отбраната за сдружаване с висши училища и научни организации;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) приема правилник за атестиране на академичния състав;
8. (отм., предишна т. 7 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) присъжда почетното звание "доктор хонорис кауза" на български и чуждестранни граждани за заслуги към военната наука и висшето военно образование;
9. приема правилници за отделни учебни, научни, творчески или научно-производствени дейности в университета;
10. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) утвърждава система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в съответствие със ЗВО и осъществява контрол по нейното прилагане и усъвършенстване;
11. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за сключване на договори с потребители за извършване на научни и приложни изследвания, както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование;
12. взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване в международни организации;
13. прави предложения до министъра на отбраната за обявяване на конкурси за заемане на научно-преподавателски длъжности при условия и по ред, определени със ЗНСНЗ;
14. ежегодно приема бюджета на университета и контролира изпълнението му;
15. утвърждава норматива за учебна заетост на преподавателите;
16. приема планове за изграждане на материално-техническата база, за учебната, научната, издателската и други дейности;
17. взема решения за отправяне на искане за откриване на процедура за оценяване и акредитация;
18. взема решения за продължаване на трудовите договори на хабилитираните лица в съответствие с § 11, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗВО;
19. избира комисии и други помощни органи и определя техните функции, права и задължения;
20. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение на студентите, и ги предлага за утвърждаване от министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието и науката; ежегодно предлага на министъра на образованието и науката броя на приеманите студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование;
21. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) предлага на министъра на отбраната специалностите, формите и степените за обучение на курсантите и докторантите по акредитираните професионални направления и научни специалности;
22. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) приема разработените от основните звена проекти на учебни планове за обучение на курсанти по акредитираните професионални направления и ги предлага за утвърждаване от министъра на отбраната след съгласуване с министъра на образованието и науката;
23. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) ежегодно предлага на министъра на образованието и науката размера на таксите по чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти;
24. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) избира членове на съвета на настоятелите по чл. 12а, ал. 5.
(4) Академичният съвет по предложение на началника избира заместник-началник на университета по учебната и/или научната част. Изборът се извършва с тайно гласуване и с обикновено мнозинство. В случай че предложението не получи необходимото мнозинство, в срок до 7 дни се провежда нов избор.
(5) Числеността на академичния съвет се определя от общото събрание на първото заседание след учредяването му.
(6) Академичният съвет заседава редовно веднъж месечно с изключение на юли и август. Той може да бъде свикан и извънредно от началника на университета или по искане на една четвърт от списъчния състав на членовете му.
(7) За свикване на академичния съвет членовете се уведомяват не по-късно от 7 дни преди заседанието, като им се съобщава проектът за дневен ред и се предоставят материалите, които ще бъдат обсъждани.
(8) Заседанието на академичния съвет е редовно, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(9) При липса на кворум по ал. 8 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се отсрочва с 3 работни дни.
(10) Заседанията на академичния съвет се ръководят от неговия председател, а в негово отсъствие - от избрано от членовете на академичния съвет лице.
(11) Академичният съвет приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието чрез явно гласуване освен в случаите, когато в закон е предвидено друго.
(12) Академичният съвет избира секретар на академичния съвет от квотата на хабилитираните лица.
(13) Секретарят на академичния съвет:
1. организира провеждането на заседанията;
2. изготвя проекта на дневен ред и го съгласува с председателя на академичния съвет;
3. събира подготвените материали за предвидения дневен ред и в 7-дневен срок преди заседанието ги представя на председателя на академичния съвет за утвърждаване, след което организира размножаването на материалите и изпращането им заедно с писмените покани;
4. организира изготвянето на протокола от всяко заседание;
5. в началото на всяко заседание запознава членовете на академичния съвет с резултатите от изпълнението на решенията от предишното заседание;
6. води отчетност и предава за съхраняване в отделно дело протоколите от заседанията на академичния съвет и използваните при изборите бюлетини.
(14) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За заседанието на академичния съвет се води протокол от нарочно назначен технически секретар. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и техническия секретар. Копие от протокола се изпраща в основните звена и филиалите в 14-дневен срок от заседанието. Всеки член на академичната общност има право да се запознае с него.
(15) В заседанията на академичния съвет могат да участват заместник-началниците на университета, ако не са избрани от общото събрание за негови членове. Техният глас е съвещателен.


Чл. 14. (1) Началникът на НВУ "Васил Левски" е кадрови военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Неговите правомощия не се прекратяват с изтичането на мандата на общото събрание.
(2) Началникът на университета е пряко подчинен на заместник-началника на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите.
(3) Началникът на университета е пряк началник на целия личен състав на университета. По отношение на кадровите военнослужещи той разполага с дисциплинарна власт, съответстваща на длъжността му.
(4) Началникът на университета може да създава по своя преценка нещатни помощни и консултативни органи.
(5) В отсъствие на началника на университета той се замества от определен от него с писмена заповед заместник-началник.
(6) Началникът на университета обявява със заповед избрания състав на общото събрание, академичния съвет и контролния съвет.


Чл. 15. Началникът на университета:
1. упражнява правомощията на ректор по ЗВО и представлява университета;
2. по право е член на академичния съвет и негов председател;
3. непосредствено ръководи и носи отговорност за цялостната дейност на университета;
4. решава окончателно всички въпроси, свързани с административно-домакинското осигуряване и управлението на предоставените на университета недвижими имоти и движими вещи;
5. сключва и прекратява трудовите договори с гражданските лица от академичния, административния и обслужващия персонал;
6. решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането и освобождаването на обучаемите, съгласно ЗОВСРБ, ЗВО, правилника и другите нормативни актове;
7. назначава за срок до 3 месеца на незаети изборни длъжности хабилитирани лица от академичния състав за временно изпълняващи длъжностите;
8. предлага на академичния съвет кандидатури на хабилитирани лица от академичния състав при избор на заместник-началник по учебната и/или по научната част;
9. предлага за назначаване, освобождаване или отзоваване или назначава, освобождава или отзовава след упълномощаване от министъра на отбраната кадровите военнослужещи на изборни ръководни длъжности съгласно действащото законодателство;
10. назначава, освобождава или отзовава гражданските лица на изборни ръководни длъжности съгласно действащото законодателство;
11. предлага на академичния съвет проект на самостоятелен бюджет на университета и осъществява управлението и контрола на неговото изпълнение, като представя на академичния съвет тримесечни отчети и годишен отчет след приключване на финансовата година;
12. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) подготвя и предлага за приемане от академичния съвет годишния отчет на университета, годишния доклад с финансовите и натуралните показатели на университета, както и резултатите от функционирането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и след приемането им ги представя на министъра на отбраната; отчетите и годишният доклад с финансовите и натуралните показатели на университета се публикуват в тримесечен срок от приемането им;
13. утвърждава и контролира изпълнението на функционалните задължения от пряко подчинените му длъжностни лица;
14. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) при необходимост може да свиква колективните органи за управление на основните звена и филиалите на университета;
15. организира оперативно-тактическата подготовка на офицерите;
16. ръководи разработването на плана за бойна готовност на университета и поддържането му в определената степен на готовност;
17. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) прави предложения за промени в организационно-щатната структура на университета по ред, установен от министъра на отбраната и началника на ГЩ на БА;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) изпълнява и други функции, произтичащи от законите и от решенията на академичния съвет или на общото събрание.


Чл. 16. (1) Заместник-началникът на университета по учебната и/или по научната част е хабилитирано лице. Той се избира и освобождава по реда на ЗВО. Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ. Неговият мандат приключва заедно с мандата на академичния съвет, който го е избрал.
(2) Заместник-началникът на университета по учебната и/или по научната част подпомага дейността на началника на университета и упражнява правомощията на заместник-ректор.


Чл. 17. Заместник-началниците на университета подпомагат дейността на началника на университета.


Чл. 18. Назначените на изборни ръководни длъжности за времето на мандата им запазват основната си длъжност "доцент" ("професор") на основен трудов договор в катедрата.


Чл. 19. Отделенията и службите в университета подпомагат началника на университета при планирането, организирането, контрола и отчитането на учебната, научноизследователската и научната дейност, административното и информационното обслужване, поддържането на бойната готовност, комплектуването с личен състав, материалното, техническото и финансовото осигуряване, връзките с обществеността, международното сътрудничество и други негови функции.

Раздел II.
Факултети


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Факултетът е основно звено на университета, обединяващо катедри за осигуряване обучението на курсанти, студенти и докторанти, което разполага с не по-малко от 40-членен академичен състав на основен трудов договор, от който хабилитираните лица четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове.


Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Органи за управление на факултета са: общото събрание, факултетният съвет и началникът на факултета. Те се избират с мандат 4 години, който не се прекъсва при провеждане на частични избори.


Чл. 22. (1) Общото събрание на факултета се състои от членове на академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния персонал, на курсантите, студентите и докторантите във факултета. Структурният състав на общото събрание се определя от факултетния съвет в съответствие с чл. 26, ал. 3 ЗВО.
(2) Членовете на общото събрание от административния персонал и от обучаемите се избират в рамките на определените по реда на ал. 1 квоти чрез явно гласуване на събрания на всички членове на тези общности във факултета.
(3) При промени в броя на членовете на общото събрание на факултета, водещи до нарушаване на определените квоти, преди следващото заседание се провеждат частични избори.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Общото събрание на факултета се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на факултетния съвет, по искане на началника на факултета или на една четвърт от списъчния му състав. Общото събрание на новооткрит или преобразуван факултет се структурира и свиква с решение на академичния съвет и със заповед на началника на университета.
(5) За свикването на общото събрание членовете му се уведомяват от председателя на събранието не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието чрез писмена покана, към която се прилага проектът на дневен ред.
(6) Общото събрание е редовно, ако до 30 минути след обявеното начало са регистрирани не по-малко от две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(7) При липса на кворум по ал. 6 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, заседанието се отсрочва с 3 работни дни.
(8) Общото събрание взема решения чрез явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на приемането на промените в правилника, за което се изисква мнозинство по списъчния състав.
(9) Общото събрание:
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и заместник-председател от хабилитираните си членове;
2. избира с тайно гласуване хабилитирано лице за началник на факултета;
3. определя числения състав на факултетния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на началника на факултета за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние;
5. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) се представлява от неговия председател.
(10) За провеждане на изборите по ал. 9, т. 1, 2 и 3 общото събрание избира комисия, в която не могат да участват началникът на факултета и неговите заместници, председателят и заместник-председателят на общото събрание.
(11) Когато в резултат на тайното гласуване никой от кандидатите не събере необходимия брой гласове, гласуването се повтаря на следващия работен ден. В гласуването участват регистрираните в деня на заседанието членове.
(12) Съставът на общото събрание на факултета се обявява от началника на факултета.


Чл. 23. (1) Факултетният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност във факултета.
(2) Факултетният съвет:
1. избира с тайно гласуване заместник-началник на факултета по предложение на началника на факултета;
2. предлага на академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри;
б) проекти на учебни планове и квалификационни характеристики по степени и специалности;
в) (доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) обявяване на конкурси за заемане на длъжности на академичния състав във факултета в съответствие със ЗВО;
г) атестациите на членовете на академичния състав на факултета и оценките за работата на докторантите;
д) проекти на решения за освобождаване от длъжност по чл. 58, ал. 2 ЗВО;
е) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) проекти на решения за привличане на хонорувани преподаватели по правила, определени от академичния съвет;
3. приема учебните програми на специалностите и индивидуалните планове за обучение;
4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) ежегодно одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав от факултета;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) избира и предлага за повишаване в длъжност нехабилитираните лица по правила, приети от академичния съвет;
6. привлича гост-преподаватели за научно-преподавателска дейност за определен срок;
7. приема отчет за учебната и научната дейност във факултета след всеки семестър и в края на учебната година;
8. препоръчва за отпечатване научни трудове, учебници, монографии и други творчески постижения в издателската база на университета и на Министерството на отбраната и следи за навременното им излизане от печат;
9. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) обсъжда и приема резултати от атестирането на членовете на академичния състав на факултета и в случаите по чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВО ги предлага на началника на университета за решение;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) взема и други решения, свързани с дейността на факултета.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Факултетният съвет се състои от не по-малко от 25 членове.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Квотите на представителите на академичния състав и на курсантите, студентите и докторантите от факултета във факултетния съвет се определят от общото събрание, като не по-малко от три четвърти от членовете на факултетния съвет са хабилитирани лица.
(5) Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно с изключение на юли и август. Той може да бъде свикан и извънредно от началника на университета, от началника на факултета или по искане на една четвърт от списъчния състав на членовете му.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За свикването на заседание на факултетния съвет членовете му се уведомяват от секретаря на съвета не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието.
(7) Заседанието на факултетния съвет е редовно, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(8) При липса на кворум по ал. 7 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма кворум, то се отсрочва с 3 работни дни.
(9) Заседанията на факултетния съвет се ръководят от неговия председател, а при отсъствието му - от заместник-председателя.
(10) Факултетният съвет приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието чрез явно гласуване.
(11) Факултетният съвет избира от състава си секретар на факултетния съвет от квотата на хабилитираните лица.
(12) За заседанието на факултетния съвет се води протокол от нарочно назначен протоколчик. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и протоколчика. Копие от протокола се предоставя на разположение на членовете на съвета в 7-дневен срок от заседанието. Всеки член на академичната общност има право да се запознае с него.
(13) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Научният съвет на факултета (НСФ) по смисъла на Закона за научните степени и научните звания се състои от хабилитираните членове на факултетния съвет, назначени на основен трудов договор в университета. Председател на НСФ е началникът на факултета, а научен секретар - секретарят на факултетния съвет.


Чл. 24. (1) Началникът на факултета е кадрови военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗВО и ЗОВСРБ. Неговият мандат приключва заедно с мандата на органа, който го е избрал.
(2) Началникът на факултета е пряко подчинен на началника на университета. По въпросите на учебната и научната дейност той е подчинен и на заместник-началника на университета по учебната и/или по научната част.
(3) Началникът на факултета е пряк началник на целия личен състав на факултета.


Чл. 25. Началникът на факултета:
1. упражнява правомощия на декан по ЗВО;
2. организира и ръководи дейността на факултета и го представлява;
3. по право е член на факултетния съвет и негов председател;
4. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) предлага на факултетния съвет кандидатури на хабилитирани лица за заместник-началник (заместник-началници);
5. организира и контролира провеждането на учебната и научната дейност във факултета;
6. контролира воденето на съответния том от главната книга на университета;
7. подготвя и предлага за приемане от факултетния съвет на отчети за учебната и научната дейност във факултета;
8. разглежда въпроси на курсантите и студентите и предлага на началника на университета решения по тях;
9. прави предложения до началника на университета за освобождаване на курсанти от кадрова военна служба и за отписване и отстраняване на студенти;
10. организира и ръководи приемането на учебните програми и ги предлага за утвърждаване;
11. отговаря за изработването на стратегия за научно и учебно развитие на факултета;
12. отговаря за подготовката и квалификацията на академичния състав от факултета;
13. прави предложения пред началника на университета за стимулиране или санкциониране на преподавателите, административния и помощния персонал на факултета;
14. организира осигуряването на учебния процес с учебници, учебни помагала и помощна литература;
15. организира и ръководи поддържането, развитието и усъвършенстването на учебно-материалната база на факултета;
16. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и правилниците.


Чл. 26. (1) Заместник-началникът на факултета е хабилитирано лице. Той се избира и освобождава по реда на ЗВО. Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ.
(2) Заместник-началникът на факултета е пряко подчинен на началника на факултета и е пряк началник на целия личен състав на факултета. Той се ползва с правата на заместник-декан.
(3) Задълженията на заместник-началника на факултета се определят от факултетния съвет по предложение на началника на факултета.

Раздел III.
Департаменти


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Департаментът е основно звено, осигуряващо обучение по една или повече учебни дисциплини, които не съставляват специалност. Департаментът разполага с не по-малко от 14-членен академичен състав на основен трудов договор.


Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Департаментът включва ръководство, катедри и обслужващи звена.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Преподавателите по една или сродни учебни дисциплини съставят предметно-методически звена, чиято дейност се определя от вътрешните правила на департамента.


Чл. 29. Органи за управление на департамента са общото събрание, съветът на департамента и неговият директор. Те се избират с мандат 4 години.


Чл. 30. (1) Общото събрание на департамента се свиква от неговия председател най-малко веднъж годишно по решение на съвета на департамента, по искане на началника на университета, на директора на департамента или на една четвърт от неговите членове.
(2) Членове на общото събрание са всички членове на академичния състав на основен трудов договор. Общото събрание включва и представители на административния персонал и на обучаемите по квоти, установени с решение на съвета на департамента.
(3) Общото събрание на департамента:
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и заместник-председател на събранието от членовете на академичния състав на основен трудов договор;
2. избира с тайно гласуване директор от академичния състав на департамента на основен трудов договор;
3. определя числения състав на съвета на департамента и избира с тайно гласуване неговите членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на директора за дейността на департамента.
(4) Членовете на общото събрание от административния персонал и обучаемите се избират в рамките на определените квоти чрез явно гласуване на събрания на всички членове на тези общности в департамента.


Чл. 31. (1) Съветът на департамента се състои от 5 до 7 членове и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, на административния персонал и на обучаемите. Квотите се определят от общото събрание, като членовете от академичния състав не могат да бъдат по-малко от две трети.
(2) Директорът на департамента по право е член на съвета и негов председател. Останалите му членове се избират от общото събрание с явно гласуване.
(3) Съветът на департамента:
1. предлага на академичния съвет:
а) (доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) проекти за създаване, преобразуване и закриване на катедри, предметно-методически звена и обслужващи звена;
б) обявяване на конкурси за заемане на длъжности в катедрите;
в) проекти на учебни програми;
г) проект за учебната заетост на академичния състав;
д) резултатите от атестирането на членовете на академичния състав;
2. предлага на началника на университета лица за освобождаване или отзоваване от длъжност в случаите по чл. 58, ал. 2 ЗВО;
3. прави предложения пред началника на университета относно формирането и изпълнението на бюджета на университета в частта му относно осигуряване дейността на департамента.


Чл. 32. (1) Директорът на департамента се избира и освобождава по реда на ЗВО. Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ. Неговият мандат приключва заедно с мандата на органа, който го е избрал.
(2) Директорът на департамента е пряко подчинен на началника на университета. По въпросите на учебната и научната дейност той е подчинен и на заместник-началника на университета по учебната и/или по научната част.
(3) Директорът на департамента е пряк началник на целия личен състав на департамента.


Чл. 33. Директорът на департамента:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) организира и лично ръководи методическите съвещания и занятия за обсъждане и уеднаквяване на методиката за провеждане на занятията в департамента;
2. организира и лично ръководи общокатедрените методически съвещания и занятия за обсъждане и уеднаквяване на методиката за провеждане на занятията;
3. организира и ръководи научната работа в департамента;
4. организира и ръководи поддържането, развитието и усъвършенстването на учебно-материалната база;
5. прави предложения пред съвета на департамента за планиране на бюджета и след неговото утвърждаване по установения ред организира и отчита изпълнението му.

Раздел IV.
Институти


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Институтът е основно звено, което обединява академичен състав за извършване на дългосрочна научноизследователска дейност.


Чл. 35. (1) Структурата на института се определя от академичния съвет и чрез началника на университета се предлага за утвърждаване по реда на чл. 6.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.)


Чл. 36. (1) Предметът на дейност на института е извършване на научни изследвания, свързани с националната сигурност, отбраната и военното дело.
(2) В академичния състав, определен за извършване на дългосрочна научноизследователска дейност, могат да се включват представители на изследователски центрове, лаборатории и други звена със същия предмет на дейност.
(3) При осъществяване на своята дейност институтът се подпомага от обслужващите звена на университета.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Конституирането и функциите на органите за управление на института се определят от академичния съвет на университета.

Раздел IV.
"а" Колежи (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.)


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Колежът е основно звено на университета, което има академичен състав на основен трудов договор, който по всяка специалност провежда не по-малко от половината от аудиторните и практическите занятия. Хабилитираните лица на основен трудов договор четат за всяка специалност не по-малко от 50 на сто от лекционните курсове.
(2) Органи за управление на колежа са общото събрание, съветът на колежа и неговият директор. Те се избират с мандат 4 години.
(3) Директорът е хабилитирано в съответната научна област лице.


Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Общото събрание на колежа се свиква от неговия председател най-малко веднъж годишно по решение на съвета на колежа, по искане на началника на университета, на директора на колежа или на една четвърт от неговите членове.
(2) Членове на общото събрание са всички членове на академичния състав на основен трудов договор. Общото събрание включва и представители на административния персонал и на обучаемите по квоти, установени с решение на съвета на колежа.
(3) Общото събрание на колежа:
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и заместник-председател на събранието от членовете на академичния състав на основен трудов договор;
2. избира с тайно гласуване директор от академичния състав на колежа на основен трудов договор;
3. определя числения състав на съвета на колежа и избира с тайно гласуване неговите членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на директора за дейността на колежа.
(4) Членовете на общото събрание от административния персонал и обучаемите се избират в рамките на определените квоти чрез явно гласуване на събрания на всички членове на тези общности в колежа.


Чл. 37в. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Съветът на колежа се състои от 9 до 11 членове и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, на административния персонал и на обучаемите. Квотите се определят от общото събрание, като членовете от академичния състав не могат да бъдат по-малко от две трети.
(2) Директорът на колежа по право е член на съвета и негов председател. Останалите му членове се избират от общото събрание с явно гласуване.
(3) Съветът на колежа:
1. предлага на академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване и закриване на катедри и обслужващи звена;
б) обявяване на конкурси за заемане на длъжности в катедрите;
в) проекти на учебни планове и програми;
г) проект за учебната заетост на академичния състав;
д) резултатите от атестирането на членовете на академичния състав;
2. предлага на началника на университета лица за освобождаване или отзоваване от длъжност в случаите по чл. 58, ал. 1 , т. 3, 4, 6 и 7 ЗВО;
3. прави предложения пред началника на университета относно формирането и изпълнението на бюджета на университета в частта му относно осигуряване дейността на колежа.


Чл. 37г. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Директорът на колежа се избира и освобождава по реда на ЗВО. Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ. Неговият мандат приключва заедно с мандата на органа, който го е избрал.
(2) Директорът на колежа е пряко подчинен на началника на университета. По въпросите на учебната и научната дейност той е подчинен и на заместник-началника на университета по учебната и/или по научната част.
(3) Директорът на колежа е пряк началник на целия личен състав на колежа.


Чл. 37д. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Директорът на колежа:
1. ръководи и отговаря за цялостната дейност на колежа;
2. организира и лично ръководи общокатедрените методически съвещания и занятия за обсъждане и уеднаквяване на методиката за провеждане на занятията;
3. организира и ръководи научната работа в колежа;
4. организира и ръководи поддържането, развитието и усъвършенстването на учебно-материалната база;
5. прави предложения пред съвета на колежа за планиране на бюджета и след неговото утвърждаване по установения ред организира и отчита изпълнението му.

Раздел V.
Филиали


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Филиалът е териториално изнесена структура на университета, който се създава в райони, където липсва съответна университетска структура, за да се удовлетворят потребности от обучение в определени професионални направления. Обучението се извършва само в направления, за които университетът е акредитиран.
(2) Филиалът има най-малко 10-членен академичен състав на основен трудов договор, като хабилитираните лица към висшето училище четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове.


Чл. 39. Съставът, структурата и органите за управление на филиала, редът за тяхното конституиране и функциите им се обсъждат и приемат от академичния съвет и се предлагат чрез началника на университета за утвърждаване по реда на чл. 6.


Чл. 40. Директорът на филиала е хабилитирано лице, което се избира, освобождава или отзовава по реда на ЗВО. Когато е кадрови военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ. Неговият мандат е 4 години и приключва с изтичането на мандата на органа, който го е избрал.

Раздел VI.
Катедри


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Катедрата е звено на факултета или на департамента, филиала и колежа, което осъществява учебна и научноизследователска дейност по една дисциплина или по група сродни дисциплини и включва не по-малко от 7-членен академичен състав на основен трудов договор в университета.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Катедра се създава, преобразува и закрива с решение на академичния съвет по предложение на факултетния съвет или съвета на департамента, на филиала и на колежа.


Чл. 43. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Органи за управление на катедрата са катедреният съвет и началникът (ръководителят) на катедрата. Катедреният съвет се състои от членове на академичния състав в катедрата, които са на основен трудов договор.


Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Катедреният съвет провежда заседанията си по реда, установен за факултетния съвет (съвета на департамента, колежа, филиала).
(2) С решение на катедрения съвет в неговите заседания могат да участват с право на съвещателен глас представители на хоноруваните преподаватели, курсантите, студентите и докторантите.
(3) Заседанието на катедрения съвет е редовно, ако на него присъстват не по-малко от две трети от списъчния му състав.
(4) Катедреният съвет:
1. предлага на факултетния съвет (съвета на департамента, филиала) учебните програми по преподаваните дисциплини;
2. обсъжда организацията и съдържанието на учебния процес и състоянието на учебната дисциплина и предприема мерки за усъвършенстването им;
3. предлага на факултетния съвет разпределението на учебната заетост между академичния състав на катедрата;
4. предлага обявяване на конкурси за заемане на научно-преподавателски длъжности и за обучение на докторанти и специализанти;
5. обсъжда индивидуалните учебни планове;
6. участва в атестирането на академичния състав;
7. формира катедрени научни звена за изпълнение на определени научни дейности и избира ръководството им;
8. обсъжда научни трудове и разработки и други въпроси, свързани с дейността на катедрата;
9. приема вътрешни правила за работата на катедрата;
10. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) взема и други решения, свързани с дейността на катедрата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Преподавателите по една дисциплина или по сродни дисциплини съставят предметно-методически звена, чиято дейност се определя от вътрешните правила на основното звено (филиала).


Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Началникът (ръководителят) на катедра е лице, хабилитирано в съответното научно направление на катедрата. Той се избира с тайно гласуване за срок 4 години от катедрения съвет въз основа на конкурс по документи, като изборът се утвърждава от съвета на основното звено и/или на филиала. Длъжността се заема по основен трудов договор, сключен с началника на университета. Когато началникът на катедра е кадрови военнослужещ, той се назначава на длъжност и по реда на ЗОВСРБ.
(2) Началникът на катедра:
1. ръководи дейността на катедрата и председателства катедрения съвет;
2. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) участва в разработването на учебните планове, организира разработването на учебните програми и ги предлага за приемане от съвета на основното звено и/или на филиала;
3. организира усъвършенстването и развитието на учебно-материалната база на катедрата;
4. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) прави предложение пред началника на основното звено и/или на филиала за стимулиране или санкциониране на академичния състав и административния персонал в катедрата;
5. изпълнява и други функции, произтичащи от законите, заповедите и от правилника.
(3) В случай на отсъствие началникът на катедра предлага на началника на университета хабилитирано лице от академичния състав на катедрата, което да изпълнява функционалните му задължения за срока на отсъствието.
(4) Началникът на катедра се освобождава или отзовава от катедрения съвет. Когато е кадрови военнослужещ, той се освобождава от длъжност и по реда на ЗОВСРБ.

Раздел VII.
Административен персонал и обслужващи звена


Чл. 46. Функционалните задължения на лицата от административния персонал се изготвят от непосредствените им началници и се утвърждават от длъжностното лице, което ги е назначило, или от упълномощено от него лице.


Чл. 47. (1) Обслужващите звена подпомагат обучението на курсантите, студентите, докторантите и специализантите и осигуряват учебния процес.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Структурата и функциите на обслужващите звена на университета се определят с правилници и правила, приети от академичния съвет на университета.


Чл. 48. (1) (Предишен текст на чл. 48, доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Центърът за следдипломна квалификация е обслужващо звено, което организира обучението на специализанти. Учебният процес се осъществява от факултетите и/или филиалите и колежите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Центърът за дистанционно обучение е обслужващо звено, което планира, организира и провежда дистанционното обучение в университета.
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Центърът за езиково и компютърно обучение и информационни технологии е обслужващо звено, което планира, организира и провежда езиково и компютърно обучение в университета.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Учебните центрове за професионална подготовка и квалификация са обслужващи звена, които организират и провеждат обучение на военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, необходимо за изпълнение на служебните им задължения.

Раздел VIII.
Вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.)


Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Целта на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав, наричана по-нататък "система за управление на качеството на обучение" (СУКО), е да контролира, поддържа и управлява качеството на образованието в университета в областите на висшето образование, професионалните направления и специалностите, по които се провежда обучение, както и на академичния състав.


Чл. 48б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Функциите на СУКО включват всички дейности, които допринасят за осъществяването на образователната услуга, и периодичната им проверка за установяване изпълнението на изискванията на съответните образователни стандарти.


Чл. 48в. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Структурата на СУКО включва университетска комисия по качеството, комисии по качеството в основните звена и/или филиалите и отговорници по качеството в катедрите и другите звена от структурата на университета.


Чл. 48г. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Университетската комисия по качеството е колективен орган за управление на СУКО, който се избира от академичния съвет.
(2) Председател на университетската комисия по качеството и главен мениджър на СУКО е заместник-началникът на университета по учебната част.
(3) В университетската комисия по качеството има представители от всички основни звена и/или филиали, както и от органа, отговарящ за учебната дейност на университета.


Чл. 48д. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Комисията по качеството в основното звено и/или филиала е колективен орган за управление на СУКО във факултет, департамент и/или филиал, който се избира от съвета на основното звено и/или филиала.


Чл. 48е. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Отговорниците по качеството в катедрите и другите структурни звена се избират от катедрените съвети и общите събрания на структурните звена.


Чл. 48ж. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Органите по управление на СУКО периодично контролират състоянието на ресурсите, спазването на процедурите от различните групи процеси в университета чрез измерители на входа на системата за обучение, на протичане процеса на обучение и на изхода на обучение, като отчитат препоръките на заявителите и мнението на обучаемите.

Раздел IX.
Проучване мнението на обучаемите и оповестяване на резултатите (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.)


Чл. 48з. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Проучване мнението на обучаемите се извършва, за да се установят постиженията и недостатъците на цялостната организация на начина на обучение и живот в университета.
(2) Предмет на изследването е мнението на обучаемите относно организацията на обучението, участието им в органите за управление и в научноизследователската дейност в университета.
(3) Обект на изследването са курсанти, студенти, специализанти и докторанти.


Чл. 48и. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Всички изследвания относно проучване мнението на обучаемите се извършват ежегодно по заповед на началника на университета и решение на академичния съвет.


Чл. 48к. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Изследването се извършва от специализираните звена по психология и психопрофилактика в началото на третия, в края на петия и началото на седмия семестър по време на планираните ежегодни прегледи на курсантите в тях, а за останалите обекти на изследването (студенти, специализанти) - по изготвен график в рамките на учебната година.


Чл. 48л. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Изследването се извършва чрез представителна извадка, формирана на квотен принцип.
(2) В извадката по ал. 1 се включват курсанти и студенти от всички специалности, класни отделения и групи.
(3) Общият брой на изследваните представлява 30 на сто от всички обучаеми в университета.


Чл. 48м. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Първичната информация се събира с помощта на стандартизирани анкетни карти за различните групи обучаеми.
(2) Обработката на индивидуалните данни се извършва с помощта на компютърна статистическа програма за социални изследвания "SPSS" в специализираните звена по психология и психопрофилактика.


Чл. 48н. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Обобщаването на данните се извършва от специализираните звена по психология и психопрофилактика по факултети.
(2) Доклад за общото състояние се изготвя от специализираните звена по психология и психопрофилактика и от органа, отговарящ за учебната дейност в университета.


Чл. 48о. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) След приемане на доклада от Академичния съвет и набелязване на мерки за подобряване качеството на живот и обучение те стават задължителни за факултетите.
(2) Контролът по изпълнението на мерките по ал. 1 се осъществява от ръководството на университета чрез органа, отговарящ за учебната работа в университета.


Чл. 48п. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Резултатите от проучване мнението на обучаемите се обявяват чрез ежегодните доклади на началника на университета и началниците на основни звена, както и в Интранет мрежите на университета при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

Глава трета.
АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


Чл. 49. (1) Академичният състав включва:
1. хабилитираните лица, заемащи научно-преподавателски длъжности - доцент и професор;
2. хабилитираните лица, заемащи изследователски длъжности - старши научен сътрудник I и II степен;
3. нехабилитираните лица, заемащи длъжности за преподаватели - асистент, старши асистент и главен асистент;
4. нехабилитираните лица, заемащи изследователски длъжности - научен сътрудник I, II и III степен;
5. нехабилитираните лица, заемащи преподавателски длъжности - преподавател и старши преподавател.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) С решение на факултетен съвет на университета учени и преподаватели от страната и от чужбина могат да се привличат за научно-преподавателска дейност за определен срок като гост-преподаватели.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Привличането на висококвалифицирани хабилитирани и нехабилитирани лица за извършване на преподавателска дейност на хонорар се осъществява при надвишаване с повече от 20 на сто на средния норматив аудиторна заетост за съответното методическо направление, като:
1. предложенията за покана на хонорувани преподаватели от факултетите се внасят от началника на факултета до началника на университета след решение на факултетния съвет, като в него задължително се посочват учебните дисциплини, хорариумът от часове (съответно лекции и упражнения), номерът на учебния план, научните степени и звания на предложените за привличане хонорувани преподаватели;
2. началниците на факултети изготвят справки за хорариума по учебната дисциплина, за която се кани преподавателят, броя на преподавателите, които я преподават, и количеството часове, необходими за даване на хонорар;
3. преди да се внесе за разглеждане от академичния съвет, справката се съгласува писмено със заместник-началника на университета по учебната част и с началника на органа за управление на учебната дейност;
4. в молбата на хонорувания преподавател за постъпване на работа трябва да има точен разчет на часовете по месеци, който да съответства на решението на академичния съвет; за целта разчетът се съгласува с началника (ръководителя) на катедрата, където лицето следва да провежда учебни занятия;
5. договорите за преподавателска дейност за хонорувани преподаватели се съгласуват с началника на финансовия орган на университета и с началника на органа за управление на учебната дейност;
6. при възникване на необходимост поканеният хоноруван преподавател провежда допълнителни часове; процедурата по възлагането им се извършва след приемане на това предложение от факултетния и утвърждаване от академичния съвет; кадровият орган изготвя допълнително споразумение към договора на преподавателя за възложените допълнителни часове;
7. ежемесечно хоноруваните преподаватели представят в органа за управление на учебната дейност отчетни справки за проведените часове, утвърдени от началниците (ръководителите) на катедри;
8. началникът на органа за управление на учебната дейност организира проверка на реално проведените часове за всеки хоноруван преподавател и представя на началника на университета обобщено сведение за проведените часове на хонорар.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Привличането на гост-преподаватели се извършва без конкурс. Отношенията на гост-преподавателя с университета се уреждат с договор за срок не повече от една година, който може да бъде подновяван.
(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За подпомагане на научноизследователската работа в университета се назначават специалисти и експерти. Условията и редът за подбора и назначаването на тези лица, както и конкретните названия на длъжностите им се определят в съответствие със ЗНСНЗ и Правилника за подбор, развитие и оценка на академичния състав в университета, приет от академичния съвет.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Длъжностите по чл. 49, ал. 1 се заемат с конкурс и избор при условия и по ред, предвидени в ЗНСНЗ и в правилника.
(2) Предложения до министъра на отбраната за обявяване на конкурси за заемане на научно-преподавателски длъжности се правят от академичния съвет въз основа на предложение от съвета на основното звено.
(3) Конкурсите за длъжности, заемани от хабилитирани преподаватели и научни сътрудници - граждански лица, се обявяват в "Държавен вестник" и в един централен ежедневник най-малко 3 месеца преди крайния срок за подаване на документите.
(4) Конкурсите за длъжности, заемани от нехабилитирани преподаватели и научни сътрудници - граждански лица, се обявяват в два централни ежедневника най-малко един месец преди крайния срок за подаване на документите.
(5) Конкурсите по ал. 3 и 4 се обявяват, когато заеманата длъжност осигурява пълна норма на учебна заетост или обем на научноизследователска дейност, установени с решение на академичния съвет по предложение на съвета на основното звено.
(6) Конкурсите за длъжности, заемани от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели - кадрови военнослужещи, се обявяват със заповед на министъра на отбраната.
(7) Конкурсите и изборите се провеждат в съответствие със ЗНСНЗ и правилника за прилагането му.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) В едномесечен срок от датата на избора за хабилитиран преподавател - гражданско лице, началникът на университета сключва със спечелилия конкурса основен трудов договор за неопределен срок.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Нехабилитираните преподаватели след спечелване на конкурса и избирането им заемат длъжности при условия и по ред, определени в Правилника за подбор, развитие и оценка на академичния състав в университета преминават задължително педагогически курс по програма и с продължителност, определени от академичния съвет по предложение на съвета на основното звено.
(10) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Спечелилите конкурса и избрани кадрови военнослужещи се назначават на длъжност по реда на ЗОВСРБ и Правилника за кадрова военна служба.


Чл. 51. (1) Членовете на академичния състав имат право:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) да избират и да бъдат избирани в органите за управление на университета, ако не са преподаватели по реда на чл. 39, ал. 2 и 4;
2. да разработват и да преподават учебното съдържание по съответната учебна дисциплина свободно в съответствие с изискванията на учебния план и учебните програми;
3. да провеждат научни изследвания и да публикуват резултатите от тях при опазване на държавната и служебната тайна;
4. да извършват преподавателска, научноизследователска и друга творческа дейност;
5. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) да извършват консултантски и други услуги, свързани с предмета им на дейност в университета, при условия и по ред, определени в Правилника за административната и стопанската дейност;
6. да ползват материалната база, библиотеките и информационните системи за научните си изследвания по ред, установен от началника на университета;
7. да повишават квалификацията си в страната и в чужбина по ред, установен със ЗВО, ЗОВСРБ, ПКВС, и съгласно заповедите на министъра на отбраната;
8. да присъстват при разглеждане на служебното им положение, да бъде изслушвано мнението им и да получават писмен отговор на отправени от тях писмени възражения;
9. да членуват в разрешените от закона професионални и синдикални сдружения в университета, в страната и в чужбина;
10. да разработват и да издават учебници и учебни помагала;
11. да участват в конкурси за следващи научни звания;
12. да ползват социално-битовата и културната база на университета за отдих, хранене, спорт и културни занимания;
13. да членуват в национални и международни научни организации, творчески съюзи, дружества и сдружения, свързани с професионалните им интереси;
14. да участват в национални и международни конгреси, конференции, симпозиуми, сесии и други научни прояви.
(2) Преподавателите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 3 имат право на всеки 7 години на отпуск до една академична година за творческо развитие при условия и по ред, определени с правилника за учебната дейност.
(3) Офицерите-преподаватели се ползват с права на преки началници по време на занятията с курсантите и специализантите.
(4) Указанията по учебната работа на преподавателите - граждански лица, са задължителни за курсантите и специализантите. В дисциплинарно отношение те въздействат на курсантите чрез командирите на курсантските подразделения, а на специализантите - чрез началника на факултета.


Чл. 52. (1) Членовете на академичния състав са длъжни:
1. да изпълняват качествено преподавателската и научноизследователската си дейност и утвърдения им индивидуален план;
2. да спазват научната и професионалната етика;
3. да изпълняват задълженията, произтичащи от ЗОВСРБ и други нормативни актове;
4. да спазват работното време в университета;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) да изпълняват решенията на органите за управление на университета, на основното звено и/или филиала и на катедрата;
6. да провеждат редовно възложените им учебни занятия на високо научно и методическо равнище и да внедряват нови форми и методи на обучение;
7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) да разработват и да оповестяват по подходящ начин описание на водения от тях лекционен курс, включващо брой заглавия, последователност на темите от учебното съдържание, препоръчителна литература, начин на формиране на оценката и форма за проверка на знанията и уменията;
8. да провеждат консултации с обучаемите;
9. да провеждат системен контрол и отчитане на успеваемостта на обучаемите;
10. да участват в ръководството на практиката и стажа на обучаемите;
11. да ръководят и да рецензират дипломни работи и проекти;
12. да провеждат изпити по дисциплините, които преподават;
13. да извършват научноизследователска и новаторска дейност по дисциплините, които преподават;
14. да оказват помощ и да насочват обучаемите в учебно-изследователската им дейност;
15. да участват в укрепването на дисциплината, в командирското и военнопедагогическото изграждане на обучаемите;
16. да изучават системно новостите по учебните дисциплини, които преподават, да изучават опита на висшите училища и войските и да го внедряват в своята преподавателска дейност;
17. да участват в планирането на учебните занятия по дисциплините, които преподават;
18. да опазват учебно-материалната база на катедрата, факултета и университета;
19. да оценяват обучаемите в съответствие с методиката за комплексна оценка и класиране;
20. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) да изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностната характеристика и утвърдения индивидуален план за дейността си;
21. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) да не извършват политическа или религиозна дейност в университета.
(2) Допълнителни задължения и изисквания към членовете на академичния състав могат да се предвиждат в правилниците за учебната и научноизследователската дейност и в трудовия договор.
(3) В правилниците за учебната и научноизследователската дейност се определят обемът и видът на учебните и другите задължения и условията за тяхното изпълнение.
(4) Кадровите военнослужещи - членове на академичния състав, се изпращат периодично на стаж в структури на Българската армия по ред, определен със заповед на началника на Генералния щаб на Българската армия.
(5) Периодичността, продължителността, мястото и длъжността по време на стажа се определят ежегодно в съответствие с годишния план на университета.
(6) Нехабилитираните преподаватели се обучават в курс за новоназначени преподаватели в годината, в която са спечелили конкурса, ако не са завършили такъв курс.
(7) Нормативът за учебната заетост на академичния състав се определя от академичния съвет.
(8) Работното време на академичния състав е 8 часа дневно при 40-часова работна седмица в съответствие с разпределението на времето, утвърдено от началника на университета.
(9) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Условията и редът за професионалното развитие на академичния състав се определят в Правилника за подбор, развитие и оценка на академичния състав в университета.


Чл. 53. (1) (Предишен текст на чл. 53, изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Университетът оценява приноса на всеки член на академичния състав в учебната, научноизследователската, творческата и административната дейност и атестира веднъж на 3 години нехабилитираните преподаватели и веднъж на 5 години хабилитираните преподаватели.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Оценяването и атестацията се извършват по предварително оповестени показатели и критерии.


Чл. 54. Показателите за оценяване на учебната дейност са:
1. средногодишна учебна заетост за атестационния период:
а) аудиторна заетост: учебни занятия, провеждане на семестриални изпити, изпити на докторанти, участие в комисии за провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи, ръководство на дипломанти и курсово проектиране, ръководство на войскови стаж, практика;
б) извънаудиторна заетост: провеждане на конкурсни изпити, рецензиране на дипломни работи, провеждане на консултации, проверка на контролни работи, подготовка за занятия и др.;
2. учебно-методическа дейност:
а) участие с доклади, информации и други на методически заседания, конференции и сборове;
б) разработване на учебни материали, помагала и работа по учебно-материалната база: учебници, учебни и методически пособия, учебни програми и планове, лекции, задачи, ръководства за лабораторни и практически упражнения, сборници, справочници, рецензии на учебни и методически пособия, изработване на макети, имитатори, програмни продукти, видео- и аудиоматериали и други дидактически средства за обучение.
3. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) резултати от проучването на курсантското и студентското мнение.


Чл. 55. Показателите за оценяване на научноизследователската дейност са:
1. научна продукция:
а) разработване на научни материали: монографии, научни трудове и студии, дисертационни трудове, статии, доклади, реферати, теми, концепции, становища, проекти, рецензии, отзиви, експерименти, експертни системи, тестове, преводи на научна литература и др.;
б) научни открития, изобретения, предложения с полезен ефект, конструкторски, технологични и проектантски разработки и др.;
2. научно-организаторска дейност:
а) участие в академични, факултетни, научни и специализирани научни съвети и комисии, комисии по акредитация, експертни, научни и програмни колективи, изпитни комисии за асистенти;
б) участие в договори за научни изследвания и международно научно сътрудничество, научни конференции, сесии, симпозиуми, семинари, кръгли маси, дискусии и редколегии;
в) ръководство на дипломанти, докторанти и специализанти.


Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Административната (служебната) дейност се оценява със: участие в мероприятията по бойната готовност, тактически учения, войскови стаж, ръководство на звено, мероприятия по воинското и родолюбивото възпитание, дежурство, служебни комисии и др.


Чл. 57. Професионално-личностните качества на академичния състав се оценяват чрез: теоретическата подготовка, методическата подготовка, практическия опит, деловитост, новаторство, общуване с аудиторията, критичност, толерантност, принципност, взискателност, стремеж към самоусъвършенстване, изследователски способности, умения за стимулиране на познавателната активност и др.


Чл. 58. При атестирането на академичния състав се отчитат публикации в централния и международния печат, теоретическата и практическата значимост на разработките, приносният елемент и импакт-факторът.


Чл. 59. Условията, редът и критериите за атестиране на членовете на академичния състав се определят с правилник и методика за атестирането, които се приемат от академичния съвет.


Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Кадровите военнослужещи, които са членове на академичния състав, се освобождават от длъжност съгласно ЗОВСРБ, а гражданските лица - със заповед на началника на университета при условията на чл. 58 ЗВО.


Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Процедурата за установяване на нарушенията по чл. 58а, ал. 1 ЗВО е, както следва:
1. началникът на университета след получаване на доклад, жалба или предложение назначава комисия, в която включва и член на контролния съвет; в заповедта за назначаване се определя и срокът за извършване на проверката и установяване на нарушението;
2. при извършване на проверката за установяване на нарушенията комисията:
а) анкетира обучаемите от съответния курс, класно отделение или група;
б) изисква писмени обяснения от съответните длъжностни лица и от лицето, срещу което има сигнал за нарушения;
в) обобщава събраната информация в писмен доклад, съдържащ резултатите от проверката и заключение за установеното нарушение;
3. докладът на комисията се предоставя на контролния съвет, който разглежда случая и в двуседмичен срок го внася за разглеждане от академичния съвет;
4. академичният съвет взема решение за освобождаване от длъжност на лицето във връзка с установеното нарушение чрез тайно гласуване и с мнозинство от списъчния състав.


Чл. 60б. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОВСРБ, ПКВС, Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България, Кодекса на труда и ЗВО.

Глава четвърта.
ОБУЧАЕМИ


Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Обучаващите се в университета са курсанти, студенти, докторанти и специализанти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Курсанти са приетите за обучение в университета за нуждите на въоръжените сили. За срока на обучение те са кадрови военнослужещи с особен статут на обучаващи се и се подготвят за изпълнение на кадровата военна служба като професия. Техните права, задължения и ограничения на правата произтичат от ЗОВСРБ, ПКВС, УВС на ВС, този правилник и статута им, определен със сключения договор за кадрова военна служба.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Студенти са тези, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Докторанти са лицата, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър", които се обучават за придобиване на образователна и научна степен "доктор".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Специализанти са лицата, повишаващи квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобиват по-висока образователно-квалификационна степен или нова специалност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Статут на курсант, студент, докторант или специализант се придобива при записване в университета и се загубва при отписване или за срока на отстраняване от университета.


Чл. 62. (1) (Предишен текст на чл. 62 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Условията и редът за приемане на обучаващите се се определят от министъра на отбраната.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) При получаване на оценка "много добра" или "добра" при институционална акредитация университетът има право срещу заплащане да извършва обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалности, които са получили при акредитацията оценка "много добра" или "добра", при следните условия:
1. кандидатите за обучение имат успех не по-малко от "добър (4,00)" от дипломата за завършена степен на висшето образование;
2. проведен конкурс;
3. заплатена такса за обучение, ежегодно определяна от академичния съвет на университета;
4. сключен договор между студента и университета.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) При получаване на оценка "много добра" или "добра" при институционална акредитация университетът има право срещу заплащане да извършва обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалности, които са получили при акредитацията оценка "много добра", при следните условия:
1. кандидатите за обучение имат завършена образователно-квалификационна степен "магистър";
2. успешно положени конкурсни изпити за докторанти с успех не по-малко от "много добър (4,50)" или приета разработена основна част от дисертационен труд;
3. заплатена такса за обучение, ежегодно определяна от академичния съвет на университета;
4. сключен договор между университета и докторанта.


Чл. 63. (1) Курсантите имат право:
1. да избират учебни дисциплини при условията, определени в учебния план на специалността;
2. да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално-творческо израстване;
3. да изучават факултативно допълнителни курсове, провеждани в университета, след I или II курс;
4. да участват в научноизследователската дейност на университета, като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждение;
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) да избират и да бъдат избирани в органите за управление и контрол на университета и органите за управление на основните звена;
6. да ползват по определен от държавата и висшето училище ред общежития, столове, медицинско обслужване, намаление при пътуване в градския и междуградския транспорт, както и цялата база на университета за учебна, научноизследователска, спортна и културна дейност и други придобивки за нормален живот и обучение;
7. да получават стипендии и помощи, да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучението при определени условия в съответствие с действащото законодателство;
8. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.)
9. да кандидатстват за обучение в чуждестранни военни училища и колежи по определени от министъра на отбраната условия и ред;
10. да ползват отпуск съгласно ЗОВСРБ и ПКВС;
11. да прекъсват или презаписват годината при продължително отсъствие по болест с разрешение на началника на университета и удостоверение на Централната военномедицинска комисия, но за не повече от една година, веднъж за целия срок на обучение - за курсантите, отсъствали поради болест повече от 50 на сто от учебните часове за семестъра.
(2) Студентите и докторантите имат право:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) да се ползват с правата по ал. 1, т. 1 - 7;
2. да се обучават едновременно по повече от една специалност, при условие че редовно полагат изпитите си по първата специалност;
3. да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности за защита и удовлетворяване на своите интереси, както и да членуват в международни организации, чиято дейност не противоречи на законите на Република България;
4. в съответствие с правилниците на университета да се преместват в друго висше училище, факултет, специалност, степен или форма на обучение, да прекъсват обучението си, както и да го продължават след това за срок не по-голям от 3 години;
5. да ползват ваканция не по-малко от 30 дни в рамките на една учебна година;
6. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) на специални облекчения за посещение на занятия и за явяване на изпити от сираци, инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност, военноинвалиди и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, майки с деца до 6-годишна възраст и диспансеризирани;
7. на условия за адаптирана среда, допълнителна преподавателска помощ, специални приспособления и помощни учебни материали, а при необходимост - лични сътрудници, на приетите за обучение инвалиди и военноинвалиди;
8. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) на студенти - инвалиди с трайни увреждания, водещи до невъзможност за участие в занятия по физическа подготовка, както и на студенти, освободени по медицински показатели за срок една учебна година и повече, не се поставя оценка и учебният план не се счита за неизпълнен.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Орган за защита на общите интереси на обучаващите се е съветът на курсантите, студентите и докторантите. Той се състои от представителите на курсантите, студентите и докторантите в общото събрание на университета. Мандатът на тези членове на общото събрание и на съвета е две години с право да бъдат избирани за още един мандат.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Организацията и дейността на съвета на курсантите, студентите и докторантите се определят с приет от него правилник, който се представя на академичния съвет. Академичният съвет може да възрази срещу разпоредбите на правилника, които противоречат на законите или на правилниците на университета.


Чл. 64. (1) Курсантите са длъжни:
1. да изпълняват разпоредбите на ЗОВСРБ, ПКВС, Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, правилниците на университета и договора за кадрова военна служба;
2. да участват във всички занятия съгласно разписанията и разпределението на времето и да изпълняват в срок и качествено задълженията, произтичащи от учебния план; да се подготвят и да полагат своите изпити в определените срокове;
3. да развиват командно-организаторски и лидерски качества, необходими за бъдещата им дейност;
4. (отм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) да спазват изискванията на нормативните актове, свързани със защитата на класифицирана информация;
6. да опазват материалната и техническата база на университета;
7. при увреждане на имущество на университета и при установена вина за това да възстановяват нанесените щети;
8. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) да не членуват в политически партии, движения или коалиции с политически цели, да не предприемат действия, с които нарушават политическия неутралитет, както и да не участват в събрания, митинги и манифестации на партии, движения или коалиции с политически цели и на синдикални организации;
9. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) да не отказват изпълнение на своите задължения по религиозни мотиви;
10. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) да поддържат необходимата хигиена в сградите на университета, както и в прилежащите им райони.
(2) Студентите са длъжни:
1. да спазват правилниците на университета и всички вътрешни актове, регламентиращи реда в университета;
2. да присъстват на лекционните курсове, занятия и упражнения;
3. да изпълняват своевременно, пълно и качествено всички задачи, упражнения и проекти, предвидени в учебните програми;
4. да полагат изпитите си в определените срокове;
5. да опазват учебно-материалната база на университета;
6. при увреждане на имущество на университета и при установена вина за това да възстановяват нанесените щети;
7. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) да поддържат необходимата хигиена в сградите на университета, както и в прилежащите им райони.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Докторантите имат задължения по чл. 64, ал. 1, т. 2, 6, 7 и 10. Когато докторантите са кадрови военнослужещи, те имат задължение и по чл. 64, ал. 1, т. 1, 5, 8 и 9.


Чл. 65. Не се разрешава преместване на курсанти от университета в друго висше военно училище или в друга специалност, с изключение на отпадналите по здравословни причини или поради летателна неуспеваемост курсанти от военните специализации "летец-пилот" и "щурман - УВД".


Чл. 66. (1) Курсантите се освобождават от университета и договорът им за кадрова военна служба се прекратява преди завършване срока на обучение в следните случаи:
1. при осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
2. поради слаб успех;
3. по дисциплинарен ред;
4. по собствено желание;
5. при настъпила негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи;
6. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация.
(2) Курсантите се освобождават по дисциплинарен ред:
1. при предоставяне на неверни данни, въз основа на които са приети в университета, или при подправяне на документи за студентското им положение;
2. при системно неизпълнение на задълженията си по учебния план или на правилниците на университета.
(3) Освободените от военните училища курсанти по ал. 1, т. 1, 3 и 5 не могат да възстановяват правата си на обучаеми и да бъдат приемани повторно за обучение в университета.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Студенти, докторанти или специализанти, обучаващи се по план:
1. се отписват при:
а) успешно завършване курса на обучение;
б) напускане или преместване;
2. се отстраняват за определен срок при:
а) предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет в университета, или подправяне на документи за студентското му положение;
б) системно неизпълнение на задълженията си по учебния план или правилниците на университета;
в) осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Освобождаването на курсантите по ал. 1, т. 2 и отстраняването на студентите, докторантите и специализантите по ал. 5, т. 2, буква "б" се извършват в съответствие с Правилника за учебната дейност и със заповед на началника на университета.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Освободените по здравословни причини и поради отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация курсанти могат да завършат университета като студенти в редовна, задочна, вечерна или дистанционна форма в съответствие с правилника и другите нормативни актове.
(8) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Временно прекъсване на курсанти се прилага в случаите, когато срещу тях е започнало наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер, поискано от органите на досъдебното производство.
(9) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Обучаемите майки имат право да прекъснат обучението си за времето на ползвания от тях отпуск поради бременност, раждане, осиновяване и отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст на основание чл. 260, ал. 1 ЗОВСРБ във връзка с чл. 163 и 164 КТ.
(10) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Специализанти, отсъствали по уважителни причини повече от 10 на сто от учебното време, се отписват от университета.
(11) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Специализанти, които са допуснали отсъствия без уважителни причини, не са положили успешно изпитите или са извършили дисциплинарно нарушение, се освобождават от университета.
(12) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Специализантите, обучаващи се по план на министъра на отбраната, се зачисляват и отчисляват от университета при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната.


Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Задълженията по учебния план се считат за системно неизпълнени при:
1. отсъствия повече от 50 на сто от учебното време на един семестър;
2. незаверен семестър;
3. слаб успех.
(2) Семестърът се счита за незаверен при незаверени 3 и повече учебни дисциплини от преподавателите заради неизпълнени учебни задачи или отсъствия повече от 50 на сто от часовете.
(3) Задълженията по учебен план се считат за неизпълнени поради слаб успех при:
1. три слаби оценки, получени на редовна семестриална изпитна сесия;
2. две слаби оценки, получени на поправителна семестриална изпитна сесия;
3. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) слаба оценка, получена на ликвидационна изпитна сесия.


Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Системното нарушение на правилниците на университета е налице при наличието на три или повече нарушения на задължения, установени с правилниците на университета, извършени от студентите, докторантите и специализантите по време на обучението.


Чл. 68. (1) Курсантите, освободени от НВУ "В. Левски" на основание чл. 66, ал. 1, т. 2 и 4, могат да кандидатстват в университета в срок до две години от освобождаването им. Те заявяват своето желание да възстановят правата си на обучаеми и да бъдат приети повторно за обучение, като подават рапорт (молба) до началника на университета. Академичният съвет взема решение по всеки рапорт. При възстановяване на правата не се полагат приемни изпити.
(2) Обучаемите, чиито права са възстановени, се зачисляват в курса (семестъра), в който са били освободени, след успешно полагане на невзетите изпити и при наличие на обучаеми в същата специалност, от която са освободени.
(3) При възстановяване на правата с курсантите се подписва нов договор за кадрова военна служба по реда на чл. 120 ЗОВСРБ.
(4) При повторно незаверяване на семестър или при слаб успех курсантите се освобождават без право на кандидатстване в НВУ "В. Левски".


Чл. 69. (1) Освободените курсанти, с изключение на тези по чл. 66, ал. 1, т. 5, възстановяват разходите за издръжка и обучение по реда на чл. 300 ЗОВСРБ. Освободените курсанти имат право на академична справка.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.)


Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Студенти, докторанти и специализанти, отстранени от университета за определен срок, продължават обучението си при условия и по ред, определени с Правилника за учебната дейност на университета.

Глава пета.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Раздел I.
Организация и провеждане на учебния процес


Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) В университета се обучават курсанти и студенти за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", като:
1. курсанти се обучават в образователно-квалификационна степен "бакалавър";
2. студенти се обучават в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър".
(2) Университетът провежда обучение в образователна и научна степен "доктор" само по акредитирани специалности в съответствие със ЗВО.
(3) Обучението на курсанти се осъществява в редовна форма на обучение, на докторантите - в редовна и задочна форма, а на студенти и специализанти - в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) В университета се обучават и студенти, притежаващи образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по...", за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" в същото професионално направление. Обучението им се извършва при условия и по ред, определени в Правилника за прием на курсанти и студенти и обучението им в образователно-квалификационни степени и специалности в университета.
(5) Организацията и провеждането на учебния процес се осъществяват съгласно Правилника за учебната дейност и Правилника и системата за натрупване и трансфер на образователни кредити в университета.


Чл. 71. (1) Учебният процес се провежда по учебна документация за всяка специалност.
(2) Учебната документация включва:
1. квалификационна характеристика;
2. учебен план;
3. учебни програми на изучаваните дисциплини;
4. график на учебния процес;
5. семестриално разписание;
6. индивидуален учебен план за всеки докторант.
(3) Квалификационната характеристика определя целите, обема от знания, умения, практически навици и качества, които се придобиват по време на обучението. Тя се разработва от съвета на основното звено съгласувано с потребителите на кадри, приема се от академичния съвет и се утвърждава от министъра на отбраната. Квалификационните характеристики на студентите се утвърждават от началника на университета.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Учебният план определя формата и срока на обучение, учебното време, последователността на изучаване, наименованието, хорариума на учебните дисциплини и техния кредитен еквивалент, формите и организацията на учебната работа, продължителността на семестъра, сесиите и ваканциите, формите за проверка на знанията, броя на избираемите дисциплини и формата на завършване на обучението. Учебният план за обучение на курсанти се приема от академичния съвет, предлага се за съгласуване от министъра на образованието и науката и се утвърждава от министъра на отбраната. Учебният план за обучение на студенти се приема от академичния съвет и се утвърждава от началника на университета.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Учебната програма по всяка дисциплина се организира в модули с продължителност на всеки модул не по-малко от 15 академични часа. В учебната програма се определят темите, формите, времетраенето и последователността на учебното съдържание и реда за формиране на оценката и кредитния еквивалент.
(6) Учебната програма за всяка дисциплина от учебния план се разработва от съответната катедра и по решение на катедрения съвет се предлага за приемане от факултетен съвет. Тя се подписва от съставителите и от началника на катедрата.
(7) Графикът на учебния процес показва учебната заетост за всеки семестър. В него се отразяват войсковият стаж, практиките, отпуските, официалните празници, въоръженият наряд и други основни мероприятия. Графикът се приема от академичния съвет и се утвърждава от началника на университета.
(8) Семестриалното разписание за учебните занятия на всеки факултет се разработва в съответствие с ежегодния график на учебния процес и заповедта на началника на университета за планирането на учебната година. Не по-късно от 10 дни преди започване на семестъра то се обсъжда и приема на факултетен съвет и се утвърждава от началника на факултета.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Учебната документация на курсовете за повишаване на квалификацията се разработва от основното звено и/или филиала и се приема от академичния съвет.


Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение се уреждат в съответствие с държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.
(2) Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която обучаемият и преподавателят са разделени по местоположение, но не и по време, като дистанцията се компенсира с технически средства (аудио-, видео-, компютърни и комуникационни технологии и средства).
(3) Дейността по планирането, организацията и провеждането на дистанционното обучение се осъществява чрез Центъра за дистанционно обучение. Той осигурява технологично и технически обучението въз основа на правила, приети от академичния съвет.
(4) Учебно-методическото осигуряване в дистанционната форма се осъществява от основното звено, провеждащо обучението.
(5) Дистанционното обучение се организира и провежда от екип, включващ:
1. научно-преподавателски състав;
2. администратори, отговорни за технологичното и логистичното осигуряване на учебния план, интерактивната връзка обучаем - преподавател и процедурите за провеждане на изпити;
3. технически лица, отговорни за поддръжката на техническите средства и за осигуряването на комуникация.
(6) Дистанционната форма на обучение се организира въз основа на учебна документация, приета от академичния съвет по съвместно предложение на основното звено, водещо обучението, и Центъра за дистанционно обучение.
(7) Учебната документация за дистанционно обучение обхваща определената в чл. 71, ал. 3 - 5 и 7 задължителна учебна документация, както и списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението, справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси, списък на техническите и комуникационните средства, системата за изпитване и оценяване със средствата за контрол и прозрачност на изпитните процедури, както и система за контрол и качество на обучение.


Чл. 73. (1) Учебният процес се организира в учебни години, учебни семестри, учебни седмици, учебни дни и академични часове.
(2) Разписанието на занятията се изготвя за всеки семестър по седмици и учебни часове.
(3) Продължителността на академичния час е 45 минути.
(4) Учебният ден включва 6 академични часа и време за самостоятелна работа.
(5) Времето за самостоятелна работа е не по-малко от 2 академични часа в учебните дни на седмицата.
(6) Учебният процес в курсовете за повишаване на квалификацията се организира в учебни седмици, учебни дни и академични часове.


Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Учебните занятия в университета се провеждат с класно отделение (група) или с няколко класни отделения (групи) в поток. Потокът е до 100 обучаеми.


Чл. 75. Основните методи и форми за обучение в университета са: лекции, семинари, групови занятия, упражнения, практически занятия, тренировки, тактически (тактико-специални и тактико-строеви) занятия или учения, лабораторни занятия, учебна практика, стаж, консултации, самостоятелна работа и др.


Чл. 76. (1) Самостоятелната работа на обучаемите е съставна част на учебния процес. Курсантите се обучават самостоятелно в учебни дни и часове, определени от разписанието на занятията.
(2) Курсантите със среден успех "Много добър (5,00)" и по-висок от предходния семестър могат да водят самостоятелна подготовка по индивидуален план.


Чл. 76а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Обучението в докторантура се осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.
(2) Съветът на основното звено, което обучава докторанта, избира научния ръководител, утвърждава учебния план и ежегодно го атестира.
(3) Ръководител на докторант може да бъде хабилитирано лице или доктор на науките.
(4) Докторантурата може да се осъществява и чрез самостоятелна подготовка. За тази форма на докторантура се осигурява обучение в съответствие с другите форми на докторантура.
(5) Образователна и научна степен "доктор" се дава на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план, и е защитил дисертационен труд при условията и по реда на Закона за научните степени и научните звания и правилника за прилагането му.

Раздел II.
Учебна практика и войскови стаж


Чл. 77. (1) В периода на своето обучение курсантите и студентите провеждат учебна практика и стаж съгласно учебния план.
(2) Определянето на войсковите поделения за провеждане на учебната практика и войсковия стаж на курсантите се извършва от Генералния щаб на Българската армия съгласувано с главните щабове на видовете въоръжени сили. Ежегодно в определените срокове университетът изпраща по съответния ред до Генералния щаб на Българската армия необходимите заявки.
(3) Университетът сключва договори с граждански фирми и научни организации за провеждане на учебна практика и стаж с курсантите и студентите и за експериментална работа на докторантите.
(4) Организацията и съгласуването на стажа на обучаемите се извършват от началника на факултета.
(5) Задълженията на длъжностните лица от факултета по провеждането на войсковия стаж (учебната практика) се отразяват в инструкция, приета от факултетния съвет.


Чл. 78. (1) Командирите на поделения организират стажа на курсантите и отговарят за качественото му провеждане. Те изготвят мнение за работата им след приключването на стажа.
(2) Не се допуска възлагането на курсантите на задачи извън предвидените в плана за стажа, както и тяхното завръщане в университета по-рано от установения срок.
(3) Резултатите от дейността на курсантите се отразяват в курсантската книжка.


Чл. 79. Учебната летателна дейност с курсантите се организира и провежда от командирите на авиационните бази и подразделения в съответствие с изискванията на документите, регламентиращи летателната дейност.

Раздел III.
Проверка и оценка на знанията и уменията на обучаемите


Чл. 80. (1) По време на обучението знанията и уменията на курсантите, студентите и специализантите се проверяват чрез писмени и устни форми на контрол, определени в учебния план и програма.
(2) Оценките по факултативните учебни дисциплини се вписват в главната книга, в курсантската (студентската) книжка и в дипломата.
(3) Независимо от системата за проверка оценките на знанията и уменията се приравняват с решение на академичния съвет към действащата в Република България шестобална система.


Чл. 81. (1) Курсантите (студентите) се допускат до семестриални изпити, ако са изпълнили изискванията на учебната програма, което се удостоверява с подпис на преподавателя, положен в курсантската (студентската) книжка.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Семестърът на курсантите и студентите се заверява от ръководителя на основното звено и/или филиала.
(3) Курсантите (студентите), които имат слаб успех от текущия контрол по дадена дисциплина, завършваща с изпит, получават заверка на семестъра и слаба оценка по съответната дисциплина за семестъра.
(4) Обучаемите, получили слаба оценка на контролна работа, я изпълняват повторно във време, определено от преподавателя.


Чл. 82. (1) Оценката по дисциплините, завършващи с текуща оценка, се вписва в изпитния протокол и в курсантската (студентската) книжка.
(2) Курсантите (студентите), получили слаба оценка по дисциплините, завършващи с текуща оценка, се изпитват до началото на изпитната сесия във време, определено от преподавателя. При нова слаба оценка те се явяват на поправителен изпит.


Чл. 83. (1) Всяка учебна година за курсантите и студентите се определят редовни и поправителни изпитни сесии. По изключение някои изпити могат да бъдат и през семестъра. Поправителните сесии се провеждат след редовните, но не по-късно от един месец след началото на следващия семестър.
(2) До поправителни изпитни сесии се допускат обучаеми, неположили изпити в редовните сесии или с не повече от 2 слаби оценки.
(3) На обучаеми, неявили се на редовни и поправителни сесии поради уважителни причини, се разрешава да положат изпитите в срок, определен от началника на университета.


Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) При получена една слаба оценка от изпит след приключване на поправителната семестриална изпитна сесия се разрешава полагането му през ликвидационна изпитна сесия, назначена до един месец след поправителната изпитна сесия, но само веднъж за целия курс на обучение. До полагането на този изпит курсантите (студентите) са длъжни да посещават всички занятия и да изпълняват произтичащите от учебния план задължения.
(2) С разрешение на началника на университета курсантите, които имат общ успех "Много добър (5,00)" и по-висок от предходната година или семестър, могат да завършат изпитната сесия в съкратен срок. Оставащите до края на сесията дни се включват към домашния им отпуск, при условие че успехът от положените изпити по всяка учебна дисциплина е "Много добър (5,00)" и по-висок.


Чл. 85. Повторно полагане на изпит по учебна дисциплина с цел повишаване на оценката се разрешава от началника на факултета само по време на съответната поправителна сесия. Резултатът от него е окончателен.


Чл. 86. (1) Изпитите се провеждат по време на изпитната сесия от преподавателя по съответната учебна дисциплина. По изключение с разрешение на началника на факултета някои изпити могат да се проведат и през семестъра.
(2) Оценките от изпитите се нанасят в изпитни протоколи и се вписват в главната книга, като преподавателят удостоверява верността на оценките с подписа си.


Чл. 87. (1) Графикът за семестриалните изпити се изготвя във факултета, утвърждава се от началника на факултета и се обявява на курсантите (студентите) не по-късно от 30 дни преди началото на изпитната сесия.
(2) За провеждане на изпитите в катедрите се разработват:
1. въпросници;
2. изпитни билети;
3. задачи за писмени и практически работи и др.
(3) Въпросниците за семестриалните изпити се връчват най-късно 30 дни преди началото на изпитната сесия. Материалите, необходими за провеждане на изпитите, се утвърждават от началника (ръководителя) на катедрата. Не се разрешава предварителното запознаване на курсантите (студентите) с изпитните билети.


Чл. 88. (1) Оценката от изпита се обявява на обучаемия непосредствено след неговото провеждане и се вписва от преподавателя в изпитния протокол и в курсантската (студентската) книжка.
(2) Съответният том от главната книга на университета се подписва от началника на факултета и от началника на университета.


Чл. 88а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) За оценка на придобитите по време на обучението знания и умения на обучаемите в университета се осигурява система за натрупване и трансфер на кредити.
(2) Целта на системата е да осигури на обучаемите възможност за изборност на дисциплини, самостоятелна работа и мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение, които отговарят на част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен.
(3) Кредитите са оценка на задълженията, които обучаемите трябва да изпълнят по дадена дисциплина или модул като част от общите задължения, необходими за успешно завършване на една учебна година или семестър.
(4) Условията и редът за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити, тяхното формиране, присъждане и разпределение се определят от правилник и система за натрупване и трансфер на кредити, приети от академичния съвет.

Раздел IV.
Държавни изпити и защита на дипломна работа


Чл. 89. Обучението завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа в съответствие с учебния план на всяка специалност.


Чл. 90. (1) Държавният изпит или защитата на дипломната работа се провежда пред държавна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели. В комисията могат да се включват и хабилитирани в съответната научна област лица от други висши училища, както и специалисти в областта на военното дело.
(2) Съставът на държавната изпитна комисия се утвърждава от министъра на отбраната и се назначава със заповед на началника на университета за срок една година.


Чл. 91. (1) Въпросниците и графикът за провеждане на държавните изпити се утвърждават от началника на факултета.
(2) Изпитните билети и задачи се утвърждават от председателя на държавната изпитна комисия.


Чл. 92. (1) Темите на дипломните работи се предлагат от началниците (ръководителите) на катедри и се утвърждават от началника на факултета.
(2) Началникът на факултета определя ръководителите на дипломните работи. Темите за дипломните работи се връчват на дипломантите в началото на последната учебна година.
(3) Условията и редът за разработване, рецензиране и защита на дипломни работи (проекти) се определят с методика, приета от факултетния съвет.


Чл. 93. (1) Випускници, получили на държавен изпит слаба оценка, се допускат до полагане на останалите държавни изпити. Повторно полагане на държавен изпит в една изпитна сесия не се разрешава.
(2) Поправителна сесия на получилите слаби оценки на държавен изпит се организира не по-рано от един месец след редовната сесия.


Чл. 94. При неуспешна защита на дипломната работа по предложение на изпитната комисия дипломантът може да се яви на защита на същата работа до 3 месеца след датата на защитата или да разработи нова, която да защити със следващия випуск.


Чл. 95. При неявяване на випускници на държавни изпити или на защита на дипломна работа по уважителни причини в определения по график срок председателят на държавната изпитна комисия съгласувано с началника на университета определя реда и времето за провеждане на държавните изпити или за защита на дипломните работи.


Чл. 96. (1) На випускниците, получили повторно слаби оценки на държавни изпити или на защита на дипломна работа, се издава академична справка.
(2) Получилите повторно слаби оценки на държавни изпити или на защита на дипломна работа могат да се явят в срок до 3 години на държавни изпити или на защита на дипломна работа в една редовна и една поправителна сесия.


Чл. 97. Оценките, получени на държавните изпити и на защитата на дипломната работа, не подлежат на обжалване. Жалбите на випускниците по процедурни въпроси, свързани с държавните изпити или със защитата на дипломната работа, се разглеждат от председателя на държавната изпитна комисия. Решенията по тях трябва да бъдат взети преди завършване на съответната изпитна сесия.


Чл. 98. Председателят и секретарят на държавната изпитна комисия съставят протокол и го представят за утвърждаване от началника на университета не по-късно от 7 дни след завършване на държавните изпити.

Раздел V.
Завършване на курса на обучение


Чл. 99. (1) Началникът на университета представя поименен списък на випускниците по реда на успеха по специалности и специализации в Генералния щаб на Българската армия.
(2) Диплома за завършена образователно-квалификационна степен в университета се присъжда след успешно изпълнение на всички задължения по учебния план независимо от календарния срок на обучение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) При заявено искане на получилите диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование се издава и европейско дипломно приложение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г.) На успешно завършилите обучение по специализиран учебен план се издава свидетелство за професионална квалификация. С него се удостоверява приключването на завършена форма на подготовка, в резултат на която може да се придобие определена квалификация, но не и образователно-квалификационна степен и специалност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) На успешно завършилите допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията се издава удостоверение за допълнително обучение или специализация.


Чл. 100. На курсантите, завършили успешно пълния курс на университета и придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър", се присвоява първо офицерско звание "лейтенант".


Чл. 101. (1) Обучаемите, които не са издържали държавните изпити, и тези, които не са защитили дипломната си работа на редовната и на поправителната сесия, не получават диплома, а им се издава академична справка.
(2) На курсантите, които не са издържали държавните изпити, и на тези, които не са защитили дипломната си работа на редовната и на поправителната сесия, им се присвоява военно звание "офицерски кандидат", ако не го притежават. Те се назначават на сержантска длъжност. След успешно полагане на държавните изпити или защита на дипломната работа те се повишават във военно звание "лейтенант" и се назначават на офицерска длъжност.


Чл. 102. Завършването на випуска и повишаването на курсантите в първо офицерско звание се провеждат в тържествена обстановка.

Глава шеста.
КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС


Чл. 103. Контролът на учебния процес има за цел да се осигури поддържане и управление на качеството на учебния процес.


Чл. 104. Контролът на учебния процес се извършва от командването на университета, от ръководствата на факултетите и от началниците (ръководителите) на катедри. Контролът се планира като раздел в годишния план на университета, факултетите и катедрите.


Чл. 105. Системата за контрол включва:
1. планиране, организация, провеждане и отчитане;
2. съответствие на преподавания материал с учебните програми;
3. научно и методическо равнище на провеждане на занятията;
4. резултати от учебния процес;
5. състояние на материално-техническата база на катедрата;
6. достатъчно осигуряване с учебна литература и други средства за обучение.


Чл. 106. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Право да посещават занятия с цел контрол имат началникът на университета, заместник-началниците на университета, началникът на факултета, заместник-началникът на факултета, членове на комисии, назначени със заповед на началника на университета, началникът (ръководителят) на катедрата и членовете на комисии от Генералния щаб на Българската армия, извършващи проверка на университета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Занятия по общовойскови дисциплини, физическа подготовка, учебна практика и стаж могат да се контролират и от лица, определени от началника на университета и началниците на факултети.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Членовете на комисии за контрол, назначени от началника на университета по ал. 1 и 2, не могат да бъдат с военни и научни звания, по-ниски от ръководителя на занятието.


Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Отчитането на учебния процес се води в органа за управление на учебната дейност на университета, управлението на факултета и катедрата и включва: отчет на изпълнението на семестриалните разписания; получените оценки и отсъствия на обучаемите; учебна заетост и учебна натовареност на членовете на академичния състав.
(2) Основните документи за планиране, организиране, провеждане и отчет на учебния процес в университета са:
1. учебни планове и квалификационни характеристики;
2. учебни програми;
3. годишен план на университета с приложения;
4. годишен план за развитие и усъвършенстване на учебно-материалната база;
5. разчети за годишната натовареност на преподавателите от факултетите;
6. семестриални разписания за занятията;
7. план-график за контрола;
8. график за държавните изпити;
9. график за семестриалните изпити;
10. ежегоден график на учебния процес;
11. изпитни протоколи;
12. книга за регистриране на дипломи, свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за допълнително обучение или специализация;
13. месечен план на университета;
14. годишни отчети за дейността на университета;
15. планове за провеждане на основни мероприятия (методически сборове, комплексни и частични проверки, военнонаучни конференции, стаж и др.);
16. протокол за резултатите от конкурсните изпити;
17. протокол за резултатите от държавните изпити;
18. документи по текущото управление на учебния процес (информационна система).
(3) Основни документи за планиране, организиране, провеждане и отчет на учебния процес във факултета са:
1. главна книга;
2. учебни планове;
3. учебни програми по дисциплините;
4. годишен план за работата с приложения;
5. отчетни картони за проверка на занятия;
6. протоколи от работата на факултетния съвет;
7. отчети за дейността във факултета;
8. разчети за натовареността на преподавателите;
9. изпитни протоколи;
10. документи по текущото управление на учебния процес (информационна система);
11. класни дневници.
(4) Основните документи за планиране, организиране, провеждане и отчет на учебния процес в катедрата са:
1. извадки от действащите учебни планове;
2. учебни програми по дисциплините, за които отговаря катедрата;
3. годишен план за работа;
4. отчети за дейността;
5. план-график за консултации;
6. отчетни картони за проверка на занятия;
7. лекционен и методически фонд;
8. протоколи на катедрения съвет.
(5) Основни документи за отчитане успеха на курсантите и студентите са:
1. класен дневник;
2. курсантска (студентска) книжка;
3. изпитен протокол;
4. главна книга.
(6) Всяко класно отделение и всяка студентска група има класен дневник. Дневникът се предоставя на преподавателя на всяко занятие: при курсантското класно отделение - от дежурния курсант, при студентските групи - от груповия отговорник - студент.
(7) Курсантските и студентските книжки са лични документи, които отразяват курсантското (студентското) положение. За изгубване, унищожаване или повреждане, подмяна на съдържанието и др. притежателите носят отговорност.
(8) Изпитните протоколи се издават от канцеларията на факултета за всяка изпитна процедура. Протоколите се съхраняват една година след завършването на випуска, след което се унищожават с акт.
(9) Главната книга е основният документ, удостоверяващ резултатите от учебния процес на всеки обучаем. След завършването на випуска тя се подписва от началника на университета.


Чл. 107а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Резултатите от учебния процес в университета се отчитат:
1. за университета - в края на учебната година, от началника на университета.
2. за факултета и катедрата - в края на всеки семестър, от началника на факултета и катедрата.

Глава седма.
МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ


Чл. 108. Основната цел на методическата дейност в университета е осигуряване на високо качество и ефективност на обучението чрез усъвършенстване на организацията, формите и методите за провеждане на учебния процес.


Чл. 109. Основните форми на методическата дейност са:
1. провеждане на научни изследвания по въпросите на методиката на обучение и възпитание;
2. експериментиране и прилагане в учебния процес на нови и усъвършенствани методи и форми;
3. провеждане на научни конференции, семинари и заседания по методически въпроси;
4. заседания на академичния съвет, на факултетните и катедрените съвети по методически въпроси;
5. провеждане на показни, открити, пробни и други методически занятия.


Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Общото ръководство на методическата дейност в университета се осъществява от заместник-началника на университета по учебната част.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Непосредственото ръководство на методическата дейност се осъществява от ръководителите на основни звена и/или филиала и началниците (ръководителите) на катедри.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Методическата дейност в университета, основните звена и/или филиалите и катедрите се планира в отделни раздели на годишните и месечните планове.


Чл. 111. Основните въпроси, обсъждани на методическите заседания в катедрите, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) целите, структурата и съдържанието на учебните планове, програми, правилници, наредби и други;
2. организацията, формите и методите за провеждане на учебния процес по дисциплините на катедрите, показни, открити, пробни и други занятия;
3. резултатите от научни изследвания в областта на методиката на учебния процес, провеждани в катедрите;
4. разработените учебници, учебни и методически помагала за семинарни, лабораторни и практически занятия, упражнения, тренировки и други материали за учебния процес;
5. организацията и ефективността на войсковия стаж и учебната практика;
6. използване на учебно-материалната база и нейното развитие;
7. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) новости в областта на методиката на различните форми на обучение във висшите училища в страната и в чужбина.


Чл. 112. За обсъждане на методически въпроси, представляващи интерес за две и повече катедри, се провеждат съвместни заседания.


Чл. 113. (1) Повишаването на методическата подготовка на академичния състав в университета се осъществява чрез:
1. участие в работата на научни конференции, семинари, съвещания и други форми по методически въпроси;
2. участие в научни изследвания по методически въпроси;
3. разработване на учебници, учебни и методически помагала, семинарни лабораторни и практически занятия, упражнения, тренировки и други материали за учебния процес;
4. самостоятелно изучаване на въпроси от областта на педагогиката и методиката на обучение във висшите училища;
5. присъствие на показни, открити и пробни занятия в катедрата и участие в обсъждането им;
6. (нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) разработване на електронни учебници, лабораторни занятия, практически занятия, тренажори и др. за дистанционна форма на обучение.
(2) Методическата дейност на лицата от академичния състав се отразява в индивидуалния им план за работа.


Чл. 114. Обемът и качеството на методическата дейност на лицата от академичния състав се оценяват при атестирането им.

Глава осма.
НАУЧНА, ИЗДАТЕЛСКА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Раздел I.
Научна дейност


Чл. 115. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Провеждането на научна дейност е пряко задължение на целия академичен състав. Тя се организира и ръководи от заместник-началника на университета по научната част.


Чл. 116. Научната дейност има за цел:
1. повишаване ефективността на обучението в университета и превръщането му в единен учебно-изследователски процес;
2. повишаване на научната квалификация на академичния състав чрез разнообразни форми;
3. развитие и прилагане постиженията на науката и техниката в съответствие със специалностите в университета;
4. участие в международното научно-техническо сътрудничество.


Чл. 117. (1) Научната дейност включва научноизследователска и научно-организаторска дейност.
(2) Научноизследователската дейност обхваща:
1. фундаментални и приложни изследвания;
2. проектиране, разработване и изследване на нови или усъвършенствани изделия, технологии, системи, програмни продукти и материали;
3. разработване на военнонаучни и военнотехнически трудове, проекти, правилници, наставления, инструкции и други нормативни документи;
4. изучаване и внедряване опита на военни и граждански висши училища от страната и от чужбина;
5. разработване на монографии, учебници и учебно-методически пособия;
6. разработване на дисертации, научни доклади, съобщения и статии;
7. рецензиране на научни трудове, дисертации, учебници, учебни и методически пособия, правилници и инструкции и др.;
8. разработване на учебни филми и технически средства за обучение;
9. консултантска, експертна, информационна и други дейности.
(3) Научно-организаторската дейност обхваща:
1. участие в работата на академичния съвет, факултетния съвет, специализирани научни съвети, научни и експертни комисии;
2. участие в ръководството и работата на научноизследователските секции и редколегиите;
3. организиране на научни сесии, конференции, симпозиуми, семинари и др.


Чл. 118. (1) Научната дейност се организира и провежда във факултетите, институтите, департаментите, катедрите, научноизследователските секции и други структурни звена на университета.
(2) В научната дейност могат да участват: преподаватели, научноизследователски кадри, докторанти, курсанти, студенти и помощно-технически персонал от всички структурни звена на университета и външни специалисти.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) При необходимост университетът сформира работни колективи с участието на специалисти от други военни научни организации или организационни структури и административни звена от Министерството на отбраната и Българската армия. След съгласуване с министъра на отбраната университетът може да сключва договори с други юридически и/или физически лица в рамките на утвърдените за изпълнението на проекта финансови средства при спазване на Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Университетът е структурно звено за изпълнение на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) в Българската армия и съставя 6-месечни и годишни отчети за изпълнението на проектите по НИРД, включително за усвоените финансови средства съгласно Правилника за НИРД в МО и БА.


Чл. 119. (1) Научната дейност се планира в раздел от годишния план.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Планът за научната дейност се разработва по учебни години в управлението на университета и факултетите. В него се включват темите, определени в университета, в основните звена и/или филиалите, както и предложени от Министерството на отбраната, Генералния щаб на Българската армия и от други заявители.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) В основните звена и/или филиалите и катедрата научната дейност се планира в съответствие с плана на университета като отделен раздел в годишния им план.


Чл. 120. (1) Научни сесии или конференции се организират ежегодно в съответствие с годишния план на университета.
(2) За ознаменуване на бележити дати се провеждат юбилейни научни сесии.


Чл. 121. Финансовото осигуряване на научноизследователската дейност се осъществява със средства от бюджета на университета.


Чл. 122. Научноизследователската секция е звено на университета и осъществява дейността си по правилник, приет от академичния съвет.


Чл. 123. Новаторската дейност в университета е насочена към усъвършенстване на учебно-материалната база, техническите средства за обучение, експлоатацията и ремонта на въоръжението и бойната техника.


Чл. 124. (1) Научноизследователската дейност в университета се провежда индивидуално или в свободно създадени колективи, включително с участието на учени и специалисти от други институции от страната и от чужбина.
(2) Членовете на академичната общност и на творческите колективи се ползват със свобода на научната мисъл.

Раздел II.
Издателска дейност


Чл. 125. (1) Издателската дейност в университета има за цел да подготвя за издаване учебна, научна, научнопопулярна и друга литература за осигуряване на учебния процес, научните изследвания и управленската дейност в университета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Издателската дейност на университета се организира в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и другите нормативни актове, регламентиращи издаването на печатна продукция и продукция на електронни (магнитни, оптични и др.) носители.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) В съответствие със ЗВО академичният съвет ежегодно определя субсидията от бюджета, осигуряваща средства за издаването на учебна литература и научни трудове.


Чл. 126. (1) (Предишен текст на чл. 126 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Издателската дейност на университета осигурява:
1. редактирането и издаването на сборника "Научни трудове" на университета;
2. отпечатването на разработени учебници, учебни и методически пособия и материалите от научните сесии и конференции, съвещания и семинари.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Условията и редът за осъществяване на издателска дейност, планиране, подготовка, тиражиране и издаване на учебна литература върху хартиен и електронни носители се уреждат в Правилника за информационната дейност на университета.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Университетът като издател на учебна литература по силата на ЗАПСП и на чл. 3, ал. 3, т. 6 от правилника сключва издателски договор с автора (авторите).
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Задълженията по издателския договор, ценообразуването и хонорарите за автора (авторите), рецензентите и редакторите се определят с правила, приети от академичния съвет и обявени със заповед на началника на университета.


Чл. 127. (1) Със заповед на началника на университета ежегодно се назначава редакционна колегия, която приема за издаване учебници с ограничен тираж, сборника "Научни трудове" и други помощни материали. Редакционната колегия взема решения относно издателската дейност във факултетите.
(2) Тиражът на изданията се определя по заявка на факултетите.


Чл. 128. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) В университета се осигурява подготовка и издаване на учебници и учебни помагала в електронен вариант чрез презентацията им на магнитни или оптически носители и в Интернет-сайта на университета и на факултетите. Редът на подготовката и издаването се урежда в съответствие с чл. 126, ал. 2, 3 и 4.

Раздел III.
Информационна дейност


Чл. 129. (1) Информационната дейност в университета има за цел да осигури на академичния състав и на обучаемите необходимата информация за пълноценно изпълнение на задълженията им и осигуряване на необходимото качество на обучението.
(2) Информационната дейност се извършва от:
1. университетската и факултетните библиотеки;
2. университетски информационен център и съответните специализирани катедри към факултетите.


Чл. 130. (1) Университетът поддържа библиотечен фонд и библиотечно-информационен център. Библиотечният фонд се формира от университетската и факултетните библиотеки. Те осигуряват необходимите библиотечно-информационни ресурси за учебни и научноизследователски цели, както и за индивидуалните потребности на членовете на академичната общност.
(2) Библиотечно-информационният център решава следните задачи:
1. изграждане на телекомуникационни връзки между библиотеките и осигуряване на достъп до Интернет;
2. изграждане на интегрирани библиотечни системи, които да обхващат всички библиотечно-информационни процеси и да поддържат технологичните връзки между тях;
3. съставяне на електронни каталози, които да предоставят в реално време достъп за вътрешни и външни потребители;
4. създаване на бази данни на магнитни и оптични носители за междубиблиотечен обмен и за ползване от читателите на място в библиотеките; предоставяне от библиотеките на възможност за достъп до чужди каталози и бази данни чрез Интернет;
5. взаимодействие с други национални и чуждестранни информационни институти;
6. абониране, класификация, обработка и разпространение на информационни продукти;
7. съставяне и компютърна обработка на тематични, реферативни, библиографски, обзорни, патентни и други справки и информационни продукти;
8. осигуряване на дистанционен достъп до автоматизираните информационни центрове на национални и чуждестранни библиотеки;
9. организиране на справочна информация за видеопродукти, програмни продукти, мултимедийни продукти и др.
(3) Работата на библиотеките и библиотечно-информационния център се регламентира с правила, приети от академичния съвет.


Чл. 131. (1) За интегриране на обработката и обмена на информация в университета се създава, поддържа и развива университетска компютърна мрежа. Тя се свързва с други национални и глобални мрежи.
(2) Университетската компютърна мрежа осигурява:
1. обща информационна среда за факултетите на основата на виртуална частна мрежа;
2. предавателни среди за пълноценно използване на съвременните компютърни и комуникационни технологии, като мултимедия, видеоконференции, достъп до Интернет и Интранет услуги и др.;
3. поддържане на общодостъпни или достъпни за потребители със зададени права на достъп информационни масиви;
4. поддържане на библиотеки с обучаващи, самообучаващи и тестващи програми и курсове, задания за самостоятелна работа, "електронни" книги и учебници, помощна литература, дистанционно обучение и др.;
5. поддържане на програмна библиотека с общо предназначение;
6. електронна поща и възможност за обмен на документи;
7. дистанционна работа с програмни системи;
8. присъствие и популяризиране в световното информационно пространство с редовно актуализиран Интернет-сайт на университета;
9. обмен на информация с национални и глобални академични мрежи с общо назначение;
10. създаване на условия на академичния състав за достъп до информация, персонален адрес за електронна поща, консултации, работа по колективни (учебни и изследователски) проекти в национален и международен контекст.
(3) На обучаемите се осигурява персонален адрес за електронна поща, персонално дисково пространство на сървърите на университета, идентификатори и права за достъп за целите на учебния и научноизследователския процес.


Чл. 132. (1) За информационно осигуряване управлението на университета и на системата за управление на качеството се създава цялостна университетска автоматизирана информационна система и специализирани информационни подсистеми на факултетите за решаване на отделни класове задачи.
(2) Към автоматизираната информационна система за управление се включват катедрите, учебните подразделения и други звена.
(3) За осигуряване на информационно взаимодействие автоматизираната информационна система на университета се свързва към съответните автоматизирани информационни системи на Българската армия.


Чл. 133. (1) Непосредственото ръководство на информационната дейност в университета се осъществява от началника на университета, а в рамките на факултета - от началника на факултета.
(2) За координиране и управление на информационната дейност в университета академичният съвет избира съвет по информационна дейност в университета.
(3) За координиране и управление на информационната дейност във факултета факултетният съвет избира комисия за информационна дейност във факултета. Председателят на комисията по право е член на съвета по информационна дейност в университета.
(4) За регламентиране работата на съвета за информационна дейност и на комисиите за информационна дейност академичният съвет приема правилник за информационна дейност в университета.

Раздел IV.
Международна дейност


Чл. 134. (1) Международната дейност в университета се организира за изучаване опита на чуждестранни висши училища в организирането и провеждането на обучението на научните изследвания за повишаване качеството на учебния процес и квалификацията на академичния състав.
(2) Университетът и факултетите му поддържат активни международни контакти по въпроси на обучението и творческата дейност в съответствие с действащото законодателство.


Чл. 135. (1) Организирането на международното сътрудничество, сключването на договори, членуването в международни организации и други въпроси, свързани с международната дейност на университета, се извършват с решения на академичния съвет на университета след съгласуване с министъра на отбраната.
(2) Организацията на международната дейност на университета се определя с правилник.


Чл. 136. (1) Ръководството и контролът на международната дейност в университета се осъществяват от началника на университета.
(2) Непосредствената организация на международната дейност в университета се извършва от заместник-началника на университета, отговарящ за международната дейност.
(3) Международната дейност се планира в отделен раздел от годишните планове на университета и факултетите.


Чл. 137. (1) В университета се провежда постоянна подготовка за международно сътрудничество в областта на висшето образование по различни партньорски програми с институционални и индивидуални проекти.
(2) Институционалните проекти се разработват от работни групи, назначени със заповед на началника на университета.
(3) Гражданските лица от академичния състав и студентите могат да участват с индивидуални проекти в различни програми, а офицерите и курсантите - в съответствие с правилата по чл. 135.
(4) На членовете на академичния състав и на обучаемите, разработващи институционални или индивидуални проекти, се осигурява участие в семинари, съвещания, работни заседания и др.

Глава девета.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


Чл. 138. (1) Физическото възпитание и спортът в университета са неразделна част от обучението и възпитанието на курсантите (студентите).
(2) Обучението на курсантите (студентите) се провежда под формата на задължителни занятия по физическа подготовка и спорт по интереси, които са насочени към формиране и поддържане на високо ниво на физическа готовност за военно-професионална дейност.
(3) Обучението, проверката и оценката на физическата подготовка на курсантите (студентите) се извършват съгласно изискванията на нормативните актове по физическа подготовка и спорт в Република България и в Българската армия.
(4) Курсантите получават оценки по физическа подготовка съгласно учебния план и изискванията на нормативните актове по физическа подготовка и спорт в Българската армия, а през последната година на обучението си полагат държавен изпит по физическа подготовка.
(5) Оценъчната система за физическата годност на студентите се определя по методика, приета от академичния съвет.
(6) Обучението на курсантите се извършва от преподаватели по физическа подготовка.


Чл. 139. (1) Всяка година спортната дейност в университета се организира от спортен съвет.
(2) Спортният съвет на университета се състои от 9 до 11 членове, като от състава му се избират председател, заместник-председател и председател на съдийската колегия.
(3) Ръководството и съставът на спортния съвет се утвърждават от началника на университета.
(4) В състава на университетския спортен съвет участват по трима представители от всеки факултет, избрани от факултетния съвет.
(5) Спортната дейност във факултетите се организира от факултетен спортен съвет в състав 3 - 5 души, като от състава му се избират председател, секретар и отговорници за различните видове спорт.


Чл. 140. (1) В университета и във факултетите се провеждат състезания по различни видове спорт, за които има условия и материална база, както и по военноприложните спортове, включени в програмата на шампионатите на Българската армия.
(2) Спортната дейност се отчита в края на учебната година.


Чл. 141. (1) Университетът формира и подготвя представителни отбори по различните видове спорт. Представителните отбори участват в международни, общоармейски и републикански първенства и турнири.
(2) За подготовка на представителните отбори във факултетите могат да бъдат привличани треньори и инструктори по различните видове спорт съгласно нормативните актове.
(3) Факултетите могат да създават спортни клубове при условия и по ред, определени от министъра на отбраната. В тези клубове могат да членуват и лица извън въоръжените сили.

Глава десета.
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ


Чл. 142. (1) (Предишен текст на чл. 142, изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Университетът ползва предоставените му за управление имоти при спазване разпоредбите на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.
(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Университетът съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) В рамките на общия бюджет академичният съвет ежегодно утвърждава бюджет на основните звена и филиалите на университета съгласно заповедите и указанията на министъра на отбраната.


Чл. 143. (1) Самостоятелният бюджет на университета се съставя по следния ред:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) основните и обслужващите звена и/или филиалите представят във финансовия орган на университета разчети за прогнозираните приходи от своята дейност и за необходимите разходи по единната бюджетна класификация;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) на базата на определените лимити за държавна субсидия и разчетите за приходите и разходите на основните, обслужващите звена и/или филиалите финансовият орган разработва проекта на бюджета в две части - приходна и разходна, с обяснителна записка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) В приходната част на бюджета на университета постъпват:
1. субсидии от държавния бюджет чрез трансфер от бюджета на Министерството на отбраната;
2. дарения, завещания и спонсорство;
3. собствени приходи от:
а) постъпления от научноизследователска, експертно-консултантска и художествено-творческа, лечебна и спортна дейност и от права върху индустриална собственост, авторски и други сродни права;
б) постъпления от такси за кандидатстване, за обучение и приходи от обучение;
в) следдипломна квалификация;
г) административни услуги за лица, които не са студенти;
д) други дейности, свързани с учебния процес;
е) приходи по чл. 13, ал. 2 и по чл. 89, ал. 3 от Закона за висшето образование.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Приходната и разходната част на бюджета се съставя по класификацията на приходите и разходите на държавния бюджет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) В сроковете на представяне на годишния финансов отчет университетът представя отчет в Министерството на отбраната за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета.
(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Превишаването на приходите над разходите в края на годината преминава като наличност в бюджета на университета за следващата година.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Размерът на разходите се определя в зависимост от реализираните собствени приходи и утвърдената субсидия от държавния бюджет. Субсидията от държавния бюджет осигурява средства за:
1. издръжка на обучението;
2. присъщата на университета научна или художествено-творческа дейност;
3. издаване на учебници и научни трудове;
4. социално-битови разходи;
5. капитални вложения.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Сроковете за осъществяване на дейностите по ал. 1 се определят от началника на Националния военен университет "Васил Левски".


Чл. 144. Субсидията на университета от държавния бюджет се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година като трансфер от бюджета на Министерството на отбраната.


Чл. 145. (1) Проектът на бюджета се внася от началника на университета за обсъждане и приемане от академичния съвет.
(2) Приетият от академичния съвет бюджет се представя с докладна записка от началника на университета на началника на Генералния щаб на Българската армия за обсъждане в Съвета по отбрана.


Чл. 146. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Проектите на бюджети на основните звена и/или филиалите се разработват от финансовия орган на базата на заявените от тях разчети за приходите и разходите и утвърдената бюджетна субсидия и се внасят от началника на университета за утвърждаване от академичния съвет.


Чл. 147. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Началникът на университета е разпоредител с бюджета на университета и отговаря за законосъобразното и целесъобразното му разходване.


Чл. 148. Академичният съвет в края на всяко тримесечие и в края на годината приема тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнението на бюджета, които се внасят от началника на университета.

Глава единадесета.
АКРЕДИТАЦИЯ


Чл. 149. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Акредитацията е признаване от Националната агенция за оценяване и акредитация на правото на университета да дава висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области и професионални направления чрез оценяване качеството на дейностите по чл. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Оценяването и акредитацията имат за цел да стимулират университета да развива своя потенциал и да повишава и поддържа качеството на предлаганото образование.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Националната агенция за оценяване и акредитация оценява проектите за откриване и преобразуване на основните звена и филиалите на университета.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) На акредитация подлежи и правото на университета да провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по научни специалности.
(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Програмната акредитация може да бъде поискана от висшето училище след получаване на институционална акредитация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Оценка на проекти за откриване на основни звена, филиали и професионални направления може да бъде поискана от университета след получаване на институционална акредитация.
(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Университетът участва в процедури за акредитация и за оценяване на проект в съответствие със ЗВО, ЗОВСРБ, решенията на Националната агенция за оценяване и акредитация и този правилник.


Чл. 150. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Решението за искане за откриване на процедура за оценяване и акредитация се взема от академичния съвет по предложение на началника на университета, като откриването на процедурата започва с решение на акредитационния съвет, съответно на постоянната комисия, на основание на представен от университета доклад-самооценка в съответствие със ЗВО.
(2) Процедура за акредитация или процедура за оценяване на проект се открива и по искане на министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на отбраната, като университетът е длъжен в срок два месеца от решението на акредитационния съвет, съответно на постоянната комисия, за откриване на процедурата да представи в Националната агенция за оценяване и акредитация доклад-самооценка в съответствие със ЗВО.
(3) Процедурата за акредитация приключва с мотивирано решение на акредитационния съвет, съответно на постоянната комисия, което се приема до 12 месеца след заплащането на разходите от университета.
(4) Процедурата за оценка на проекти приключва с мотивирано решение на акредитационния съвет, съответно на постоянната комисия, което се приема в 5-месечен срок след заплащането на разходите от заявителя.


Чл. 151. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2005 г.) (1) Оценяването при акредитацията се извършва по 4-бална система, включваща оценките: "много добра", "добра", "задоволителна" и "незадоволителна".
(2) Срокът на валидност на акредитацията е 6 години, когато получената оценка е "много добра" или "добра", и 3 години - при "задоволителна" оценка.
(3) При получена "незадоволителна" оценка се прави отказ за акредитация.
(4) Университетът може да провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по научни специалности, които са получили при акредитацията оценка "много добра".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. С влизането в сила на правилника не се прекъсва мандатът на изборните органи за управление на университета.


§ 2. В срок 3 месеца от влизането в сила на правилника академичният съвет приема правилниците по чл. 13, ал. 3, т. 9.


§ 3. Правилникът се приема на основание чл. 216, ал. 1 ЗОВСРБ и чл. 37 ЗВО.


§ 4. Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от министъра на отбраната.


§ 5. Изпълнението на правилника се възлага на началника на Националния военен университет "Васил Левски".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2008 Г.)

§ 1. В Правилника за устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски", приет с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Навсякъде в правилника думите "образователна степен", "образователни степени" и "образователните степени" се заменят съответно с "образователно-квалификационна степен", "образователно-квалификационни степени" и "образователно-квалификационните степени".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума